Paralelní měření fyzikálních veličin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paralelní měření fyzikálních veličin"

Transkript

1 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Paralelní měření fyzikálních veličin Vypracoval: Ing. Zdeněk Pospíšil 1

2 Anotace Tento výukový materiál (učební texty) s názvem Paralelní měření fyzikálních veličin byl zpracován jako studijní pomůcka-studijní podklad v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 realizovaného v Střední odborné škole Otrokovice pro potřeby školení. Práce je zaměřena na řešení problematiky související s využitím moderních osciloskopů v autodiagnostice 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsme tuto práci vypracoval samostatně, s využitím poznatků získaných studiem odborných publikací, článků, absolvovaných odborných stáží a exkurzí ve firmách a studiem citované literatury. VOtrokovicích dne 28. února 2007 Zpracovali: Zdeněk Pospíšil 3

4 Obsah Anotace 2 Prohlášení 3 Úvod, seznámení spalivovými systémy 5 Lambda sonda 14 Snímač otáček motoru 18 Snímač teploty 24 Spínač polohy škrtící klapky 27 Potenciometr škrtící klapky 28 Snímač tlaku v sání 30 Měřič hmotnosti nasávaného vzduchu 35 Měření primárního napětí 29 Měření sekundárního napětí 44 Vstřikovací ventil 51 Nastavovač škrtící klapky 55 Testy 63 Evaluační dotazník 68 Seznam použité literatůry 71 Seznam použitých obrázků 71 4

5 Vyskytne-li se v systému řízení motoru závada, bývá to obvykle způsobeno: závadou v napájení nesprávnými nebo chybějícími údaji ze snímačů chybou řídící jednotky poruchou akčních členů problémem v propojení komponent Základním vstupním údajem pro řízení palivového systému a zapalování je údaj o zatížení motoru (otáčky motoru) a údaj měřiče množství vzduchu. Údaje dalších snímačů korigují dobu vstřiku paliva a hodnotu předstihu zapalování, určené z hlavních údajů. 5

6 Bosch Motronic Charakteristické pro tento systém je sdružení veškeré elektroniky v jedné řídící jednotce. Systémy Motronic řídí zapalování i vstřikování a je rozšířeno další řídící a regulační funkce: regulace volnoběžných otáček lambda regulůace odvzdušnění palivové nádrže regulace klepání motoru recirkulace výfukových plynů případně další funkce: regulace plnícího tlaku turbodmychadla řízení délky sacího potrubí regulace volnoběžných otáček 6

7 Bosch Motronic Provozní data nutné pro řízení jsou získávána ze snímačů: -zapalování zapnuto/vypnuto -snímač detonačního -nastavení vačkového hřídele hoření -rychlost vozidla - činnost převodovky -napětí akumulátoru -teplota motoru -teplota nasávaného vzduchu -množství nasávaného vzduchu -otáčky motoru -úhel natočení škrtící klapky 7

8 Systém řízení motoru Bosch Motronic M3 Vícebodové vstřikování s bezrozdělovačovým zapalováním 8

9 Systém řízení motoru Bosch Motronic ML 9

10 Systém řízení motoru Bosch Common Rail 10

11 Bosch Common Rail U vstřikování nafty s tlakovým zásobníkem Common Rail je odděleno vytváření tlaku a vstřikování. Palivo je stlačeno ve vysokotlakém čerpadle nezávisle na otáčkách motoru a vstřikovaném množství paliva a vstřikováno elektrohydraulickým ventilem. Okamžik vstřiku a vstřikované množství paliva jsou vypočítávány elektronickou řídící jednotkou a množství je dáno jeho tlakem a dobou otevření vstřikovacích ventilů. Tlak paliva je 160 Mpa a vyšší a mění se v závislosti na zatížení motoru. Datové pole pro regulaci tlaku ve vysokotlakém zásobníku 11

12 Systém řízení motoru Bosh Motronic M (Škoda Octavia V) 12

13 Řídící systém Bosch Motronic M

14 Kontrola snímačů Lambda sonda 14

15 Lambda sonda Pro dodržení optimálního složení směsi, které je důležité pro činnost trojčinného katalyzátoru, jsou vstřikovací systémy vybaveny kyslíkovou lambda sondou. Ta hlásí řídicí jednotce, formou napěťového signálu, informaci o okamžitém složení směsi, a tím umožňuje řídící jednotce provést regulaci směsi na stechiometrický poměr ( λ = 1). Součinitel lambda se při regulaci pohybuje v rozmezí Toto rozmezí je určitou nevýhodou a proto se používá širokopásmová lambda sonda. 15

16 Průběh napětí lambda sondy 16

17 Průběh napětí při zahřívání lambda sondy 17

18 Snímač otáček - indukční 18

19 Snímač otáček indukční Na klikovém hřídeli je ozubený kotouč z feromagnetického materiálu s místem pro 60 zubů, přičemž jsou dva zuby vynechány. Snímač sestává z trvalého magnetu a cívky. Procházející hrany zubů pod snímačem mění v něm magnetický tok a indukuje se střídavé napětí 19

20 Snímač otáček - indukční Průběh napětí 20

21 Snímač otáček - Hallův klikového hřídele vačkového hřídele 21

22 Snímač otáček - Hallův Řídící jednotka obvykle kromě vstřikování řídí i zapalování. Potom musí být informována nejen o otáčkách motoru, ale i o poloze klikového hřídele. To umožníhallův snímač otáček a polohy klikového hřídele. Obvykle je umístěn na skříni převodovky v prostoru nad setrvačníkem, při snímání pouze otáček na konci vačkového hřídele. Snímač reaguje na hrany drážky, která je vyfrézovaná v setrvačníku, nebo na drážky v přidaném kotouči. Řídící hrany drážky na setrvačníku vyvolají při každé otáčce dva napěťové impulsy v odstupu 54 natočení klikového hřídele. Snímač je umístěn tak, že impulsy jsou vydávány 60 a 6 před HÚ a jsou vedeny do řídící jednotky k dalšímu zpracování. Hallovy snímače využívají Hallův jev: působí-li magnetické pole na polovodič, kterým protéká proud, soustředí se částice s elektrickým nábojem na jedné straně průřezu polovodiče. Nepůsobí-li magnetické pole, jsou nabité částice rozptýleny v průřezu polovodiče rovnoměrně. Měříme-li napětí na stranách polovodiče napříč ke směru průtoku proudu, potom při působení magnetického pole naměříme napětí kolem 1 V, nepůsobí-li magnetické pole, bude toto napětí nulové. Bude-li magnetické pole působit střídavě, vznikne obdélníkový napěťový signál s amplitudou 1 mv. 22

23 Snímač otáček - Hallův Průběh napětí 23

24 Snímače teploty Závislost odporu snímače na teplotě 24

25 Snímače teploty Nejčastěji se používají odporové snímače teploty s negativním termickým koeficientem NTC čidla. V těchto snímačích je měřící prvek z polovodičového materiálu, jehož elektrický odpor s rostoucí teplotou klesá (1-3 kω při 20 C, 0,1-0,3 kω při C). Méně často se používají odporové snímače teploty s pozitivním termickým koeficientem (PTC- čidla), kde naopak se vzrůstající teplotou odpor měřícího prvku roste. 25

26 Snímače teploty Kontrola snímače teploty NTC 26

27 Spínač polohy škrtící klapky Kontrola spínače se provádí měřením odporu spínače při dvou sepnutích a rozepnutí 27

28 Potenciometr škrtící klapky 28

29 Potenciometr škrtící klapky Průběh napětí na potenciometru škrtící klapky 29

30 Snímač tlaku v sání Měří tlak v sacím potrubí, který je použit jako měřič množství nasávaného vzduchu. Odporová vrstva vlivem stlačení mění odpor, ten se měří formou změny napětí. 30

31 Snímač tlaku v sání - napěťový Volnoběh 31

32 Snímač tlaku v sání - napěťový Plný plyn 32

33 Snímač tlaku v sání - frekvenční Volnoběh 33

34 Snímač tlaku v sání - frekvenční Zkreslený průběh 34

35 Měřič hmotnosti nasávaného vzduchu 35

36 Měřič hmotnosti nasávaného vzduchu Měřiče hmotnosti nasávaného vzduchu pracují na různých principech (měřící klapka s mechanickým převodem, měřící klapka s potenciometrem, měřič se žhaveným měřícím elementem, měřič s vířivým tělesem, měřič úhlu pootočení škrtící klapky), tento měřič pracuje na principu měření podtlaku v sacím potrubí. Elektrický signál o podtlaku poskytuje tzv. MAP senzor. Je pneumaticky (hadicí) spojen se sacím potrubím, nebo je přímo umístěn v sacím potrubí. Měřící prvek MAP senzoru je tvořen piezoelektrickými prvky, na které tlačí membrána. Membrána je prohýbána pod tlakem. Výstupní napětí MAP senzoru je proto úměrné podtlaku v sacím potrubí. Senzor má můstkové zapojení a je napájen napětím z řídící jednotky. Je-li motor v klidu má MAP senzor toto napětí, při běhu motoru napětí klesne přibližně na 1,5 V. 36

37 Měřič hmotnosti nasávaného vzduchu 37

38 Měřič hmotnosti nasávaného vzduchu 38

39 Měření primárního napětí Nejjednodušší a nejstarší zapalovací systém je systém který obsahuje cívku, rozvdělovač a kondenzátor. Tyto tři komponenty plus zdroj napájecího napětí stačí k dostatečně vysokému napětí pro přeskok jiskry mezi elektrodami zapalovací svíčky. Okamžik zapálení jiskry je odvozen od vačky přerušovače, jejíž pohyb je odvozen od otáčení vačkového hřídele. Předstih zážehu je měněn pomocí podtlakového a odstředivého regulátoru. Dalším vývojovým systémem zapalování je tranzistorové zapalování. Jestliže u zapalování s přerušovačem plnil funkci spínání primáru cívky kontakt přerušovače, potom u tranzistorového zapalování přebírá tuto úlohu tranzistorová zapalovací jednotka v součinnosti s Hallovým snímačem v rozdělovači. Spínání primárního okruhu je zde provedeno bezkontaktním spínačem tranzistorem, okamžik zážehu je určen Hallovým snímačem polohy klikového hřídele a podtlakovým a odstředivým regulátorem předstihu. 39

40 Měření primárního napětí Protože regulace pomocí podtlakového a odstředivého regulátoru má četné nevýhody, u elektronického systému zapalování regulaci předstihu přebírá elektronika. Z mechanického rozdělovače tak odpadá podtlaková a odstředivá regulace a rozdělovač plní funkci pouhého mechanického přepínače vysokého napětí od cívky k jednotlivým svíčkám. Základní otáčkový signál, z něhož se vychází při výpočtu okamžiku zážehu, je získáván ze snímače otáček kliky nebo vačky. Plně elektronické zapalování je takový zapalovací systém u něhož elektronika nahradila poslední zbývající mechanickou součást zapalovacího systému rozdělovač. V cizí literatuře je tento systém označován zkratkou VEZ, DIS, RUV. Zkratkou EFS se v německé literatuře označuje druhé v praxi používané provedení bezrozdělovačového zapalování, v anglické literatuře se můžeme setkat se zkratkou COP, znamenající cívka na svíčce, což je nejrozšířenější varianta jednojiskrové cívky. 40

41 Měření primárního napětí Bateriové zapalování T zapalovací cívka, C kondenzátor, B - baterie 41

42 Měření primárního napětí 42

43 Měření primárního napětí 43

44 Měření sekundárního napěti 44

45 Měření sekundárního napětí 45

46 Měření sekundárního napětí 46

47 Měření sekundárního napětí 47

48 Měření sekundárního napětí 48

49 Zapalování 49

50 Zapalování 50

51 Měření vstřikovacího ventilu 51

52 Měření vstřikovacího ventilu 52

53 Měření vstřikovacího ventilu 53

54 Měření vstřikovacího ventilu 54

55 Měření krokového motorku nastavovače škrtící klapky 55

56 Měření krokového motorku nastavovače škrtící klapky 56

57 Měření krokového motorku nastavovače škrtící klapky 57

58 Měření nastavovače volnoběhu se stejnosměrným motorkem 58

59 Měření nastavovače volnoběhu s bimetalem 59

60 Měření elektromagnetického nastavovače volnoběhu 60

61 Měření elektromagnetického nastavovače volnoběhu 61

62 Použitá literatura: Jan, Z Ždánský, B.: Automobily 4 Příslušenství, Nakladatelství Avid spol s r. o. Brno, 2005 Časopisy: Autoexpert, Vydavatelství Autopress, s. r. o., ročníky 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Autoservis, Univer s. r. o. Turnov, ročníky 2004, 2005, 2006 Jičínský, Š.: Osciloskop a jeho využití vautoopravárenské praxi, Nakladatelství Grada Publishing, a. s., Praha, 2006 Použité obrázky: Obrázky jsou vzaty z použité literatury a internetu, slaskavým svolením autorů. 62

63 Vyhledávané adresy použité pro zpracování projektu Vyhledávané adresy použité pro zpracování projektu: Bosch.html Bosch.html 63

64 Test 1. Jaký je systémový tlak u vstřikování Mono-Motronic? a) 2,5 bar b) 1 bar c) 4.7 bar 2. Čidla a snímače měří: a) většinou se jedná o měření neelektrických veličin b) většinou se jedná o přímé měření neelektrických veličin c) většinou se jedná o měření elektrických veličin 3. Jaká je definice čidla? a) čidlo je nejjednodušší provedení snímače, jehož signál se neupravuje b) čidlo je jednoduchý snímač s upraveným signálem c) čidlo je snímač s převodem analogového signálu na digitální 64

65 4. Lambda-sonda reaguje: na přítomnost množství O 2 ve výfukových plynech na přítomnost množství CO ve výfukových plynech na přítomnost nespáleného paliva ve výfukových plynech 5. V jakém rozsahu se pohybuje napětí napěťové lambda-sondy? a) 5 8 V b) V c) 0,1 0,9 V 6. Druhy lambda-sondy: a) napěťová, odporová, širokopásmová b) napěťová, indukční, frekvenční c) indukční, frekvenční, tlaková 7. Počet zubů indukčního snímače otáček je: a) 60 b) 58 c) 1 65

66 8. Hallův snímač otáček je: napájený elektrickým proudem vyhřívaný nenapájený alektrickým proudem 9. Snímače teploty pracují na principu: změny kapacity s teplotou změny odporu s teplotou změny napětí s teplotou 10. Výstupní hodnotou potenciometru škrtící klapky je: a) hodnota odporu b) hodnota proudu c) hodnota napětí 11. Na velikost zapalovacího napětí má vliv: a) vzdálenost elektrod svíčky, předstih b) vzdálenost elektrod svíčky, předstih, komprese, chudá/bohatá směs c) vzdálenost elektrod svíčky, předstih, rychlost jízdy Správné odpovědi: 1 b), 2 a), 3 a), 4 a), 5 c), 6 a), 7 b), 8 a), 9 b), 10 c), 11 b) 66

67 Evaluační dotazník Vážení učitelé/učitelky, vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled na spokojenost proškolovaných pedagogů v tomto modulu a následně zlepšit obsah modulu se zřetelem na požadavky pedagogů. Odpovědi, které uvedete jsou zcela anonymní, snažte se tedy prosím odpovídat co možná nejupřímněji. Děkujeme. 67

68 1. Doporučil/a byste absolvování toto modulu (školení) i dalším pedagogům vyučujícím odborný předmět podobného zaměření? 2. Pokuste se zhodnotit programovou náplň semináře z hlediska využití získaných znalostí během vašeho studia: plně odpovídající - spíše odpovídající - neumím posoudit - spíše neodpovídající - naprosto neodpovídající 3. Pokuste se zhodnotit znalosti a orientaci vyučující/ho v daném oboru: velmi dobré - spíše dobré - neumím posoudit - spíše slabé - velmi slabé 4. Pokuste se zhodnotit pedagogické kvality vyučující/ho (schopnost vysvětlit a prověřit látku, dostupnost v případě konzultací, vystupování apod.) velmi dobré - spíše dobré - neumím posoudit - spíše slabé - velmi slabé 5. Pokuste se zhodnotit literaturu a materiály využívané ve výuce z hlediska vhodnosti jejich výběru, dostupnosti apod. velmi vhodné - spíše vhodné - neumím posoudit - spíše nevhodné - zcela nevhodné 6. Cíl výuky se mi jevil Velmi mlhavý jasně formulovaný (zakroužkujte příslušný stupeň hodnocení) 68

69 7. Hodinová dotace školení byla přiměřená nevím souhlasím zcela souhlasím nesouhlasím velmi nesouhlasím 8. Musel(a) jste se připravovat i doma, abyste školení zvládl(a) nevím souhlasím zcela souhlasím nesouhlasím velmi nesouhlasím Jak hodnotíte školící středisko 9. Organizace školení Vám vyhovovala nevím souhlasím zcela souhlasím nesouhlasím velmi nesouhlasím 10. S prací školicího střediska jste byl(a) spokojen(a) nevím souhlasím zcela souhlasím nesouhlasím velmi nesouhlasím 11. Materiály ke školení byly kvalitní nevím souhlasím zcela souhlasím nesouhlasím velmi nesouhlasím 12. Školení jste se účastnil(a) dobrovolně, zvolil(a) jste si jej sám(sama) nevím souhlasím zcela souhlasím nesouhlasím velmi nesouhlasím Jaké vědomosti a dovednosti z oblasti diagnostiky (název probíraného tématu) by dle Vašeho názoru měly být doplněny a rozvíjeny v přímé návaznosti na právě absolvovaný modul? 69

70 Jak hodnotíte lektora? 13. Lektor prokázal kvalitní a odbornou připravenost Velmi slabý velmi připravený (zakroužkujte příslušný stupeň hodnocení) 14. Lektor podal srozumitelný výklad probírané látky Velmi slabý velmi připravený (zakroužkujte příslušný stupeň hodnocení) 15. Lektor byl ochotný, zodpovídal položené dotazy Velmi slabý velmi připravený (zakroužkujte příslušný stupeň hodnocení) 16. Výklad lektora se mi jevil Nudný chaotický nenázorný hlasově nezřetelný 70

71 Děkuji Vám za pozornost. 71

Vstřikování Bosch-_Motronic

Vstřikování Bosch-_Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla čtvrtý NĚMEC V. 20.12.2013 Název zpracovaného celku: Vstřikování Bosch-_Motronic Systém Bosch-Motronic je vyšším stupněm elektronického řízení motoru

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 4 Snímač

Více

Spalovací motory. Palivové soustavy

Spalovací motory. Palivové soustavy 1 Spalovací motory Palivové soustavy Úkolem palivové soustavy je přivést, ve vhodný okamžik vzhledem k poloze pístu potřebné množství paliva do spalovacího prostoru nebo sacího potrubí. Zážehové motory

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 9 Regulace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 15 Spínač

Více

ŘÍZENÍ MOTORU Běh naprázdno Částečné zatížení Plné zatížení Nestacionární stavy Karburátor s elektronickým řízením

ŘÍZENÍ MOTORU Běh naprázdno Částečné zatížení Plné zatížení Nestacionární stavy Karburátor s elektronickým řízením ŘÍZENÍ MOTORU Automobilový motor je provozován v širokém rozmezí otáček a zatížení, což klade vysoké nároky na regulaci palivové soustavy a u motorů zážehových i na regulaci zapalovací soustavy. Tato regulace

Více

Snímače a akční členy zážehových motorů

Snímače a akční členy zážehových motorů Ústav automobilního a dopravního inženýrství Snímače a akční členy zážehových motorů Brno, Česká republika Rozdělení komponent motor managementu Snímače nezbytné k určení základních provozních parametrů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem

Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem Service 68 Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Maximální síla při minimální spotřebě paliva - to jsou hlavní atributy motoru 1,4 l TSI. Díky přeplňování

Více

Motor 1,8 l / 92 kw 5 ventilů

Motor 1,8 l / 92 kw 5 ventilů Změny Motor 1,8 l / 92 kw 5 ventilů kód motoru - AGN Řadový čtyřválec 1,8 l s pěti ventily byl popsán v dílenské učební pomůcce č. 19. Provedení modelového roku 1998 přináší následující konstrukční změny:

Více

Snížení emisí škodlivin u spalovacích motorů Semestrální práce z předmětu Životní prostředí

Snížení emisí škodlivin u spalovacích motorů Semestrální práce z předmětu Životní prostředí UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera školní rok 2003/2004, letní semestr I.ročník KS Pardubice (obor DI-EZD) Tomáš Vydržal Datum odevzdání: 16.3.2004 Snížení emisí škodlivin u spalovacích

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 2 DIAGNOSTIKA

Více

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák Číslo projektu CZ.107/1.5.00/34.0425 Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník 4. Autor INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test Datum

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 8 Vstřikovací

Více

Řídící systémy vznětových motorů. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1

Řídící systémy vznětových motorů. Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řídící systémy vznětových motorů Školení H-STEP 3 Školení H-STEP 2 Školení H-STEP 1 Řídící systémy vznětových motorů H-STEP 1 Rozdíly mezi zážehovými a vznětovými motory 4 Základní informace o spalování

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 2 Hallův

Více

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák

Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test. Ing. Jan Hurtečák Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0425 Název školy Předmět Tematický okruh Téma Ročník 4. Autor INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Elektrotechnika a elektronika Elektrická výstroj vozidel Test

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 31 Paralelní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.1 Měření parametrů Kapitola 20 Senzor pozice

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

Palivová soustava 9.3.2009 2

Palivová soustava 9.3.2009 2 9.3.2009 1 Palivová soustava Cílem je stav, při kterém bude do spalovacího prostoru přivedeno ve správný okamžik, v požadovaném stavu a množství, palivo společně se vzduchem, umožňující vznícení a uvolnění

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy vznětových motorů a elektronická regulace. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy vznětových motorů a elektronická regulace. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

Motory s vnějším spalováním

Motory s vnějším spalováním T E P E L N É M O T O R Y Spalovací motor je tepelný stroj, který využívá vnitřní energii tělesa (převážně chemickou - hoření) ke konání práce. Základní rozdělení podle druhu spalování paliva 1) Motory

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov Elektrotechnika a elektronika Tematický okruh Téma Ročník 2. Autor

Více

Bosch exchange podmínky

Bosch exchange podmínky Obsah Startéry/alternátory y Startéry... 3 y Alternátory... 9 Management motoru vstřikování benzínu y Měřiče hmotnosti vzduch s vyhřívaným filmem (HFM5)... 17 y Měřiče hmotnosti vzduchu s vyhřívaným drátem

Více

Obsah přednášky. Struktura datové sítě automobilu nižší třídy. Úvod. Senzory a akční členy v automobilech

Obsah přednášky. Struktura datové sítě automobilu nižší třídy. Úvod. Senzory a akční členy v automobilech Obsah přednášky Senzory a akční členy v automobilech Ing. Michal Kubík 6. 5. 2010 ZČU-FST-KKS Plzeň Přednáška v rámci r projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0086 Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 17 Elektro

Více

PŘEHLED : VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM VISTEON DCU102

PŘEHLED : VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM VISTEON DCU102 Jednoduchá šipka : vodičové spojení. Trojitá šipka : multiplexní síť. Tečkování : podle vybavení. D4EP0YAP 93 Prvek Název Prvek Název BSI1 Inteligentní jednotka 1331 Vstřikovač válce č. 1 BF01 Pojistková

Více

Neklidný volnoběh. Základní měření. Pravdivý osciloskop a zmatená jednotka

Neklidný volnoběh. Základní měření. Pravdivý osciloskop a zmatená jednotka Neklidný volnoběh Po dlouhé době jsem si našel chvilku času abych se podělil s čtenáři Autoexpertu o celkem zajímavý případ na známem vozidle. Jednalo se o vozidlo Škoda Felicia 1,6, kód motoru AEE. Majitel

Více

Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilních oborů. CZ.1.07/1.1.26/ Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilních oborů. CZ.1.07/1.1.26/ Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilních oborů CZ.1.07/1.1.26/01.0008 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Modul 10 Automobily a motorová vozidla Palivová soustava vznětového motoru Autor:

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Mazání motoru Mazání motoru Soustava mazání motoru musí zásobovat součásti motoru dostatečným množstvím mazacího oleje a přitom musí být zajištěn správný tlak oleje. Úkolem mazací soustavy je: - mazání snížení tření

Více

Školní špek. proč používat osciloskop

Školní špek. proč používat osciloskop Pan Hampl nám ve své pravidelné rubrice opět přináší popis závady, kterou řešil se svými žáky. Tradičně nechybí popis systému, tentokrát jde o Bosch Mono Motronic ve Škodě Felicii 1,3. Školní špek proč

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 14 Potenciometr

Více

Program školení. Školicí středisko automobilové techniky. Vybavení autoservisů. Technické poradenství. Software ESI[tronic] Školení

Program školení. Školicí středisko automobilové techniky. Vybavení autoservisů. Technické poradenství. Software ESI[tronic] Školení Program školení Školicí středisko automobilové techniky Software ESI[tronic] Vybavení autoservisů Školení Technické poradenství 1 Slovo na úvod Vážení zákazníci, obchodní a servisní partneři, v dnešní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 5 Snímač

Více

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola.

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola. NOVINKA SP29-06 Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. svůj výrobní program podle nejmodernějších technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola. Klasická koncepce (ještě dnes hojně rozšířená

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Návrh a zhotovení výukového panelu palivového systému spalovacího motoru þÿ s e v s ty i k o v á n í m

Návrh a zhotovení výukového panelu palivového systému spalovacího motoru þÿ s e v s ty i k o v á n í m Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2009 Návrh a zhotovení výukového

Více

Snímače otáček. Induktivní snímač

Snímače otáček. Induktivní snímač Snímače otáček Induktivní snímač Současné induktivní snímače se skládají většinou z tyčového magnetu s magneticky měkkým pólovým nástavcem, na kterém je umístěna indukční cívka se dvěma vývody. Otáčí-li

Více

Učební texty Diagnostika snímače 6.

Učební texty Diagnostika snímače 6. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 4. ročník Fleišman Luděk 23.3.2013 Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika snímače 6. Měřič množství vzduchu měřící náporový tlak LMM Měřič množství vzduchu

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 21 Snímač

Více

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček Technické inovace motorových vozidel - Přednáška 07 1 Důvod inovace Jedná se o využití energie výfukových

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 9 Snímek 1. Osnova přednášky Základní údaje o automobilové dopravě Princip funkce spalovacího motoru Přehled emisí ze spalovacích motorů Metody omezování emisí

Více

Učební texty Montáže Brzdy

Učební texty Montáže Brzdy Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 2. ročník Fleišman Luděk 29.7.2012 Název zpracovaného celku: Učební texty Montáže Brzdy Brzdy Úkolem brzd je zajistit spolehlivé zpomalování vozidla, přibrzďování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ELEKTRONICKÉ ŘÍDICÍ JEDNOTKY PRO ZÁVODNÍ MOTORY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ELEKTRONICKÉ ŘÍDICÍ JEDNOTKY PRO ZÁVODNÍ MOTORY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGENEERING

Více

ŘJ MPI MULTI[TRONIC] Verze 0410F

ŘJ MPI MULTI[TRONIC] Verze 0410F MPI řídící jednotka elektronického vstřikování paliva pro sportovní a hobby motory. Strana 1 z 21 ŘJ MPI MULTI[TRONIC] Verze 0410F USER MANUAL SERVICE AND REPAIR MANUAL MPI řídící jednotka elektronického

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 08-11 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 08-11 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pístové stroje DVOUDOBÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR Ing. Petr Plšek

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Řídící jednotky automobilů Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.

Více

Motory -Emise škodlivin ve výfukových plynech

Motory -Emise škodlivin ve výfukových plynech Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. Název zpracovaného celku: Motory -Emise škodlivin ve výfukových plynech Výfukové plyny jsou produkty vnitřního spalování paliva ve spalovacích

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 3 Optický

Více

PIERBURG Zaostřeno na produkty

PIERBURG Zaostřeno na produkty PIERBURG Zaostřeno na produkty SOLEX PALLAS APG DVG ZENITH STROMBERG 1930 1940 1950 1960 1970 TRH S AUTO- PŘÍSLUŠENSTVÍM SOLEX Služba pro karburátory PIERBURG Servis Produkce karburátorů, Berlín Karburátory

Více

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze Laboratorní úloha Systémy zapalování zážehových motorů v automobilech Instrumentace procesů Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady (literaturu,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 23 Optický

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 16 Potenciometr

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA MOTORU

ŘÍDICÍ JEDNOTKA MOTORU ŘÍDICÍ JEDNOTKA MOTORU Řídicí jednotka (ŘJ) zpracovává informace snímačů a čidel požadovaných hodnot podle určitých matematických pravidel výpočtu (řídicí a regulační algoritmy). Řídí akční členy pomocí

Více

Automobilová elektronika

Automobilová elektronika Příloha I: Laboratorní úloha VŠB-TU Ostrava Datum měření: Automobilová elektronika Fakulta elektrotechniky a informatiky Jméno a příjmení: Hodnocení: 1. Měření systému přeplňování vznětového motoru Zadání:

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

10 Před horní úvrati při 850 ot/min

10 Před horní úvrati při 850 ot/min Kapitola 5B Zapalování Obsah 1 Zapalovaní - všeobecné informace...145 2 Zapalování testování...146 3 Zapalovací cívka (y) demontáž, testování a montáž...147 4 Rozdělovač - demontáž a montáž...147 Technické

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí Převodná ústrojí Problematika převodných ústrojí je značně rozsáhlá, domnívám se, že několikanásobně překračuje možnosti a rámec tohoto projektu. Ve své práci zdůrazním jen vybrané pasáže, které považuji

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 7 Lambda

Více

Obr. 1 Zapojení snímačů ve vozidle

Obr. 1 Zapojení snímačů ve vozidle 1 Snímače v motorových vozidlech Ing. Jiří Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Úvod. Snímače jsou smyslovými orgány vozidla pro dráhu,

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 1 Snímač

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2013 TOMÁŠ DRLÍK Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Elektronické systémy řízení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 11 Zapalování

Více

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 4. ročník Fleišman Luděk 28.5.2013 Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Snímače plynů, měřiče koncentrace Koncentrace látky udává, s

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 20 Snímač

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

Praktická dílna. Systémy regulace a řízení jízdní dynamiky I. utoexper. říjen 2004. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Systémy regulace a řízení jízdní dynamiky I. utoexper. říjen 2004. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži

- Upozornení!. k zobrazovanému poli 2:. Na tfetím zobrazovaném míste se objeví 1 nejprve pfi cástecné záteži FABIA 2000» Motor 1,4/55; 1,4/74 vstrikování 01 0 016 Vlastní diagnostika VI Bloky namerených hodnot Bloky namerených hodnot, zobrazované skupiny 030...049,099 lambdaregulace Zobrazovaná skupina 030, lambdaregulace.

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty: Definice teploty: Základní pojmy Fyzikální veličina vyjadřující míru tepelného stavu tělesa Teplotní stupnice Termodynamická (Kelvinova) stupnice je určena dvěma pevnými body: absolutní nula (ustává termický

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 08-19 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 08-19 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pístové stroje PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 9 Kontrola

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. Funce

Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. Funce Řada regulátorů Elfatherm E8 je určena pro ekvitermní regulaci. topných zařízení. Rozdílná provedení regulátorů umožňují optimální a cenově dostupnou adaptaci na topný systém. Integrované rozhraní BUS

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 32 Kontrolní

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

Více

Snímače průtoku kapalin - objemové

Snímače průtoku kapalin - objemové Snímače průtoku kapalin - objemové Objemové snímače průtoku rotační plynoměry Dávkovací průtokoměry pracuje na principu plnění a vyprazdňování komor definovaného objemu tak, aby průtok tekutiny snímačem

Více

Automobily. 447 T Kód 04470101. Univerzální demontážní

Automobily. 447 T Kód 04470101. Univerzální demontážní 447 T Kód 04470 Univerzální demontážní zařízení na tlumiče K č 45.65 Kč 7.5 SAMOSTŘEDÍCÍ SYSTÉM Dvě horní ramena se přizp ůsobí také kuželovým a nevyrovnaným pružinám stlačením nezávislým na rozložení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 12 Ventil

Více

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz

ŠKODA FELICIA. Opravy a údržba. Jiří Schwarz Jiří Schwarz ŠKODA FELICIA 1994 2001 Opravy a údržba OBSAH KNIHY ŠKODA AUTO a. s. A U T O RIZ O VA L A postupy oprav a seřizování svépomocí diagnostika poruch časový a kilometrový plán údržby elektrická

Více

10. Servomechanismy a hydrodynamické mechanismy

10. Servomechanismy a hydrodynamické mechanismy Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 10. Servomechanismy a hydrodynamické

Více

TEPELNÉ MOTORY (první část)

TEPELNÉ MOTORY (první část) TEPELNÉ MOTORY (první část) A) Výklad: Tepelné motory: Tepelné motory jsou hnací stroje, které přeměňují část vnitřní energie paliva uvolněné hořením na energii pohybovou (tj. mechanickou). Obecný princip

Více

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT PÍSTOVÁ ČERPADLA Jan Kurčík 3DT CHARAKTERISTIKA PÍSTOVÝCH ČERPADEL Pístová čerpadla jsou vhodná pro čerpání menších objemů kapalin, při vyšších tlacích. Hlavním znakem pístových čerpadel je převod rotačního

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ

Obj. kód: 0911330000. Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 NU_0911330000_MOLPIR_002_02112015_DIAGNOSTIKA_CZ Obj. kód: 0911330000 Datum: 02.11.2015 Strana: 1/8 Jednotka je výrobcem strojově předplněna chladivem R134a s vysokou přesností. A- Jakákoliv neodborná manipulace s obsahem chladiva v jednotce způsobí

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 LUDĚK GEŠVINDR

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 LUDĚK GEŠVINDR MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 LUDĚK GEŠVINDR Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav automobilové techniky Palivové systémy vznětových motorů

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HNACÍ ÚSTROJÍ VOZIDEL OCTAVIA POWERTRAINS OF OCTAVIA VEHICLES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HNACÍ ÚSTROJÍ VOZIDEL OCTAVIA POWERTRAINS OF OCTAVIA VEHICLES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Praktická dílna. Spalovací motory VII. Motor. Servis. Podvozek. Systémy a příslušenství. Organizace práce. Automobil od A do Z

Praktická dílna. Spalovací motory VII. Motor. Servis. Podvozek. Systémy a příslušenství. Organizace práce. Automobil od A do Z Automobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více