2.2. Makroekonomické rovnováhy. Vnější rovnováha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.2. Makroekonomické rovnováhy. Vnější rovnováha"

Transkript

1 2.2. Makroekonomické rovnováhy Po prohloubení vnější nerovnováhy české ekonomiky v roce 26 přinesl rok 27 především díky silnému ekonomickému růstu zlepšení. Ještě výraznější byla redukce rovnováhy vnitřní, měřené zadlužeností ve sféře veřejných financí, kde došlo ke snížení poměrného deficitu vládního sektoru i vládního dluhu. Takovýto vývoj vnější i vnitřní rovnováhy, měřený poměry salda běžného účtu platební bilance, resp. deficitu vládního sektoru ČR, ukazuje na zlepšení vztahu mezi vývojem reálné ekonomiky a měnovým a fiskálním vývojem. Nepoměr mezi hmotnými a finančními toky, který byl patrný v roce 26, tak byl do jisté míry redukován. Nízké nerovnováhy spolu se silným růstem ekonomiky a stále ještě relativně nízkou mírou inflace jsou základními fundamenty vysvětlujícími zčásti posilování české koruny k hlavním světovým měnám. Vnější rovnováha Vnější pozice české ekonomiky v roce 27 posílila na druhý nejlepší výsledek za posledních sedm let Deficit běžného účtu platební bilance se v roce 27 zredukoval na 2,5 % HDP. Na tento vývoj působilo oboustranné zlepšení, a to jak nominální výše salda běžného účtu, tak i silný růst české ekonomiky. Nominálně se schodek na běžném účtu zmenšil ze 1,8 mld. Kč v roce 26 na 89 mld. Kč v roce 27, silný reálný růst ekonomiky o 6,5 % ze 6,4 % v roce 26 znamenal nominální zvýšení HDP o 326 mld. Kč. Vliv ekonomického růstu byl rozhodující - pokud by ekonomika významně nerostla, zhoršil by se meziročně poměr schodku běžného účtu na HDP o 1,3 p. b. Přebytek na finančním účtu v roce 27 o málo přesáhl stamiliardovou hranici (14,5 mld. Kč) a byl téměř stejný jako v roce 26 (14,9 mld. Kč). Tato úroveň byla dostačující k překrytí deficitu na běžném účtu. Také v dlouhodobém kontextu let 2 až 27 je současná pozice ČR, co se vnější rovnováhy týká, příznivá v uvedených letech byl poměrný deficit v průměru 4,6 % HDP. Rok 27 je tak zasazen jako nejlepší v uplynulých sedmi letech. Výsledek docílené úrovně vnější rovnováhy byl však v roce 27 stejně jako v několika předchozích letech ovlivněn výraznými strukturálními změnami na běžném účtu platební bilance. Graf č Vývoj hlavních položek běžného účtu platební bilance České republiky (salda, v mld. Kč) běžný účet obchodní bilance bilance služeb bilance výnosů běžné převody Vnější rovnováha nadále posilována pozitivními výsledky zahraničního obchodu zbožím a službami Pokračující trend zlepšování výkonové bilance, co se jejího výsledného přebytku týká, v roce 27 vyvrcholil. Obchod zbožím a službami proto vnější nerovnováhu české ekonomiky zmenšuje, naopak k jejímu zhoršení přispívá stále výrazněji bilance výnosů. Právě posledních pět let je ve znamení velmi pozitivního vývoje - jestliže v průměru činilo saldo obchodu zbožím a službami v letech zhruba 64,5 mld. Kč, pak pozice roku 27 je zřejmá nejen z absolutní výše přebytku výkonové bilance 16

2 (172,9 mld. Kč), ale také z toho, že její hodnota v tomto roce je historicky nejlepším výsledkem od roku V horizontu posledních sedmi let je výsledek roku 27 ještě markantnější. Jestliže v průměru za roky 2-27 byla výkonová bilance pozitivní ve výši 18,5 mld. Kč (do roku 23 byla díky deficitům zahraničního obchodu zbožím tato výkonová bilance záporná), pak rok 27 znamenal 9,3krát vyšší přebytek, než činil tento dlouhodobý průměr. Výkonová bilance k HDP rychle narůstá Běžné převody v minusu díky platbám do EU Česká ekonomika těží z nakumulovaných přínosů přímých zahraničních investic v exportní oblasti. Zatímco v období kolem roku 2 dovozy v souvislosti s těmito investicemi zhoršovaly obchodní bilanci a tím i běžný účet, přetavení jejich efektů do exportního výkonu země naopak pomohlo kromě vstupu do společného evropského prostoru ke zmenšování nerovnováhy na běžném účtu. Přebytek výkonové bilance v roce 27 činil 4,9 % HDP, zatímco v roce 26 jen 3,3 % HDP, tj. téměř stejně jako v roce 25 (3,2 %). V roce 24, kdy byla výkonová bilance poprvé pozitivní, činil její přebytek pouze,1 % nominálního HDP. I přes velmi vysokou dynamiku přebytků výkonové bilance - v tom zejména v zahraničním obchodě zbožím - nestačilo v roce 27 její kladné saldo na propad bilance výnosů. Rozdíl ve výši přes 8 mld. Kč nemohl pokrýt ani výsledek běžných převodů, které jsou již od roku 26 rovněž v minusech vzhledem k výši povinných plateb do rozpočtu Evropské unie. Graf č Růst HDP a vnější nerovnováha (běžné ceny) Graf č Krytí salda běžného účtu saldem finančního účtu (v mld. Kč) krytí běžného účtu finančním účtem deficit běžného účtu 8 přebytek finančního účtu termpo růstu nominálního HDP podíl deficitu běžného účtu platební bilance na nominálním HDP -2, ČSÚ, vlastní propočty, ČSÚ, vlastní propočty Vnější rovnováhu oslabuje nepříznivý výsledek u výnosů Reinvestované zisky vyšší než dividendy Výnosová bilance dosáhla v roce 27 historicky nejhlubšího deficitu ve výši 253,8 mld. Kč. Více než 7 % nominálního HDP tak odplouvá z České republiky jako čistý odliv peněz bilance výnosů, samotný odliv v nominálním vyjádření se v roce 27 přiblížil 4 mld. Kč z toho 18,8 mld. Kč představovaly dividendy vlastníků zahraničních firem v ČR. Deficit bilance výnosů přesahoval v roce 27 zhruba 1,8krát dlouhodobý průměr za roky 2-27 (142,4 mld. Kč). Skutečnost, že bilance výnosů v trendu dlouhodobě prohlubuje deficit na běžném účtu platební bilance a tím působí nepříznivě na vnější rovnováhu české ekonomiky, je patrná již od roku Během posledních pěti let je však patrná nesmírně rychlá akcelerace této negativní tendence jestliže v roce 2 přidávala záporná bilance výnosů deficitu na běžném účtu 51 % a v roce 23 pak 75 %, pak počínaje rokem 24 je již schodek bilance výnosů v násobcích deficitu běžného účtu, jak ukazuje tabulka č analyzující příspěvky jednotlivých komponent běžného účtu platební bilance k jeho deficitu v letech Jak je vidět z grafu č , v roce 27 stoupl objem dividend repatriovaných do zemí zahraničních vlastníků českých firem méně než objem zisků investovaných znovu do české ekonomiky. Investice českých firem v zahraničí v roce 27 dosáhly 27,1 mld. Kč, z toho vlastní kapitálové vstupy a reinvestované zisky činily 17

3 15 mld. Kč. Avšak ve srovnání s rokem 26 (33 mld. Kč) byly české přímé zahraniční investice nižší). Graf č Dividendy a reinvestované zisky v ČR (v mld. Kč) Graf č Odliv peněz ve formě mezd (příjmy a náklady v mld. Kč) dividendy reinvestované zisky v ČR příjmy z práce rezidentů v cizině náklady na práci nerezidentů v ČR Odliv peněz ve formě mzdových náhrad zaměstnancům Krytí deficitu na běžném účtu přebytkem finančního účtu v roce 27 dostatečné Na neustálé zhoršování bilance výnosů nemá vliv jen repatriace zisků, ale také zvětšování rozdílů mezi objemem peněz vyplácených v souvislosti s prací cizinců v České republice na jedné straně a objemem peněz představujících příjmy ČR z práce Čechů v zahraničí na straně druhé. Z grafu je patrné, že tento rozdíl se prudce zvětšuje zejména od roku 24, což lze přičíst atraktivitě ČR po vstupu do EU. Jestliže v roce 24 činily náklady na práci cizinců v ČR 36,6 mld. Kč, v roce 27 to bylo 75,9 mld. Kč. Příjmy z české práce v zahraničí rostou jen velmi mírně (23,8 mld. Kč v roce 27 proti 2,7 mld. Kč v roce 24). Druhý z atributů vnější nerovnováhy, a to stupeň krytí deficitu běžného účtu platební bilance přebytkem na finančním účtu (graf č ), ukázal pozici v roce 27 rovněž relativně příznivě (15,5 mld. Kč). Tento přebytek byl vyšší ve srovnání se schodkem na běžném účtu, představoval však jen necelou čtvrtinu průměrného nominálního krytí za roky 2-27 (56,9 mld. Kč). Převis navíc není tak přesvědčivý jako v letech, kdy kladné saldo finančního účtu převyšovalo záporné saldo běžného účtu o stovky miliard korun (např. 211 mld. Kč v roce 22 nebo 16 mld. Kč v roce 25). Co se delší perspektivy týká, nad stamiliardovou hranicí bylo zdvojené saldo běžného a finančního účtu také v roce 1995, ovšem tehdy byl relativně velký přebytek na finančním účtu způsoben přítomností krátkodobého kapitálu v podobě portfoliových a ostatních investic v době před měnovou krizí, jehož další vývoj v podobě náhlého velkého odlivu se ukázal být velkým rizikem. Vzhledem k výkyvům způsobeným privatizacemi státních podílů ve velkých firmách a objemům přitékajících přímých investic z tohoto titulu, však nemá srovnání s dlouhodobými průměry dostatečnou analytickou oporu. 18

4 Graf č Salda přímých a portfoliových investic (v mld. Kč) Graf č Tempa růstu dovozu a vývozu zboží (meziročně v %, ceny fob) 3 3% 25 25% 2 2% 15 15% 1 5 1% 5% % % přímé investice portfoliové investice vývoz dovoz, ČSÚ Pružný zahraniční obchod s vysokou dynamikou Vývoj zahraničního obchodu (graf č ) svědčí o pružnosti české ekonomiky. Jeho rysem je nejen přizpůsobivost, ale i vysoká dynamika, což je pozoruhodné zejména z pohledu neustálého velmi vysokého přírůstku celkového obratu. Rizikem však může být snižující se diverzifikace ekonomiky a prohlubování specializace směrem k několika málo odvětvím táhnoucím export, a to zejména pokud poklesne jejich zahraniční poptávka. Tempa růstu dovozu i vývozu byla v roce 27 nad průměrem let dovoz se proti roku 26 zvýšil o 13,2 %, vývoz dokonce o 15,3 %, přičemž průměrné růsty za léta 2-27 přitom byly rovněž dvojciferné - 13,6 %, resp. 12, %. Průměrná čísla byla ovlivněna výkyvem z roku 22, kdy dovoz i vývoz meziročně poklesl v důsledku zpomalení ekonomik EU. Tab. č Analýza příspěvků jednotlivých komponent běžného účtu platební bilance ČR k jeho deficitu v období 2-27 R o k Běžný účet (saldo +/- (v mld. korun) Obchodní bilance Bilance služeb Bilance výnosů Běžné převody 2-14, , , , , , , , Pramen: vlastní propočty z údajů ČNB a ČSÚ Pozn.: Značka + u procentních příspěvků znamená, že komponenta v daném roce deficitu běžného účtu přidává, tj. zvětšuje ho, značka - znamená, že komponenta v daném roce deficitu ubírá (zmenšuje ho); v případě přebytku na běžném účtu by byl význam značek opačný. 19

5 Vnitřní rovnováha V roce 27 s rezervou splněno maastrichtské konvergenční kritérium schodek 1,6 % nominálního HDP České veřejné finance dosáhly v roce 27 nejlepšího výsledku od roku 2 deficit veřejných rozpočtů klesl na 1,58 % HDP v běžných cenách. Silný ekonomický růst, který v roce 26 výsledek hospodaření vládního sektoru ještě významně nevylepšil, však v roce 27 již stál za redukcí deficitu veřejných financí. Na příjmové straně státního rozpočtu i místních rozpočtů šlo o nárůst daňových příjmů a příjmů ze sociálního pojištění, přebytek byl zaznamenán i v hospodaření zdravotních pojišťoven. Co se jednotlivých složek vládního sektoru týká, nejvíce přispělo k redukci deficitu veřejných rozpočtů hospodaření obcí, jejichž přebytek stoupl meziročně o 23,3 mld. Kč (z deficitu 13,1 mld. Kč v roce 26 na přebytek ve výši 1,2 mld. Kč). Druhým významným příspěvkem bylo zvýšení přebytku, jak již bylo zmíněno, u zdravotních pojišťoven (o 5,6 mld. Kč). Veřejné rozpočty jsou nejvíce zhoršovány deficitem státních financí se schodkem 2,4 % HDP Podle upravených údajů notifikace vládního deficitu a dluhu v ukazatelích založených na metodice ESA 95 se v roce 26 podílely státní finance z největší části na vykázaném deficitu (-2,6 % HDP proti 2,7 % HDP za celý veřejný sektor) a zbylé ostatní institucionální jednotky vládního sektoru k němu přispěly z malé části (v úhrnu místní vládní instituce a fondy sociálního zabezpečení vykázaly deficit,1 % HDP). V roce 27 však doznala tato struktura veřejného deficitu významných změn, když státní rozpočet vykázal výraznější deficit oproti těmto dvěma okruhům hospodařícím s přebytky. Hospodaření centrální vlády totiž skončilo deficitem ve výši 2,35 % nominálního HDP. Je to sice nejlepší výsledek od roku 2, ovšem tato skutečnost nic nemění na okolnosti, že negativní příspěvek státních financí k celkové výši deficitu veřejných rozpočtů je za období 2-27 rovněž nejvýraznější. Graf č Vládní deficit a deficit centrální vlády (v % HDP) Graf č Čisté výpůjčky (deficit) sektoru vládních institucí (v mld. Kč) čisté výpůjčky (deficit) sektoru vládních institucí (v mld. Kč) EU 25 deficit vládního sektoru/hdp ČR deficit vládního sektoru/hdp ČR deficit centrální vlády/hdp Pramen: ČSÚ, Eurostat Pramen: ČSÚ Zlepšování veřejných financí v ČR synchronní s vývojem v EU 27 udržitelnost není jednoznačná Od roku 22, s historicky vůbec nejhorším výsledkem deficitu (-6,8 % HDP), se české veřejné finance v poměru k ekonomickému výkonu země nacházejí na trajektorii relativního zlepšování. Výkyv z tohoto trendu byl zaznamenán v roce 25, kdy se země ocitla zpětně pod hranicí limitního tříprocentního poměru k HDP, předepsaného ve fiskální oblasti maastrichtským kritériem nominální konvergence k Evropské hospodářské a měnové unii. Od roku 25 však jde Česká republika synchronně s vývojem v EU 27, kde v úhrnu rovněž dochází k ozdravování veřejných financí redukcí jejich deficitů, a to již od roku 23. Naposledy se evropské veřejné finance (EU 25) nacházely v přebytku v roce 22. Přes dobrý výsledek v roce 27 je udržitelnost veřejných financí ve střednědobém horizontu nejistá. ČR je stejně jako některé další země v tzv. proceduře nadměrného schodku a je vázána plněním Konvergenčního programu (ten počítal 2

6 v roce 27 se schodkem veřejných financí 3,4 % HDP). Rizikem pro české veřejné finance je významnější pokles hospodářského růstu a eventuální potřeba čerpat výrazně z nakumulovaných rezervních fondů, jejichž výše ke konci roku 27 představovala 2,8 % HDP (koncem roku 26 to bylo 2,1 % HDP). Ostatní rizikové faktory přetrvávají (stárnutí obyvatelstva). Graf č Konsolidovaný hrubý dluh vládního sektoru ČR (v mld. Kč, meziroční změna v %) v mld. Kč meziroční změna v % (pravá osa) Graf č Placené úroky z vládního dluhu a primární saldo (v % HDP) úroky v % HDP primární saldo v % HDP Pramen: ČSÚ Pramen: MF Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí se od roku 2 zvýšil nominálně o 151 % a přesáhl bilion korun v poměru k HDP však dochází od roku 24 k jeho snižování pod hranici 3 % HDP Silný hospodářský růst v České republice ovlivňuje i relativní úroveň zadluženosti vládního sektoru, která se díky jemu od roku 23 začíná v poměru k HDP velmi mírně snižovat. Je tomu tak i přesto, že v poslední dekádě - a zejména po roce 2 - dochází v nominálním vyjádření k prudkému růstu konsolidovaného hrubého dluhu vládního sektoru. Ten stoupl ze 45,4 mld. Kč v roce 2 na 1,19 bil. Kč v roce 27, tj. o 151 %. V roce 1998 činil tento dluh 299,8 mld. Kč, což bylo pouhých 15 % HDP. V roce 21 stoupl dluh vlády zhruba o polovinu (+46 %) na téměř 6 mld. Kč díky enormnímu deficitu veřejných financí v souvislosti s vystavovanými garancemi vlády. Od roku 23 meziroční dynamika dluhu poklesla, jde nicméně o vysoké nominální nárůsty vzhledem k dosažené úrovni konsolidovaného hrubého dluhu sektoru vládních institucí České republiky. Rizikem je značný nominální růst dluhu saturovaného emisemi státních dluhopisů a pokladničních poukázek. I při nízkých úrokových sazbách však představuje zatížení pro státní finance, jak je patrné z grafu č Objem vyplacených úroků představuje více než 1 % nominálního HDP. Prudké zvyšování dluhu vládního sektoru ČR je v relativním vyjádření - opět jako v případě deficitů veřejných financí korigováno tempem růstu ekonomiky. Právě vysoký nominální HDP dokázal snížit zadluženost vládního sektoru pod hranici 3 %, nad níž se dostala v roce 23 a 24. Velmi mírný pokles této poměrné zadluženosti je patrný od roku 25 každý rok. V roce 27 dosahoval vládní dluh 28,7 % nominálního HDP, v roce 26 29,4 %, což při srovnání s Maďarskem (65,6 %), Polskem (47,6 %) i Slovenskem (3,4 %) představovalo nejnižší zadluženost. 21

7 Graf č Srovnání konsolidovaného hrubého dluhu vládního sektoru ČR a vybraných zemí a uskupení EU (v % HDP) 27 ČR EU 15 Itálie Irsko Pramen: Eurostat Vnitřní zadluženost podle stavu ve vládním sektoru je v ČR jednou z nejnižších v Evropské unii Česká republika má stále jednu z nejnižších relativních úrovní zadluženosti vládního sektoru v Evropské unii, a to i co se týká poměru k HDP ten činil v roce 26 za celou unii 61,4 %, za eurozónu 68,6 %. Maastrichtské konvergenční kritérium určuje jeho limit na 6 % HDP. Srovnatelné s ČR je co do propočteného poměru v tomto směru například Dánsko, které však vykazuje její strmý pokles z 51,5 % HDP v roce 2 na 3,3 % v roce 26, stejně tak Irsko (ze 48,4 % v roce 1999 na 25,1 % v roce 26). Významnou redukci zaznamenalo díky vysokému ekonomickému růstu také Španělsko (z 59,3 % v roce 2 na 39,7 % v roce 26). Rizikem pro úroveň vnitřní zadluženosti ČR je vývoj deficitu veřejných rozpočtů a v něm zejména schodku státního rozpočtu, protože oblast mimorozpočtových fondů má zánikem České konsolidační agentury s transformačními dluhy na výši rozpočtových deficitů podstatně menší vliv. 22

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Tabulka C..1: Platební bilance roční 7 8 9 1 11 1 13 1 15 Výkonová bilance mld. Kč 18 1 1 11 19 19 11 1 35 38 obchodní bilance ) mld. Kč 59 7 87 5 9 19 188 7 88 z toho minerální paliva

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR. Tabulka C.1.: HDP reálně roční zřetězené objemy, referenční rok 5 ) 3) 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt

Více

ICT v ČR: kde krize dosud nejvíc bolela?

ICT v ČR: kde krize dosud nejvíc bolela? ICT v ČR: kde krize dosud nejvíc bolela? Konference Fórum e-time 2011 květen 2011 Globální kontexty krize Dopad na českou ekonomiku a firemní sektor Odvětví informačních a komunikačních činností Telekomunikace

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS ministr Ministr financí financí Miroslav KALOUSEK Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulka C.1.1: HDP užití ve stálých cenách roční zřetězené objemy, referenční rok 5 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt mld. Kč 5 335 371

Více

předběžná skutečnost

předběžná skutečnost II. Veřejné rozpočty V této části materiál prezentuje údaje za veřejné rozpočty ve statistickém standardu Government Finance Statistics 2001 (dále GFS 2001) a příslušná data tudíž nemusí být ve srovnání

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti 5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti Schopnost dané země konkurovat na mezinárodních trzích ovlivňují cenové a necenové faktory. Následující výběr je soustředěn na změnu podílu na světovém exportu zboží

Více

Měsíční přehled č. 01/02

Měsíční přehled č. 01/02 Měsíční přehled č. 01/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v lednu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 202,5 mld.kč, čímž klesl v

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

1. Hmotná fixní aktiva v ekonomice České republiky

1. Hmotná fixní aktiva v ekonomice České republiky 1. Hmotná fixní aktiva v ekonomice České republiky Pomineme-li finanční aktiva v podobě nejrůznějších typů finančních úspor, představují fixní aktiva v ekonomice nakumulované hmotné bohatství. Vzniklo

Více

3. Konvergenční procesy

3. Konvergenční procesy . Konvergenční procesy.. Nominální konvergence Česká republika neměla v předchozích letech s plněním maastrichtských kritérií nominální konvergence směrem k průměrné úrovni hospodářské a měnové unie v

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

Stabilita veřejných financí

Stabilita veřejných financí Stabilita veřejných financí Pavel Štěpánek, Eva Zamrazilová Česká bankovní asociace Aktuální problémy fiskální politiky Mezinárodní konference Newton College Praha, 25. září 2015 Rizika veřejného dluhu

Více

Makroekonomická predikce (listopad 2018)

Makroekonomická predikce (listopad 2018) Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Makroekonomická predikce (listopad 2018) David PRUŠVIC Ministerstvo financí České republiky Praha,

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Makroekonomická predikce

Makroekonomická predikce Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Odbor Finanční politika Č Ministerstvo financí Č, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh práce, vztahy k zahraničí,

Více

II. Vývoj a stav státního dluhu

II. Vývoj a stav státního dluhu II. Vývoj a stav státního dluhu 1. Vývoj státního dluhu v letech 2000 až 2011 Období let 2000 až 2011 se vyznačovalo růstovým trendem státního dluhu, který byl způsoben především rozpočtovými schodky,

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2010 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav

Přehled o vývoji státního dluhu v čtvrtletí roku 2004 podává následující tabulka: mil. Kč. Výpůjčky (a) Stav B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu Celkový státní dluh dosáhl ke konci září nominální hodnoty 589,3 mld Kč a proti stavu na začátku letošního roku se zvýšil o 96,1 mld Kč, tj. o 19,5 % (schválený

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2018

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2018 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2018 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2018 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

2.4. Nominální konvergence

2.4. Nominální konvergence 2.4. Nominální konvergence Česká republika podle výsledků za rok 25 a aktuálně analyzovaného období (duben 25 až březen 26) plní spolu s Polskem tři ze čtyř kritérií Maastrichtské smlouvy posuzující nominální

Více

6. Reálná a nominální konvergence

6. Reálná a nominální konvergence 6. Reálná a nominální konvergence Schopnost země blížit se tempem růstu výkonnosti své ekonomiky průměrné úrovni hospodářské a měnové unie v Evropě, tj. reálně k této úrovni konvergovat, je v této kapitola

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Současný ekonomický vývoj a trh práce

Současný ekonomický vývoj a trh práce Současný ekonomický vývoj a trh práce Vladimír Dlouhý prezident Hospodářská komora České republiky www.komora.cz ING Bank, 24. října 2018 Struktura prezentace Podnikatelský sentiment Komorová národohospodářská

Více

Rozpočtový deficit a veřejný dluh

Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah přednášky Rozpočtový deficit a veřejný dluh Teorie krátkodobé fiskální nerovnováhy Teorie dlouhodobé fiskální nerovnováhy Fiskální kritéria Definice fiskální nerovnováhy nesoulad mezi veřejnými příjmy

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí. březen 2019 Národní rozpočtová rada

Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí. březen 2019 Národní rozpočtová rada Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí březen 2019 Národní rozpočtová rada Úvod a struktura Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí je zpracována na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech

Více

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě?

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě? ING Obavy z posilující koruny - jsou na místě? Vojtěch Benda Senior economist Praha 26. listopadu 2007 Kurz koruny k euru a dolaru Kurz EUR/CZK Kurz USD/CZK 41 47 39 42 37 35 37 33 32 31 27 29 27 22 25

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2007

Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku 2007 Čtvrtletní přehled za duben až červen a celkový vývoj v 1. pololetí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve druhém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2018

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2018 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2018 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2018

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči 4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči V této části je prezentováno porovnání základních ukazatelů výdajů na zdravotní péči ve vybraných zemích Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2017 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2006

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2006 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Komentář k makroekonomickému vývoji ovlivňujícímu vývoj registrací nových vozidel v České republice

Komentář k makroekonomickému vývoji ovlivňujícímu vývoj registrací nových vozidel v České republice Komentář k makroekonomickému vývoji ovlivňujícímu vývoj registrací nových vozidel v České republice Expertní pohled PricewaterhouseCoopers Česká republika ; 1 Přestože ekonomika České republiky nadále

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2017

Více

Česká ekonomika ivení

Česká ekonomika ivení Česká ekonomika na cestě k oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Konečná & Šafář Praha, 2. října 21 Fáze krize ve vyspělých ekonomikách Hypotéční krize v USA: (červenec 27) spouštěč

Více

4. Konvergence ČR k průměrné úrovni EU

4. Konvergence ČR k průměrné úrovni EU 4. Konvergence ČR k průměrné úrovni EU 4.1. Reálná konvergence HDP na obyvatele v paritě kupní síly se podle údajů z národního účetnictví (ČSÚ) v roce 2010 snížil Komplexní pohled na výkonnost hospodářství

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Vývoj zahraničního obchodu

Vývoj zahraničního obchodu V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 5 Zahraniční obchod provázel i v 1. čtvrtletí 2007 dvouciferný růst. V porovnání s 1. čtvrtletím 2006 obrat zahraničního obchodu vzrostl o 16,2 % (o 162,0

Více

Obsah. Vnější ekonomické vztahy. Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly Platební bilance

Obsah. Vnější ekonomické vztahy. Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly Platební bilance Obsah Vnější ekonomické vztahy Zahraniční obchod export import Protekcionalismu Parita kupní síly Platební bilance Vnější ekonomické vztahy V současné době zde máme globalizovanou ekonomiku, kde jednotlivé

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 Vysoká dynamika provázela zahraniční obchod i ve 3. čtvrtletí 2007. V porovnání se 3. čtvrtletím obrat zahraničního obchodu vzrostl o 15,5 % (o 159,8

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Vybrané aspekty makroekonomického vývoje na cestě k euru v České republice. Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. 2007,, Bratislava

Vybrané aspekty makroekonomického vývoje na cestě k euru v České republice. Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. 2007,, Bratislava Vybrané aspekty makroekonomického vývoje na cestě k euru v České republice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Slovensko Česká obchodní komora Velvyslanectví ČR R ve Slovenské republice 28. března b 2007,,

Více

STÁTNÍ DLUH CELKEM

STÁTNÍ DLUH CELKEM B. ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU 1. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2006 došlo ke zvýšení státního dluhu o 7 mld. Kč z 691,2 mld. Kč na 698,2 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 1. čtvrtletí 2006 se dluh zvýšil

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

III. Náklady státního dluhu

III. Náklady státního dluhu III. Náklady státního dluhu 1. Základní tendence ve vývoji nákladů státního dluhu v letech 2006 až 2011 Relativně silný růst výdajů na státní dluh v letech 2006 až 2008 byl způsoben skutečností současného

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 5. Typy úspor českých domácností 5.1. Finanční aktiva Předchozí tradice zaměřená především na bankovní vklady V roce 2011 finanční

Více