Roční zpráva o provozu ES ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o provozu ES ČR"

Transkript

1 Roční zpráva o provozu ES ČR 216 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha

2 216 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Komentář k hodnocenému roku str. 4 Bilance, výroba a spotřeba 3.1 Bilance - zdroje str Bilance - spotřeba str Vývoj bilance a výroby str Podíl paliv a technologií na výrobě brutto str Vývoj výroby a spotřeby str Vývoj spotřeby podle kategorií spotřeb str. 1 a spotřeba v krajích ČR a RDS 4.1 brutto v krajích ČR podle technologie elektráren str Spotřeba netto v krajích ČR podle kategorie spotřeb str Spotřeba netto v krajích ČR podle sektorů národního hospodářství str Podíl paliv a technologií na výrobě brutto v krajích ČR str Spotřeba netto v jednotlivých soustavách RDS str. 14 podle technologií a paliv 5 Jaderné a parní elektrárny str Paroplynové elektrárny str Plynové a spalovací elektrárny str Vodní a přečerpávací vodní elektrárny str Větrné elektrárny str Fotovoltaické elektrárny str Kombinovaná výroba a tepla str z biomasy str z bioplynu str Vývoj výroby brutto z obnovitelných zdrojů energie str. 24 Instalovaný výkon 15 Vývoj instalovaného výkonu v ES ČR a rozdělení do jednotlivých krajů v ČR str. 25 Přeshraniční toky 16.1 Přeshraniční fyzické toky str Vývoj exportu a importu (fyzické toky) str. 27 Maxima a minima zatížení 17.1 Den maxima zatížení ES ČR str Den minima zatížení ES ČR str Měsíční maxima a minima zatížení ES ČR (brutto bez čerpání PVE) str Průběh spotřeby brutto bez čerpání PVE ve dni ročního maxima a minima str. 31 Bilance, technické údaje a kvalita dodávek v RDS 18 Bilance fyzikálních toků PS a RDS str Vybrané technické údaje o PS a RDS str Dosažená úroveň kvality dodávek str. 34 Doplňující grafy a mapa 21 Doplňující grafy str Mapa str. 37 Stránka 2 z 37

3 1. Zkratky, pojmy a základní vztahy BRKO biologicky rozložitelná část komunálního odpadu CAIDI průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce u zákazníků v hodnoceném období DS distribuční soustava ES ČR elektrizační soustava České republiky FVE fotovoltaické elektrárny JE jaderné elektrárny KVET kombinovaná výroba a tepla LDS lokální distribuční soustava MO maloodběr MOO maloodběr obyvatelstvo MOP maloodběr podnikatelé MVE malé vodní elektrárny (do 1 MW instalovaného výkonu) NN nízké napětí do 1 kv (podle ČSN 331) OM odběrné místo OZE obnovitelné zdroje energie PDS provozovatel distribuční soustavy PE parní elektrárny PPE paroplynové elektrárny PPS provozovatel přenosové soustavy PS přenosová soustava PSE plynové a spalovací elektrárny PVE přečerpávací vodní elektrárny RDS regionální distribuční soustava SAIDI průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce u zákazníků v hodnoceném období SAIFI průměrný počet přerušení distribuce u zákazníků v hodnoceném období VE vodní elektrárny VN vysoké napětí od 1 kv do 52 kv (podle ČSN 331) VO velkoodběr VTE větrné elektrárny VVN velmi vysoké napětí nad 52 kv (podle ČSN 331) Celkové ztráty = Ztráty v sítích provozovatelů jednotlivých distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy. Instalované výkony = Odpovídají skutečnému zapojení zdrojů v PS a DS, nejedná se tedy o součet vydaných licencí na příslušnou kategorii výroby. Lokální spotřeba = Spotřeba výrobců a subjektů přímo napojených na danou výrobnu. Saldo = Bilanční suma zahraničních výměn elektrické energie v daném období. Je to rozdíl mezi celkovým dovozem a celkovým vývozem v daném období. Kladná hodnota představuje převahu dovozu nad vývozem a záporná převahu vývozu nad dovozem. Technologická vlastní spotřeba na výrobu (TVS e ) = Označuje spotřebu, která je nezbytná pro zajištění procesu výroby. Jsou zde zahrnuty veškeré provozy, které jsou pro výrobu nepostradatelné, včetně ztrát při výrobě. Tato definice vychází z technologické vlastní spotřeby uvedené v 2, písm. u) zákona č. 165/212 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném znění. Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla (TVS t ) = Obdoba viz TVS e. Tuzemská brutto spotřeba (TBS) = TNS + spotřeba na přečerpávání PVE + celkové ztráty + TVS e. Tuzemská netto spotřeba (TNS) = VO z vvn + VO z vn + MOO + MOP + spotřeba PPS a PDS + lokální spotřeba + TVS t. Spotřeba v ČR = TNS - TVS t. brutto = Celková výroba na svorkách generátorů (zdrojů). netto = brutto TVS e. Zatížení brutto = Hodinová hodnota elektrického výkonu dodávaného do ES ČR připojenými výrobci + saldo (uvádí se s a bez hodnoty výkonu čerpání přečerpávacích vodních elektráren). Stránka 3 z 37

4 Komentář k hodnocenému roku Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává v souladu s 17 odst. 7 písm. m) zákona č. 458/2 Sb., v platném znění, (energetický zákon), roční zprávu o provozu soustav v energetických odvětvích za rok 216. Veškerá data vycházejí z podkladů od licencovaných subjektů. Zpráva navazuje na roční zprávy vydané v předchozích letech a přináší informace o základních ukazatelích elektroenergetiky a částečně teplárenství za rok 216 včetně jejich vývoje za posledních deset let. Jednotlivé kapitoly obsahují statistická data o bilancích za leden až prosinec roku 216, vývoji výroby a spotřeby podle příslušných kategorií včetně výroby z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby a tepla. Zpráva dále obsahuje vyhodnocení instalovaného výkonu ES ČR, přeshraničních toků a některá krajská vyhodnocení. Detailnější informace lze nalézt v čtvrtletních zprávách o provozu ES ČR, které jsou zveřejněny na internetových stránkách ERÚ. Roční zpráva za rok 216 vychází z dat prosincové zprávy 216 a obsahuje některé zpřesněné údaje oproti vydaným čtvrtletním zprávám. Celková výroba brutto v roce 216 klesala již čtvrtým rokem a dosáhla 83,3 TWh, což představuje pokles o 586,4 GWh (-,7 %) proti roku 215. Tuzemská brutto spotřeba druhým rokem rostla na 72,4 TWh (+ 2 %) a byla nejvyšší za posledních deset let. Největší meziroční změna výroby brutto byla zaznamenána u paroplynových elektráren o 1 3 GWh (+ 47 %), jejich instalovaný výkon zůstal beze změn MW. Naopak pokračoval meziroční propad výroby jaderných elektráren o GWh (- 1,2 %), jejichž instalovaný výkon byl čtvrtým rokem 4 29 MW. U velkých vodních elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MW výroba vzrostla meziročně o 154 GWh (+ 2 %), zatímco v předchozích dvou letech klesala. Instalovaný výkon byl beze změny 753 MW. U malých vodních elektráren vzrostla výroba brutto o 51 MWh (+ 5 %), instalovaný výkon byl téměř beze změny 337 MW. Celkově výroba vodních elektráren vzrostla oproti roku 215 o 26 GWh (+ 11,5 %). Zatímco instalovaný výkon malých vodních elektráren byl 31 % celkového instalovaného výkonu všech vodních elektráren, vyrobily 53 % z celkové výroby vodních elektráren. přečerpávacích elektráren klesla meziročně o 74 GWh (- 6 %), zatímco předchozích sedm let stále stoupala. Větrné elektrárny vyrobily meziročně o 76 GWh méně (- 13 %), instalovaný výkon byl třetím rokem téměř stejný 282 MW. ze slunečních zdrojů meziročně klesla o 132 GWh (- 6 %), instalovaný výkon od roku 211 mírně roste v řádu jednotek procent na 2 47 MW na konci roku 216. Zatímco výroba BRKO meziročně stoupla o 12 GWh (+ 14 %), výroba z biomasy i bioplynu mírně klesla. I přes nárůst tuzemské brutto spotřeby o 1 44 GWh (+ 2 %) zůstala hodnota výroby brutto z obnovitelných zdrojů téměř stejná GWh (-,3 %). Trend stoupající výroby z obnovitelných zdrojů se v posledních třech letech ustálil a podíl výroby brutto z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě dosáhl hodnoty 13 %. Zatímco výroba z hnědého uhlí zůstala na téměř stejné úrovni, výroba z černého uhlí meziročně stoupla o 554 GWh (+ 11 %). ze zemního plynu stoupla oproti roku 215 o GWh (+ 73 %). Spotřeba nejvíce vzrostla u domácností, meziročně o více než 437 GWh (+ 3 %). Oproti ostatním krajům byl významně vyšší nárůst spotřeby domácností ve Středočeském kraji, a to téměř o 12 GWh (+ 4,1 %). Celkově byl meziročně nejvyšší nárůst spotřeby v Moravskoslezském kraji především vyššími dodávkami do sektoru energetiky (o 347 GWh). Nejvyšší nárůst dodávek do stavebnictví byl v Praze (o 8,4 GWh), kde byl oproti jiným krajům řádově vyšší nárůst do sektoru obchod, služby, školství, zdravotnictví (o 517 GWh). Stejně jako v předchozích letech bylo i v roce 216 trvale záporné saldo, které za celý rok činilo téměř 11 TWh. To představuje meziroční pokles o 59 GWh (- 12,3 %), způsobený nižším přeshraničním tokem z ČR, i když se zvýšily přeshraniční toky z ČR. Za posledních deset let byla hodnota salda nejnižší. Ročního maxima zatížení bylo v soustavě dosaženo dne 5. prosince 216 v 16 hodin (11 41 MW) a ročního minima dne 7. srpna 216 v 5 hodin (4 932 MW). Zpráva vyhodnocuje i hodinové průběhy zatížení a spotřeby včetně struktury zdrojů pokrývajících maximální a minimální zatížení. Dále jsou uvedeny průběhy spotřeb ve dnech maxima a minima v minulých letech. Roční zpráva dále prezentuje vybrané technické údaje o přenosové soustavě a regionálních distribučních soustavách včetně ukazatelů kvality dodávek SAIFI, SAIDI a CAIDI, z jejichž vyhodnocení vyplývá, že bylo dosaženo nejnižšího počtu a dob trvání přerušení dodávek od začátku jejich sledování. Na závěr je přiložena aktuální mapa elektrizační soustavy ČR. Údaje pro roční zprávu jsou získávány přímo od výrobců, provozovatelů distribučních soustav a přenosové soustavy, o obnovitelných zdrojích s podporou od OTE, a.s. Zdroje dat jsou uvedeny u jednotlivých tabulek ve zprávě. Případné dotazy či připomínky zasílejte na ovou adresu Stránka 4 z 37

5 3.1 Bilance - zdroje [GWh] 216 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem brutto 7 815, ,5 8 32,1 7 73, , 6 255,2 6 22,5 6 15, 5 85, , , , ,9 Jaderné (JE) 2 313,9 2 28, , , , 1 911, 1 843, ,4 928, ,7 1 85,5 2 82, ,2 Parní (PE) 4 451, , 4 218, , , 3 35,2 3 33, , , , , 4 348, ,1 Paroplynové (PPE) 373,4 262,5 224,7 181,4 189,9 211,7 177,1 364,5 523,2 546,1 451,6 542,9 4 49,2 Plynové a spalovací (PSE) 324,8 37,7 325,3 31,8 29,5 267,3 272,9 277,3 276,7 317,2 324,4 328, ,9 Vodní (VE) 129,8 212,1 252,6 186,8 13,6 188,9 191,5 145,1 13,2 162,7 154,6 142,6 2,5 Přečerpávací (PVE) 119,4 16,9 8,3 88,3 12,9 65,4 97,5 111, 19,6 93,3 113,2 113,8 1 21,5 Větrné (VTE) 5,7 67,5 42,6 37,8 44, 2,6 3,8 25,7 25,1 41, 5, 61,1 497, Fotovoltaické (FVE) 52,1 91,6 155,7 233,6 29, 285,3 285,8 283,8 242,6 94,1 7,9 45, ,5 Technologická vlastní spotřeba na výrobu (TVS e ) 542,6 53,1 54, 476,1 488,3 46,6 468,4 441,4 447, 496,4 51,2 521, ,6 Jaderné (JE) 124,9 122,2 147,1 136,6 139,7 111,3 111,4 12,1 62,5 9,3 13,2 122, ,8 Parní (PE) 391,7 355,1 365,5 313,9 322,5 323,4 329,6 39,8 355,5 377,2 37, 37, 4 184,1 Paroplynové (PPE) 3,2 2,7 2,3 2, 2,2 2,6 2,2 4,3 5,1 5,7 4,9 5,3 42,7 Plynové a spalovací (PSE) 18,1 17,5 19,4 17,8 18,3 18, 19,2 19,3 18,6 18,8 18,2 19, 222,1 Vodní (VE) 1,4 2, 2,2 1,7 1,2 1,4 1,5 1,2 1, 1,4 1,4 1,5 17,8 Přečerpávací (PVE) 1,5 1,4 1,1 1,2 1,3,8 1,3 1,5 1,4 1,2 1,6 1,5 15,8 Větrné (VTE),9 1,1,7,6,6,4,6,5,5,7,9 1,1 8,7 Fotovoltaické (FVE),9 1,1 1,7 2,2 2,4 2,6 2,7 2,7 2,3 1,1 1,,8 21,5 Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla (TVS t ) 144,6 118,8 123,6 93,7 81,2 66, 58,9 62,9 65,2 1,3 116,7 138,9 1 17,7 Jaderné (JE),5,4,4,3,2,1,1,1,2,3,4,5 3,4 Parní (PE) 139,9 114,7 118,8 9,3 78,1 63,4 56,3 6,4 62,5 96,6 112,5 134, ,9 Paroplynové (PPE) 1,,9,9,,2,2,,1,1,5,8,9 5,7 Plynové a spalovací (PSE) 3,2 2,8 3,5 3,1 2,6 2,3 2,5 2,3 2,4 2,9 2,9 3,1 33,7 netto 7 273, 6 764, , , , , , ,6 5 43, , , 7 143, ,3 Jaderné (JE) 2 189, 2 158, 2 585, , , , , ,3 866,2 1 42, ,2 1 96, ,4 Parní (PE) 4 59, , , , 3 18, , , , , , 3 952, 3 978, , Paroplynové (PPE) 37,2 259,8 222,4 179,4 187,7 29,2 174,9 36,1 518,1 54,4 446,7 537,6 4 6,5 Plynové a spalovací (PSE) 36,7 29,2 35,8 284, 272,2 249,2 253,6 258, 258,1 298,4 36,2 39, ,8 Vodní (VE) 128,4 21,1 25,4 185,2 129,4 187,4 19, 143,9 12,2 161,3 153,2 141, ,7 Přečerpávací (PVE) 117,9 15,6 79,1 87,1 11,6 64,5 96,2 19,5 18,1 92,1 111,6 112, ,7 Větrné (VTE) 49,7 66,4 41,9 37,2 43,4 2,2 3,2 25,2 24,6 4,3 49,1 59,9 488,3 Fotovoltaické (FVE) 51,2 9,4 154, 231,5 287,6 282,7 283,1 281,1 24,4 93, 69,9 45,1 2 19,9 zdroj dat: výkaz ERÚ-1, OTE, a.s. Stránka 5 z 37

6 3.2 Bilance - spotřeba [GWh] 216 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Saldo *) -85,8-1 19, , , ,5-893,6-958,5-587, -312,2-683,2-784,4-883, ,4 Import na úrovni PS 1 89,2 1 61,3 1 39, ,5 86,3 596,6 832,6 822,5 1 29, ,5 1 14, , ,6 Import na úrovni DS 48,1 38,4 31, 3,5 31,7 33, 23,6 8,3 7,7 5,1 44,8 74,8 377, Export na úrovni PS ,9-2 66, , ,4-2 47, , , , , , , , ,7 Export na úrovni DS -44,2-52,7-58, -2, -26,8-55,7-23,3-34,5-64,2-8,8 -,8 -,3-389,3 Celkové ztráty 451,7 359,3 367,9 338,4 39,5 264,2 272,8 283, 38, 345,6 359,6 42,2 4 8,1 v přenosové soustavě 132,5 78,1 82,9 84,1 77,3 48,8 57,9 62, 86,4 81,2 69,5 11,9 962,5 v distribučních soustavách 319,2 281,2 284,9 254,3 232,1 215,4 214,9 22,9 221,7 264,5 29, 318, ,6 Spotřeba ČR 5 676, ,8 5 39,6 4 78, , , , , , , ,8 5 56, ,7 Velkoodběr (VO) z hladiny vvn 583,8 55,3 563,2 585,7 69,4 762,6 617,1 646,6 674,4 77,4 687,4 628, ,4 Velkoodběr (VO) z hladiny vn 2 8, ,5 2 76, , , , , , ,4 2 23,5 2 71, , ,4 Maloodběr podnikatelé (MOP) 838,3 729,7 745,1 631,6 599,7 541,3 54,9 563,2 566,2 691,7 758, 821,6 8 27,3 Maloodběr obyvatelstvo (MOO) 1 663, , , ,1 1 4,5 99,9 939,6 931,6 941, , ,3 1 78, ,1 Spotřeba PPS a PDS 31,2 23,4 23,4 18,6 18,1 17,4 2,3 27,3 33,6 23,1 21,8 31,8 29, Lokální spotřeba 479, 438,2 464,8 41,1 465,4 416,2 396,9 442,1 449,8 441,6 471,2 475,1 5 35,5 Tech. vl. spotřeba na výrobu 542,6 53,1 54, 476,1 488,3 46,6 468,4 441,4 447, 496,4 51,2 521, ,6 Tech. vl. spotřeba na výrobu tepla 144,6 118,8 123,6 93,7 81,2 66, 58,9 62,9 65,2 1,3 116,7 138,9 1 17,7 Spotřeba na přečerpávání PVE 156,6 137,9 15,7 115,9 133, 84,7 13,1 142,9 142,8 123,1 147,5 149,8 1 57,2 Tuzemská brutto spotřeba (TBS) 6 972, , 6 446,8 5 84, , , ,6 5 46, 5 587,3 6 25, ,7 6 79, ,3 Tuzemská netto spotřeba (TNS) 5 821, , , , , , , , ,6 5 24, 5 553, , ,4 *) zahrnuty údaje PS, RDS a vybraných LDS (fyzické toky) zdroj dat: výkaz ERÚ-1, ERÚ-2, ERÚ-3, OTE, a.s. brutto (GWh) Bilance (GWh) Tech. vl. spotřeba el. na výrobu elektř -542,6-53,1-54, -476,1-488,3-46,6-468,4-441,4-447, -496,4-51,2-521, ,6 Import 9 na úrovni PS -1 89,2-1 61,3-1 39, ,5-86,31-596,6-832,6-822,5-1 29, ,5-1 14, , ,6 Import na úrovni DS -48,1-38,4-31, -3,5-31,7-33, -23,6-8,3-7,7-5,1-44,8-74,8-377, 8 8 Export na úrovni PS 2 744,9 2 66, , ,4 2 47, , , , , , 1 932, , ,7 Export 7 6 na úrovni DS 44,2 52,7 58, 2, 26,8 55,7 23,3 34,5 64,2 8,8,8,3 389,3 4 Celkové 6 ztráty -451,7-359,3-367,9-338,4-39,5-264,2-272,8-283, -38, -345,6-359,6-42,2-4 8,1 v přenosové soustavě -132,5-78,1-82,9-84,1-77, ,8-57,9-62, -86,4-81,2-69,5-11,9-962,5 v distribučních soustavách -319,2-281,2-284,9-254,3-232,1-215,4-214,9-22,9-221,7-264,5-29, -318, ,6 4,,,,,-2,,,,,,,, Spotřeba 3 ČR *) , ,8-5 39,6-4 78, , , , , , , ,8-5 56, ,7 Velkoodběr 2 (VO) z hladiny vvn -583,8-55,3-563,2-585,7-69, ,6-617,1-646,6-674,4-77,4-687,4-628, ,4 Velkoodběr (VO) z hladiny vn -2 8, ,5-2 76, , , , , , ,4-2 23,5-2 71, , ,4 1-8 Maloodběr podnikatelé (MOP) -838,3-729,7-745,1-631,6-599,7-541,3-54,9-563,2-566,2-691,7-758, -821,6-8 27,3 Maloodběr -1 domácnosti (MOO) , , , ,1-1 4,5-99,9-939,6-931,6-941, , ,3-1 78, , Spotřeba PPS a PDS -31,2-23,4-23,4-18,6-18,1-17,4-2,3-27,3-33,6-23,1-21,8-31,8-29, Lokální spotřeba -479, -438,2-464,8-41,1-465,4-416,2-396,9 brutto -442,1-449,8-441,6 Tuzemská -471,2 netto spotřeba -475,1 (TNS) -5 35,5 Spotřeba na Jaderné přečerpávání (JE) PVE Parní -156,6 (PE) -137,9-15,7 Paroplynové -115,9 (PPE) -133, -84,7-13,1-142,9-142,8-123,1-147,5-149,8-1 57,2 Tuzemská Plynové brutto spotřeba a spalovací (TBS) (PSE) Vodní ,3 (VE) , ,8 Přečerpávací -5 84,2 (PVE) Tech. vl. spotřeba el. na výrobu Celkové ztráty , , ,6-5 46, ,3-6 25, ,7-6 79, ,3 Tuzemská Větrné netto spotřeba (VTE) (TNS) Fotovoltaické ,4 (FVE) Spotřeba na přečerpávání PVE Saldo *) , , , , , , , ,6-5 24, , , ,4 Stránka 6 z 37

7 3.3 Vývoj bilance a výroby [GWh] brutto netto Tech. vl. spotřeba na výrobu (TVS e ) Tuzemská brutto spotřeba Tuzemská netto spotřeba Tech. vl. spotřeba na výrobu (TVS e ) Celkové ztráty Spotřeba na přečerpání PVE Saldo*) *) zahrnuty údaje PS, RDS a vybraných LDS (fyzické toky) zdroj dat: předchozí roční zprávy, výkaz ERÚ-1, ERÚ-2, ERÚ-3, OTE, a.s brutto 88 23, , , 85 9, , , ,9 86 3, , ,9 Jaderné (JE) , , 27 27, , , , , , , ,2 Parní (PE) , , , , , , , , , ,1 Paroplynové (PPE) 2 97, ,7 2 25, , ,4 2 2,4 2 92,8 2 24, , 4 49,2 Plynové a spalovací (PSE) 375,1 681, 974,3 1 25,8 1 61, , , , , ,9 Vodní (VE) 2 89,6 2 24, , , , , ,4 1 99, ,8 2,5 Přečerpávací (PVE) 434,1 352, 553,1 591,2 7,9 731,4 95,3 1 51, , 1 21,5 Větrné (VTE) 125,1 244,7 288,1 335,5 396,8 417,3 478,3 476,5 572,6 497, Fotovoltaické (FVE) 1,8 12,9 88,8 615, , 2 173,1 2 7, , , ,5 Vývoj bilance (GWh) Vývoj výroby brutto (GWh) zdroj dat: předchozí roční zprávy, výkaz ERÚ-1, OTE, a.s netto Tuzemská netto spotřeba netto Tuzemská netto spotřeba Jaderné (JE) Parní (PE) Paroplynové (PPE) Tech. vl. spotřeba na výrobu Celkové ztráty Tech. vl. spotřeba na výrobu Celkové ztráty Plynové -4 a 45 spalovací (PSE) Vodní (VE) Přečerpávací 847 (PVE) Spotřeba na přečerpání PVE Spotřeba na přečerpání PVE Saldo Větrné (VTE) Fotovoltaické (FVE) Saldo Stránka 7 z 37

8 3.4 Podíl paliv a technologií na výrobě brutto [GWh] brutto *) 88 23, , , 85 9, , , ,9 86 3, , ,9 Hnědé uhlí , , ,1 Jaderné palivo 3 324, , ,2 Černé uhlí 4 889, , ,9 Zemní plyn 1 356, , ,2 Ostatní plyny 3 219,9 3 88,8 3 36,2 Bioplyn 2 566, ,2 2 6,5 Fotovoltaické 2 122, , ,5 Biomasa 2 7, 2 9,9 2 67,4 Vodní 1 99, ,8 2,5 Přečerpávací 1 51, , 1 21,5 Větrné 476,5 572,6 497, BRKO 87,3 86,6 98,6 Ostatní pevná paliva (mimo BRKO) 67,5 75,9 78,3 Odpadní teplo 35,4 32,4 46, Topné oleje 45,7 47,1 44,3 Ostatní kapalná paliva 1,7 16,1 25, Ostatní,,,8 Koks,,, *) Údaje před rokem 214 pouze v souhrnné podobě zdroj dat: výkaz ERÚ-1, OTE, a.s. Podíl paliv a technologií na výrobě brutto Černé uhlí 7% Zemní plyn 4% Ostatní plyny 4% Přečerpávací 1% Ostatní pevná paliva (mimo BRKO),1% Odpadní teplo,1% Topné oleje,1% Ostatní kapalná paliva,3% Ostatní,1% Koks % Jaderné palivo 29% Hnědé uhlí 43% OZE 11% Biomasa 2% Fotovoltaické 3% Bioplyn 3% Vodní 2% BRKO,1% Větrné 1% Stránka 8 z 37

9 3.5 Vývoj výroby a spotřeby [GWh] Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem brutto 8 376,3 7 32, , ,5 7 53, 6 34,8 6 69, , ,3 7 66,7 8 58, , ,5 netto 7 757, , , , , ,9 6 71, ,9 6 96,7 7 74, , , ,9 Tuzemská brutto spotřeba 6 766, , , ,3 5 64, 5 34, , ,2 5 49, 6 252, , , ,5 Tuzemská netto spotřeba 5 539,4 5 87, 5 428,3 4 73,2 4 67, , , , ,7 5 23, , , ,9 brutto 8 488, , , ,1 6 43, , , ,4 6 13,4 6 68, , , ,9 netto 7 866, , 7 248, , , , , , , , ,2 6 88, ,6 Tuzemská brutto spotřeba 7 2, , ,8 6 97, , , 5 362, , , 6 15, , , ,3 Tuzemská netto spotřeba 5 818,5 5 46, ,8 5 98, , , , 4 444, ,8 5 99, , , ,7 brutto 7 924, , 7 826, , ,2 6 57, , ,8 6 19, ,5 7 19,8 7 84, , netto 7 344, , ,3 6 38, 5 44, , , , 5 624, , ,7 7 27, , Tuzemská brutto spotřeba 6 925, , , 5 192,5 5 9,1 5 14,3 5 32,9 5 59, 5 216,8 6 6,7 6 87, , ,2 Tuzemská netto spotřeba 5 773, , ,2 4 37, , 4 22,6 4 2, 4 196, 4 323, ,6 5 68, , ,7 brutto 8 484,3 7 58,5 8 59,4 7 76, ,3 6 1, 6 87, , , , , , ,1 netto 7 87,7 7 3, , , , , , , , , , 7 276, ,6 Tuzemská brutto spotřeba 6 963, , , ,7 5 49, ,1 5 19, , ,4 6 6, , , ,7 Tuzemská netto spotřeba 5 788, , 5 382, , , 4 387, , , ,4 5 35, , , ,2 brutto 8 377, ,9 7 87, ,1 7 99, , ,2 6 64, , , , , ,6 netto 7 776,7 7 29,7 7 34, , , , , 6 124,4 6 53, , , , 81 27,5 Tuzemská brutto spotřeba 6 839, , 6 439, 5 537, , , 5 144,4 5 35, , , , , ,5 Tuzemská netto spotřeba 5 76,6 5 27, , , , , , 4 446, , , ,3 5 27, ,3 brutto 8 52, , , , , , , , , , , 7 636, ,7 netto 7 914, , ,3 7 86, , , , , 5 965, , 6 828,5 7 92, ,4 Tuzemská brutto spotřeba 6 752, , , , 5 465,1 5 28, , , , , ,8 6 39, ,3 Tuzemská netto spotřeba 5 568, 5 695, , , , , , , 4 42, 5 28,4 5 19, , ,6 brutto 8 196, , , 7 112,1 6 97, , , , , 7 737,2 7 96, , ,9 netto 7 632, 6 84, , , 6 458, , ,4 6 13,1 5 89, , , , ,2 Tuzemská brutto spotřeba 6 784, , , , ,3 5 1, , ,6 5 39,5 6 2, ,3 6 35, ,4 Tuzemská netto spotřeba 5 696, , ,7 4 83,3 4 58, , 4 28, , , ,8 5 22, 5 242, ,3 brutto 8 28, , , , , , ,6 6 15, 7 28,2 8 28, , ,1 86 3,4 netto 7 648,8 6 87,7 7 57, , , 5 799,2 5 44, , ,3 7 47, , , ,9 Tuzemská brutto spotřeba 6 616, , 6 167, , , , , , ,2 5 99,6 6 12,1 6 36, ,1 Tuzemská netto spotřeba 5 511, ,9 5 96, , , , , , ,8 4 95,8 5 9, , ,3 brutto 8 279, ,1 8 14, , , ,9 6 2, , , , 6 971, 7 188, ,3 netto 7 721,4 7 29, , 6 821,1 5 96, , ,2 5 92, ,5 6 42, , , ,4 Tuzemská brutto spotřeba 6 689,8 6 29, 6 436, , ,5 5 4, ,3 5 48,8 5 49, , , , ,3 Tuzemská netto spotřeba 5 586, 5 171, , , , , , ,1 4 54, , ,9 5 25, ,3 brutto 7 815, ,5 8 32,1 7 73, , 6 255,2 6 22,5 6 15, 5 85, , , , ,9 netto 7 273, 6 764, , , , , , ,6 5 43, , , 7 143, ,3 Tuzemská brutto spotřeba 6 972, , 6 446,8 5 84, , , ,6 5 46, 5 587,3 6 25, ,7 6 79, ,3 Tuzemská netto spotřeba 5 821, , , , , , , , ,6 5 24, 5 553, , ,4 zdroj dat: předchozí roční zprávy, výkaz ERÚ-1, ERÚ-2, ERÚ-3, OTE, a.s. Stránka 9 z 37

10 3.6 Vývoj spotřeby podle kategorií spotřeb [GWh] Celkem 55 35, , ,7 53 7, , , , , , 54 7,3 Velkoodběr z vn (VO z vn) , , , 23 13, , , , , , ,4 Velkoodběr z vvn (VO z vvn) 9 517, , , , , , , 7 266, , ,4 Maloodběr podnikatelé (MOP) 7 917,7 8 47,4 8 39, ,2 8 5,5 8 1, , 7 733, ,7 8 27,3 Maloodběr obyvatelstvo (MOO) , , , ,5 14 2, , , , , ,1 Vývoj spotřeby VO a MO (GWh) zdroj dat: předchozí roční zprávy, výkaz ERÚ Stránka 1 z 37

11 4.1 brutto v krajích ČR podle technologie elektráren [MWh] 216 JE PE PPE PSE VE PVE VTE FVE Celkem Celkem ČR , , , , , , , , ,3 Jihočeský , ,66, , ,5,, , , Jihomoravský, , , , ,1, , , ,8 Karlovarský, , , , ,, , , , Královéhradecký, ,39, , ,3, 14 91, , ,4 Liberecký, ,45, , ,4, , , ,5 Moravskoslezský, ,57, 467 6, ,4, , , ,8 Olomoucký, ,2, , , , , , ,3 Pardubický, ,57, , ,9, 13 98, , ,1 Plzeňský, ,44, , ,, 1 2, , ,4 Praha, ,64, , ,1,, 2 746, 2 737,8 Středočeský, ,1, , , , , , ,2 Ústecký, , , , ,5, , , ,4 Vysočina , ,77, , , , , , , Zlínský, ,55, , ,, 247, ,2 7 66,8 zdroj dat: výkaz ERÚ-1, OTE, a.s. 4.2 Spotřeba netto v krajích ČR podle kategorie spotřeb [MWh] VO z vvn VO z vn MOP MOO Celkem Celkem ČR , , , , ,7 Jihočeský , , , , ,1 Jihomoravský , , , , ,1 Karlovarský , , , , ,5 Královéhradecký , , , , ,6 Liberecký , , , , ,3 Moravskoslezský , , , , , Olomoucký , , , , ,7 Pardubický , , , , ,6 Plzeňský , , , , ,4 Praha , , , , ,2 Středočeský , , , , ,5 Ústecký , , , , ,5 Vysočina , , , , ,8 Zlínský , , , , ,3 zdroj dat: výkaz ERÚ Spotřeba netto v krajích ČR (GWh) VO z vvn VO z vn MOP MOO Stránka 11 z 37

12 4.3 Spotřeba netto v krajích ČR podle sektorů národního hospodářství [MWh] 216 Průmysl Energetika Doprava Stavebnictví Zemědělství a Domácnosti Obchod, služby, Ostatní Celkem lesnictví školství, zdravotnictví Celkem ČR , , , , , , , , ,1 Jihočeský , , , , , , , , ,7 Jihomoravský , , , , , , , , , Karlovarský , , , , , , , , ,3 Královéhradecký , , ,6 5 89, , , ,9 717, ,9 Liberecký , , , , , , ,5, ,6 Moravskoslezský , , , , , , , , ,4 Olomoucký , , , , , , , , ,2 Pardubický , , , , , , , , ,8 Plzeňský , , , , , , ,9 343, ,2 Praha , , , 8 697, 4 728, , , , ,6 Středočeský , , , , , , , , ,7 Ústecký , , ,3 26 9, , , , 7 31, ,9 Vysočina , , , , , , , , ,8 Zlínský , , , , , , , , , zdroj dat: výkaz ERÚ-1, ERÚ Spotřeba netto v krajích ČR podle sektorů národního hospodářství (GWh) Podíl jednotlivých sektorů národního hospodářství na celkové spotřebě v ČR 23% 1% 26% 3% 7% 3%,5% 1% Průmysl Energetika Doprava Stavebnictví Zemědělství a lesnictví Domácnosti Obchod, služby, školství, zdravotnictví Ostatní Stránka 12 z 37

13 4.4 Podíl paliv a technologií na výrobě brutto v krajích ČR [GWh] Jihočeský (JHČ)avský (JHM)arský (KVK)decký (HKK) recký (LBK)ezský (MSK)oucký (OLK) bický (PAK)eňský (PLK)Praha (PHA) český (STČ) tecký (ULK) očina (VYS) línský (ZLK) 216 JHČ JHM KVK HKK LBK MSK OLK PAK PLK PHA STČ ULK VYS ZLK Celkem brutto , , , , 362, , , 4 457, ,1 2, , , ,9 7, ,9 Hnědé uhlí 248,9 7, , 444,7 1, 11, 167, ,1 525,7, 6 661, ,7 19,4 273, ,1 Jaderné palivo ,5,,,,,,,,,,, ,7, 24 14,2 Černé uhlí,,, 13,1, 4 928,2 185,2 55,,,,,, 43, ,9 Zemní plyn 36,3 383,3 48,3 89, 93,2 95,7 35,5 62,4 32, 25,2 46, ,8 45,7 66, ,2 Ostatní plyny,, 2 44,7,, 876,2,,,, 44,4 59,2, 11,6 3 36,2 Bioplyn 25, 247,8 4,2 229,3 3, 156,2 217,4 294,1 25, 47,5 32,8 88,7 421,5 7,1 2 6,5 Fotovoltaické 253,4 499, 12,3 91,3 12,8 59, 115,5 93,8 28, 2,7 25,6 159,2 92, 173, ,5 Biomasa 182,2 255,5 4,6 22,6,2 421, 1,2,9 26,8, 266,7 453,9 44,1 9,7 2 67,4 Vodní 197,1 65,2 25, 79, 64,1 46,2 31,9 49,5 85,3 43,2 921,1 316,1 51,5 25,3 2,5 Přečerpávací,,,,,, 716,3,,, 49,7, 435,5, 1 21,5 Větrné, 12, 89,1 14,1 44,4 47,3 73,9 13,1 1,, 8,8 174, 18,9,2 497, BRKO, 34,3,, 16,,,, 9,9 38,4,,,, 98,6 Ostatní pevná paliva (mimo BRKO), 27,,, 1,6 2,2,, 11,4 25,6,,6,1,7 78,3 Odpadní teplo,,,,, 24,9 16,2,,,,,,7 4,2 46, Topné oleje,9 1,6,5 1,9,5 1,4 1,5 4,7,8, 21,8 6,1 1,8,8 44,3 Ostatní kapalná paliva,,9,,,,,,,, 3,5,, 2,5 25, Ostatní,,8,,,,,,,,,,,,,8 Koks,,,,,,,,,,,,,,, zdroj dat: výkaz ERÚ-1, OTE, a.s Jihočeský (JHČ) Jihomoravský (JHM) Karlovarský (KVK) Královehradecký (HKK) Liberecký (LBK) Moravskoslezský (MSK) Olomoucký (OLK) Pardubický (PAK) Plzeňský (PLK) Praha (PHA) Středočeský (STČ) Ústecký (ULK) Vysočina (VYS) Zlínský (ZLK) Stránka 13 z 37

14 4.5 Spotřeba netto v jednotlivých soustavách RDS [MWh] 216 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Celkem RDS , , , , , , , , , , , , ,7 VO z vvn , , , , , , , , , , , , ,3 VO z vn , , , , , , , , , , , , ,8 MOP , , , , , , , , , , , , ,5 MOO , , , , ,2 99 9, , , , , , , ,2 ČEZ Distribuce, a.s , , , , , , , , , , , , ,9 VO z vvn , , , , , , , , , , , , ,9 VO z vn , , , , , , , , , , , , ,5 MOP , , , , , , , , , , , , ,4 MOO , , , , , , , , , , 98 39, , ,1 E.ON Distribuce, a.s , , , , , , , , , , , , ,6 VO z vvn 8 93, , , , , , , , , , , , ,6 VO z vn , , , , , , , , , , , , ,4 MOP , , , , , , , , , , , , ,9 MOO , , , , , , , , , , , , ,7 PREdistribuce, a.s ,7 58 6, , , , , , , , , , , ,2 VO z vvn 6 13, , , , , , , 7 845, ,6 1 3, , , ,7 VO z vn , , , , , , , , , , , , ,1 MOP , ,7 18 1, 92 6, 83 6, 77 2, 75 9, 78 2, , 97 6, 15, 113 5, , MOO , , , , , , , , , , , , ,3 LDS Sever, spol. s r.o , , 5 629, , ,4 5 69,4 3 59, 4 891,7 5 32, ,9 5 63, , ,9 VO z vvn,,,,,,,,,,,,, VO z vn 5 146, , , , 5 52,6 4 99, , , , , 5 538, , ,7 MOP 112,6 12,9 97,3 84,9 93,8 78,6 57,2 74,6 65,9 78,9 92,3 1,3 1 39,2 MOO,,,,,,,,,,,,, Spotřeba netto v soustavách RDS celkem (TWh) Struktura spotřeby celkem - ČEZ Distribuce, a.s. zdroj dat: výkaz ERÚ-2 Struktura spotřeby celkem - E.ON Distribuce, a.s. 2 1 Struktura spotřeby celkem - PREdistribuce, a.s. Struktura spotřeby celkem - LDS Sever, spol. s r.o ČEZ Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. PREdistribuce, a.s. LDS Sever, spol. s r.o. Stránka 14 z 37

15 5. Jaderné a parní elektrárny 216 brutto Technologická vlastní spotřeba na výrobu Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla netto Dodávka užitečného tepla Celkový instalovaný elektrický výkon Celkový instalovaný tepelný výkon [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GJ] [MW e ] [MW t ] Jaderné elektrárny (JE) 24 14, ,8 3, 22 73, , 4 29, 12 99, Parní elektrárny (PE) 45 74, , , , ,6 1 85, 35 42,5 Biomasa 2 51,3 187,7 36, , , Bioplyn 1,8 1,6, 9, ,4 Černé uhlí 5 719,9 441,7 217, , ,9 Hnědé uhlí , ,9 722, , ,8 Koks,,,,, Odpadní teplo 45,3 5,8 2,3 39, ,8 Ostatní kapalná paliva 24,8 1,1 4,2 23, ,1 Ostatní pevná paliva 176,8 21,9 35,8 155, ,2 Ostatní plyny 784,1 62,8 67,6 721, ,5 Ostatní,,,,, Topné oleje 31,2 2,6 2,1 28, ,4 Zemní plyn 631,8 33,7 4,2 598, ,5 zdroj dat: výkaz ERÚ Biomasa Vývoj instalovaného výkonu (MW) Vývoj výroby brutto (GWh) - PE Bioplyn 12 6 Černé 1 uhlí Hnědé uhlí 8 Koks 6 5 Odpadní teplo 4 Ostatní kapalná paliva Ostatní 2 pevná paliva Ostatní 4 plyny Ostatní Topné oleje Jaderné (JE) Parní (PE) Zemní plyn 3 Všechna paliva (údaje před rokem 214 pou 56728, , , , ,1766 Vývoj výroby 212 brutto 213(GWh) - JE , , , ,5157 9, , , , , , , , ,414 31, , , , , , , , , , ,6882 Jaderné (JE) Všechna paliva (údaje před rokem 214 pouze v souhrnné podobě) Stránka 15 z 37

16 6. Paroplynové elektrárny 216 brutto Technologická vlastní spotřeba na výrobu Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla netto Dodávka užitečného tepla Celkový instalovaný elektrický výkon Celkový instalovaný tepelný výkon [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GJ] [MW e ] [MW t ] Paroplynové elektrárny (PPE) 4 49,2 42,7 5,7 4 6, , , ,9 Biomasa,,,,, Bioplyn,,,,, Černé uhlí,,,,, Hnědé uhlí,,,,, Koks,,,,, Odpadní teplo,,,,, Ostatní kapalná paliva,,,,, Ostatní pevná paliva,,,,, Ostatní plyny 1 994,5 2,6, , ,9 Ostatní,,,,, Topné oleje,,,,, Zemní plyn 2 54,8 22,1 5,4 2 32, ,9 zdroj dat: výkaz ERÚ Biomasa Vývoj instalovaného výkonu (MW) Vývoj výroby brutto (GWh) Bioplyn Černé uhlí Hnědé uhlí Koks Odpadní teplo Ostatní kapalná paliva Ostatní pevná paliva Ostatní plyny 3 1 Ostatní Topné oleje 2 5 Zemní 8plyn Všechna paliva (údaje před rokem 214 pou 297,8 2431, ,9 2349,6 2344, , , , , ,45684 Všechna paliva (údaje před rokem 214 pouze v souhrnné podobě) Stránka 16 z 37

17 7. Plynové a spalovací elektrárny 216 brutto Technologická vlastní spotřeba na výrobu Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla netto Dodávka užitečného tepla Celkový instalovaný elektrický výkon Celkový instalovaný tepelný výkon [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GJ] [MW e ] [MW t ] Plynové a spalovací elektrárny (PSE) 3 613,9 222,2 33, , ,5 874, 1 16,9 Biomasa 16,2 2,6, 13, ,4 Bioplyn 2 589,8 187,3 2,1 2 42, ,3 Černé uhlí,,,,, Hnědé uhlí,,,,, Koks,,,,, Odpadní teplo,7,1,,7 98, Ostatní kapalná paliva,2,,,2, Ostatní pevná paliva,,,,, Ostatní plyny 257,6 1,6,1 247, ,7 Ostatní,8,,,8, Topné oleje 13,1 2,1,1 1, ,3 Zemní plyn 735,6 19,4 13,4 716, ,8 zdroj dat: výkaz ERÚ Biomasa Vývoj instalovaného výkonu (MW) Vývoj výroby brutto (GWh) Bioplyn 1 4 Černé uhlí Hnědé 9 uhlí Koks 3 5 Odpadní 8 teplo Ostatní kapalná paliva 3 Ostatní 7 pevná paliva Ostatní plyny 2 5 Ostatní 6 Topné oleje Zemní 5plyn 2 Všechna paliva (údaje před rokem 214 pou 375, ,3 125,8 161, , , , , , , , ,62447,724484,569,9597,15792, , , , Všechna paliva,775 (údaje před rokem 214 pouze v souhrnné podobě) 1, , ,82451 Stránka 17 z 37

18 8. Vodní a přečerpávací vodní elektrárny 216 Celkový instalovaný výkon brutto Technologická vlastní spotřeba na výrobu netto Dodávka do ES Podíl kategorií VE na výrobě brutto [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Vodní elektrárny (VE) 1 9, , , , , do 1 MW 155, , , , ,1 od 1 MW včetně do 1 MW 181, , , , ,8 od 1 MW včetně 752, , , 943 3, ,1 zdroj dat: výkaz ERÚ-1 (nad 1 MW), OTE, a.s.(do 1 MW) Celkový instalovaný výkon brutto Spotřeba na přečerpávání netto Dodávka do ES [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Přečerpávací vodní elektrárny (PVE) 1 171, , , , ,6 zdroj dat: výkaz ERÚ-1 47% 24% 29% Vývoj instalovaného výkonu (MW) 27 - VE Vývoj výroby 211 brutto (GWh) - VE do MW 3 od 1 1 MW včetně do 1 MW 2 5 od 8 1 MW včetně 2 Všechny 6 kategorie (údaje před rokem 214 pouze 128,97 145, ,5 156,1 154, , , , , , , ,78 752,78 752,78 Všechny kategorie (údaje před rokem 214 pouze 169,2 v souhrnné podobě) 182,7 18, , ,1871 Vývoj instalovaného výkonu (MW) Vývoj výroby 211 brutto (GWh) do MW 1 5 od 1 MW včetně do 1 MW od MW včetně Všechny 1 1 kategorie (údaje před rokem 214 pouze 289, , , , , , , , , , , , ,11 947, , , , ,879 2, Přečerpávací (PVE) Přečerpávací (PVE) Stránka 18 z 37

19 9. Větrné elektrárny 216 Větrné elektrárny (VTE) do,5 MW včetně nad,5 do 1 MW včetně nad 1 do 2 MW včetně nad 2 MW Celkový instalovaný výkon brutto Technologická vlastní spotřeba na výrobu netto Dodávka do ES [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 282, , , , ,2 2, ,5 26, , ,7 5, ,7 125, , ,1 59, ,7 81, , ,5 213, , , , ,8 zdroj dat: OTE, a.s. Podíl kategorií VTE na výrobě brutto do,5 MW včetně Vývoj instalovaného výkonu (MW) Vývoj výroby brutto (GWh) 2,8649 2,9599 2,8149 nad,5 do 1 MW včet 5,76 5,76 5,76 nad 31 do 2 MW včetně 7 59,88 58,38 59,88 nad 2 MW 29,55 213,55 213,55 Všechny kategorie (údaje , ,2 217,86 218,9 262, ,549 28, do 2,5 MW včetně 1, , ,5235 nad,5 do 1 MW včet 8, , ,9727 nad 1 do 2 MW včetně 4 98, , ,33 nad 152 MW 367, , ,13 Všechny kategorie (údaje 125,1 244,7 288,1 335,53 396, , ,3 476, , ,96 76% 22%,3% 2% Všechny kategorie (údaje před rokem 214 pouze v souhrnné podobě) Stránka 19 z 37

20 1. Fotovoltaické elektrárny 216 Celkový instalovaný výkon brutto Technologická vlastní spotřeba na výrobu netto Dodávka do ES [MW e ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] Fotovoltaické elektrárny (FVE) 2 67, , , , ,1 do 1 kw včetně 94, ,1 33, , , nad 1 do 3 kw včetně 148, ,6 77, , ,7 nad 3 kw do 1 kw včetně 52, 49 77,1 118, , ,6 nad 1 kw do 1 MW včetně 449, , , , ,6 nad 1 do 5 MW včetně 99, , , , ,4 nad 5 MW 333, , , , ,7 zdroj dat: OTE, a.s. Podíl kategorií FVE na výrobě brutto 16% 49% 4% 7% 2% 22% do 1 kw včetně Vývoj instalovaného výkonu (MW) Vývoj výroby brutto (GWh) 93, , ,21424 nad do 3 kw včetně , , ,87717 nad 3 kw do 1 kw včetně 51,846 51, ,72 nad 1 kw do 1 MW včetně 451, , ,98836 nad 2 1 do 5 MW včetně 2 988, , ,76927 nad 5 MW 332, , ,9952 Všechny kategorie (údaje před rokem 3,4 39,5 464,6 1959, , ,4 267, , , do 1 kw včetně 91, , ,97135 nad 1 1 do 3 kw včetně 1 141, , ,65656 nad 3 kw do 1 kw včetně 5, , ,77148 nad 1 kw do 1 MW včetně 461, , ,11629 nad 1 do 5 MW včetně 132, , , nad 5 MW 346, , ,69961 Všechny kategorie (údaje před rokem 1,8 12,9 88,8 615,7 2117, , ,2 2122, , , Všechny kategorie (údaje před rokem 214 pouze v souhrnné podobě) Stránka 2 z 37

21 11. Kombinovaná výroba a tepla 216 brutto KVET do 1 MW e včetně KVET nad 1 MW e do 5 MW e včetně KVET nad 5 MW e KVET celkem Celkový instalovaný elektrický výkon Celkový instalovaný tepelný výkon brutto Celkový instalovaný elektrický výkon Celkový instalovaný tepelný výkon brutto Celkový instalovaný elektrický výkon Celkový instalovaný tepelný výkon brutto Celkový instalovaný elektrický výkon Celkový instalovaný tepelný výkon [GWh] [MW e ] [MW t ] [GWh] [MW e ] [MW t ] [GWh] [MW e ] [MW t ] [GWh] [MW e ] [MW t ] Kombinovaná výroba a tepla (KVET) 1 635,4 339,3 864, ,1 356,6 1 35, ,7 1 19, , , , ,5 Biomasa 72,6 99,5 1 1, ,5 Bioplyn 1 211,7 573,1 37, ,8 Černé uhlí,6 16,5 1 36,9 1 54, Hnědé uhlí 13,4 37,4 4 75, 4 755,7 Koks,,,, Odpadní teplo, 16, 15,1 31,1 Ostatní kapalná paliva, 1,4 11, 21,5 Ostatní pevná paliva 1,1 2,2 11, 122,4 Ostatní plyny 13,8 146,3 319,4 479,5 Ostatní,,,, Topné oleje 7,9 2,1 6,9 16,9 Zemní plyn 314,3 431,5 74, 1 485,8 zdroj dat: výkaz ERÚ-1 Podíl instalovaného elektrického výkonu KVET Podíl instalovaného tepelného výkonu KVET Struktura paliv na výrobě brutto KVET (GWh) 3% 3% 4% 6% % 9% 3 2 KVET do 1 MWe včetně KVET do 1 MWe včetně 1 KVET nad 1 MWe do 5 MWe včetně KVET nad 5 MWe KVET nad 1 MWe do 5 MWe včetně KVET nad 5 MWe KVET do 1 MWe včetně KVET nad 1 MWe do 5 MWe včetně KVET nad 5 MWe Stránka 21 z 37

22 12. z biomasy 216 brutto Technologická vlastní spotřeba na výrobu Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla netto Dodávka užitečného tepla [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [GJ] Biomasa , , , , ,4 Brikety a pelety ,7 3 43, , , ,7 Celulózové výluhy , , , , ,8 Kapalná biopaliva 2 466,1 91,2, 2 374, ,8 Ostatní biomasa,,,,, Palivové dříví 158,4 7,8, 15,6, Piliny, kůra, štěpky, dřevní odpad , , , , ,5 Rostlinné materiály neaglomerované (včetně aglomerátů) ,5 5 24, ,2 1 13, ,6 zdroj dat: výkaz ERÚ Brikety a pelety Celulozove výluhy Vývoj výroby brutto (GWh) Podíl kategorií biomasy na výrobě brutto Kapalná biopaliva Ostatní biomasa 2 5 Palivové dříví Piliny, kůra, štěpky, dřevní odpad Rostlinné materiály neaglomerované Všechny kategorie (údaje před rokem 214 pouze v souhrnné podobě) 2 993, , , , , % Brikety a pelety 27, % 242, ,61573 Celulozove 1 5 výluhy 716, , ,3821 Kapalná biopaliva 2,9381 1,821 2,4669 Ostatní biomasa,8829,1934 Palivové dříví,59449,26825, Piliny, 1 kůra, štěpky, dřevní odpad 968, , ,66822 Rostlinné materiály neaglomerované 111, ,719332% 15, , , , % 29, , %,1%,1% Všechny kategorie (údaje před rokem 214 pouze v souhrnné podobě) Stránka 22 z 37

23 13. z bioplynu 216 brutto Technologická vlastní spotřeba na výrobu Technologická vlastní spotřeba na výrobu tepla netto Dodávka užitečného tepla [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [GJ] Bioplyn , ,8 2 93, , ,7 Skládkový plyn , ,4 147, , ,7 Kalový plyn (ČOV) , , , , ,1 Ostatní bioplyn , , , , ,9 zdroj dat: výkaz ERÚ Skládkový plyn Vývoj výroby brutto (GWh) Podíl kategorií bioplynu na výrobě brutto Kalový plyn (ČOV) Ostatní 3 bioplyn Všechny kategorie (údaje před rokem 214 pouze v souhrnné podobě) 182, , , , , , % 14,4766 4% 19, , , , , , , , ,3 2566, , , % Všechny kategorie (údaje před rokem 214 pouze v souhrnné podobě) Stránka 23 z 37

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 217 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 218 217 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Komentář k hodnocenému roku str.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR listopad 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 listopad 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červenec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 červenec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR únor 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 únor 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech

Více

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny 58 125 53 037 56 375 49 708 55 370 48 148 54 976 47 765 54 853 49 312 56 880 52 155 59 899 54 146 59 956 53 163 60 264 52 196 59 475 50 855 67 740 52 291 68 779

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny využívající technologie podle 2 odst. 1 písm.

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR leden 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 leden 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách (www.eru.cz) informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu energetické

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR září 2012 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červen 2011 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Vývoj bilance elektřiny od roku 1990

Vývoj bilance elektřiny od roku 1990 Vývoj bilance elektřiny od roku 1990 [GWh] 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Výroba elektřiny brutto 62 558 60 528 59 293 58 882 58 705 60 847 64 257 Výroba elektřiny netto 1) 58 112 56 375 55 370 54

Více

Komentář k roční zprávě o provozu ES ČR za rok 2011

Komentář k roční zprávě o provozu ES ČR za rok 2011 Komentář k roční zprávě o provozu ES ČR za rok 211 Energetický regulační úřad vydává podle energetického zákona 1 roční zprávu o provozu elektrizační soustavy ČR za rok 211. Zpráva je rozdělena na kapitoly

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 17 V JIHLAVĚ 29. 5. 2017 ČÁSTKA 4/2017 OBSAH: str. 1. 2. Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny a tepla z jednotlivých druhů obnovitelných

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec. 7 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červenec www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz LEDEN - PROSINEC Obsah Komentář a Komentář k roční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v

Více

Seznam regulačních výkazů

Seznam regulačních výkazů Seznam regulačních výkazů (1) Účetní závěrka s přílohou výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz peněžních toků, termín odevzdání pro jednotlivé držitele do kalendářního roku za předcházející účetní období.

Více

SPOTŘEBA PALIV A ENERGIÍ V DOMÁCNOSTECH

SPOTŘEBA PALIV A ENERGIÍ V DOMÁCNOSTECH SPOTŘEBA PALIV A ENERGIÍ V DOMÁCNOSTECH Radek Matějka a Zbyněk Štech Tisková konference, 23. února 2017, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Struktura spotřeby paliv

Více

Únor 2015

Únor 2015 1 2 Únor www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam str. 2 Komentář k Měsíční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR str. 3 Měsíční bilance plynárenské soustavy ČR str. 4 Měsíční spotřeba zemního plynu

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Metodika statistiky elektroenergetiky

Metodika statistiky elektroenergetiky Energetický regulační úřad odbor statistiky a bezpečnosti dodávek oddělení statistiky a sledování kvality Metodika statistiky elektroenergetiky verze č. 3 Praha březen 2016 Kontakty: V případě potřeby

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen. 6 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červen www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec. 12 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Prosinec www.eru.cz www.ote-cr.cz 2013 Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Metodika statistiky elektroenergetiky

Metodika statistiky elektroenergetiky Energetický regulační úřad odbor analyticko-statistický oddělení statistiky a sledování kvality Metodika statistiky elektroenergetiky verze č. 2 leden 2015 Kontakty: V případě potřeby je možné kontaktovat

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA 1 (celkem 6) 30.10.2007 ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA Ing. Zbyněk Bouda V přístupové smlouvě k EU se ČR zavázala k dosažení 8% podílu elektřiny z obnovitelných

Více

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení Obnovitelné zdroje Obsah Výroba elektřiny a tepla - statistika Podpora využívání OZE v teplárenství Provozní podpora Investiční podpora Připojování Elektřina Biometan Teplo Podíl druhů biomasy na výrobě

Více

Metodika statistiky elektroenergetiky

Metodika statistiky elektroenergetiky Energetický regulační úřad odbor analyticko-statistický oddělení statistiky a sledování kvality Metodika statistiky elektroenergetiky verze č. 1 leden 2014 Kontakty: V případě potřeby je možné kontaktovat

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech 2010-2017 leden 2019 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková,

Více

Množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy ČR v letech

Množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy ČR v letech www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam a str. 2 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR za rok a str. 3 Vyhodnocení spotřeby zemního plynu v ČR v roce a str. 5 Vývoj spotřeby zemního

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Vybrané údaje regionálních provozovatelů distribučních soustav Jednotka E.ON Distribuce PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce Celkem Hlavní akcionáři

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

6.1 Množství distribuované elektřiny v hodnocených letech v členění dle kategorie odběratele (VO, MOP, MOO) a sektoru spotřeby

6.1 Množství distribuované elektřiny v hodnocených letech v členění dle kategorie odběratele (VO, MOP, MOO) a sektoru spotřeby 1 6 Dodávka elektřiny 6.1 Množství distribuované elektřiny v hodnocených letech v členění dle kategorie odběratele (VO, MOP, MOO) a sektoru spotřeby Distribuci elektrické energie na území Moravskoslezského

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Obnovitelné zdroje energie v roce 2016 Výsledky statistického zjišťování Listopad 2017 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 1 V JIHLAVĚ 30. 5. 201 ČÁSTKA 3/201 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2013 2 Zpráva

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Obnovitelné zdroje energie v roce 2017 Výsledky statistického zjišťování Říjen 2018 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková, Ph.D.

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

Demografické charakteristiky krajů České republiky

Demografické charakteristiky krajů České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././_19/2748 Demografické

Více

prosinec 2017 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2016 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2017 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2016 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2017 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2016 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2015

Obnovitelné zdroje energie v roce 2015 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2015 Výsledky statistického zjišťování únor 2017 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Tabulka 1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. Stránka 1

Tabulka 1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. Stránka 1 Tabulka 1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB Držitel licence: Severočeské doly a.s. - vymezené území Doly Bílina :2015 Napěťová hladina nn vn vvn [-]

Více

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5% Energetický mix Primární energetické zdroje v teplárenství Ing. Vladimír Vlk Praha 30. listopadu 2009 1 Obsah prezentace Energetický mix v České republice Aktuální podíl PEZ při výrobě tepla Celkový podíl

Více

o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2017

o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2017 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Obsah Provoz plynárenské soustavy ČR v roce Zkratky a pojmy str. 2 Symboly str. 3 Komentář k Roční zprávě o provozu

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých

Více

Předběžné regulované ceny 2012

Předběžné regulované ceny 2012 Předběžné regulované ceny 2012 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad Hospodaření s energií v podnicích Praha 20. říjen 2011 Obsah prezentace Vlivy na výši cen v roce 2012 Regulované ceny přenosu

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha Obsah Zkratky, pojmy a základní vztahy str. Komentář k hodnocenému roku str.. Bilance - zdroje str.. Bilance - spotřeba str..

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 5. 2015 ČÁSTKA 2/2015 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2014 2 Zpráva

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012

Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování listopad 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2009 Průběžná zpráva Informace o průběžných výstupech řešení k 10.11.2008 podle smlouvy č. 81 009 EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy

Více

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2016

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2016 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Obsah Provoz plynárenské soustavy ČR v roce Zkratky a pojmy a str. 2 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2013

Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2013 Výsledky statistického zjišťování říjen 2014 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení datové

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2011

Obnovitelné zdroje energie v roce 2011 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2011 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2012 Oddělení datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování říjen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové

Více

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava A2B13PEL 2014 PEL 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2014

Obnovitelné zdroje energie v roce 2014 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2014 Výsledky statistického zjišťování leden 2016 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Daniel Rosecký oddělení

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel vedoucí odboru prodej Key Account EP ENERGY TRADING, a.s. Energetický seminář 18.-19.10.2012 2 Obsah Zdroje elektřiny - Státní energetická koncepce do

Více

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2015

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2015 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Obsah Provoz plynárenské soustavy ČR v roce Zkratky a pojmy str. 2 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství listopad 2011 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2010 na jednotlivých

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad sítí z pohledu ERÚ Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad Obsah prezentace Legislativa pro připojení OZE Současný stav OZE Dopad na konečného zákazníka Potenciál výstavby zdrojů Aktuální

Více

Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky

Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky Jan Šefránek Energetický regulační úřad MSV Brno 2010 1. Kvalita elektrické energie Energetický zákon (č. 458/2000 Sb., v platném znění) udává

Více

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce 2012 Rostislav Krejcar Obsah prezentace Obnovitelné zdroje energie (OZE) Legislativa vývoj novely zákona č. 180/2005 Sb. Platná sekundární legislativa k zákonu

Více

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU 26. listopadu 2009 INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU Energetický regulační úřad předpokládá, že celková cena dodávek plynu pro domácnosti v ČR se od 1. ledna 2010 nezvýší. Cena

Více

Tisková zpráva 24. listopadu Cenová rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2018

Tisková zpráva 24. listopadu Cenová rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2018 Tisková zpráva 24. listopadu 2017 Cenová rozhodnutí ERÚ pro regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2018 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

o provozu plynárenské soustavy ČR za rok

o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Obsah Provoz plynárenské soustavy ČR v roce Zkratky a pojmy str. 3 Symboly str. 4 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR str. 5

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Energetická bilance OZE vývoj mezi roky 2003-2017 Výsledky statistických zjišťování Oddělení analýz a datové podpory koncepcí listopad 2018 Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana

Více

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR Seminář Aktuální problémy držitelů licencí související s provozováním FVE a jejich řešení v rámci připravované legislativy Praha,

Více

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu Podpora OZE a její dopad do regulovaných cen XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady Josef Fiřt předseda ERÚ Podpora výroby elektřiny z OZE

Více

Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS

Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS Měsíční hodnocení provozu ES ČR a služeb PS Červen 212 Dispečerské řízení Zahraniční spolupráce a podpora obchodu Tato měsíční zpráva hodnotí nejdůležitější provozní data a ukazatele. 15.7.212 Odbor 1516

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích. Materiál byl zveřejněn v rámci veřejného konzultačního

Více

Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie

Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie Ing. Pavel Jirásek Ministerstvo průmyslu a obchodu odbor elektroenergetiky Obsah prezentace 1. Legislativa evropská a národní návrh 2. Podklady pro

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering Směrnice EU důležité pro koncepci zdrojů pro budovy 2010/31/EU

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby

ŽÁDOST O UDĚLENÍ licence pro podnikání v energetických odvětvích pro fyzické osoby Příloha č. 1 k vyhlášce č. 8/2016 Sb. 01 Identifikační číslo (bylo-li přiděleno) 02 Číslo žádosti (vyplní ERÚ) 03 Rodné číslo/datum narození (nebylo-li přiděleno RČ) kolek podle zákona č. 634/2004 Sb.

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určení úspor primární energie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 2 Obsah 1 abulka hodnot vstupujících do výpočtu...4 2 Stanovení

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba ČEPS, a.s. Schéma sítí PS ČR Propojené přenosové soustavy Evropy Přenosová soustava České republiky

Více

Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky

Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky Problematika využívání odpadu z pohledu energetiky Milan Kyselák odbor elektroenergetiky OBSAH Obsah 1) Legislativní rámec 2) Strategické dokumenty 3) Dotace 4) Statistika - Druhotných energ. zdrojů (EVO)

Více

Seznam regulačních výkazů

Seznam regulačních výkazů Příloha č. 1 k vyhlášce č. 262 /2015 Sb. 1. Držitel licence na distribuci elektřiny Seznam regulačních výkazů Držitel licence na činnost číslo 12 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

Elektrizační soustava

Elektrizační soustava Elektrizační soustava 2016 1 Elektrizační soustava elektrizační soustava vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých

Více

Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO

Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO 1 Současná situace v oblasti OZE v ČR 2 Současná situace v oblasti OZE v ČR 3 Současná situace v oblasti OZE v ČR 4 Celková

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více