školní vzdělávací program Spojový mechanik RVP H/01 Spojový mechanik Kompletní ŠVP Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program Spojový mechanik RVP 26-59-H/01 Spojový mechanik Kompletní ŠVP Střední škola elektrotechniky a strojírenství"

Transkript

1 školní vzdělávací program Spojový mechanik H/01 Spojový mechanik Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 10 4 Charakteristika ŠVP Popis materiálního a personálního zajištění výuky Začlenění průřezových témat 17 5 Učební plán 18 6 Přehled rozpracování do ŠVP Jazykové vzdělávání a komunikace Anglický jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Dějepis Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Základy ekologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Iinformační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávání Technická dokumentace Základy elektrotechniky Elektronika Elektrická měření Sdělovací sítě Spojovací technika Odborný výcvik Spolupráce se sociálními partnery Evaluace vzdělávacího programu 188

4 PLACE HERE Spojový mechanik H/01 Spojový mechanik Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Spojový mechanik Datum Platnost Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 3 Název Dosažené vzdělání H/01 Spojový mechanik Střední vzdělání s výučním listem Název školy Adresa Jesenická 1, Praha 10 - Záběhlice IČ REDIZO Ředitel Lumír Kymr Telefon Fax www Zřizovatel Hlavní město Praha Adresa Mariánské nám. 2, Praha 1 IČ Telefon www datum, podpis, razítko 2

5 26-59-H/01 Spojový mechanik Profil absolventa 2 Profil absolventa Škola Název ŠVP Absolvent školního vzdělávacího programu Spojový mechanik je po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky připraven instalovat, udržovat a kontrolovat telekomunikační přenosové trasy a spojovací zařízení.získá kompetence pro výkon povolání na mnoha pozicích, jako například mechanik přenosových tras, telekomunikačních sítí, datových sítí, mobilních sítí, zabezpečovacích zařízení a jiných. Je schopný provádět měření a testování různých typů sítí, které jsou určeny pro přenos elektromagnetických signálů pro zabezpečení hlasových, obrazových a datových přenosů. Absolvent získá široký odborný profil a je dostatečně adaptibilní i v příbuzných oborech. Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých oborů a tím si doplnit úplné středoškolské vzdělání. Výuka je směřována k tomu, aby po jejím ukončení získal absolvent následující kompetence: Při řešení problémů žák uplatňuje různé metody myšlení a myšlenkové operace, volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností a vědomostí, které při studiu nabyl. Je schopný spolupracovat s ostatními lidmi. Umí se vyjadřovat přiměřeně k účelu jednání a vhodně prezentovat své znalosti a dovednosti, vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Reálně posuzuje své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého chování, přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, je schopný předcházet osobním konfliktům, nepodléhá předsudkům. Absolvent je schopný optimálně využívat svých osobních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce, pro rozvoj a budování své profesní kariéry a s tím související potřeby celoživotního vzdělávání. Má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti. Má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce ve svém oboru, umí získávat a vyhodnocovat informace o pracovních příležitostech. Zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatele a pracovníka. Odborné kompetence:, Jesenická 1, Praha 10 - Záběhlice Spojový mechanik Platnost Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru H/01 Spojový mechanik Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Absolvent rozumí technickým principům vzniku elektrických signálů a jejich přenosu slaboproudým vedením, řeší elektrické a elektronické obvody, volí vhodné materiály a součástky. Realizuje řešené obvody, oživuje je, proměřuje provozní parametry. Je schopný vykonávat činnosti pro montáž, rekonstrukci a opravy telekomunikačních zařízení a telekomunikačních přenosových sítí. Orientuje se teoreticky i prakticky v různých druzích telekomunikačních sítí a s nimi spojených pracovních postupech nutných k jejich údržbě a opravě. Prakticky zapojuje a uvádí do provozu a opravuje s pomocí technické dokumentace telekomunikační zařízení. Veškeré úkony provádí v souladu s pravidly ČSN. Absolvent je připraven osvojit si na konkrétním pracovišti specifické pracovní postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na telekomunikačním zařízení příslušného druhu a typu. 3

6 26-59-H/01 Spojový mechanik Profil absolventa Jeho vědomosti a dovednosti mu umožňují provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky na telekomunikačních zařízench. Na základě získaných výsledků měření je schopný diagnostikovat a odstranit závady. Dovede používat technickou dokumentaci pro montáž, rekonstrukci a opravy telekomunikačních zařízení a telekomunikačních přenosových vedení. Orientuje se v technických normách platných v oboru a rozumí různým způsobům technického zobrazování.zná různé druhy technické a telekomunikační dokumentace, rozumí jí a využívá ji při práci. Absolvent dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků i dalších osob, které se vyskytují na pracovišti a v jeho okolí. Další výsledky vzdělávání: Absolvent rozumí podstatě a principu podnikání, má představu o právních, ekonomických a etických aspektech soukromého podnikání, dokáže vyhledat a posoudit podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí. Umí pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informační a komunikační technologie.získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet. Absolvent prakticky pracuje s informacemi z různých zdrojů a medií, je schopen si uvědomovat nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným m. Chápe kvalitu své práce jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku. Dodržuje stanovené normy a předpisy. Zná význam, účel a užitečnost své práce, její finanční, pořípadě společenské hodnocení. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace Vzdělávání v oboru je zakončeno závěrečnou zkouškou v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 47/2005SB.,o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o získání odborného vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí: 1. Písemné zkoušky z odborných předmětů 2. Praktické zkoušky z odborných předmětů 3. Ústní zkoušky z odborných předmětů Ředitel školy stanoví počet témat pro jednotlivé zkoušky. 4

7 26-59-H/01 Spojový mechanik Profil absolventa 5

8 26-59-H/01 Spojový mechanik Profil absolventa 6

9 26-59-H/01 Spojový mechanik Profil absolventa 7

10 26-59-H/01 Spojový mechanik Profil absolventa Kompetence absolventa Absolvent má rozvinuty tyto kompetence: Klíčové kompetence Kompetence k učení je schopen se efektivně učit Kompetence k řešení problémů je schopen řešit samostatně dílčí problémy Komunikativní kompetence je schopen komunikace v cizojazyčném prostředí je schopen formulovat a obhajovat své názory je schopen vyjadřovat se přesně a srozumitelně Personální a sociální kompetence je schopen volit prostředky a způsoby vhodné pro plnění jednotlivých aktivit je schopen týmové práce je schopen efektivně se učit a pracovat, vytvořit si reálný učební a pracovní plán, vyhodnocovat realizaci plánu Občanské kompetence a kulturní povědomí je schopen dodržovat normy občanského soužití je schopen uvědomit si a rozvíjet kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám je schopen řešit svojí profesní kariéru Matematické kompetence je schopen řešit úlohy z reálného světa použitím vhodných algoritmů, matematických technik, postupů a různých forem grsfického znázornění je schopen správně pracovat s pojmy kvantitativního charakteru Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi je schopen efektivně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií Odborné kompetence Provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na telekomunikačních zařízeních a sítích osvojuje si nové pracovní postupy provádí montážní práce uvádí zařízení do provozu Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky na telekomunikačních zařízeních volí nejvhodnější měřící metody Používat technickou dokumentaci pro montáž, rekonstrukce a opravy telekomunikačních zařízení a telekomunikačních přenosových vedení orientuje se v technické dokumentaci zhotovuje provozní dokumentaci Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci seznamuje se s předpisy bezpečnosti práce dodržuje bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb dbá na příslušné normy a kvalitu práce 8

11 26-59-H/01 Spojový mechanik Profil absolventa Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje jedná při práci efektivně a ekonomicky 9

12 26-59-H/01 Spojový mechanik Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Jesenická 1, Praha 10 - Záběhlice Spojový mechanik Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem H/01 Spojový mechanik Délka studia v letech: 3 vznikla sloučením tří tradičních učilišť, které vyučovaly své obory od padesátých let minulého století: Středního odborného učiliště technického, Dubečská 34, Praha 10, Středního odborného učiliště telekomunikačního, Jesenická 1, Praha 10 a Středního odborného učiliště technického, Průhonická 6, Praha 10. Sloučením škol došlo k funkčnímu propojení strojírenských oborů s obory telekomunikačními a elektrotechnickými. Škola získala po sloučení finanční prostředky od zřizovatele pro rekonstrukci školy a stavbu 4. nadzemního podlaží v Jesenické ulici. Touto stavbou došlo ke sloučení celé teoretické výuky do jedné budovy, do Jesenické ulice. Zde v budově B probíhá také výuka odborného výcviku telekomunikačních a elektrotechnických borů. Odborný výcvik strojírenských oborů je vyučován v Dubečské ulici, kde bude také probíhat výuka oboru dopravního, kterým škola doplňuje nabídku oborů. Při tvorbě školních vzdělávacích programů škola uplatnila více jak osmiletou zkuše-nost strojírenských oborů a vytvořila program se společným em ve strojíren-ských oborech a se společným em v elektrotechnických oborech včetně oborů telekomunikačních. Definitivní rozhodnutí o konkrétním oboru a maturitním nebo nematuritním studiu se tím odkládá na konec u na základě žákových zkušeností a studijních výsledků. Pokud absolvent tříletého učebního oboru dosahuje dobrých výsledků v průběhu studia, nabízí škola přijetí do 3. ročníku technologicky příbuzného maturitního obo-ru. Tím žák získá nejen maturitní vysvědčení, ale oproti nástavbovému studiu i kvalitativně vyšší odborné znalosti. Vedle výše uvedených směrů jsou obory doplněny ještě oborem Provoz a ekonomika dopravy se zaměřením pro České dráhy a oborem Finanční specialista ( Ekonomika a podnikání). Škola svým pojetím a projekty pro jednotlivé studijní a učební obory dává předpoklad získání středního vzdělání s maturitou nebo výučním listem v moderním učebním oboru, o který je na trhu práce značný zájem. Komplexní teoretická a praktická pří-prava žáků umožňuje propojení výuky nejen v rámci školy, ale i na některou z více než 30 smluvních organizací, ve kterých získávají žáci během studia další praktické zkušenosti i možnost svého budoucího uplatnění. Mimopražským zájemcům škola nabízí ubytování ve vlastním domově mládeže. Volný čas je možné naplnit účastí ve sportovních kroužcích, v počítačovém kroužku, v kroužku CAD/CAM, v klubu mladého diváka, na víkendových sportovně turistických akcích a prázdninovém cyklistickém táboře. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, tenisové a volejbalové kurty, knihovnu a počítače s trvalým připojením na internet. Škola poskytuje služby výrobní povahy ve strojírenských a elektrotechnických profe-sích, zpracování dat, knihařské práce, ubytovací služby a přednáškovou a kurzovní činnost. 10

13 26-59-H/01 Spojový mechanik Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Jesenická 1, Praha 10 - Záběhlice Spojový mechanik Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem H/01 Spojový mechanik Délka studia v letech: 3 Celkové pojetí vzdělání v daném programu Stěžejní metody výuky používané v rámci praktického a teoretického vyučování: Teoretické vyučování - skupinová výuka - frontální výuka - diferencovaná výuka - kooperativní výuka - týmová výuka - interaktivní vyučování Praktické vyučování - skupinová výuka - frontální výuka - diferencovaná výuka - kooperativní výuka Způsoby rozvoje klíčových kompetencí ve výuce: Žák je motivován k vlastní aktivitě a kreativitě. Umožní bezprostředně aplikovat teoretické poznatky i praktické dovednosti v komplexně projektovaných praktických úkolech, co nejvíce podobných reálným pracovním úkonům. Kompetence a jejich rozvoj budou směřovat k propojení teorie a praxe tak, aby žák nebyl pouze pasivním příjemcem, ale aktivně rozvíjel získané poznatky. Bude kladen důraz na interdisciplinární vazby a interaktivitu ve vztahu učitel a žák, v procesu konzultací a samostatných zadání v problémovém vyučování. Důraz bude kladen na dílčí odborné úkoly a získávání pracovních a úkonových zkušeností směřující k samostatnosti ve světě práce. a) Komunikativní kompetence naučí žáka vhodně se prezentovat v procesu vzdělávání a v následné orientaci na trhu práce, při kontaktu s rodinou a přáteli, zaměstnavateli i orgány státní správy a samosprávy, vyplňovat formuláře, zadání, výkazy a získá kompetence k prezentaci v médiích. Aktivně se umí účastnit diskusí v odborné sféře a formuluje představy v rozsahu vývoje přizpůsobování moderním technologiím.formuluje a obhajuje své názory, respektuje názory druhých. b) Personální kompetence přispěje k tomu, že žák je schopen provést sebehodnocení svých činností i aktivit druhých - umí si uvědomit své přednosti i nedostatky, stanovit si cíle a priority, přijímat radu a kritiku.reagovat na kritiku konstruktivně tak, aby přispěla k rozvoji kompetencí pro jeho osobní rozvoj a pro rozvoj společnosti. c) Sociální kompetence naučí žáka pracovat samostatně i v týmu, zodpovídat za své jednání a chování. Pomáhat druhým po stránce fyzické i psychické. Žák umí pomáhat a vážit si práce své i práce druhých, práce pro celek i dalšího přátelství a prohlubovat jej. Pomoc při pohybových aktivitách je pro něj samozřejmostí, pomoc zdravotně postiženým vnímá jako své poslání. d) Kompetence k pracovnímu uplatnění naučí žáky připravovat sebe a orientovat svou zdatnost na výkon povolání, odborně se rozvíjet a získat reálnou představu o výkonu povolání a přípravě na něj. Osvojí si pravidla komunikace s potenciálními zaměstnavateli, především v oblasti pohybové podpory, zvládání stresů, mezilidských vztahů, prevence negativních vlivů na zdraví zaměstnanců a jednostranných pracovních činností, 11

14 26-59-H/01 Spojový mechanik Charakteristika ŠVP s přihlédnutím k jejich kompenzaci. e) Občanské kompetence vyjadřují hodnoty občana ve společnosti.jedná se o soubor hodnot a postojů, které jsou demokracii vlastní. Žák vyjadřuje postoje k veřejnému zájmu. Používá zákonů a respektuje právo v plném rozsahu. Umí respektovat práva osob a bojuje proti rasismu a xenofobii. Jedná v souladu s morálními principy. Zapojuje se aktivně do společenského dění a připravuje se na vstup do politického života v občanské společnosti. Uvědomuje si národní, kulturní a osobnostní identitu. Zajímá se o dění lokálního, státního i nadnárodního charakteru. Je hrdý na tradice a hodnoty svého národa. Žák si uvědomuje zodpovědnost za život a je připraven k řešení případných životních problémů, ví, jak a kde hledat pomoc. Žák zkoumá věrohodnost, nemá tendence nechat s sebou manipulovat. Způsoby začlenění průřezových témat do výuky: budou do výuky začleňována po celou dobu studia tak, jak se na nich shodnou předmětové komise školy na počátku zavádění ŠVP. Pokud bude nutné upravit zadání předmětových komisí a začlenění průřezových témat, dojde k tomu vždy na začátku příslušného školního roku. Realizace průřezových témat v oblasti Občan v demokratické společnosti vede k vytvoření demokratického prostředí ve třídě a ve škole, založeného na vzájemném respektování, spolupráci a spoluúčasti. Dále vede ke stanovení priorit výchovy k demokratickému občanství ve vzdělávání, které se opírá o znalost osobností žáků, jejich názorů, postojů, prostředí a stanovení případných metod a forem výuky podporujících a respektujících osobnostní a sociální růst, angažovanost a kreativitu. Posiluje mediální gramotnosti, podporuje multikulturní výchovu. Pozornost bude věnována eliminaci negativ působících na vrstvy skupin médii. V rozsahu tématu Člověk a životní prostředí spočívá těžiště v pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí člověka, jako nezbytné platformy existence. Žáci se budou umět orientovat v ekologických zákonitostech a normách a v negativních dopadech lidské činnosti. Vybudování potřebných postojů a hodnotových orientací bude rozhodující pro úspěšné naplnění myšlenky, která mluví o tom, že Zemi jsme nezdědili od svých předků, ale půjčili jsme si ji od svých dětí. Enviromentální výuka a příslušná témata budou nosným tématem průřezových kapacit. V oblasti témat Člověk a svět práce spočívá váha na osvojení znalostí a dovedností vedoucích k úspěšnému zakotvení na trhu práce. Rozvoj kompetencí a motivace dalšího vzdělávání začíná už ve fázi prvotního vzdělávání. Vlastní profesní kariéra nemůže být lhostejná žádnému z žáků, určení odpovědnosti za svůj život a profesní růst je důležité právě ve fázi sekundárního vzdělávání. Dynamika ekonomických a technologických změn současného světa, mobilita a rekvalifikovatelnost je nutným opatřením pro podporu rozvoje klíčových kompetencí vedoucích k celoživotnímu učení. Informační a komunikační technologie vedou žáka ke zdokonalování a efektivitě práce s NC a CNC technologiemi v běžném i profesním životě. Dosažení odborné připravenosti a využití specifik daných kvalifikací pro práci s ICT je důvodem propojení v interdisciplinárních rovinách. Metodické přístupy, které je škola schopna zajistit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami: Žáci se specifickými potřebami budou na základě informace nebo žádosti zákonných zástupců nezletilých žáků nebo zletilých žáků v návaznosti na doporučení nebo po konzultaci pedagogicko-psychologické poradny individuálně připravováni ve vzdělávacím programu tak, aby učivo zvládli v rozsahu ŠVP. Pro jejich přípravu bude využívána především - diferencovaná výuka, - kooperativní výuka, - týmová výuka. - interaktivní vyučování. Do procesu výuky budou zařazovány konzultační hodiny a doučování v rozsahu odpovídajícím potřebám žáků. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se v souladu se školským zákonem rozdělují na žáky se zdravotním postižením a na žáky se zdravotním znevýhodněním. Škola vzhledem k náročnosti oboru, s ohledem na stavebně technické vybavení školy a s ohledem na bezpečnost práce je schopna v oboru vzdělávat žáky s tělesným postižením, žáky s vadami řeči, žáky s autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování. V případě přijímání uchazečů s výše uvedeným zdravotním postižením je nutný individuální přístup a individuální posouzení postižení tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost daného žáka, ani žáků ostatních. V takovém případě škola vždy úzce spolupracuje s odbornými zdravotnickými 12

15 26-59-H/01 Spojový mechanik Charakteristika ŠVP zařízeními, a pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálně-pedagogickým centrem a dalšími institucemi kdy v jejich součinnosti se vypracuje individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou stanoveny vzdělávací potřeby žáka, rozsah hodin výuky ve vyučovacím dni, délka vyučovacích hodin, případné rozložení studia do více let, využití kompenzačních pomůcek nebo asistenta, formy ověřování znalostí a dovedností apod. Též jsou uvedeny nezbytné úpravy prostředí a organizační úpravy, například využití bezbariérového přístupu do školy, výtahu, vyhrazení denní místnosti, sociálního zařízení apod. U žáků s autismem je vždy třeba ve spolupráci s odbornými pracovišti posoudit míru rizika s ohledem na bezpečnost žáka i žáků ostatních. Žákům se specifickými vývojovými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií, dysortografií aj.) je vzhledem k velkému rozšíření věnována velká pozornost. Informace o těchto žácích jsou soustředěny u výchovných poradců, kteří poskytují jednotlivým učitelům nezbytné informace a návody na úpravy metod a forem výuky a ověřování znalostí a dovedností (individuální tempo, nahrazení písemných prací testy, speciální formy zkoušení, zadávání prací v tištěné podobě, využití kompenzačních pomůcek, zejména počítačů notebooků s korekturami textu apod.) Žákům se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobá nemoc, zdravotní oslabení, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování) je věnována pozornost na základě potvrzení odborným lékařem, pedagogickopsychologickou poradnou nebo speciálně-pedagogickým centrem. Na základě doporučení výchovný poradce ve výchovné komisi doporučí učitelům způsoby, metody a formy výuky i ověřování znalostí. Při vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním (žáci z rodin s nízkým sociálně kulturním postavením, žáci ohrožení sociálně patologickými jevy, žáci s nařízenou ústavní výchovou, žáci v postavení azylanta nebo účastníka řízení o poskytnutí azylu) výchovný poradce shromáždí nezbytné informace a projedná metody, formy a postupy včetně individuální pomoci (např. v jazykové přípravě) ve výchovné komisi a doporučí jednotlivým vyučujícím, jak k žákovi přistupovat. Podobnou péči věnuje škola prostřednictvím výchovných komisí na základě upozornění třídních učitelů žákům s nízkým zájmem o vzdělávání, kde je riziko předčasného odchodu ze vzdělávacího procesu a jeho ukončení. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Přesto, že mimořádně nadaných žáků ve školách typu naší školy není mnoho, sledují jak třídní učitelé, tak učitelé odborného výcviku prospěch, nadání a výkony žáků. V případě mimořádného nadání pro některou oblast výuky je žákům věnována individuální péče učitele, který je odborník na oblast nadání, pro tyto žáky jsou sjednávány odborné praxe u špičkových spolupracujících firem a na špičkových pracovištích a jsou vedeni k účasti na přehlídkách a soutěžích, kde mohou své nadání prezentovat. Pokud nadání přesahuje možnosti školy, nabízí škola možnost napojení na odborníky z vysokoškolských pracovišť. Organizace výuky: Výuka bude organizována denní formou dle vnitřních směrnic a rozvrhu stanoveného vedením školy a schváleného ředitelem školy. Výuka bude rozdělena na vzdělávání teoretické a vzdělávání praktické. Výuka probíhá obvykle od 7:50 do 14:15 hodin. Řídí se Provozním řádem teoretické výuky pro potřeby teoretické výuky. Praktické vyučování se řídí Provozním řádem praktické výuky. Ta probíhá v délce 6 hodin pro y a 7 hodin pro 2. a vyšší ročníky. Proces výuky řídí zástupci ředitele pro teoretické vyučování a zástupce ředite pro praktické vyučování. Praktické vzdělávání bude probíhat v dílnách školy vybavených pro všechna témata uvedená v ŠVP. Odborná praxe (praktické vzdělávání probíhá ve třetím ročníku i na reálných pracovištích sociálních partnerů (viz sociální partneři školy). Způsob hodnocení hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno v ředitelem schváleném klasifikačním řádu. Způsob hodnocení klíčových kompetencí Hodnocení žáků a diagnostika: Žák má právo na pravidelné, nejlépe měsíční hodnocení. Formy diagnostiky a hodnocení: 13

16 26-59-H/01 Spojový mechanik Charakteristika ŠVP - ústní zkoušení - písemné zkoušení - didaktické testy - samostatné práce - hodnocení klasifikační, slovní - hodnocení aktivity - sebehodnocení studenta - hodnocení třídy, skupiny - hodnocení aktivity a průběhu činností - hodnocení a klasifikace pohybových aktivit, jejich zvládnutí - hodnocení kriterijních požadavků formou testování - ústní zkoušení teoretických částí výuky - sebehodnocení studenta - hodnocení a klasifikace samostatných prací - hodnocení připravenosti na výuku - zkouška probíhající před státním zkušebním komisařem Žáci jsou v rámci přijímacího řízení přijati ředitelem školy po splnění podmínek přijatých vedením školy a formulovaných ve směrnici ředitele o přijímacím řízení. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: Vzdělávání v oboru je zakončeno závěrečnou zkouškou v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 47/2005SB.,o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Dokladem o získání odborného vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí: 1. Písemné zkoušky z odborných předmětů 2. Praktické zkoušky z odborných předmětů 3. Ústní zkoušky z odborných předmětů Ředitel školy stanoví počet témat pro jednotlivé zkoušky. 4.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky Podmínky realizace Název školy: Adresa: Jesenická 1, , Praha 10 - Záběhlice Název ŠVP: Spojový mechanik Název studijního oboru: Spojový mechanik Kód oboru: Platnost ŠVP: od 1. září 2009 Pro uskutečňování vzdělávání v souladu s jsou vytvářeny podmínky v následujících oblastech: Materiální podmínky: K rozvíjení podpůrných aktivit žáků slouží studovny v Jesenické a v Dubečské ulici v Praze 10. Samozřejmostí jsou prostory pro řízení školy, osobní hygienu, šatny, prostory pro zájmovou činnost žáků (hřiště pro sportovní vyžití). Praktická výuka probíhá ve školních a odborných učebnách a na pracovištích našich smluvních partnerů. - Na úseku teoretického vyučování jsou pro žáky k dispozici kmenové učebny - speciální učebny pro výuku cizích jazyků; - učebny výpočetní techniky, ve kterých se žáci učí všeobecným základům týkajících ICT; - Na úseku odborné výuky jsou k dispozici učbny s odborným zaměřením na jednotlivé učební tématické celky. - učebna Pobočkového zařízení je vybavena konkrétním zařízením od firem 2N a Telesis 14

17 26-59-H/01 Spojový mechanik Charakteristika ŠVP 4.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky - učebna Zabezpečovacího zařízení je vybavena zařízením firmy Jablotron - učebny Mobilní telekomunikace, Kabelová a učebna Elektroniky jsou průběžně materiálově zajišťovány individuálními nákupy podle potřeby a v korespondenci s vývojem technologií. Personální podmínky: Na úseku teoretického vyučování jsou v plném rozsahu splněny podmínky pro odbornou a pedagogickou způsobilost pedagogických pracovníků, kteří realizují školní vzdělávací program. Splňují všechny kvalifikační předpoklady nutné k výkonu složitějších, odpovědnějších a náročnějších pedagogických činností. Výuka na úseku odborného vyučování je zabezpečována zkušenými pedagogickými pracovníky, kteří si průběžně doplňují odborné znalosti formou dalšího vzdělávání. Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru je zajišťováno formou odborných školení, které absolvují ve firmách daného oboru.tím je zajištěno průběžné seznamování všech pedagogů s nejnovějšími poznatky v oblasti technologie. Organizační podmínky: Organizace výuky oboru Spojový mechanik je zajišťována v souladu s požadavky školské legislativy na organizaci a průběh středního vzdělávání : - v teoretickém vyučování; - v odborném vyučování; - v odborné praxi; - ve výchově mimo vyučování. Jednotlivé činnosti odpovídající vyjmenovaným částem organizace jsou zabezpečovány v souladu s platnými předpisy. Odborná praxe v požadovaném rozsahu je zabezpečována na provozních pracovištích různých telekomunikačních firem. Značná pozornost je věnována rozvoji kompetencí žáků efektivním využíváním prostředků informačních a komunikačních technologií při vzdělávání, v pracovním i osobním životě. Důraz je kladen na problematiku ochrany člověka za mimořádných situací, včetně zařazování problematiky související s ochranou životního prostředí a ekologického chování jednotlivce a firem. Praktická yýuka v u je max. 6 hodin, ve vyšších ročnících max.7 hodin v pracovním dnu. Přestávky na svačinu a oběd se nezapočítávají do výuky. Zabezpečení podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví včetně zajištění protipožární ochrany: Prostory pro výuku musí svými podmínkami odpovídat požadavkům stanoveným zdravotnickými předpisy, zejména vyhláškou č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení,ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů. Oblasti související se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), včetně požární prevence (dále jen PO), věnuje škola značnou pozornost. A to jak činnostem prováděných v teoretickém vyučování, ve výuce a na domově mládeže, popřípadě při jiných činnostech. Důsledně jsou dodržovány platné právní normy včetně předpisů týkajících se zabezpečení dozoru, dohledu žáků apod. Další pozornost je věnována: - nezávadnému stavu objektů, včetně technickému zařízení, provádění technických kontrol a revizí; - zlepšování pracovního prostředí v souladu s hygienickými předpisy a ve smyslu národního programu Zdraví pro 21. století; - pravidelnému školení žáků se zaměřením na BOZP a PO včetně dodržování hygienických zásad - důslednému dodržování hygienických, společenských a ostatních zásad i v rámci zabezpečování odborné praxe na provozních pracovištích sociálních partnerů. - souladu časové náročnosti vzdělávání podle ŠVP, který respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání; - ochraně žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy. Kvalita zabezpečení shora uvedené problematiky je předmětem kontrolní činnosti vedoucích pracovníků všech stupňů řízení. Na základě zjištěných nedostatků jsou přijímána potřebná opatření s cílem dosáhnout požadovaného stavu v kontrolované oblasti. 15

18 26-59-H/01 Spojový mechanik Charakteristika ŠVP 4.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky Plán zlepšení podmínek pro zabezpečení vzdělávání v oboru S cílem zdokonalit výchovně vzdělávací proces u popisovaného oboru bude věnovat škola nadále značnou pozornost materiálně technickému zabezpečení výuky včetně vybavení učeben moderní vyučovací technikou včetně její obnovy. Ne vše je schopna zabezpečit z vlastních zdrojů a svými silami. V rámci spolupráce se sociálními partnery bude nadále zabezpečováno materiální vybavení oboru. Škola bude vytvářet co nejvhodnější podmínky pro další zkvalitňování výuky. Vytvářeny budou lepší podmínky pro větší možnost využití audiovizuální techniky. Cílem je vytvořit v každé učebně takové podmínky, aby mohl vyučující operativně v rámci výuky tuto techniku využít. V současné době jsou k tomuto účelu určeny specializované učebny, které jsou uvedeným zařízením vybavené. Bude probíhat postupná obnova výpočetní techniky s cílem umožnit výuku nových na výpočetní techniku náročných programů. Prohlubována bude spolupráce se sociálními partnery s cílem zdokonalování učebně výchovného procesu a přípravy žáků pro výkon pracovních činností v budoucím zaměstnání. 16

19 26-59-H/01 Spojový mechanik Charakteristika ŠVP 4.2 Začlenění průřezových témat 4.2 Začlenění průřezových témat žáci se speciálními vzdělávacími pořebami Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie 17

20 Učební plán H/01 Spojový mechanik 5 Učební plán Škola, Jesenická 1, Praha 10 - Záběhlice Název ŠVP Spojový mechanik Platnost Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru H/01 Spojový mechanik Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Učební plán ročníkový Povinné předměty 2 0 1/2 0 1/2 3 Anglický jazyk Občanská nauka Dějepis Fyzika Chemie Základy ekologie Matematika Literatura 1 0 1/2 0 1/2 2 Tělesná výchova Iinformační a komunikační technologie Ekonomika Technická dokumentace Základy elektrotechniky Elektronika 0 1 1/2+0 1/ Elektrická měření / ,5 Sdělovací sítě Spojovací technika Odborný výcvik /2 37,5 Celkem základní dotace 26 27,5 26,5 80 Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku 32 32,5 32,

21 26-59-H/01 Spojový mechanik Učební plán Přehled využití týdnů Výuka dle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz 1 null Celkem:

22 26-59-H/01 Spojový mechanik Přehled rozpracování do ŠVP 6 Přehled rozpracování do ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Jesenická 1, Praha 10 - Záběhlice Spojový mechanik Dosažené vzdělání Střední vzdělání s výučním listem H/01 Spojový mechanik Délka studia v letech: 3 ŠVP disponibilní Jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Anglický jazyk Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 2 64 Přírodovědné vzdělávání Fyzikální vzdělávání Fyzika 2 64 Chemické vzdělávání Chemie 1 32 Biologické a ekologické vzdělávání Základy ekologie 1 32 Matematické vzdělávání Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Estetické vzdělávání Literatura 2 64 Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Iinformační a komunikační technologie 3 96 Ekonomické vzdělávání Ekonomické vzdělávání Ekonomika 2 64 Odborné vzdělávání Elektrotechnika Technická dokumentace Základy elektrotechniky Elektronika ,5 48 Elektrická měření 3 96 Elektrická měření 5, ,5 80 Spojovací technika a sítě 3 96 Sdělovací sítě Spojovací technika Telekomunikační instalace a opravy Odborný výcvik 37, disponibilní Celkem

23 26-59-H/01 Spojový mechanik Jazykové vzdělávání a komunikace /2 0 1/2 Charakteristika předmětu Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: - uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; - využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; - chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; - získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele. Klíčové kompetence Kompetence k učení mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace Kompetence k řešení problémů 21

24 26-59-H/01 Spojový mechanik porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě) pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností Personální a sociální kompetence přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých 22

25 26-59-H/01 Spojový mechanik Občanské kompetence a kulturní povědomí jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných m, být mediálně gramotní pokrývaná předmětem Člověk a svět práce Občan v demokratické společnosti 2 týdně, P 1. Zdokonalování jazykových vědomostí Dotace učebního bloku: 20 vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka řídí se zásadami správné výslovnosti v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci orientuje se v soustavě jazyků - národní jazyk a jeho útvary - jazyková kultura - vývojové tendence spisovné češtiny - postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky - slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie - zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka - procvičování a upevňování pravopisu (hlavní principy českého pravopisu), Pravidla českého pravopisu a práce s nimi 23

26 26-59-H/01 Spojový mechanik Občan v demokratické společnosti Iinformační a komunikační technologie 4. Internet Základy elektrotechniky 1. Základní pojmy elektrotechniky vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka řídí se zásadami správné výslovnosti v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci orientuje se v soustavě jazyků 2. Komunikační a slohová výchova Dotace učebního bloku: 20 vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně přednese krátký projev vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů má přehled o knihovnách a jejich službách - slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní - komunikační situace, komunikační strategie - vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky - projevy monologické i dialogické; neformální i formální; připravené i nepřipravené - projevy prostě sdělovací, jejich základní znaky, postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké informační útvary, osnova) - grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů - vypravování v běžné komunikaci,v uměleckém projevu - jazykové prostředky užívané ve vypravování Člověk a svět práce Iinformační a komunikační technologie 4. Internet Iinformační a komunikační technologie 2. Textový editor vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně přednese krátký projev vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů má přehled o knihovnách a jejich službách 24

27 26-59-H/01 Spojový mechanik Dotace učebního bloku: 24 má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti zaznamenává bibliografické údaje zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky - informatická výchova, knihovny a jejich služby - noviny, časopisy a jiná periodika, internet - techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní), orientace v textu - získávání a zpracování z textu (též odborného, administrativního a publicistického, zvláště zpravodajského) - zpětná reprodukce textu, jeho transformace do jiné podoby - práce s různými příručkami pro školu i veřejnost 25

28 26-59-H/01 Spojový mechanik Anglický jazyk Jazykové prostředky Občanská nauka Člověk v lidském společenství Člověk jako občan v demokratickém státě Dějepis Chemie Starověk Středověk Novověk 20. století Obecná chemie Anorganická chemie Organická chemie Biochemie Základy ekologie Literatura Základy biologie Biologie člověka Ekologie Potravní řetězce Člověk a životní prostředí Přírodní zdroje energie a surovin Ochrana přírody a krajiny 1. Obecná charakteristika literatury 2. Literatura a kultura starověku 3. Literatura a kultura evropského středověku 4. Středověká literatura - počátky písemnictví na našem území 5. Středověká literatura středověká česká kultura 6. Středověká literatura husitská literatura 7. Evropský humanismus a renesance 8. Český humanismus a renesance 9. Barokní literatura evropské baroko 10. Barokní literatura české baroko 11. Evropská literatura 18. století klasicismus, osvícenství, preromantismus Iinformační a komunikační technologie 4. Internet Základy elektrotechniky 1. Základní pojmy elektrotechniky 2. Stejnosměrný proud 3. Elektrostatika Odborný výcvik 4. Magnety a magnetická pole 5. Střídavý proud 6. Trojfázová soustava 2.Zdroje elektrického proudu a napětí 3.Stejnosměrný proud 4.Elektrostatické pole 5.Magnetické pole 6.Elektromagnetická indukce 7.Trojfázový proud Dějepis Středověk Novověk 20. století Iinformační a komunikační technologie 2. Textový editor 4. Internet Dějepis Starověk 26

29 26-59-H/01 Spojový mechanik Vodiče v elektrotechnice 9.Telekomunikační a elektrotechnická montáže, instalace a opravy 10.Zpracování materiálů Dějepis Středověk Novověk 20. století Iinformační a komunikační technologie 2. Textový editor 4. Internet Dějepis Starověk má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti zaznamenává bibliografické údaje zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky 0 1/2 týdně, P 1. Zdokonalování jazykových vědomostí Dotace učebního bloku: 6 v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví průběžně pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby u sebe i svých spolužáků - procvičování a upevňování pravopisu - průběžně - Pravidla českého pravopisu a práce s nimi - průběžně - význam slova a jeho změny - tvarosloví - opakování již nabytých vědomostí (slova ohebná a neohebná, základní mluvnické kategorie), gramatické tvary a konstrukce - náročnější případy tvarosloví ( skloňování cizích jmen, tvary dvojné, přechylování, zapisování číslovek, rozkazovací způsob u sloves, spřežky) v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví průběžně pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby u sebe i svých spolužáků 27

30 26-59-H/01 Spojový mechanik Komunikační a slohová výchova Dotace učebního bloku: 6 odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby u sebe i svých spolužáků používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně přednese krátký projev rozpozná funkční styl a v typických příkladech slohový útvar (popis a charakteristika) řídí se zásadami správné výslovnosti má přehled o základních slohových postupech uměleckého stylu - mluvní cvičení - navázání kontaktu, udržení pozornosti, dovednost přesvědčit, dovednost vnímat a poslouchat, zpětné zhodnocení vlastního výkonu - průběžně - popis prostý - popis odborný - popis umělecký - charakteristika 28

31 26-59-H/01 Spojový mechanik Člověk a svět práce Fyzika Literatura Elektronika Termika Vlnění a optika Fyzika atomu Vesmír Sdělovací sítě Přátelství a láska v literatuře Konfliktní vztahy v literatuře Smích v literatuře Písňové texty v literatuře Systematizace literárního vzdělávání 1. Pasivní obvodové součástky 2. Druhy materiálů pro elektrotechniku 3. Polovodičové součástky 4. Zesilovače 5. Oscilátory harmonických kmitů 6. Analogová modulace a demodulace 1.Hygiena a zdraví při práci 2.Přehled přenosových sítí dle různých kritérií 3.Systémy místních sítí 4.Metalická vedení 5.Soubory místních kabelů, montáž 6.Kabelovody a jejich výstavba 7.Závěrečná měření na místních kabelech Spojovací technika Telefonní spojovací systémy, technologický vývoj Místní telefonní síť v ČR Elektroakustika Odborný výcvik Koncová telekomunikační zařízení Automatické telefonní ústředny Zabezpečení objektů 1.Kabely a montážní práce 2.elektronická zapojení s diskrétními a integrovanými obvody 3.Vnější spojová zařízení 4.vnitřní zařízení 7.Základní práce na tel. a el. zařízeních a přístrojích odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby u sebe i svých spolužáků používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně přednese krátký projev rozpozná funkční styl a v typických příkladech slohový útvar (popis a charakteristika) řídí se zásadami správné výslovnosti má přehled o základních slohových postupech uměleckého stylu 29

32 26-59-H/01 Spojový mechanik Dotace učebního bloku: 4 zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim kriticky samostatně zpracovává informace rozumí obsahu textu i jeho částí orientuje se ve výstavbě textu - práce s autentickým textem (Žák vyhledá ukázky popisu prostého, odborného, uměleckého, publicistického a charakteristiky a svou práci prezentuje ve třídě. Prokáže, že textu rozumí a umí s ním pracovat.) 30

33 26-59-H/01 Spojový mechanik Člověk a svět práce Anglický jazyk Jazykové prostředky Občanská nauka Fyzika Literatura Člověk dnes Člověk a právo Člověk a hospodářství Česká republika, Evropa a soudobý svět Termika Vlnění a optika Fyzika atomu Vesmír Přátelství a láska v literatuře Konfliktní vztahy v literatuře Smích v literatuře Písňové texty v literatuře Systematizace literárního vzdělávání Kulturní dění Iinformační a komunikační technologie Elektronika Sdělovací sítě 3. Internet a počítačové sítě 1. Pasivní obvodové součástky 2. Druhy materiálů pro elektrotechniku 3. Polovodičové součástky 4. Zesilovače 5. Oscilátory harmonických kmitů 1.Hygiena a zdraví při práci 2.Přehled přenosových sítí dle různých kritérií 3.Systémy místních sítí 4.Metalická vedení 5.Soubory místních kabelů, montáž 6.Kabelovody a jejich výstavba Spojovací technika Telefonní spojovací systémy, technologický vývoj Místní telefonní síť v ČR Elektroakustika Odborný výcvik Koncová telekomunikační zařízení Automatické telefonní ústředny Zabezpečení objektů 1.Kabely a montážní práce 2.elektronická zapojení s diskrétními a integrovanými obvody 3.Vnější spojová zařízení 4.vnitřní zařízení 5.spojovací sítě 6.Přípravné práce při telekomunikačních montážích, instalacích a opravách 7.Základní práce na tel. a el. zařízeních a přístrojích Dějepis Starověk Středověk Novověk 20. století Iinformační a komunikační technologie 1. Prezentace 3. Internet a počítačové sítě 31

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik - Úprava od školního roku 2011/2012 RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik - Úprava od školního roku 2011/2012 RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik - Úprava od školního roku 2011/2012 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia

školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik RVP 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia školní vzdělávací program Telekomunikační mechanik 26-45-M/01 Telekomunikace včetně nástavbového studia Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Instalatér 36 52-H/01

Instalatér 36 52-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 36 52-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Popis uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v menších, středně velkých i velkých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských

Více

53 44 M/03 Asistent zubního technika

53 44 M/03 Asistent zubního technika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 44 M/03 Asistent zubního technika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Elektrikář-silnoproud

Elektrikář-silnoproud Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 Školní vzdělávací program Elektrikář-silnoproud Verze 1.3 Dle RVP 26-51-H/02 v. 8 Platnost

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 39-41-L/01 Autotronik Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název ŠVP: ŠVP pro uchazeče:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34 57 H/01 Knihař 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 57 H/01 Kovář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-H/01 Obsah Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace 1. Profil absolventa... 4 1. 1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Montér suchých staveb Rámcový vzdělávací program 36-66-H/01 Montér suchých staveb Školní vzdělávací program : - projednán

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Cestovní ruch platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

23 45 M/01 Dopravní prostředky

23 45 M/01 Dopravní prostředky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 M/01 Dopravní prostředky 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

Školní vzdělávací program Operátor skladování

Školní vzdělávací program Operátor skladování Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 IČ 00851167 Školní vzdělávací program Operátor skladování Varianta N 1 Dle RVP 66-51-H/01 v.3

Více

82 41 M/02 Užitá fotografie a média

82 41 M/02 Užitá fotografie a média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 41 M/02 Užitá fotografie a média 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Provozní technika- dálkové 23-43-L/51 RVP: 23-43-L/51 Provozní technika Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média Vydalo Ministerstvo školství,

Více

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

82-48-L/01 Starožitník

82-48-L/01 Starožitník 82-48-L/01 Starožitník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-48-L/01 Starožitník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008

Více

Školní vzdělávací program pro obor. Zemědělec farmář 41 51 H/01

Školní vzdělávací program pro obor. Zemědělec farmář 41 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor Zemědělec farmář 41 51 H/01 Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014 2 3 OBSAH: OBSAH:... 3 Identifikační údaje... 4 Profil absolventa... 5 Popis uplatnění

Více

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

37-42-M/01 Logistické a finanční služby 37-42-M/01 Logistické a finanční služby ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Název školy: EDUCA Parddubice Střední odborná škola, s. r. o. Ředitelka školy: Ing. Lenka Rolečková Koordinátor EVVO: Mgr. Markéta Procházková

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Vydalo

Více

Školní vzdělávací program. Kuchař-číšník

Školní vzdělávací program. Kuchař-číšník Školní vzdělávací program Kuchař-číšník Obsah 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika vzdělávacího programu...6 2.1 Identifikační údaje oboru...6 2.2 Charakteristika školního vzdělávacího programu...6

Více

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kominík

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kominík ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kominík Obor vzdělání: 36-56-H/01 Kominík RVP 36-56 H / 01 Kominík s platností od 1. září 2011 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 82 51 L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA (platný od 1. 9. 2011

Více

dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o.

dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o. dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu prolnutí ŠVP s ŠVP Střední škola, Ostrava - Kunčice, p.o. Základní identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 55 H/02 Karosář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Asistent zubního technika 1 Identifikační údaje...4 1.1 Předkladatel...4 1.2 Zřizovatel...4 1.3 Název ŠVP...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Profil absolventa...5 2.1 Popis uplatnění

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

36 43 M/01 Stavební materiály

36 43 M/01 Stavební materiály MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 43 M/01 Stavební materiály 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Kuchař - číšník 65-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Č. j.: SPŠ 71/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Chrudim 2014 Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola Chrudim Adresa

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Elektrotechnika - specialista vzdušných sil 26-41-M/01 Elektrotechnika 1. Úvodní identifikační

Více

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

Strojírenská a elektrotechnická zařízení Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 Školní vzdělávací program Strojírenská a elektrotechnická zařízení Varianta 1.3 Dle RVP 23-41-M/01

Více

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ. RVP: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ. RVP: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK

Více

29-56-H/01 Řezník uzenář

29-56-H/01 Řezník uzenář 29-56-H/01 Řezník uzenář ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29-56-H/01 Řezník uzenář Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28.

Více

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 62 H/01 Sklenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Výsledky vzdělávání absolventa... 6.. Klíčové kompetence... 6.. Odborné kompetence... 0 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor. Malíř a lakýrník 39 41 H/01

Školní vzdělávací program pro obor. Malíř a lakýrník 39 41 H/01 Školní vzdělávací program pro obor Malíř a lakýrník 39 41 H/01 Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014 2 OBSAH Identifikační údaje... 3 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Strana 1 (celkem 128) Strana 2 (celkem 128) Školní vzdělávací program Strana 3 (celkem 128) OBSAH: 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA RAKOVNÍK Generála Kholla 2501/II www.spsrakovnik.cz Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválil ředitel školy dne s platností od 1. září 2010 1 Obsah 2 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Asistent zubního technika Asistent zubního technika 53-44-M/03

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

28-44-M/01 Aplikovaná chemie 28-44-M/01 Aplikovaná chemie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

23 55 H/01 Klempíř MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 55 H/01 Klempíř MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 55 H/01 Klempíř 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP, obor Modelářství a návrhářství oděvů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 82 41 M/07 MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 66-52-H/01 Aranžér ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66-52-H/01 Aranžér Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.

Více

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

29 56 H/01 Řezník uzenář

29 56 H/01 Řezník uzenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 56 H/01 Řezník uzenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1

Více

65 42 M/01 Hotelnictví

65 42 M/01 Hotelnictví MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65 42 M/01 Hotelnictví 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby školní vzdělávací program Stavebnictví se zaměřením na vodohospodářské stavby Vodohospodářské stavby PLACE HERE Stavebnictví se zaměřením na vodohospodářské stavby Identifikační údaje 1 Identifikační údaje

Více

29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia

29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PODĚBRADY, BOUČKOVA 355

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PODĚBRADY, BOUČKOVA 355 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PODĚBRADY, BOUČKOVA 355 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost verze 2009/1 (platnost od 1. 9. 2009) č. j. 60/2/2009/SOŠPDY

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ 64 41 L / 51 PODNIKÁNÍ Platnost ŠVP: od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem č.j. ŠVP-8/2012

Více

Školní vzdělávací program pro obor. Kuchař číšník 65 51 H/01

Školní vzdělávací program pro obor. Kuchař číšník 65 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor Kuchař číšník 65 51 H/01 Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014 2 3 OBSAH: Identifikační údaje...5 Profil absolventa školního vzdělávacího programu...6 Pracovní

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podlahář Denní studium Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno, dne 29. srpna 2011, pod čj. SŠP 225/2011 s

Více

23 62 H/01 Jemný mechanik

23 62 H/01 Jemný mechanik MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 62 H/01 Jemný mechanik 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1

Více

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program školní vzdělávací program Nástrojař - Pilotáž 23-52-H/01 Nástrojař Nástrojař - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 23-52-H/01 Nástrojař

Více

23 62 H/01 Jemný mechanik

23 62 H/01 Jemný mechanik MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 62 H/01 Jemný mechanik 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1

Více

64-41-L/51 Podnikání

64-41-L/51 Podnikání Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání platný od: 1.9.2011 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační

Více

41 52 H/01 Zahradník

41 52 H/01 Zahradník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 52 H/01 Zahradník 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

Učební osnovy předmětu PRÁVO

Učební osnovy předmětu PRÁVO Školní vzdělávací program Obor: Obchodní akademie Gymnázium a obchodní akademie Ruská 355, 354 62 Mariánské Lázně Učební osnovy předmětu PRÁVO Obor vzdělání: 63-41 - M/02 Obchodní akademie Forma studia:

Více

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Obsah Obsah... 1 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 4. Učební

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 31-58-H/01 Krejčí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 31-58-H/01 Krejčí Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j.

Více