Postup pro podávání projektů GA ČR na rok 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup pro podávání projektů GA ČR na rok 2016"

Transkript

1 Postup pro podávání projektů GA ČR na rok Podávání projektů Projekty se podávají v elektronické podobě pouze prostřednictvím informačního systému DATOVÉ SCHRÁNKY. Jiná forma není povolena. Formuláře návrhu projektu jsou dostupné v aplikaci pro podávání návrhů na internetových stránkách GA ČR na adrese ve webové aplikaci. Soutěžní lhůta končí: v úterý Zahájení řešení projektu: Ukončení: nebo Termíny Do Navrhovatel vloží do aplikace EZOP ( informace o projektu včetně GAČRem přiděleného evidenčního čísla to navrhovatel zapíše v EZOPu do záložky 2, F) Evidenční číslo a termíny. Poté vygeneruje žádost o podpis paní děkanky a předá tuto žádost opatřenou podpisem svým a podpisem vedoucího katedry spolu s níže uvedenými formuláři na odd. VaV (pí Honsů, C 106, l. 8738) ke kontrole. Vedoucí katedry tímto souhlasí s uvedenými úvazky a mzdovými prostředky pracovníků v návrhu projektu. Navrhovatel svým podpisem stvrzuje mimo jiné i fakt, že s pracovníky uvedenými v návrhu projektu projednal výši úvazku na projektu a výši požadovaných financí (i pro spolupracovníky případného spoluuchazeče). Navrhovatel předá na oddělení VaV spolu s žádostí o podpis, vygenerovanou ze systému EZOP: Část A základní identifikační údaje Část B finanční prostředky celkem, rozpis finančních položek Část B osobní Část B zdůvodnění Navrhovatel dále pracuje bez omezení na ostatních částech návrhu. Odd. VaV bude průběžně informovat navrhovatele, kteří odevzdali návrh projektu (část A, B) spolu se žádostí o podpis z aplikace EZOP, že je schválen vedením fakulty a je možné jej uzavřít a odeslat přes spisovou službu na odd. VaV. Do do 10 hod. max. po dohodě s VaV do do 9 hod. Navrhovatel (resp. osoba určená katedrou pro správu SSU) zašle přes SSU na odd. VaV FSv (uzel ) projekt již v konečné verzi v předepsaném tvaru. Údaje pro formuláře SSU Předmět (typ projektu) Standardní projekt nebo Juniorský projekt nebo Mezinárodní projekt. Popis přílohy záznam o projektu, tak jak byl vygenerován aplikací obsahující návrh projektu (např _CZ_f.pdf). Doplňující údaje vygenerované číslo návrhu projektu a jméno navrhovatele ve tvaru: číslo návrhu_příjmení_jméno. Projekty budou odeslány VaV do podatelny FSv a odtud následně zaslány do datové schránky GA ČR. 1

2 Žádáme navrhovatele, aby předávali návrhy projektů a následně pak zasílali prostřednictvím spisové služby projekty průběžně a nenechávali vše na poslední den, mohlo by dojít k nepředvídaným potížím, které by mohly mít za následek nezaslání projektu včas na GA ČR. Na dříve předané projekty bude více času ke kontrole a případné opravě. Navrhovatel si pak v systému GRIS ověří, že došlo ke spárování odeslaného projektu datovou schránkou s návrhem projektu v aplikaci. 3. Poznámky a doporučení pro podávání návrhu projektu Označení ZD = Zadávací dokumentace V návrhu projektu vyplňte: Uchazeč: České vysoké učení technické v Praze Navrhovatel: jméno řešitele Je nutné věnovat mimořádnou pozornost abstraktu, aby co nejpřesněji vystihl povahu projektu, neboť GAČR bude využívat aplikaci SCIVAL (aplikace čerpá data z abstraktu) pro výběr zahraničních oponentů. Pokud je v projektu zamýšleno spolufinancování z jiných zdrojů, je povinnou přílohou návrhu projektu doložení zdrojů financování čestným prohlášením uchazeče nebo potvrzením předpokládaného sponzora) d) ZD. Způsobilé náklady musí být zdůvodněny a bezprostředně souviset s řešením projektu. Věnujte prosím velkou pozornost podmínkám uvedeným v ZD a kontrole projektů před odesláním (dle Check listu), aby nedošlo ke zbytečnému vyřazení projektů z formálních důvodů či z důvodů nedodržení stanovených podmínek. Název souboru, který generuje aplikace neměňte!!!! ZD 3.1.(5) Návrh projektu bude po finalizaci opatřen kvalifikovanou systémovou značkou, která nesmí být odstraněna nebo nahrazena jinou. Takový projekt by byl ze soutěže vyřazený. Datovou schránkou se doručuje pouze návrh projektu vygenerovaný aplikací bez příloh, jako soubor ve formátu PDF, označený vodotiskem FINAL, jehož název obsahuje znaky _CZ_f.pdf. K návrhu projektu se připojí pouze přílohy uvedené v ZD 3.2., odst.15, a to ve formátu PDF. Za podanou verzi návrhu projektu se považuje taková verze, která přišla jako poslední prostřednictvím datové schránky při splnění podmínek uvedených v 3.1.(5) ZD před koncem soutěžní lhůty nemusí jít nutně o poslední verzi návrhu projektu v aplikaci. Prokázání způsobilosti Přílohy: 1. Čestné prohlášení uchazeče právnické osoby 2. Čestné prohlášení uchazeče / spoluuchazeče jako právnické osoby grantového projektu jako žádosti o dotaci podle rozpočtových pravidel budou v listinné verzi za všechny projekty ČVUT doručeny na GAČR pracovníkem R ČVUT. 2

3 4. Zadávací dokumentace upozornění Standardní projekty Jedna osoba může být navrhovatelem nebo spolunavrhovatelem pouze jednoho projektu v rámci všech soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce 3.1. (4) ZD. Porušení této podmínky je důvodem pro vyřazení všech návrhů projektů z veřejné soutěže, v nichž tato osoba navrhovatele nebo spolunavrhovatele v některé z těchto pozic vystupuje!!! Rovněž je potřeba dbát na označení příslušného hodnotícího panelu podle Přílohy (3) b) ZD. Je možné zvolit také mezioborový projekt s patřičným zdůvodněním. Nesprávná volba panelu je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže. oblast Osobní náklady Tuto oblast, prosím, pečlivě prostudujte. Oproti minulým létům dochází k výrazné změně v poskytování dotace. Zde uvádíme úryvek textu ze ZD: (2) Výše způsobilých osobních nákladů osob (vědeckých pracovníků, technického a dalšího podpůrného personálu) podílejících se přímo na řešení projektu musí odpovídat pracovní kapacitě (úvazku) vynaložené na řešení grantového projektu a současně nesmí přesahovat mzdu, resp. plat, včetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou na zotavenou a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (dále jen mzda ) obvyklou v daném čase pro pracovníka na příslušném pracovišti. Za součást mzdy se pro účely stanovení výše způsobilých osobních nákladů v návrhu projektu nepovažují odměna podle 134 zákoníku práce, cílová odměna podle 134a zákoníku práce a jiné obdobné odměny. Při snížené pracovní kapacitě (úvazku) to znamená, že se výše způsobilých nákladů stanoví jako poměrná část mzdy podle věty první, stejně jako se stanoví poměrná část maximální možné dotace (prostředky poskytnuté poskytovatelem ze státního rozpočtu na řešení projektu) na osobní náklady. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže. (3) Nulová pracovní kapacita (úvazek) se nepřipouští vzhledem k tomu, že dané osobě by pak ke grantovému projektu nevznikly žádné závazky (práva a povinnosti). Součet všech pracovních kapacit (úvazků) alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u jednoho zaměstnance přesáhnout 100%. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže. (4) Způsobilými osobními náklady jsou následující náklady (pro jednoho zaměstnance lze využít jen jednu z uvedených možností): a) na mzdy dle odst. 2 tohoto článku zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení grantového projektu, tj. jejichž pracovní smlouva prokazuje současné splnění podmínek uvedených v ZD , bod 4 i iv. b) na příslušnou část mezd dle odst. 2 tohoto článku těch zaměstnanců, kteří nejsou podle pracovní smlouvy přijati výhradně na řešení projektu, ale na jeho řešení se podílejí, a to ve výši odpovídající pracovní kapacitě na řešení projektu. V takovém případě dotace požadovaná v návrhu projektu může dosáhnout až výše hrubé mzdy nebo platu zaměstnance (alikvotně dle úvazku zaměstnance), nejvýše však ,- Kč za kalendářní měsíc (alikvótně dle úvazku zaměstnance); 3

4 c) na úhradu závazků vyplývajících z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které byly uzavřeny výhradně na řešení grantového projektu, přičemž poskytnutá dotace může dosáhnout výše odměny z dohody zaměstnance, nejvýše však 400,- Kč/ hod. Osobní náklady se uvádějí včetně sociálního a zdravotního pojištění a sociálního fondu (35%) s výjimkou některých DPP (v případě, že je vyplacena částka Kč/za měsíc a nižší neplatí se soc. a zdrav. pojištění ani 1% SF, u částek Kč a vyšších musí být odvedeno pojistné soc. a zdrav. ve výši 34%. U DPČ nelze nárokovat 1% SF, soc. a zdrav. pojištění ano- tedy 34%. Součet všech úvazků jedné osoby hrazených z účelových podpor GA ČR nesmí přesáhnou 100%. Toto pravidlo se vztahuje jak na zaměstnance přijaté pouze na řešení projektu, tak i na pracovníky, kteří budou projekt řešit vedle svého současného pracovního úvazku. V případě, že nebudete znát Váš roční příjem, obraťte se na Ing. Jitku Hlaváčkovou, linka oblast Ostatní provozní náklady (4) konferenční poplatky jsou zahrnuty v nákladech na ostatní služby a nemateriální náklady (6) doplňkové (režijní náklady) v průběhu řešení grantu nelze navýšit ani dodatečně nárokovat. Maximální výše takových nákladů je 20 % z částky celkové dotace požadované od GA ČR. Oblast Požadavky na způsobilost uchazeče a způsob prokázání způsobilosti 2.2. Prokázání způsobilosti k řešení navrhovaného projektu podává i spoluuchazeč 2.2. (6,7) ZD. Juniorské projekty Oblast Obecné podmínky pro podávání návrhů 3.1 ZD Juniorský projekt je vědecký projekt zaměřený na oblast základního výzkumu, jehož cíle a způsob řešení stanovuje uchazeč, resp. navrhovatel sám v návrhu projektu. (4) V rámci všech soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce se jedna osoba účastní nejvýše jednoho návrhu projektu v roli navrhovatele. POZOR! Zároveň osoba, která vystupuje v roli řešitele či spoluřešitele již řešeného projektu na podporu excelence v základním výzkumu podporovaného GA ČR, nemůže být navrhovatelem projektu podaného v rámci této soutěže. Jedna osoba nemůže současně vystupovat v roli řešitele ve dvou a více juniorských projektech. (5) Navrhovatelem, tj. vedoucím řešitelského týmu může být jen pracovník působící v oblasti základního výzkumu. Navrhovatel musí splňovat podmínku, že v roce podání návrhu uplynulo nejvýše 8 let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Zároveň musí navrhovatel absolvovat ke dni vyhlášení soutěže postdoktorskou stáž na území jiného státu, než ve kterém získal akademický titul Ph.D., a to v celkovém trvání nejméně 6 měsíců. Tato stáž může být rozdělena na dvě kratší. (6) Řešitelský tým je kromě navrhovatele tvořen ještě nejméně dvěma odbornými spolupracovníky. Odborným spolupracovníkem navrhovatele podle článku 2.1 odst. 7 ZD může být jen pracovník působící v oblasti základního výzkumu, který v roce podání návrhu dosáhl věku nejvýše 35 let. 4

5 Odborný spolupracovník musí být zaměstnancem uchazeče nebo se jím po udělení podpory musí stát. Další upřesňující podmínky v této oblasti (péče o nezletilé děti, nemoc) jsou uvedeny v ZD 3.1 (5, 6). (7) Řešitel musí mít po celou dobu trvání juniorského projektu pracovněprávní vztah k příjemci. Pracovněprávní vztah k příjemci může vzniknout až na základě uděleného grantu. Návrh projektu 3.2. ZD (13) Povinnou přílohou jsou kopie dokladů o ukončení doktorského studia (kopie diplomu, potvrzení o obhajobě). Nedoložení této přílohy je důvodem k vyřazení z veřejné soutěže. Navrhovatelé všech typů projektů se řídí též pravidly při podávání návrhu projektu VaV na Fakultě stavební: 5

Rozdíly v zadávací dokumentaci standardní soutěže GAČR 2018 a 2019

Rozdíly v zadávací dokumentaci standardní soutěže GAČR 2018 a 2019 Rozdíly v zadávací dokumentaci standardní soutěže GAČR a Nejzásadnějšími změnami roku jsou změny v oblasti osobních nákladů. Zatímco v předchozích letech byli zaměstnanci rozděleni na typ A (přijati výhradně

Více

JUNIORSKÉ PROJEKTY 2015

JUNIORSKÉ PROJEKTY 2015 JUNIORSKÉ PROJEKTY 2015 a) na mzdy a platy, včetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou na zotavenou a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců přijatých na základě pracovní smlouvy výhradně

Více

STANDARDNÍ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 2015

STANDARDNÍ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 2015 STANDARDNÍ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 2015 VÝHRADNĚ PŘIJATÝ ZAMĚSTNANEC V průběhu řešení projektu nemá zaměstnanec u zaměstnavatele uzavřený žádný institucionální pracovní poměr. Pracovní poměry sjednané na

Více

GA ČR Standardní projekty Juniorské projekty Mezinárodní projekty EXPRO

GA ČR Standardní projekty Juniorské projekty Mezinárodní projekty EXPRO GA ČR 2020 Standardní projekty Juniorské projekty Mezinárodní projekty EXPRO 2 Cíl programu Program je zaměřen na podporu základního výzkumu v definovaných vědních oborech Hodnotící panely 3 technické

Více

GA ČR 2017 Informace pro navrhovatele projektů z VŠCHT Praha

GA ČR 2017 Informace pro navrhovatele projektů z VŠCHT Praha GA ČR 2017 Informace pro navrhovatele projektů z VŠCHT Praha Ing. Iveta Pospíšilová Oddělení pro vědu a výzkum 14.3.2016 1 Aktuální vyhlášené soutěže https://gacr.cz/typy-projektu/ Standardní projekty

Více

Pravidla pro nakládání s účelovou podporou mezinárodních projektů na principu LA pro rok Vymezení položek způsobilých nákladů obecná část

Pravidla pro nakládání s účelovou podporou mezinárodních projektů na principu LA pro rok Vymezení položek způsobilých nákladů obecná část Pravidla pro nakládání s účelovou podporou mezinárodních projektů na principu LA pro rok 2020 1.1. Vymezení položek způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti

Více

Pravidla pro nakla da ní s ú č elovoú podporoú mezina rodní čh projektú na prinčipú LA pro rok 2019

Pravidla pro nakla da ní s ú č elovoú podporoú mezina rodní čh projektú na prinčipú LA pro rok 2019 Pravidla pro nakla da ní s ú č elovoú podporoú mezina rodní čh projektú na prinčipú LA pro rok 2019 1.1. Vymezení položek způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na

Více

Grantová agentura České republiky GAČR

Grantová agentura České republiky GAČR Grantová agentura České republiky GAČR Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Tento seminář je

Více

FAQ Lead Agency 2017

FAQ Lead Agency 2017 FAQ Lead Agency 2017 Vztah uchazeč-instituce Nositelem uděleného grantu je v případě FWF vědec (rakouská fyzická osoba). Instituce, u které je vědec zaměstnán, formuláře návrhu projektu podepisuje jako

Více

FAQ Standardnı projekty s poc a tkem r es enı v roce 2018

FAQ Standardnı projekty s poc a tkem r es enı v roce 2018 FAQ Standardnı projekty s poc a tkem r es enı v roce 2018 Zadávací dokumentace v anglickém jazyce Všechny zadávací dokumentace a související dokumenty jsou pouze v českém jazyce. Případné zprostředkování

Více

Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt. Kancelář GA ČR

Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt. Kancelář GA ČR Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt Kancelář GA ČR Praha 25. 2. 2016 Brno 1. 3. 2016 Základní prameny práva Zadávací dokumentace, resp. práva a povinnosti poskytovatele a uchazeče (příjemce)

Více

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ

Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Grantová agentura České republiky: PROCES PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ Schéma procesu podávání návrhů projektů (NP) Vyhlášení veřejné soutěže Vyplnění NP v aplikaci GRIS Přiložení příloh k NP v aplikaci GRIS

Více

FAQ PODPORA ERC ŽADATELŮ PRO ROK 2016

FAQ PODPORA ERC ŽADATELŮ PRO ROK 2016 FAQ PODPORA ERC ŽADATELŮ PRO ROK 2016 ÚČEL PODPORY Podpora ERC žadatelů je určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů (technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické

Více

Zadávací dokumentace Interní grantové agentury Technické fakulty Základní informace a vymezení pojmů

Zadávací dokumentace Interní grantové agentury Technické fakulty Základní informace a vymezení pojmů Zadávací dokumentace Interní grantové agentury Technické fakulty 2017 (1) Tato zadávací dokumentace pro vyhlášení soutěže IGA TF je zpracována v souladu se statutem a pravidly IGA TF a tvoří soubor podkladů

Více

FAQ Juniorské projékty s poč á tkém v ročé 2017

FAQ Juniorské projékty s poč á tkém v ročé 2017 FAQ Juniorské projékty s poč á tkém v ročé 2017 Anglická verze zadávací dokumentace Všechny zadávací dokumentace a související dokumenty jsou pouze v českém jazyce. Zprostředkování informací zahraničním

Více

Grantová agentura České republiky. Návrh grantového projektu (dále návrh projektu)

Grantová agentura České republiky. Návrh grantového projektu (dále návrh projektu) Část A Návrh grantového projektu (dále návrh projektu) Datum vytištění přihlášky: Číslo panelu(ů) Registrační číslo: UCHAZEČ a NAVRHOVATEL Uchazeč: IČ: Sídlo: Navrhovatel: Rodné číslo/datum narození: Telefon:

Více

GA ČR Osobní náklady Změny v průběhu řešení Režijní náklady Výsledky projektů Nejčastější chyby v čerpání

GA ČR Osobní náklady Změny v průběhu řešení Režijní náklady Výsledky projektů Nejčastější chyby v čerpání GA ČR 2016 Osobní náklady Změny v průběhu řešení Režijní náklady Výsledky projektů Nejčastější chyby v čerpání Osobní náklady projektů 2016 Definice ON dle zadávací dokumentace 2016 Dva typy: a) Zaměstnanec

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Seminář 9.3.2015 Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt

Seminář 9.3.2015 Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt Seminář 9.3.2015 Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt Kancelář GA ČR Základní prameny práva Zadávací dokumentace, resp. práva a povinnosti poskytovatele a uchazeče (příjemce) se řídí ustanoveními

Více

FAQ Juniorske projekty s poc a tkem r es enı v roce 2018

FAQ Juniorske projekty s poc a tkem r es enı v roce 2018 FAQ Juniorske projekty s poc a tkem r es enı v roce 2018 Anglická verze zadávací dokumentace Všechny zadávací dokumentace a související dokumenty jsou pouze v českém jazyce. Případné zprostředkování informací

Více

1. Obecné informace. Poskytovatel: GA ČR. Termíny

1. Obecné informace. Poskytovatel: GA ČR. Termíny Metodický list verze č. 3, platná od 25. března 2014 Odbor výzkumu RMU Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Standardní, Mezinárodní

Více

GA ČR aktuální informace

GA ČR aktuální informace GA ČR aktuální informace Kancelář GA ČR Praha, 3.4.2014 Soutěže vyhlašované v roce 2014 Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Juniorské projekty 2015 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Juniorské projekty 2020 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Standardní projekty 2015 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

FAQ Mezina rodnı projekty s poc a tkem v roce 2018

FAQ Mezina rodnı projekty s poc a tkem v roce 2018 FAQ Mezina rodnı projekty s poc a tkem v roce 2018 Zadávací dokumentace v anglickém jazyce Všechny zadávací dokumentace a související dokumenty jsou pouze v českém jazyce. Případné zprostředkování informací

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Standardní projekty 2017 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Juniorské granty 2017 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Mezinárodní projekty 2015 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Mezinárodní projekty 2016 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Juniorské granty - 2018 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

Obsah A PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ... 7

Obsah A PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ... 7 Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Standardní projekty - 2018 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Juniorské granty 2017 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

FAQ Standardnı projekty s poc a tkem r es enı v roce 2018

FAQ Standardnı projekty s poc a tkem r es enı v roce 2018 FAQ Standardnı projekty s poc a tkem r es enı v roce 2018 Zadávací dokumentace v anglickém jazyce Všechny zadávací dokumentace a související dokumenty jsou pouze v českém jazyce. Případné zprostředkování

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Standardní projekty - 2019 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Juniorské projekty 2016 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Juniorské granty - 2019 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

ZMĚNY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZMĚNY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZMĚNY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ JUNIORSKÉ PROJEKTY JUNIORSKÉ PROJEKTY 2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘÍLOHA Č. 4: 5. Změny v průběhu řešení grantového projektu (1) Příjemce není oprávněn se odchýlit od stavu vyplývajícího

Více

ZMĚNY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ STANDARDNÍ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

ZMĚNY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ STANDARDNÍ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY ZMĚNY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ STANDARDNÍ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY STANDARDNÍ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘÍLOHA Č.4: 5. Změny v průběhu řešení grantového projektu (1) Příjemce není oprávněn

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Postdoktorské projekty 2014 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

FAQ Juniorske projekty s poc a tkem r es enı v roce 2018

FAQ Juniorske projekty s poc a tkem r es enı v roce 2018 FAQ Juniorske projekty s poc a tkem r es enı v roce 2018 Anglická verze zadávací dokumentace Všechny zadávací dokumentace a související dokumenty jsou pouze v českém jazyce. Případné zprostředkování informací

Více

ze dne: Určeno: Všem ústavům LDF č. j.: 16453/ Správce předpisu: Zpracovatel: Předseda Rady IGA

ze dne: Určeno: Všem ústavům LDF č. j.: 16453/ Správce předpisu: Zpracovatel: Předseda Rady IGA 2/2018 SMĚRNICE DĚKANA Pravidla studentské grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně Určeno: Všem ústavům LDF č. j.: 16453/2018-491

Více

GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2012

GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2012 GRANTOVÉ SOUTĚŽE 2012 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Tento seminář je spolufinancován z

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

Práce s ekonomickými informacemi v oblasti mezd

Práce s ekonomickými informacemi v oblasti mezd Práce s ekonomickými informacemi v oblasti mezd (mzdové výpisy) aktualizováno 7.3.2017 Ing. Jitka Hlaváčková Návod, jak vypočítat celkovou částku, kterou máte k dispozici na odměny POZOR! Stipendia nezaměňovat

Více

Národní agentura pro zemědělský výzkum Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2.kolo soutěže

Národní agentura pro zemědělský výzkum Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2.kolo soutěže Národní agentura pro zemědělský výzkum Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2.kolo soutěže Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Mezinárodní projekty 2017 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Mezinárodní projekty 2020 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

Obsah PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ... 7

Obsah PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ... 7 Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Mezinárodní projekty - 2018 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2015 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pravidla

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Standardní projekty 2014 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

GA ČR aktuální informace. Lada Knetlová Kancelář GA ČR

GA ČR aktuální informace. Lada Knetlová Kancelář GA ČR GA ČR aktuální informace Lada Knetlová Kancelář GA ČR Předsednictvo Změna ve složení předsednictva od 1. 10. 2014: předseda prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. členka předsednictva prof. Ing. Stanislava Hronová,

Více

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE TUL PRO ROK Čl. 1 Základní ustanovení

VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE TUL PRO ROK Čl. 1 Základní ustanovení VYHLÁŠENÍ STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE TUL PRO ROK 21 Čl. 1 Základní ustanovení 1. V souladu s bodem 9 a 1 Zásad studentské grantové soutěže TUL ze dne 11.9.29 vyhlašuje rektor Studentskou grantovou soutěž

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Standardní projekty 2020 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

Podmínky veřejné soutěže a řešení projektu

Podmínky veřejné soutěže a řešení projektu Podmínky veřejné soutěže a řešení projektu 1. OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Do veřejné soutěže je možné podávat návrhy pouze za podmínek definovaných těmito Podmínkami veřejné soutěže a řešení projektu. (2) Návrh

Více

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti

Příprava projektu. Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace. V rámci ČVUT - administrativní náležitosti Příprava projektu Jak na ČVUT a ve vztahu k poskytovateli dotace V rámci ČVUT - administrativní náležitosti - Informovat o záměru podat návrh projektu a výsledku veřejné soutěže příslušné Oddělení pro

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II (LH) Ministerstvo školství, mládeže

Více

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Interní grantová soutěž (dále jen IGS ) je soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu, který je prováděn studenty

Více

Aktuální informace Grantové agentury České republiky. Kancelář GA ČR

Aktuální informace Grantové agentury České republiky. Kancelář GA ČR Aktuální informace Grantové agentury České republiky Kancelář GA ČR Organizační struktura Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vláda ČR Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Vědecká rada GA ČR Předsednictvo GA

Více

FAQ Mezina rodnı projekty s poc a tkem v roce 2018

FAQ Mezina rodnı projekty s poc a tkem v roce 2018 FAQ Mezina rodnı projekty s poc a tkem v roce 2018 Zadávací dokumentace v anglickém jazyce Všechny zadávací dokumentace a související dokumenty jsou pouze v českém jazyce. Případné zprostředkování informací

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Standardní projekty 2016 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Projekty na podporu excelence v základním výzkumu 2014 Preambule Grantová

Více

1. ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

1. ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Standardní projekty 2013 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

Katalog podpor vědecko-výzkumných činností akademických pracovníků a studentů doktorského studia v roce 2019

Katalog podpor vědecko-výzkumných činností akademických pracovníků a studentů doktorského studia v roce 2019 Katalog podpor vědecko-výzkumných činností akademických pracovníků a studentů doktorského studia v roce 2019 I. Akademičtí pracovníci 1. Podpora poskytnutého tvůrčího volna Zdroj financování celoškolské

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO 2020 Preambule

Více

Vnitřní granty 2017 Příručka pro žadatele

Vnitřní granty 2017 Příručka pro žadatele Vnitřní granty 2017 Příručka pro žadatele 1 Obsah Obecné informace 1.. 3 Obecné informace 2.. 4 Obecné informace 3.. 5 SVV. 6 SVV. 7 Řešitelský tým. 8 Vedoucí projektu.. 9 VG vs. GA UK. 10 Čerpání prostředků..

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení

Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Pravidla grantové soutěže a výběrového řízení Interní grantové agentury Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pravidla

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Mezinárodní projekty - 2019 Preambule Grantová agentura České republiky,

Více

Interní grantová agentura AF MENDELU 10.10.2011

Interní grantová agentura AF MENDELU 10.10.2011 Interní grantová agentura AF MENDELU 10.10.2011 Ing. Šárka Dvořáková, Ph.D. tajemník Kanceláře IGA AF MENDELU EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU

Více

POSDOKTORSKÉ PROJEKTY 2012

POSDOKTORSKÉ PROJEKTY 2012 POSDOKTORSKÉ PROJEKTY 2012 Mezi osobní náklady hrazené z dotace lze zařadit náklady na: Mzdu nebo plat (dále jen mzdy) včetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou na zotavenou a náhrad za dočasnou pracovní

Více

Rozhodnutí děkana č. 1/2017

Rozhodnutí děkana č. 1/2017 Rozhodnutí děkana č. 1/2017 1. Tento text vyhlášení soutěže bude zveřejněn na úřední desce PřF UHK a na webových stránkách fakulty. 2. Časový harmonogram soutěže a) Termín vyhlášení soutěže: 2. 1. 2017

Více

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE...

ÚČEL ZADÁVACÍ DOKUMENTACE... Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO - 2019 Preambule

Více

Interní grantová agentura vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (IGA ICV MENDELU)

Interní grantová agentura vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (IGA ICV MENDELU) Interní grantová agentura vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně () Magisterský projekt (MP) Formuláře platné pro rok 2015 Grantová přihláška se podává v

Více

Soutěž CIGA 2013 Informace a dokumentace k soutěži

Soutěž CIGA 2013 Informace a dokumentace k soutěži Soutěž CIGA 2013 Informace a dokumentace k soutěži 1. Základní informace 2. Vyhlášení soutěže CIGA 2013 3. Pokyny k podávání projektů v elektronické aplikaci http://ga.czu.cz 1 1. Základní informace Celouniverzitní

Více

Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

O vyhlášení interní studentské grantové soutěže na kalendářní rok 2014

O vyhlášení interní studentské grantové soutěže na kalendářní rok 2014 Rozhodnutí rektora č. 22/2013 O vyhlášení interní studentské grantové soutěže na kalendářní rok 2014 1. Tímto rozhodnutím se upravuje rozhodnutí rektora č. 16/2013 z 31. 10. 2013 o vyhlášení interní studentské

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

GA ČR aktuální informace

GA ČR aktuální informace GA ČR aktuální informace Kancelář GA ČR Praha, 4.4.2013 Soutěže vyhlašované v roce 2013 Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže na podporu standardních, postdoktorských a mezinárodních projektů

Více

Zde v části Progress Reports, Final Reports klikněte na ikonku Edit. Následně se otevře formulář Závěrečné zprávy.

Zde v části Progress Reports, Final Reports klikněte na ikonku Edit. Následně se otevře formulář Závěrečné zprávy. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Poté, co obdržíte informační e-mail ze strany GA ČR, přihlaste se do aplikace. Přístupové údaje, postup přihlášení do aplikace i práce v aplikaci zůstávají stejné jako při podávání žádosti

Více

Soutěž CIGA 2015 Informace a dokumentace k soutěži

Soutěž CIGA 2015 Informace a dokumentace k soutěži Soutěž CIGA 2015 Informace a dokumentace k soutěži 1. Základní informace 2. Vyhlášení soutěže CIGA 2015 3. Pokyny k podávání projektů v elektronické aplikaci http://ga.czu.cz 1 1. Základní informace Celouniverzitní

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Další podmínky veřejné soutěže 2010

Další podmínky veřejné soutěže 2010 Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 2010 k předložení návrhů projektů výzkumu a vývoje v rámci programu GESHER/MOST VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM

Více

Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt. Kancelář GA ČR

Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt. Kancelář GA ČR Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt Kancelář GA ČR Praha 7. 3. 2019 Brno 8. 3. 2019 Plzeň 11. 3. 2019 Základní prameny práva Zadávací dokumentace, resp. práva a povinnosti poskytovatele

Více

Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci

Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci Postdoc I. CZ.1.07/2.3.00/30.0009 Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci 1 Obecné informace Zahájení 1.7.2012 Doba trvání 36 měsíců do 30.6.2015 Nástup postdoc nejdříve

Více

Grantová agentura České republiky: Profil organizace a hodnotící systém. Ivan Netuka místopředseda GAČR

Grantová agentura České republiky: Profil organizace a hodnotící systém. Ivan Netuka místopředseda GAČR Grantová agentura České republiky: Profil organizace a hodnotící systém Ivan Netuka místopředseda GAČR Profil organizace Založena v roce 1993 vládou České republiky Nezávislá státní instituce se statutem

Více

Interní grantová agentura

Interní grantová agentura Rozhodnutí rektorky č. 211 / 2016 Den vydání: 15. 12. 2016 Den účinnosti: 15. 12. 2016 Zpracoval: Odbor výzkumu a vývoje Rozdělovník: prorektor pro výzkum a vývoj, kvestorka, děkani, vedoucí kateder, ředitel

Více

Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt. Kancelář GA ČR Praha Plzeň Brno

Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt. Kancelář GA ČR Praha Plzeň Brno Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt Kancelář GA ČR Praha 2. 3. 2017 Plzeň 6. 3. 2017 Brno 9. 3. 2017 Základní prameny práva Zadávací dokumentace, resp. práva a povinnosti poskytovatele

Více

Interní pokyny pro podávání projektů GAČR na rok 2014 Fakultní termín je stanoven na

Interní pokyny pro podávání projektů GAČR na rok 2014 Fakultní termín je stanoven na Interní pokyny pro podávání projektů GAČR na rok 2014 Fakultní termín je stanoven na 10.4.2013 ------------------------------------------ Stručný návod na práci s aplikací GRIS GAČR: 1. Než začnete vytvářet

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/14/1007/2010 ze dne 17.6.2010, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu na rok 2012

Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu na rok 2012 Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu na rok 2012 Bilaterální grantové projekty 1. Základní informace a vymezení základních

Více

NA PODPORU PROJEKTŮ VÝZKUMU A VÝVOJE A INOVACÍ PROGRAMU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI EUPRO II (LE)

NA PODPORU PROJEKTŮ VÝZKUMU A VÝVOJE A INOVACÍ PROGRAMU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI EUPRO II (LE) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VES 14 NA PODPORU PROJEKTŮ VÝZKUMU A VÝVOJE A INOVACÍ PROGRAMU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A

Více

Pokyny pro vyplňování formulářů soutěže UNCE

Pokyny pro vyplňování formulářů soutěže UNCE Pokyny pro vyplňování formulářů soutěže UNCE 1. Základní informace a) Univerzita Karlova v Praze vyhlašuje soutěž UNiverzitních výzkumných CEnter (dále jen UNCE nebo centrum ) jako účelovou podporu mladých

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015 VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 32R/2014 Vnitřní soutěž (dále jen směrnice ) a v souladu s vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké

Více

Zde v části Progress Reports, Final Reports klikněte na ikonku Edit. Následně se otevře formulář Dílčí zprávy.

Zde v části Progress Reports, Final Reports klikněte na ikonku Edit. Následně se otevře formulář Dílčí zprávy. DÍLČÍ ZPRÁVA Poté, co obdržíte informační e-mail ze strany GA ČR, přihlaste se do aplikace. Přístupové údaje, postup přihlášení do aplikace i práce v aplikaci zůstávají stejné jako při podávání žádosti

Více

Upravující vyhlášení interní studentské grantové soutěže na rok 2015. Část I. Obecná ustanovení

Upravující vyhlášení interní studentské grantové soutěže na rok 2015. Část I. Obecná ustanovení Rozhodnutí rektora č. 17/2014 Upravující vyhlášení interní studentské grantové soutěže na rok 2015 Část I. Obecná ustanovení 1. Tímto rozhodnutím se s účinností ode dne 18. 11. 2014 upravuje rozhodnutí

Více

Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt. Kancelář GA ČR

Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt. Kancelář GA ČR Praktické informace pro uchazeče o grantový projekt Kancelář GA ČR Praha 8. 3. 2018 Brno 9. 3. 2018 Plzeň 16. 3. 2018 Základní prameny práva Zadávací dokumentace, resp. práva a povinnosti poskytovatele

Více