Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče"

Transkript

1 Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013

2 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního práva v oblasti zdravotního pojištění a zdravotní péče v roce Zaměřuje se zejména na statisticky zajímavou oblast vzájemných závazků a pohledávek mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, resp. smluvními státy. Poskytuje ale také některá data, týkající se širších důsledků provádění mezinárodního práva, jakými jsou například počty osob, bydlících mimo stát pojištění, nebo počty žadatelů o udělení výjimky z účasti v českém, resp. zahraničním systému veřejného zdravotního pojištění. Ročenka vychází zejména z údajů, získaných CMU při jeho činnosti koordinátora provádění mezinárodního práva v oblasti zdravotního pojištění a zdravotní péče. Některé údaje, jako např. orientační počty registrovaných osob, vycházejí z informací shromážděných od jednotlivých českých zdravotních pojišťoven. Věříme, že tato ročenka bude zajímavým příspěvkem nejenom pro pracovníky, kteří se mezinárodní problematikou zabývají, ale i pro širší odbornou veřejnost. Za tým CMU JUDr. Ladislav Švec 2

3 Obsah Obsah... 3 Obecné vysvětlivky k termínům použitým v ročence: Cizí pojištěnci ošetření v České republice počet případů a skutečné náklady dle skupin osob Cizí pojištěnci ošetření v České republice podíl jednotlivých skupin osob na počtu případů a skutečných nákladech + průměrné náklady na případ podle skupiny osob Cizí pojištěnci ošetření v ČR podíl počtu případů a částek výpomocně vynaložených skutečných nákladů dle států pojištění Cizí pojištěnci ošetření v ČR dělení počtu případů a výpomocně vynaložených skutečných nákladů dle typu péče Cizí pojištěnci ošetření v ČR podíl jednotlivých druhů péče na výpomocně vynaložených skutečných nákladech Podíl výpomocných českých zdravotních pojišťoven na počtu případů a celkových nákladech na ošetření cizích pojištěnců v ČR Počet osob registrovaných v České republice, za které české zdravotní pojišťovny v roce 2013 uplatnily nárok na úhradu paušálních nákladů v členění na státy pojištění Platby skutečných nákladů provedené v roce 2013 zahraničními styčnými orgány na účet CMU Platby paušálních nákladů provedené v roce 2013 zahraničními styčnými orgány na účet CMU Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí počet případů a výše uplatněných skutečných nákladů dle skupin osob Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí podíl jednotlivých skupin osob na počtu případů a skutečných nákladech + průměrné náklady na případ Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí počet případů, celkové skutečné náklady a podíl dle státu ošetření Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí dělení počtu případů a uplatněných skutečných nákladů dle typu péče Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí podíl jednotlivých druhů péče na celkových uplatněných skutečných nákladech Počet případů a celkové uplatněné skutečné náklady na ošetření českých pojištěnců v zahraničí dle příslušných českých ZP Počet českých pojištěnců, registrovaných v zahraničí, hrazených paušálními částkami, za které v průběhu roku 2013 uplatnily příslušné styčné orgány své pohledávky v členění podle státu registrace Platby skutečných nákladů provedené CMU do zahraničí Platby paušálních nákladů provedené CMU do zahraničí Celkové závazky a pohledávky CMU ve vztahu k jednotlivým státům

4 21. Celkové průměrné náklady dle druhů péče, skupin osob a celkové průměrné náklady Srovnání let z hlediska skutečných nákladů na konkrétní poskytnutou zdravotní péči (počty ošetření, výše uplatněných pohledávek a závazků a výše úhrad v časové řadě) Celkový přehled žádostí o setrvání v systému pojištění států EU, EHP a Švýcarska za rok Počty osob s nárokem na plnou péči, registrovaných v jiném státě než je stát pojištění a počty některých vydaných a přijatých dokladů (orientační údaj k březnu 2013) Počet a výše dodatečně refundovaných nákladů přímo pojištěnci Počty podaných a schválených žádostí o souhlas s vycestováním za zdravotní péčí do jiného státu EU..38 Závěr:

5 Obecné vysvětlivky k termínům použitým v ročence: Skutečné náklady = náklady vynaložené výpomocně zdravotní pojišťovnou v místě ošetření za konkrétní ošetření pojištěnce z jiného státu Paušální náklady = náklady vyžadované jednou ročně pojišťovnou v místě bydliště za léčení pojištěnce jiného státu. Paušální náklady vycházejí z průměrných nákladů na léčení ve státě bydliště a neodpovídají skutečně vynaloženým nákladům na léčení konkrétní osoby. Prostřednictvím paušálních nákladů je hrazeno za skupiny osob zvlášť vyjmenované v nařízení EP a Rady 883/2004 a 987/09. Jde o cizí důchodce a jejich nezaopatřené rodinné příslušníky. Dále jde o nezaopatřené rodinné příslušníky pracovníka, bydlící v jiném státě než pracovník. Za péči poskytnutou po jsou paušální náklady požadovány pouze 6 státy, které si to vymínily v příloze nařízení (ČR mezi ně nepatří). Přechodný pobyt = skupina osob definovaná jako Přechodný pobyt zahrnuje všechny pojištěnce, ošetřené ve státě, v němž pobývali přechodně. Může jít typicky o turisty, vyslané pracovníky nebo studenty. Pojištění v jiném státě, než je stát bydliště = skupina osob, kterou typicky tvoří pracovníci (zaměstnanci nebo OSVČ) a jejich nezaopatření rodinní příslušníci, kteří jsou povinně pojištění ve státě výkonu výdělečné činnosti a zároveň výpomocně registrovaní ve státě bydliště (odlišném od státu pojištění). Ve státě bydliště mají nárok na plnou zdravotní péči ve stejném rozsahu jako místní pojištěnci. Plánovaná péče = skupina osob definovaná jako Plánovaná péče zahrnuje osoby, které vycestovaly se souhlasem své zdravotní pojišťovny do jiného členského státu za účelem poskytnutí konkrétní plánované zdravotní péče. Výpomocné hrazení nákladů = hrazení nákladů zdravotní péče poskytovateli ve státě pobytu, nebo bydliště místní smluvní pojišťovnou, přestože jde o pojištěnce jiného státu. Pojišťovna ve státě léčení v zásadě dočasně přebírá roli zahraniční pojišťovny dané osoby. Náklady posléze vyúčtuje národnímu styčnému orgánu, který je uplatní ve státě pojištění. V konečné fázi jsou takto výpomocně vynaložené náklady výpomocné pojišťovně uhrazeny. 5

6 1. Cizí pojištěnci ošetření v České republice počet případů a skutečné náklady dle skupin osob CELKEM Přechodné pobyty CELKEM Pojištění v jiném státě než je CELKEM Plánovaná péče CELKEM Země stát bydliště počet částka CZK počet částka CZK počet částka CZK počet částka CZK Belgie , , , ,47 Bulharsko , ,71 0 0, ,05 Dánsko , ,43 0 0, ,80 Estonsko , ,40 0 0, ,50 Finsko , ,59 0 0, ,23 Francie , , , ,69 Chorvatsko ,88 0 0, , ,84 Irsko , ,78 0 0, ,49 Island , ,30 0 0, ,41 Itálie , , , ,11 Kypr , ,64 0 0, ,90 Lichtenštejnsko , ,68 0 0, ,08 Litva , ,60 0 0, ,67 Lotyšsko , ,77 0 0, ,36 Lucembursko , , , ,95 Maďarsko , ,67 0 0, ,24 Makedonie , ,43 0 0, ,39 Malta ,72 0 0,00 0 0, ,72 Německo , , , ,90 Nizozemí , , , ,71 Norsko , , , ,35 Polsko , , , ,69 Portugalsko , ,17 0 0, ,32 Rakousko , , , ,50 Rumunsko , , , ,90 Řecko , ,17 0 0, ,86 Slovensko , , , ,95 Slovinsko , , , ,06 Srbsko , ,67 0 0, ,20 Španělsko , , , ,95 Švédsko , , , ,47 Švýcarsko , ,25 0 0, ,70 Turecko ,44 0 0,00 0 0, ,44 Velká Británie , , , ,26 Celkem , , , ,16 Tabulka obsahuje počet případů ošetření cizích pojištěnců na území České republiky, za které české zdravotní pojišťovny výpomocně uhradily skutečné náklady. Rozhodující pro zahrnutí do tabulky je vyúčtování ze strany české výpomocné zdravotní pojišťovny na CMU v období mezi a záměrem je, aby údaje vzhledem k cca čtvrtletnímu zpoždění mezi poskytnutím péče a jejím vyúčtováním co nejvíce odpovídaly ošetřením cizích pojištěnců poskytnutým v České republice v roce 2013 (tato metodika navazuje na dříve připravované Statistické ročenky). Počty případů i výše částek jsou rozděleny podle jednotlivých dlužných dotčených států a dále podle skupin osob. 6

7 2. Cizí pojištěnci ošetření v České republice podíl jednotlivých skupin osob na počtu případů a skutečných nákladech + průměrné náklady na případ podle skupiny osob 7

8 Grafy obsahují informace o podílu jednotlivých skupin osob (Přechodné pobyty, Bydliště mimo stát pojištění, Vyžádaná péče) na celkovém počtu případů i na celkových nákladech uhrazených poskytovatelům výpomocně na území ČR za ošetřené cizí pojištěnce. Dále obsahují průměrné náklady na jedno ošetření v ČR podle jednotlivých skupin osob. 8

9 Z grafů vyplývají zajímavé skutečnosti. Například počet případů plánované zdravotní péče v ČR představuje pouze 1% všech případů ošetření cizích pojištěnců, ale 7% celkových nákladů na ošetření cizích pojištěnců. Je to způsobeno tím, že péče, za níž do ČR cizí pojištěnci cestují, je zpravidla podstatně nákladnější než běžná průměrná ošetření. Opačný trend lze spatřit pokud jde o osoby, pojištěné v jiných státech a bydlící v ČR (jde zejména o pracovníky českého původu, zaměstnané na území sousedních států a členy jejich rodin). Zde na 67% z celkového počtu případů připadá pouze 59% celkových nákladů. Důvodem je skutečnost, že jde o osoby, bydlící v ČR a pravidelně čerpající zdravotní péči v plném rozsahu, tzn. včetně drobných relativně nenákladných onemocnění, prohlídek a vyšetření. U osob, pobývajících v ČR přechodně, odpovídá 32% z celkového počtu ošetření 34% podíl na celkových nákladech. Vyšší průměrné náklady jednoho případu jsou způsobeny tím, že je zdravotní péče při přechodném pobytu v ČR přirozeně využívána i v případech vážných ohrožení života a zdraví, přičemž relativně velkou část případů tvoří úrazy a havárie. Výše uvedené skutečnosti vyplývají i z grafu, obsahujícího průměrné náklady na jedno ošetření dle jednotlivých skupin osob. Zatímco průměrné náklady na jedno ošetření pracovníka nebo člena jeho rodiny činí Kč, průměrné náklady na jedno ošetření osoby, která pobývala v ČR přechodně, dosahují Kč a náklady na jeden případ vyžádané péče v ČR dosahují Kč. 9

10 3. Cizí pojištěnci ošetření v ČR podíl počtu případů a částek výpomocně vynaložených skutečných nákladů dle států pojištění Země CELKEM CELKEM Počet Podíl počet Částka CZK podíl částka CZK Belgie 450 0,38% ,47 0,21% Bulharsko 533 0,45% ,05 0,54% Dánsko 415 0,35% ,80 0,35% Estonsko 40 0,03% ,50 0,01% Finsko 174 0,15% ,23 0,14% Francie ,93% ,69 1,53% Chorvatsko 224 0,19% ,84 0,13% Irsko 446 0,37% ,49 0,33% Island 22 0,02% ,41 0,10% Itálie ,74% ,11 1,53% Kypr 184 0,15% ,90 0,04% Lichtenštejnsko 141 0,12% ,08 0,07% Litva 132 0,11% ,67 0,54% Lotyšsko 98 0,08% ,36 0,11% Lucembursko ,73% ,95 0,99% Maďarsko 302 0,25% ,24 0,24% Makedonie 27 0,02% ,39 0,01% Malta 17 0,01% ,72 0,00% Německo ,42% ,90 26,58% Nizozemí ,99% ,71 2,73% Norsko 708 0,59% ,35 0,32% Polsko ,21% ,69 3,16% Portugalsko 327 0,27% ,32 0,14% Rakousko ,98% ,50 13,85% Rumunsko 246 0,21% ,90 0,45% Řecko 434 0,36% ,86 0,57% Slovensko ,90% ,95 39,01% Slovinsko 149 0,12% ,06 0,13% Srbsko 81 0,07% ,20 0,06% Španělsko 885 0,74% ,95 0,65% Švédsko 661 0,55% ,47 0,66% Švýcarsko ,22% ,70 1,48% Turecko 28 0,02% ,44 0,01% Velká Británie ,25% ,26 3,30% Celkový součet ,00% ,16 100,00% Tabulka obsahuje podíl jednotlivých států na celkovém počtu případů a celkových nákladech na ošetření jejich pojištěnců. Z tabulky vyplývá, že největšími a nejdůležitějšími partnery ČR jsou jednoznačně Slovensko, Německo a Rakousko. V tabulce se zajímavě projevuje různá struktura cizích pojištěnců pobývajících, či bydlících na území ČR. Ukazuje se, že se významně liší dle toho, z kterého státu pojištěnci přicházejí. Lze to ilustrovat na podílu Německa v porovnání s podílem slovenským. Zatímco německých pojištěnců bylo v ČR léčeno o 13% více, než 10

11 pojištěnců slovenských, z hlediska výše nákladů již na slovenské pojištěnce připadá 39 %, ale na německé pojištěnce pouze 27 % z celkové výše nákladů na péči poskytovanou cizím pojištěncům. Tato skutečnost má logické vysvětlení. Počet ošetření německých pojištěnců je podstatným způsobem zvyšován českými pracovníky, zaměstnanými v Německu a bydlícími s rodinami v ČR (viz tab. č.1), u kterých jsou relativně malé náklady na jedno ošetření (viz graf č. 1). Naopak průměrné náklady na ošetření slovenských pojištěnců v ČR zvyšuje skutečnost, že slovenští pojištěnci jsou zdaleka největšími příjemci vyžádané zdravotní péče, která je zpravidla velice nákladná (viz graf č. 1). Doprovodné ilustrační grafy: 11

12 4. Cizí pojištěnci ošetření v ČR dělení počtu případů a výpomocně vynaložených skutečných nákladů dle typu péče Ambulantní péče Léky Zubařská péče Hospitalizace Ostatní dávky Země Počet Částka CZK Počet Částka CZK Počet Částka CZK Počet Částka CZK Počet Částka CZK Celkem částka v CZK Rakousko , , , , , ,50 Belgie , , , , , ,47 Bulharsko , , , , , ,05 Kypr , , , , , ,90 Německo , , , , , ,90 Dánsko , , , , , ,80 Estonsko , , , , , ,50 Řecko , , , , , ,86 Španělsko , , , , , ,95 Finsko , , , , , ,23 Francie , , , , , ,69 Chorvatsko , , , , , ,84 Maďarsko , , , , , ,24 Švýcarsko , , , , , ,70 Irsko , , , , , ,49 Island , , , , , ,41 Itálie , , , , , ,11 Lichtenštejnsko , , , , , ,08 Litva , , , , , ,67 Lucembursko , , , , , ,95 Lotyšsko , , , , , ,36 Malta ,99 0 0, ,00 0 0, , ,72 Nizozemí , , , , , ,71 Norsko , , , , , ,35 Polsko , , , , , ,69 Portugalsko , , , , , ,32 Makedonie , , ,00 0 0, , ,39 Rumunsko , , , , , ,90 Srbsko , , , , , ,20 Švédsko , , , , , ,47 Slovinsko , , , , , ,06 Slovensko , , , , , ,95 Turecko , , , , , ,44 Velká Británie , , , , , ,26 Celkový součet , , , , , ,16 Tabulka obsahuje údaje o počtu ošetření a celkových nákladech na ošetření cizích pojištěnců v ČR v členění na jednotlivé státy a druhy poskytnuté péče. Pro tento účel tabulka rozlišuje (v souladu s údaji předávanými mezistátně) členění na zubařskou péči, ostatní dávky (např. převozy, laboratorní vyšetření nebo poskytnutí prostředku zdravotnické techniky), ambulantní péči (zejména ošetření praktickým lékařem nebo specialistou), léky a hospitalizaci. 12

13 5. Cizí pojištěnci ošetření v ČR podíl jednotlivých druhů péče na výpomocně vynaložených skutečných nákladech Graf obsahuje údaje o podílu jednotlivých druhů poskytnuté zdravotní péče z hlediska celkových nákladů na ošetření cizích pojištěnců v ČR. Z grafu vyplývá, že se na nákladech z největší části (35%) podílely náklady na hospitalizace. Druhý nejvyšší podíl představují náklady za ambulantní péči (31%), o něco menší podíl představují náklady za ostatní dávky (19%). Pozn.: mezi ostatní dávky je zahrnován např. transport, laboratorní vyšetření, letecký transport, protetická pomůcka, lázně, rehabilitace, RTG, MMR, EEG, NMR apod. Podíl nákladů na léky (11%) spolu s náklady na zubařská ošetření (4%) představují nejmenší podíl. 13

14 6. Podíl výpomocných českých zdravotních pojišťoven na počtu případů a celkových nákladech na ošetření cizích pojištěnců v ČR počet případů ošetřených cizích pojištěnců v ČR dle výpomocných ZP celkové vynaložené náklady na ošetření cizích pojištěnců v ČR dle výpomocných ZP 14

15 Výše uvedené grafy obsahují údaje o podílu jednotlivých českých zdravotních pojišťoven na výpomocném hrazení nákladů za cizí pojištěnce ošetřené v ČR. Z grafů vyplývá, že z hlediska počtu případů i celkové výše nákladů je dominantní výpomocnou pojišťovnou VZP ČR, která hradí 78% z celkového počtu případů a 82% z celkové výše nákladů. Podíl VZP tak trvale (i ve většině ostatních ukazatelů a ve srovnání s minulými lety) přesahuje její podíl na národním trhu zdravotního pojištění, což potvrzuje její specifické postavení v rámci ČR. S odstupem za VZP ČR následují s přibližně stejným podílem ZPMV, ČPZP a OZP. Grafy obsahují i údaje o nákladech na převoz leteckou záchrannou službou, kterou výpomocně na území ČR hradí Ministerstvo zdravotnictví ČR (40 případů). 7. Počet osob registrovaných v České republice, za které české zdravotní pojišťovny v roce 2013 uplatnily nárok na úhradu paušálních nákladů v členění na státy pojištění Země CELKEM CELKEM počet podíl počet částka CZK podíl částka CZK Belgie 0 0,00% 0,00 0,00% Bulharsko 0 0,00% 0,00 0,00% Dánsko 0 0,00% 0,00 0,00% Estonsko 0 0,00% 0,00 0,00% Finsko 0 0,00% 0,00 0,00% Francie 0 0,00% 0,00 0,00% Chorvatsko 0 0,00% 0,00 0,00% Irsko 6 6,12% ,52 1,42% Island 0 0,00% 0,00 0,00% Itálie 0 0,00% 0,00 0,00% Kypr 0 0,00% 0,00 0,00% Lichtenštejnsko 0 0,00% 0,00 0,00% Litva 0 0,00% 0,00 0,00% Lotyšsko 0 0,00% 0,00 0,00% Lucembursko 0 0,00% 0,00 0,00% Maďarsko 0 0,00% 0,00 0,00% Makedonie 0 0,00% 0,00 0,00% Malta 0 0,00% 0,00 0,00% Německo 3 3,06% ,26 1,32% Nizozemí 0 0,00% 0,00 0,00% Norsko 18 18,37% ,16 13,44% Polsko 5 5,10% ,36 1,48% Portugalsko 0 0,00% 0,00 0,00% Rakousko 0 0,00% 0,00 0,00% Rumunsko 0 0,00% 0,00 0,00% Řecko 0 0,00% 0,00 0,00% Slovensko 0 0,00% 0,00 0,00% Slovinsko 0 0,00% 0,00 0,00% Srbsko a Černá Hora 0 0,00% 0,00 0,00% Španělsko 0 0,00% 0,00 0,00% Švédsko 0 0,00% 0,00 0,00% Švýcarsko 66 67,35% ,52 82,34% Turecko 0 0,00% 0,00 0,00% Velká Británie 0 0,00% 0,00 0,00% Celkový součet ,00% ,82 100,00% 15

16 Tabulka obsahuje údaje o cizích pojištěncích, za něž jsou hrazeny náklady na zdravotní péči do ČR prostřednictvím paušálních částek. Těmito osobami jsou důchodci a jejich nezaopatření rodinní příslušníci a dále pak nezaopatření rodinní příslušníci pracovníka, bydlící v jiném státě než živitel. Tabulka obsahuje počet těchto osob a výši paušálních nákladů za jejich léčení, uplatněných v roce 2013 Českou republikou do zahraničí v členění podle jednotlivých států. V zásadě jde o osoby, registrované v ČR v roce Jde o státy EHP a Švýcarska a zbytkové případy osob ze států EU, u kterých bylo až dodatečně zjištěno, že jejich náklady mají být účtovány prostřednictvím paušálu. 16

17 8. Platby skutečných nákladů provedené v roce 2013 zahraničními styčnými orgány na účet CMU Stát CELKEM CZK Belgie ,22 Bulharsko ,91 Dánsko ,14 Estonsko ,01 Finsko ,68 Francie ,40 Chorvatsko ,16 Irsko ,19 Island ,09 Itálie ,50 Kypr ,90 Lichtenštejnsko 0,00 Litva ,72 Lotyšsko ,90 Lucembursko ,65 Maďarsko ,89 Makedonie 0,00 Malta 4 034,78 Německo ,34 Nizozemí ,70 Norsko ,06 Polsko ,96 Portugalsko ,08 Rakousko ,53 Rumunsko ,23 Řecko ,76 Slovensko ,07 Slovinsko ,42 Srbsko a Černá Hora ,12 Španělsko ,70 Švédsko ,54 Švýcarsko ,88 Turecko 0,00 Velká Británie ,61 CELKEM ,14 Tabulka obsahuje údaje o platbách skutečných nákladů na zdravotní péči, provedených zahraničními styčnými orgány v průběhu roku 2013 na účet CMU, v členění na jednotlivé státy. Z tabulky vyplývá, že do České republiky bylo v průběhu roku 2013 uhrazeno celkem ,14 Kč. Z tabulky dále vyplývá, že zdaleka největším plátcem bylo v roce 2013 Slovensko, které z výše uvedené částky uhradilo ,07 Kč. S odstupem následují Německo ( ,34 Kč) a Rakousko ( ,53 Kč). 17

18 9. Platby paušálních nákladů provedené v roce 2013 zahraničními styčnými orgány na účet CMU Stát CELKEM CZK Belgie ,63 Bulharsko 0,00 Dánsko ,12 Estonsko 0,00 Finsko ,16 Francie 0,00 Chorvatsko 0,00 Irsko 0,00 Island 0,00 Itálie ,45 Kypr 0,00 Lichtenštejnsko 0,00 Litva ,38 Lotyšsko ,52 Lucembursko ,55 Maďarsko 0,00 Makedonie 0,00 Malta 0,00 Německo 0,00 Nizozemí ,36 Norsko ,54 Polsko ,67 Portugalsko 0,00 Rakousko ,33 Rumunsko 0,00 Řecko 0,00 Slovensko ,67 Slovinsko 0,00 Srbsko a Černá Hora 0,00 Španělsko ,71 Švédsko 0,00 Švýcarsko 0,00 Turecko 0,00 Velká Británie ,41 CELKEM ,50 Tabulka obsahuje údaje o platbách paušálních nákladů na zdravotní péči, provedených zahraničními styčnými orgány na účet CMU, v členění na jednotlivé státy. Z tabulky vyplývá, že do České republiky bylo v průběhu roku 2013 uhrazeno celkem ,50 Kč. U paušálních nákladů bylo největším plátcem Slovensko ( ,67 Kč) 18

19 10. Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí počet případů a výše uplatněných skutečných nákladů dle skupin osob Přechodné pobyty Pojištění v jiném státě než Plánovaná péče CELKEM Země je stát bydliště Počet Částka CZK Počet Částka CZK Počet Částka CZK Počet Částka CZK Belgie , , , ,91 Černá Hora 3 589, ,19 0 0, ,38 Dánsko , ,62 0 0, ,31 Estonsko , ,36 0 0, ,00 Finsko , ,48 0 0, ,46 Francie , , , ,95 Chorvatsko ,15 0 0, , ,38 Island ,19 0 0,00 0 0, ,19 Itálie , ,79 0 0, ,94 Kypr , ,55 0 0, ,56 Lichtenštejnsko ,88 0 0,00 0 0, ,88 Litva , ,36 0 0, ,13 Lotyšsko ,14 0 0,00 0 0, ,14 Lucembursko , ,38 0 0, ,49 Maďarsko , ,12 0 0, ,34 Makedonie , ,75 0 0, ,64 Malta ,37 0 0,00 0 0, ,37 Německo , , , ,84 Nizozemí , , , ,43 Norsko , ,17 0 0, ,03 Polsko , ,78 0 0, ,49 Portugalsko ,47 0 0,00 0 0, ,47 Rakousko , , , ,02 Rumunsko ,45 0 0,00 0 0, ,45 Řecko , ,61 0 0, ,01 Slovensko , , , ,10 Slovinsko , ,56 0 0, ,26 Srbsko ,92 0 0,00 0 0, ,92 Španělsko , ,93 0 0, ,31 Švédsko ,37 0 0, , ,33 Švýcarsko , , , ,58 Velká Británie ,55 0 0, , ,18 Celkem , , , ,49 Tabulka obsahuje počet případů a tomu odpovídající náklady na ošetření českých pojištěnců na území jiných států, které byly v roce 2013 zahraničními styčnými orgány uplatněny na CMU. Rozhodující pro zahrnutí do tabulky je datum uplatnění na CMU v roce Do údajů byly zakalkulovány i dobropisy (snížení pohledávky) ze zahraničí ve výši cca 200 tisíc Kč, obdržené do konce prvního čtvrtletí

20 11. Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí podíl jednotlivých skupin osob na počtu případů a skutečných nákladech + průměrné náklady na případ 20

21 Graf obsahuje informace o podílu jednotlivých skupin osob na celkovém počtu případů i na celkových nákladech za ošetření českých pojištěnců na území jiných států EU, EHP a Švýcarska, resp. smluvních států. Dále obsahuje průměrné náklady na jedno ošetření podle jednotlivých skupin osob. I u českých pojištěnců v zahraničí se projevuje rozdílná úroveň nákladů na léčení v závislosti na typu pobytu či bydliště. Podílu počtu ošetření pracovníků a členů jejich rodin bydlících mimo ČR (74%) tak například odpovídá pouze 45% z celkových nákladů. Naproti tomu náklady na ošetření českých pojištěnců, pobývajících na území jiných států přechodně, představují 53% celkových nákladů, přestože počet takových ošetření tvoří jen 26% z celkového počtu případů. Průměrné náklady na jedno ošetření při přechodném pobytu českého pojištěnce v zahraničí činily ,67 Kč, zatímco průměrné náklady na jedno ošetření pracovníka nebo člena jeho rodiny, bydlícího v jiném státě činily 3 467,86 Kč. Poměrně významný rozdíl mezi náklady na léčení během přechodného pobytu a náklady na léčení v průběhu bydliště mimo stát pojištění je způsoben zejména tím, že léčení závažných úrazů a náhlých onemocnění během krátkého pobytu je obecně dražší, než běžné léčení. V celkových číslech ale v případě českých pojištěnců hraje významnou roli také skutečnost, že větší podíl léčení během přechodného pobytu připadá na státy, které jsou obecně považovány za dražší. Naproti tomu nejvýznamnějším státem z hlediska léčení českých pojištěnců ve státě bydliště je Slovensko, které má i v porovnání s ČR relativně nízké náklady na zdravotní péči. Největší průměrné náklady na jedno ošetření představovala přirozeně vyžádaná péče v zahraničí, a to ,70 Kč. Tato péče zahrnuje i mimořádně náročná ošetření a nákladné případy. 21

22 12. Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí počet případů, celkové skutečné náklady a podíl dle státu ošetření Země CELKEM CELKEM Průměrné náklady na počet podíl počet částka CZK podíl částka CZK 1 případ - částka CZK Belgie 701 0,55% ,91 1,14% ,17 Černá Hora 5 0,00% ,38 0,00% 3 253,08 Dánsko 18 0,01% ,31 0,01% 2 202,35 Estonsko 52 0,04% ,00 0,02% 2 501,12 Finsko 143 0,11% ,46 0,21% ,77 Francie ,91% ,95 9,30% ,18 Chorvatsko 940 0,74% ,38 0,17% 1 311,66 Island 10 0,01% ,19 0,00% 1 605,12 Itálie ,10% ,94 3,56% ,36 Kypr 11 0,01% ,56 0,02% ,32 Lichtenštejnsko 2 0,00% 5 975,88 0,00% 2 987,94 Litva 33 0,03% ,13 0,00% 911,31 Lotyšsko 14 0,01% ,14 0,02% 8 134,30 Lucembursko 47 0,04% ,49 0,08% ,95 Maďarsko 266 0,21% ,34 0,12% 3 124,56 Makedonie 40 0,03% ,64 0,00% 621,57 Malta 27 0,02% ,37 0,03% 8 754,01 Německo ,75% ,84 22,18% ,33 Nizozemí 364 0,29% ,43 0,81% ,66 Norsko 31 0,02% ,03 0,53% ,48 Polsko ,92% ,49 5,31% 1 314,02 Portugalsko 153 0,12% ,47 0,09% 4 255,82 Rakousko ,60% ,02 10,28% ,34 Rumunsko 7 0,01% ,45 0,01% 7 546,78 Řecko 62 0,05% ,01 0,08% 9 668,29 Slovensko ,08% ,10 38,70% 3 843,22 Slovinsko 383 0,30% ,26 0,33% 6 263,77 Srbsko 15 0,01% ,92 0,01% 4 680,66 Španělsko ,00% ,31 1,44% 8 127,79 Švédsko 399 0,31% ,33 1,06% ,24 Švýcarsko 756 0,59% ,58 3,86% ,67 Velká Británie 149 0,12% ,18 0,63% ,73 Celkový součet ,00% ,49 100,00% Tabulka obsahuje celkový podíl jednotlivých států na počtu případů a celkových nákladech na ošetření českých pojištěnců. Z tabulky vyplývá, že největšími a nejdůležitějšími partnery ČR byli v roce 2013 z hlediska počtu výpomocně poskytnutých ošetření jednoznačně Slovensko (57,08% případů) a Polsko (22,92% případů). Až daleko za nimi byl tradiční partner Německo (9,75% případů). Z hlediska podílů nákladů je situace odlišná. I z tohoto hlediska je nejdůležitějším partnerem Slovensko. Jeho podíl je ovšem podstatně nižší, než podíl na počtu případů (38,70% z celkových nákladů). Polské pohledávky již ale představují podstatně menší díl na celkových nákladech, než by vyplývalo z množství uplatněných případů (5,31% z celkových nákladů). Je to způsobeno zejména tím, že hlavní část polských pohledávek tvoří náklady na péči, poskytovanou českým pracovníkům (tj. v ČR pracujícím osobám zpravidla polské národnosti) a jejich rodinám, bydlícím v Polsku. Průměrné náklady na léčení těchto osob jsou přitom relativně malé v porovnání např. s péčí, poskytovanou během přechodných pobytů (úrazy, havárie, náhlá onemocnění apod.). Právě posledně jmenovaný typ péče, který tvoří převážnou část případů na území Německa způsobuje, že v porovnání s polskými pohledávkami tvoří mnohem výraznější podíl pohledávky německé ( 22,18% z celkových nákladů). Tento efekt je dále způsoben několikanásobně vyššími náklady 22

23 na jeden případ v případě ošetření českých pojištěnců v Německu např. právě v porovnání s Polskem. Dalšími významnými partnery je pak Rakousko a Francie. Tabulka obsahuje i orientační výpočet průměrných nákladů na jeden vykázaný případ ošetření českého pojištěnce dle jednotlivých států. Tento údaj má větší vypovídací hodnotu pouze u států, kde byl vypočítán z dostatečně reprezentativního množství případů. Přesto z něj lze alespoň v hrubých rysech odvodit poměr nákladnosti péče v jednotlivých státech. Není náhodou, že průměrné náklady na jeden případ se např. u Rakouska, Německa a Nizozemí pohybují v přibližně stejné výši ( Kč), zatímco průměrné náklady na jeden případ ošetření v ČR představují necelých 5000 Kč (viz. tabulka č. 21), resp. necelých 4000 Kč v případě Slovenska a v případě Polska. Doprovodné ilustrační grafy k bodu č. 12: 23

24 13. Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí dělení počtu případů a uplatněných skutečných nákladů dle typu péče Země Ambulantní péče Zubařská péče Léky Hospitalizace Ostatní dávky CELKEM počet částka CZK počet částka CZK počet částka CZK počet částka CZK počet částka CZK částka CZK Belgie , , , , , ,91 Černá Hora , , , ,38 Dánsko , , , ,31 Estonsko , , , ,00 Finsko , , , , , ,46 Francie , , , , , ,95 Chorvatsko , , , , , ,38 Island , ,19 Itálie , , , , , ,94 Kypr , , , , ,56 Lichtenštejnsko , ,88 Litva , , ,13 Lotyšsko , , ,14 Lucembursko , , , , , ,49 Maďarsko , , , , , ,34 Makedonie , , , , ,64 Malta , , ,37 Německo , , , , , ,84 Nizozemí , , , , ,43 Norsko , , ,03 Polsko , , , , , ,49 Portugalsko , , , , , ,47 Rakousko , , , , , ,02 Rumunsko , ,45 Řecko , , , , ,01 Slovensko , , , , , ,10 Slovinsko , , , , , ,26 Srbsko , , , ,92 Španělsko , , , , ,31 Švédsko , , , , , ,33 Švýcarsko , , , , ,58 Velká Británie , ,18 Celkem , , , , , ,49 Tabulka obsahuje údaje o počtu ošetření a celkových nákladech na ošetření českých pojištěnců v členění na jednotlivé státy a druhy poskytnuté péče. Pro tento účel tabulka rozlišuje (v souladu s údaji předávanými mezistátně) členění na ambulantní péči (zejména ošetření praktickým lékařem a specialistou), léky, ostatní dávky (např. převozy, laboratorní vyšetření nebo poskytnutí prostředku zdravotnické techniky), zubařskou péči a hospitalizaci. Zařazení do jednotlivých kategorií záleží na státu, který péči vykázal. 24

25 14. Čeští pojištěnci ošetření v zahraničí podíl jednotlivých druhů péče na celkových uplatněných skutečných nákladech Graf obsahuje údaje o podílu jednotlivých druhů poskytnuté zdravotní péče z hlediska celkových nákladů na ošetření českých pojištěnců v jiných státech. Z grafu vyplývá, že se na nákladech z největší části podílely náklady na hospitalizace (55%). Druhý nejvyšší podíl představují náklady na ostatní dávky, tedy zejména na převozy, laboratorní vyšetření nebo poskytnutí prostředků zdravotnické techniky (17%) a na ambulantní péči - praktici, specialisté (16%). V porovnání s předchozími lety představovaly poměrně významný podíl náklady na léky (10%). Náklady na zubařská ošetření představovaly nejmenší podíl (2%). 15. Počet případů a celkové uplatněné skutečné náklady na ošetření českých pojištěnců v zahraničí dle příslušných českých ZP 25

26 Tabulky obsahují údaje o podílu jednotlivých českých zdravotních pojišťoven na počtu případů ošetření a celkových nákladech na ošetření jejich pojištěnců v jiných státech. Z grafů vyplývá, že z hlediska počtu případů i celkové výše nákladů je dominantní pojišťovnou VZP ČR, která hradí z celkového počtu případů (77%) a Kč z celkové výše nákladů (71%), tj. o více než 10% více, než by odpovídalo podílu VZP na počtu pojištěnců v ČR. Pro tuto skutečnost neexistuje jednoznačný objektivní důvod. Lze pouze předpokládat, že je vysoký podíl VZP způsoben jejím specifickým postavením v rámci ČR a z něj vyplývající preferencí VZP u pracovníků z jiných států EU, vykonávajících výdělečnou činnost v ČR. Zajímavý je dále významný podíl RBP-ZP, který též přesahuje její podíl na počtu pojištěnců v rámci ČR. V případě této zdravotní pojišťovny je vysvětlení jednoznačnější. Je jím zaměření na oblast severní Moravy a Slezska, kde tvoří významnou část zaměstnanců pracovníci polské národnosti. Podstatná část této významné skupiny zahraničních pracovníků je proto na území ČR pojištěna právě u RBP-ZP. Tito pracovníci čerpají i se svými rodinami péči na účet RBP ZP na území Polska. Grafy dále obsahují i údaje o počtu případů a nákladech na převoz leteckou záchrannou službou, kterou za české pojištěnce, ošetřené v zahraničí, hradí Ministerstvo zdravotnictví ČR (56 případů za více než 3,5 mil. Kč). 26

27 16. Počet českých pojištěnců, registrovaných v zahraničí, hrazených paušálními částkami, za které v průběhu roku 2013 uplatnily příslušné styčné orgány své pohledávky v členění podle státu registrace Země CELKEM CELKEM počet podíl počet částka CZK podíl částka CZK Belgie 8 1,01% ,58 2,34% Bulharsko 17 2,14% 31538,57 0,27% Dánsko - 0,00% - 0,00% Estonsko - 0,00% - 0,00% Finsko - 0,00% - 0,00% Francie 23 2,89% ,77 5,76% Chorvatsko - 0,00% - 0,00% Irsko - 0,00% - 0,00% Island - 0,00% - 0,00% Itálie 9 1,13% ,73 4,08% Kypr 2 0,25% 15539,23 0,13% Lichtenštejnsko - 0,00% - 0,00% Litva - 0,00% - 0,00% Lotyšsko - 0,00% - 0,00% Lucembursko 2 0,25% 65259,59 0,55% Maďarsko 1 0,13% 4156,11 0,03% Makedonie - 0,00% - 0,00% Malta 1 0,13% 3959,56 0,03% Německo - 0,00% - 0,00% Nizozemí 2 0,25% ,29 2,39% Norsko - 0,00% - 0,00% Polsko ,03% ,10 42,64% Portugalsko - 0,00% - 0,00% Rakousko - 0,00% - 0,00% Rumunsko - 0,00% - 0,00% Řecko - 0,00% - 0,00% Slovensko ,52% ,35 16,72% Slovinsko - 0,00% - 0,00% Srbsko a Černá Hora - 0,00% - 0,00% Španělsko 20 2,52% ,90 12,77% Švédsko 2 0,25% ,76 1,39% Švýcarsko 12 1,51% ,89 10,91% Turecko - 0,00% - 0,00% Velká Británie - 0,00% - 0,00% Celkový součet ,00% ,43 100,00% Tabulka obsahuje počet českých pojištěnců, registrovaných v zahraničí a hrazených českými zdravotními pojišťovnami prostřednictvím paušálních částek, za které v průběhu roku 2013 uplatnily příslušné zahraniční styčné orgány své pohledávky. Tabulka je členěna podle věřitelských členských států. Z tabulky vyplývá, že v roce 2013 byly uplatněny pohledávky za výše uvedené osoby z celkem 14 států, ve kterých žijí čeští důchodci nebo členové jejich rodin. Největší počet paušálních vyúčtování uplatnilo Polsko (509) a Slovensko (187). Pozn.: Počty i částky paušálních nákladů budou dále klesat. Náklady ve formě paušálů budou vykazovány již jen několika státy EU, mezi něž nepatří nejvýznamnější partneři ČR. 27

28 Doprovodné ilustrační grafy k bodu č. 16: 28

29 17. Platby skutečných nákladů provedené CMU do zahraničí Stát Celkem za stát CZK Rakousko ,53 Německo ,13 Chorvatsko ,42 Srbsko a Černá Hora ,38 Lucembursko ,34 Belgie ,47 Dánsko ,27 Estonsko ,69 Finsko ,21 Francie ,55 Irsko 0,00 Island 0,00 Itálie ,57 Kypr ,80 Lichtenštejnsko ,86 Litva 0,00 Lotyšsko 0,00 Maďarsko 0,00 Malta ,69 Nizozemí ,69 Norsko ,67 Polsko ,10 Portugalsko ,96 Rumunsko ,76 Řecko 0,00 Slovensko ,79 Slovinsko ,44 Španělsko ,64 Švédsko ,22 Velká Británie ,15 Švýcarsko ,84 Bulharsko ,08 Turecko 0,00 Makedonie ,88 CELKEM ,13 Tabulka obsahuje přehled plateb skutečných nákladů, provedených v roce 2013 ze strany CMU do ostatních států. Celková výše plateb činila ,13 Kč. Největší část plateb byla provedena na Slovensko, dále pak do Německa, Polska, Francie a Rakouska. 29

30 18. Platby paušálních nákladů provedené CMU do zahraničí Stát Celkem za stát CZK Rakousko ,91 Německo ,98 Chorvatsko 0,00 Srbsko a Černá Hora 0,00 Lucembursko 0,00 Belgie ,28 Dánsko 0,00 Estonsko 0,00 Finsko 0,00 Francie ,36 Irsko 0,00 Island 0,00 Itálie ,14 Kypr ,67 Lichtenštejnsko 0,00 Litva 0,00 Lotyšsko 0,00 Maďarsko 0,00 Malta 0,00 Nizozemí ,26 Norsko 0,00 Polsko ,53 Portugalsko 0,00 Rumunsko 0,00 Řecko 0,00 Slovensko ,62 Slovinsko 0,00 Španělsko 0,00 Švédsko ,35 Velká Británie ,05 Švýcarsko 0,00 Bulharsko 2 291,05 Turecko 0,00 Makedonie 0,00 CELKEM ,20 Tabulka obsahuje přehled plateb paušálních nákladů provedených v roce 2013 ze strany CMU do ostatních států. Celková výše plateb činila ,20 Kč. Platby paušálních nákladů byly v roce 2013 provedeny do 12 států. 30

31 19. Celkové závazky a pohledávky CMU ve vztahu k jednotlivým státům PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ZA ZAHRANIČÍM K Stát Pohledávky za zahraničím Závazky vůči zahraničí Rozdíl Belgie , , ,65 Bulharsko , , ,82 Dánsko , , ,77 Estonsko , , ,48 Finsko , , ,74 Francie , , ,72 Nizozemí , , ,97 Chorvatsko , , ,07 Irsko ,33 0, ,33 Island , , ,02 Itálie , , ,70 Srbsko a Černá Hora , , ,46 Kypr , , ,39 Lichtenštejnsko ,66 0, ,66 Litva , , ,09 Lotyšsko , , ,46 Lucembursko , , ,88 Maďarsko , , ,29 Makedonie , , ,28 Malta , , ,37 Německo , , ,89 Norsko , , ,15 Polsko , , ,96 Portugalsko , , ,19 Rakousko , , ,53 Řecko , , ,24 Rumunsko , , ,87 Slovensko , , ,68 Slovinsko , , ,72 Španělsko , , ,93 Švédsko , , ,68 Švýcarsko , , ,71 Turecko , , ,55 Velká Británie , , ,44 Celkem , , ,49 Tato tabulka obsahuje celkové neuhrazené pohledávky a závazky CMU, existující ve vztahu k jednotlivým státům, k Tabulka obsahuje též rozdíl mezi závazky a pohledávkami ve vztahu k jednotlivým státům. Tabulka zachycuje stav k a v případě zahraničních pohledávek byl použit k přepočtu na Kč kurz platný k tomuto dni. Z tabulky vyplývá, že celkové závazky CMU vůči zahraničí přesahují pohledávky. Jde o důsledek skutečnosti, že dlouhodobě převažují celkové závazky České republiky nad českými pohledávkami. 31

32 20. Celkové závazky a pohledávky CMU ve vztahu k jednotlivým českým zdravotním pojišťovnám PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ ZA ZP K ZP Pohledávky za ZP Závazky vůči ZP Rozdíl VZP ČR , , ,74 OZP , , ,58 ZP Škoda , , ,21 RBP , , ,49 ZPMV ČR , , ,06 VoZP ČR , , ,10 MZ ČR , , ,52 ČPZP , , ,06 Celkem , , ,58 Tato tabulka obsahuje celkové nevypořádané pohledávky a závazky CMU ve vztahu k jednotlivým českým zdravotním pojišťovnám. Tabulka obsahuje též rozdíl mezi závazky a pohledávkami ve vztahu k jednotlivým ZP. Tabulka zachycuje stav k a v případě zahraničních pohledávek (v tabulce jako Pohledávky za ZP ), byl použit k přepočtu na Kč kurz platný k tomuto dni. 21. Celkové průměrné náklady dle druhů péče, skupin osob a celkové průměrné náklady (tabulky nezahrnují náklady uplatněné formou paušálů) Průměrné náklady dle jednotlivých druhů péče druhy péče cizí pojištěnci ošetření v ČR naši pojištěnci ošetření v zahraničí počet Ambulantní péče náklady CZK , ,94 průměr CZK 2 114, ,10 počet Zubařská péče náklady CZK , ,10 průměr CZK 874, ,25 počet Léky náklady CZK , ,76 průměr CZK 1 390, ,38 počet Hospitalizace náklady CZK , ,79 průměr CZK , ,66 počet Ostatní dávky náklady CZK , ,90 průměr CZK 2 346, ,45 Průměrné náklady dle jednotlivých skupin osob skupina osob cizí pojištěnci ošetření v ČR naši pojištěnci ošetření v zahraničí počet Přechodné pobyty náklady CZK , ,07 průměr CZK 5 268, ,67 počet Pojištění v jiném náklady CZK , ,84 státě než je stát bydliště průměr CZK 4 298, ,86 počet Plánovaná péče náklady CZK , ,58 průměr CZK , ,72 32

33 Celkové průměrné náklady Celkové náklady cizí pojištěnci ošetření v ČR naši pojištěnci ošetření v zahraničí počet náklady CZK , ,49 průměr CZK 4 937, , Srovnání let z hlediska nákladů na poskytnutou zdravotní péči (počty ošetření, výše uplatněných pohledávek a závazků a výše úhrad v časové řadě) Poznámka: Níže uvedené grafy vycházejí ze srovnání údajů obsažených ve Statistických ročenkách CMU od roku Ze srovnávacích tabulek vyplývá stálý růst obejmu počtu případů i celkové výše uplatňovaných mezistátních závazků a pohledávek, stejně tak jako objemu plateb, zpracovávaných CMU. Z dat je zřejmé, že ne zcela příznivá ekonomická situace posledních dvou let spíše přispívá k většímu pohybu osob a pracovní síly mezi ČR a ostatními státy. Pozn.: pro přesnější meziroční srovnání je nutné upozornit na skutečnost, že výkyv počtu českých pojištěnců ošetřených v zahraničí v roce 2011 směrem vzhůru, byl do velké míry způsobem administrativním přesunem uplatnění části zahraničních pohledávek za rok 2010 do roku Pokud by byla statistika očištěna o tento výkyv, byl by v ukazateli k roku 2011 počet o něco nižší než v roce

34 Tabulka obsahuje srovnání výše pohledávek a závazků CMU, uplatněných v rámci mezistátního vypořádání nákladů na zdravotní péči v časové řadě, mezi roky 2004 až 2013 (včetně paušálních nákladů). Tabulka obsahuje srovnání výše úhrad, provedených nebo přijatých CMU v rámci mezinárodního přeúčtování nákladů v časové řadě mezi roky 2004 a 2013 (včetně úhrad paušálních nákladů). 34

35 23. Celkový přehled žádostí o setrvání v systému pojištění států EU, EHP a Švýcarska za rok 2013 Stát Celkový počet zpracovaných žádostí souhlas s udělením žádosti v % nesouhlas s udělením žádosti v % nevyjádření stanoviska z důvodu neposkytnutí informací Belgie ,00 0 0,00 0 0,00 Bulharsko 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Česká republika ,70 4 1, ,03 Dánsko ,00 0 0,00 0 0,00 Finsko ,00 0 0,00 0 0,00 Francie ,00 0 0,00 0 0,00 Chorvatsko 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Irsko , ,00 0 0,00 Itálie , ,33 0 0,00 Izrael 1 0 0, ,00 0 0,00 Japonsko , ,62 1 3,85 Korea 3 0 0,00 0 0, ,00 Litva ,00 0 0,00 0 0,00 Lucembursko ,00 0 0,00 0 0,00 Maďarsko ,00 0 0,00 0 0,00 Německo , ,49 5 3,42 Nizozemí ,47 1 5,26 1 5,26 Polsko ,50 1 2,50 0 0,00 Portugalsko , ,67 0 0,00 Rakousko , ,54 0 0,00 Slovensko , ,71 0 0,00 Slovinsko ,00 0 0,00 0 0,00 Srbsko ,00 0 0,00 0 0,00 Španělsko , ,29 1 7,14 Švédsko ,00 0 0,00 0 0,00 Švýcarsko ,00 0 0,00 0 0,00 Turecko 1 0 0,00 0 0, ,00 Velká Británie ,45 0 0,00 1 4,55 CELKEM , , ,40 výjimky z českých právních předp , , ,15 výjimky z cizích právních předp ,70 4 1,27 v % Tabulka č. 23 obsahuje údaje o počtu žádostí o výjimku z příslušnosti k právním předpisům o sociálním zabezpečení, zpracovaných samostatně, nebo ve spolupráci CMU a ČSSZ v roce 2013 v členění podle jednotlivých států. Obsahuje i údaje o počtech udělených a zamítnutých výjimek a jejich podílu na celkovém množství. Celkově CMU posuzovalo 728 individuálních žádostí a jim odpovídajících doprovodných informací, které jsou vyžadovány zpravidla přímo od zaměstnavatelů osob. Souhlas o vynětí z příslušnosti k českému veřejnému zdravotnímu pojištění byl odmítnut u 12,59% zahraničních žádostí. Většina žádostí o výjimku z cizích právních předpisů a o setrvání v českém systému byla postoupena do zahraničí. Pro nedůvodnost bylo odmítnuto 1,27 % žádostí. 35

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad o činnosti v roce 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI CMU V ROCE 2012 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Organizační struktura a statutární orgány CMU... 4 3. Činnost CMU v roce

Více

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad o činnosti v roce 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI CMU V ROCE 2 Obsah:. 2. 3. 4. 5. 6. Úvod... 3 Organizační struktura a statutární orgány CMU... 4 Činnost CMU v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad

Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad Výroční zpráva Centra mezistátních úhrad o činnosti v roce 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI CMU V ROCE 2014 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Organizační struktura a statutární orgány CMU... 4 3. Činnost CMU v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad ve spolupráci s CMU (Centrum mezistátních úhrad) styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče (pověření státem) CMU

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky!

Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Staňte se lepšími! Ptejte se správné otázky! Tibor Szabó, InQool a.s. a Mark Harrison, ACCEE Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisition Business administration Credit management Credit management

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC MŠMT, 8.10.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.

Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee. Zlepšete vlastní cash flow! Ptejte se na ty správné otázky! http://creditcee.eu, IČ: 27685616, Příkop 843/4, Brno, +420722 965 050, mark@creditcee.eu Přehled procesu Order-to-cash Customer acquisi.on Business

Více

Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu

Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav 1 Projekt EU Zdravé stárnutí Spolufinancován EK DG SANCO 2003-2007 NIPH Švédsko koordinátor + Česká Republika, Rakousko,

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více