PRAVIDLA SPOTR EBITELSKE SOUTE Z E HRAJ O POUKAZ NA DOVOLENOU S COCA-COLOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA SPOTR EBITELSKE SOUTE Z E HRAJ O POUKAZ NA DOVOLENOU S COCA-COLOU"

Transkript

1 PRAVIDLA SPOTR EBITELSKE SOUTE Z E HRAJ O POUKAZ NA DOVOLENOU S COCA-COLOU ZADAVATEL: Coca-Cola HBC C esko a Slovensko, s.r.o., se si dlem C eskobrodska 1329, Praha 9 Kyje, IC : , zapsana v obchodni m rejstr i ku vedene m Me stsky m soudem v Praze pod sp. zn. C 3595 (da le jen zadavatel nebo spra vce pro oblast ochrany osobni ch u daju ) POR ADATEL: Creative Heroes, s.r.o., se si dlem Ocelkova 643/20, Praha 9, C erny Most, , IC : , zapsana v obchodni m rejstr i ku vedene m Me stsky m soudem v Praze pod sp. zn. C (da le jen por adatel nebo zpracovatel pro oblast ochrany osobni ch u daju ) NA ZEV SOUTE Z E: HRAJ O POUKAZ NA DOVOLENOU S COCA-COLOU (da le jen soute z ). TELEFONICKA INFOLINKA K SOUTE Z I: Telefonicka infolinka k soute z i na u zemi C eske republiky: je v provozu v pru be hu pracovni ch dni od 9:00 do 17:00 hodin. DOBA TRVA NI SOUTE Z E: Soute z trva od hod. do hod. vc etne (da le jen soute z ni c as ). ÚČEL SOUTE Z E: Soute z je propagac ni soute z i, jeji mz u c elem je podpora prodeje produktu zadavatele soute z e. 1. PODMI NKY ÚČASTI 1.1. U c astni kem soute z e mu z e by t pouze fyzicka osoba, ktera dosa hla ve ku 18 let nejpozde ji v den sve registrace do soute z e, s doruc ovaci adresou v C eske republice (da le jen u c astni k, soute z i ci ). Osoby mlads i 18 let se soute z e mohou zu c astnit pouze se souhlasem sve ho za konne ho za stupce, a to jak s u c asti v soute z i, tak s jeji mi podmi nkami, vc etne souhlasu dle te chto pravidel. Souhlas za konne ho za stupce se musi v pr i pade vy hry doloz it pi semne na poskytnute m formula r i. Soute z e se nemohou zu c astnit osoby, ktere jsou v pracovne pra vni m nebo jine m obdobne m vztahu k zadavateli, por adateli nebo spolec nostem podi leji ci m se na pr i prave a organizaci soute z e, jakoz i osoby bli zke k te mto osoba m Mezi spolec nosti podi leji ci se na pr i prave a organizaci soute z e patr i spolec nosti:

2 BILLA, spol. s r. o., IC , se si dlem Modletice 67, Ři c any u Prahy, 25101, Jinonice, Creative Heroes, s.r.o. a Coca-Cola HBC C esko a Slovensko, s.r.o Pokud se i pr es vy s e uvedene zu c astni soute z e a vyhraje vylouc ena osoba, vy hra ji nebude odevzda na a je na uva z eni zadavatele, zda vy hru postoupi do dals i ho slosova ni nebo tato propadne Soute z i ci se mu z e zapojit do soute z e tak, z e si v dobe trva ni soute z e zakoupi produty Coca-Cola, které jsou uvedeny v odst těchto pravidel v minimálni hodnotě 50 Kč, v některém z obchodů Billa na u zemi ČR a na sledne zaregistruje u c tenku vydanou obchodem Billa do soute z e na webu nebo prostr ednictvi m SMS zpra vy Soute z i ci si musi pec live uschovat u c tenku z na kupu soute z ni ch produktu pro pr i padne doloz eni na kupu soute z ni ch produktu. U c tenka musi by t z data v pru be hu soute z ni ho c asu a odpovi dat datu a c asu zadane mu v soute z ni SMS zpra ve /ve vstupni m webove m formula r i. Na u c tence se musi nacha zet produkty Coca-Cola, v minima lni hodnote 50 Kc (produkty definovane v odst te chto pravidel) na jeden na kup. Za jednu u c tenku, na ktere se nacha zi tyto produkty, mu z e soute z i ci uc init 1 soute z ni vstup Jak se lze zaregistrovat do soute z e: a) POMOCI SMS ZPRA VY Soute z i ci odes le svu j soute z ni vstup zasla ni m SMS zpra vy v pr edepsane m tvaru na tel. c i slo Vstupni soute z ni SMS zpra va musi by t odesla na ve tvaru: BILLAmezeraDATUMNAKUPUmezeraPRVNICH8ZNAKUBKPmezeraHODNOTAN AKUPU Pr i klad SMS zpra vy: Pokud jsi nakoupil dne , prvni ch 8 znaku BKP ko du je PWKCM31D a hodnota cele ho na kupu je 123,00 Kc. BILLA PWKCM31D 123 Soute z ni SMS zpra va musi by t odesla na z c i sla mobilni ho telefonu c eske ho opera tora (O2, T-Mobile, Vodafone, Nordic Telecom a virtua lni opera tor i v jejich si ti ch) na u zemi C eske republiky a doruc ena v soute z ni m c ase. Rozhoduji ci pro zar azeni do soute z e je c as doruc eni SMS zpra vy. Soute z ni SMS zpra va je zpoplatne na jako be z na SMS zpra va dle tarifu mobilni ho opera tora soute z i ci ho.

3 b) POMOCI WEBU Soute z i ci se mu z e zapojit do soute z e i tak, z e vyplni soute z ni formula r na internetove stra nce dostupne na URL adrese Zasla ni m soute z ni SMS zpra vy a/nebo pr ihla s eni m se na vstupni m webove m formula r i projevuje soute z i ci svu j souhlas s pravidly soute z e Soutěz ni mi produkty jsou: 0,33l CAN / 0,5l PET / multican / 1l / 1,75l / 2,25l Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Kinley. 2. VÝHRY 2.1. Losovat se bude po skonc eni soute z e o 3 poukazy na ubytova ni od Amazing Places v hodnote Kc a o 4 financ ni odme ny ve vy s i Kc (da le jen hlavni vy hra ) a da le kaz dy den o poukazy na na kup v obchodech Billa v hodnote Kc (da le jen denni vy hra ). V za ve rec ne m losova ni hlavni ch vy her bude vylosova no sedm vy hercu. V kaz de m denni m losova ni bude vylosova n jeden vy herce Poukaz bude vy herci zasla n pos tou nejpozde ji do 30 dnu od losova ni na na klady por adatele. Financ ni vy hra bude zasla na vy herci na jeho bankovni u c et nejpozde ji do 30 dnu od losova ni na na klady por adatele. 3. LOSOVA NI 3.1. Losova ni hlavni ch vy her probe hne po skonc eni soute z e. Budou vylosova ni 3 vy herci poukazu Amazing Places v hodnote Kc a 4 vy herci financ ni odme ny ve vy s i Kc. Losova ni probe hne ze vs ech unika tni ch platny ch vstupu, ktere byly do soute z e registrova ny Losova ni denni ch vy her bude probi hat kaz dy den v termi nu vc etne. V kaz de m denni m losova ni vylosujeme jednoho vy herce poukazu Billa v hodnote Kc. Celkem se bude losovat 63 vy hercu poukazu Billa. Losova ni probe hne ze vs ech unika tni ch platny ch vstupu z pr edchozi ho dne Pro potr eby soute z e se za unika tni soute z ni vstup povaz uje kombinace u daju DATUMNAKUPU, PRVNICH8ZNAKUBKP a HODNOTANAKUPU zaslana v soute z ni SMS zpra ve nebo pomoci vstupni ho webove ho formula r e pro zapojeni do soute z e. Pokud bude unika tni vstup odesla n vi cekra t, bude pouz it pouze prvni z nich Do soute z e se lze zapojit se soute z ni m vstupem prokazuji ci m na kup soute z ni ch produktu, ktery probe hl maxima lne 2 dny pr ed odesla ni m soute z ni ho vstupu Losova ni hlavni ch vy her probe hne nejpozde ji do 5 pracovni ch dnu od skonc eni soute z e. Do losova ni budou zar azeny vs echny platne unika tni soute z ni vstupy zaslane v pru be hu soute z e. Losova ni probe hne bez u c asti ver ejnosti pomoci genera toru na hodne ho c i sla (softwarove r es eni ) Jeden soute z i ci mu z e za celou dobu trva ni soute z e vyhra t kaz dy typ vy hry jen jednou.

4 4. OZNA MENI A PR EDA NI VÝHRY 4.1. Pro ozna meni o vy hr e formou SMS zpra vy bude pouz ito telefonni c i slo, se ktery m se soute z i ci zapojil do soute z e pomoci SMS zpra vy nebo jej odeslal ve vstupni m webove m formula r i. Toto ozna meni je soute z i ci mu odesla no ihned po skonc eni losova ni Po obdrz eni ozna meni o vy hr e formou SMS zpra vy musi soute z i ci nejpozde ji do 3 dnu odeslat kopii (fotografii) u c tenky na soute z ni Data z vyplne ne ho vy herni ho formula r e budou zkontrolova na por adatelem. V pr i pade jaky chkoliv nesrovnalosti budou vy herci kontaktova ni por adatelem, a budou vyzva ni k na prave. Pokud vy herce po vy zve nedoplni poz adovane informace tak, aby splnil podmi nky soute z e, s vy hrou bude naloz eno podle rozhodnuti por adatele. V pr i pade, z e kontrola soute z ni ch vstupu nezjisti nesrovnalost, vy hru vy herci potvrdi por adatel a za roven budou u daje o vy herci zver ejněny na stránkách v rozsahu: kr estni jméno, iniciála pr i jmeni a město Por adatel mu z e od vy herce poz adovat proka za ni se vs emi pokladni mi doklady, ktere dany vy herce v soute z i pouz il. V pr i pade, z e vy herce nedoloz i jaky koliv z poz adovany ch pokladni ch dokladu, se ktery mi se zaregistroval do soute z e, ztra ci na vy hru na rok. S vy hrou bude naloz eno podle rozhodnuti por adatele nebo zadavatele. 5. OCHRANA OSOBNI CH ÚDAJŮ 5.1. Pro realizaci soute z e a zar azeni do ni a splne ni za konem stanoveny ch povinnosti, a to po dobu nezbytne nutnou pro naplne ni te chto u c elu, je potr eba zpracova vat ne ktere osobni u daje soute z i ci ho Za konny m du vodem pro dane zpracova ni osobni ch u daju je plne ni za konny ch povinnosti a rovne z i ochrana opra vne ny ch za jmu zadavatele, por adatele a jiny ch osob podi leji ci ch se na por a da ni soute z e. Opra vne ny mi za jmy jsou zejme na vy kon a ochrana pra vni ch na roku Zpracova ny budou osobni u daje, ktere soute z i ci vyplni do registrac ni ho formula r e, tedy jme no, pr i jmeni, telefon, , PSC, c i slo bankovni ho u c tu a u daje o na kupu nebo zas le skrze SMS, tedy telefonni c i slo a u daje o na kupu. Tyto u daje potr ebuje zadavatel pro zar azeni soute z i ci ho do soute z e, slosova ni, kontaktova ni vy herce, ozna meni vy herce a pr eda ni cen U daje jsou zpracova va ny zadavatelem soute z e (spra vce) a por adatelem soute z e (zpracovatel) Jejich zpracova ni bude probi hat po dobu realizace soute z e a da le 6 me si cu od jeji ho ukonc eni, pokud se nejedna o vy herce. V pr i pade vy hercu budou osobni u daje zpracova va ny po dobu 10 let od pr eda ni vy hry z du vodu plne ni za vazku (pr eda ni vy hry), plne ni za konny ch povinnosti a opra vne ne ho za jmu zadavatele Pokud k tomu soute z i ci ude li souhlas, mu z e zadavatel ovou adresu a telefonni c i slo soute z i ci ho zpracova vat pro marketingove u c ely, tj. nabi zeni produktu a sluz eb zadavatele vc etne zasi la ni informaci o por a dany ch akci ch,

5 produktech a jiny ch aktivita ch, vc etne zasi la ni obchodni ch sde leni prostr ednictvi m elektronicky ch prostr edku dle za kona c. 480/2004 Sb., o ne ktery ch sluz ba ch informac ni spolec nosti, a to po dobu platnosti souhlasu u c elem zpracova ni je informova ni soute z i ci ch o produktech a sluz ba ch zadavatele a spotr ebitelsky ch akci ch zadavatele U zpracova ni osobni ch u daju na za klade souhlasu (tj. bez jine ho za konne ho du vodu) mu z e tento souhlas soute z i ci kdykoliv odvolat. Odvola ni m souhlasu neni dotc ena za konnost zpracova ni u daju prova de ne ho do doby odvola ni souhlasu se zpracova ni m Soute z i ci ma pra vo zadavatele poz ádat o informaci, zda provádi zpracováni jeho osobni ch u dajů a pokud ano, pak zejme na o informace o u c elu zpracova ni, kategorii ch zpracova vany ch osobni ch u daju, pr i jemci ch nebo kategorii ch pr i jemcu, ktery m budou osobni u daje zpr i stupne ny a dobe, po kterou budou osobni u daje uloz eny Pokud jsou osobni u daje soute z i ci ho nepr esne nebo neu plne, ma pra vo poz adovat bezodkladnou na pravu, tj. opravu nepr esny ch u dajů a/nebo doplněni neu plny ch u dajů Soute z i ci ma pra vo poz adovat, aby zadavatel jeho osobni u daje smazal, pokud osobni u daje jiz nejsou potr ebne pro u c ely, pro ktere byly shroma z de ny nebo zpracova va ny, pokud odvolal souhlas se zpracova ni m nebo pokud byly jeho osobni u daje zpracova va ny protipra vne. Pokud neexistuji za konne du vody pro odmi tnuti vymaza ni, je zadavatel povinen te to z a dosti vyhove t Soute z i ci ma pra vo poz adovat, aby zadavatel omezil zpracováni jeho osobni ch u dajů, pokud popi ra pr esnost te chto osobni ch u daju (omezeni trva po dobu ove r eni pr esnosti), pokud je zpracova ni protipra vni a soute z i ci odmi ta vy maz, nebo pokud jiz zadavatel jeho osobni u daje nepotr ebuje pro u c ely zpracova ni, ale soute z i ci je poz aduje pro urc eni, vy kon c i obhajobu svy ch pra vni ch na roku Pr i omezeni zpracova ni je zadavatel pouze opra vne n osobni u daje uloz it; dals i zpracova ni je moz ne jen se souhlasem soute z i ci ho nebo ze za konny ch du vodu Soute z i ci ma v urc ity ch pr i padech pra vo na zi skáni osobni ch u dajů, ktere poskytl zadavateli, ve strukturovane m, be z ne pouz i vane m a strojove c itelne m forma tu a jejich pr edáni jinému správci osobni ch u dajů Soute z i ci ma pra vo vznést kdykoliv námitku proti zpracova ni jeho osobni ch u daju na za klade opra vne ne ho za jmu a na u c ely pr i me ho marketingu a zadavatel je povinen na tento u c el osobni u daje da le nezpracova vat Práva a sti z nosti v souvislosti s osobni mi u daji můz e soutěz i ci uplatnit u zadavatele prostr ednictvi m u a sti z nosti kromě toho i u Úr adu pro ochranu osobni ch u dajů ( pr i padne uplatn ovat sva pra va na ochranu osobnosti u soudu.

6 6. DALS I PODMI NKY SOUTE Z E 6.1. Soute z i ci nejsou opra vne ni poz adovat mi sto vy hry pene z ni c i jake koliv jine plne ni. Por adatel a zadavatel neodpovi da za plne ni doda vana tr eti mi stranami. Podmi nky doda ni a za ruky zboz i c i sluz eb zi skany ch v ra mci soute z e se r i di podmi nkami jejich dodavatelu, kter i take vyr izuji pr i padne reklamace Vy hra neni pra vne vymahatelna. Dan z vy her uhradi por adatel Nepr evzate vy hry propadaji zadavateli. Zadavatel ani por adatel neodpovi da za pos kozeni c i pr i padnou ztra tu vy hry pr i jeji m zasla ni vy herci Za jake koli technicke c i telekomunikac ni obti z e c i za vady vznikle v pru be hu soute z e, za rychlost technicke ho pr ipojeni c i jine pr i padne nedostatky vznikle v souvislosti se soute z i c i v souvislosti se si te mi elektronicky ch komunikaci, mobilni ch opera toru nebo s jejich dostupnosti pro soute z i ci, ani za pos kozeni a s kody na poc i tac ove m vybaveni u c astni ka a dals i ch osob v souvislosti s u c asti v soute z i c i se stahova ni m materia lu v ra mci te to soute z e, por adatel ani zadavatel neodpovi da O jaky chkoliv na mitka ch rozhoduje por adatel nebo zadavatel s konec nou platnosti. Por adatel a zadavatel si vyhrazuje pra vo bez pr edchozi ho ozna meni a bez na hrady zme nit dobu trva ni soute z e, soute z odloz it, pr erus it, anebo zrus it c i jednostranne zme nit nebo doplnit jeji pravidla krome c a sti pravidel ty kaji ci se jakkoliv ochrany osobni ch u daju, a to po celou dobu jeji ho trva ni, a to tak, z e zme nu vyhla si na webovy ch stra nka ch, kde jsou vz dy k dispozici platna a u plna pravidla. Pra vo por adatele a zadavatele ukonc it soute z se ty ka pr edevs i m (nikoli vs ak vy luc ne ) pr i padu, ve ktery ch z jaky chkoliv du vodu neni moz ne pokrac ovat podle pla nu, napr. z du vodu za sahu vys s i moci c i nefunkc nosti informac ni technologie, ktere jsou pro kona ni potr ebne nebo z jiny ch technicky ch, organizac ni ch c i pra vni ch du vodu, ktere by mohly ovlivnit spra vu, bezpec nost, integritu a norma lni a r a dny pru be h soute z e a/nebo pokud neni moz ne v soute z i pokrac ovat kvu li napadeni poc i tac u viry, fals ova ni, neopra vne ne intervenci, podvodu, technicke mu selha ni nebo z jiny ch du vodu, ktere jsou mimo kontrolu por adatele a ktere narus i c i ohrozi bezpec nost spra vy, fe rovost, integritu a r a dny pru be h soute z e Pokud dojde v souvislosti s pr eda ni m vy hry, k mimor a dne, nepr edvi datelne a neodvratitelne pr eka z ce, vznikle neza visle na vu li por adatele (tzv. za sah vys s i moci), kvu li ktere nebude moz ne zajistit pr eda ni vy hry, nema vy herce na rok na pr eda ni dals i na hradni vy hry. Mezi za sahy vys s i moci patr i napr i klad pu sobeni pr i rodni ch z ivlu, nenada la zme na bezpec nostni situace atd Por adatel a zadavatel soute z e jsou opra vne ni kontrolovat splne ni vs ech podmi nek pro u c ast v soute z i a v pr i pade sporu posoudit a s konec nou platnosti rozhodnout o jake koli ota zce se soute z i spojeneou. Por adatel a zadavatel maji pra vo vylouc it ktere hokoli ze soute z i ci ch ze soute z e, pokud by takovy soute z i ci porus oval jeji pravidla, a to bez na roku na na hradu na kladu c i s kody, ktera by vylouc eni m mohla soute z i ci mu vzniknout. Pr i padne na mitky proti pru be hu soute z e se zasi laji pi semne na pos tovni adresu por adatele uvedenou v te chto pravidlech, a to do tr i pracovni ch dnu od ukonc eni soute z e (na mitky podane pozde ji nebudou bra ny v potaz). Rozhodnuti por adatele o na mitce je konec ne U plne zne ni pravidel je k dispozici na webovy ch stra nka ch soute z e jakoz i v si dle por adatele. Pravidla mohou by t ve zkra cene verzi komunikova na na propagac ni ch materia lech v souvislosti se

7 soute z i, avs ak tato u plna pravidla jsou povaz ova na v ra mci soute z e za jedina, u plna, konec na a za vazna Vyobrazeni vy her na komunikac ni ch materia lech (leta ky, plaka ty, webove stra nky apod.) nemusi pr esne odpovi dat skutec ne podobe vy her. V Praze dne

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHODNI CENTRUM LETN ANY Vyhrajte knihy Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute z e Vyhrajte knihy (da le jen soute z ). 1. Por adatel soute z e: Boomerang

Více

Vs eobecne podmi nky ve rnostni ho programu spolec nosti Victoria-Tip.

Vs eobecne podmi nky ve rnostni ho programu spolec nosti Victoria-Tip. Vs eobecne podmi nky ve rnostni ho programu spolec nosti Victoria-Tip. 1. U vodni ustanoveni 1.1. Ve rnostni program je produkt provozovany spolec nosti Victoria-Tip, a.s. a.s., se si dlem Letenske na

Více

Soutěžní kupóny v COOP Rádci 5/ Podrobná pravidla

Soutěžní kupóny v COOP Rádci 5/ Podrobná pravidla Soutěžní kupóny v COOP Rádci 5/2018 - Podrobná pravidla COOP Centrum druz stvo, U Rajské zahrady 1912/3, 130 00 Praha 3, IC 60194910 (da le jen provozovatel ), por a da v obdobi 8. 10.- 11. 11. 2018 vc

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby

z 0 3a 0 0dosti o vyda 0 0n rozhodnut o um ste 0 3n stavby 1 3Strana 6962 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 503 / 2006 C 0 3 a 0 0stka 163 503 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobne 0 3js 0 3 0 1 0 0 u 0 0 prave 0 3 u 0 0 zemn 0 1 0 0ho r 0

Více

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHO- DNIḾ CENTREM LETŇANY Svatby v OCL Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute že Svatby v OCL (da

U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHO- DNIḾ CENTREM LETŇANY Svatby v OCL Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute že Svatby v OCL (da U PLNA PRAVIDLA SOUTE Z E S OBCHO- DNIḾ CENTREM LETŇANY Svatby v OCL Tento dokument obsahuje u plna pravidla marketingove soute že Svatby v OCL (da le jen soute ž ). 1. Por adatel soute že: Boomerang Communication

Více

V Z O R. D o d a t e k č. /2019

V Z O R. D o d a t e k č. /2019 V Z O R 2019/OKP/ D o d a t e k č. /2019 k ver ejnopra vni smlouvě o poskytnuti dotace na čtyr letý projekt v oblasti.., uzavr ené dne.., č. Agendia /OKP/ ; č. OKP/ / / (da le jen smlouva ) Smluvni strany,

Více

PRAVIDLA SOUTE Z E DestinaCZe 2017

PRAVIDLA SOUTE Z E DestinaCZe 2017 PRAVIDLA SOUTE Z E DestinaCZe 2017 POR ADATEL SOUTE Z E Por adatelem soute z e je C eska centra la cestovni ho ruchu CzechTourism, se si dlem Vinohradska 46, Praha 2, 120 41, IC : 492 77 600 (da le jen

Více

ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE

ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE 1. POŘADATEL: ROSSMANN, spol. s r.o., Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČO: 61246093, spisová značka C 28492 vedená u Městského soudu v Praze 2. ORGANIZÁTOR:

Více

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním 1. Identifikační údaje zadavatele Obec Kozlov se sí dlem 58401 Kozlov 31 zastoupena

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016. Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016. Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016 Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který

Více

Pravidla soute že Free internet from MOBIL.CZ

Pravidla soute že Free internet from MOBIL.CZ Pravidla soute že Free internet from MOBIL.CZ I. Obecná ustanovení 1. Art Directors Club se sídlem V Jirchár ích 8, 110 00 Praha 1 (dále jen Por adatel ) a La Fe s.r.o. se sídlem V Jirchářích 8, 110 00

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž Fotbalová jízda Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Fotbalová jízda (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

ze dne 20. prosince 1991 o bankaбch ZAб KLADNIб USTANOVENIб

ze dne 20. prosince 1991 o bankaбch ZAб KLADNIб USTANOVENIб Strana 98 SbУбrka zaбkonuй cо. 21 / 1992 Cо aбstka 5 21 ZAб KON ze dne 20. prosince 1991 o bankaбch FederaбlnУб shromaбzоdeоnуб Cо eskeб a Slovenskeб FederativnУб Republiky se usneslo na tomto zaбkoneо:

Více

Úplná pravidla soutěže Skóruj a vyhraj zájezd na anglickou ligu

Úplná pravidla soutěže Skóruj a vyhraj zájezd na anglickou ligu Úplná pravidla soutěže Skóruj a vyhraj zájezd na anglickou ligu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Skóruj a vyhraj zájezd na anglickou ligu (dále jen soutěž ). Tato pravidla

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Jaro s báječnými výhrami

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Jaro s báječnými výhrami ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Jaro s báječnými výhrami Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Járo s báječnými výhrami (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

Pravidla soutěže Zrelaxujte se s Relaxem

Pravidla soutěže Zrelaxujte se s Relaxem Pravidla soutěže Zrelaxujte se s Relaxem Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže nazvané Zrelaxujte se s Relaxem (dále jen soutěž). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně

Více

Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů

Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů 1) Pravidla a pořadatel soutěže a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla kreativní soutěže Pyžámko snů (dále jen Soutěž ) pořádané společností

Více

Reklamní akce Soutěž o produkty Maybelline New York s Monikou Bagárovou Česká republika

Reklamní akce Soutěž o produkty Maybelline New York s Monikou Bagárovou Česká republika Reklamní akce Soutěž o produkty Maybelline New York s Monikou Bagárovou Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce

Více

úplné zne ní pravidel

úplné zne ní pravidel Hokejová soute ž s Radegastem Vybojuj si první výhru v sezóne úplné zne ní pravidel Úc elem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soute že Vybojuj si první výhru v sezóne (dále jen soute ž

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v rámci kampaně Continental - S námi za vítězstvím

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v rámci kampaně Continental - S námi za vítězstvím Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v rámci kampaně Continental - S námi za vítězstvím Česká republika Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže v rámci kampaně Continental S námi

Více

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE

HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie POMÁHÁME NAŠÍ ZOO - DŽUNGLE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Play games a.s., se sídlem V Holešovičkách 1443/4, 180 00 Praha 8, IČO: 247 73 255, zapsaná

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ ZÁJEZD DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU V HODNOTĚ ,- Kč nebo jeden ze 16 voucherů

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ ZÁJEZD DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU V HODNOTĚ ,- Kč nebo jeden ze 16 voucherů PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ ZÁJEZD DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU V HODNOTĚ 100 000,- Kč nebo jeden ze 16 voucherů 1. ZADAVATEL: Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., se sídlem Českobrodská 1329, 198

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Fotbalový zážitek k nezaplacení!

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Fotbalový zážitek k nezaplacení! PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Fotbalový zážitek k nezaplacení! 1. POŘADATEL: ProfiSMS s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 03676307, DIČ: CZ03676307, společnost vedená

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie ZLATÁ RYBKA OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD... 3 3. ÚČAST NA HŘE... 4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY... 5 5.

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž 5hvězdičková akce s TENTO ELLEGANCE Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže 5hvězdičková akce s TENTO ELLEGANCE. Tento statut je jediným

Více

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r.

Ministryne 0 3: JUDr. Buzkova 0 0 v. r. 1 3Strana 490 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 71 a 72 / 2005 z du 0 8 vodu 0 8 hodny 0 0ch zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho zr 0 3etele, zejme 0 0na zdravotn 0 1 0 0ch, lze pome 0 3rnou c 0 3a 0 0st u 0 0platy

Více

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod Pravidla soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE PRAVIDLA SOUTĚŽE Statut a pravidla soutěže pro r. 2016 Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané Vyhraj kuchyň za 100 000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem,

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Milionové recepty

HERNÍ PLÁN. pro provozování okamžité loterie Milionové recepty HERNÍ PLÁN pro provozování okamžité loterie Milionové recepty OBSAH článek strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD...3 3. ÚČAST NA HŘE...4 4. ZPŮSOB HRY A ZJIŠTĚNÍ VÝHRY...5 5.

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhraj s Gervais svůj nákup snů!

Úplná pravidla soutěže Vyhraj s Gervais svůj nákup snů! Úplná pravidla soutěže Vyhraj s Gervais svůj nákup snů! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte s Gervais svůj nákup snů! (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho

C 0 3 a 0 0stka 164. (biologicky 0 0ch) a toxinovy 0 0ch zbran 0 1 0 0 a o zme 0 3ne 0 3 z 0 3ivnostenske 0 0ho 1 3Strana 9404 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 474 /2002 C 0 3 a 0 0stka 164 474 VYHLA 0 0 S 0 3 KA ze dne 1. listopadu 2002, kterou se prova 0 0d 0 1 0 0 za 0 0kon c 0 3. 281/2002 Sb., o ne 0 3ktery

Více

Kup jakékoli TUC, zašli SMS a hraj každý den o 15 dek

Kup jakékoli TUC, zašli SMS a hraj každý den o 15 dek Soute ž Kup jakékoli TUC, zašli SMS a hraj každý den o 15 dek Úplná pravidla Porǎdatel: Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, zapsaná v obchodním

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE říjen - listopad 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE říjen - listopad 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE říjen - listopad 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 1 z 8 GRILŮ WEBER R V HODNOTĚ KČ

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 1 z 8 GRILŮ WEBER R V HODNOTĚ KČ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 1 z 8 GRILŮ WEBER R V HODNOTĚ 25 000 KČ 1. ZADAVATEL: Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., se sídlem Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 Kyje, IČ: 411 896 98, zapsaná

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Veřejný příslib. ke spotřebitelské soutěži firmy Tany, spol. s. r. o. " Život s Tany"

Veřejný příslib. ke spotřebitelské soutěži firmy Tany, spol. s. r. o.  Život s Tany Veřejný příslib ke spotřebitelské soutěži firmy Tany, spol. s. r. o. " Život s Tany" Vymezení veřejného příslibu, soutěže a jejich zveřejnění 1.1. Veřejný příslib (dále jen Příslib ) upravuje postupy související

Více

Pra vni vztahy vznikaji ci z kupni smlouvy uzavřené mezi spolec nosti TREBI s.r.o. a třeti m subjektem se ři di c esky m pra vem.

Pra vni vztahy vznikaji ci z kupni smlouvy uzavřené mezi spolec nosti TREBI s.r.o. a třeti m subjektem se ři di c esky m pra vem. VS EOBECNE OBCHODNI PODMI NKY spolec nosti TREBI s.r.o., IC : 634 68 719, se si dlem: M. Majerové 751/6, Nové Dvory, 674 01 Třebi c, zapsané u Krajského soudu v Brne, oddi le C, vloz ce 19777 1. U vodni

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Vyhraj vstupenky na Bayern Mnichov

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Vyhraj vstupenky na Bayern Mnichov HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Vyhraj vstupenky na Bayern Mnichov I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Vyhraj vstupenky na Bayern Mnichov (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s

Více

Úplná pravidla soutěže na Instagramu

Úplná pravidla soutěže na Instagramu Úplná pravidla soutěže na Instagramu Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže na Instagramu (dále pouze soutěž ). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže. 1.

Více

VOP platne od

VOP platne od Vs eobecne podmi nky pro sluz by elektronicky ch komunikaci Toto je plne zne ni vs eobecny ch podmi nek pro poskytova ni sluz eb elektronicky ch komunikaci spolec nosti Jir i Ouda v souladu se Za k. 127/2005

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž,

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž, Město Cheb odbor správy majetku Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 Č. j. MUCH/30115/2015-SM V Chebu dne 13. 4. 2015 Z Á M Ě R města Cheb pronajmout budovu

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Ceny sluz eb, vyu c tova ni a placeni, platebni podmi nky 3. Pra va a povinnosti Poskytovatele

2. Ceny sluz eb, vyu c tova ni a placeni, platebni podmi nky 3. Pra va a povinnosti Poskytovatele Vs eobecne podmi nky pro sluz by elektronicky ch komunikaci Toto je plne zne ni vs eobecny ch podmi nek pro poskytova ni sluz eb elektronicky ch komunikaci spolec nosti Jir i Ouda v souladu se Za k. 127/2005

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE. Vyfoť se s Fantou nebo Spritem a vyhraj Apple Watch!

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE. Vyfoť se s Fantou nebo Spritem a vyhraj Apple Watch! PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Vyfoť se s Fantou nebo Spritem a vyhraj Apple Watch! 1. POŘADATEL: ProfiSMS s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 03676307, DIČ: CZ03676307,

Více

KAMIWAZA CUP 2018 MINITURNAJ PRO DĚTI + DĚTSKÁ LIGA SOBOTA

KAMIWAZA CUP 2018 MINITURNAJ PRO DĚTI + DĚTSKÁ LIGA SOBOTA KAMIWAZA CUP 2018 MINITURNAJ PRO DĚTI + DĚTSKÁ LIGA SOBOTA 21. 4. 2018 Kamiwaza cup je za vod urcěny pr edevs i m pro nejmens i za vodni ky a pro de ti, ktere nemaji zati m ve ts i za vodni zkus enosti,

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ KURZ GRILOVÁNÍ PRO DVA A DALŠÍ CENY...

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ KURZ GRILOVÁNÍ PRO DVA A DALŠÍ CENY... PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ KURZ GRILOVÁNÍ PRO DVA A DALŠÍ CENY... 1. ZADAVATEL: Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., se sídlem Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 Kyje, IČ: 411 896 98, zapsaná

Více

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Amazing Travel, s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost Amazing Travel,s.r.o.., IČO: 05020255, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění Smluvní podmínky Obecná ustanovení 1. Společnost Pronajmiauto.cz (Blueway s.r.o.), se sídlem na adrese Praha Staré Město, V Kolkovně 920/5, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 014 17 151, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ VÝLET DO ŘÍMA PRO DVA A DALŠÍ CENY

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ VÝLET DO ŘÍMA PRO DVA A DALŠÍ CENY PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ VÝLET DO ŘÍMA PRO DVA A DALŠÍ CENY 1. ZADAVATEL: Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., se sídlem Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 Kyje, IČ: 411 896 98, zapsaná

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1993 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 16 Rozesla 0 0na dne 29. ledna 1993 Cena Kc 0 3s 4,10 OBSAH: 53. Vyhla 0 0 s 0 3 ka ministerstva pru 0 8 myslu

Více

Provozní r á d Atletický stádion Kárlový Várý

Provozní r á d Atletický stádion Kárlový Várý Provozní r á d Atletický stádion Kárlový Várý Verze číslo: 1 Účinnost vydání od: 1. 5. 2018 Počet stran: 6 Zpracoval: Ing. J. Čepelák Schválil: Lukáš Červený SM_BOZP_11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO

Více

Vs eobecne smluvni podmi nky Premium Infinity s. r. o. pro sluz bu Smile Parking

Vs eobecne smluvni podmi nky Premium Infinity s. r. o. pro sluz bu Smile Parking Vs eobecne smluvni podmi nky Premium Infinity s. r. o. pro sluz bu Smile Parking 1. Za kladni ustanoveni 1.1. Spolec nost Premium Infinity s. r. o., IC : 24701114, adresa si dla: Praha 9 - Vysoc any, Pod

Více

LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2013

LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2013 LIDL RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ PRO ROK 2013 (dále jen pravidla hlasování ) 1. PROJEKT RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ Dlouhodobým cílem společnosti Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11,

Více

Smlouva o poskytnutí služby

Smlouva o poskytnutí služby Smlouva o poskytnutí služby - sociální rehabilitace - (dále jen smlouva ) uzavr ena mezi poskytovatelem sluz by: KŘ ESADLO HK Centrum pomoci lidem s PAS, z.u. IC : 038 47 926 se sídlem Mrs tíkova 934/20,

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1994 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 7 Rozesla 0 0na dne 7. u 0 0 nora 1994 Cena Kc 0 3 6, ю OBSAH: 20. Opatr 0 3en 0 1 0 0 C 0 3 eske 0 0 na 0

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE POCHLUBTE SE SVÝM JEJDA [VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ]

PRAVIDLA SOUTĚŽE POCHLUBTE SE SVÝM JEJDA [VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ] PRAVIDLA SOUTĚŽE POCHLUBTE SE SVÝM JEJDA 1. [VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ] 1. Přihlásit do Soutěže se lze prostřednictvím webových stránek značky TENTO nacházejících se na následující adrese: www.cz.tento.eu/soutez.

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

D o h o d a. o s o u č i n n o s t i

D o h o d a. o s o u č i n n o s t i D o h o d a o s o u č i n n o s t i K provedení čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010, o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Pravidla soutěže pro diváky pořadu České televize Dovolená v protektorátu

Pravidla soutěže pro diváky pořadu České televize Dovolená v protektorátu Pravidla soutěže pro diváky pořadu České televize Dovolená v protektorátu I. Soutěž a pořadatel soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní otázku, která

Více

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Simply Events s.r.o. 1. Vymezení základních pojmů 1.1. Pojmy používané v těchto všeobecných obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem budou mít pro účely těchto všeobecných

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Podmínky") Pavel Novotný se sídlem Praha 8, Hnězdenská

Více

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY 1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1998 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 5 Rozesla 0 0na dne 6. u 0 0 nora 1998 Cena Kc 0 3 16,60 OBSAH: 15. Za 0 0 kon o Komisi pro cenne 0 0 pap 0

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

ZA 0 0 KON ze dne 13. kve 0 3tna 2004 o zame 0 3stnanosti

ZA 0 0 KON ze dne 13. kve 0 3tna 2004 o zame 0 3stnanosti 1 3Strana 8270 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 435 / 2004 435 ZA 0 0 KON ze dne 13. kve 0 3tna 2004 o zame 0 3stnanosti Parlament se usnesl na tomto za 0 0kone 0 3 C 0 3 eske 0 0 republiky: C 0 3 A

Více

Pravidla soutěže Hokejové Česko-Slovensko

Pravidla soutěže Hokejové Česko-Slovensko Pravidla soutěže Hokejové Česko-Slovensko 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Hokejové Česko-Slovensko (dále také HČS či jen soutěž ) se koná v termínu od 00:00:01 dne 6. 5. 2016 do 23:59:59 dne

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-016-003-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-016-003-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-016-003-15 ze dne 13.4.2015 Smlouva o pachtu pozemků parc. č. 4400/94 a části pozemků parc. č. 4400/454, parc. č. 4400/456 a parc. č. 4400/112, vše

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0505/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ŢÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŢBY DOMOVA PRO SENIORY KORÝTKO

ŢÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŢBY DOMOVA PRO SENIORY KORÝTKO ŢÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŢBY ŢADATEL PŘÍJMENÍ DOMOVA PRO SENIORY KORÝTKO JMÉNO TITUL DATUM NAROZENÍ TRVALÉ BYDLIŠTĚ AKTUÁLNÍ BYDLIŠTĚ neshoduje-li se s trvalým E-MAIL MOBIL TELEFON DŮVOD

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.okdrazby.cz a účast na elektronických dražbách nemovitostí a movitostí (dále též jen Všeobecné podmínky ).

Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.okdrazby.cz a účast na elektronických dražbách nemovitostí a movitostí (dále též jen Všeobecné podmínky ). Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.okdrazby.cz a účast na elektronických dražbách nemovitostí a movitostí (dále též jen Všeobecné podmínky ). I..OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Předmět úpravy Tyto Všeobecné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

OBCHODNI PODMI NKY 1. U VODNI USTANOVENI

OBCHODNI PODMI NKY 1. U VODNI USTANOVENI OBCHODNI PODMI NKY obchodni spolec nosti SPA Studio s.r.o. se si dlem Praha 6 - Br evnov, Boli varova 2059/26, PSC 169 00 IC : 28911199, DIC : CZ28911199 zapsane v obchodni m rejstr i ku vedene m u Me

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PRODEJNÍ AKCE 700 Kč za sadu pneumatik (dále: Provozní řád ) 1. Všeobecná ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD PRODEJNÍ AKCE 700 Kč za sadu pneumatik (dále: Provozní řád ) 1. Všeobecná ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD PRODEJNÍ AKCE 700 Kč za sadu pneumatik (dále: Provozní řád ) 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Pořadatelem prodejní akce nazvané 700 Kč za sadu pneumatik (dále: Prodejní akce ) je společnost Cursor

Více

BEST IN DESIGN 8. ročník mezina rodni ceny. designu

BEST IN DESIGN 8. ročník mezina rodni ceny. designu Nadačni fond Martiny a Martina Růz ičkových vypisuje ver ejnou neanonymni soute z, v odborne spolupra ci s FMK UTB Zli n Preambule BEST IN DESIGN 8. ročník mezina rodni ceny PROPOZICE SOUTE ZE designu

Více

ZAآ KON ze dne 25. kveدtna 2006, kteryآm se meدn آ neدktereآ zaآkonysouvisej آc آ s oblast آ evidence obyvatel a neدktereآ dalsد آ zaآkony

ZAآ KON ze dne 25. kveدtna 2006, kteryآm se meدn آ neدktereآ zaآkonysouvisej آc آ s oblast آ evidence obyvatel a neدktereآ dalsد آ zaآkony Strana 4335 342 ZAآ KON ze dne 25. kveدtna 2006, kteryآm se meدn آ neدktereآ zaآkonysouvisej آc آ s oblast آ evidence obyvatel a neدktereآ dalsد آ zaآkony Parlament se usnesl na tomto zaآkoneد Cد eskeآ

Více

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Archivní značka: 328/A/5/2015/M/RD/AR/přípojka elektro Vaše spis. zn. Naše sp. zn. 2031/2009/SÚ/Olš/328 Datum vyhotovení : 2010-01-18 Poř.

Více

Přechod na nový způsob měření psů pro účely určení výšky překážek

Přechod na nový způsob měření psů pro účely určení výšky překážek Přechod na nový způsob měření psů pro účely určení výšky překážek Specifikace postupu přeměřování psů, kteří mají českou flyballovou licenci Pro výbor FC ČR zpracovala: Milena Vrbová, koordinátorka rozhodčích

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE KUP ARIEL A VYHRAJ KOUPELNU ZA KČ

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE KUP ARIEL A VYHRAJ KOUPELNU ZA KČ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE KUP ARIEL A VYHRAJ KOUPELNU ZA 200.000 KČ 1. ZADAVATEL: Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., se sídlem Rakovník, Ottova 402, PSČ 269 32, IČ: 27086721, zapsaná v obchodním

Více

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení

PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení PRAVIDLA soutěže COOP DOBRÉ RECEPTY Jarní probuzení s konáním 1. 4. 2016 30. 6. 2016 v ČR (www.coopdobrerecepty.cz) 1. Organizátor soutěže a soutěžní období Organizátor soutěže, společnost CCV, s.r.o.,

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 11/238/ZM/15 ze dne 16. 12. 2015,

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více