38 Rozší ení a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle. od 2 do 5 stupn 39 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "38 Rozší ení a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle. od 2 do 5 stupn 39 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující"

Transkript

1 P Oce ovací tabulka pro trvalé následky úrazu (tabulka TNU) Pln ní za trvalé následky úrazu Popis trvalého poran ní následkem úrazu Úrazy hlavy a smyslových orgán Úplný defekt v klenb lební v rozsahu do cm² Úplný defekt v klenb lební v rozsahu do cm² Úplný defekt v klenb lební v rozsahu p es cm² Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy od do 0 po t žkém poran ní hlavy (potvrzeno neurologickým a psychiatrickým vyšet ením) Traumatická porucha lícního nervu lehkého Traumatická porucha lícního nervu t žkého Traumatické poškození trojklanného nervu lehkého Traumatická porucha trojklanného nervu st edního Traumatická porucha trojklanného nervu t žkého Poškození obli eje, provázené funk ními poruchami lehkého Poškození obli eje provázené funk ními poruchami st edního Poškození obli eje provázené funk ními poruchami t žkého Mozková píšt l po poran ní spodiny lební (likvorea) Poškození nosu nebo ichu Ztráta hrotu nosu Ztráta celého nosu bez poruchy dýchání Ztráta celého nosu s poruchou dýchání Deformace nosu s funk n významnou poruchou pr chodnosti Chronický atro cký zán t sliznice nosní po poleptání do nebo popálení Perforace nosní p epážky Chronický hnisavý poúrazový zán t vedlejších nosních do dutin Úplná ztráta ichu (pouze áste ná není pln na) Úplná ztráta chuti (pouze áste ná není pln na) Ztráta o í nebo zraku P i úplné ztrát zraku nem že hodnocení celkových TN init na jednom oku více než %, na druhém více než %. Úplná ztráta zraku na jednom oku Úplná ztráta zraku na druhém oku Trvalá poškození uvedená v bodech 0, 0 až 0, 0, 0 a 0 se však hodnotí i nad tuto hranici. Následky o ních zran ní, jež m la za následek snížení ostrosti zrakové, se hodnotí podle pomocné tabulky.. Za anatomickou ztrátu nebo atro i oka se p ipo ítává ke zjišt né hodnot trvalé zrakové mén cennosti Ztráta o ky na jednom oku (v etn poruchy akomodace) p i snášenlivosti kontakt. o ky alespo hod. denn Ztráta o ky na jednom oku (v etn poruchy akomodace) p i snášenlivosti kontakt. o ky mén než hod. denn Ztráta o ky na jednom oku (v etn poruchy akomodace) p i úplné nesnášenlivosti kontaktní o ky 0 Ztráta o ky obou o í (v etn poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než / Je-li horší, stanoví se % podle pomocné tabulky. a p ipo ítává se % na obtíže z nošení afakické korekce. Traumatická porucha okohybných nerv nebo porucha do rovnováhy okohybných sval Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky.. Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky.. Porušení pr chodnosti slzných cest na jednom oku Porušení pr chodnosti slzných cest na obou o ích Chybné postavení brv operativn nekorigovatelné na jednom oku Chybné postavení brv operativn nekorigovatelné na obou o ích % Rozší ení a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle od do Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptosa horního ví ka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu), pro každé oko 0 Traumatická porucha akomodace jednostranná Traumatická porucha akomodace oboustranná Lagoftalmus postraumatický operativn nekorigovatelný jednostranný Lagoftalmus postraumatický operativn nekorigovatelný oboustranný P i hodnocení podle bod 0 a 0 nelze sou asn hodnotit podle bodu 0. Ptosa horního ví ka (u vidoucího oka) operativn nekorigovatelná, pokud kryje zornici, jednostranná Ptosa horního ví ka (u vidoucího oka) operativn 0 nekorigovatelná, pokud kryje zornici, oboustranná Poškození uší nebo porucha sluchu Ztráta jednoho boltce Ztráta obou boltc Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce Chronický hnisavý zán t st edního ucha prokázaný jako následek úrazu 0 Nahluchlost jednostranná lehkého 0 Nahluchlost jednostranná st edního Nahluchlost jednostranná t žkého Nahluchlost oboustranná lehkého Nahluchlost oboustranná st edního Nahluchlost oboustranná t žkého Ztráta sluchu jednoho ucha Ztráta sluchu druhého ucha Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu 0 Porucha labyrintu jednostranná podle od do 0 Porucha labyrintu oboustranná podle od 0 do 0 Poškození chrupu Ztráta zub nebo jejich ástí, vedoucích ke ztrát vitality zubu, jen nastane-li p sobením zevního násilí. Za ztrátu jednoho zubu každého dalšího zubu ásti zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu Za ztrátu, odlomení a poškození um lých zubních náhrad 0 a do asných (mlé ných) zub Poškození jazyka Stavy po poran ní jazyka s defektem tkán nebo jizevnatými deform., jen pokud se již nehodnotí podle p. 0 až 0 Úrazy krku Zúžení hrtanu nebo pr dušnice lehkého Zúžení hrtanu nebo pr dušnice st edního 0 Zúžení hrtanu nebo pr dušnice t žkého Podle bodu 0 nelze sou asn oce ovat p i hodnocení podle bod 0 až 0. Poúrazová porucha hlasu do 0 Ztráta hlasu (afonie) Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy 0 Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy P i hodnocení podle bod 0 až 0 nelze sou asn oce ovat podle bodu 0 nebo 0 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou 0 P i hodnocení podle bodu 0 nelze sou asn oce ovat podle bodu 0 nebo podle bod 0 až 0. Úrazy hrudníku, plic, srdce nebo jícnu Omezení hybnosti hrudníku a sr sty plic a st ny hrudní klinicky ov ené lehkého Omezení hybnosti hrudníku a sr sty plic a st ny hrudní klinicky ov ené st edního Omezení hybnosti hrudníku a sr sty plic a st ny hrudní klinicky ov ené t žkého Jiné následky poran ní plic podle porušení funkce a rozsahu, jednostranné od do 0

2 Jiné následky poran ní plic podle porušení funkce a rozsahu, oboustranné Poruchy srde ní a cévní (pouze po p ímém poran ní) klinicky ov ené podle porušení funkce od do 0 od do 0 0 Píšt l jícnu 0 Poúrazové zúžení jícnu lehkého Poúrazové zúžení jícnu st edního od do 0 Poúrazové zúžení jícnu t žkého od do 0 Úrazy b icha a trávicích orgán Porušení b išní st ny provázené porušením b išního lisu do Porušení funkce trávicích orgán podle poruchy a výživy od do 0 Ztráta sleziny Sterkorální píšt l podle sídla a rozsahu reakce v okolí od 0 do 0 Nedomykavost itních sv ra áste ná Nedomykavost itních sv ra úplná 0 0 Poúrazové zúžení kone níku nebo iti lehkého Poúrazové zúžení kone níku nebo iti t žkého 0 Úrazy mo ových a pohlavních orgán Ztráta jedné ledviny Ztráta obou ledvin Poúrazové následky poran ní ledvin a mo ových cest v etn chronické druhotné infekce lehkého Poúrazové následky poran ní ledvin a mo ových cest v etn chronické druhotné infekce st edního Poúrazové následky poran ní ledvin a mo ových cest 0 v etn chronické druhotné infekce t žkého Píšt l mo ového m chý e nebo mo ové roury 0 Nelze sou asn hodnotit podle bod 0 až 0. Ztráta jednoho varlete (p i kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat) Ztráta obou varlat nebo ztráta potence doložená sexuologickým vyšet ením do let 0 Ztráta obou varlat nebo ztráta potence doložená sexuologickým vyšet ením od do 0 let Ztráta obou varlat nebo ztráta potence doložená sexuologickým vyšet ením nad 0 let Ztráta pyje nebo závažné deformity do let 0 Ztráta pyje nebo závažné deformity do 0 let Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 0 let Je-li hodnoceno podle bod až, nelze sou asn hodnotit ztrátu potence podle bod 0 až. Poúrazové deformace ženských pohlavních orgán od do 0 Úrazy páte e a míchy Omezení hybnosti páte e lehkého do Omezení hybnosti páte e st edního do Omezení hybnosti páte e t žkého do Poúrazové poškození páte e, míchy, míšních plen a ko en od do s trvalými objektiv. p íznaky porušené fce lehkého Poúrazové poškození páte e, míchy, míšních plen a ko en s trvalými objektiv. p íznaky porušené fce st edního od do 0 Poúrazové poškození páte e, míchy, míšních plen a ko en od do 0 s trvalými objektiv. p íznaky porušené fce t žkého Úrazy pánve Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou od 0 do statiky páte e a funkce dolních kon etin u žen do let Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou od do 0 statiky páte e a funkce dolních kon etin u žen p es let a u muž Úrazy horních kon etin Uvedené hodnoty se vztahují na praváky. U levák platí hodnocení opa né. Ztráta horní kon etiny v ramenním kloubu nebo v oblasti 0 mezi loketním a ramenním kloubem Ztráta horní kon etiny v ramenním kloubu nebo v oblasti 0 mezi loketním a ramenním kloubem Úplná ztuhlost ramene v nep íznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) Úplná ztuhlost ramene v nep íznivém postavení (úplná 0 abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) Úplná ztuhlost ramene v p íznivém postavení nebo 0 v postavení jemu blízkém (odtažení 0º až 0º, p edpažení 0º až º a vnit ní rotace º) Úplná ztuhlost ramene v p íznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 0º až 0º, p edpažení 0º až º a vnit ní rotace º) Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého Omezení pohyblivosti ramenního kloubu st edního Omezení pohyblivosti ramenního kloubu st edního Omezení pohyblivosti ramenního kloubu t žkého Omezení pohyblivosti ramenního kloubu t žkého Pakloub kosti pažní 0 Pakloub kosti pažní Chronický zán t kostní d en pažní kosti jen po 0 nutných k lé ení následk úrazu Chronický zán t kostní d en pažní kosti jen po nutných k lé ení následk úrazu 0 Habituální vykloubení ramene (alespo po t ech jednozna n úrazových luxacích ramenního kloubu) Habituální vykloubení ramene (alespo po t ech jednozna n úrazových luxacích ramenního kloubu) Endoprotéza ramenního kloubu Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární krom p ípadné poruchy funkce Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární krom p ípadné poruchy funkce Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární krom p ípadné poruchy funkce ramenního kloubu Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární krom p ípadné poruchy funkce ramenního kloubu Poškození oblasti loketního kloubu a p edloktí Úplná ztuhlost loketního kloubu v nep íznivém postavení 0 (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) Úplná ztuhlost loketního kloubu v nep íznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) Úplná ztuhlost loketního kloubu v p íznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (ohnutí v úhlu 0º až º) 0 Úplná ztuhlost loketního kloubu v p íznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (ohnutí v úhlu 0º až º) Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého Omezení pohyblivosti loketního kloubu st edního Omezení pohyblivosti loketního kloubu st edního Omezení pohyblivosti loketního kloubu t žkého Omezení pohyblivosti loketního kloubu t žkého Úplná ztuhlost kloub radioulnárních v nep íznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých Úplná ztuhlost kloub radioulnárních v nep íznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých Úplná ztuhlost kloub radioulnárních v p íznivém postavení (st ední postavení nebo lehká pronace)

3 Úplná ztuhlost kloub radioulnárních v p íznivém postavení (st ední postavení nebo lehká pronace) Omezení p ivrácení a odvrácení p edloktí lehkého Omezení p ivrácení a odvrácení p edloktí lehkého Omezení p ivrácení a odvrácení p edloktí st edního Omezení p ivrácení a odvrácení p edloktí st edního Omezení p ivrácení a odvrácení p edloktí t žkého Omezení p ivrácení a odvrácení p edloktí t žkého Pakloub obou kostí p edloktí 0 Pakloub obou kostí p edloktí Pakloub kosti v etenní 0 0 Pakloub kosti v etenní Pakloub kosti loketní Pakloub kosti loketní Chronický zán t kostní d en kostí p edloktí jen po nutných k lé ení následk úrazu Chronický zán t kostní d en kostí p edloktí jen po nutných k lé ení následk úrazu Viklavý kloub loketní do Viklavý kloub loketní do Ztráta p edloktí p i zachovalém loketním kloubu Ztráta p edloktí p i zachovalém loketním kloubu Ztráta nebo poškození ruky Ztráta ruky v záp stí 0 0 Ztráta ruky v záp stí Ztráta všech prst ruky, pop. v etn záprstních kostí Ztráta všech prst ruky, pop. v etn záprstních kostí Ztráta prst ruky mimo palec, pop. v etn záprstních kostí Ztráta prst ruky mimo palec, pop. v etn záprstních kostí Úplná ztuhlost záp stí v nep íznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné h betní nebo dla ové ohnutí ruky) Úplná ztuhlost záp stí v nep íznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné h betní nebo dla ové ohnutí ruky) Úplná ztuhlost záp stí v p íznivém postavení (h betní ohnutí až 0 ) Úplná ztuhlost záp stí v p íznivém postavení (h betní ohnutí až 0 ) Pakloub lunkové kosti 0 Pakloub lunkové kosti Omezení pohyblivosti záp stí lehkého Omezení pohyblivosti záp stí lehkého Omezení pohyblivosti záp stí st edního Omezení pohyblivosti záp stí st edního Omezení pohyblivosti záp stí t žkého Omezení pohyblivosti záp stí t žkého Viklavost záp stí do Viklavost záp stí do Poškození palce ruky Ztráta koncového lánku palce 0 Ztráta koncového lánku palce Ztráta palce se záprstní kostí Ztráta palce se záprstní kostí Ztráta obou lánk palce Ztráta obou lánk palce Úplná ztuhlost mezi lánkového kloubu palce v nep íznivém postavení (krajní ohnutí) Úplná ztuhlost mezi lánkového kloubu palce v nep íznivém postavení (krajní ohnutí) Úplná ztuhlost mezi lánkového kloubu palce v nep íznivém postavení (v hyperextensi) Úplná ztuhlost mezi lánkového kloubu palce v nep íznivém postavení (v hyperextensi) Úplná ztuhlost mezi lánkového kloubu palce v p íznivém postavení (lehké poohnutí) 0 Úplná ztuhlost mezi lánkového kloubu palce v p íznivém postavení (lehké poohnutí) Úplná ztuhlost základního kloubu palce Úplná ztuhlost základního kloubu palce Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nep íznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nep íznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v p íznivém postavení (lehká opozice) Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v p íznivém postavení (lehká opozice) Trvalé následky po špatn zhojené Bennetov zlomenin s trvající subluxací, krom pln ní za poruchu fce. Trvalé následky po špatn zhojené Bennetov zlomenin s trvající subluxací, krom pln ní za poruchu fce. Úplná ztuhlost všech kloub palce v nep íznivém postavení Úplná ztuhlost všech kloub palce v nep íznivém postavení Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti mezi lánkového kloubu lehkého Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti mezi lánkového kloubu lehkého Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti mezi lánkového kloubu st edního Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti mezi lánkového kloubu st edního Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti mezi lánkového kloubu t žkého Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti mezi lánkového kloubu t žkého Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti základního kloubu st edního Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti základního kloubu st edního Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti základního kloubu t žkého Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti základního kloubu t žkého Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu st edního Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu st edního Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu t žkého Porucha úchopové funkce palce p i omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu t žkého Poškození ukazováku Ztráta koncového lánku ukazováku Ztráta koncového lánku ukazováku Ztráta dvou lánk ukazováku Ztráta dvou lánk ukazováku Ztráta všech t í lánk ukazováku Ztráta všech t í lánk ukazováku

4 Ztráta ukazováku se záprstní kostí Ztráta ukazováku se záprstní kostí Úplná ztuhlost všech t í kloub ukazováku v krajním natažení Úplná ztuhlost všech t í kloub ukazováku v krajním natažení Úplná ztuhlost všech t í kloub ukazováku v krajním ohnutí 0 Úplná ztuhlost všech t í kloub ukazováku v krajním ohnutí Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sev ení do dlan chybí až cm Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sev ení do dlan chybí až cm Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sev ení do dlan chybí p es až cm Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sev ení do dlan chybí p es až cm Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sev ení do dlan chybí p es až cm Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sev ení do dlan chybí p es až cm Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sev ení do dlan chybí p es cm Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sev ení do dlan chybí p es cm Nemožnost úplného natažení n kterého z mezi lánkových kloub ukazováku Nemožnost úplného natažení n kterého z mezi lánkových kloub ukazováku Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce Poškození prost edníku, prsteníku a malíku Ztráta celého prstu s p íslušnou kostí záprstní Ztráta celého prstu s p íslušnou kostí záprstní Ztráta všech t í lánk prstu nebo dvou lánk se ztuhlostí základního kloubu Ztráta všech t í lánk prstu nebo dvou lánk se ztuhlostí základního kloubu Ztráta koncového lánku jednoho z t chto prst Ztráta koncového lánku jednoho z t chto prst Ztráta dvou lánk prst bez omezení základního kloubu Ztráta dvou lánk prst bez omezení základního kloubu Úplná ztuhlost všech t í kloub jednoho z t chto prst v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prst ) Úplná ztuhlost všech t í kloub jednoho z t chto prst v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prst ) Porucha úchopové funkce prstu do úplného sev ení do dlan chybí až cm Porucha úchopové funkce prstu do úplného sev ení do dlan chybí až cm Porucha úchopové funkce prstu do úplného sev ení do dlan chybí p es až cm Porucha úchopové funkce prstu do úplného sev ení do dlan chybí p es až cm Porucha úchopové funkce prstu do úplného sev ení do dlan chybí p es až cm Porucha úchopové funkce prstu do úplného sev ení do dlan chybí p es až cm Porucha úchopové funkce prstu do úplného sev ení do dlan chybí p es cm 0 Porucha úchopové funkce prstu do úplného sev ení do dlan chybí p es cm Nemožnost úplného natažení jednoho z mezi lánkových kloub (p i neporušené úchopové funkci prstu) Nemožnost úplného natažení jednoho z mezi lánkových 0, kloub (p i neporušené úchopové funkci prstu) Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce Traumatické poruchy nerv horní kon etiny V hodnocení jsou již zahrnuty p ípadné poruchy vasomotorické a tro cké. Traumatická porucha nervu axillárního do 0 Traumatická porucha nervu axillárního do Traumatická porucha kmene nervu v etenního do s postižením všech inervovaných sval Traumatická porucha kmene nervu v etenního do s postižením všech inervovaných sval Traumatická porucha kmene nervu v etenního do se zachováním funkce trojhlavého svalu Traumatická porucha kmene nervu v etenního do se zachováním funkce trojhlavého svalu Traumatická porucha nervu muskulokutanního do 0 Traumatická porucha nervu muskulokutanního do Traumatická porucha kmene loketního nervu do 0 s postižením všech inervovaných sval Traumatická porucha kmene loketního nervu do s postižením všech inervovaných sval Traumatická porucha distální ásti loketního nervu se do 0 zachováním funkce ulnárního ohyba e karpu a ásti hlubokého ohyba e prst Traumatická porucha distální ásti loketního nervu se do zachováním funkce ulnárního ohyba e karpu a ásti hlubokého ohyba e prst Traumatická porucha kmene st edního nervu do 0 s postižením všech inervovaných sval Traumatická porucha kmene st edního nervu do s postižením všech inervovaných sval Traumatická porucha distální ásti st edního nervu do s postižením hlavn thenarového svalstva 0 Traumatická porucha distální ásti st edního nervu do s postižením hlavn thenarového svalstva Traumatická porucha všech t í nerv (pop. i celé pleten do 0 pažní) Traumatická porucha všech t í nerv (pop. i celé pleten do 0 pažní) Úrazy dolních kon etin Ztráta jedné dolní kon etiny v ky elním kloubu nebo 0 ztráta jedné dolní kon etiny v oblasti mezi ky elním a kolenním kloubem Pakloub stehenní kosti v kr ku nebo nekrosa hlavice 0 Endoprotéza ky elního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) Chronický zán t kostní d en kosti stehenní jen po nutných k lé ení následk úrazu Zkrácení jedné dolní kon etiny do cm 0 Zkrácení jedné dolní kon etiny do cm do Zkrácení jedné dolní kon etiny do cm do 00 Zkrácení jedné dolní kon etiny p es cm do 0 Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rota ní), za každých úchylky Úchylky p es º se hodnotí jako ztráta kon etiny. P i hodnocení osové úchylky nelze sou asn zapo ítávat musí být prokázány na RTG. 0 Úplná ztuhlost ky elního kloubu v nep íznivém postavení 0 (úplné p itažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení t mto blízká) 0 Úplná ztuhlost ky elního kloubu v p íznivém postavení 0 (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí) 0 Omezení pohyblivosti ky elního kloubu lehkého 0 Omezení pohyblivosti ky elního kloubu st edního 0 Omezení pohyblivosti ky elního kloubu t žkého 0

5 Poškození kolena 0 Úplná ztuhlost kolena v nep íznivém postavení ohnutí nad úhel º 0 Úplná ztuhlost kolena v nep íznivém postavení ohnutí nad úhel 0º 0 Úplná ztuhlost kolena v nep íznivém postavení ohnutí nad úhel 0º Úplná ztuhlost kolena v p íznivém postavení úplné natažení nebo ohnutí do úhlu º Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého Omezení pohyblivosti kolenního kloubu st edního Omezení pohyblivosti kolenního kloubu t žkého Viklavost kolenního kloubu v d sledku nedostate nosti postranního vazu Viklavost kolenního kloubu v d sledku nedostate nosti p edního zk íženého vazu Viklavost kolenního kloubu v d sledku nedostate nosti p edního zk íženého a postranního vazu Trvalé následky po poran ní m kkého kolena s p íznaky poškození menisku lehkého a st edního (bez prokázaných blokád) Trvalé následky po poran ní m kkého kolena s p íznaky poškození menisku t žkého (s prokázanými op tovnými blokádami) Trvalé následky po operativním vyn tí éšky v etn atro e stehenních a lýtkových sval Trvalé následky po operativním vyn tí ásti jednoho menisku (p i úplném rozsahu pohyb a dobré stabilit kloubu; jinak podle poruchy funkce) Trvalé následky po operativním vyn tí ásti obou menisk (p i úplném rozsahu pohyb a dobré stabilit kloubu; jinak podle poruchy funkce) do do do do do Pokud jsou trvalé následky hodnoceny již podle položek až, nep i ítá se již položka,,, nebo. Poškození bérce Ztráta dolní kon etiny v bérci se zachovaným kolenem Ztráta dolní kon etiny v bérci se ztuhlým kolenním 0 kloubem Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce Chronický zán t kostní d en kostí bérce jen po nutných k lé ení následk úrazu Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osové nebo rota ní úchylce (úchylky musí být prokázány na RTG); za každých Úchylky p es º se hodnotí jako ztráta bérce. P i hodnocení osové úchylky nelze sou asn po ítat relativní zkrácení kon etiny. Poškození v oblasti hlezenného kloubu Ztráta nohy v hlezenném kloubu 0 Ztráta nohy pod hlezenným kloubem se zachovalou patní kostí 0 Ztráta chodidla v Chopartov kloubu s artrodezou hlezna 0 Ztráta chodidla v Chopartov kloubu s pahýlem 0 v plantární exi Ztráta chodidla v Lisfrancov kloubu nebo pod ním Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nep íznivém 0 postavení (dorsální exe nebo v tší plantární exe) Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravoúhlém postavení Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v p íznivém postavení (ohnutí do plošky kolem º) Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu st edního Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu t žkého Úplná ztráta pronace a supinace nohy 0 Omezení pronace a supinace nohy do Viklavost hlezenného kloubu (nutný pr kaz RTG) do Plochá noha nebo vbo ená nebo vybo ená následkem do úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy Chronický zán t kostní d en v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otev ených zran ních nebo po operativních zákrocích nutných k lé ení následk úrazu Poškození v oblasti nohy Ztráta všech prst nohy Ztráta obou lánk palce nohy Ztráta obou lánk palce nohy se záprstní kostí nebo s její ástí Ztráta koncového lánku palce nohy Ztráta jiného prstu nohy (v etn malíku) za každý prst Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její ástí 0 Úplná ztuhlost mezi lánkového kloubu palce nohy Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy Úplná ztuhlost obou kloub palce nohy Úplná ztuhlost jiného prstu nohy než palce Omezení pohyblivosti mezi lánkového kloubu palce nohy Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce (za každý prst) Poúrazové ob hové a tro cké poruchy na jedné dolní do kon etin Poúrazové ob hové a tro cké poruchy na obou dolních do 0 kon etinách Poúrazové atro e svalstva dolních kon etin p i neomezeném rozsahu pohybu v kloubu na stehn (od cm) 0 Poúrazové atro e svalstva dolních kon etin p i neomezeném rozsahu pohybu v kloubu na bérci (od cm) Traumatické poruchy nerv dolní kon etiny V hodnocení jsou již zahrnuty p ípadné poruchy vasomotorické a tro cké. Traumatická porucha nervu sedacího do 0 Traumatická porucha nervu stehenního do 0 Traumatická porucha nervu obturatorii do Traumatická porucha kmene nervu holenního do s postižením všech inervovaných sval Traumatická porucha distální ásti nervu holenního do s postižením funkce prst Traumatická porucha kmene nervu lýtkového do 0 s postižením všech inervovaných sval Traumatická porucha hluboké v tve nervu lýtkového do Traumatická porucha povrchní v tve nervu lýtkového do Stav po operaci Achillovy šlachy pro rupturu (v tomto p ípad se nehradí omezení hybnosti hlezenního kloubu) Plošné jizvy Plošné hypertro cké jizvy (bez p ihlédnutí k poruše funkce) 0 Poškození do 0, % t lesného povrchu v obli eji a na krku do Poškození od 0, % do % t lesného povrchu v obli eji do a na krku Poškození do 0, % t lesného povrchu mimo obli ej a krk do Poškození od 0, % do % t lesného povrchu mimo do obli ej a krk Poškození nad % t lesného povrchu za každé další % à % poškození t lesného povrchu Podélné jizvy Jizvy v obli eji a na krku do cm 0 Jizvy v obli eji a na krku od do cm 0, Jizvy v obli eji a na krku nad cm za každý další cm à 0, Podélné jizvy mimo obli ej a krk 0

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn)

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé

Více

Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu

Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu Trvalé následky: Maximální % plnění: 1 Úrazy hlavy a smyslových orgánů 1 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm2 5%

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

Oceňovací tabulka. Plnění za trvalé následky úrazu platné od

Oceňovací tabulka. Plnění za trvalé následky úrazu platné od Oceňovací tabulka Plnění za trvalé následky úrazu platné od 28.1.2013 ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ 1 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm 2 5 % 2 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10

Více

Plnění za trvalé následky úrazu

Plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka B 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění trvalé následky

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění trvalé následky ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění trvalé následky Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky 1. 2. 3. 4. Zásady pro hodnocení Výši plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře, který pojištěného ošetřoval.

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn)

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Z 0026 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých

Více

Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu

Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu účinnost 1. 6. 2008 Hodnocení trvalých následků úrazu vychází zlékařské zprávy, postižení s ohledem na míru funkčního poškození orgánu v% Diagnoza %

Více

Klasifikace. plnění za trvalé následky úrazu. Verze: 16.11.2012

Klasifikace. plnění za trvalé následky úrazu. Verze: 16.11.2012 p Klasifikace plnění za trvalé následky úrazu ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu 001 do 10 cm 2 5 % 002 nad 10 cm 2 15 % Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém

Více

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu trvalé následky 1 / 7 úrazu. Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu Co musí trvalý následek splňovat Pojistné krytí se vztahuje výhradně na trvalé následky úrazu, nikoli nemoci.

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 ČÁST A: Při hodnocení omezení hybnosti nebo nestability se již

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA II. pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

OCEŇOVACÍ TABULKA II. pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu 02/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé následky úrazu Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši

Více

TABULKA. pro oceňování trvalých následků úrazu. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

TABULKA. pro oceňování trvalých následků úrazu. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. TABULKA pro oceňování trvalých následků úrazu Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. Tabulka pro oceňování trvalých následků úrazu Stránka 1 Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance nejvyššího plnění z trvalých následků úrazu Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci nejvyššího plnění pro závažná poškození

Více

Příl.2 Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů

Příl.2 Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů Příl.2 Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů Položka Klasifikace poškození zdraví počet bodů 01 Hlava a smyslové orgány 0110 Ztráta vlasů po skalpaci úplná u muže 150 0111

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 8. vydání 5/2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

Více

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním Položka Poškození zdraví Počet bodů 1. Hlava

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Z0026

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Z0026 www.koop.cz Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Z0026 ZÁSADY PRO HODNOCENÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU (TN) A STANOVENÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ ZA TN 1. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Platnost od 1. 10. 2014 S vámi od A do Z Trvalé následky úrazu Obsah Denní odškodné Obsah Hlava (str. 1) Hlava (str. 12) Krk (str. 2) Krk (str.

Více

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné S vámi od A do Z Trvalé následky úrazu Obsah Denní odškodné Obsah Hlava (str. 1) Hlava (str. 13) Krk (str. 2) Krk (str. 15) Hrudník (str. 3)

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH Pár slov úvodem 1 Co lze pojistit 1 Na co se pojištění nevztahuje 1 Vaše povinnosti 2 Pojištění skel 2 Pojištění zavazadel 3 Úraz cestujících

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-02/2016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-02/2016 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-02/2016 OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Na co se pojištění nevztahuje...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Na co se pojištění nevztahuje...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění zavazadel...3

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Co nelze pojistit...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění zavazadel...2 Úraz cestujících...3

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Na co se pojištění nevztahuje...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění zavazadel...3

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-10/2016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-10/2016 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-10/2016 OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Na co se pojištění nevztahuje...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-03/2017

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-03/2017 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-03/2017 OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Na co se pojištění nevztahuje...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění

Více

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ OCEŇOVACÍ TABULKY PRO TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU A DENNÍ ODŠKODNÉ platnost od 1..7 OBSAH TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ. Hlava. Hlava 1. Krk 1. Krk 2. Hrudník 2. Hrudník. Břicho, záda, páteř a pánev. Břicho,

Více

Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění vozidel

Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění vozidel Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění vozidel OBSAH Pár slov úvodem... 1 Co lze pojistit... 1 Na co se pojištění nevztahuje... 1 Vaše povinnosti... 2 Pojištění skel... 2 Pojištění zavazadel...

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Tabulka A Plnění za bu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pro spělé pojištěné HLAVA Skalpace

Více

Oceňovací tabulky A, B

Oceňovací tabulky A, B ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 58 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu ZPPSÚP PI Kód: Group 700 1. 1. 2 0 13 Úvodní ustanovení: 1) Tyto zvláštní pojistné podmínky

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění vozidel

Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění vozidel Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění vozidel OBSAH Pár slov úvodem... 1 Co lze pojistit... 1 Na co se pojištění nevztahuje... 1 Vaše povinnosti... 2 Pojištění skel... 2 Pojištění zavazadel...

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pol. DIAGNÓZA DNL - 8 DNL -

Více

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ pro JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN 2017 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBSAH NABÍDKY: 1 Informace o Kooperativě...3 2 Nabídka skupinového

Více

Automoto klub v AČR Hořice (AMK Hořice v AČR)

Automoto klub v AČR Hořice (AMK Hořice v AČR) NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ DLE SAZBY 3 UX pro společnost Automoto klub v AČR Hořice (AMK Hořice v AČR) PRAHA, ÚNOR 2016 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBSAH NABÍDKY:

Více

Popálení rohovky komplikované rohovkovým vředem. 10 % Pohmoždění oka 046 s krvácením do přední komory 5 %

Popálení rohovky komplikované rohovkovým vředem. 10 % Pohmoždění oka 046 s krvácením do přední komory 5 % PŘÍLOHA: KLASIFIKACE PLNĚNÍ ZA POŠKOZENÍ ÚRAZEM Zásady pro hodnocení poškození úrazem 1. Dokument Klasifikace plnění za poškození úrazem (Klasifikace) obsahuje jednotlivé položky poškození úrazem - diagnózy,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu Oceňovací tabulka A 01/20 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 58 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ÚRAZ ČOV 2018 s platností od 1. prosince 2018

POJISTNÉ PODMÍNKY ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ÚRAZ ČOV 2018 s platností od 1. prosince 2018 POJISTNÉ PODMÍNKY ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ÚRAZ ČOV 2018 s platností od 1. prosince 2018 Obsah: ODDÍL A ODDÍL B ODDÍL C ODDÍL D ODDÍL E ODDÍL F ODDÍL G SPOLEČNÁ USTANOVENÍ POJIŠTĚNÍ SMRTI ÚRAZEM POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH

Více

Oceňovací tabulky A, B

Oceňovací tabulky A, B ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 58, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 7

Více

Nabídka úrazového pojištění Pro registrované hráče FA ČR - Futsal

Nabídka úrazového pojištění Pro registrované hráče FA ČR - Futsal Nabídka úrazového pojištění Pro registrované hráče FA ČR - Futsal Vážení členové FA ČR, vážení futsalisté, si Vás dovoluje oslovit se zvýhodněným úrazovým pojištěním pro registrované hráče FAČR Futsal.

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 06/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

Úrazové pojištění řidičů

Úrazové pojištění řidičů (v2) ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.3 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při shodné pojistné

Více

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA 388/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí,

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA KOSTERNÍ (OPĚRN RNÁ) SOUSTAVA Kostra člověka 1. Osová kostra: 2. Kostra končetin kostra hlavy (lebka) kostra trupu etin: kostra horních končetin kostra dolních končetin PÁTEŘ 7 krčních obratlů 12 hrudních

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ DPPFAD-06/2016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ DPPFAD-06/2016 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ DPPFAD-06/2016 OBSAH Co právě čtete...1 Co lze pojistit...1 Územní platnost...1 Co nelze pojistit...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel (Skla)...2 Pojištění

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07. Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 12.4. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P07 Po adové íslo: 7. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 19.3. 2012 Datum ov ení: 12.4. 2012 Vzd lávací oblast

Více

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 )

TALISMAN. (dále také jen TAL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále také jen TAL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen

Více

043 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená do 90 dní

043 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená do 90 dní Oceňovací tabulka A Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu z pojištění pro případ léčení úrazu s limitem plnění od 8. dne zpětně (denní odškodné). Účinná

Více

1 Pojistná smlouva EasyLife

1 Pojistná smlouva EasyLife SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ EASYLIFE 6 METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. SAZEBNÍK EL 6.0 účinnost od 1. ledna 2014 Tento Sazebník investičního životního pojištění EasyLife obsahuje vždy ke dni uzavření

Více

Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění

Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění 1. Pár slov úvodem Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro naše pojištění vozidel. Budeme se ze všech sil snažit, abyste ocenili, že jste si vybrali zrovna

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu ČP Lokalizace a charakter zranění dnů Úrazy hlavy 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 35 2 Úplná skalpace hlavy s kožním defektem 77 3 Pohmoždění

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví Změna: 50/2003 Sb. 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů

Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů ------------------------------------------------------------------ Kód Klasifikace poškození zdraví počet bodů ------------------------------------------------------------------

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Zásady pro hodnocení Výši plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře,

Více

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Chyby při polohování Markéta Stošková DiS. Zásady, které se často porušují Polohovat po 2 hodinách, podle potřeb pacienta i častěji, mikropolohování, v noci

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU S PROGRESÍ

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU S PROGRESÍ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU S PROGRESÍ ZPPSNP PPI 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 725 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu účinnost 1. 6. 2008 Doba nezbytného léčení vychází zpočtu dní, po kterou se pojištěný skutečně léčil, nezapočítávají se data

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Lidské tělo části těla, kostra Anotace Pracovní listy k zopakování a procvičení o lidském těle. Autor Mgr.

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

KOSTRA. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské kostry.

KOSTRA. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské kostry. KOSTRA Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské kostry. Kostra opora těla spolu se svaly umožňuje pohyb chrání některé vnitřní orgány (srdce,

Více

NÁROK NA PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NÁROK NA PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NÁROK NA PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Aby mohl vzniknout nárok na průkaz, je nutné, aby z lékařských zpráv vyplývalo některé z následujících postižení. Je nutné, aby zpráva byla od lékaře, který

Více

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. Léčba pohybového systému včetně nemocí periferního nervového systému

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí. Léčba pohybového systému včetně nemocí periferního nervového systému Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Léčba pohybového systému včetně nemocí periferního nervového systému Nervový systém Vzhledem k tomu, že v dalších kapitolách budeme probírat celý nervový systém,tedy

Více

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM IRDRG název 00011 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC 00012 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC 00013 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC 00021 TRANSPLANTACE JATER BEZ CC 00022 TRANSPLANTACE JATER

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

Poranění a zlomeniny horní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny horní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny horní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění klíční kosti 1 Fraktura klíční kosti: Střední třetina nejčastěji Dislokace se zkrácením vzdálenost ramene je kratší

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro denní odškodné při

Více

20. Ohyba e záp stí a prst. 29. Ohyba e ky le

20. Ohyba e záp stí a prst. 29. Ohyba e ky le Zásobník protahovacích cvik 1. Ohyba e pae 2. Natahova e pae 3. Natahova e ky le a ohyba e kolena 4. Ohyba e ky le a natahova e kolena 5. Ohyba e ky le 6. Odtahova e a zevní rotátory ky le 7. P itahova

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL)

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL) Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL) Platnost od 01.06.2013 ČP Lokalizace a charakter zranění dnů HLAVA 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 2 Úplná skalpace hlavy

Více

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

VY_32_INOVACE_0611 Kostra člověka lidské tělo.notebook. July 11, 2012. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

VY_32_INOVACE_0611 Kostra člověka lidské tělo.notebook. July 11, 2012. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady:6.sada Ověřeno ve výuce:28.3.2o12 Třída:5. Datum:3.1.2012 1 KOSTRA ČLOVĚKA-LIDSKÉ TĚLO

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012 p Klasifikace plnění za poškození úrazem HLAVA 001 Pohmoždění hlavy těžkého stupně (mozková i obličejová část) 2 % Poškození kožního krytu skalpace 002 částečná 5 % 003 úplná 14 % Zlomenina dolní čelisti

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Přírodověda

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Přírodověda Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Přírodověda 4. - 5. Název DUM: VY_32_INOVACE_1C_11_KOSTRA_KONČETIN Vyučovací předmět: Přírodověda

Více

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci).

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci). vedená v souladu Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015 urazy.bppo.cz www.bppo.cz POUČENÍ Všechny pracovní úrazy je vedoucí zaměstnanec povinen evidovat - vést zápis přesně podle

Více

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ Organizace: Identifikační číslo: Pracoviště: Vydána do užívání dne: Stránka 1 z 21 POKYNY K VEDENÍ KNIHY ÚRAZŮ: 1. Kniha úrazů musí být trvale k dispozici na všech pracovištích společnosti,

Více

Projekt pro školky zdravá dětská noha

Projekt pro školky zdravá dětská noha Projekt pro školky zdravá dětská noha Unikátní patentová technologie Diagnostický systém optické podografie (termografie) a počítačové vyšetření chodidla Realizátor projektu: Pavel Ihnát, Diagnostik a

Více

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA

SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA SMLOUVA MEZI ESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPE ENÍ LÉKA SKÁ ZPRÁVA Vyplní kompetentní instituce v Japonsku / lánky 13 až 19 Smlouvy / 13 19 lánek 7 Správního ujednání / ást A: Vyplní žadatel

Více