Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE"

Transkript

1 O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH UNIVERZITNÍ NÁMĚSTÍ 1934/3 KARVINÁ STAT.OPF.SLU.CZ

2 V N Ě JŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V Č ESKÉ REPUBLICE V LETECH Autor: Pavel Tuleja, katedra ekonomie, SU OPF v Karviné V letech se česká ekonomika vyznačovala značnou mírou otevřenosti, což je zřejmé také z rostoucího podílu obratu zahraničního obchodu na hrubém domácím produktu v běžných cenách, jenž v tomto období vzrostl z původních 105,81 procent v roce 1995 na konečných 141,50 % v roce V důsledku tohoto vývoje pak v České republice docházelo k téměř trvalému prohlubování vnější ekonomické nerovnováhy, přičemž jedním z vrcholů tohoto procesu byly roky , kdy oficiální vyrovnávací bilance skončila deficitem ve výši 22,48 mld. CZK (0,66 mld. EUR), resp. 56,04 mld. CZK (1,54 mld. EUR). Naopak největšího přebytku pak tato bilance dosáhla v roce 2002, a to ve výši 216,95 mld. korun (7,12 mld. EUR). Obrázek 1 Podíl sald účtů platební bilance na HDP v běžných cenách v ČR v letech (%) podíl sald jednotlivých účtů platební bilance na HDP v b. c. 15,5 14,0 12,5 11,0 9,5 8,0 6,5 5,0 3,5 2,0 0,5-1,0-2,5-4,0-5,5-7, rok Pramen: vlastní výpočet běžný účet kapitálový účet finanční účet Budeme-li podrobněji sledovat vývoj na dílčích účtech platební bilance, pak dospějeme k závěru, že v případě běžného účtu, můžeme v průběhu námi analyzovaných jedenácti let nalézt čtyř základní období, v nichž byl vývoj na tomto účtu doprovázen poměrně výraznými změnami: (1) první etapu tak můžeme ztotožnit s roky , kdy došlo k prvnímu výraznějšímu propadu výsledků běžného účtu platební bilance. Na toto období pak navázalo (2) jednoleté období poklesu deficitu zahraničního obchodu (1998), jež bylo následně vystřídáno (3) šestiletým období růstu schodku běžného účtu platební bilance, který tak v roce 2004 dosáhl výše 167,35 mld. CZK. Poslední (4) čtvrtou etapu můžeme ztotožnit s rokem 2005, v němž došlo k poklesu deficitu zahraničního obchodu na pouhých 61,65 mld. CZK, tj. o plných 105,70 mld. korun. Nejvýrazněji se vnější ekonomická rovnováha projevila v roce 1996, v němž dosáhl podíl salda běžného účtu platební bilance na hrubém domácím produktu doposavad nejvyšší hodnoty, a to -6,65 p. b. Jak již bylo uvedeno výše, v letech došlo k poměrně výraznému propadu salda běžného účtu platební bilance, přičemž hlavní příčinou tohoto poklesu byla především vysoká dynamika růstu dovozů, která v tomto období převyšovala dynamiku vývozů v průměru o 2,52 p. b. Na vysoké tempu růstu importu se pak nejvýrazněji podílela zbožová skupina SITC 7 Stroje a dopravní prostředky, jejíž průměrný vliv na růst dovozů dosahoval hodnoty 42,88 %. Naopak nižší průměrné tempo růstu vývozu bylo ovlivněno zejména stagnací ve skupinách zahrnujících potraviny a živá zvířata (SITC 0) a suroviny s výjimkou paliv (SITC 2), kde se průměrný podíl na růstu českého exportu pohyboval na úrovni -1,00 a - 0,30 procenta. Za tahouna českého vývozu pak v tomto období můžeme označit stroje a dopravní prostředky, jejichž podíl na růstu exportu dosahoval téměř šedesáti pěti procent, a různé průmyslové výrobky s 16,77 % vlivem. Z teritoriálního hlediska se pak na dovozech do České republiky mírně zvyšoval podíl zemí Evropské unie, a to zejména na úrok zemí Evropského sdružení volného obchodu. Z hlediska jednotlivých zemí byla hlavním obchodním partnerem České republiky Spolková republika Německo, jejíž průměrný podíl na českém zahraničním obchodě dosahoval výše 34,17 %. A NALYTIKŮ V OBČ ASNÍK LEDEN

3 Hlavním faktorem, jenž v letech mírnil propad salda běžného účtu byla bilance služeb, a to především díky vysoké dynamice růstu příjmů z cestovního ruchu, které v tomto období vzrostly o 51,53 mld. CZK, tj. o plných 80,30 %. Přebytek bilance služeb tak v tomto období vzrostl ze 14,05 na 55,94 mld. korun, což znamená, že se v tomto období pohybovala relace tohoto účtu k hrubému domácímu produktu v běžných cenách v intervalu od 3,09 do 3,33 %. Z hlediska struktury příjmů a výdajů tak na této bilanci rostl jak na příjmové, tak na výdajové straně význam cestovního ruchu, a to na úkor dopravy, jejíž podíl se v případě příjmů snížil o 7,79 a v případě výdajů o 7,09 %. Obrázek 2 Podíl dílčích bilancí běžného účtu na HDP v běžných cenách v ČR v letech (%) podíl sald jednotlivých bilancí běžného účtu na HDP v b. c. 4,5 3,0 1,5 0,0-1,5-3,0-4,5-6,0-7,5-9,0-10, rok obchodní bilance bilance výnosů Pramen: vlastní výpočet bilance služeb běžné jednostranné převody Pokles domácí poptávky o 1,33 procentních bodů spojený s oslabením kurzu koruny jak vůči americkému dolaru, tak částečně i vůči německé marce, vedl v roce 1998 ke krátkodobému zlepšení situace na běžném účtu platební bilance, jehož deficit se tak snížil ze 113,05 mld. CZK (3,19 mld. EUR) v roce 1997 na pouhých 40,49 mld. korun (1,13 mld. EUR) v roce Jak je zřejmé z obrázku 2, toto zlepšení se nejvýrazněji projevilo na obchodní bilanci, a to zejména díky určitému zpomalení tempa růstu dovozu zboží (index 107,19), jež bylo doprovázeno mírnou akcelerací jejich vývozů (index 114,37). Z hlediska zbožových skupin pak ke zpomalení růstu dovozů přispěla zejména skupina SITC 3 Nerostná paliva a příbuzné materiály, jejíž tempo růstu dosáhlo v tomto roce hodnoty -0,22 % a skupina SITC 1 Nápoje a tabák, jejíž podíl na celkovém růstu dovozů dosáhl pouhých 0,10 %. Hlavním tahounem růstu dovozu i nadále zůstaly stroje a dopravní prostředky. U vývozu hrál také v tomto roce hlavní roli export tržních výrobků podle materiálu a strojů a dopravních prostředků, přičemž vliv těchto dvou skupin na růst českého vývozu dosáhl hodnoty 93,03 procent. V případě teritoriální orientace pak v zahraničním obchodě poklesl význam zemí Sdružení nezávislých států a nadále výrazně rostl význam zemí Evropské unie, zastoupených zeměmi EU-15. Také v tomto roce byla nejvýznamnějším obchodním partnerem české ekonomiky ekonomika SRN s 36,42 procentní podílem na českém zahraničním obchodě. V roce 1998 byl vývoj běžné bilance pozitivně ovlivněn, podobně jako v předchozích třech letech, především bilancí služeb, která v tomto roce dosáhla přebytku ve výši 61,94 mld. CZK. Na rozdíl od předchozích let se však částečně změnila struktura výdajů, když se v bilanci služeb o 3,11 p. b. snížil podíl výdajů na cestovní ruch (v absolutních číslech výdaje klesly o 14,38 mld. korun) a o 2,64 % vzrostl podíl výdajů na ostatní služby (absolutně o 25,07 mld. CZK). Po určitém zmírnění vnější nerovnováhy v roce 1998, se v následujících šesti letech začaly na běžném účtu platební bilance opět projevovat negativní tendence spojené se stabilním prohlubováním deficitu běžné bilance, přičemž v tomto případě hrál zahraniční obchod důležitou roli především v letech Saldo obchodní bilance pak v tomto období kumulativně pokleslo o 32,68 mld. korun, a to zejména díky výraznému zrychlení dovozů zboží v roce 2000 (index 120,03). Na druhé straně je však nutno poznamenat, že od roku 2001 se deficit obchodní bilance trvale snižoval, takže v roce 2004 dosáhl schodek zahraničního obchodu hodnoty 26,44 mld. korun. V případě dovozů byl také v tomto období nejvýznamnějším import strojů a dopravních prostředků, tržních výrobků a různých průmyslových výrobků, tj. třídy SITC 6-9, jejichž společný vliv na růst dovozů dosáhl A NALYTIKŮ V OBČ ASNÍK LEDEN

4 téměř 90 %. K žádným závažnějším změnám pak nedošlo ani na straně vývozů, takže také v tomto případě se na růstu exportu nejvíce podílely stroje a dopravní prostředky a tržní výrobky. Za poměrně zajímavý můžeme označit také vývoj teritoriální orientace české dovozu, kde v tomto období vzrostl podíl rozvojových ekonomik, a to především zásluhou Číny, která se tak stala jedním z nejvýznamnějších dovozců do České republiky. K negativnímu vývoji na běžném účtu pak, zejména v posledních třech letech, přispěla také bilance výnosů, jejíž deficit v tomto období vzrostl o 74,22 mld. CZK, přičemž hlavní příčinu tohoto růstu nalezneme především ve vysoké dynamice nákladů spojených s výnosy z investic, které v tomto období rostly ročně v průměru o 20,89 %. Za nepříznivý pak v tomto období můžeme označit také vývoj bilance služeb, jejíž přebytek poklesl o 49,04 mld., a to zejména v důsledku poklesu příjmů z cestovního ruchu (-17,67 mld. CZK) a z ostatních služeb (-7,98 mld. korun) a naopak růstu výdajů za ostatní služby (38,14 mld. CZK) a dopravu (15,81 mld. CZK). K dalšímu zlepšení situace na běžném účtu platební bilance České republiky došlo v roce 2005, kdy deficit tohoto účtu poklesl o 105,70 mld. CZK (3,20 mld. EUR), přičemž toto zlepšení se nejvýrazněji projevilo na obchodní bilanci, která se tak poprvé v námi analyzovaném období dostala do černých čísel. Příčinu tohoto zlepšení pak nalezneme zejména v poměrně výrazném předstihu dynamiky růstu vývozů (index 110,58) před dynamikou dovozů (index 104,95). Také v roce 2005 lze za hlavní tahouny českého exportu označit skupiny SITC 6-8. Zatímco v případě vývozu tedy nenastaly závažnější změny, u dovozů byla situace poněkud opačná, když se hlavním zdrojem dynamiky růstu stala skupina produktů tvořená nerostnými surovinami a příbuznými materiály (SITC 3), jejíž podíl na růstu importu dosáhl 56,23 procent. V případě teritoriální orientace pak na straně dovozů mírně vzrostl podíl zemí Sdružení nezávislých států. Podobně jako v předchozích letech, také v roce 2005 byla s 31,86 % nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky Spolková republika Německo. Tak jako v předchozích třech letech, také v roce 2005 byl vývoj běžné bilance negativně ovlivněn bilancí výnosů, která v tomto roce dosáhla deficitu ve výši 142,32 mld. korun (4,77 mld. EUR). V této souvislosti je však nutno poznamenat, že na rozdíl od předchozích let, došlo v tomto roce k částečně změně struktury nákladů, když se o 3,85 p. b. zvýšil podíl nákladů na práci cizinců v ČR (absolutně o 13,65 mld. CZK) a o tutéž hodnotu se snížil podíl nákladů spojených s výnosy z investic (v absolutních číslech tyto náklady klesly o 3,82 mld. korun). Podobně jako v případě běžného účtu, také u účtu finančního nalezneme čtyři etapy, v nichž na tomto účtu docházelo ke změnám vývojových trendů: (1) první období, jež můžeme definovat jako období přílivu spekulativního kapitálu, je vymezeno rokem 1995 a vystřídáno (2) druhou etapou ( ), jež je spojena s poklesem finančních transakcí souvisejících s vlastnictvím finančních aktiv a pasiv a se schodkovým saldem oficiální vyrovnávací bilance. (3) Třetí období, tj. roky , bylo obdobím, kdy výrazně vzrostly přímé zahraniční investice, jejichž boom částečně odezněl v roce 2003, čímž byla nastartována poslední etapa vývoje finančního účtu platební bilance, již bychom mohli nazvat etapou druhé investiční vlny. Vyjdeme-li z dat o vývoji na finanční účtu, pak dospějeme k závěru, že v roce 1995 dosáhl přebytek tohoto účtu hodnoty 218,29 mld. CZK (6,36 mld. EUR). Na takto vysokém saldu finančního účtu se pak podílel především příliv ostatních investic, přičemž v rámci této skupiny zaznamenaly největší nárůst dlouhodobá pasiva obchodních bank a České národní banky, jejichž objem vzrostl o 49,17, resp. 32,71 mld. korun (1,43 a 0,96 mld. EUR). Za hlavní důvody, jež vedly k tomuto masivnímu A NALYTIKŮ V OBČ ASNÍK LEDEN

5 přílivu finančních prostředků do bank, pak můžeme označit jednak existenci kladného úrokového diferenciálu a jednak postupnou liberalizaci operací na finančním účtu. Rok 1995 pak byl rokem, kdy došlo k vyvrcholení tohoto přílivu (relace ostatních investic k HDP v b. c. dosáhla hodnoty 7,85 %). Pozitivní vliv na příliv kapitálu mělo také kladné hodnocení České republiky ze strany zahraničních investorů, což se v roce 1995 projevilo především ve výrazném nárůstu přímých zahraničních investic, jejichž objem vzrostl více než trojnásobně. V případě portfoliových investic pak měly rozhodující úlohu majetkové cenné papíry a účasti na straně pasiv, jejichž podíl na celkových portfoliových investicích dosahoval výše 90,55 procent. Obrázek 3 Podíl dílčích bilancí finančního účtu na HDP v běžných cenách v ČR v letech (%) podíl sald jednotlivých bilancí finančního účtu na HDP v b. c. 12,0 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0,0-1,5-3,0-4, rok přímé investice portfoliové investice finanční deriváty ostatní investice Pramen: vlastní výpočet Vývoj ostatních investic přinutil na jaře roku 1996 Českou národní banku rozšířit fluktuační pásmo české koruny z původní ±0,5 % na nových ± 7,5 %, čímž byly jednak částečně odstraněny zisky, jež zahraničním investorům přinášel vysoký úrokový diferenciál, a jednak bylo zvýšeno riziko spojené s kurzovými ztrátami těchto nerezidentských ekonomických subjektů. V důsledku tohoto kroku poklesl v následujících dvou letech příliv zahraničních investic do České republiky z 218,29 mld. v roce 1995 na 34,32 mld. CZK v roce 1997, v důsledku čehož tak v tomto roce finanční účet poprvé nepokryl deficit na účtu běžném. Zatímco saldo běžného účtu dosáhlo výše -113,05 mld. CZK, finanční účet skončil v tomto roce přebytkem 34,32 mld. korun, z čehož vyplývá, že rozdíl činí plných 78,73 mld. CZK. Při podrobnější analýze vývoje jednotlivých typů investic, dospějeme k závěru, že k největšímu propadu došlo v letech u ostatních investic, a to především v důsledku poklesu krátkodobých aktiv obchodních bank, v jejichž případě se investice snížily o 119,59 mld. korun. V případě přímých a portfoliových investic, pak tyto výkyvy nebyly tak výrazné, když čistý příliv portfoliových investic poklesl pouze o 1,71 mld. CZK a v případě přímých investic o 26,57 mld. korun. K dalšímu obratu ve vývoji na finančním účtu platební bilance došlo v roce 1998, kdy se opět zvýšil příliv zahraničního kapitálu, přičemž tento trend pokračoval i v následujících čtyřech letech. Ke kulminaci tohoto růstu pak došlo v roce 2002, kdy saldo finančního účtu dosáhlo výše 347,75 mld. CZK (11,36 mld. EUR), což je také nejvyšší hodnota tohoto ukazatele v celém námi sledovaném období. Podíl salda finančního účtu na HDP v b. c. tak v průběhu těchto pěti let vzrostl z 1,89 v roce 1998 na 14,11 % v roce Srovnáme-li tento masivní příliv investic s jejich přílivem v letech , pak dospějeme k závěru, že v této etapě měl zahraniční kapitál jednoznačně zdravější strukturu, což také dokazují údaje zachycené na obrázku 3. Hlavní vliv na rostoucí příliv investic měly přímé zahraniční investice, které v tomto období vzrostly o 236,44 mld. CZK (7,95 mld. EUR), tj. ze 41,25 mld. v roce 1997 na 277,69 mld. korun v roce Tento mohutný příliv byl spojen především s investicemi nerezidentů do základního kapitálu a reinvestovanými zisky, přičemž největší část těchto investic směřovala do odvětví doprava, skladování, pošty a telekomunikace (přírůstek o 143,83 mld. CZK), peněžnictví a pojišťovnictví (39,03 mld. CZK) a zpracovatelský průmysl (19,82 mld. korun). Za poměrně zajímavý můžeme v tomto období označit jednak čistý odliv portfoliových investic, když v letech A NALYTIKŮ V OBČ ASNÍK LEDEN

6 poklesly dluhové cenné papíry na straně aktiv o 61,77 mld. korun, a jednak prudký růst ostatních investic, k němuž došlo v roce Za hlavní příčinu akcelerace ostatních investic pak můžeme označit růstu krátkodobých aktiv obchodních bank, když ve srovnání s rokem 2001 vzrostl objem těchto aktiv o 167,69 mld. CZK. K dalšímu výraznému zpomalení přílivu zahraničních investic do České republiky došlo v roce 2003, kdy saldo finančního účtu dosáhlo výše 157,09 mld. korun (4,92 mld. EUR), a to především díky výrazně nižšímu přílivu přímých zahraničních investic, jejichž objem v tomto roce vzrostl pouze o 53,50 mld. CZK. Přesto je možno říci, že tento pokles byl poklesem pouze krátkodobým, neboť již v následujících dvou letech došlo k dalšímu výraznému růstu přímých investic, které tak v tomto období kumulativně vzrostly o 189,21 mld. CZK. Podobně jako v letech , také v tomto období byl růst přímých investic spojen především s přílivem investic do základního kapitálu a reinvestovanými zisky zahraničních ekonomických subjektů. Z hlediska odvětvové struktury směřovala největší část přímých investic opět do odvětví doprava, skladování, pošty a telekomunikace (investice kumulovaně vzrostly o 201,00 mld. korun), peněžnictví a pojišťovnictví (6,03 mld. CZK) a nově i do odvětví nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj (34,10 mld. korun). Růst přímých investic pak byl doprovázen čistým odlivem portfoliových investic, jejichž celkový objem zaznamenal v letech poklesl o 36,28 miliard korun. Pokles portfoliových investic pak byl spojen zejména s výrazným poklesem investic zahraničních ekonomických subjektů do majetkových cenných papírů a účastí (propad o 66,54 mld. CZK). A NALYTIKŮ V OBČ ASNÍK LEDEN

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 4 Analytikův občasník PROSINEC 2006 O BSAH: TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Měsíční přehled č. 01/02

Měsíční přehled č. 01/02 Měsíční přehled č. 01/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v lednu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 202,5 mld.kč, čímž klesl v

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2007

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2007 Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve druhém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2006

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2006 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2005 (pro potřeby vyhodnocení programu Marketing)

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2005 (pro potřeby vyhodnocení programu Marketing) Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku (pro potřeby vyhodnocení programu Marketing) Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku Zahraniční

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2007

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2007 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Vývoj zahraničního obchodu ČR za tři čtvrtletí roku 2014

Vývoj zahraničního obchodu ČR za tři čtvrtletí roku 2014 Vývoj zahraničního obchodu ČR za tři čtvrtletí roku 2014 Obsah Vývoj zahraničního obchodu ČR za tři čtvrtletí roku 2014... 1 Zahraniční obchod za 3. čtvrtletí... 2 Vývoz podle skupin zemí v jednotlivých

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Měsíční přehled 04/00

Měsíční přehled 04/00 Měsíční přehled 04/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 174,5 mld.kč, čímž stoupl

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Tabulka C..1: Platební bilance roční 7 8 9 1 11 1 13 1 15 Výkonová bilance mld. Kč 18 1 1 11 19 19 11 1 35 38 obchodní bilance ) mld. Kč 59 7 87 5 9 19 188 7 88 z toho minerální paliva

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 Vysoká dynamika provázela zahraniční obchod i ve 3. čtvrtletí 2007. V porovnání se 3. čtvrtletím obrat zahraničního obchodu vzrostl o 15,5 % (o 159,8

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

ICT v ČR: kde krize dosud nejvíc bolela?

ICT v ČR: kde krize dosud nejvíc bolela? ICT v ČR: kde krize dosud nejvíc bolela? Konference Fórum e-time 2011 květen 2011 Globální kontexty krize Dopad na českou ekonomiku a firemní sektor Odvětví informačních a komunikačních činností Telekomunikace

Více

2.4. Cenový vývoj. Deflátor HDP

2.4. Cenový vývoj. Deflátor HDP 2.4. Cenový vývoj Deflátor HDP Rozdílné změny domácích a vnějších cen Stejný růst implicitního deflátoru produkce jako mezispotřeby Rozdílný vliv domácích a zahraničních cen na implicitní deflátor HDP

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Vývoj zahraničního obchodu

Vývoj zahraničního obchodu V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 5 Zahraniční obchod provázel i v 1. čtvrtletí 2007 dvouciferný růst. V porovnání s 1. čtvrtletím 2006 obrat zahraničního obchodu vzrostl o 16,2 % (o 162,0

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

II. Vývoj a stav státního dluhu

II. Vývoj a stav státního dluhu II. Vývoj a stav státního dluhu 1. Vývoj státního dluhu v letech 2000 až 2011 Období let 2000 až 2011 se vyznačovalo růstovým trendem státního dluhu, který byl způsoben především rozpočtovými schodky,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Obsah. Vnější ekonomické vztahy. Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly Platební bilance

Obsah. Vnější ekonomické vztahy. Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly Platební bilance Obsah Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly Platební bilance Vnější ekonomické vztahy V současné době zde máme globalizovanou ekonomiku, kde jednotlivé

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě?

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě? ING Obavy z posilující koruny - jsou na místě? Vojtěch Benda Senior economist Praha 26. listopadu 2007 Kurz koruny k euru a dolaru Kurz EUR/CZK Kurz USD/CZK 41 47 39 42 37 35 37 33 32 31 27 29 27 22 25

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Motivy mezinárodního pohybu peněz

Motivy mezinárodního pohybu peněz MEZINÁRODNÍ FINANCE Základní definice Mezinárodní finance chápeme jako systém peněžních vztahů, jejichž prostřednictvím dochází k pohybu peněžních fondů v mezinárodním měřítku (mezi domácími a zahraničními

Více

Postavení obyvatel Moravskoslezska a Opolského vojvodství v rámci skupiny českých a polských regionů soudržnosti

Postavení obyvatel Moravskoslezska a Opolského vojvodství v rámci skupiny českých a polských regionů soudržnosti Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Postavení obyvatel Moravskoslezska a Opolského vojvodství v rámci skupiny českých a polských regionů soudržnosti Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 Praha 2011 Vydavatel : Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 Praha 2013 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 P.O.Box 76 128 01 Praha 2

Více

IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD

IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD IV. ZAHRANIČNÍ OBCHOD IV.1. Hlavní tendence ve vývoji zahraničního obchodu Zahraniční obchod významně ovlivňuje výkonnost národního hospodářství ČR. Od roku 1993 je obchodní bilance deficitní, zpočátku

Více

platební bilance 2008

platební bilance 2008 platební bilance 2008 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.1.1 Směnné relace 4 1.2 BILANCE SLUŽEB 4 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 6 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

PLATEBNÍ BILANCE 2004

PLATEBNÍ BILANCE 2004 PLATEBNÍ BILANCE 2004 PLATEBNÍ BILANCE OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 5 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 5 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 5 1.1.1. Směnné relace 5 1.1.2. Vývoj teritoriální struktury

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000

ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000 ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000 Dosavadní údaje o vývoji české ekonomiky naznačují, že v roce 2000 došlo k pozitivnímu obratu. Růst reálného hrubého důchodu dosáhl

Více

Zahraniční. firmy v ČR. Tisková konference, Český. statistický úřad, 19. ledna 2012, Praha

Zahraniční. firmy v ČR. Tisková konference, Český. statistický úřad, 19. ledna 2012, Praha Zahraniční firmy v ČR Drahomíra Dub bská Tisková konference, Český statistický úřad, 19. ledna 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1/21 Příliv přímých investic

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2001

ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2001 ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2001 Dosavadní údaje o vývoji české ekonomiky dokládají, že v roce 2001 růst HDP dosáhl nejvyšší úrovně od roku 1996, a to ve výši 3,6

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Výsledky českého průmyslu v roce 2011 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2012 Vývoj průmyslu v roce 2011

Výsledky českého průmyslu v roce 2011 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2012 Vývoj průmyslu v roce 2011 Výsledky českého průmyslu v roce 211 v kontextu trhu EU a výhled na rok 212 Vývoj průmyslu v roce 211 V roce 21 zaznamenala průmyslová produkce, díky silnému oživení Německa a zotavování ve významných

Více

Analýza vývoje zahraničního obchodu v zemích Visegrádské čtyřky

Analýza vývoje zahraničního obchodu v zemích Visegrádské čtyřky Analýza vývoje zahraničního obchodu v zemích Visegrádské čtyřky Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D. Ing. Eva Hamplová, Ph.D. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie makroekonomická

Více

2.2. Makroekonomické rovnováhy. Vnější rovnováha

2.2. Makroekonomické rovnováhy. Vnější rovnováha 2.2. Makroekonomické rovnováhy Po prohloubení vnější nerovnováhy české ekonomiky v roce 26 přinesl rok 27 především díky silnému ekonomickému růstu zlepšení. Ještě výraznější byla redukce rovnováhy vnitřní,

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015)

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) 1Q/12 2Q/12 3Q/12 4Q/12 1Q/13 2Q/13 3Q/13 4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14 Vývoj průmyslu v roce 2014 Po dvou letech recese se průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE OBCHODNÍ BILANCE 5

1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE OBCHODNÍ BILANCE 5 OBSAH A. SOUHRNNÁ ČÁST 1 B. PODROBNÁ ČÁST 5 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 5 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 5 1.1.1. SMĚNNÉ RELACE 6 1.1.2. VÝVOJ TERITORIÁLNÍ STRUKTURY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU 8 1.1.3. VÝVOJ KOMODITNÍ

Více

Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku

Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku Měnová politika a zahraniční nejistoty Tvrdý brexit a jeho dopady na českou ekonomiku Tomáš Holub člen bankovní rady Konference ČSOB/Patria Praha, 26. února 2019 AKTUÁLNÍ PROGNÓZA ČNB 2 Prognóza inflace

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

Současný ekonomický vývoj a trh práce

Současný ekonomický vývoj a trh práce Současný ekonomický vývoj a trh práce Vladimír Dlouhý prezident Hospodářská komora České republiky www.komora.cz ING Bank, 24. října 2018 Struktura prezentace Podnikatelský sentiment Komorová národohospodářská

Více

Jak rychle rostla česká ekonomika?

Jak rychle rostla česká ekonomika? Jak rychle rostla česká ekonomika? Ukazatel HDP nevystihuje plně výkon ekonomiky, přesto je používán ve většině analýz. Použijeme-li k charakteristice výkonu české ekonomiky ukazatele reálného důchodu,

Více

III. Náklady státního dluhu

III. Náklady státního dluhu III. Náklady státního dluhu 1. Základní tendence ve vývoji nákladů státního dluhu v letech 2006 až 2011 Relativně silný růst výdajů na státní dluh v letech 2006 až 2008 byl způsoben skutečností současného

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

OBSAH A. SOUHRNNÁ ČÁST 1 B. PODROBNÁ ČÁST 7

OBSAH A. SOUHRNNÁ ČÁST 1 B. PODROBNÁ ČÁST 7 OBSAH A. SOUHRNNÁ ČÁST 1 B. PODROBNÁ ČÁST 7 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 7 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 7 1.1.1. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝŠI DEFICITU OBCHODNÍ BILANCE 9 1.1.2. SMĚNNÉ RELACE 1 1.1.3. VÝVOJ TERITORIÁLNÍ

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR. Tabulka C.1.: HDP reálně roční zřetězené objemy, referenční rok 5 ) 3) 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt

Více

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny IV. CENY A. Spotřebitelské ceny Průměrná meziroční míra inflace v roce 2006 dosáhla 2,5 %, což je o 0,6 procentního bodu vyšší hodnota než v roce 2005. Růst administrativně ovlivňovaných cen zrychlil na

Více