DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY"

Transkript

1 DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

2

3 Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra psychologie Duševní a behaviorální poruchy Martin Dlabal Ústí nad Labem 2013

4 UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Duševní a behaviorální poruchy PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. Ing. Michal Pokorný Recenzovali: PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. PhDr. Jiří Závora, Ph.D. ISBN Skripta vznikla v rámci projektu: Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. v kombinované formě studia č.cz.1.07/2.2.00/

5 Poděkování Ing. Michalovi Pokornému za vytvoření původních ilustrací a technickou pomoc při tvorbě skript. 3

6 Abstrakt: Text se zabývá duševními a behaviorálními poruchami a jejich tříděním dle Mezinárodní klasifikace nemocí. Konkrétně se zaměřuje na duševní a behaviorální poruchy u dospělých, a to na organické duševní poruchy, duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek, schizofrenie a poruchy s bludy, poruchy nálady, neurotické a stresové poruchy, syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory a poruchy osobnosti a chování u dospělých. Abstract: The text deals with mental and behavioural disorders and their classification according to the International Classification of Diseases. It mainly focuses on mental and behavioural disorders in adults: organic mental disorders, mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use, schizophrenia and delusional disorders, mood disorders, neurotic and stress-related disorders, behavioural syndromes associated with physiological disturbances and physical factors, disorders of adult personality and behaviour. 4

7 Obsah Úvod... 7 Duševní zdraví... 8 Nemoce a jejich klasifikace Organické duševní poruchy včetně symptomatických (F00-F09) Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek (F10-F19) Schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy (F20-F29) Poruchy nálady (F30-39) Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy (F40-49) Syndromy poruch chování spojené s fyziologickými a somatickými faktory (F50-F59) Poruchy osobnosti a chování u dospělých (F60-F69) Otázky a úkoly Slovník Literatura

8 6

9 ÚVOD Tématem textu je popis jednotlivých duševních poruch a jejich třídění podle principů lékařské klasifikace. Cílem je seznámit studenty pedagogiky a ostatních pomáhajících profesí se základní lékařskou terminologií a klasifikací duševních poruch. Získané informace rozšíří čtenáři přehled v oblasti psychopatologie a dále usnadní mezioborovou komunikaci a spolupráci s odborníky z lékařského prostředí. Text byl koncipován na základě desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Většina nosologických jednotek, resp. duševních poruch je řazena a kódována podle MKN-10 a některé popisy a definice jsou z této klasifikace použity. Považuji to za vhodné z hlediska metodického i didaktického. 7

10 DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Předtím než bude probrána problematika duševních nemocí, je nezbytné alespoň stručně charakterizovat pojem zdraví. Termín zdraví původně označoval v latině a v některých dalších indoevropských jazycích celek. Z tohoto pohledu lze pojímat zdraví jako určitý celek, který zahrnuje integraci organických systémů, organismu jako celku a okolního, resp. sociálního prostředí. Patrně nejpoužívanější definice zdraví pochází od světové zdravotnické organizace (SZO) z roku 1946, která zdraví vymezuje jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. V této definici je však zdraví chápáno jako určitý ideální stav, jež mnozí jedinci úplně nedosahují a mohou tak být klasifikováni jako nemocní. Novější definice od SZO možná i proto vymezuje zdraví jako relativně optimální stav tělesné, duševní a sociální pohody při zachování všech životních funkcí, společenských rolí a schopností organismu přizpůsobovat se měnícím se podmínkám prostředí (Koukola, 1999). Poslední dobou se posouvá chápání zdraví od cíle sama o sobě k nazírání na zdraví jako na prostředek k realizaci určitého cíle. R. Williams (1983) např. považuje zdraví za určitý druh síly, která jedinci pomáhá zdolávat různé těžkosti nebo zvítězit nad nemocí, která jedince aktuálně ohrožuje. 8

11 Většina autorů při definici pojmu zdraví předpokládá neoddělitelnost tělesného a duševního zdraví. Z hlediska toto textu je však nezbytné uvést i popis a členění duševního zdraví jako relativně vymezené entity. Termín duševní (nebo také psychický) se odvozuje od řeckého slova psýché duše, které původně označovalo dech, resp. princip života. V současné době se adjektiva duševní a psychický obvykle vztahují k popisu psychických procesů, stavů a vlastností, které se projevují v jednání člověka. L. Míček (1984) uvádí, že existují dvě základní pojetí duševního zdraví: 1. Užší pojetí zdraví ztotožňuje s nepřítomností příznaků nemoci, nerovnováhy a poruch adaptace. Tento přístup v návaznosti na medicínu respektuje fyziologické základy zdraví, čímž usnadňuje relativně přesné měření odchylky od normality. 2. Širší pojetí charakterizuje zdravého jedince především na základě jeho způsobilosti adaptace, která je založená schopnosti sebepoznání a autoregulace. Tato koncepce klade důraz na charakterizování nebo popis projevů optimálního fungování a přizpůsobování se jedince svému životnímu prostředí. Míček do tohoto pojetí zařazuje vymezení českého lékaře J. Prokůpka, který chápe duševní zdraví jako stav, kdy všechny duševní pochody probíhají optimálním způsobem, harmonicky, umožňují správně odrážet zevní realitu, přiměřeně a pohotově reagovat na všechny podněty a řešit nenadále úkoly, stále se zdokonalovat a mít uspokojení ze své činnosti. Podrobnější charakteristiky kritérií duševního zdraví navrhuje M. Jahodová (1958). - postoj vůči sobě samému (tj. realistické uvědomování si své minulosti a své přítomnosti s tím, co jsem a co dělám, i budoucnosti s tím, co budu dělat a čeho jsem schopen); - růst, vývoj a sebeuskutečňování; - integrace (celistvost osobnosti); - autonomie, nezávislost a sebeurčení (člověk je ve svém jednání schopen řídit se vlastními vnitřními měřítky, ovládat se, kontrolovat vlastní konání a rozhodovat se pro správné chování); 9

12 - adekvátnost percepce reality (jedinec vidí svět reálně, objektivně a nezávisle na vlastích přáních a bázních a má náležitou schopnost empatie vůči stavům druhého člověka); - zvládnutí svého prostředí (schopnost mít rád, adekvátnost v interpersonálních vztazích, zvládání situací vznikajících v prostředí a jejich řešení podle přijatých cílů; - schopnost přizpůsobovat se. 10

13 NEMOCE A JEJICH KLASIFIKACE Podobně jako u zdraví i v terminologii patologických stavů, které jsou v protikladu se stavem zdraví, bývá mezi autory zjevná nejednotnost. J. Křivohlavý (2002) např. charakterizuje nemoc jako subjektivní poznání jedince, že něco není v pořádku. P. Zvolský (1996) naopak uvádí definici nemoci z objektivního pohledu, a to jako syndromu se známou příčinou, průběhem a se známým patofyziologickým mechanismem. Světová zdravotní organizace (SZO) definuje nemoc jako souhrn reakcí organismu na poruchu rovnováhy mezi ním a prostředím. Patrně kvůli této nejednotnosti používá mezinárodní klasifikace nemocí sjednocující pojem porucha. Tento termín a ostatní pojmy používané v nejnovější desáté revizi mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) budou nyní v hierarchickém pořadí charakterizovány (Zvolský, 1996). - příznak (symptom) reprezentuje subjektivní manifestaci patologického stavu, např. strach u fobické poruchy - znak označuje objektivní manifestaci patologického stavu, např. katatonní pohyby - dysfunkce označuje narušenou nebo abnormální funkci (může být znakem nebo příznakem) 11

14 - syndrom představuje skupinu znaků a příznaků, které se vyskytují společně v rozpoznatelných projevech, např. organický mozkový syndrom - epizoda označuje výskyt určitého syndromu v definovaném čase, např. depresivní epizoda - porucha se podobá se syndromu, ale je s větší určitostí vydělitelná od ostatních stavů a je pravděpodobné, že by mohla reprezentovat nemoc - nemoc označuje syndrom se známou příčinou, průběhem nebo známým patofyziologickým mechanismem - nosologická jednotka je lékařsky uznaná nemoc nebo porucha, kterou lze zařadit do příslušné klasifikace nemocí Určení konečné nosologické jednotky je výsledkem diagnostického procesu, během něhož se zachycují a identifikují znaky a příznaky, jež se u zdravých jedinců nevyskytují (halucinace, bludy, atd.) nebo neodpovídají premorbidní osobnosti diagnostikovaného jedince. Předpokládá se, že určení nosologické jednotky umožní odborníkovi stanovit prognózu o dalším průběhu známé nemoci a vypracovat optimální terapeutický postup. Tento předpoklad je však založen na tom, že známe přesnou příčinu nebo patologický mechanismus dané nosologické jednotky. Vývoj názorů na duševní nemoci a jejich klasifikace V dávnověku si lidé vysvětlovali nemoci zásahem nadpřirozených sil, magie nebo duchů a k léčení využívali různá zaříkávání a rituály. V antice bylo nazírání na nemoci ovlivněno lékaři, kteří usuzovali, že duševní nemoci jsou způsobeny poškozením mozku nebo narušením rovnováhy v jiných částech těla. Hippokrates např. vysvětloval povahu každého jedince poměrem a mísením čtyř základních tělesných šťáv. Všechny duševní nemoci byly pak podle něj způsobeny zaplavením mozku některou z těchto šťáv. V průběhu středověku v důsledku tehdejších církevních názorů, byli duševně nemocní opět do určité míry démonizováni. V některých obdobích byli dokonce posedlí stíháni a trestáni. V období humanismu a renesance se postupně opouští od démonizace duševně nemocných a přechází se k objektivnímu popisu zevních projevů nemocného. Z pohledu psychiatrie se mluví o tzv. první psychiatrické revoluci. Psychiatrie jako samostatná lékařská disciplína se profiluje v 18. století. V této době je snaha o vytvoření klasifikace duševních nemocí na základě symptomatiky a jen v některých 12

15 ojedinělých případech i podle předpokládané etiologie. Postupně dochází k humanizaci péče o duševně nemocné, tzv. druhé psychiatrické revoluci. Ve 20. století se objevují psychologické modely vzniku a rozvoje duševních poruch (psychoanalýza, psychodynamický přístup, behaviorismus a humanismus), které do určité míry snižují dominanci organického modelu duševních poruch. V důsledku těchto modelů se zvýrazňuje snaha o vytvoření klasifikací duševních poruch na základě etiopatogenetického pojetí, ale také zdůrazňování nezařaditelnosti jedinečné osobnosti. Současná lékařská klasifikace nemocí Současná lékařská klasifikace vychází především z popisu symptomatiky jednotlivých nemocí. Vzhledem k různým etiopatogenetickým hypotézám a multifaktoriální etiologii, zejména duševních poruch je totiž obtížné vymezit jejich přesnou příčinu a mechanismus rozvoje onemocnění. Každá porucha je proto vymezena přítomností určitého počtu diagnostických kritérii, eventuálně jejich nepřítomností. Pro úplnost je třeba dodat, že obtíže se objevují i u zařazování poruch podle symptomatologie, poněvadž v průběhu poruchy se mohou vystřídat různé stavy, ve kterých se seskupení příznaků může měnit. Aktuální klasifikace duševních poruch je zahrnuta v desáté revizi mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Duševní porucha je zde všeobecně charakterizována jako významný psychický nebo behaviorální syndrom, který je spojen s nepříjemnými pocity nebo narušením funkce alespoň v jedné z důležitých životních oblastí, nebo podstatně zvyšuje riziko úmrtí, způsobuje bolest nebo vede ke ztrátě svobody (Zvolský, 1996). Jednotlivé duševní a behaviorální poruchy jsou v MKN-10 řazeny do obecnějších kategorií většinou podle společných hlavních znaků a příznaků a jen v menšině případů jsou zařazovány podle znalosti specifické etiologie. MKN-10 dělí duševní a behaviorální poruchy do deseti skupin (F0-F9), kdy písmeno F označuje duševní poruchy. Další číslicové znaky poruchy dále člení do specifičtějších oddílů, a to do hlavních skupin, diagnostických kategorií a jejich druhů. Například kód F40.1 označuje: 4 neurotické poruchy, 0 fobické úzkostné poruchy, 1 sociální fobie. V tomto textu budou probrány kategorie (F0-F6), které se týkají problematiky dospělých bez specificky dětské psychopatologie. MKN-10 je víceosý klasifikační systém a kromě určení klinické diagnózy umožňuje i vyjádření se k míře závažnosti postižení a také vyjádření se k souvisejícím faktorům. 13

16 Vyjádření míry postižení se pohybuje na škále od nuly do pěti (0 bez postižení, 1 minimální postižení, 2 zřetelné postižení, 3 podstatné postižení, 4 závažné postižení, 5 těžké postižení) a týká se schopnosti jedince pečovat o sebe sama a fungovat v práci, doma a v širším sociálním kontextu. Mezi působící faktory patří všechny osobní (životní styl, uspořádání života) nebo sociální (úmrtí blízkého) faktory, které se významně podílejí na vzniku, projevech a průběhu poruchy. 14

17 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH (F00-F09) Organické duševní poruchy tvoří rozsáhlou skupinu poruch, u kterých může být jednoznačně prokázána organická etiologie vedoucí k mozkové dysfunkci. Dysfunkce se dělí na primární a sekundární. O primární dysfunkci lze mluvit tehdy, jestliže působící onemocnění, úraz nebo jiné poškození mozku postihuje výhradně mozek. O sekundární dysfunkci hovoříme, jestliže postižení mozku vyplývá z onemocnění, které zasahuje mozek pouze jako jeden z mnoha orgánů. Obvyklé příčiny organických duševních poruch jsou degenerativní a atrofické procesy CNS (centrální nervové soustavy), traumatická poškození mozku, vaskulární postižení, infekce a metabolické vlivy. Seskupení psychických dysfunkcí, které souvisí s narušenou funkcí mozku, se obvykle označuje jako tzv. organický psychosyndrom. Tento termín zahrnuje zpomalené psychické tempo, poruchu vštípivosti a vybavování vzpomínek, sníženou schopnost úsudku a plánování a narušení emoční kontroly a sebeřízení. Mozkové dysfunkce však souhrnně ovlivňují všechny psychické funkce. Organické duševní poruchy se dělí na různé typy demencí, amnestický syndrom, delirium a poruchy osobnosti a chování způsobené poškozením CNS. 15

18 Demence Demence se vyznačuje postupným úbytkem kognitivních funkcí, který nastal po druhém roku věku. Nejnápadnějším projevem poruchy je zhoršení paměti, a to obzvláště schopnosti učit se nové informace. Vybavování starších informací bývá u lehčích forem onemocnění dlouhou dobu neporušeno. Dále dochází ke zhoršení schopnosti úsudku a schopnosti účelně plánovat, organizovat a vypořádat se s běžnými každodenními záležitostmi. Dochází také ke snížení sebekontroly, které se projevuje především v emoční nestabilitě a v obhroublém nebo odbrzděném sociálním chování. Postižení jedinci postupně ztrácejí schopnost pečovat o sebe sama a jsou odkázání na péči svého okolí. Demence se dále člení podle své etiologie na demenci u Alzheimerovy choroby, vaskulární demenci a demenci u chorob klasifikovaných jinde. Demence u Alzheimerovy choroby (F00) Alzheimerova choroba je primárním degenerativním onemocněním mozku neznámé etiologie s příznačnými neuropatologickými a neurochemickými rysy. Jedná se o nejrozšířenější typ demence u osob ve věku nad 60 let, který se dále člení na demenci u Alzheimerovy choroby časným začátkem a demenci u Alzheimerovy choroby s pozdním začátkem. Demence u Alzheimerovy choroby s časným začátkem (F00.0) Tento typ demence začíná ve věku nižším než 65 let a má relativně rychle se zhoršující průběh (1-2 roky). Ke zhoršené paměti se navíc přidružují poruchy korových funkcí, např. afázie, agnozie, apraxie. Demence u Alzheimerovy choroby s pozdním začátkem (F00.1) Na rozdíl od demence u Alzheimerovy choroby s časným začátkem tento typ poruchy začíná ve věku vyšším než 65 let a má pozvolný průběh (3 a více let). Tento typ demence má hlavní příznak poruchu paměti, která je výraznější než deficit ostatních kognitivních funkcí. 16

19 Vaskulární demence (F01) Vaskulární (dříve artesklerotická) demence je vyvolána mozkovými infarkty, které jsou způsobeny cévním onemocněním. Postižení kognitivních funkcí je nerovnoměrně rozloženo v závislosti na oblastech mozku, které byly zasaženy. Zatímco paměť může být výrazně postižena, ostatní kognitivní funkce jako zpracování informací a myšlení mohou být relativně zachovány. Mozkové příhody jsou obvykle malé, ale jejich důsledky se sčítají. Onemocnění na rozdíl od demence u Alzheimerovy choroby má obvykle náhlý začátek. Tato skupina zahrnuje především vaskulární demenci s akutním začátkem a multiinfarktovou demenci. Vaskulární demence s akutním začátkem (F01.0) Tento typ vaskulární demence se vyvíjí obvykle během jednoho až tří měsíců, a to po několika mozkových příhodách nebo vzácně po jediné rozsáhlé mozkové příhodě. Multiinfarktová demence (F01.1) Multiinfarktová demence se vyvíjí relativně pomaleji, a to během tří až šesti měsíců a následuje po mnoha malých ischemických epizodách. Demence u jiných nemocí zařazených jinde (F02) Tato kategorie zahrnuje případy demence, které jsou způsobeny jinou příčinou (nemocí) než Alzheimerovou nebo vaskulární nemocí. Patří sem demence u Pickovy choroby (F02.0), demence u Creutzeldtovy-Jakobovy choroby (F02.1), demence u Huntigtovy choroby (F02.2), demence u Parkinsonovy choroby (F02.3), demence u infekce HIV (F02.4) a dále různé demence, které jsou způsobeny jiným známým somatickým onemocněním. 17

20 Organický amnestický syndrom, který nebyl vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami (F04) Amnestický syndrom je charakteristický nápadným zhoršením paměti, především schopnosti uchovat v paměti nové poznatky, kterým jedinec přestane věnovat bezprostřední pozornost. Snížená schopnost uchovat nové poznatky, resp. učit se vede k časové dezorientaci a způsobuje významné zhoršení výkonu v každodenních činnostech. Postižený jedinec často zaplňuje mezery v paměti konfabulacemi, tj. líčením neskutečných událostí. Ostatní kognitivní funkce jako vnímání a myšlení jsou zachovány. Prognóza závisí na příčině poruchy. Většinou dochází k částečné úpravě, např. je-li amnestický syndrom způsoben encefalitidou nebo po otravě kysličníkem uhelnatým. Delirium, které nebylo vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami (F05) Delirium je charakterizováno především poruchou vědomí (tj. snížená schopnost uvědomování si okolí) a dále poruchami pozornosti, vnímání (halucinace), krátkodobé paměti a orientace v čase a místě. Dalšími příznaky jsou nepředvídatelné přechody z hypoaktivity do hyperaktivity, poruchy spánku (narušení spánku nebo cyklu spánek-bdění) a úzkostné ladění. Deliriózní stav je přechodný a trvá od několika hodin až po několik dnů. Průběh a intenzita v čase jsou výrazně proměnlivé. Delirium se může rozvinout po předchozím poranění mozku nebo při upadání do kómatu, resp. probouzení z kómatu. Jiné duševní poruchy způsobené poškozením mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí (F06) Do této kategorie lze zařadit různé jiné organické duševní syndromy, než je demence, amnestický syndrom a delirium, které jsou způsobené některou z dysfunkcí mozku. Po odeznění nebo zlepšení předpokládané příčiny poruchy se zřetelně zlepší nebo odezní i duševní porucha. Patří sem organická halucinóza (F06.0), organická katatonní porucha (F06.1), organický syndrom s bludy (F06.2), organické poruchy nálady (F06.3), organická úzkostná porucha (F06.4), organická disociační porucha (F06.5), organická emočně labilní porucha (F06.6) a mírná kognitivní porucha (F06.7). 18

21 Poruchy osobnosti a chování způsobené onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku (F07) Tato skupina zahrnuje poruchy osobnosti a chování, které jsou způsobeny onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku. Změna osobnosti a/nebo chování může následovat nebo paralelně doprovázet onemocnění, poškození nebo dysfunkci mozku. Pro určení diagnózy musí být zřetelné změny přítomny po delší dobu než 6 měsíců. Abnormality se věkem mohou zvýrazňovat. Organická porucha osobnosti (F07.0) Organická porucha osobnosti je charakterizována zjevnou změnou premorbidních vzorců chování, kognitivním deficitem, abnormálním vyjadřováním emocí (nekontrolované, nestálé) a uvolněným vyjadřováním potřeb a impulzů bez ohledu na sociální konvence. Postižený jedinec má nevhodné sexuální návrhy nebo je lhostejný k osobní hygieně. Postencefalický syndrom (F07.1) Postencefalický syndrom se vyznačuje nespecifickou a kolísavou změnou vzorců chování po prodělané virové nebo bakteriální encefalitidě. Příznaky mohou zahrnovat únavu, obtíže s učením, narušením schématu spánek-bdění. Postižený jedinec trpí navíc některou z neurologických dysfunkcí jako obrna, hluchota, afázie nebo apraxie. Na rozdíl od většiny ostatních organických poruch, jsou změny reverzibilní. Postkomoční syndrom (F07.2). Tento syndrom se objevuje po úrazu hlavy, při kterém došlo ke ztrátě vědomí a zahrnuje řadu rozmanitých příznaků jako bolest hlavy, únavu, podrážděnost, nekoncentrovanost, poruchu paměti, nespavost, sníženou toleranci ke stresu. 19

22 DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ VYVOLANÉ UŽÍVÁNÍM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK (F10-F19) Tato kategorie obsahuje množství poruch v různých klinických formách, které vznikly jako důsledek užívání jedné nebo více psychoaktivních látek. Psychoaktivní látka je jakákoliv substance, která ovlivňuje psychický stav uživatele. Po užití takové látky se mění způsob, jakým jedinec vnímá, interpretuje a emočně prožívá svět i sám sebe. V případě, že se na psychoaktivní látku vytváří závislost, lze mluvit o návykové látce. Lékařská klasifikace řadí mezi specifické psychoaktivní látky alkohol, opioidy, kanabinoidy, sedativa nebo hypnotika, kokain, jiná stimulancia (včetně kofeinu), halucinogeny, tabák a inhalační látky. Klinické stavy, které se mohou po užití psychoaktivních látek vyskytnout, zahrnují akutní intoxikaci, nebezpečné užívání, syndrom závislosti, odvykací stav s deliriem, psychotickou poruchu a amnestický syndrom. Účinek jakékoli psychoaktivní látky se u jednotlivých osob různí podle množství užité substance a premorbidních charakteristik osobnosti. 20

23 Klinické stavy spojené s psychoaktivními látkami Akutní intoxikace F1x.0 Přechodný stav po prokázaném užití psychoaktivní látky, při kterém dochází v souladu se známými účinky dané látky k poruchám vědomí, vnímání, kognitivních funkcí, emotivity a chování nebo některých fyziologických funkcí a reakcí. Porucha časem mizí, neobjeví-li se komplikace jako trauma, kóma, eventuálně jiné somatické obtíže. Škodlivé užívání F1x.1 Jedná se o stav tělesného (hepatitidy následující po injekční aplikaci látky) nebo duševního (epizody sekundární deprese po těžkém stavu opilosti, zhoršený úsudek) poškození, které bylo prokazatelně způsobeno užíváním psychoaktivní látky. Pro zařazení do této kategorie by projevy poškození měly trvat alespoň jeden měsíc. Syndrom závislosti F1x.2 Souhrn kognitivních, behaviorálních a fyziologických projevů, které se rozvíjejí po opětovném užívání psychoaktivní látky. Obvykle zahrnují silnou touhu a nutkání užít danou látku, a to i přes škodlivé následky, preferování užívání látky před ostatními aktivitami a zvýšenou toleranci. Někdy se navíc objevují fyziologické projevy odvykacího stavu. Odvykací stav F1x.3 Přechodný stav po částečném nebo úplném odnětí dlouhodobě užívané psychoaktivní látky, který odpovídá známým psychickým a tělesným projevům odvykacího stavu u dané psychoaktivní látky. Psychotická porucha F1x.5 Soubor psychotických fenoménů, které se objevují v průběhu užívání psychoaktivních látek nebo se následně objeví do dvou týdnů a nelze je vysvětlit pouze akutní intoxikací nebo odvykacím stavem. Porucha se projevuje poruchami vnímání (halucinacemi), poruchami myšlení (bludy), psychomotorickými poruchami (vzrušení, stupor) a abnormálními emocemi. Pro určení diagnózy by měly psychotické příznaky odeznít dříve než po šesti měsících. 21

24 Amnestický syndrom F1x.6 Porucha paměti, která byla způsobena psychoaktivní látkou a vyznačuje se výrazným postižením krátkodobé paměti (schopnost učit se novým informacím) a sníženou schopností vybavit si minulé zážitky. Poruchy vyvolané užíváním alkoholu (F10) Alkohol, resp. účinná látka etanol, je kvůli své dostupnosti a omamnému a euforizačnímu účinku nejčastěji užívanou psychoaktivní látkou v našich zeměpisných šířkách. Konzumace alkoholu však způsobuje mnohá somatická onemocnění (onemocnění jater, úrazy), duševní poruchy (epizody sekundární deprese) a společenské obtíže (narušené rodinné a pracovní vztahy). Akutní intoxikace alkoholem (F10.0) Akutní intoxikace způsobuje změnu stavu vědomí, při kterém bdělost zůstává relativně zachována, ale ostatní kognitivní funkce jsou alterovány. V počáteční fázi je patrná euforie a uvolnění zábran. Následně se dostavuje útlum projevující se zhoršením pozornosti, poruchami vnímání a zhoršeným úsudkem. Navíc intoxikovaný jedinec hůře ovládá své emoce a motorickou koordinaci (kolísavá chůze, setřelá řeč). Intoxikace také vede k maladaptivním změnám v chování, jako jsou podrážděnost, hádavost a agresivita. Alkoholový odvykací stav (F10.3) Odvykací stav se objevuje po dlouhodobém a intenzivním užívání alkoholu. Obvykle se projevuje třesem (víček, napřažených rukou), psychomotorickým neklidem, pocením, bolestmi hlavy, nauzeou nebo zvracením, zvýšenou tepovou frekvencí, přechodnými halucinacemi, křečemi typu grand mal. Příznaky se objevují po několika hodinách po přerušení pití a obvykle ustupují po několika dnech nebo po požití alkoholu nebo některé látky tlumící CNS. Poruchy vyvolané užíváním opioidů (F11) Opioidy zahrnují přírodní opium a morfin a syntetické deriváty, např. heroin, kodein, methadon. Obvykle jsou užívány pro své tlumící a následně do určité míry euforizující účinky. 22

25 Akutní intoxikace opioidy (F11.0) Akutní intoxikace se projevuje apatií, dezinhibicí, celkovým psychomotorickým útlumem, zhoršením pozornosti a úsudku. Obvykle lze u intoxikovaného jedince zaznamenat setřelou řeč a zúžené zornice. Odvykací stav po opiodech (F11.3) Abstinenční syndrom se projevuje touhou po opioidu a souhrnem příznaků, které se podobají chřipce. Patří sem rýma, slzení, bolesti svalů, křeče, pocení, nauzea nebo zvracení, nespavost a dále tachykardie nebo hypertenze. Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů (F12) Kanabinoidy jsou obvykle známé jako marihuana nebo hašiš. Obsahují účinnou euforizující komponentu delta-9-tetrahydrokanabinol (THC). V Čechách obzvláště mezi adolescentní populací se kanabinoidy stávají akceptovatelnou měkkou drogou. Odvykací stav se zpravidla nevyskytuje. Kanabinoidy jsou však odborníky považovány za vstupní bránu do světa tvrdých drog. Akutní intoxikace kanabinoidy (F12.0) Akutní intoxikace se projevuje euforií a dezinhibicí, halucinacemi, depersonalizací a derealizací, zhoršením pozornosti a úsudku, zpomalením reakčního času a zvýšenou chutí k jídlu. Někdy se může u intoxikovaného jedince objevit úzkost až děs. Vysoké dávky mohou vyvolat slabé delirium s příznaky paniky nebo kanabisovou psychotickou poruchu (trvá až šest týdnů). V některých případech kanaboidy vedly k trvalé psychotické poruše, např. schizofrenii. Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik (F13) Sedativa a hypnotika jsou nejběžnějšími psychoaktivními látkami, které jsou předepisovány lékaři. Patří mezi ně totiž většina užívaných anxiolitik jako jsou barbituráty a benzodiazepiny (Neurol, Xanax, Lexaurin). 23

26 Akutní intoxikace sedativy nebo hypnotiky (F13.0) Příznaky intoxikace jsou do určité míry podobné jako u alkoholu. Akutní intoxikace se projevuje počátečním uvolněním zábran. Následně se dostavuje útlum projevující se zhoršením pozornosti, poruchami vnímání a zhoršeným úsudkem. Intoxikovaný jedinec hůře ovládá své emoce a motorickou koordinaci (např. kolísavá chůze, obtíže ve stoji, setřelá řeč). Odvykací stav po užívání sedativ nebo hypnotik (F13.3) Abstinenční syndrom se projevuje úzkostí, třesem (víček, natažených rukou), psychomotorickým neklidem, bolestmi hlavy, nauzeou nebo zvracením, nespavostí, přechodnými halucinacemi a křečemi typu grand mal. Poruchy vyvolané používáním kokainu (F14) Kokain se získává z jihoamerické rostliny jménem koka pravá. Už v dávné minulosti byly listy koky využívány pro analgetické a stimulační účinky. Akutní intoxikace kokainem (F14.0) Akutní intoxikace ovlivňuje obzvláště sociální interakci jedince, která se pohybuje mezi neobyčejnou družností až po sociální stažení Akutní intoxikace se projevuje euforií, pocitem zvýšené energie. Intoxikovaný jedinec navíc může zažívat halucinace a velikášské nebo paranoidní představy. Dále jsou přítomny některé tělesné symptomy jako pocení, nauzea nebo zvracení, psychomotorická agitovanost (někdy zpomalení), svalová slabost a křeče. Odvykací stav po užívání kokainu (F14.3) Abstinenční syndrom se projevuje touhou po kokainu, dysforickou náladou, únavou a psychomotorickým útlumem, poruchami spánku, eventuálně nepříjemnými a bizarními sny. 24

27 Poruchy vyvolané užíváním jiných stimulancií, včetně kofeinu (F15) Stimulancia mají výrazný povzbudivý efekt na CNS a celý organismus. Nejznámější stimulans je kofein, který je obsažen v kávě a čaji. Akutní intoxikace stimulancii, včetně kofeinu (F15.0) Akutní intoxikace ovlivňuje obzvláště sociální interakci jedince, která se pohybuje mezi neobyčejnou družností až po sociální stažení. Akutní intoxikace se projevuje euforií, pocitem zvýšené energie. Intoxikovaný jedinec navíc může zažívat halucinace a velikášské nebo paranoidní představy. Dále jsou přítomny některé tělesné symptomy jako pocení, nauzea nebo zvracení, psychomotorická agitovanost (někdy zpomalení), svalová slabost a křeče. Odvykací stav po užívání stimulancií, včetně kofeinu (F15.3) Abstinenční syndrom se projevuje touhou po daném stimulanciu, dysforickou náladou, únavou a psychomotorickým útlumem, poruchami spánku, eventuálně nepříjemnými a bizarními sny. Poruchy způsobené užíváním halucinogenů (F16) Halucinogeny zahrnují přírodní psilocybin v lysohlávkách nebo mezkalin v kaktusu Lophora Wiliamsi a syntetické deriváty, např. LSD. V minulosti byly často využívány k rituálním náboženským obřadům. Na halucinogeny se nevytváří somatická závislost nebo odvykací stav. Nebezpečí je v nevypočitatelném průběhu vlastní intoxikace a v eventualitě vyvolání dlouhodobých psychotických stavů a tzv. flashbacků. Akutní intoxikace halucinogenem (F16.0) Intoxikace se projevuje poruchami vnímání, tj. halucinacemi, depersonalizací a derealizací, bludnou (paranoidní) interpretací reality a výkyvy emotivity (euforie, úzkost). Dále jsou přítomny i některé z tělesných znaků jako je třes, tachykardie, palpitace, nauzea, pocení a poruchy koordinace. 25

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY

SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE AFEKTIVNÍ PORUCHY SPECIÁLNÍ PSYCHOPATOLOGIE 1. Afektivní poruchy 2. Schizofrenie a poruchy s bludy 3. Neurotické poruchy 4. Poruchy osobnosti 5. Mentální retardace 6. Organicky podmíněné duševní poruchy AFEKTIVNÍ PORUCHY

Více

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 = schizofrenie F21 = schizotypní porucha F22 = trvalé duševní poruchy s bludy F23 = akutní a přechodné psychotické poruchy F24 = indukovaná

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych se představila, jmenuji se Margita Peřinková a pracuji jako ambulantní

Více

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání

Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Analýza cílové skupiny služby podporované vzdělávání Bc. Eva Holoubková Úvod 1. Základní údaje o cílové skupině 2. Statistické údaje o mladých lidech s psychiatrickými poruchami v ČR 3. Statistické údaje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

38. Rekurentní depresivní porucha varianty a mikromanie 39. Trvalé poruchy nálady a aprosexie 40. Fobické úzkostné poruchy a derealizace 41.

38. Rekurentní depresivní porucha varianty a mikromanie 39. Trvalé poruchy nálady a aprosexie 40. Fobické úzkostné poruchy a derealizace 41. Psychiatrie ČÁST A 1. Demence u Alzheimerovy choroby a poruchy paměti 2. Vaskulární demence a neurastenický syndrom 3. Demence u m.pick, Jakob-Creutzfeldt a Huntington a organické emoční změny 4. Duševní

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha

Psychotické projevy a jejich příčiny. prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Psychotické projevy a jejich příčiny prim. MUDr. Zdeňka Vyhnánková PL Bohnice Praha Co je to psychóza? o psyche (duše, mysl) osis (chorobný, abnormální stav) o jde o syndrom, nikoliv samostatnou nosologickou

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH

F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH F00 = demence u Alzheimerovy choroby F01 = vaskulární demence F02 = demence u chorob klasifikovaných jinde F03 = nespecifikovaná demence F04 = organický

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Neurologie a psychiatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Neurologie a psychiatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Neurologie a psychiatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova sport zdravotně postižených MUDr.Michaela Malá MUDr. Zdeněk

Více

Celkový pokles bdělosti (vigility), která je nezbytnou podmínkou vědomí. Stručný přehled poruch psychických funkcí (Vágnerová, M.

Celkový pokles bdělosti (vigility), která je nezbytnou podmínkou vědomí. Stručný přehled poruch psychických funkcí (Vágnerová, M. Stručný přehled poruch psychických funkcí (Vágnerová, M. 2008) Poruchy vědomí Poruchy vědomí Vědomí = označení pro míru bdělosti a schopnosti přijímat podněty, uvědomovat si je a reagovat na ně. Vědomí

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod

DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz DUŠEVNÍ PORUCHY A NEMOCI - úvod Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Psychické poruchy - oblasti psychických poruch

Psychické poruchy - oblasti psychických poruch Psychické poruchy - oblasti psychických poruch 1. poruchy vnímání (iluze dochází ke zkreslení vnímaného objektu - za šera považuji keř za přikrčenou postavu nebo nesprávně porozumím slyšenému slovu či

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník

Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení Lenka Šťastná, Matúš Šucha, Petr Zámečník Úvod Užívání legálních a ilegálních drog v silniční dopravě a jeho vliv na dopravní nehodovost je komplexní

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca)

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI. Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A NEMOCI Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum. ( Seneca) Duševní zdraví = nepřítomnost symptomů závad a poruch podle Carla Ransoma Rogerse (1902-1987) jde

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ. a) PORUCHY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ PORUCHY VNÍMÁNÍ. a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů

4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ. a) PORUCHY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ PORUCHY VNÍMÁNÍ. a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů 4. PORUCHY PSYCHICKÝCH PROCESŮ A STAVŮ a) Poruchy kognitivních b)poruchy motivačních a procesů konativních stavů a procesů a) PORUCHY KOGNITIVNÍCH PROCESŮ Na základě studia obecné psychologie definujte

Více

Studenti s psychickými poruchami

Studenti s psychickými poruchami Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami Studenti s psychickými poruchami PhDr. Sylva Hönigová Text k distančnímu studiu STUDENTI S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM, CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM A PORUCHOU AUTISTICKÉHO

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

PSYCHICKÉ PORUCHY DĚTÍ. Seminární práce

PSYCHICKÉ PORUCHY DĚTÍ. Seminární práce PSYCHICKÉ PORUCHY DĚTÍ Seminární práce OBSAH 1 Úvod...1 2 Vymezení základních pojmů... 2 3 Psychiatrické poruchy dětí... 2 3.1 Psychické poruchy s počátkem v dětství přesahující do dospělosti... 2 3.2

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Psychotické poruchy ( psychózy )

Psychotické poruchy ( psychózy ) Psychotické poruchy ( psychózy ) Schizofrenie patří do skupiny psychotických poruch. Psychotické poruchy ( psychózy ) jsou závažná duševní onemocnění, která vedou ke značnému utrpení v životě nemocných

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Otravy a poleptání. Poranění oka Označení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Náboţenské proţívání a úzkost Náboţenské proţívání u schizofrenie. PhDr. Pavel Moravec Setkání nemocničních kaplanů Rajhrad u Brna

Náboţenské proţívání a úzkost Náboţenské proţívání u schizofrenie. PhDr. Pavel Moravec Setkání nemocničních kaplanů Rajhrad u Brna Náboţenské proţívání a úzkost Náboţenské proţívání u schizofrenie PhDr. Pavel Moravec Setkání nemocničních kaplanů Rajhrad u Brna F40: Fobické úzkostné poruchy F40.0: Agorafobie F40.1: Sociální fobie F41:

Více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady Hazardní hraní v České republice a jeho dopady MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 9. října 2014 Praha Geneze zprávy 6. září 2012 usnesení vlády č. 655/2012 vláda ukládá ministru financí zadat NMS zpracování studie

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Tereza Uhrová 1,2), Jan Vevera 2,3) 1)

Tereza Uhrová 1,2), Jan Vevera 2,3) 1) Tereza Uhrová 1,2), Jan Vevera 2,3) 1) Neurologická klinika I.LF UK a VFN, Praha 2) Psychiatrická klinika I.KF UK a VFN, Praha 3) 7.Polní nemocnice AČR, Hradec Králové Snížená kontrola impulsivního chování

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

72/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011,

72/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011, 72/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

Psychické poruchy a jejich projevy v pracovním nasazení jedince. Seminární práce

Psychické poruchy a jejich projevy v pracovním nasazení jedince. Seminární práce Psychické poruchy a jejich projevy v pracovním nasazení jedince Seminární práce Obsah Rozšíření psychických poruch v populaci... 2 Psychické poruchy na kontinuu zdraví - nemoc... 2 Posuzování pracovní

Více