MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Lesy města Písku s.r.o. V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Lesy města Písku s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti Lesy města Písku s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 8486, IČ učinila při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1) volí předsedu a zapisovatele dle návrhu svolavatele 2) a) jediný společník odvolává z funkce člena dozorčí rady Jiřího Hladkého, rozeného dne, bytem, PSČ b) jediný společník odvolává z funkce člena dozorčí rady Mgr. Michala Drnce, rozeného dne, bytem PSČ 3) a) jediný společník jmenuje novým členem dozorčí rady MUDr. Michala Turka, rozeného dne, bytem PSČ b) jediný společník jmenuje novým členem dozorčí rady RSDr. Jiřího Lejčara, rozeného dne, bytem, PSČ 4) jediný společník ukládá jednateli společnosti svolat dozorčí radu, zajistit zvolení předsedy dozorčí rady a s novými členy dozorčí rady uzavřít smlouvu o výkonu funkce člena, případně předsedy dozorčí rady 5) jediný společník pověřuje jednatele společnosti provedením příslušných změn v obchodním rejstříku Návrh předkládá Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Václav Zámečník jednatel Návrh zpracoval

2 Důvodová zpráva: Valná hromada společnosti Lesy města Písek s.r.o. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady(dále jen VH) - předsedy a zapisovatelky valné hromady 2. Odvolání dosavadní dozorčí rady 3. Volba a jmenování nové dozorčí rady 4. Schválení znění smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování 5. Různé Pro jednání valné hromady společnosti je potřeba zvolit jejího předsedu a zapisovatele. Svolavatel navrhuje předsedou valné hromady zvolit Mgr. Evu Vanžurovou a zapisovatelkou paní Helenu Keclíkovou. Zastupitelstvo města na svém jednání dne uložilo Mgr. Evě Vanžurové, starostce města, aby na nejbližší valné hromadě společnosti Lesy města Písku s.r.o. navrhla změnu v dozorčí radě společnosti a to odvolání Jiřího Hladkého a Mgr. Michala Drnce a jmenování MUDr. Michala Turka a RSDr. Jiřího Lejčara. U s n e s e n í č. 234/18 Zastupitelstvo města 2. bere na vědomí, že působnost valné hromady Lesy města Písku s. r. o. vykonává rada města a ukládá Mgr. Evě Vanžurové, aby na nejbližší valné hromadě navrhla změnu v dozorčí radě, a to odvolání Jiřího Hladkého a Mgr. Michala Drnce a jmenování MUDr. Michala Turka a RSDr. Jiřího Lejčara. Nově navržení členové předkládají prostřednictvím jednatele společnosti čestné prohlášení, ve kterém potvrzují svůj souhlas s ustanovením do funkce člena dozorčí rady a s převzetím všech povinností vyplývajících z této funkce. Dále předkládají výpis z evidence rejstříku trestů. Pokud budou nově navržení členové zvoleni, je s nimi potřeba uzavřít smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1. V této smlouvě je poté potřeba stanovit výši odměny. V současné době je stanovena výše odměny pro člena dozorčí rady ve společnosti ve výši ,-Kč/rok, pro předsedu ve výši ,- Kč/rok. V případě jmenování nové dozorčí rady je nutné, aby jednatel společnosti svolal tuto dozorčí radu a zajistil zvolení předsedy dozorčí rady. Poté musí jednatel nechat provést zápis všech změn v obchodním rejstříku. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit předložený materiál. Vztah k rozpočtu: Způsob určení ceny: stránka 2 (celkem 9)

3 Legislativní rámec: - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění - zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Přílohy: 1. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady stránka 3 (celkem 9)

4 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Lesy města Písku s.r.o. upravené znění ve smyslu 59 a následujících zákona číslo 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Lesy města Písku s.r.o., IČ: , se sídlem Flekačky 2641, Písek, PSČ , Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, číslo vložky 8486, zastoupená panem Ing.Václavem Zámečníkem, jednatelem společnosti dále jako Společnost a MUDr. Michal Turek, narozen, bytem, PSČ dále Člen dozorčí rady v souladu s ustanovením 59 a následujících zákona číslo 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích uzavřely následující smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady (dále jen smlouva ): I. Preambule Rozhodnutím zakladatele společnosti jednajícím v působnosti valné hromady Společnosti ze dne byl MUDr. Michal Turek od... jmenován do funkce člena dozorčí rady společnosti. S účinností od... se uzavírá tato smlouva o výkonu funkce, a to na dobu určitou do dne, kdy dojde k zániku funkce rozhodnutím valné hromady, případně Člena dozorčí rady nebo na podkladě zákona. K níže uvedenému datu se upravuje a znovu uzavírá tato smlouva aktualizovaná v souladu s ustanovením nového zákona o obchodních korporacích z. č. 90/2012 Sb. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při výkonu funkce Člena dozorčí rady společnosti. Vzájemné vztahy, které tato smlouva neupravuje, se řídí obchodním zákoníkem a dalšími obecně platnými právními předpisy. II. Dozorčí rada Dozorčí rada je statutárním orgánem společnosti a její povinnosti jsou dány obchodním zákoníkem, zakladatelskou smlouvou a touto smlouvou. Postavení a působnost dozorčí rady: - je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. - určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti jednateli, - kontroluje dodržování obecně závazných předpisů, ustanovení společenské smlouvy společnosti a usnesení valné hromady, - přezkoumává účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů nebo návrh na úhradu ztráty, zprávu jednatele podle ustanovení 82 z. č. 90/2012 Sb.- zákon o obchodních korporacích a předkládá svá vyjádření valné hromadě, - projednává výsledky hospodaření, dle zákona o účetnictví, - svolává mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, - předkládá valné hromadě i jednateli svá vyjádření, doporučení a návrhy. stránka 4 (celkem 9)

5 III. Práva a povinnosti Člena dozorčí rady Člen dozorčí rady - je povinen svojí činností naplňovat povinnosti dozorčí rady jako kolektivního statutárního orgánu, - je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a pokyny valné hromady. O výsledcích kontrolní činnosti informovat na jednání dozorčí rady a připravit podklady pro informování valné hromady, - bere na vědomí, že pro výkon funkce Člena dozorčí rady platí obdobně ustanovení 446 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb.- zákon o obchodních korporacích, které bude respektovat, případně informovat dozorčí radu, pokud by změnou podmínky výkonu funkce nebyly naplněny, - hájí zájmy společnosti, účastní se zasedání dozorčí rady a valné hromady a plní úkoly z nich vzešlé, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, - respektuje, že vůči Členu dozorčí rady platí zákaz konkurence v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Člen dozorčí rady nesmí uzavírat vlastním jménem na vlastní účet obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti, zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti, účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen jiného orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o právnickou osobu, na jejímž podnikání se účastní společnost Lesy města Písku s.r.o., v případě porušení vydá společnosti prospěch z takového obchodu, - nezneužije ve svůj prospěch či prospěch třetích osob informací, které získal při výkonu své funkce Člena dozorčí rady a v případě porušení nahradí společnosti vzniklou škodu, - má právo odstoupit z funkce v souladu s ustanovením obchodního zákoníku., - souhlasí se zveřejněním údajů o výši jemu poskytnuté odměny v souvislosti s výkonem funkce. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. IV. Práva a povinnosti Společnosti Člen dozorčí rady může být kdykoli odvolán rozhodnutím společníka při výkonu působnosti valné hromady. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat Členu dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem, společenskou smlouvou a touto smlouvou. Společnost se zavazuje, že poskytne veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce. Na právní úkony činěné mezi společností a Členem dozorčí rady se použijí ustanovení 451 z. č. 90/2012 Sb.- zákon o obchodních korporacích. V. Odměna Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne byla pro Člena dozorčí rady stanovena pevná jednorázová roční odměna ve výši...,-kč. Tato odměna bude poukázána na účet, který si Člen určí. stránka 5 (celkem 9)

6 Kromě odměny přísluší Členu dozorčí rady i náhrada prokazatelných a nutných hotových výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce. Zejména mu přísluší stravné, nocležné a další výdaje, jejichž vhodnost je posuzována a která bude vyplácena v souladu se zákonnými předpisy. Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch Člena dozorčí rady, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem společníka, nebo je-li přiznáno v této smlouvě. Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti. VI. Závěrečná ustanovení Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý účastník obdrží jedno vyhotovení Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou formou. Člen dozorčí rady vlastnoručně podpisem potvrzuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho ze smlouvy vyplývají. V Písku dne.. MUDr. Michal Turek Ing.Václav Zámečník, jednatel stránka 6 (celkem 9)

7 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Lesy města Písku s.r.o. upravené znění ve smyslu 59 a následujících zákona číslo 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Lesy města Písku s.r.o., IČ: , se sídlem Flekačky 2641, Písek, PSČ , Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, číslo vložky 8486, zastoupená panem Ing.Václavem Zámečníkem, jednatelem společnosti dále jako Společnost a RSDr. Jiří Lejčar, narozen, bytem, PSČ dále Člen dozorčí rady v souladu s ustanovením 59 a následujících zákona číslo 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích uzavřely následující smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady (dále jen smlouva ): I. Preambule Rozhodnutím zakladatele společnosti jednajícím v působnosti valné hromady Společnosti ze dne byl RSDr. Jiří Lejčar od... jmenován do funkce člena dozorčí rady společnosti. S účinností od... se uzavírá tato smlouva o výkonu funkce, a to na dobu určitou do dne, kdy dojde k zániku funkce rozhodnutím valné hromady, případně Člena dozorčí rady nebo na podkladě zákona. K níže uvedenému datu se upravuje a znovu uzavírá tato smlouva aktualizovaná v souladu s ustanovením nového zákona o obchodních korporacích z. č. 90/2012 Sb. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při výkonu funkce Člena dozorčí rady společnosti. Vzájemné vztahy, které tato smlouva neupravuje, se řídí obchodním zákoníkem a dalšími obecně platnými právními předpisy. II. Dozorčí rada Dozorčí rada je statutárním orgánem společnosti a její povinnosti jsou dány obchodním zákoníkem, zakladatelskou smlouvou a touto smlouvou. Postavení a působnost dozorčí rady: - je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. - určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti jednateli, - kontroluje dodržování obecně závazných předpisů, ustanovení společenské smlouvy společnosti a usnesení valné hromady, - přezkoumává účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů nebo návrh na úhradu ztráty, zprávu jednatele podle ustanovení 82 z. č. 90/2012 Sb.- zákon o obchodních korporacích a předkládá svá vyjádření valné hromadě, - projednává výsledky hospodaření, dle zákona o účetnictví, - svolává mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, - předkládá valné hromadě i jednateli svá vyjádření, doporučení a návrhy. stránka 7 (celkem 9)

8 III. Práva a povinnosti Člena dozorčí rady Člen dozorčí rady - je povinen svojí činností naplňovat povinnosti dozorčí rady jako kolektivního statutárního orgánu, - je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a pokyny valné hromady. O výsledcích kontrolní činnosti informovat na jednání dozorčí rady a připravit podklady pro informování valné hromady, - bere na vědomí, že pro výkon funkce Člena dozorčí rady platí obdobně ustanovení 446 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb.- zákon o obchodních korporacích, které bude respektovat, případně informovat dozorčí radu, pokud by změnou podmínky výkonu funkce nebyly naplněny, - hájí zájmy společnosti, účastní se zasedání dozorčí rady a valné hromady a plní úkoly z nich vzešlé, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, - respektuje, že vůči Členu dozorčí rady platí zákaz konkurence v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Člen dozorčí rady nesmí uzavírat vlastním jménem na vlastní účet obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti, zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti, účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen jiného orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o právnickou osobu, na jejímž podnikání se účastní společnost Lesy města Písku s.r.o., v případě porušení vydá společnosti prospěch z takového obchodu, - nezneužije ve svůj prospěch či prospěch třetích osob informací, které získal při výkonu své funkce Člena dozorčí rady a v případě porušení nahradí společnosti vzniklou škodu, - má právo odstoupit z funkce v souladu s ustanovením obchodního zákoníku., - souhlasí se zveřejněním údajů o výši jemu poskytnuté odměny v souvislosti s výkonem funkce. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. IV. Práva a povinnosti Společnosti Člen dozorčí rady může být kdykoli odvolán rozhodnutím společníka při výkonu působnosti valné hromady. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat Členu dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem, společenskou smlouvou a touto smlouvou. Společnost se zavazuje, že poskytne veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce. Na právní úkony činěné mezi společností a Členem dozorčí rady se použijí ustanovení 451 z. č. 90/2012 Sb.- zákon o obchodních korporacích. V. Odměna Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne byla pro Člena dozorčí rady stanovena pevná jednorázová roční odměna ve výši...,-kč. Tato odměna bude poukázána na účet, který si Člen určí. stránka 8 (celkem 9)

9 Kromě odměny přísluší Členu dozorčí rady i náhrada prokazatelných a nutných hotových výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce. Zejména mu přísluší stravné, nocležné a další výdaje, jejichž vhodnost je posuzována a která bude vyplácena v souladu se zákonnými předpisy. Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch Člena dozorčí rady, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem společníka, nebo je-li přiznáno v této smlouvě. Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti. VI. Závěrečná ustanovení Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý účastník obdrží jedno vyhotovení Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou formou. Člen dozorčí rady vlastnoručně podpisem potvrzuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho ze smlouvy vyplývají. V Písku dne.. RSDr. Jiří Lejčar Ing.Václav Zámečník, jednatel stránka 9 (celkem 9)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE V Písku dne 27.02.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti

Více

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 27.02.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28. 04. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o. NÁVRH

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE V Písku dne 08.02.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK ) (dále jen Smlouva

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

Příloha č. 2 Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s. svolanou na 19. června 2018

Příloha č. 2 Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s. svolanou na 19. června 2018 Příloha č. 2 Pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti Veolia Energie ČR, a.s. svolanou na 19. června 2018 I. Znění smlouvy (úplatné) kooptovaného člena dozorčí rady, pana Ing. Bohdana Malaniuka, která

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti ATAS elektromotory Náchod a. s. se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, PSČ 547 01, IČ 45534543 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY Člen dozorčí rady 1 Smlouva o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady Společnost: KLIKA - BP, a.s. IČ: 255 55 316 se sídlem Praha,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. Zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, v platném znění mezi Společností Výstaviště České Budějovice a.s.,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ Obec Zdiby. identifikátor datové schránky: vt2b6m8 U S N E S E N Í

Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ Obec Zdiby.   identifikátor datové schránky: vt2b6m8 U S N E S E N Í Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 RADA OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Rady obce Zdiby číslo 8/2/2018 ze dne 10. 12. 2018

Více

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce Město Žatec V Žatci dne 13.4.2016 Městský úřad Žatec MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC KONANÉ DNE 25.04.2016 odložený materiál z jednání ZM dne 22.02.2016, 17.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016

Více

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o.

Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. Z a k l a d a t e l s k á l i s t i n a obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. I. Jediným společníkem obchodní společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. je statutární město Přerov, IČ: 003 01 825,

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

Řádná valná hromada společnosti České vinařské závody, a.s. se sídlem v Praze, Bělehradská 7/13

Řádná valná hromada společnosti České vinařské závody, a.s. se sídlem v Praze, Bělehradská 7/13 PODKLADY PRO AKCIONÁŘE Řádná valná hromada společnosti České vinařské závody, a.s. se sídlem v Praze, Bělehradská 7/13 dne 26.června 2013 v 10.30 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy společnosti

Více

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t :

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t : STATUT VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s. SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAS Lužnicko o.p.s. uzavřená dnešního dne podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, (dále též jen zákon o o.p.s.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK ) mezi společností Výstaviště České

Více

PODKLADY pro řádnou valnou hromadu společnosti Prefa Brno a.s., konanou dne

PODKLADY pro řádnou valnou hromadu společnosti Prefa Brno a.s., konanou dne PODKLADY pro řádnou valnou hromadu společnosti Prefa Brno a.s., konanou dne 29. 6. 2018 Smlouva o výkonu funkce uzavřená

Více

Volba nového člena dozorčí rady, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Volba nového člena dozorčí rady, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Do jednání valné hromady Podklad k bodu 4 konaného dne 17. 5. 2018 Věc: Volba nového člena dozorčí rady, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce člena

Více

CITELUM, a.s., řádnou valnou hromadu,

CITELUM, a.s., řádnou valnou hromadu, Představenstvo akciové společnosti CITELUM, a.s., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 4367, IČ: 25088092,

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s. a Ing. Radkem Neužilem, LL.M. 1 Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK ) mezi společností Výstaviště

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smluvní strany Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11, IČ 494 51 871, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva.

Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE - předseda Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov, Přerov I Město, Kratochvílova ul. č. 128/41, IČ 00053236, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v

Více

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E uzavřená dle 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, mezi níže uvedenými stranami VS - Invest a.s. se sídlem Rudná 1117/30a, Vítkovice, Ostrava,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s.

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. IČ: 463 55 863 sídlo: Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

S T A T U T. 1 Základní ustanovení

S T A T U T. 1 Základní ustanovení S T A T U T 1 Základní ustanovení 1) Okresní hospodářská komora (dále jen okresní komora ) je sdružením podnikatelů přijatých za její členy, zřízená podle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Tuto smlouvu o výkonu funkce (dále jen Smlouva) uzavřely v souladu ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK) a za použití ust. 2430 a násl. zákona

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupena: členem představenstva panem

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) ČEZ, a. s.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) ČEZ, a. s. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda dozorčí rady

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda dozorčí rady SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE předseda dozorčí rady Tuto Smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady (dále jen Smlouva ) uzavřely dne podle ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA JAKO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA JAKO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA JAKO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI uzavřená níže uvedené dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: společnost VRL Praha a.s. IČ: 45272905 se sídlem: Praha 10, Ke Kablu

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Píseckem, s. r. o. V Písku dne: 23.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada Píseckem, s. r. o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Otázka: Obchodní společnosti. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Bárbra

Otázka: Obchodní společnosti. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Bárbra Otázka: Obchodní společnosti Předmět: Ekonomie Přidal(a): Bárbra - Podniky soukromých podnikatelů mají výhody (jednotlivec je ve všem rozhodující osobou) ale i nevýhody (nedostatek kapitálu, velké podnikatelské

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA o založení společnosti s ručením omezeným

ZAKLADATELSKÁ LISTINA o založení společnosti s ručením omezeným Příloha č. 1 Městská realitní agentura, s.r.o. U Lesa 865/3a, Havířov-Město, PSČ 736 01 ZAKLADATELSKÁ LISTINA o založení společnosti s ručením omezeným 1 Článek I Základní ustanovení 1. Společnost s ručením

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČO: 451 92 570, se sídlem Teplice nad Bečvou čp. 47, PSČ: 753 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28. 02. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10. 03. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o. NÁVRH

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 10.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města dotace na vytvoření

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. člen dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. člen dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady DNE Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a člen dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady OBSAH: 1. Povinnosti Člena dozorčí rady... 3 2. Povinnosti Společnosti... 4 3. Závěrečná ustanovení...

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI uzavřená níže uvedené dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: společnost VRL Praha a.s. IČ: 45272905 se sídlem: Praha 10, Ke Kablu

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Praha 4 Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00 IČ 284 70 729 zastoupena Mgr. Peterem Janigou, předsedou představenstva a Ing. Mojmírem Vančurou, členem představenstva

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MANAG, a.s. se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín IČ: 479 06 898 zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 984 svolává

Více

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o.

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o. Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným Lesy města Písku s.r.o. upravená dle ustanovení 146 a následujících zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Materiál k bodu 11. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

Materiál k bodu 11. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT Materiál k bodu 11. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti konané dne 25.05.2017. Zákon o obchodních korporacích v 59 a stanovy společnosti ukládají schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 2. 2016 Bod pořadu jednání: Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci. Změna S t a n o v d r u ž s t v a projednaná na členské schůzi družstva dne 22.5.

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci. Změna S t a n o v d r u ž s t v a projednaná na členské schůzi družstva dne 22.5. Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci Změna S t a n o v d r u ž s t v a projednaná na členské schůzi družstva dne 22.5.2019 Návrh na změnu Stanov družstva Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, Představenstvo společnosti Statek Uhřínov, a.s. se sídlem Liberk, Uhřínov 57, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 601 08 754 zapsané v obchodním rejstříku, vedené Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s. a Ing. Lukášem Wagenknechtem 1 Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová 1444/2, PSČ:

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU SINGULÁRNÍ SPOLEČNOST VEVERSKÁ BITÝŠKA Z.S. I. Název spolku (1) Spolek má název Singulární Společnost Veverská Bitýška z.s. (dále jen Společnost ). (1) Společnost byla založena

Více