TABULKA. pro oceňování trvalých následků úrazu. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TABULKA. pro oceňování trvalých následků úrazu. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014."

Transkript

1 TABULKA pro oceňování trvalých následků úrazu Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od Tabulka pro oceňování trvalých následků úrazu Stránka 1

2 Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé následky úrazu 1. Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši procentního podílu z pojistné částky, který pro jednotlivá tělesná poškození podle tabulky pro trvalé následky úrazu odpovídá rozsahu trvalých následků po jejich ustálení a v případě, že se neustálily do tří let ode dne úrazu, podle procentního podílu, který odpovídá jejich stavu ke konci této lhůty. Stanoví-li tabulka pro trvalé následky úrazu procentní rozpětí, určí pojistitel výši pojistného plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídala povaze a rozsahu tělesného poškození způsobeného úrazem. 2. Rozsah trvalých následků úrazu určuje pojistitel na základě prohlídky pojištěného příslušným odborným lékařem a po případné konzultaci se svým posudkovým lékařem. 3. Způsobil-li jediný úraz pojištěnému několik trvalých následků, hodnotí se celkové trvalé následky součtem procent pro jednotlivé následky, nejvýše však 100 %, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 4. Týkají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech téhož údu, orgánu nebo jejich částí, hodnotí je pojistitel jako celek, a to nejvýše procentem, uvedeným v tabulce pro trvalé následky úrazu pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí. 5. Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úrazem, sníží pojistitel pojistné plnění o tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah předcházejícího poškození stanovený též podle tabulky pro trvalé následky úrazu. 6. Nemůže-li pojistitel plnit proto, že trvalé následky úrazu nejsou po uplynutí 6 měsíců ode dne úrazu ještě ustáleny, avšak je již známo, jaký bude jejich minimální rozsah, poskytne pojištěnému na jeho písemnou žádost přiměřenou zálohu na pojistné plnění. 7. Pokud úraz, třeba jediný, zanechá pojištěnému jako trvalé následky viklavost jakéhokoliv kloubu a hodnocení poúrazových TN přesahuje 10 %, vyloučí likvidátor další plnění za distorze a luxace u toho kterého kloubu. 8. Jestliže před výplatou pojistného plnění za trvalé následky úrazu pojištěný zemře, nikoliv však na následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel jeho dědicům částku, která odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu pojištěného v době jeho smrti, nejvýše však pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu. Tabulka pro oceňování trvalých následků úrazu Stránka 2

3 TN PO ÚRAZECH HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ 601 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm2 do 5 % 602 nad 2 cm2 do 10 cm2 do 15 % 603 přes 10 cm2 do 25 % 604 Vážné mozkové a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (vyšetření CT, psychiatrie nebo neurologie) podle stupně do 100 % 605 Traumatická porucha lícního nervu do 15 % 606 Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně do 15 % Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo poškození ostatních částí hlavy a krku, kosmeticky závažné či vzbuzující soucit 607 do 10 % 608 do 20 % 609 do 35 % Podle pol. 607 nelze hodnotit jizvy ve vlasaté části hlavy 610 Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea) 15 % Poškození nosu nebo čichu 611 Deformace zevního tvaru nosu nebo přepážky nosní s funkčně významnou poruchou nosní průchodnosti do 5 % 612 Ztráta celého nosu bez poruchy dýchání do 20 % 613 Ztráta celého nosu s poruchou dýchání 25 % 614 Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení do 10 % 615 Perforace přepážky 5 % 616 Ztráta čichu do 10 % Je-li současně hodnocena ztráta chuti podle pol. 656, může hodnocení podle obou položek činit nejvýše 10 % Ztráta očí nebo zraku Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 35 %, na druhém oku více než 65 % a na obou očích více než 100 % Trvalá poškození uvedená v pol. 618, 624 až 627, 629, 632 a 633 se hodnotí nejvýše 100 % 617 Následky očních zranění, jež mají za následek snížení zrakové ostrosti, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1, je-li vizus horší než 6/ Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti 5 % 619 Traumatická ztráta čočky na jednom oku 15% Dojde-li k náhradě nitrooční čočkou, hodnotí se p odle pol. 630 nebo Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12 15 % Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afakické korekce 621 Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně do 25 % 622 Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2 od 10 % ztráty výše 623 Ostatní omezení zorného pole se určí podle počtu procent ztráty zorného pole. Centrální skotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle hodnoty zrakové ostrosti Porušení průchodnosti slzných cest 624 na jednom oku 5 % 625 na obou očích 10 % Chybné postavení brv 626 na jednom oku 5 % 627 na obou očích 10 % 628 Rozšíření a ochrnutí zornice se hodnotí dle vízu bez stenopeické korekce (podle pomocné tabulky č. 1) 629 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptóza horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy vizu), pro každé oko 5 % Traumatická porucha akomodace 630 jednostranná (hodnotit do 50 let) 8 % 631 oboustranná (hodnotit do 45 let) 5 % Lagoftalmus postraumatický 632 jednostranný 8 % 633 oboustranný 16 % Při hodnocení podle pol. 632 a 633 nelze současně hodnotit podle pol Ptóza horního víčka se hodnotí dle omezení zorného pole (podle pomocné tabulky č. 2) Poškození uší nebo porucha sluchu Deformace nebo ztráta boltce 634 deformace boltce do 10 % 635 ztráta jednoho boltce 10 % 636 ztráta obou boltců 15 % 637 Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce do 5 % Nedoslýchavost jednostranná % 639 do 5 % 640 do 12 % Nedoslýchavost oboustranná 641 do 10 % 642 do 20 % 643 do 35 % Ztráta sluchu 644 jednoho ucha 15 % 645 druhého ucha 25 % 646 Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu 40 % Porucha labyrintu 647 jednostranná podle stupně % 648 oboustranná podle stupně % Při hodnocení podle pol. 641 až 648 musí být provedeno audiometrické vyšetření Poškození chrupu Hodnotí se ztráta zdravých zubů I. V. vpravo a vlevo nahoře i dole nebo jejich části, pokud nastane působením zevního násilí Za ztrátu 1 % 649 jednoho zubu 1 % 650 každého dalšího zubu 651 části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu 1 % 652 Za deformitu frontálních stálých zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů, za každý poškozený stálý zub 1 % 653 Za obroušení pilířových zubů pod korunky fixních náhrad nebo sponových zubů snímacích náhrad pro zuby ztracené úrazem, za každý obroušený zub 0,5 % 654 Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů 0 % Poškození jazyka 655 Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle pol. 660 až % 656 Ztráta chuti podle rozsahu do 10 % Je-li současně hodnocena ztráta čichu podle pol. 616, může hodnocení podle obou položek činit nejvýše 10 % Tabulka pro oceňování trvalých následků úrazu Stránka 3

4 TN PO ÚRAZECH KRKU Zúžení hrtanu nebo průdušnice 657 do 15 % 658 do 30 % 659 do 65 % Při hodnocení podle pol. 659 nelze současně hodnotit podle pol. 660 až Poúrazové poruchy hlasu (chraptivost) do 20 % 661 Ztráta hlasu (afonie) 25 % 662 Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy % 663 Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy 30 % Při hodnocení podle pol. 660 až 663 nelze současně hodnotit podle pol. 659 nebo Stav po poúrazové tracheotomii s trvale zavedenou kanylou do 50 % Při hodnocení podle pol. 664 nelze současně hodnotit podle pol. 659 až 663 TN PO ÚRAZECH HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené 665 do 10 % 666 do 20 % 667 do 30 % Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu 668 jednostranné % 669 oboustranné % 670 Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce % 671 Píštěl jícnu 30 % Poúrazové zúžení jícnu 672 do 10 % % % TN PO ÚRAZECH BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ 675 Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu do 25 % 676 Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce % 677 Ztráta sleziny 25 % 678 Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce do 15 % 679 Sterkorální pištěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí % Nedomykavost řitních svěračů 680 částečná do 20 % 681 úplná 60 % Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti 682 do 10 % 683 do 20 % 684 do 50 % TN PO ÚRAZECH MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ 685 Ztráta jedné ledviny při nefunkčnosti druhé ledviny 70 % 686 Ztráta jedné ledviny při funkčnosti druhé ledviny do 40 % 687 Ztráta části ledviny podle stupně poruchy funkce do 25 % Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce 688 do 10 % 689 do 20 % 690 do 50 % 691 Píštěl močového měchýře nebo močové trubice 50 % Nelze současně hodnotit podle pol. 688 až Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin % Hodnocení dle této položky se používá pouze při poškození míchy nebo mozku 693 Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat) 10 % Ztráta obou varlat nebo ztráta potence 694 do 45 let do 50 % 695 od 46 let do 60 let do 20 % 696 nad 60 let do 10 % Při ztrátě potence je nutné neurologické vyšetření, zda byla porušena příslušná nervová centra, nebo sexuologické vyšetření Ztráta pyje nebo závažné deformity (neurologické nebo sexuologické vyšetření) 697 do 45 let do 50 % 698 od 46 let do 60 let do 20 % 699 nad 60 let do 10 % Při hodnocení podle pol. 697 až 699 nelze současně hodnotit podle pol. 694 až Poúrazová deformace ženských pohlavních orgánů (je nutné posouzení fertility) % TN PO ÚRAZECH PÁTEŘE A MÍCHY Omezení hybnosti páteře 701 do 10 % 702 do 25 % 703 do 55 % Nelze současně hodnotit podle pol. 704 až 706 Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce % % % Nelze současně hodnotit podle pol. 701 až 703 TN PO ÚRAZECH PÁNVE Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin 707 u žen do 45 let % 708 u žen nad 45 let % 709 u mužů % Bez poruchy statiky páteře se pojistné plnění snižuje na třetinu TN PO ÚRAZECH HORNÍCH KONČETIN Uvedené hodnoty se vztahují na pravoruké. U levorukých platí hodnocení opačné. Poškození v oblasti ramenního kloubu Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem 710 vpravo 60 % 711 vlevo 50 % Tabulka pro oceňování trvalých následků úrazu Stránka 4

5 Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) 712 vpravo 35 % 713 vlevo 30 % Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50 70, předpažení a vnitřní rotace 20 ) 714 vpravo 30 % 715 vlevo 25 % Omezení pohyblivosti ramenního kloubu (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 ) 716 vpravo do 5 % 717 vlevo do 4 % (vzpažení předpažením do 135 ) 718 vpravo do 10 % 719 vlevo do 8 % (vzpažení předpažením do 90 ) 720 vpravo do 18 % 721 vlevo do 15 % U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo se při současném omezení rotačních pohybů hodnocení podle pol. 716 až 721 zvyšuje o třetinu. Pakloub kosti pažní (potvrzený rtg. snímkem) 722 vpravo 40 % 723 vlevo 33,5 % Chronický zánět kostní dřeně jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu 724 vpravo 30 % 725 vlevo 25 % 726 Endoprotéza ramenního kloubu 30 % Habituální vykloubení ramene 727 vpravo do 15 % 728 vlevo do 12 % Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění za habituální luxaci je, že první luxace (prokázaná rtg., sono vyšetřením) musí nastat během trvání pojištění. Hodnocení TN podle pol. 727 a 728 vylučuje právo na pojistné plnění za tělesné poškození dalších vymknutí kosti pažní (ramene) podle oceňovací tabulky pro TP, pol. 211 a 212. Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce 729 přední 3 % 730 zadní 5 % Nenapravené nebo napravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu 731 vpravo 6 % 732 vlevo 5 % Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu. Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu 733 vpravo 3 % 734 vlevo 2,5 % Poškození v oblasti loketního kloubu a předloktí Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) 735 vpravo 30 % 736 vlevo 25 % Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90 až 95 ) 737 vpravo 20 % 738 vlevo 16,5 % Omezení pohyblivosti loketního kloubu 739 vpravo do 6 % 740 vlevo do 5 % 741 vpravo do 12 % 742 vlevo do 10 % 743 vpravo do 18 % 744 vlevo do 15 % Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci v krajním odvrácení nebo přivrácení) 745 vpravo 20 % 746 vlevo 16,5 % Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) 747 vpravo do 20 % 748 vlevo do 16,5 % Omezení přivrácení a odvrácení předloktí 749 vpravo do 5 % 750 vlevo do 4 % 751 vpravo do 10 % 752 vlevo do 8 % 753 vpravo do 20 % 754 vlevo do 16 % Pakloub obou kostí předloktí 755 vpravo 40 % 756 vlevo 35 % Pakloub kosti vřetenní 757 vpravo 30 % 758 vlevo 25 % Pakloub kosti loketní 759 vpravo 20 % 760 vlevo 15 % Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 761 vpravo 27,5 % 762 vlevo 22,5 % Viklavý kloub loketní 763 vpravo lehký stupeň do 10 % 764 vpravo těžký stupeň do 20 % 765 vlevo lehký stupeň do 8 % 766 vlevo těžký stupeň do 16 % 767 Totální protéza lokte po úrazu 30 % Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu 768 vpravo 55 % 769 vlevo 45 % Ztráta nebo poškození ruky Ztráta ruky v zápěstí 770 vpravo 50 % 771 vlevo 42 % Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí 772 vpravo 50 % Tabulka pro oceňování trvalých následků úrazu Stránka 5

6 773 vlevo 42 % Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí 774 vpravo 45 % 775 vlevo 37,5 % Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné dlaňové nebo hřbetní ohnutí ruky) 776 vpravo do 30 % 777 vlevo do 25 % Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení 778 vpravo do 20 % 779 vlevo do 17 % Pakloub člunkové kosti (rtg. vyšetření) 780 vpravo 15 % 781 vlevo 12,5 % Při komplikaci nekrózou se hodnocení dle pol. 780 a 781 zvyšuje o jednu třetinu. Viklavost zápěstí 782 vpravo do 5 % 783 vlevo do 4 % 784 vpravo do 10 % 785 vlevo do 8 % 786 vpravo do 12 % 787 vlevo do 10 % Omezení pohyblivosti zápěstí 788 vpravo do 6 % 789 vlevo do 5 % 790 vpravo do 12 % 791 vlevo do 10 % 792 vpravo do 20 % 793 vlevo do 17 % Poškození palce Ztráta koncového článku palce 794 vpravo do 9 % 795 vlevo do 7,5 % Ztráta palce se záprstní kostí 796 vpravo do 25 % 797 vlevo do 21 % Ztráta obou článků palce 798 vpravo do 18 % 799 vlevo do 15 % Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) 800 vpravo 8 % 801 vlevo 7 % (v hyperextenzi) 802 vpravo 7 % 803 vlevo 6 % Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) 804 vpravo 6 % 805 vlevo 5 % Úplná ztuhlost základního kloubu palce 806 vpravo 6 % 807 vlevo 5 % Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) 808 vpravo 9 % 809 vlevo 7,5 % Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice) 810 vpravo 6 % 811 vlevo 5 % Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce (nutné rtg. vyšetření) 812 vpravo 3 % 813 vlevo 2,5 % Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení 814 vpravo do 25 % 815 vlevo do 21 % Při hodnocení podle pol. 794 až 815 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce palce podle pol. 816 až 833. Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu 816 vpravo do 2 % 817 vlevo do 1,5 % 818 vpravo do 4 % 819 vlevo do 3 % 820 vpravo do 6 % 821 vlevo do 5 % Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu 822 vpravo do 2 % 823 vlevo do 1,5 % 824 vpravo do 4 % 825 vlevo do 3 % 826 vpravo do 6 % 827 vlevo do 5 % Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu 828 vpravo do 3 % 829 vlevo do 2,5 % 830 vpravo do 6 % 831 vlevo do 5 % 832 vpravo do 9 % 833 vlevo do 7,5 % Poškození ukazováku Ztráta koncového článku ukazováku 834 vpravo do 5 % 835 vlevo do 4 % Ztráta dvou článků ukazováku 836 vpravo do 10 % Tabulka pro oceňování trvalých následků úrazu Stránka 6

7 837 vlevo do 8 % Ztráta všech tří článků ukazováku 838 vpravo do 12 % 839 vlevo do 10 % Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku. Ztráta ukazováku se záprstní kostí 840 vpravo do 15 % 841 vlevo do 12,5 % Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení 842 vpravo 12 % 843 vlevo 10 % Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí 844 vpravo 15 % 845 vlevo 12,5 % Při hodnocení podle pol. 834 až 845 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce ukazováku podle pol. 846 až 853. Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm 846 vpravo do 4 % 847 vlevo do 3,5 % do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm 848 vpravo do 6 % 849 vlevo do 4 % do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm 850 vpravo do 8 % 851 vlevo do 6 % do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm 852 vpravo do 10 % 853 vlevo do 8 % Nemožnost úplného natažení jednoho nebo obou mezičlánkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci 854 vpravo 1,5 % 855 vlevo 1 % Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce 856 vpravo 2,5 % 857 vlevo 2 % Poškození prostředníku, prsteníku a malíku Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní 858 vpravo do 9 % 859 vlevo do 7,5 % Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu 860 vpravo do 8 % 861 vlevo do 6 % Ztráta dvou článků prstu bez omezení základního kloubu 862 vpravo do 5 % 863 vlevo do 4 % Ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů 864 vpravo do 3 % 865 vlevo do 2,5 % Za ztrátu celého článku se považuje i ztráta více než poloviny článku. Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů) 866 vpravo 9 % 867 vlevo 7,5 % Při hodnocení podle pol. 858 až 867 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce prstu podle pol. 868 až 875. Porucha úchopové funkce prstu do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm 868 vpravo do 2 % 869 vlevo do 1,5 % do úplného sevření do dlaně chybí přes 2 do 3 cm 870 vpravo do 3 % 871 vlevo do 2 % do úplného sevření do dlaně chybí přes 3 do 4 cm 872 vpravo do 5 % 873 vlevo do 4 % do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm 874 vpravo do 8 % 875 vlevo do 6 % Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánko-vých kloubů při neporušené úchopové funkci prstu 876 vpravo 1 % 877 vlevo 0,5 % Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce 878 vpravo 1,5 % 879 vlevo 1 % Traumatické poruchy nervů horní končetiny (potvrzené EMG nebo svalovým testem) V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické. Traumatická porucha nervu axillárního 880 vpravo do 30 % 881 vlevo do 25 % Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů 882 vpravo do 45 % 883 vlevo do 37,5 % se zachováním funkce trojhlavého svalu 884 vpravo do 35 % 885 vlevo do 27,5 % Obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů 886 vpravo do 15 % 887 vlevo do 12,5 % Traumatická porucha nervu muskulokutanního 888 vpravo do 25 % 889 vlevo do 15 % Traumatická porucha distálního kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů 890 vpravo do 40 % 891 vlevo do 33 % Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů 892 vpravo do 30 % 893 vlevo do 25 % Traumatická porucha středního nervu s postižením všech inervovaných svalů 894 vpravo do 35 % 895 vlevo do 30 % Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní) 896 vpravo do 60 % 897 vlevo do 50 % Tabulka pro oceňování trvalých následků úrazu Stránka 7

8 TN PO ÚRAZECH DOLNÍCH KONČETIN Poškození v oblasti kyčelního kloubu 898 Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem 50 % 899 Pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice 40 % 900 Endoprotéza 30 % 901 Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 25 % Zkrácení jedné dolní končetiny 902 o 1 až 2 cm do 2,5 % 903 přes 2 do 4 cm do 10 % 904 přes 4 do 6 cm do 15 % 905 přes 6 cm do 25 % 906 Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační) za každých celých 5 úchylky 5 % Úchylky přes 45 se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchylky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny. Úchylky se hodnotí teprve, když přesahují 5. Úplná ztuhlost kyčelního kloubu 907 v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká) 40 % 908 v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí) 30 % Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu 909 do 10 % 910 do 20 % 911 do 30 % Poškození kolena Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení 912 úplné natažení nebo ohnutí nad úhel % 913 ohnutí nad % 914 Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení do 30 % 915 Úplná patelektomie včetně vychudnutí a omezení funkce čtyřhlavého svalu stehenního 15 % 915A Patelektomie neúplná do 7 % 916 Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu 30 % Omezení pohyblivosti kolenního kloubu 917 do 10 % 918 do 15 % 919 do 25 % Viklavost kolenního kloubu 920 v důsledku nedostatečnosti postranního vazu do 5 % 921 v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého vazu do 15 % 922 v důsledku nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazu do 20 % Jde-li o izolované poranění vazů nebo menisků, nelze při hodnocení podle pol. 920 až 922 současně hodnotit omezení pohyblivosti kolenního kloubu podle pol. 917 až 919. V případě současného poranění vazů a menisků lze hodnocení TN podle těchto položek sčítat. Je však nutné vycházet z hodnocení posudkového lékaře. Trvalé následky po operativním vynětí 923 jednoho celého menisku (při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, mimo poruchu funkce) 5 % 924 části jednoho menisku 2 % 925 obou celých menisků (při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu, mimo poruchu funkce) 10 % 926 částí obou menisků 5 % Celkové hodnocení trvalých následků po poranění měkkého kolena (viklavost a vynětí menisků nebo omezení pohyblivosti a vynětí menisků) nesmí přesáhnout 25 % Poškození bérce Ztráta dolní končetiny v bérci 927 se zachovalým kolenem 45 % 928 se ztuhlým kolenním kloubem 50 % 929 Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce 40 % 930 Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 25 % 931 Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osové nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány rtg. vyšetřením) za každých celých 5 úchylky 5 % Úchylky přes 45 se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchylky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny. Poškození v oblasti hlezenného kloubu 932 Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním 40 % Ztráta chodidla v Chopartově kloubu 933 s artrodézou hlezna 30 % 934 s pahýlem v plantární flexi 40 % 935 Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním 25 % Úplná ztuhlost hlezenného kloubu 936 v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe) 30 % 937 v pravoúhlém postavení 25 % 938 v příznivém postavení 25 % (ohnutí do plosky kolem 5o) 20 % Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu 939 do 6 % 940 do 12 % 941 do 20 % 942 Úplná ztráta pronace a supinace (izolovaná) 15 % 943 Omezení pronace a supinace (izolované) do 12 % Viklavost hlezenného kloubu 944 v důsledku nedostatečnosti předního vazu do 12 % 945 v důsledku nedostatečnosti zadního vazu do 12 % 946 Plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy do 25 % 947 Chronický zánět kostní dřeně v oblasti tarzu a meta-tarzu a kosti patní (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 20 % Poškození v oblasti nohy 948 Ztráta všech prstů nohy 15 % 949 Ztráta obou článků palce nohy 10 % 950 Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí 15 % 951 Ztráta koncového článku palce nohy 3 % 952 Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst 2 % 953 Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo její části 10 % Úplná ztuhlost 954 jiného prstu nohy než palce 1 % 955 mezičlánkového kloubu palce nohy 3 % 956 základního kloubu palce nohy 7 % 957 obou kloubů palce nohy 10 % 958 Porucha funkce prstu nohy 0 % Poúrazové oběhové a trofické poruchy a poruchy nervů dolní končetiny Poúrazové oběhové a trofické poruchy 959 na jedné končetině do 15 % 960 na obou končetinách do 30 % Poúrazové atrofie svalstva končetin při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu 961 na stehně do 5 % 962 na bérci do 3 % Tabulka pro oceňování trvalých následků úrazu Stránka 8

9 Traumatická porucha nervu 963 sedacího do 50 % 964 stehenního do 30 % 965 obturatorii do 20 % 966 Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů do 35 % 967 Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů do 5 % 968 Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů do 30 % 969 Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového do 20 % 970 Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového do 10 % V hodnocení poruch nervů jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické OSTATNÍ TRVALÉ NÁSLEDKY Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlédnutí k poruše funkce kloubu) 971 od 0,5 % do 15 % tělesného povrchu do 10 % 972 nad 15 % tělesného povrchu do 40 % 1 % tělesného povrchu u dospělé osoby o výšce 180 cm představuje 180 cm2 U dětí do 15 let včetně se hodnocení jizev zvyšuje o polovinu Při hodnocení keloidních jizev podle rozsahu se pojistné plnění zvyšuje na dvojnásobek Pomocné tabulky pro hodnocení trvalého poškození zraku Tabulka č. 1 Pojistné plnění za trvalé následky při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí Vizus 6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0 Procenta plnění za trvalé následky 6/ / / / / / / / / / / Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, plní se ve výši 35 %. Stejně se postupuje, bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko. Tabulka č. 2 Pojistné plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole stupeň zúžení jednoho oka obou očí stejně jednoho oka při slepotě druhého Procenta plnění za trvalé následky k stupeň koncentrického zúžení k ke ke ke k k Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25 nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5, plní se ve výši 25 %. Tabulka pro oceňování trvalých následků úrazu Stránka 9

OCEŇOVACÍ TABULKA II. pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

OCEŇOVACÍ TABULKA II. pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu 02/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za trvalé následky úrazu Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel pojistné plnění ve výši

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

Oceňovací tabulka. Plnění za trvalé následky úrazu platné od

Oceňovací tabulka. Plnění za trvalé následky úrazu platné od Oceňovací tabulka Plnění za trvalé následky úrazu platné od 28.1.2013 ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ 1 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm 2 5 % 2 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10

Více

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu trvalé následky 1 / 7 úrazu. Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu Co musí trvalý následek splňovat Pojistné krytí se vztahuje výhradně na trvalé následky úrazu, nikoli nemoci.

Více

Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu

Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu Trvalé následky: Maximální % plnění: 1 Úrazy hlavy a smyslových orgánů 1 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm2 5%

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn)

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé

Více

Klasifikace. plnění za trvalé následky úrazu. Verze: 16.11.2012

Klasifikace. plnění za trvalé následky úrazu. Verze: 16.11.2012 p Klasifikace plnění za trvalé následky úrazu ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu 001 do 10 cm 2 5 % 002 nad 10 cm 2 15 % Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém

Více

Plnění za trvalé následky úrazu

Plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka B 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky 1. 2. 3. 4. Zásady pro hodnocení Výši plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře, který pojištěného ošetřoval.

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Z 0026 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění trvalé následky

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění trvalé následky ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění trvalé následky Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu

Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka B Plnění za trvalé následky úrazu účinnost 1. 6. 2008 Hodnocení trvalých následků úrazu vychází zlékařské zprávy, postižení s ohledem na míru funkčního poškození orgánu v% Diagnoza %

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 8. vydání 5/2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za trvalé následky úrazu

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn)

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 ČÁST A: Při hodnocení omezení hybnosti nebo nestability se již

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance nejvyššího plnění z trvalých následků úrazu Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci nejvyššího plnění pro závažná poškození

Více

Příl.2 Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů

Příl.2 Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů Příl.2 Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů Položka Klasifikace poškození zdraví počet bodů 01 Hlava a smyslové orgány 0110 Ztráta vlasů po skalpaci úplná u muže 150 0111

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Z0026

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Z0026 www.koop.cz Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Z0026 ZÁSADY PRO HODNOCENÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU (TN) A STANOVENÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ ZA TN 1. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

38 Rozší ení a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle. od 2 do 5 stupn 39 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující

38 Rozší ení a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle. od 2 do 5 stupn 39 Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující P Oce ovací tabulka pro trvalé následky úrazu (tabulka TNU) Pln ní za trvalé následky úrazu Popis trvalého poran ní následkem úrazu Úrazy hlavy a smyslových orgán Úplný defekt v klenb lební v rozsahu do

Více

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním Položka Poškození zdraví Počet bodů 1. Hlava

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH Pár slov úvodem 1 Co lze pojistit 1 Na co se pojištění nevztahuje 1 Vaše povinnosti 2 Pojištění skel 2 Pojištění zavazadel 3 Úraz cestujících

Více

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Platnost od 1. 10. 2014 S vámi od A do Z Trvalé následky úrazu Obsah Denní odškodné Obsah Hlava (str. 1) Hlava (str. 12) Krk (str. 2) Krk (str.

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-02/2016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-02/2016 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-02/2016 OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Na co se pojištění nevztahuje...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Na co se pojištění nevztahuje...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění zavazadel...3

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Na co se pojištění nevztahuje...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění zavazadel...3

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Co nelze pojistit...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění zavazadel...2 Úraz cestujících...3

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-10/2016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-10/2016 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-10/2016 OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Na co se pojištění nevztahuje...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-03/2017

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-03/2017 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DPPAD-03/2017 OBSAH Pár slov úvodem...1 Co lze pojistit...1 Na co se pojištění nevztahuje...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel...2 Pojištění

Více

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu ZPPSÚP PI Kód: Group 700 1. 1. 2 0 13 Úvodní ustanovení: 1) Tyto zvláštní pojistné podmínky

Více

Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění vozidel

Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění vozidel Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění vozidel OBSAH Pár slov úvodem... 1 Co lze pojistit... 1 Na co se pojištění nevztahuje... 1 Vaše povinnosti... 2 Pojištění skel... 2 Pojištění zavazadel...

Více

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné S vámi od A do Z Trvalé následky úrazu Obsah Denní odškodné Obsah Hlava (str. 1) Hlava (str. 13) Krk (str. 2) Krk (str. 15) Hrudník (str. 3)

Více

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ pro JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN 2017 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBSAH NABÍDKY: 1 Informace o Kooperativě...3 2 Nabídka skupinového

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ OCEŇOVACÍ TABULKY PRO TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU A DENNÍ ODŠKODNÉ platnost od 1..7 OBSAH TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ. Hlava. Hlava 1. Krk 1. Krk 2. Hrudník 2. Hrudník. Břicho, záda, páteř a pánev. Břicho,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ÚRAZ ČOV 2018 s platností od 1. prosince 2018

POJISTNÉ PODMÍNKY ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ÚRAZ ČOV 2018 s platností od 1. prosince 2018 POJISTNÉ PODMÍNKY ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ÚRAZ ČOV 2018 s platností od 1. prosince 2018 Obsah: ODDÍL A ODDÍL B ODDÍL C ODDÍL D ODDÍL E ODDÍL F ODDÍL G SPOLEČNÁ USTANOVENÍ POJIŠTĚNÍ SMRTI ÚRAZEM POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH

Více

Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění vozidel

Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění vozidel Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění vozidel OBSAH Pár slov úvodem... 1 Co lze pojistit... 1 Na co se pojištění nevztahuje... 1 Vaše povinnosti... 2 Pojištění skel... 2 Pojištění zavazadel...

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

Oceňovací tabulky A, B

Oceňovací tabulky A, B ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 58 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pol. DIAGNÓZA DNL - 8 DNL -

Více

Popálení rohovky komplikované rohovkovým vředem. 10 % Pohmoždění oka 046 s krvácením do přední komory 5 %

Popálení rohovky komplikované rohovkovým vředem. 10 % Pohmoždění oka 046 s krvácením do přední komory 5 % PŘÍLOHA: KLASIFIKACE PLNĚNÍ ZA POŠKOZENÍ ÚRAZEM Zásady pro hodnocení poškození úrazem 1. Dokument Klasifikace plnění za poškození úrazem (Klasifikace) obsahuje jednotlivé položky poškození úrazem - diagnózy,

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

Úrazové pojištění řidičů

Úrazové pojištění řidičů (v2) ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Nabídka úrazového pojištění Pro registrované hráče FA ČR - Futsal

Nabídka úrazového pojištění Pro registrované hráče FA ČR - Futsal Nabídka úrazového pojištění Pro registrované hráče FA ČR - Futsal Vážení členové FA ČR, vážení futsalisté, si Vás dovoluje oslovit se zvýhodněným úrazovým pojištěním pro registrované hráče FAČR Futsal.

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 06/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při shodné pojistné

Více

Oceňovací tabulky A, B

Oceňovací tabulky A, B ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 58, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 7

Více

1 Pojistná smlouva EasyLife

1 Pojistná smlouva EasyLife SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ EASYLIFE 6 METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. SAZEBNÍK EL 6.0 účinnost od 1. ledna 2014 Tento Sazebník investičního životního pojištění EasyLife obsahuje vždy ke dni uzavření

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA 388/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ DPPFAD-06/2016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ DPPFAD-06/2016 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ DPPFAD-06/2016 OBSAH Co právě čtete...1 Co lze pojistit...1 Územní platnost...1 Co nelze pojistit...1 Vaše povinnosti...2 Pojištění skel (Skla)...2 Pojištění

Více

Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění

Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění Doplňkové pojistné podmínky pro doplňková pojištění 1. Pár slov úvodem Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro naše pojištění vozidel. Budeme se ze všech sil snažit, abyste ocenili, že jste si vybrali zrovna

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí,

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro denní odškodné při

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

NÁROK NA PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NÁROK NA PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NÁROK NA PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Aby mohl vzniknout nárok na průkaz, je nutné, aby z lékařských zpráv vyplývalo některé z následujících postižení. Je nutné, aby zpráva byla od lékaře, který

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu ČP Lokalizace a charakter zranění dnů Úrazy hlavy 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 35 2 Úplná skalpace hlavy s kožním defektem 77 3 Pohmoždění

Více

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Zásady pro hodnocení Výši plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře,

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

043 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená do 90 dní

043 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená do 90 dní Oceňovací tabulka A Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu z pojištění pro případ léčení úrazu s limitem plnění od 8. dne zpětně (denní odškodné). Účinná

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS.

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Chyby při polohování. Markéta Stošková DiS. Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Chyby při polohování Markéta Stošková DiS. Zásady, které se často porušují Polohovat po 2 hodinách, podle potřeb pacienta i častěji, mikropolohování, v noci

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU S PROGRESÍ

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU S PROGRESÍ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU S PROGRESÍ ZPPSNP PPI 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 725 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL)

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL) Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL) Platnost od 01.06.2013 ČP Lokalizace a charakter zranění dnů HLAVA 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 2 Úplná skalpace hlavy

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů

Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů ------------------------------------------------------------------ Kód Klasifikace poškození zdraví počet bodů ------------------------------------------------------------------

Více

KOSTRA. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské kostry.

KOSTRA. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské kostry. KOSTRA Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou a funkcí lidské kostry. Kostra opora těla spolu se svaly umožňuje pohyb chrání některé vnitřní orgány (srdce,

Více

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.3 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví Změna: 50/2003 Sb. 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

1 Pojistná smlouva Garde

1 Pojistná smlouva Garde SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE 2 METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. SAZEBNÍK GAR 2.0 účinnost od 1. ledna 2014 Tento Sazebník investičního životního pojištění Garde obsahuje vždy ke dni uzavření

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 11/2014 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Lidské tělo části těla, kostra Anotace Pracovní listy k zopakování a procvičení o lidském těle. Autor Mgr.

Více

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA KOSTERNÍ (OPĚRN RNÁ) SOUSTAVA Kostra člověka 1. Osová kostra: 2. Kostra končetin kostra hlavy (lebka) kostra trupu etin: kostra horních končetin kostra dolních končetin PÁTEŘ 7 krčních obratlů 12 hrudních

Více

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu účinnost 1. 6. 2008 Doba nezbytného léčení vychází zpočtu dní, po kterou se pojištěný skutečně léčil, nezapočítávají se data

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. TABULKA pro oceňování tělesného poškození úrazem Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. Tabulka pro oceňování tělesného poškození úrazem Stránka 1 Zásady pro hodnocení tělesného poškození

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU účinnost od 1. dubna 2015 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury,

Více

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944 Tabulka tělesných poškození a maximální doby nezbytné léčby (tzv. oceňovací tabulka) pro pojištění/připojištění doby nezbytné léčby úrazu (DDNL) Platná k 1. 5. 2013 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce,

Více

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012 p Klasifikace plnění za poškození úrazem HLAVA 001 Pohmoždění hlavy těžkého stupně (mozková i obličejová část) 2 % Poškození kožního krytu skalpace 002 částečná 5 % 003 úplná 14 % Zlomenina dolní čelisti

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 2/2013. pro vyhrazování parkovacích míst pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 2/2013. pro vyhrazování parkovacích míst pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P 2/2013 pro vyhrazování parkovacích míst pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby březen 2013 Rada města Loun se dne 11.03.2013 svým usnesením č. 94/2013 usnesla

Více

Běžné denní aktivity hráče

Běžné denní aktivity hráče Běžné denní aktivity hráče Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 31.8 2017 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Manuál držení těla. Regionální akademie Pardubického kraje

Manuál držení těla. Regionální akademie Pardubického kraje Manuál držení těla Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 18. 12. 2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka 15 Bandáž kotníku navlékací 04/0078035 velikosti: obvod kotníku S (15 20 cm) M (20 25 cm) L (25 30 cm) XL (30 35 cm) XXL (35 40 cm) Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění hlezenního kloubu (distorze,

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci).

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci). vedená v souladu Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015 urazy.bppo.cz www.bppo.cz POUČENÍ Všechny pracovní úrazy je vedoucí zaměstnanec povinen evidovat - vést zápis přesně podle

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č. č. 15 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Lidské tělo opěrná a pohybová soustava V pracovních listech se žáci seznamují s opěrnou

Více

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu Oceňovací tabulka A 01/20 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 58, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

Anatomie. Roviny. Směry

Anatomie. Roviny. Směry Anatomie Pro popis těla se používá terminologie rovin a směrů abychom se orientovali v umístění jednotlivých částí a v pohybech, je to něco jako kompas. Postavení těla pro popis je vzpřímený postoj s volně

Více

Přehled cév a cirkulace v malém oběhu. Systém aorty a jejich hlavních větví. Tepny orgánové, tepny trupu a končetin.

Přehled cév a cirkulace v malém oběhu. Systém aorty a jejich hlavních větví. Tepny orgánové, tepny trupu a končetin. Přehled cév a cirkulace v malém oběhu. Systém aorty a jejich hlavních větví. Tepny orgánové, tepny trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní oběh: Tepny těla jsou uspořádány do 2 oběhů:

Více

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem [procenta z pojistné částky] a za pracovní neschopnost následkem úrazu [dny uvedené v závorce] TP+PN 1/12 s platností od 1. října

Více