Množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy ČR v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy ČR v letech"

Transkript

1

2 Obsah Zkratky a jejich význam a str. 2 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR za rok a str. 3 Vyhodnocení spotřeby zemního plynu v ČR v roce a str. 5 Vývoj spotřeby zemního plynu v ČR v letech 24 - a str. 6 Vyhodnocení denních spotřeb zemního plynu v ČR v roce a str. 7 Vývoj denních spotřeb zemního plynu v ČR v letech 24 - a str. 8 Denní kontrolní hodinový odečet plynárenské soustavy v ČR (25. ledna ) a str. 9 Vyhodnocení spotřeby zemního plynu podle kategorií zákazníků v ČR v roce a str. 11 Vývoj spotřeby zemního plynu podle kategorií zákazníků v ČR v letech 24 - a str. 12 Bilance plynárenské soustavy ČR v roce a str. 13 Bilance plynárenské soustavy ČR v letech 24 - a str. 14 Vyhodnocení dodávek zemního plynu v plynárenské soustavě v ČR v roce a str. 15 Množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy ČR v letech 24 - a str. 16 Vyhodnocení uskladněného zemního plynu v ČR dle požadavků obchodníků s plynem v roce a str. 17 Vyhodnocení roční spotřeby zemního plynu v ČR v roce podle kategorií zákazníků Vyhodnocení ročních spotřeb zemního plynu podle kategorií zákazníků a území regionálních distribučních soustav v ČR v roce Vyhodnocení ročních spotřeb zemního plynu podle území distribučních soustav a přepravní soustavy v ČR v roce a str. 18 a str. 19 a str. 21 Délky plynovodů s rozdělením podle tlakových úrovní v ČR v roce a str. 22 Vyhodnocení ročních spotřeb zemního plynu podle kategorií zákazníků a jednotlivých krajů v ČR v roce a str. 23 Roční dodávky plynu do jednotlivých krajů v ČR v roce a str. 27 Počet změn dodavatele plynu v ČR na odběrné místo v roce a str. 28 Počet změn dodavatele plynu v ČR na odběrné místo v letech 25 - a str. 29 Počet zákazníků v ČR podle katagorie odběru v letech 24 - a str. 31 Počet obchodníků zajišťující BSD a způsob jeho prokazování v ČR v zimním období /214 a str. 32 Hodnoty BSD v ČR v zimním období /214 a str. 33 Dodávka plynu chráněným a nechráněným zákazníkům v zimní období /214 a str. 34 Spotřeba zemního plynu v ČR v zimním období /214 a str. 35 Spotřeba zemního plynu v ČR v zimním období 24/25 - /214 a str. 36 Mapa a schéma plynárenské soustavy ČR a str. 37 Plynárenská soustava ČR 1

3 Zkratka Význam BSD a ČR a DOM a DPD a DS a DTG a ERÚ a HPS a Bezpečnostní standard dodávky Česká republika Domácnosti (kategorie zákazníků) Denní průměrná dodávka chráněným zákazníkům Distribuční soustava Denní teplotní gradient (změna spotřeby plynu při jednotkové změně teploty) Energetický regulační úřad Hraniční předávací stanice CHZ a Chránění zákazníci (zákazníci s odběrnými místy zařazenými do skupin C1, D, F) KHO a KS a LDS a MO a MSD a Kontrolní hodinový odečet Kompresní stanice Lokální distribuční soustava Maloodběratelé (kategorie zákazníků) Měsíční skutečná dodávka chráněným zákazníkům NECHZ a Nechránění zákazníci (zákazníci s odběrnými místy zařazenými do skupin A, B1, B2, C2, E) OP a OTE a PPL a PS a 3dnů R R3 a BSD RDS a max.den R BSD Rmax a N 1 R RN-1 a BSD SO a TDD a Ostaní plyn (zahrnuje vlastní spotřebu, ztráty a změnu akumulace) Společnost OTE, a.s. (operátor trhu) Přeshraniční plynovod Přepravní soustava Výpočet BSD pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 3 dnů Regionální distribuční soustava Výpočet BSD pro případ mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček Výpočet BSD pro případ narušení jediné největší plynárenské infrastruktury v délce nejméně 3 dnů Střední odběratelé (kategorie zákazníků) Typové diagramy dodávek Typ měření a Definovaný typ měření (A, B, C) VO a VP a VS a ZP a Velkoodběratelé (kategorie zákazníků) Výroba plynu Vlastní spotřeba výrobců plynu Zásobník plynu 2

4 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává v souladu s 17, odst. 7, písm. m) zákona č. 458/2 Sb., v platném znění (energetický zákon) roční zprávu o provozu plynárenské soustavy ČR. Údaje obsažené v této zprávě jsou určeny především pro odbornou veřejnost či státní orgány a instituce v rámci ČR nebo Evropské unie. Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy navazuje na předchozí zprávy, které vydal ERÚ v minulých letech. Na základě zájmu a požadavků odborné veřejnosti byly vytvořeny nové kapitoly týkající se bezpečnostního standardu dodávky plynu (BSD) a stručné vyhodnocení zimního období /214, včetně porovnání s historickými daty. ERÚ zpracoval všechny údaje na základě denních, měsíčních a ročních hodnot od výrobců, provozovatelů zásobníků, provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, obchodníků s plynem, operátora trhu (OTE, a.s.) a z vlastních analýz celkové bilance plynárenské soustavy. Dodávky zemního plynu v roce probíhaly plynule podle požadavků zákazníků, a to podle základního odběrového stupně (vyhláška č. 344/ Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu). Celková roční spotřeba zemního plynu v ČR včetně vlastní spotřeby, ztrát a změny akumulace byla vyhodnocena na 8 277,1 mil. m 3 (87 968,6 GWh). Proti roku došlo k mírnému zvýšení skutečné spotřeby o 1,5 %. Hlavním důvodem nárůstu spotřeby bylo uvedení do zkušebního provozu plynové elektrárny v Počeradech v polovině roku a chladnější počasí proti předchozímu roku. Zvýšená spotřeba se nejvíce projevila u kategorie velkoodběratelů. U ostatních kategorií odběru se projevovala změna spotřeby spojená spíše se změnami počasí. Z pohledu topné sezóny se jednalo především o přechodné měsíce roku (březen, květen, září). Spotřebu plynu, ať už v kladném či záporném směru, kromě vývoje počasí, ovlivňovalo také několik dalších faktorů, např. cena plynu pro konečné spotřebitele, nižší tempo ekonomického vývoje, snižování energetické náročnosti, řada úsporných opatření a přechod od méně ekologických druhů energie k plynu. Přepočtená spotřeba na teplotní podmínky dlouhodobého normálu za pomoci teplotního gradientu spotřeby byla 8 353,3 mil. m 3 (88 787,8 GWh) s nárůstem proti roku o 1,2 %. Celkové vyhodnocení spotřeby zemního plynu v ČR v roce ukazuje na straně 5 tabulka č. 1. Denní teplotní gradient (změna spotřeby plynu při jednotkové změně teploty) se v topné sezóně roku pohyboval v rozsahu tis. m 3 /den/ C ( MWh/den/ C), zatímco v letním období dosahoval minimální teplotní gradient pouze 129 tis. m 3 /den/ C (1 383 MWh/den/ C). Denní spotřeby plynu (strana 7, tabulka č. 3) se v roce pohybovaly v rozsahu tis. m 3 ( MWh). Maximální denní spotřeba zemního plynu byla naměřena v pátek 25. ledna ve výši tis. m 3 (5 973 MWh) při průměrné denní teplotě -8,6 C. V tento den byl také na základě vyhlášky MPO č. 19/21 Sb. vyhlášen operátorem trhu kontrolní hodinový odečet (hodinové dodávky a spotřeby plynu od plynárenských podnikatelů, na jejichž základě dochází k sestavení kontrolního hodinového odečtu plynárenské soustavy ČR). Ze zprávy vyplývá, že maximální hodinové odběry byly v ranní a odpolední směně, přičemž výraznější pokles odběrů nastal během noční směny. Kolem desáté hodiny ranní dosáhla spotřeba největší hodnoty tis. m 3 ( MWh) při průměrné hodinové teplotě -7,2 C. Celkové vyhodnocení kontrolního hodinového odečtu v plynárenské soustavě ČR je zobrazeno na straně 9 v tabulce č. 3 (spotřeba plynu) a následném schématu na straně 1 (denní bilance). Z pohledu spotřeby plynu podle kategorií zákazníků v roce dosáhla největšího podílu na celkové spotřebě plynu kategorie velkoodběru 43,8 %, následovaná kategorií domácnosti 29,9 %, maloodběru 14,6 % a středního odběru 9,9 %. Ostatní plyn zahrnující vlastní spotřebu, ztráty a změnu akumulace představoval 1,8 % z celkové spotřeby plynu v ČR. Na straně 11 tabulka č. 6 ukazuje celkový přehled spotřeb podle jednotlivých kategorií odběru včetně počtu zákazníků. Dovoz zemního plynu pro ČR byl uskutečněn z Ruska, Norska a EU v celkové výši 8 479,2 mil. m 3 (9 158,8 GWh) a byl doplněn dodávkami z vnitrostátních zdrojů, které zahrnují povrchovou degazaci a vlastní těžbu zemního plynu. Celkové tuzemské dodávky činily 151,9 mil. m 3 (1 647, GWh). Těžba ze zásobníků plynu se uskutečnila ve výši 2 231,3 mil. m 3 (23 677,8 GWh). Vtláčení do zásobníků činilo 2 477,4 mil. m 3 (26 513,4 GWh). Stav provozních zásob na konci roku 3

5 představoval u tuzemských zásobníků plynu hodnotu 2 168,1 mil. m 3 (23 283, GWh). Vývoz zemního plynu z ČR byl uskutečněn výrobci plynu přes HPS a přepravou plynu PPL mezi domácí a zahraniční distribuční soustavou do Polska, Slovenska a Rakouska v celkové výši 7,9 mil. m 3 (85, GWh). Celkové vyhodnocení měsíčních a ročních dodávek zemního plynu v plynárenské soustavě ČR je uvedeno v tabulkách na stránkách 13 až 17. Celkové množství plynu na HPS pro zahraničí bylo zaznamenáno ve výši 35,1 mld. m 3 (372, TWh), což představuje nejvyšší hodnotu za posledních deset let. Z porovnání spotřeb v regionálních distribučních soustavách zaznamenaly meziročně nárůst spotřeby plynu distribuční společnosti Pražské plynárenské Distribuce, a.s., RWE GasNet, s.r.o. a JMP Net, s.r.o. (strana 21, tabulka č. 15). Z pohledu krajů došlo k největšímu nárůstu v Ústeckém kraji, kde na zvýšený odběr plynu má velký vliv plynová elektrárna v Počeradech, což mělo vliv i na zvýšení celkové spotřeby zemního plynu v ČR. Naopak k největšímu poklesu došlo v Pardubickém kraji a Karlovarském kraji. Přestože největší počet zákazníků má hlavní město Praha, byla největší spotřeba dosažena v Jihomoravském kraji. Nejmenší spotřebu s nejnižším počtem zákazníků má Karlovarský kraj (strana 27, tabulka č. 18). V roce změnilo dodavatele plynu 449 velkoodběratelů (VO), 3 61 středních odběratelů (SO), maloodběratelů (MO) a domácností (DOM). Celkem proběhlo změn dodavatele plynu podle odběrných míst. Tato hodnota představuje poměr 1,4 % (Switching) mezi počtem změn dodavatelů plynu za rok a celkovým počtem odběrných míst v uvedeném roce. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách 28 až 3 v přiložených tabulkách. V ČR bylo k celkem odběrných míst (strana 32, tabulka č. 22). Na základě 73a energetického zákona předkládá obchodník s plynem nebo výrobce plynu dodávající plyn chráněným zákazníkům údaje o rozsahu bezpečnostního standardu (BSD) a o způsobu jeho zajištění Energetickému regulačnímu úřadu. Ze všech licencovaných subjektů zajišťuje 96 obchodníků s plynem BSD pro svoji činnost nebo pro jiného obchodníka s plynem. BSD byl zajištěn na měsíce říjen až duben 214 v denní výši až MWh, v měsíční výši až MWh a v případě narušení plynárenské infastruktury ve výši až MWh, a to včetně minimálně 2 % uskladněného plynu v zásobnících plynu na území Evropské unie. Většina obchodníků s plynem využívala potvrzení o zajištění BSD jiným účastníkem trhu s plynem. Což v praxi znamená, že jeden obchodník zajišťuje BSD včetně 2 % v zásobníku plynu několika dalším obchodníkům (strana 32 a 33, tabulky č. 23 a 24). Dodávka plynu chráněným zákazníkům představovala v zimním období /214 v průměru 62,9 % z celkové dodávky všem zákazníkům. Vzhledem k tomu, že chránění zákazníci jsou převážně otopového charakteru, je zvýšený podíl na celkové dodávce nejvíce patrný v nejchladnějších měsících roku. Největší měsíční celková dodávka byla zaznamenána v lednu 214 ve výši 1 46 mil. m 3 ( GWh) s podílem 65,5 % pro chráněné a 34,5 % pro nechráněné zákazníky (strana 34, tabulka č. 25). Za období od začátku října do konce dubna 214 se v České republice spotřebovalo 5 265,6 mil. m 3 (56 55,4 GWh) zemního plynu (strana 35, tabulka č. 26). Proti předchozímu období / došlo k výraznému snížení skutečné spotřeby o 12,6 %, a to především díky mimořádně teplému počasí v průběhu celého období. Všechny zimní měsíce dosahovaly teplotně nadprůměrných hodnot v rozpětí 1,2 3,2 C nad dlouhodobým teplotním normálem. Z pohledu dlouhodobého vývoje spotřeby se jedná o nejnižší dosaženou spotřebu za posledních deset zimních období (strana 36, tabulka č. 27). Přepočtená spotřeba na dlouhodobý teplotní normál byla 5 795,7 mil. m 3 (61 697,6 GWh). Denní spotřeby plynu se po celé zimní období /214 pohybovaly v rozsahu tis. m 3 ( MWh) a denní průměrné teploty ovzduší měly rozpětí od 14,7 C do -8, C. Průměrná denní spotřeba v pracovních dnech při denní teplotě C byla nejvyšší v lednu 214, kdy dosáhla tis. m 3 ( MWh) při denním teplotním gradientu tis. m 3 /den/ C ( MWh/den/ C). Denní modelová spotřeba při stanovené teplotě -12 C by dosáhla hodnoty tis. m 3 ( MWh). Maximální denní spotřeba zemního plynu v ČR byla naměřena v pondělí 27. ledna 214 ve výši 45, mil. m 3 (478,9 GWh) při průměrné denní teplotě -4,1 C. 4

6 množství plynu (mil. m 3 ) teplota ( C) Vyhodnocení spotřeby zemního plynu v ČR v roce Tabulka č. 1 období Skutečná spotřeba zemního plynu v ČR Přepočtená spotřeba zemního plynu v ČR na normál Teplota ovzduší v ČR v roce meziroční změna meziroční změna průměr normál odchylka od normálu mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh % mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh % C C C C leden 1 218,8 12 9,7 1 15, ,1 6,% 1 23, , , ,9 1,1% -1,6-2,,4-1,7 únor 1 57, , , ,9-21,7% 1 5, ,2 1 17, ,4-1,3% -1, -,7 -,3 4, březen 1 88, ,9 818, ,7 33,% 954,8 1 15,7 99, 9 598,1 5,% -,1 3,3-3,4-5,5 duben 651, , 627, ,1 3,8% 696, ,3 664,2 7 26,8 4,9% 8,6 7,6 1, -,3 květen 46, ,7 349,9 3 71,3 16,2% 396, ,2 37, ,3 7,1% 12,4 13, -,6-2,5 červen 33, 3 529,6 32,4 3 24,6 9,1% 336, 3 593,3 39, 3 273,7 8,8% 16,2 15,8,4-1,2 červenec 285, 3 59,2 279, ,5 2,% 292, ,4 283,4 3 1,1 3,2% 19,8 17,5 2,3 1,1 srpen 287,1 3 76,3 279,7 2 96,9 2,6% 292, ,1 282, 2 986,1 3,8% 18,2 17,2 1, -,5 září 397, ,9 34,7 3 67,7 16,6% 377, 4 27,1 383,5 4 6,2-1,7% 12,2 13, -,8-1,5 říjen 64, ,8 675, ,2-5,2% 662,9 7 52,3 665,3 7 5,1 -,4% 9,2 8, 1,2 1,4 listopad 888, 9 446,4 843, ,5 5,3% 962, , 899, ,2 7,% 4,3 2,6 1,7-1, prosinec 1 26, , , ,2-9,9% 1 11, ,1 1 99, ,3,2% 1,4 -,4 1,8 2,6 I.čtvtletí 3 365, ,2 3 32, ,7 1,3% 3 235, , 3 296, ,4-1,8% -,9,2-1,1-1,1 II.čtvtletí 1 387, , , , 8,5% 1 429, , , ,7 6,4% 12,4 12,1,2-1,3 III.čtvtletí 969,5 1 38,5 899, ,2 7,7% 962,1 1 32,6 949, 1 47,4 1,4% 16,7 15,9,8 -,3 IV.čtvtletí 2 554, , , ,9-3,9% 2 726,7 29 5, , ,6 2,4% 5, 3,4 1,6 1, I.pololetí 4 752, , , ,7 3,3% 4 664, , , ,1,5% 5,7 6,2 -,4-1,2 II.pololetí 3 524, , , ,1-1,% 3 688, , , , 2,1% 1,9 9,7 1,2,4 rok 8 277, , , ,8 1,5% 8 353, , , ,1 1,2% 8,3 7,9,4 -,4 odchylka od r Meziroční porovnání měsíčních skutečných spotřeb plynu Meziroční porovnání měsíčních průměrných teplot 25 leden 1 218,8 1 15,2 leden,1-1,6 únor 1 57, ,7 2 únor -4,9-1, březen 1 88,4 818,5 15 březen 5,4 -,1 duben 651,2 627,1 duben 8,8 8,6 1 květen 46,5 349,9 květen 14,9 12,4 červen 33, 32,4 5 červen 17,4 16,2 červenec 285, 279,4 červenec 18,8 19,8 srpen 287,1 279,7 srpen 18,6 18,2-5 září 397,4 34,7 září 13,7 12,2 říjen 64,6 675,9-1 říjen 7,8 9,2 listopad 888, 843,2 listopad 5,4 4,3 prosinec 1 26, ,4 prosinec -1,2 1,4 5

7 Vývoj spotřeby zemního plynu v ČR v letech 24 - Tabulka č. 2 rok Skutečná spotřeba zemního plynu meziroční změna Přepočtená spotřeba zemního plynu na normál meziroční změna Teplota ovzduší v ČR průměr normál odchylka mil. m 3 GWh % mil. m 3 GWh % C C C , ,6 -,5% 9 822, ,2 1,2% 8,2 7,8, , ,6-1,3% 9 68, , -2,2% 8, 7,8, , ,9-3,1% 9 312, ,5-3,1% 8,5 7,7, , ,2-6,7% 9 69, ,8-2,6% 9,4 8, 1, , ,1,4% 9 177, ,1 1,2% 9,3 8, 1, , ,2-6,% 8 312, ,7-9,4% 8,8 8,, , ,4 1,% 8 668, ,6 4,3% 7,6 8, -, , ,6-1,% 8 384, ,7-3,3% 8,9 8,, , ,8,9% 8 252, ,1-1,6% 8,7 8,, , ,6 1,5% 8 353, ,8 1,2% 8,3 7,9, Průběhy ročních skutečných a přepočtených spotřeb zemního plynu r o k Skutečná Přepočtená spotřeba spotřeba , , ,8 9 68, , , ,6 9 69, , , , , , , , ,4 Přepočtená spotřeba Skutečná spotřeba , , , ,3 množství plynu (mil. m 3 ) Průběhy ročních průměrných a normálových teplot ( C) 24 (rok) 1, průměr normál 9,5 24 (rok) 8,2 7,8 9, 25 8, 7,8 26 8,5 8,5 7,7 27 9,4 8, 28 9,3 7,5 8, 29 8,8 8, 7, 21 7,6 8, 211 8,9 8, 211 8,7 8, 8,3 7, průměr normál

8 množství plynu (mil. m 3 ) průměrná teplota ( C) Tabulka č. 3 období Denní skutečná spotřeba zemního plynu Vyhodnocení denních spotřeb zemního plynu v ČR v roce Denní skutečná spotřeba zemního plynu maximální při teplotě minimální při teplotě maximální při teplotě minimální při teplotě gradient při C při -12 C maximální minimální mil. m 3 C mil. m 3 C mil. m 3 C mil. m 3 C mil. m 3 mil. m 3 mil. m 3 C C leden 47,333-8,6 28,424 5, 5,882-8,9 3,257 3,3 1,75 38,829 51,735 7, -9,7 únor 43,474-4, 31,529 1,8 61,645-14,1 27,769 5,1 1,51 37,6 5,29 3,7-5,8 březen 43,322-4,4 26,168 5,5 37,319,5 16,69 9,2 1,36 36,285 51,955 6,7-4,8 duben 37,49 -,6 1,43 15,6 27,889 5,7 9,88 21,6 1,519 36,96 54,322 18,4-1,7 květen 18,75 8,5 9,388 16,5 17,4 6,3 8,787 15,,57 X X 17,8 7,6 červen 17,667 9, 7,746 2, 12,751 9,7 7,624 25,7,26 X X 26,2 9, červenec 1,735 14,8 7,82 27,5 1,692 14,7 7,112 23,2,129 X X 27,5 14,8 srpen 11,891 13,9 6,288 21,9 1,322 16,8 6,995 2,4,199 X X 26,3 13,8 září 2,6 7,5 8,32 16,6 14,292 14, 8,382 14,6,826 X X 17,7 6,8 říjen 25,982 4,5 14,959 13,4 34,74 -,6 12,113 16,5,659 27,543 35,455 14,7 3,5 listopad 41,513 -,4 2,95 9,4 32,632 1,8 23,25 9, 1,337 36,224 52,264 11,3-3,5 prosinec 4,217-1,7 24,876 6,4 46,584-7,1 29,16 4,7 1,98 35,762 48,94 6,4-3,1 rok 47,333-8,6 6,288 21,9 61,645-14,1 6,995 2,4 X X X 27,5-9,7 Denní teplotní Denní spotřeba zemního plynu Denní modelová spotřeba zemního plynu Denní průměrná teplota Průběh denních spotřeb zemního plynu a průměrných teplot 5 topná sezóna topná sezóna den 7

9 množství plynu (mil. m 3 ) množství plynu (mil. m 3 ) Vývoj denních spotřeb zemního plynu v ČR v letech 24 - Tabulka č. 4 maximální spotřeba při teplotě minimální spotřeba při teplotě průměrná spotřeba při teplotě rok mil. m 3 GWh C mil. m 3 GWh C mil. m 3 GWh C 24 61,7 65,8-11,3 8,5 89,7 16,2 26,6 28,6 8, ,9 6, -8, 8,3 87,5 22,7 26,4 278,4 8, 26 67,6 713,3-16,9 7,8 82,3 2,9 25,4 268, 8, ,9 526,5-4,7 8,2 86,5 18,1 23,7 25, 9,4 28 5,8 536,2-4,3 7,7 81,3 2,1 23,7 25,2 9, ,2 64,3-8,8 6,5 68,7 19,4 22,4 236,6 8, ,3 67,1-12,6 7,1 75,2 22,1 24,6 26,7 7, ,8 559,3-1,1 7,6 8,5 2,6 22,1 234,1 8,9 61,6 651,5-14,1 7, 74,1 2,4 22,3 235,9 8,7 47,3 51, -8,6 6,3 67,4 21,9 22,7 241, 8, Vývoj denních spotřeb zemního plynu minimální spotřebarná spotřebaální spotřeba 24 8,5 26,6 61,7 25 8,3 26,4 56,9 26 7,8 25,4 67,6 27 8,2 23,7 49,9 28 7,7 23,7 5,8 29 6,5 22,4 57,2 21 7,1 24,6 57, ,6 22,1 52,8 7, 22,3 61,6 6,3 22,7 47, minimální spotřeba průměrná spotřeba maximální spotřeba Denní závislost spotřeb na teplotě v topné sezóně v roce každý bod představuje jeden plynárenský den denní průměrná teplota topná sezóna 8

10 7: 8: 9: 1: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 2: 21: 22: 23: : 1: 2: 3: 4: 5: 6: objem plynu (tis. m 3 ) teplota v obraceném pořadí ( C) Denní kontrolní hodinový odečet plynárenské soustavy v ČR Tabulka č. 5 Plynárenský den Průběh hodinových teplot Spotřeba plynu (25.1.) průměr normál odchylka den hodina tis. m 3 MWh C C C : ,2 -,5-11, : ,1 -,5-1, : ,8 -,5-8, : ,2 -,5-6, : ,6 -,5-6, : , -,5-5, : ,1 -,5-4, : ,6 -,5-4, : ,4 -,5-3, : ,8 -,5-4, : , -,5-4, : ,2 -,5-4, : ,7 -,5-5, : ,3 -,5-5, : ,4 -,5-6, : , -,5-8, : ,2 -,5-9, : , -,5-11, : ,3 -,5-12, : ,1 -,5-13, : ,7 -,5-13, : , -,5-12, : ,4 -,5-1, : ,2 -,5-9,7 celkem Plynárenské společnosti PP Distribuce RWE GasNet VČP Net JMP Net SMP Net E.ON Distribuce Ostatní společnosti celkem ,6 -,5-8,1 Spotřeba plynu Denní průměrná teplota průměr normál odchylka tis. m 3 MWh C C C PP Distribuce 6 886, ,9 -,6-7,3 RWE GasNet , ,2-1,2-7, VČP Net 5 56, ,8-2,2-7,6 JMP Net 14,5% , ,3-1,9-7,4 SMP Net 7 897, ,1-2, -6,1 E.ON Distribuc 1 93, ,8-2,1-5,7 Ostatní společn 161, ,6-2, -6,6 4,1%,3% ,6-2, -6, Průběh hodinových spotřeb plynu a teplot hodina Podíl spotřeby plynu podle území plynárenských společností 3,% 1,7% 16,7% 23,6% PP Distribuce RWE GasNet VČP Net JMP Net SMP Net E.ON Distribuce Ostatní společnosti 9

11 Denní kontrolní hodinový odečet plynárenské soustavy v ČR Schéma denní bilance HPS pro zahraničí a z ČR přes PS HPS pro zahraničí a ČR přes PS , ,1 vývoz z ČR pro zahraničí pro zahraničí pro ČR 11, , , ,9 v PS , ,6 vtláčení ZP, těžba ZP spotřeba zákazníků připojených přímo na PS , 19,9 pro ČR přes PPL 1,7 v RDS spotřeba plynu v ČR z ČR přes PPL , ,1 1,1 do RDS do LDS (není v RDS) 393,5 52, výroba plynu v ČR 445,5 Poznámka: Všechny hodnoty jsou uvedeny v tis. m 3 V přepravní soustavě je započítán bilanční rozdíl ve výši 949,7 tis. m 3. 1

12 množství plynu (mil. m 3 ) období počet zákazníků mil. m 3 GWh Vyhodnocení spotřeby zemního plynu podle kategorií zákazníků v ČR v roce Velkoodběratelé Střední odběratelé Maloodběratelé Domácnosti Ostatní plyn Celkem ČR počet zákazníků mil. m 3 GWh počet zákazníků mil. m 3 GWh počet zákazníků mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh Tabulka č. 6 počet zákazníků mil. m 3 GWh leden , , , , , , , ,5 23,4 247, ,9 12 9,7 únor , , , 1 197, , , ,2 4 17,7 21,8 231, , ,6 březen , , , , , , , ,4 21,1 222, , ,9 duben ,1 3 59, ,4 682, ,2 943, ,8 2 61,8 13,8 146, , , květen ,8 2 59, ,3 385, ,6 462, ,1 787,7 8,8 92, , ,7 červen , , ,5 294, ,5 272, ,6 541,9 7,2 77, , 3 529,6 červenec , 2 275, ,7 243, ,3 174, ,9 299,3 6,1 65, , 3 59,2 srpen , , ,9 256, ,7 168, ,1 333,3 6,6 7, ,1 3 76,3 září , , ,8 393, , 416, ,5 86,3 8, 85, , ,9 říjen ,5 3 44, ,1 682, ,3 854, , ,1 13,2 14, , ,8 listopad ,4 4 34, ,2 969, ,3 1 47, , ,9 16,8 178, , 9 446,4 prosinec , , ,8 1 76, , , , ,3 5,9 64, , ,4 1.Q , , ,4 3 72, ,9 6 23, , ,5 66,3 71, , ,2 2.Q , , , , , , , ,4 29,8 316, , ,3 3.Q ,9 7 66, ,4 893, , 759, , ,9 2,7 221, ,5 1 38,5 4.Q , , , 2 728, , , , ,3 35,9 382, , ,6 1.pololetí ,8 2 8, ,7 5 82, , , , ,9 96,1 1 17, , ,5 2.pololetí , , , , ,1 4 98, , ,2 56,6 64, , ,1 rok , , ,1 8 74, , , , ,1 152, , , ,6 Podíl jednotlivých kategorií na celkové spotřebě zemního plynu Ostatní plynvelkoodběr Střední odb MaloodběraDomácnosti leden 23,4 45,3 126,3 216,6 447, ,9 únor 21,8 363,2 113, 18,6 379,2 1 57,9 březen 21,1 373,2 112,1 188,7 393,3 1 88,4 duben 13,8 289,1 64,4 89,2 194,8 651,2 květen 8,8 243,8 36,3 43,6 74,1 46,5 červen 7,2 219,3 27,5 25,5 5,6 33, červenec 6,1 212, 22,7 16,3 27,9 285, srpen 6,6 29,8 23,9 15,7 31,1 287,1 září 8, 238,1 36,8 39, 75,5 397,4 říjen 13,2 323,5 64,1 8,3 159,6 64,6 listopad 16,8 379,4 91,2 132,3 268,4 888, prosinec 5,9 37,7 1,8 176,5 372,2 1 26, ,1 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 11 Domácnosti Maloodběratelé Střední odběratelé Velkoodběratelé Ostatní plyn

13 množství plynu (mil. m 3 ) Vývoj spotřeby zemního plynu podle kategorií zákazníků v ČR v letech 24 - Velkoodběratelé + Střední odběratelé Maloodběratelé + Domácnosti Ostatní plyn počet počet rok zákazníků mil. m 3 GWh zákazníků mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh Celkem ČR Tabulka č. 7 počet zákazníků mil. m 3 GWh 24 * , , , ,5 134,9 1 42, , ,6 Velkoodběratelé Střední odběratelé Maloodběratelé Domácnosti počet zákazníků mil. m 3 GWh počet zákazníků mil. m 3 GWh počet zákazníků mil. m 3 GWh počet zákazníků mil. m 3 GWh , , , 1 428, , , , ,7 186, , , , , , , , , , , ,9 172, 1 814, , , , , , , , , , ,1 17,7 1 8, , , , , ,1 9 13, , , , ,7 18, 1 9, , , , , , , , , , , 217, , , , , , , 9 332, , , , ,7 177, , , , , , ,9 8 29, , , , , 154, , , , , , , , , , , , 148,4 1 57, , , , , ,1 8 74, , , , ,1 152, , , ,6 Struktura jednotlivých kategorií na celkové spotřebě zemního plynu Ostatní plynvelkoodběr Střední odb MaloodběraDomácnosti , ,4, 4 12,, 9 692, , , 989, 1 257, , , , 4 21,2 92, , 2 796, , ,7 4 3,4 864, , , , , 3 984,7 854, ,9 2 58, , , ,5 821, , , , ,2 3 65, 881, 1 365,5 2 95, , , ,5 782, , ,9 8 85,8 148, ,7 81, , , 8 158,2 152, ,3 819,1 1 24, , , Domácnosti Maloodběratelé Střední odběratelé Velkoodběratelé Ostatní plyn * V roce 24 byly kategorie uváděny v součtech VO+SO a MO+DOM. 12

14 množství plynu (mil. m 3 ) Dovoz pro ČR Vývoz z ČR Bilance plynárenské soustavy ČR v roce Těžba ze zásobníků plynu Vtláčení do zásobníků plynu období mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh Tabulka č. 8 Výroba plynu 1 Bilanční rozdíl 2 Spotřeba plynu leden 52,7 5 39,7 -,4-4,2 714, ,3-2,4-25,9 13,2 142,8-8,9-84, ,9 12 9,7 únor 716, , -,4-3,7 332, ,6 -,5-5,3 12,6 137, -2,8-26, 1 57, ,6 březen 692, ,7 -,4-4,1 392, , -1,8-19,5 14,3 155,3-8,8-77,5 1 88, ,9 duben 513,3 5 44,8 -,4-3,9 188,8 2,4-54,1-571,8 13, 141, -9,4-77,4 651, , květen 532, ,4 -,4-4, 7,1 75,3-131, ,3 12,8 139,6-14,1-145,4 46, ,7 červen 781, ,5-4,4-47,4,4 4,1-446, ,3 11,5 124,6-11,9-117,9 33, 3 529,6 červenec 887,9 9 53,2 -,4-3,9,1 1,4-67, ,6 12,7 138, -8,2-66,8 285, 3 59,2 srpen 843,4 9 18,1 -,4-3,9,1 1,2-561,2-6 12,7 11,8 128,2-6,7-54,5 287,1 3 76,3 září 88,9 8 62,5 -,4-3,9,3 3,6-417, ,7 11,5 124,9-5,7-25,6 397, ,9 říjen 859, 9 134,6 -,2-2,1,8 8,6-226,1-2 47,1 11,1 12,6-4, -38,8 64, ,8 listopad 753,6 8 8,4 -,2-1,9 15,7 1 67,4-8,5-91,2 12,6 136,3-2,2-212,7 888, 9 446,4 prosinec 587, ,9 -,2-2, 444, 4 741,8-2,5-219,1 14,6 158,7,7 1, 1 26, ,4 1.Q 1 912,3 2 28,4-1,1-12, 1 439, ,9-4,8-5,6 4,2 435,1-2,4-187, , ,2 2.Q 1 826, ,7-5,1-55,3 196,3 2 79,7-631, ,4 37,3 45,2-35,5-34, , ,3 3.Q 2 54, ,8-1,1-11,8,6 6, , , 36, 391,1-2,6-146,9 969,5 1 38,5 4.Q 2 2, 23 49,9 -,6-6, 595, ,8-255, ,3 38,3 415,6-23,5-241, , ,6 1.pololetí 3 739, ,1-6,3-67, , ,7-636, , 77,5 84,3-55,9-528, , ,5 2.pololetí 4 74, ,7-1,7-17,7 596, ,1-1 84, ,3 74,4 86,7-44,1-388, , ,1 rok 8 479, ,8-7,9-85, 2 231, , , ,4 151, , -1, -916, , , Struktura jednotlivých vstupních a výstupních bodů plynárenské soustavy ČR v roce Dovoz pro ČR Výroba plynu Těžba ze zásovtláčení do závývoz z ČR Bilanční rozdíl leden 52,7 13,2 714,6-2,4 -,4-8,9 únor 716,8 12,6 332,1 -,5 -,4-2,8 březen 692,8 14,3 392,3-1,8 -,4-8,8 duben 513,3 13, 188,8-54,1 -,4-9,4 květen 532,2 12,8 7,1-131,1 -,4-14,1 červen 781,2 11,5,4-446,7-4,4-11,9 červenec 887,9 12,7,1-67,1 -,4-8,2 srpen 843,4 11,8,1-561,2 -,4-6,7 září 88,9 11,5,3-417,3 -,4-5,7 říjen 859, 11,1,8-226,1 -,2-4, listopad 753,6 12,6 15,7-8,5 -,2-2,2 leden únor březen duben prosinec květen 587,4 červen červenec 14,6 srpen 444, září -2,5 říjen -,2 listopad,7 prosinec Bilanční rozdíl Vývoz z ČR Vtláčení do zásobníků plynu Těžba ze zásobníků plynu Výroba plynu Dovoz pro ČR 1) Výroba plynu zahrnuje dodávky plynu z výrobny do přepravní nebo distribuční soustavy. 2) Bilanční rozdíl zahrnuje plyn pro pohon kompresních stanic, ztráty a odchylky. 13

15 množství plynu (mil. m 3 ) Množství plynu na HPS pro zahraničí Dovoz pro ČR rok mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh , ,3 8 86, ,6 N/A N/A 2 936, , , ,4 45,8 483,2 14, , , , , , , ,3-84,8-894, , , , ,5 6,9 642,1 22, , 9 647, , , , , ,4-84,3-889, , , , ,5 76,7 89,6 68,5 723, , , , , , , -86, -96, , , , ,5 96,4 1 16,8 39,3 414, , , , , , ,4-23, -243, 1 829, , , ,6 116, ,2 22,4 236, , , , , , ,9-28,3-297, , ,9-2 85, ,2 111, 1 174,9-1,1-112, , , , ,8 8 51, ,6-159, , , , , ,4 134, ,9-232,6-2 45, , , , , , ,7-167, ,6 877,5 9 34, , ,7 135, ,9-262, ,2 8 85, , , , , ,6-7,4-78, , , , ,9 155, ,7-165, , , , , , , ,8-7,9-85, 2 231, , , ,4 151, , -1, -916, , ,6 1) Výroba plynu zahrnuje dodávky plynu z výrobny do přepravní nebo distribuční soustavy. 2) Bilanční rozdíl zahrnuje plyn pro pohon kompresních stanic, ztráty a odchylky. Bilance plynárenské soustavy ČR v letech 24 - Vývoz z ČR Těžba ze zásobníků plynu Vtláčení do zásobníků plynu Tabulka č. 9 Výroba plynu 1 Bilanční rozdíl 2 Spotřeba plynu Množství plynu na HPS pro zahraničí a dovoz pro potřeby ČR Dovoz pro Č Množství plynu na HPS pro zahraničí , , ,7 3 92, , , , , , , , , , , , , , , 8 479, ,5 Množství plynu na HPS pro zahraničí Dovoz pro ČR Poznámka: Od roku 24 do 1. čtvrtletí roku 25 zahrnuje těžbu a vtláčení z/do VPZP v ČR také PZP Rehden (Německo). Od roku 24 do roku 29 zahrnuje těžbu a vtláčení z/do VPZP v ČR také PZP Láb (Slovensko). 14

16 množství plynu (tis. m 3 ) Tabulka č. 1 Vyhodnocení dodávek zemního plynu v plynárenské soustavě v ČR v roce tis. m 3 MWh Vstup Výstup Vstup Výstup Množství plynu na HPS Množství plynu na HPS a PPL pro ČR Zásobníky plynu pro potřeby ČR Výroba plynu v ČR pro zahraničí a ČR přes PS pro zahraničí přes PS přes PS přes RDS Celkem (dovoz pro ČR/vývoz z ČR) RWE Gas Storage MND Gas Storage Celkem (težba ZP/vtláčení ZP) do RDS do LDS, která není zahrnuta v RDS Celkem (tuzemská těžba) v PS Spotřeba plynu v ČR v RDS v LDS, která není zahrnuta v RDS Celkem Celkem (pro potřeby ČR) Bilanční rozdíl * Dovoz pro ČR Vývoz z ČR Těžba ZP Vtláčení ZP Tuzemská těžba Bilanční rozdíl Spotřeba plynu v ČR Dovoz pro ČR Vývoz z ČR Těžba ZP Vtláčení ZP Tuzemská těžba Bilanční rozdíl Spotřeba plynu v ČR * Bilanční rozdíl zahrnuje plyn pro pohon kompresních stanic, ztráty a odchylky. 15

17 množství plynu (mld. m 3 ) Tabulka č. 11 Množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy ČR v letech 24 - Množství plynu na HPS pro zahraničí a ČR Množství plynu na HPS pro zahraničí Množství plynu na HPS pro ČR rok mld. m 3 TWh mld. m 3 TWh mld. m 3 TWh 24 42,8 451,9-34, -358,4 8,9 93,5 25 4,3 424,5-3,9-325,9 9,4 98, ,4 383,6-26,6-28,3 9,8 13, ,9 379,1-27,6-29,7 8,4 88, ,4 383,9-27,7-292,2 8,7 91, ,5 364,6-25,8-272,8 8,7 91,8 21 4,4 427,9-31,9-337,8 8,5 9, , 413,1-29,7-314,3 9,3 98,8 39,7 42,7-32,3-341,8 7,5 78,9 43,5 462,1-35,1-372, 8,5 9,1 Množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy pro ČR pro zahraničí (výstup) pro zahraničí (vstup) 24 9,5-34, 34, 25 8,9-3,9 3,9 26 9,4-26,6 26,6 27 9,8-27,6 27,6 28 8,4-27,7 27,7 29 8,7-25,8 25,8 21 8,7-31,9 31, ,5-29,7 29,7 9,3-32,3 32,3 7,5-35,1 35, pro zahraničí (vstup) pro zahraničí (výstup) pro ČR Podíl celkového množství plynu na HPS pro zahraničí a ČR v roce pro zahraničí 35,1 pro ČR 8,5 43,5 pro ČR 19,5% pro zahraničí 8,5% 16

18 množství plynu (tis. m 3 ) množství plynu (tis. m 3 ) Vyhodnocení uskladněného zemního plynu v ČR dle požadavků obchodníků s plynem v roce Tabulka č. 12 Provozovatelé zásobníků plynu TĚŽBA VTLÁČENÍ Bilanční rozdíl * Stav zásob k k tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh RWE Gas Storage MND Gas Storage Celkem Těžba a vtláčení ze všech zásobníků plynu pro ČR Stav zásob u všech zásobníků plynu pro ČR těžba vtláčení stav zásob leden leden únor únor březen březen duben duben květen květen červen červen červenec červenec srpen srpen září září říjen říjen listopad listopad prosinec prosinec těžba vtláčení stav zásob * Bilanční rozdíl zahrnuje navýšení skladovacích zásob, vlastní spotřebu a geologické ztráty. 17

19 kategorie odběru Vyhodnocení roční spotřeby zemního plynu v ČR v roce podle kategorií zákazníků Tabulka č. 13 Česká republika rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh meziroční změna spotřeby VO ,1% SO ,4% MO ,2% DOM ,% OP ,% Celkem ,9% VO ,4% SO ,2% MO ,6% DOM ,2% OP ,9% Celkem ,5% Podíl jednotlivých kategorií v ČR v roce na celkové spotřebě zákazníků 1,84% 29,89% 14,55% 9,9% 43,82% Velkoodběratelé třední odběrate Maloodběratelé na celkovém počtu zákazníků Domácnosti Ostatní plyn Velkoodběratelé Střední odběratelé Maloodběratelé Velkoodběratelé ,4% Domácnosti Střední odběratelé ,66%,24% Maloodběratelé Ostatní plyn,6% Domácnosti Porovnání spotřeby jednotlivých kategorií mezi roky a OP DOM MO SO VO VO 3,5 3,6 SO,8,8 MO 1,2 1,2 DOM 2,5 2,5 OP,1,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 4, spotřeba v mld. m 3 18

20 Vyhodnocení ročních spotřeb zemního plynu podle kategorií zákazníků a území regionálních distribučních soustav v ČR v roce Tabulka č. 14 Pražská plynárenská Distribuce, a.s. rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM OP Celkem VO SO MO DOM OP Celkem RWE GasNet, s.r.o. rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM OP Celkem VO SO MO DOM OP Celkem VČP Net, s.r.o. rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM OP Celkem VO SO MO DOM OP Celkem

21 JMP Net, s.r.o. rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM OP Celkem VO SO MO DOM OP Celkem SMP Net, s.r.o. rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM OP Celkem VO SO MO DOM OP Celkem E.ON Distribuce, a.s. rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM OP Celkem VO SO MO DOM OP Celkem

22 Vyhodnocení ročních spotřeb zemního plynu podle území distribučních soustav a přepravní soustavy v ČR v roce Tabulka č. 15 Česká republika rok plynárenské společnosti počet zákazníků průměrná teplota ( C) tis. m 3 MWh meziroční změna spotřeby PP Distribuce , ,3% RWE GasNet , ,8% VČP Net , ,4% JMP Net , ,6% SMP Net , ,6% E.ON Distribuce , ,6% Ostatní společnosti 164 8, ,8% Celkem , ,9% PP Distribuce , ,4% RWE GasNet , ,5% VČP Net , ,2% JMP Net , ,8% SMP Net , ,% E.ON Distribuce , ,1% Ostatní společnosti 166 8, ,7% Celkem , ,5% Počet zákazníků v plynárenských soustavách v roce PP Distribuce RWE GasNet VČP Net JMP Net SMP Net E.ON Distribuce 166 Ostatní společnosti Podíl spotřeby plynu podle území plynárenských společností v roce VČP Net 1,1% RWE GasNet 33,3% JMP Net 21,7% PP Distribuce 12,% Ostatní společnosti 1,5% E.ON Distribuce 3,9% SMP Net 17,5% Poznámka: Mezi ostatní společnosti patří NET4GAS, s.r.o. (zákazníci připojení přímo na přepravní soustavu) a Green Gas DPB, a.s. (zákazníci připojení přímo na lokální distribuční soustavu, která není zahrnuta u regionálních distribučních soustav). 21

23 délka plynovodů (km) Délky plynovodů s rozdělením podle tlakových úrovní v ČR v roce Tabulka č. 16 Provozovatelé distribučních soustav (PDS) VVTL délka (m) VTL délka (m) STL délka (m) NTL délka (m) Celkem délka (m) Pražská plynárenská Distribuce, a.s RWE GasNet, s.r.o VČP Net, s.r.o JMP Net, s.r.o SMP Net, s.r.o E.ON Distribuce, a.s Green Gas DPB, a.s Celkem Provozovatel přepravní soustavy (PPS) NET4GAS, s.r.o PDS + PPS Česká republika Délky plynovodů 18 VVTL VTL STL NTL Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 374, , ,25 16 RWE GasNet, s.r.o. 6, , , , VČP Net, s.r.o., , , , JMP Net, s.r.o., , , ,35147 SMP Net, s.r.o., , , , E.ON Distribuce, a.s. 1225, , , Green Gas DPB, a.s. 7,17 12,67 1 NET4GAS, s.r.o. 3775,49 42, NTL STL VTL VVTL Poznámka: Délky plynovodů jsou uvedeny bez přípojek. 22

24 Tabulka č. 17 Vyhodnocení ročních spotřeb zemního plynu podle kategorií zákazníků a jednotlivých krajů v ČR v roce Jihočeský kraj rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM Celkem VO SO MO DOM Celkem Jihomoravský kraj rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM Celkem VO SO MO DOM Celkem Karlovarský kraj rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM Celkem VO SO MO DOM Celkem Královéhradecký kraj rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM Celkem VO SO MO DOM Celkem

25 Liberecký kraj rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM Celkem VO SO MO DOM Celkem Moravskoslezský kraj rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM Celkem VO SO MO DOM Celkem Olomoucký kraj rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM Celkem VO SO MO DOM Celkem Pardubický kraj rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM Celkem VO SO MO DOM Celkem

26 Plzeňský kraj rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM Celkem VO SO MO DOM Celkem Praha rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM Celkem VO SO MO DOM Celkem Středočeský kraj rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM Celkem VO SO MO DOM Celkem Ústecký kraj rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM Celkem VO SO MO DOM Celkem

27 Kraj Vysočina rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM Celkem VO SO MO DOM Celkem Zlínský kraj rok kategorie počet zákazníků tis. m 3 MWh VO SO MO DOM Celkem VO SO MO DOM Celkem Spotřeba zemního plynu v jednotlivých krajích v ČR v roce (tis. m 3 ) Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský

28 Roční dodávky plynu do jednotlivých krajů v ČR v roce Tabulka č. 18 Česká republika rok kraje počet zákazníků průměrná teplota ( C) tis. m 3 MWh meziroční změna spotřeby Jihočeský , ,1% Jihomoravský , ,% Karlovarský , ,7% Královehradecký , ,1% Liberecký , ,1% Moravskoslezský , ,8% Olomoucký , ,% Pardubický , ,9% Plzeňský , ,% Praha , ,3% Středočeský , ,2% Ústecký , ,3% Vysočina , ,% Zlínský , ,5% Celkem , ,% OP ,% Celkem ČR , ,9% Jihočeský , ,% Jihomoravský , ,1% Karlovarský , ,2% Královehradecký , ,7% Liberecký , ,7% Moravskoslezský , ,9% Olomoucký , ,9% Pardubický , ,7% Plzeňský , ,2% Praha , ,1% Středočeský , ,2% Ústecký , ,3% Vysočina , ,3% Zlínský , ,8% Celkem , ,4% OP ,9% Celkem ČR , ,5% Počet zákazníků v jednotlivých krajích v roce

29 Počet změn dodavatele plynu v ČR na odběrné místo v roce Tabulka č. 19 Počet kategorie Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem zákazníků Switching VO ,43% SO ,7% MO ,45% DOM ,99% Celkem ,39% Velkoodběratelé (VO) Střední odběratelé (SO) Maloodběratelé (MO) Domácnosti (DOM) Poznámka: Switching poměr mezi počtem změn dodavatelů plynu za rok a celkovým počtem odběrných míst v uvedeném roce. 28

30 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Počet zákazníků Switching Počet změn dodavatele plynu v ČR na odběrné místo podle kategorií odběru v letech 25 - Tabulka č. 2 Velkoodběratelé ,1% ,1% ,26% ,75% ,72% ,23% ,46% ,26% ,43% Střední odběratelé ,32% ,12% ,32% ,98% ,6% ,24% ,53% ,7% Maloodběratelé ,23% ,3% ,18% ,26% ,45% ,46% ,72% ,45% Domácnosti ,25% ,% ,7% ,88% ,53% ,91% ,99% Poznámka: Otevření trhu pro velkoodběratele (VO) od roku 25, pro střední odběratele (SO) a maloodběratele (MO) od roku 26 a pro domácnosti (DOM) od roku 27. Switching poměr mezi počtem změn dodavatelů plynu za rok a celkovým počtem odběrných míst v uvedeném roce. 29

31 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Počet zákazníků Switching Tabulka č. 21 Počet změn dodavatele plynu v ČR na odběrné místo v letech 25 - Celkem ČR ,% ,2% ,24% ,2% ,16% ,94% ,62% ,14% ,39% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% Celkem ČR 25,% 26,% 27,2% 28,% 29 1,2% 21 2,9% ,6% 12,1% 1,4% Switching Celkem ČR % % 6% 5% 4% 3% 2% 1% VO SO MO DOM 25,1% 26,1%,3%,2% 27 5,3%,1%,%,2% 28 6,8% 1,3%,2%,% 29 8,7% 4,% 2,3% 1,1% 21 12,2% 9,6% 3,4% 2,9% ,5% 16,2% 13,5% 12,5% 59,3% 42,5% 13,7% 11,9% 27,4% 44,1% 14,5% 1,% VO SO MO DOM % Poznámka: Switching poměr mezi počtem změn dodavatelů plynu za rok a celkovým počtem odběrných míst v uvedeném roce. 3

32 Tabulka č. 22 Počet zákazníků v ČR podle katagorie odběru v letech 24 - rok Velkoodběratelé (VO) Střední odběratelé (SO) Maloodběratelé (MO) Domácnosti (DOM) Celkem Velkoodběratelé VO SO MO Maloodběratelé DOM celkem Celkem Střední odběratelé Domácnosti Poznámka: V roce 24 byly počty zákazníků u kategorie VO + SO uváděny v součtech. 31

33 Počet obchodníků zajišťující BSD a způsob jeho prokazování v ČR v zimním období /214 Tabulka č. 23 Zajištění BSD ( 73a zákona č. 458/2 Sb., v platném znění) počet obchodníků 1) BSD pro své chráněné zákazníky zajišťuje 56 2) BSD pro své chráněné zákazníky a současně pro jiného obchodníka s plynem zajišťuje 2 3) BSD pro jiného obchodníka s plynem zajišťuje 7 4) BSD pro své chráněné zákazníky (současně je sám CHZ jiného obchodníka s plynem) zajišťuje 13 Celkem 96 Počet obchodníků zajišťující BSD (podíl na celkovém počtu) 1) 58% 4) 14% 2) 21% 3) 7% a) b) c) d) e) f) Prokazování BSD (počet obchodníků) 1) ) ) 7 4) a) 13 b) 4 c) 13 d) 3 e) 2 f) 84 Prokazování BSD (vyhláška č. 344/ Sb. 11 odstavec 4) počet obchodníků a) zásobník plynu na území České Republiky 13 b) zásobník plynu mimo území České Repuliky 4 c) kopie nákupního kontraktu, nebo potvrzení od zahraničného dodavatele 13 d) kopie smlouvy, nebo potvrzení od příslušneho výrobce plynu 3 e) možnost využití alternativních paliv 2 f) zajištění jiným účastníkem trhu s plynem 84 Příklad zajištění BSD od CHZ ke zdroji plynu 32

34 Dodávka v TWh Tabulka č. 24 Hodnoty BSD v ČR v zimním období /214 max.den R BSD 3dnů R BSD N 1 R BSD Říjen Listopad Prosinec Leden 214 Únor 214 Březen 214 tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh MSD DPD Poznámka: BSD udáván obchodníky s plynem v MWh, na tis. m 3 přepočteno na zákládě průměrného spalného tepla v ČR Měsíční hodnoty BSD (TWh) Denní hodnoty BSD (GWh) Říjen 5 R3dnů RN-1 MSD DPD Rmax.den 4 Říjen 4,6 3,6 3,8 Říjen Listopad 7,9 6, 5,6 Listopad Březen Prosinec 21 1, 7,6 7,2 Prosinec Leden ,3 8,6 7,3 Leden Únor 214 9,9 7,5 6,1 Únor Březen 214 7,5 5,7 4,7 Březen Listopad 4 2 Únor 214 Prosinec Říjen Listopad Prosinec Leden 214 Únor 214 Březen 214 Leden 214 R3dnů RN-1 MSD DPD Rmax.den 33

35 1/ 1/23 11/ 11/ / 12/21 1/214 1/26 2/214 2/23 3/214 3/26 Dodávka v TWh Dodávka plynu chráněným a nechráněným zákazníkům v zimní období /214 Tabulka č. 25 Říjen Listopad Prosinec Leden 214 Únor 214 Březen 214 tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh Dodávka CHZ Dodávka NECHZ Dodávka CHZ + NECHZ Říjen 23 Listopad 1998 Prosinec 21 Leden 26 Únor 23 Březen 26 tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh Historicky největší dodávka CHZ + NECHZ Poznámka: BSD udáván obchodníky s plynem v MWh, na tis. m 3 přepočteno na zákládě průměrného spalného tepla v ČR. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Podíl CHZ a NECHZ na celkové dodávce v zimním období /214 42,6% 39,7% 57,4% 6,3% 18 CHZ NECHZ Dodávka zák Historicky největší dodávka 16 říjen 57,4% 42,6% 1/ 7 16,9 34,1% 34,5% 34,8% listopad 6,3% 39,7% 4,% 15,7 14 1/ ,7 prosinec 65,9% 34,1% 11/ 9 12 leden 65,5% 34,5% 12,8 11/ únor 65,2% 34,8% 1 12/ 1,9 11,111 březen 6,% 4,% 9,5 12/ ,3 9,3 1/ ,8 65,9% 65,5% 65,2% 6 1/ ,% 6,7 2/ / /214 8 říjen listopad prosinec leden únor březen Dodávka zákazníkům v zimním období /214 v porovnání s histroricky největší dodávkou 3/ ,8 CHZ NECHZ měsíc/rok 34

36 množství plynu (mil. m 3 ) Spotřeba zemního plynu v ČR v zimním období /214 Tabulka č. 26 skutečná měsíční spotřeba přepočtená měsíční spotřeba denní teplotní gradient denní maximální spotřeba teplota ovzduší v ČR skutečnost normál mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh C mil. m 3 GWh C C C C odchylka od normálu Říjen 64, ,8 662,9 7 52,3,7 7, 26, 276,3 4,5 15, 159,2 13,4 9,2 8, 1,2 Listopad 888, 9 446,4 962, , 1,3 14,2 41,5 441,7 -,4 2,9 222,9 9,4 4,3 2,6 1,7 Prosinec 1 26, ,4 1 11, ,1 1,1 11,7 4,2 429,4-1,7 24,9 265,6 6,4 1,4 -,4 1,8 Leden , , , ,4 1,5 16,3 45, 478,9-4,1 26,9 286,7 6,3,7-2, 2,7 Únor , ,2 1 25,1 1 9,4 1,6 16,6 38,8 412,3-1,9 26,5 281,7 3,2 2,3 -,7 3, Březen ,5 7 95,7 854,7 9 79,3 1, 1,4 3,9 328,2 4,5 15,2 161,8 11,3 6,5 3,3 3,2 Celkem 5 265, , , ,6 1,2 12,7 45, 478,9-4,1 15, 159,2 13,4 4,1 1,8 2,3 při teplotě denní minimální spotřeba při teplotě Denní závislost spotřeb na teplotě v zimním období / každý bod představuje jeden plynárenský den maximální denní spotřeba minimální denní spotřeba denní průměrná teplota 35

37 spotřeba plynu (mil. m 3 ) Spotřeba zemního plynu v ČR v zimním období 24/25 - /214 Tabulka č. 27 Říjen Listopad Prosinec Leden mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh % C 24/5 719, ,6 1 82, , , , , , , ,9 1 21, ,7 7 1, ,6-1,9% 1,8 25/6 686, , 1 91, , , 14 97, , ,7 1 31, , , ,7 7 33, ,7 4,2%,4 26/7 67,3 6 49,7 935, ,5 1 82, , , ,6 1 6, 1 63,4 932, 9 823, ,8 6 7,3-22,1% 5,2 27/8 778, , , , , , , ,5 1 61, ,7 1 35, 1 924, , ,5 14,9% 2,7 28/9 717, ,1 92, 9 74,7 1 99, , , ,6 1 19, ,3 979, , , ,7-4,8% 2,3 29/1 71, ,6 866,5 9 15, , , , , , ,2 982, , , ,1,7% 1,6 21/11 763,5 8 76,5 861, , 1 41, , , , , ,6 922, , , , 1,% 1,5 211/12 663,2 7 7,2 97, 1 265,9 1 27, ,1 1 15, , , ,9 818, , , ,9-5,5% 2,3 /13 675, ,2 843, , , , ,8 12 9,7 1 57, ,6 1 88, ,9 6 23, ,2,7% 1,5 /14 64, ,8 888, 9 446,4 1 26, ,4 1 67, ,9 895, ,2 748,5 7 95, , ,4-12,6% 4,1 Únor Březen Celkem meziroční změna průměrná teplota Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen 24/5 719,8 1 82, , , ,9 1 21,7 7 1,9 25/6 686,9 1 91, , 1 639,5 1 31, ,9 7 33,4 26/7 67,3 935,9 1 82, ,4 1 6, 932, 5 691,8 27/8 778, , , ,6 1 61,7 1 35, 6 537,5 28/9 717,4 92, 1 99, ,1 1 19,6 979, ,4 29/1 71,6 866, , , 1 139,3 982, ,6 21/11 763,5 861,9 1 41, , ,2 922, ,3 211/12 663,2 97, 1 27,5 1 15, ,7 818, ,1 /13 675,9 843, , ,8 1 57,9 1 88,4 6 23,7 /14 64,6 888, 1 26,1 1 67,2 895,1 748, ,6 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 /13 /14 Březen Únor Leden Prosinec Listopad Říjen zimní období 36

38 Vtláčení Těžba Vývoz z ČR Tranzit Tranzit Dovoz pro ČR Mapa a schéma plynárenské soustavy ČR Provozovatelé zahraničních přepravních soustav (PZPS) Provozovatelé zahraničních přepravních soustav (PZPS) Česká republika Hraniční předávací stanice (HPS) Provozovatelé zásobníků plynu (PZP) Odběrná místa - PPS Provozovatel přepravní soustavy (PPS) Vtláčení RWE Gas Storage VO NET4GAS Těžba MND Gas Storage Odběrná místa - VP VO Předávací stanice Výrobci plynu (VP) Provozovatelé regionálních distribučních soustav (PRDS) SPP Storage Těžba PP Distribuce RWE GasNet VČP Net JMP Net SMP Net E.ON Distribuce Regionální distribuční soustavy v ČR Přeshraniční plynovod (PPL) Vlastní spotřeba Ztráty Provozovatelé lokálních distribučních soustav (PLDS) Pro potřeby slovenské plynárenské soustavy Odběrná místa - PRDS a PLDS Provozovatelé zahraničních distribučních soustav (PZDS) Velkoodběratelé (VO) Střední odběratelé (SO) Maloodběratelé (MO) Domácnosti (DOM) 37

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz LEDEN - PROSINEC Obsah Komentář a Komentář k roční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec. 12 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Prosinec www.eru.cz www.ote-cr.cz 2013 Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec. 7 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červenec www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen. 6 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červen www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

Únor 2015

Únor 2015 1 2 Únor www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam str. 2 Komentář k Měsíční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR str. 3 Měsíční bilance plynárenské soustavy ČR str. 4 Měsíční spotřeba zemního plynu

Více

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2016

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2016 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Obsah Provoz plynárenské soustavy ČR v roce Zkratky a pojmy a str. 2 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské

Více

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2015

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2015 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Obsah Provoz plynárenské soustavy ČR v roce Zkratky a pojmy str. 2 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy

Více

o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2017

o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2017 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Obsah Provoz plynárenské soustavy ČR v roce Zkratky a pojmy str. 2 Symboly str. 3 Komentář k Roční zprávě o provozu

Více

o provozu plynárenské soustavy ČR za rok

o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Obsah Provoz plynárenské soustavy ČR v roce Zkratky a pojmy str. 3 Symboly str. 4 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR str. 5

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR 10 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsh Komentář Komentář k měsíční zprávě o dodávkách spotřebách zemního plynu v plynárenské soustvě

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR 8 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsh Komentář Komentář k měsíční zprávě o dodávkách spotřebách zemního plynu v plynárenské soustvě

Více

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 1/2016

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 1/2016 Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 1/216 1 6 6 8 6 1 www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam a str. 2 Komentář k bezpečnostnímu standardu dodávky plynu v ČR a str.

Více

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 11/216 1 www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam a str. 2 Komentář k bezpečnostnímu standardu dodávky plynu v ČR a str. 3 Počet

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny využívající technologie podle 2 odst. 1 písm.

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

Strana 1 / /2010 Sb. VYHLÁKA. ze dne 15. ledna 2010 o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

Strana 1 / /2010 Sb. VYHLÁKA. ze dne 15. ledna 2010 o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu 19/2010 Sb. VYHLÁKA ze dne 15. ledna 2010 o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu Změna: 325/2013 Sb. Změna: 216/2015 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 217 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 218 217 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Komentář k hodnocenému roku str.

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR listopad 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 listopad 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červenec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 červenec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Manuál pro obchodníky s plynem pro stanovení rozsahu bezpečnostního standardu dodávky plynu

Manuál pro obchodníky s plynem pro stanovení rozsahu bezpečnostního standardu dodávky plynu Manuál pro obchodníky s plynem pro stanovení rozsahu bezpečnostního standardu dodávky plynu 2015, OTE, a.s. Datum revize: 10. 9. 2015 Obsah Datum revize: 10. 9. 2015 1 Výchozí předpisy... 3 2 Vstupní údaje

Více

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 29. listopadu 2013 Tisková zpráva k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 Energetický regulační úřad v souladu se

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 216 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 217 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 216 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str.

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2017 Vydáno dne: 31. 1. 2017 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k metodice vyplňování výkazů podle vyhlášky č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných

Více

Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1. ledna 2009 I. Obecná ujednání Tento ceník obsahuje pevné ceny distribuce

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2006 ze dne 28. února 2006, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2006 ze dne 28. února 2006, o cenách plynů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2006 ze dne 28. února 2006, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2006 ze dne 28. srpna 2006, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2006 ze dne 28. srpna 2006, o cenách plynů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2006 ze dne 28. srpna 2006, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v

Více

Ceník č. 1/2008 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2008 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2008 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 7. 2008 E.ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Ceník č. 1/2009 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2009 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2009 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2009 E.ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Ceník č. 1/2010 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2010 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2010 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2010 E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci

Více

Tisková zpráva 24. listopadu Cenová rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2018

Tisková zpráva 24. listopadu Cenová rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2018 Tisková zpráva 24. listopadu 2017 Cenová rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2018 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2012 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

Třídy typových diagramů dodávky

Třídy typových diagramů dodávky Třídy typových diagramů dodávky Příloha č. 12 k vyhlášce č. 349/2015 Sb. Třídy typových diagramů dodávky plynu pro kategorie domácnost, maloodběr a střední odběratel jsou přiřazeny provozovatelem distribuční

Více

PLÁN PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ. nezbytných k odstranění nebo ke zmírnění. zjištěných rizik pro zajištění dodávek. zemního plynu v České republice

PLÁN PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ. nezbytných k odstranění nebo ke zmírnění. zjištěných rizik pro zajištění dodávek. zemního plynu v České republice PLÁN PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ nezbytných k odstranění nebo ke zmírnění zjištěných rizik pro zajištění dodávek zemního plynu v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny 58 125 53 037 56 375 49 708 55 370 48 148 54 976 47 765 54 853 49 312 56 880 52 155 59 899 54 146 59 956 53 163 60 264 52 196 59 475 50 855 67 740 52 291 68 779

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH pohyb ceny zemní zemního pevná pevná za za součet ch součet ch pevná pevná za pevná roční pevná roční za za Změny cen jsou platné pro konečné zákazníky v Domácí zóně RWE Energie, jejichž zařízení je připojeno

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2012 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2007

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2007 Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2007 Prodejní ceny konečných dodávek zemního plynu vycházejí z Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. listopadu 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. listopadu 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách (www.eru.cz) informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu energetické

Více

Ceník č. 1/2011 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2011 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2011 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2011 E.ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Tyto prodejní jsou platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce,

Více

prosinec 2017 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2016 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2017 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2016 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2017 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2016 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2018 E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2007 ze dne 26. listopadu 2007, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2007 ze dne 26. listopadu 2007, o cenách plynů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2007 ze dne 26. listopadu 2007, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, né od 13. června 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Novelizace Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem. Aktuální cenová rozhodnutí elektrická energie a zemní plyn.

Novelizace Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem. Aktuální cenová rozhodnutí elektrická energie a zemní plyn. Novelizace Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem. Aktuální cenová rozhodnutí elektrická energie a zemní plyn. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Elektroenergetika

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Vybrané údaje regionálních provozovatelů distribučních soustav Jednotka E.ON Distribuce PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce Celkem Hlavní akcionáři

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2008 ze dne 20. listopadu 2008, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2008 ze dne 20. listopadu 2008, o cenách plynů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2008 ze dne 20. listopadu 2008, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR září 2012 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE

Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE Martin Herrmann, CEO RWE Transgas Název společnosti STRANA 1 Od 7 k 17 společnostem: Důsledek překotného legislativního vývoje v energetice za 10 let 2002

Více

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU 26. listopadu 2009 INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU Energetický regulační úřad předpokládá, že celková cena dodávek plynu pro domácnosti v ČR se od 1. ledna 2010 nezvýší. Cena

Více

344/2012 Sb. - o stavu nouze v plynárenství a o bezpeč. standardu dodávky plynu - poslední stav textu 344/2012 Sb. VYHLÁŠKA

344/2012 Sb. - o stavu nouze v plynárenství a o bezpeč. standardu dodávky plynu - poslední stav textu 344/2012 Sb. VYHLÁŠKA 344/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2012 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ) stanoví podle

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2005 ze dne 27. května 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2005 ze dne 27. května 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2005 ze dne 27. května 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2014 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na

Více

Novela Energetického zákona

Novela Energetického zákona Novela Energetického zákona Hlavní změny EZ pohled ERÚ Seminář AEM Praha 13.5.2009 Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Cíle připravované novely EZ II. Hlavní změny v novele EZ a dopady

Více

Regulovaná složka ceny je tvořena:

Regulovaná složka ceny je tvořena: č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

291/2014 Sb. VYHLÁŠKA

291/2014 Sb. VYHLÁŠKA 291/2014 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm.

Více

Pražská plynárenská, a. s.

Pražská plynárenská, a. s. č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu. za rok 2009

Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu. za rok 2009 Zpráva o bezpečnosti dodávek zemního plynu za rok 2009 podávaná členským státem dle článku 5 směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s plynem a směrnice 2004/67/ES o opatřeních na zajištění

Více

Seznam regulačních výkazů

Seznam regulačních výkazů Příloha č. 1 k vyhlášce č. 262 /2015 Sb. 1. Držitel licence na distribuci elektřiny Seznam regulačních výkazů Držitel licence na činnost číslo 12 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červen 2011 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2002 ze dne 27. listopadu 2001, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2002 ze dne 27. listopadu 2001, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2002 ze dne 27. listopadu 2001, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR únor 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 únor 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny.

Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny. Z jakých složek se skládá celková cena za dodávku elektřiny? Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny. 1) Cenu silové

Více

Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 18 V JIHLAVĚ 22. 11. 2018 ČÁSTKA 9/2018 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2018 ze dne 20. listopadu

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 13/2004 ze dne 26. listopadu 2004, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 13/2004 ze dne 26. listopadu 2004, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 13/2004 ze dne 26. listopadu 2004, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. ANALYTICKÁ ČÁST Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty,

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více