MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR"

Transkript

1 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV /PO-2008 Kódové označení: VPP IV Praha 18. července 2008 Počet listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... GENERÁLNÍ ŘEDITEL HZS ČR V S T U P N Í P Ř Í P R AVA P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S Č R I V vzdělávací program k získání odborné způsobilosti příslušníků H Z S Č R delimitovaných do Záchranného útvaru HZS ČR Studium pro získání odborné způsobilosti ve smyslu 72 zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a splnění dalšího odborného požadavku ve smyslu 19 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

2 2 Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu 3 2. Cíle vzdělávání 3 3. Kompetence absolventa Odborné profesní kompetence Pracovní kompetence Občanské a osobnostní kompetence 4 4. Časová dotace vzdělávacího programu 5 5. Podmínky pro zařazení 5 6. Ukončení vzdělávacího programu Závěrečná zkouška Doklad o ukončení 5 7. Materiální zajištění studujícího Ochranné prostředky Vybavení pro účely 6 8. Učební osnovy vzdělávacího programu 7 a) Všeobecné základy 7 b) IZS a výkon služby jednotek PO 10 c) Prevence 16 d) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 18 e) Závěrečná zkouška 23

3 3 1. Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program Vstupní příprava příslušníků HZS ČR IV (VPP IV) je určen k získání odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR, kteří byli dnem 1. ledna 2009 delimitováni do Hasičského záchranného sboru ČR ze 157. Záchranném praporu Hlučín. Vzdělávací program VPP IV vychází ze skutečnosti, že delimitovaní příslušníci Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR byli zapojeni do systému vzdělávání příslušníků 157. Záchranného praporu Hlučín a byli připravováni pro výkon služby na jejich systemizovaných místech. Náplň pracovní činnosti těchto příslušníků bude i po delimitaci srovnatelná s pracovní činností, kterou vykonávali jako příslušníci 157. Záchranného praporu Hlučín; témata, která byla obsahem dřívějšího systému jejich vzdělávání, nebyla proto do tohoto vzdělávacího programu zařazena. Vzdělávací program je pro uvedené příslušníky současně základní odbornou přípravou v souladu s 72 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. 2. Cíle vzdělávání Hlavním cílem vzdělávacího programu VPP IV je prohloubit a doplnit znalosti studujících získané v systému vzdělávání, který absolvovali jako příslušníci 157. Záchranného praporu Hlučín a rozšířit je o znalosti problematiky Hasičského záchranného sboru ČR. Vzdělávání je proto zaměřeno především do oblastí požární ochrany, integrovaného záchranného systému (IZS), ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Cílem je předat studujícím informace o činnosti jednotek PO a výkonu služby, zapojení složek IZS a jejich spolupráci, a dále poskytnout základní informace z oblastí prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 3. Kompetence absolventa Absolvent vzdělávacího programu je připraven k výkonu služby v Záchranném útvaru Hasičského záchranného sboru ČR včetně samostatného výkonu služby na místě zásahu. Kompetence, které jsou vzdělávacím programem podporovány nebo které získává absolvent vzdělávacího programu, se člení do tří skupin:

4 4 3.1 Odborné profesní kompetence - zná vybraná ustanovení právních předpisů v oblasti požární ochrany ve vztahu k výkonu služby a jednotkám PO, - je seznámen s problematikou služebního poměru příslušníka bezpečnostního sboru, - je seznámen s organizační strukturou HZS ČR, - zná složky IZS a je seznámen s principy jeho fungování, - je seznámen s povinnostmi právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob na úseku požární ochrany, - je seznámen s principy ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 3.2 Pracovní kompetence - je schopen v rámci své funkce uplatňovat získané znalosti při výkonu služby, - ovládá pravidla bezpečnosti práce, - může vykonávat samostatné činnosti na místě zásahu. 3.3 Občanské a osobnostní kompetence - je seznámen s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod, - zná správní a územní členění České republiky, - je seznámen s obsahem základních pojmů z oblasti trestního práva, - je seznámen s právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů a ochrany utajovaných informací, - je seznámen s postavením ČR v evropských bezpečnostních strukturách, - vystupuje v souladu s etickými principy povolání záchranáře, - má smysl pro práci v týmu. Kompetence, získávané ve vzdělávacím programu, jsou dále detailně rozvedeny v osnovách vzdělávacího programu podle předmětů vzdělávacího programu.

5 5 4. Časová dotace vzdělávacího programu Předmět Počet vyučovacích hodin 1 - Všeobecné základy IZS a výkon služby jednotek PO Prevence Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Závěrečná zkouška 3 Celkem 127 (3 týdny) V pravomoci ředitele vzdělávacího zařízení je možnost úpravy obsahu učiva do 10 % jeho rozsahu. 5. Podmínky pro zařazení Podmínkou pro zařazení do vzdělávacího programu je skutečnost, že jako příslušník 157. Záchranného praporu Hlučín absolvoval systém vzdělávání určený k výkonu funkce, na které byl systemizován ke dni 30. září Ukončení vzdělávacího programu 6.1 Závěrečná zkouška Ukončení vzdělávacího programu se provádí formou závěrečné zkoušky před zkušební komisí jmenovanou ředitelem vzdělávacího zařízení. Závěrečná zkouška proběhne v jednom dni a bude provedena formou písemného testu, který obsahuje 40 otázek s možností volby jedné správné odpovědi a časovým limitem 40 minut. Závěrečná zkouška je úspěšně vykonána, jestliže je studující hodnocen výrokem prospěl (počet nesprávných odpovědí v testu nepřesáhl 20 % zadaných otázek). 6.2 Doklad o ukončení Dokladem o ukončení vzdělávacího programu je osvědčení o odborné způsobilosti příslušníků zařazených v Záchranném útvaru Hasičského záchranného sboru ČR, kteří nejsou zařazeni v jednotce PO a na jejichž služební místo není stanovena jiná odborná způsobilost.

6 6 7. Materiální zajištění studujícího 7.1 Ochranné prostředky - pracovní stejnokroj 7.2 Vybavení pro účely - psací a kreslící potřeby, sešity - přezůvky. Studijní materiály budou studujícímu na dobu trvání vzdělávacího programu zapůjčeny ve vzdělávacím zařízení. kurzu. Případné další požadavky na vybavení studujícího upřesní vzdělávací zařízení v povolání do Tento vzdělávací program nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

7 7 8. Učební osnovy vzdělávacího programu 1 Všeobecné základy Počet vyučovacích hodin předmětu 20 Počet vyučovacích hodin bloku: 1.1 Mimořádné události Základy práva a organizace požární ochrany 16 Forma : přednáška, cvičení, praktické cvičení. Absolvent předmětu Všeobecné základy: je seznámen se základními informacemi o vzniku a šíření požáru a jeho hašení zná základní terminologii ve vztahu k mimořádným událostem je seznámen s problematikou služebního poměru příslušníka bezpečnostního sboru je seznámen se základními právy a povinnostmi záchranáře je seznámen se základními právními dokumenty, správním a územním členěním ČR zná organizaci a strukturu HZS ČR je seznámen se základními předpisy a interními akty řízení HZS ČR zná zásady služební zdvořilosti, vystupování a nošení stejnokroje příslušníka HZS ČR.

8 8 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: VPP IV Předmět: 1 - Všeobecné základy Počet hodin: 20 Blok: Mimořádné události Počet hodin: 4 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma U T Požár a jeho rozvoj - definice požáru - fáze požáru - základní parametry požáru (plocha, obvod a fronta požáru) - pásma u požárů (pásmo hoření, pásmo přípravy, pásmo zakouření) U T Podmínky ovlivňující šíření požáru - požární odolnost stavebních konstrukcí - stavební konstrukce v podmínkách požáru U T Teorie hašení, základní principy hašení - ochlazování - ředění - izolace - inhibice U T Základní pojmy v oblasti mimořádných událostí Mimořádná událost - definice - druhy mimořádných událostí Záchranné a likvidační práce - záchrana a záchranné práce - zdolávání požáru (lokalizace, likvidace) - evakuace osob - likvidační práce - obnova, asanace - osobní a věcná pomoc - ostatní pomoc - plánovaná pomoc na vyžádání Poznámky

9 9 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: VPP IV Předmět: 1 - Všeobecné základy Počet hodin: 20 Blok: Základy práva a organizace požární ochrany Počet hodin: 16 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma U T Ústava ČR - struktura - moc zákonodárná, výkonná a soudní Listina základních lidských práv a svobod - struktura - rozbor jednotlivých práv s důrazem na základní lidská práva a svobody a politická práva U T Správní a územní členění ČR - úvod do problematiky - vysvětlení základních pojmů (územně správní celky, státní správa, veřejná správa, samospráva) U T Omezení práv při mimořádných událostech Poznámky U T Trestní právo hmotné a trestní právo procesní U T Organizace, řízení a úkoly HZS ČR a organizace a činnost jednotek PO - seznámení s interními akty řízení - seznámení s právními normami - zákon o požární ochraně (č. 133/1985 Sb.) - zákon o Hasičském záchranném sboru ČR (č. 238/2000 Sb.) - vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (č. 247/2001 Sb.) U T Integrovaný záchranný systém - právní normy - dokumentace IZS U T Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů - rozbor jednotlivých ustanovení zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - interní akty řízení související se služebním poměrem příslušníků bezpečnostních sborů

10 10 2 IZS a výkon služby jednotek PO Počet vyučovacích hodin předmětu 70 Počet vyučovacích hodin bloku: Zdolávání mimořádných událostí Technické prostředky a zařízení Bezpečnost práce Spojení a komunikace v HZS ČR 8 Forma : přednáška, cvičení na polygonu, exkurze. Absolvent předmětu IZS a výkon služby jednotek PO: je seznámen s úrovněmi řízení v IZS je seznámen s důležitými pojmy a dokumentací v IZS je seznámen s organizací a činnostmi jednotek PO je seznámen s činností a úkoly hasičů na místě zásahu a jejich oprávněními je seznámen s osobní výstrojí a výzbrojí je seznámen s organizací strojní, chemické, technické a spojové služby absolvuje ukázky výcviku na polygonu je seznámen s činností operačních a informačních středisek HZS ČR a IZS zná druhy nebezpeční při zdolávání mimořádných událostí.

11 11 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: VPP IV Předmět: 2 - IZS a výkon služby jednotek PO Počet hodin: 70 Blok: Zdolávání mimořádných událostí Počet hodin: 40 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma U T Jednotky požární ochrany - druhy jednotek požární ochrany, pojem jednotka - základní úkoly jednotek požární ochrany - odborná způsobilost a pravidelná odborná příprava - poskytování pomoci při zdolávání požárů - plošné pokrytí - operační příslušnost jednotky, kategorie jednotek Poznámky U T Úkoly a obecné činnosti jednotek PO - zásah, hašení požárů - záchranné práce, podíl na ochraně obyvatelstva - vyhlášení poplachu jednotce - výjezd jednotky a doprava na místo zásahu - hlavní směr nasazení sil a prostředků jednotek PO (obrana útok) - operační a organizační řízení U T Zdolávání mimořádných událostí - úrovně řízení v IZS velitel zásahu IZS štáb velitele zásahu operační středisko složky IZS koordinace záchranných a likvidačních prací starostou obce s rozšířenou působností koordinace záchranných a likvidačních prací hejtmanem kraje ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací krizový štáb stálá pracovní skupina krizového štábu

12 U T Organizace řízení v jednotkách PO - organizační řízení - operační řízení (vyhlášení poplachu, výjezd jednotky, doprava na místo zásahu, průzkum, záchrana osob, zvířat a majetku, předání místa zásahu) - družstvo, četa, předání směny U T Podmínky akceschopnosti - akceschopnost jednotek PO - dokumentace o akceschopnosti jednotky PO (strážní kniha) U T Pojmy a dokumenty - hasební obvod - druhy dokumentace požární ochrany (dokumentace zdolávání požárů) U/CV TRE T/P Zásady velení a činnost hasičů při zásahu - úkoly hasičů (oprávnění, rozkaz) - při hašení požáru a záchraně osob - spolupráce s ostatními hasiči a vzájemné jištění - hlavní nebezpečí na místě zásahu - organizační a technická opatření při ochraně životů hasičů - organizace místa zásahu - velitel zásahu a jeho oprávnění při zásahu jednotek PO - právo přednostního velení na místě zásahu - řídící důstojník a jeho role U T Prvky bojových rozvinutí - požární útok - požární obrana - výpočet sil a prostředků na hašení U/PO T/P Družstvo 1 + 5, bojové rozvinutí - sebezáchrana - dálková doprava hadicemi - kyvadlová doprava vody U T Jištění na místě zásahu U T Typové činnosti složek IZS na místě zásahu - 9 druhů typových činností U T Signály v požární ochraně

13 13 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: VPP IV Předmět: 2 - IZS a výkon služby jednotek PO Počet hodin: 70 Blok: Technické prostředky a zařízení Počet hodin: 19 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma U T Osobní výstroj - seznámení s výstrojním předpisem - pracovní stejnokroj I a II, použití, pravidla nošení - zásahový oděv a obuv, ochranné vlastnosti - osobní ochranné prostředky hasiče u zásahu (těla, rukou, nohou) - oděvy proti tepelným účinkům požáru, chladu a vlhku - pravidla použití Poznámky U T Chemická služba HZS ČR - základní pojmy chemické služby - předurčenost jednotek HZS ČR U T Zásahy jednotek PO na nebezpečné látky - taktika - vyhodnocení rizik zásahu - dekontaminace, limity dekontaminace 2 U T Informační podpora jednotek PO na místě zásahu na nebezpečné látky - ADR,RID - S a R věty - výstražné značky U/PO T Fyziologie dýchání, zplodiny hoření, opatření a ochrana zdraví (praktická ukázka) U T Strojní služba HZS ČR - základní pojmy - požární přívěsy a stříkačky, základní a speciální zásahové automobily U T Technická služba HZS ČR - základní pojmy - prostředky používané v technické službě

14 14 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: VPP IV Předmět: 2 - IZS a výkon služby jednotek PO Počet hodin: 70 Blok: Bezpečnost práce Počet hodin: 3 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma U T Obecné zásady bezpečnosti práce v organizačním a operačním řízení - obecné zásady ukládání a zajištění ochranných prostředků na stanici a požární technice - obecné zásady udržování OOP - obecné zásady stanovené pro ustrojování se k zásahu ochrannými pracovními prostředky U T Nebezpečí (rizika) u zásahu - výbuchu - ionizujícího záření - zřícení konstrukcí - pádu - popálení, poleptání, opaření - přehřátí, podchlazení a omrznutí - zasypání zavalení - intoxikace - udušení, utonutí - infekce - psychického a fyzické vyčerpání - ztráty orientace - úrazu elektrickým proudem - při práci na silničních pozemních komunikacích a na železnici - ohrožení zvířaty - výbuch výbušných látek a pyrotechnických směsí Poznámky

15 15 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: VPP IV Předmět: 2 - IZS a výkon služby jednotek PO Počet hodin: 70 Blok: Spojení a komunikace v HZS ČR Počet hodin: 8 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma U T Organizace rádiového spojení v požární ochraně - právní úprava rádiového spojení - úkoly MV- generálního ředitelství HZS ČR - úkoly HZS krajů - operační a informační střediska HZS ČR - analogová rádiová síť HZS ČR - rádiový digitální komunikační systém PEGAS pro komunikaci základních složek IZS U T Oznamování mimořádných událostí - telefonní centra tísňového volání TCTV linky tísňového volání - ohlašovny požárů v obcích a podnicích - EPS a PCO - jednotný systém varování U T/P Virtuální privátní síť HZS ČR (VPN) - VPN pro datové a hlasové komunikace - propojení do sítě Ministerstva vnitra a Armády ČR - očíslovací plán, číselná řada 950 xxx - vybraná funkční čísla Krizová komunikace v mobilních sítích - smluvní závazek operátora (ů) - priorita spojení Poznámky U T/P Informační systémy, programové vybavení počítačů - informační systémy v HZS ČR - geografický informační systém GIS - speciální programové vybavení - Intranet HZS ČR, Intranet Ministerstva vnitra, Internet - ochrana programů a dat (autorský zákon, usnesení vlády č. 642/2001)

16 16 3 Prevence Počet vyučovacích hodin předmětu 16 Počet vyučovacích hodin bloku: Prevence 16 Forma : přednáška. Absolvent předmětu Prevence: je seznámen s výkonem státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany je seznámen s výkonem a dokumentací státního požárního dozoru je seznámen se základními povinnostmi právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob na úseku požární ochrany je seznámen s postihy právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob za porušování předpisů o požární ochraně.

17 17 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: VPP IV Předmět: 3 - Prevence Počet hodin: 16 Blok: Prevence Počet hodin: 16 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma U T Státní správa a samospráva na úseku požární ochrany - Ministerstvo vnitra - hasičský záchranný sbor kraje - kraj - obec U T Výkon státního požárního dozoru - kontrolní činnost - stavební prevence - schvalování posouzení požárního nebezpečí - zjišťování příčin vzniku požáru Poznámky U T Povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob na úseku požární ochrany - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob podle míry požárního nebezpečí - povinnosti fyzických osob U T Postihy za porušování předpisů o požární ochraně - pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám - přestupky

18 18 4 Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Počet vyučovacích hodin předmětu 18 Počet vyučovacích hodin bloku: Ochrana obyvatelstva Krizové řízení 9 Forma : přednáška. Absolvent předmětu Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: je seznámen s právními předpisy v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení je seznámen s aktuálním stavem ochrany obyvatelstva (CO) v EU a NATO je seznámen se způsoby varování, vyrozumění a poskytování tísňových informací je seznámen se způsoby a rozsahem individuální a kolektivní ochrany obyvatelstva je seznámen se způsoby provádění evakuace, zabezpečením nouzového přežití obyvatelstva a se zásadami poskytování a přijímání humanitární pomoci je seznámen s aktuálním stavem ochrany proti chemickému, biologickému, radiologickému a jadernému ohrožení je seznámen se současným stavem preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva je seznámen se základy krizového managementu je seznámen s principy krizového řízení je seznámen s pozicí ČR v bezpečnostní architektuře Evropy.

19 19 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: VPP IV Předmět: 4 - Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Počet hodin: 18 Blok: Ochrana obyvatelstva Počet hodin: 9 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob Téma U T Právní předpisy upravující oblast ochrany obyvatelstva včetně koncepce ochrany obyvatelstva Poznámky U T Varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací - stručné shrnutí a aktuální stav (způsoby varování, vyrozumění, varovný signál, způsoby a prostředky poskytování tísňových informací) U T Ukrytí obyvatelstva, individuální ochrana - stručné shrnutí problematiky a aktuální stav v této oblasti - územní plánování a stavební řád ve vztahu k ochraně obyvatelstva U T Evakuace, nouzové přežití obyvatelstva, materiální základna humanitární pomoci, humanitární pomoc - shrnutí problematiky a seznámení s aktuálním stavem U T Ochrana proti chemickému, biologickému, radiologickému a jadernému ohrožení; terorismus a ochrana obyvatelstva - stručné shrnutí problematiky a seznámení s aktuálním stavem

20 U T Ochrana obyvatelstva v havarijních plánech (havarijní plán kraje, vnější havarijní plány) - zkušenosti ze zpracování plánů konkrétních činností na úseku ochrany obyvatelstva a jejich stručný obsah plán varování obyvatelstva plán ukrytí obyvatelstva plán individuální ochrany obyvatelstva plán evakuace obyvatelstva plán nouzového přežití obyvatelstva plán monitorování U T Preventivně výchovná činnost - zaměření a nové poznatky z preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva

21 21 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: VPP IV Předmět: 4 - Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Počet hodin: 18 Blok: Krizové řízení Počet hodin: 9 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob U T Téma Seznámení s obsahem předmětu - přehled vybraných právních předpisů s vazbou na krizové řízení - přehled doporučené literatury ke studiu U T Krizové situace a krizové stavy - definice - druhy krizových stavů - typové krizové situace Krizové řízení - definice - analýza rizik U T Bezpečnostní systém Právo občana na bezpečnost - základní povinnosti státu k zajištění bezpečnosti - kdo zajišťuje bezpečnost ČR - kdo se podílí na zajišťování bezpečnosti ČR - základní principy zajišťování bezpečnosti ČR Poznámky ČR v bezpečnostní architektuře Evropy Civilní krizové řízení Evropské unie - Česká republika jako součást evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP) - vytváření kapacit v civilních aspektech ESDP - civilní ochrana součást civilního zvládání krizí EU Civilní nouzové plánování - NATO - úloha CNP v alianci a vztah k ESDP EU - hlavní úkoly civilní ochrany - součást civilního nouzového plánování NATO

22 U T Orgány krizového řízení - orgány krizového řízení s celostátní působností - orgány krizového řízení s územní působností - orgány kraje a orgány obce - hasičský záchranný sbor kraje - Policie České republiky Bezpečnostní rady - bezpečnostní rada státu - bezpečnostní rada kraje - bezpečnostní rada určené obce Krizové štáby - ústřední krizový štáb - krizový štáb kraje - krizový štáb určené obce - krizový štáb obce - krizový štáb správního úřadu - činnost krizového štábu U T Krizová připravenost Postavení právnických a fyzických osob - postavení právnických osob v krizovém řízení - postavení fyzických osob v krizovém řízení Přehled použitých pojmů - přehled shromažďovaných údajů dle 15 odst. 3 krizového zákona Havarijní plán - druhy havarijních plánů (vnitřní, vnější, územní) - náležitosti havarijního plánu - informační část - operační část - plány konkrétních činností Krizový plán - druhy krizových plánů (správního úřadu, územní) - náležitosti krizového plánu (základní a přílohová část) - krizový plán kraje

23 23 MV-generální ředitelství HZS ČR Vzdělávací program: VPP IV Předmět: 5 - Závěrečná zkouška Počet hodin: 3 Téma číslo Počet hodin Místo Způsob U T Závěrečná zkouška - test Téma Poznámky U T Ukončení kurzu Vysvětlivky: U - učebna T - teorie P - praktické cvičení PO - polygon CV - cvičiště TRE - trenažér

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2244/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: VPP B Praha 14. září 2007 Počet listů: 22 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 27991-1/PO-2010 Kódové označení: OOB a KŘ - P Praha: 8. června 2010 Počet listů: 11 OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I B (POP I B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I B (POP I B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I B (POP I B) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-OŘ Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 KŘ Kódové označení: VPP-M IV-OOB a Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Operační řízení A (OŘ II A) Platnost od 1. ledna 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Taktické řízení B (TŘ B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Taktické řízení B (TŘ B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ČEBNÍ OSNOVY aktické řízení B (Ř B) Platnost od 1. ledna 2006 2005 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-KIS Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

11 - Krizové řízení. Počet vyučovacích hodin předmětu 24. Forma výuky: přednáška. Absolvent předmětu Krizové řízení:

11 - Krizové řízení. Počet vyučovacích hodin předmětu 24. Forma výuky: přednáška. Absolvent předmětu Krizové řízení: 11. Krizové řízení 11 - Krizové řízení vyučovacích předmětu 24 vyučovacích bloku: 11.1 Úvod do studia předmětu 2 11.2 Základy krizového managementu I 6 11.3 Bezpečnostní systém ČR 2 11.4 EU-ČR v bezpečnostní

Více

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY A) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 1. Krizové řízení 1.1. Definice pojmu, základní právní předpisy 1.2. Možné členění krizových situací z hlediska jejich vzniku

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-IZS Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. MV-62107-1/PO-2009 Kódové označení. ST-B Praha 21. srpna 2009 Počet listů: 6 Schvaluje: generální ředitel HZS ČR genmjr.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 14550-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OŘ-P Praha 3. března 2014 listů: 9 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

U Č E B N Í O S N OVY

U Č E B N Í O S N OVY MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-729/GŘ-VZ-2007 Praha 27. února 2007 Počet listů: 8 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. GENERÁLNÍ ŘEDITEL

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78689-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 14 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Takticko-strategické řízení B (TSŘ B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Takticko-strategické řízení B (TSŘ B) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR UČEBNÍ OSNOVY Takticko-strategické řízení B (TSŘ B) Platnost od 1. ledna 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz ochrana obyvatelstva a plánování Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Spojová služba A (T-SP A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 4 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

Základy práva a organizace

Základy práva a organizace 5. Základy práva a organizace 5 - Základy práva a organizace Počet vyučovacích hodin předmětu 61 Počet vyučovacích hodin bloku: 5.1 - Základy práva 49 5.2 - Základy organizace 12 Forma výuky: přednáška,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky *MVCRX0342242* MVCRX0342242 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. MV-116099-1/PO-IZS-2016 Kódové označení: K-IZS Praha 7. září 2016 listů: 7 Schvaluje:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2246/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: STp-B Praha 28. srpna 2007 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: v z. plk. Ing. Miloš Svoboda

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-54446-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: ZOP-P Praha 13. května 2013 Počet listů: 11 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV-3055-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: SP Praha 29. ledna 2014 listů: 8 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba..... Generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. MV-3122-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: T-STS-Z Praha 14. ledna 2014 listů: 12 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba.....

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Řízení služeb B (ŘS B) Platnost od 1. dubna 2007 2007 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-18609-1/PO-VZ-2011 Kódové označení: DK 4-PVČ Praha 14. března 2011 Počet listů: 9 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

Radiová komunikace v PO (RK-S)

Radiová komunikace v PO (RK-S) MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX03FFQWM* MVCRX03FFQWM generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Č.j. MV-47234-1/PO-KIS-2017 Kódové označení: RK-S Praha 2. května 2017 listů: 7 Schvaluje: Generální ředitel

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz 1 kontrolní činnost (D1-KČ) Platnost od 1. února 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-156592-3/PO-OKR-2016 Kódové označení: VEX-HS V Praze dne 20. 12. 2016 Počet listů: 7 S c h v a l u j e:.. genmjr. Ing.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky *MVCRX038BYBQ* MVCRX038BYBQ MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. MV-53002-/PO-IZS-206 Kódové označení: COBRA Praha 2. prosince 206 Počet listů: 7

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1634/IZS-2006 Praha 1. září 2006 listů: 3 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... Generální ředitel HZS

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Takticko-strategické řízení A (TSŘ A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Takticko-strategické řízení A (TSŘ A) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR UČEBNÍ OSNOVY Takticko-strategické řízení A (TSŘ A) Platnost od 1. ledna 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

12. Ochrana obyvatelstva

12. Ochrana obyvatelstva 2. Ochrana obyvatelstva 2 Ochrana obyvatelstva vyučovacích předmětu 44 vyučovacích bloku: 2. Historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 2 2.2 Legislativa 3 2.3 Varování a vyrozumění a způsob poskytování

Více

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně

Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Státní požární dozor - 31 zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně Výkon státního požárního dozoru (1) Státní požární dozor se vykonává a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz 3 zjišťování příčin vzniku požárů (D3-ZPP) Platnost od 1. února 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

*MVCRX027I2TX* MVCRX027I2TX

*MVCRX027I2TX* MVCRX027I2TX MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX027I2TX* MVCRX027I2TX generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-6/PO-IZS-2014 Praha 12. prosince 2014 listů: 6 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 Kódové označení: T OOB - 16 Praha 25. července 2013 listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Počet listů: 28 Manipulace se zvířaty při mimořádných událostech 1 Obsah 1. Charakteristika

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba A (T-STS A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1634/IZS-2006 Praha 1. září 2006 listů: 4 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... Generální ředitel HZS ČR

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha: 8. června 2010 Počet listů: 23 P O Ž Á R N Í P R E V E N C E P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Praha: 8. června 2010 Počet listů: 23 P O Ž Á R N Í P R E V E N C E P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-54239-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: PRE - P Praha: 8. června 2010 listů: 23 P O Ž Á R N Í P R E V E N C E P Obsah 1. Charakteristika

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-IZS-2016 Praha 2. ledna 2017 Počet listů: 5

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-IZS-2016 Praha 2. ledna 2017 Počet listů: 5 MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX03A1HCK* MVCRX03A1HCK generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-168114-1/PO-IZS-2016 Praha 2. ledna 2017 listů: 5 Schvaluje: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. S p e c i a l i z a č n í k u r z

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. S p e c i a l i z a č n í k u r z MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV-87033-1/PO-2009 Kódové označení: SEOD Praha 18. prosince 2009 Počet listů: 7 S c h v a l u j i : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR MINISTERSTVO VNITRA MVCRX028E6UZ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č. j. MV-1885-1/PO-IZS-2015 Kódové označení: NL Praha 7. ledna 2015 Počet listů: 8 S c h v a l u j e: brig. gen. Ing.

Více

Zdolávání mimořádných událostí

Zdolávání mimořádných událostí 6. Zdolávání mimořádných událostí 6 - Zdolávání mimořádných událostí Počet vyučovacích hodin předmětu 68 Počet vyučovacích hodin bloku: 6. Nasazení sil a prostředků 22 6.2 Zásahy na nebezpečné látky 6

Více

MINISTERSTVO VNITRA. Potápění s dýchací směsí Nitrox

MINISTERSTVO VNITRA. Potápění s dýchací směsí Nitrox MINISTERSTVO VNITRA MVCRX00TUBGB GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-116584-1/PO-PVP-2011 Kódové označení: NITROX Praha 19. prosince 2011 Počet listů: 7 S c h v a l u j e: plk.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-62401-1/PO-2009 KÓDOVÉ OZNAČENÍ: KIS P Praha 1. října 2009 listů: 8 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Strojní služba - P (T-STS-P)

Strojní služba - P (T-STS-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-63194-1/PO-PVP-2015 Kódové označení: T-STS-P Praha 24. dubna 2015 listů: 11 Schvaluji:... brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-1429/IZS-2006 Praha 20. července 2006 listů: 4 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

*MVCRX027WWUW* MVCRX027WWUW

*MVCRX027WWUW* MVCRX027WWUW MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX027WWUW* MVCRX027WWUW generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-8/PO-IZS-2014 Praha 29. prosince 2014 listů: 7 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV-17250-1/PO-2008 Kódové označení: VZOHV Praha 15. prosince 2008 Počet listů: 7 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 2770/IZS-2003 Praha 14. srpna 2003 S c h v a l u j e: Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr. Ing.

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-15729-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: ZOP Praha 7. února 2013 Počet listů: 14 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.r.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-KIS Počet listů: 20 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MVCRX00W07TP Č.j. MV-97684-4/PO-PVP-2011 Kódové označení: OP INVZ-LEZ Praha 6. března 2012 listů: 13 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MVCRX00W06JA Č.j. MV-97684-2/PO-PVP-2011 Kódové označení: ZOP IN-LEZ Praha 6. března 2012 listů: 14 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav

Více

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

VZOR. Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. VZOR základních znalostí členů jednotek SDH Základní odborná příprava členů JSDH k 72 odst.2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 1. - základní znalosti zákona a

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OŘ Počet listů: 25 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-6/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 4 S c h v a l u j i :. generální ředitel HZS ČR NORMA ZNALOSTÍ PRO

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84471-3/PO-PVP-2013 Kódové označení: OOB a KŘ-Z Praha 14. srpna 2013 listů: 18 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Stavební prevence. MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Specializační kurz

Stavební prevence. MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Specializační kurz MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV- 117036-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: StP Praha dne 28. srpna 2014 listů: 8 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v.

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.PO-1865/IZS-2007 Praha 21. září 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální ředitel HZS ČR

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-14516-1/PO-PVP-2014 Kódové označení T-SP - Z Praha 14. ledna 2014 listů 14 Schvaluje brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ČJ: MV-63500-1/PO-PVP-2011 Kódové označení: SEOD P Praha Počet listů: 8 P Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu 3 2. Cíle

Více

složkám IZS při provádění záchranných a likvidačních prací

složkám IZS při provádění záchranných a likvidačních prací TEST: CNP (2018) 1. O poskytnutí zahraniční humanitární pomoci ze strany ČR rozhoduje: 1) Ministerstvo vnitra pro státy v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Ministerstvo zahraničních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR TCH-16 Technik dobrovolné jednotky PO

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR TCH-16 Technik dobrovolné jednotky PO MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX03EZXHL* MVCRX03EZXHL generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-16129-3/PO-IZS-2017 Kódové označení: TCH-16 Praha 3. dubna 2017 listů: 7 Schvaluje: Generální

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 15. července 2005 Částka: 26 O B S A H : Část I.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ROZHODČÍ INSTRUKTOR POŽÁRNÍHO SPORTU - P

UČEBNÍ OSNOVY ROZHODČÍ INSTRUKTOR POŽÁRNÍHO SPORTU - P *MVCRX03TWGT8* MVCRX03TWGT8 prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, Praha 414, 148 01 Č. j. MV- 17560-2/PO-IZS-2018

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-ADMIN Počet listů: 23 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H

Více

*MVCRX027WW02* MVCRX027WW02

*MVCRX027WW02* MVCRX027WW02 MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX027WW02* MVCRX027WW02 generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-7/PO-IZS-2014 Praha 29. prosince 2014 listů: 5 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba

Více