PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání Změna Jednotné žádosti, Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic a Ohlášení vyšší moci na opatření Dobré životní podmínky zvířat a VCS bahnice/kozy Verze č. 1 Platnost od:

2 Obsah 1 ÚVOD REGISTRACE A PŘÍSTUP NA PORTÁL FARMÁŘE SZIF TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY PRO VYUŽITÍ APLIKACE PRO PŘÍPRAVU ZMĚNOVÉ, NÁHRADOVÉ ŽÁDOSTI NEBO OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI NA PORTÁLU FARMÁŘE PŘÍPRAVA A PODÁNÍ ŽÁDOSTI PŘES PORTÁL FARMÁŘE SZIF PŘÍPRAVA NÁHRADOVÉ, ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI A OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI PODÁNÍ ŽÁDOSTI S ELEKTRONICKÝM PODPISEM PODÁNÍ ŽÁDOSTI BEZ ELEKTRONICKÉHO PODPISU S JEDINEČNÝM PŘÍSTUPOVÝM OPRÁVNĚNÍM ŽADATELE DO PF PODÁNÍ ŽÁDOSTI BEZ ELEKTRONICKÉHO PODPISU A BEZ PŘIHLÁŠENÍ POD SVÝM JEDINEČNÝM PŘÍSTUPOVÝM OPRÁVNĚNÍM ELEKTRONICKÝ PODPIS ŽÁDOSTI OSTATNÍ ZPŮSOBY ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ EM S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO PODPISU ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ EM BEZ VYUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU MOŽNOSTI ZÍSKÁNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTI Verze č. 1 Platnost od:

3 1 Úvod Tato příručka představuje návod pro žadatele na přípravu žádosti a její odeslání pomocí aplikace na Portálu farmáře SZIF pro: - Změnu Jednotné žádosti (pro opatření Welfare, VCS bahnice/kozy) - Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic (pro opatření Welfare) - Ohlášení vyšší moci (pro opatření Welfare a VCS bahnice/kozy). Žádosti jsou vytvořeny na základě datových sad, které si žadatel připravil v Integrovaném zemědělském registru (IZR). Přípravu datových sad v IZR blíže popisuje Uživatelská příručka pro vedení stájového registru pro individuálně evidovaná zvířata, která je dostupná ke stažení v prostředí IZR. Upozorňujeme, že žadatel, který se přihlásí na PF SZIF pod svým jedinečným přístupovým oprávněním (registrovaný uživatel), je oprávněn podat žádosti přímo pod tímto přihlášením, aniž by disponoval elektronickým podpisem, resp. aniž by po takto učiněném podání dokládal na SZIF podepsané Potvrzení o podání žádosti.! Novinky 2016! V letošním roce lze prostřednictvím IZR a následně přes Portál farmáře podat předtisk pro ohlášení vyšší moci pro opatření Dobré životní podmínky zvířat a VCS bahnice/kozy.! Ohlášení vyšší moci lze podat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tak žadatel může učinit. Nově lze také prostřednictvím IZR a následně přes portál farmáře podat předtisk pro změnu JŽ pro opatření VCS bahnice/kozy. Možnosti podání přes PF SZIF jsou tedy následující: s elektronickým podpisem bez přihlášení pod svým jedinečným přístupovým oprávněním do PF (dochází k automatickému registrování žádosti s přidělením č.j. a generování Potvrzení o přijetí ). bez elektronického podpisu - s přihlášením pod svým jedinečným přístupovým oprávněním do PF (dochází k automatickému registrování žádosti s přidělením č.j. a generování Potvrzení o přijetí ) - bez přihlášení pod svým jedinečným přístupovým oprávněním do PF (dochází k odeslání uploadu žádosti bez přidělení č.j.) je generováno Potvrzení o podání, které je nezbytné předložit podepsané do 5 dnů. Je-li potvrzení o podání doloženo do 5 dnů, dochází ke spárování zaslaného uploadu s potvrzením o podání, vzniká č.j. a za datum příjmu je automaticky považováno datum doručení uploadu. Je-li potvrzení o podání doloženo po 5 dnech, dochází ke spárování zaslaného uploadu s potvrzení o podání, vzniká č.j. a za datum příjmu žádosti je považováno datum doručení potvrzení (resp. se jedná o nové podání). Není-li potvrzení o podání doručeno vůbec, pak se k takovému podání nepřihlíží. Portál farmáře SZIF (dále jen PF SZIF ) poskytuje žadateli přístup k individuálním informacím detailního charakteru o jeho žádostech a umožňuje tak využívat různé služby, jejichž cílem je žadateli pomoci, případně mu poskytnout podporu při vybraných úkonech. Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní uživatelé. Verze č. 1 Platnost od:

4 2 Registrace a přístup na Portál farmáře SZIF Žadatel získá registraci na Portál farmáře SZIF (PF SZIF) osobním podáním žádosti Žádost o přístup pro registrované uživatele do Portálu eagri a do Portálu farmáře SZIF (dále jen žádost o přístup do PF) na místně příslušném pracovišti RO Oddělení příjmu žádostí a LPIS nebo na podatelně Regionálního odboru SZIF. Detailní informace pro žadatele o přístupu do PF a formulář žádosti jsou k dispozici na přihlašovací stránce do Portálu farmáře SZIF. Žádost o přístup do PF může podat pouze: a) fyzická osoba evidovaná v základních registrech; b) statutární zástupce právnické osoby evidované v registrech; c) zplnomocněný zástupce osobou podle písm. a) nebo b) k získání přístupového hesla do registrů na eagri, resp. Portálu farmáře SZIF. Při podání žádosti o přístup do PF je posuzována totožnost/oprávněnost osoby podávající žádost: ad a) Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo cestovním pasem. ad b) Oprávněnost se prokazuje výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiným dokladem právní subjektivity. ad c) V případě zplnomocněné osoby je úředně ověřená plná moc vystavená buď přímo fyzickou osobou evidovanou v registrech, nebo statutárním zástupcem subjektu uvedeným v předaném výpisu z Obchodního rejstříku. V případě kladného vyřízení žádosti o přístup do PF bude žadateli předáno uživatelské jméno (login) a heslo, které je třeba změnit při prvním přihlášení do Portálu farmáře. Žadatelé, kteří již v minulosti o přístup do registrů Ministerstva zemědělství požádali, a tyto přihlašovací údaje jim již byly přiděleny a zároveň od roku 2004 podali žádost o minimálně jednu z hlavních dotací, mají přístup na Portál farmáře SZIF automaticky. Přihlášení na PF SZIF: Registrovaní uživatelé se mohou na PF SZIF přihlásit z internetových stránek Fondu pomocí odkazu Portál farmáře v pravém horním rohu hlavní stránky.

5 Na Portálu farmáře v menu Nastavení (v pravém horním rohu) mají také registrovaní uživatelé možnost aktivovat si tzv. zasílání informací na . Jedná se o bezplatnou službu, poskytovanou SZIF, a to jak odborné, tak i laické veřejnosti. Uživatel Portálu Farmáře si tak může nastavit zasílání aktuálních informací z vybraných zemědělských okruhů rovnou do své ové schránky.

6 3 Technické předpoklady pro využití aplikace pro přípravu změnové, náhradové žádosti nebo ohlášení vyšší moci na Portálu farmáře Doporučená konfigurace klientského PC pro provoz Portálu farmáře SZIF a práci s Adobe formuláři je shodná s požadavky na provoz operačního systému Microsoft Windows 7/8. Portál farmáře SZIF je dostupný ze všech standardních internetových prohlížečů, doporučujeme Internet Explorer 10+, Firefox 3.5+, Chrome 2+, Safari 4+. Pro práci s interaktivními PDF formuláři je vhodné PC vybavit alespoň 1GB operační pamětí s tím, že minimální konfigurace je 512MB. Pro správnou funkci PDF formulářů je nutné nainstalovat Acrobat Reader verze Doporučujeme nejnovější verzi Acrobat Readeru. Tuto verzi je možné stáhnout z Portálu farmáře SZIF.

7 4 Příprava a podání žádosti přes Portál farmáře SZIF 4.1 Příprava náhradové, změnové žádosti a ohlášení vyšší moci Po přihlášení na Portál farmáře SZIF se přes zvolené menu Nová podání Jednotná žádost a žádosti AEO, AEKO a EZ a následně menu Změny a vyšší moci u zvířat otevře úvodní obrazovka aplikace pro přípravu náhradové a změnové žádosti. Na úvodní obrazovce je žadatel informován o tom, zda si vygeneroval v Integrovaném zemědělském registru (IZR) příslušné datové sady. V případě, že žadatel ještě nemá sady v IZR vygenerované použije tlačítko APLIKACE IZR PRO PŘÍPRAVU ŽÁDOSTI NA NAHRAZENÍ / VYŘAZENÍ ČI OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI. Tímto úkonem je žadatel přesměrován do prostředí Integrovaného zemědělského registru. O přípravě datových sad pojednává detailně příslušná příručka IZR (Uživatelská příručka pro vedení stájového registru pro individuálně evidovaná zvířata), která je dostupná ke stažení v prostředí IZR. Tlačítko PŘÍPRAVA PODÁNÍ ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI je neaktivní.

8 Má-li již žadatel datové sady do prostředí Portálu farmáře SZIF z IZR odeslány pokračuje na Portálu farmáře tlačítkem PŘÍPRAVA PODÁNÍ ZMĚNOVÉ ŽÁDOSTI. Pomocí tohoto kroku si žadatel připraví finální podobu žádosti a odešle ji do podatelny SZIF. Po stisknutí tlačítka dojde k přechodu na novou obrazovku (viz obr.).

9

10 Na této obrazovce žadatel vidí přehled připravených datových sad, které byly staženy z aplikace IZR a na jejichž základě bude připravena sada žádostí (Změna JŽ, Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic, Ohlášení vyšší moci) žadatel si v IZR libovolně volí, jakou datovou sadu si vytvoří (zda datovou sadu ke změně JŽ, sadu k nahrazení dojnice nebo sadu s ohlášením vyšší moci, popřípadě všechny ).! Upozornění pro opatření welfare: s dojnicí může žadatel provést pouze jeden úkon nahrazení, vyřazení, případně pardonování úhynu prostřednictvím vyšší moci.! Podobný princip platí i pro Opatření VCS Bahnice/kozy. S konkrétním zvířetem lze provést pouze jeden úkon a to buď vyřazení, nebo pardonování úhynu prostřednictvím VMO. V přehledu datových sad (viz předchozí obrázek) lze podle defaultně zaškrtnutých checkboxů rozpoznat, jaká datová sada byla v IZR vytvořena a jakého podopatření se týká. Tyto checkboxy jsou neaktivní! Pokud chce žadatel přidat další podopatření, nelze zaškrtnout příslušný checkbox, ale musí upravit datovou sadu v prostředí IZR, nebo musí upravit příslušný formulář žádosti před jeho odesláním na SZIF! Údaje z datových sad se automaticky načtou do příslušných formulářů žádostí po stisku tlačítka VYTVOŘENÍ. O průběhu generování žádostí je žadatel informován na následující obrazovce.

11 Po úspěšném vygenerování žádostí se žadateli zobrazí sada žádostí s vytvořenými PDF formuláři. Podle toho, jaké sady si žadatel připravil v IZR, se mu zobrazí vyplněný formulář Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic, Změna Jednotné žádosti nebo Ohlášení vyšší moci, případně všechny. Po úspěšném vygenerování PDF souborů je možné soubory prohlédnout a zkontrolovat (důrazně doporučeno!). Současně je v této fázi žadateli nabídnuta možnost podat žádost jak s elektronickým podpisem, tak bez něj.

12 Jestliže je žadatel přihlášen pod svým jedinečným přístupovým oprávněním (registrovaný uživatel), nenabízí se žadateli možnost podat žádost s elektronickým podpisem či bez něj, nýbrž je přímo přesměrován k tlačítku POKRAČOVAT V PODÁNÍ. POZNÁMKA: Významnou výhodou je skutečnost, že ani jedna ze zvolených možností nepředstavuje pro žadatele nutnost tisknout žádosti. Nedisponuje-li žadatel elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, či jedinečným přístupovým oprávněním (registrovaný uživatel), postačí, když podání bez elektronického podpisu potvrdí do pěti dnů na místně příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (dříve Agentury pro zemědělství a venkov AZV) doručením podepsaného jednostránkového Potvrzení o podání, které je žadateli vygenerováno automaticky po elektronickém podání na Portálu farmáře. Je-li ovšem podání učiněno s elektronickým podpisem či pod jedinečným přístupovým oprávněním (registrovaný uživatel), dojde automaticky k zaevidování žádosti pod příslušným číslem jednacím v podatelně SZIF a tím dojde k faktickému přijetí. Žadatel tedy v tomto případě podá žádost z pohodlí svého domova či kanceláře, aniž by se musel dostavit přímo na SZIF. 4.2 Podání žádosti s elektronickým podpisem Ať už žadatel zvolí podání s elektronickým podpisem či bez něj, objeví se v obou případech nová obrazovka, na níž jsou jednotlivé žádosti (obsažené v sadě žádostí) zobrazeny každá na své vlastní záložce. Postupně je třeba otevřít záložku všech žádostí a žádosti zkontrolovat.

13 Přes tlačítko PROCHÁZET je možno nahrát aktuálnější verzi formuláře žádosti (či právě žádost doplněnou o elektronický podpis). K uložení záložky dochází jak po stisknutí tlačítka ULOŽIT, tak automaticky též po stisknutí tlačítka DALŠÍ. Zvolí-li žadatel možnost podat sadu žádostí s elektronickým podpisem, bude na této obrazovce nejprve automaticky zobrazeno hlášení upozorňující na skutečnost, že dosud nebyl vložen žádný PDF soubor (žádost) obsahující elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Pro podepsání postačí konkrétní žádost z datové sady otevřít, tj. kliknout na červený odkaz v příslušném řádku (např. OZNÁMENÍ O NÁHRADĚ DEKLAROVANÝCH DOJNIC ) následně ji stáhnout na lokální PC, opatřit elektronickým podpisem a nahrát žádost zpět do stejného okna pomocí tlačítka PROCHÁZET. Skutečnost, že přiložená verze PDF (žádosti) je podepsána elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, je indikována červeným symbolem zobrazeným u odkazu na žádost.

14 V případě podání Ohlášení vyšší moci je v tomto menu možné nahrát k ohlášení příslušné přílohy (kafilérní lístky, potvrzení veterináře, potvrzení z jateční provozovny apod.). V okamžiku, kdy dojde k uložení poslední záložky (žádosti), zobrazí se v pravém dolním rohu tlačítko POKRAČOVAT V PODÁNÍ (VIZ.OBR.). Po stisknutí tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ dojde k přechodu na novou obrazovku. Zobrazí se rekapitulace jednotlivých záložek (žádostí v datové sadě). Lze ověřit, že je přiložen správný počet PDF s žádostmi a že tyto žádosti byly elektronicky podepsány (viz výše). Na konci této rekapitulace musí žadatel zaškrtnout Souhlas s podobou žádosti.

15 Po zaškrtnutí Souhlasu s podobou žádosti se stane aktivním tlačítko PODAT SADU. Kliknutím na toto tlačítko se spustí proces odesílání sady žádostí do informačního systému SZIF.

16 Při variantě odeslání s elektronickým podpisem, popř. pokud je žadatel přihlášen pod svým jedinečným přihlašovacím údajem (autorizovaným přístupem), dochází v systému podatelny SZIF automaticky k přidělení čísla jednacího, které je u příslušné žádosti v případě úspěšného podání ihned zobrazeno. O úspěšném přijetí žádosti je žadatel informován vygenerovaným dokumentem Potvrzení o přijetí, který je možné zobrazit a stáhnout přes odkaz STÁHNOUT POTVRZENÍ viz obrázek výše. Potvrzení o přijetí má tuto podobu:

17 ! Tím bylo podání změnové žádosti ukončeno! Žadatel si může prohlédnout všechny své odeslané žádosti pomocí tlačítka POKRAČOVAT NA ODESLANÉ ŽÁDOSTI. Žadatel se tak přesune do přehledu všech žádostí odeslaných na SZIF souvisejících s Jednotnou žádostí, ať už se jedná o žádosti podepsané elektronickým podpisem či nikoli. Do tohoto přehledu se žadatel dostane i po zvolení příslušného menu ODESLANÉ ŽÁDOSTI v levé části nabídky.

18 4.3 Podání žádosti bez elektronického podpisu s jedinečným přístupovým oprávněním žadatele do PF Žadatel, který je přihlášen do portálu farmáře pod svým jedinečným přístupovým oprávněním, má možnost provést přímé elektronické podání žádosti, aniž by musel žádost opatřit elektronickým podpisem. Příprava žádosti je shodná jako v případě podání s elektronickým podpisem. Po vytvoření PDF souboru příslušných žádostí postupuje žadatel dále v podání pomocí tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ. Žadatel se přesune na další stranu k podání žádosti, kde se mu zobrazí sada připravených žádostí:

19 Před podáním žádostí musí žadatel opět odsouhlasit podobu žádostí: Po podání žádosti se zobrazí informace o zaregistrování žádosti pod číslem jednacím v elektronickém systému spisové služby SZIF.

20 Žadateli je současně vygenerováno potvrzení o přijetí žádosti. Tím je podání ukončeno.

21 4.4 Podání žádosti bez elektronického podpisu a bez přihlášení pod svým jedinečným přístupovým oprávněním Podání bez elektronického podpisu je totožné jako podání s elektronickým podpisem s tím rozdílem, že není přikládán elektronicky podepsaný PDF soubor a na závěr procesu po odeslání žádosti dochází ke generování odlišného typu dokumentu (při podání s elektronickým podpisem se žadateli automaticky vytvoří Potvrzení o přijetí, při podání bez elektronického podpisu se generuje Potvrzení o podání ). Žadatel si sám volí, zda chce dokumenty podat s elektronickým podpisem nebo bez: Po stisku tlačítka POKRAČOVAT V PODÁNÍ BEZ POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU se objeví následující obrazovka.

22 V případě podání Ohlášení vyšší moci je v tomto menu možné nahrát k ohlášení příslušné přílohy (kafilérní lístky, potvrzení veterináře, potvrzení z jateční provozovny apod.). V okamžiku, kdy dojde k uložení poslední záložky (žádosti), zobrazí se v pravém dolním rohu tlačítko POKRAČOVAT V PODÁNÍ (VIZ.OBR.). Před podáním žádostí musí žadatel opět odsouhlasit podobu žádostí a následně kliknout na PODAT SADU :

23 Je nezbytně nutné, aby si žadatel stáhnul vygenerované Potvrzení o podání (přes odkaz STÁHNOUT POTVRZENÍ ) a doručil jej vlastnoručně podepsané do pěti dnů od provedení podání přes Portál farmáře SZIF na místně příslušné Oddělení příjmu žádostí a LPIS (dříve Agenturu pro zemědělství a venkov AZV). Samotné potvrzení vždy obsahuje nejzazší termín pro doručení podepsaného Potvrzení. Potvrzení o podání žádosti vypadá takto:

24 5 Elektronický podpis žádosti Nedisponuje-li žadatel elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu a chce připravené žádosti elektronicky podepsat, musí si zajistit certifikát pro elektronický podpis u příslušného certifikačního subjektu. POZOR! Aktuálně jsou v ČR akreditovány pouze tři subjekty pro vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis. Informace o proceduře získání certifikátu lze zjistit na webových stránkách: Elektronický podpis, který není založen na kvalifikovaném certifikátu výše uvedených certifikačních autorit, není možné použít v rámci elektronického styku se Státním zemědělským intervenčním fondem! Žadatel, který žádost upravil v elektronické podobě (soubor PDF), může k žádosti připojit svůj elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. V dolní části stránky, v místě, kam žadatelé obvykle umisťují ruční podpis, se nachází interaktivní tlačítko PŘIPRAVIT ŽÁDOST PRO ELEKTRONICKÝ PODPIS.

25 Upozornění: po připojení el. podpisu již nelze formulář žádosti dále upravovat! Po stisku tlačítka dostane žadatel možnost určit, kolik osob bude formulář podepisovat. Na výběr jsou 1 až 4 podpisy. Vice než jeden podpis využívají pouze společnosti, které zastupuje více statutárních zástupců současně. Na níže uvedeném obrázku je znázorněna situace, kdy bylo potvrzeno, že žádost budou podepisovat 2 jednatelé. Formulář žádosti po vložení elektronického podpisu má tuto podobu:

26 6 Ostatní způsoby elektronického podání Tato kapitola popisuje ostatní způsoby elektronického podání, přičemž podání prostřednictvím Portálu farmáře bylo popsáno výše. 6.1 Elektronické podání Datovou schránkou Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic, Změnu Jednotné žádosti (Změnu JŽ) či Ohlášení vyšší moci, lze podat též datovou schránkou. Žádost podaná Datovou schránkou nemusí obsahovat podpis žadatele - ani elektronický, ani ruční. Žadatel je jednoznačně identifikován právě datovou schránkou, ze které žádost odeslal.! Výjimku tvoří právnické osoby, jež musí být zastupovány více statutárními zástupci najednou. V tomto případě musí být formulář žádosti opatřen podpisy všech příslušných statutárních zástupců. 6.2 Elektronické podání em s využitím elektronického podpisu Žádost lze podat též em na s tím, že ová zpráva bude opatřena elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. V případě, že je podáváno více žádostí současně (např. Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic, Změna JŽ, případně i Ohlášení vyšší moci), musí být každá žádost samostatně opatřena elektronickým podpisem. V případě, že je za právnickou osobu oprávněno jednat pouze více jednatelů společně, musí být žádost podepsána elektronickými podpisy všech daných jednatelů. 6.3 Elektronické podání em bez využití elektronického podpisu Při podání em na bez elektronického podpisu je nezbytně nutné, aby se poté žadatel do pěti dnů dostavil na SZIF a dodal podepsanou žádost.

27 7 Možnosti získání formulářů žádosti Na Portálu farmáře SZIF (PF SZIF) jsou formuláře k dispozici v sekci Nová podání / Jednotná žádost a žádosti AEO, AEKO a EZ v sekci Ke stažení Oznámení o změně. Jsou zde umístěny interaktivní formuláře, které nejsou naplněny žádnými daty. Žadatel si je může stáhnout a všechna data vyplnit manuálně dle vlastního uvážení. Tyto formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách SZIF ( v sekci Jednotná žádost Ke stažení či přímo na stránce věnované opatření Dobré životní podmínky zvířat v sekci Ke stažení Formuláře.

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE! Odeslání PDF dokumentu Deklarace chovu koní (DCHK) z Portálu farmáře SZIF je možné pouze v případě,

Více

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2018 na Portálu farmáře SZIF

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2018 na Portálu farmáře SZIF Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2018 na Portálu farmáře SZIF ZMĚNY OPROTI ROKU 2017 Zásadní změnou při podávání deklarace chovu koní oproti roku 2017 je fakt, že žadatel o poskytnutí

Více

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí o zařazení, změnu zařazení a elektronického podání 2018

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí o zařazení, změnu zařazení a elektronického podání 2018 Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí o zařazení, změnu zařazení a elektronického podání 2018 Lesnicko-enviromentální opatření Natura 2000 v lesích Opatření lesnicko-environmentální

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby Ohlášení a elektronického podání

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby Ohlášení a elektronického podání Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby Ohlášení a elektronického podání 8.1.1

Více

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách prostřednictvím Portálu farmáře

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 7. - 10. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství

Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství Příručka pro příjemce Podrobný postup podání Hlášení o změnách přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( )

Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře. Operačního programu Rybářství ( ) Podrobný postup podání Žádosti o platbu OP Rybářství přes Portál farmáře V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Žádosti o platbu OPR prostřednictvím Portálu farmáře. Při podání Žádosti

Více

Příručka pro příjemce

Příručka pro příjemce Příručka pro příjemce Podrobný postup pro podání a doplnění Průběžné/Závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu přes Portál farmáře pro žádosti Operačního programu Rybářství 2014 2020. 1 V následujícím

Více

Obr. 1: Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Obr. 1:  Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Podrobný postup pro doplnění Žádosti neúplné dokumentace OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný postup

Více

Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření Ekologické zemědělství

Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření Ekologické zemědělství Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření Ekologické zemědělství Tato příručka představuje návod pro žadatele na vyplnění a podání

Více

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Příručka pro žadatele Podrobný postup pro předložení aktualizovaného formuláře Žádosti o podporu a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře, 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 14. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví (dále FZ) se vyhodnocuje, pokud

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Program rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví (dále také jen FZ) se vyhodnocuje, pokud kritéria přijatelnosti

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 5. a 6. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE tel.: +420 222 871 871 2018 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání Jednotná žádost Žádost o zařazení a změnu zařazení AEKO a EZ 1 tel.: +420 222 871 871 1 Obsah

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 7. - 10. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014 2020 1 Podrobný postup

Více

Příručka pro příjemce Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství ( )

Příručka pro příjemce Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství ( ) Příručka pro příjemce Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního programu Rybářství (2014 2020) 1 Podrobný postup doplnění Žádosti o platbu OPR přes Portál farmáře Operačního

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup dokládání

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 1. března 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup dokládání příloh k Žádosti

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 15. 8. 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Žádosti

Více

PODROBNÝ POSTUP PRO PŘEDLOŽENÍ AKTUALIZOVANÉHO FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O DOTACI A PŘÍLOH K VÝBĚROVÝM/ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM PŘES PORTÁL FARMÁŘE, 1

PODROBNÝ POSTUP PRO PŘEDLOŽENÍ AKTUALIZOVANÉHO FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O DOTACI A PŘÍLOH K VÝBĚROVÝM/ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM PŘES PORTÁL FARMÁŘE, 1 PODROBNÝ POSTUP PRO PŘEDLOŽENÍ AKTUALIZOVANÉHO FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O DOTACI A PŘÍLOH K VÝBĚROVÝM/ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM PŘES PORTÁL FARMÁŘE, 1. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020 V následujícím

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Opatření III.4.1. Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně. Získávání dovedností, animace a provádění Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně Oddělení metodiky Osy 4 PRV 4. 12. 2012 Příjem Žádosti o dotaci KDY: 6.2.2012

Více

Příprava a podání Jednotné žádosti 2016 na Portálu farmáře

Příprava a podání Jednotné žádosti 2016 na Portálu farmáře Příprava a podání Jednotné žádosti 2016 na Portálu farmáře Poznámka: Vzhledem k tomu, že oproti roku 2015 došlo v podání přes Portál farmáře SZIF pouze k drobným změnám, přičemž základní funkcionality

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství

Více

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění aktualizovaného formuláře Žádosti o podporu a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře, 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR prostřednictvím Portálu farmáře. 15.kolo PRV. Ing. Michal ANTON

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR prostřednictvím Portálu farmáře. 15.kolo PRV. Ing. Michal ANTON PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013 Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře 15.kolo PRV Ing. Michal ANTON 6.2.2012 Podání Žádosti o dotaci PRV!!! NÁSLEDUJÍCÍ PREZENTAZE

Více

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden postup doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře (dále také jen PF) v operaci 19.2.1.

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření

Portál farmáře možnosti využití pro žadatele OP Rybářství projektová opatření Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 24. května 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Miroslav Gřunděl, kontakt: tel.: 222 871

Více

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Podrobný postup pro předložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře, 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 V následujícím

Více

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Příručka pro žadatele Podrobný postup pro předložení aktualizovaného formuláře Žádosti o podporu a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře u žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020

Více

A. Vygenerování formuláře

A. Vygenerování formuláře Postup pro doložení Formuláře pro stanovení minimální a maximální hodnoty standardní produkce na podnik dle výrobního zaměření (operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců) prostřednictvím Portálu

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci v Operaci 19.2.1 a následné podání

Více

Podrobný postup pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

Podrobný postup pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře Podrobný postup pro vygenerování Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře Kontinuální příjem žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) operace 4.3.1 Pozemkové úpravy V tomto dokumentu je uveden podrobný

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doložení příloh k Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup dokládání příloh k Žádosti

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře. Opatření IV.2.1

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře. Opatření IV.2.1 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013 Elektronické podání Žádosti o dotaci PRV prostřednictvím Portálu farmáře Opatření IV.2.1 Část prezentace byla převzata z obecné prezentace pro PRV 30.5.2013 Podání

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Příručka pro vyplňování a podání Formuláře pro prokázání objemu vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření Ekologické zemědělství

Příručka pro vyplňování a podání Formuláře pro prokázání objemu vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření Ekologické zemědělství Příručka pro vyplňování a podání Formuláře pro prokázání objemu vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření Ekologické zemědělství Tato příručka představuje návod pro žadatele na vyplnění a podání

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře. 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře 7. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Zákon o zemědělství 252/1997Sb.

Zákon o zemědělství 252/1997Sb. Zákon o zemědělství 252/1997Sb. v úplném znění = 385/2009Sb. částka 124/2009 - rozeslána dne 10. listopadu 2009 15x novela zákona + 1x nález ústavního soudu 1 Účel zákona 2 Úloha státu v zemědělství 3

Více

PF je žadateli přístupný přes (obrázky 1 a 2). Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní žadatelé.

PF je žadateli přístupný přes  (obrázky 1 a 2). Přístup k individuálním informacím a službám mají pouze registrovaní žadatelé. Podrobný postup pro doplnění aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře, 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020 V následujícím

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Žádost o platbu PRV Operace

Žádost o platbu PRV Operace Žádost o platbu PRV 2014-2020 Operace 19.2.1 Podání Žádosti o platbu v operaci 19.2.1 Základní informace a podmínky týkající se předložení a další administrace Žádosti o platbu jsou uvedeny v Obecné části

Více

POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE PŘES PORTÁL FARMÁŘE

POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE PŘES PORTÁL FARMÁŘE POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ FORMULÁŘE FICHE PŘES PORTÁL FARMÁŘE V Praze dne 2. června 2016 A. Generování formuláře Fiche: 1.Příhlášení na Portál Farmáře přes přidělené přihlašovací údaje (uživatelské

Více

Operační program Rybářství

Operační program Rybářství OP Rybářství 2007-2013 Operační program Rybářství 2007-2013 Elektronické podání Žádosti o dotaci (15. kolo příjmu žádostí OP Rybářství) opatření 2.1., 2.4., 3.2. b) Oddělení metodiky OP Rybářství Ing.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání Jednotná žádost Žádost o zařazení AEKO, EZ Žádost o změnu zařazení AEO Verze č. 2 Platnost od: 7. 4. 2014 1 Obsah 2 ÚVOD...

Více

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění aktualizovaného formuláře Žádosti o podporu a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře u žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství

Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání veletrhů a výstav a účast na nich kolo příjmu žádostí OP Rybářství Oddělení metodiky OP Rybářství V Praze dne 8. ledna 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 785 fax: 222 871 764 e-mail: info@szif.cz Průvodce administrací opatřením 3.3., záměru e) Pořádání

Více

Operační program Rybářství

Operační program Rybářství OP Rybářství 2007-2013 Operační program Rybářství 2007-2013 Elektronické podání Standardní roční monitorovací zprávy Oddělení metodiky OP Rybářství (SZIF) ŘO OP Rybářství (MZe) Přihlášení do Portálu farmáře

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Podání Žádosti o dotaci PRV

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Podání Žádosti o dotaci PRV PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007-2013 Podání Žádosti o dotaci PRV 22. kolo PRV (osa I) 19.1.2015 Podání Žádosti o dotaci PRV!!! Postup podávání žádostí o dotaci v rámci 22. kola příjmu žádostí (osa I) je

Více

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání. Aplikace IZR

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání. Aplikace IZR tel.: +420 222 871 871 Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání Aplikace IZR Obsah 1. APLIKACE IZR - TVORBA ŽÁDOSTÍ PRO PLATBU PRO OPATŘENÍ DOBROVOLNÉ PODPORY

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - DOTACE: ZOBRAZENÍ DAT Z ŽÁDOSTÍ O DOTACE A PŘÍPRAVA ZMĚNOVÝCH ŽÁDOSTÍ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - DOTACE: ZOBRAZENÍ DAT Z ŽÁDOSTÍ O DOTACE A PŘÍPRAVA ZMĚNOVÝCH ŽÁDOSTÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - DOTACE: ZOBRAZENÍ DAT Z ŽÁDOSTÍ O DOTACE A PŘÍPRAVA ZMĚNOVÝCH ŽÁDOSTÍ Autor: Aquasoft, spol. s r. o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace:

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Operační program Rybářství

Operační program Rybářství OP Rybářství 2007-2013 Operační program Rybářství 2007-2013 Elektronické podání Žádosti o dotaci (20. kolo příjmu žádostí OP Rybářství opatření 2.1. a), b), c) Oddělení metodiky OP Rybářství Ing. Antonín

Více

Operační program Rybářství

Operační program Rybářství OP Rybářství 2007-2013 Operační program Rybářství 2007-2013 Plná elektronizace příjmu Žádosti o dotaci (20. kolo příjmu žádostí OP Rybářství opatření 3.1.a) a 3.3.e) Oddělení metodiky OP Rybářství Ing.

Více

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::..

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. ..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::....:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. 1 OBSAH OBSAH...2 1. Vstup na portál IKV...3 1.1 Registrace...4 1.2 Přihlášení...5 2. Po přihlášení...6 2.1 Hlavní menu...7 Hlavní menu

Více

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání dotací v rámci ZZP 2016

Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání dotací v rámci ZZP 2016 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz Příručka pro žadatele o podpoře elektronické tvorby žádostí a elektronického podání dotací

Více

Elektronické zasílání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře

Elektronické zasílání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře Elektronické zasílání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře Státní zemědělský intervenční fond platební agentura na Vaší straně Oddělení metodiky Osy 4 PRV Postup při hlášení požadovaných změn Podání el.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka k registraci a zpracování elektronické žádosti o dotaci v prostředí aplikace Komunikace s občany (RAP) Obsah: 1. Úvod... 1 2. Než začnete vyplňovat elektronickou žádost o dotaci...

Více

Doplnění Žádosti o platbu PRV ( ) operace dle Pravidel pro r. 2016/2017

Doplnění Žádosti o platbu PRV ( ) operace dle Pravidel pro r. 2016/2017 Doplnění Žádosti o platbu PRV (2014-2020) operace 19.2.1 dle Pravidel pro r. 2016/2017 Tento dokument navazuje na podrobný návod na podání Žádosti o platbu a uvádí postup pro doplnění Žádosti o platbu

Více

2. Výzva MAS Telčsko, z. s. k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

2. Výzva MAS Telčsko, z. s. k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace Programu rozvoje venkova na období 2. Výzva MAS Telčsko, z. s. k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Seminář pro žadatele/příjemce Podání žádosti o dotaci 10. 4. 2018 Zřízení

Více

1. Výzva MAS Slezská brána, z.s. k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace Programu rozvoje venkova na období

1. Výzva MAS Slezská brána, z.s. k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace Programu rozvoje venkova na období 1. Výzva MAS Slezská brána, z.s. k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Seminář pro žadatele/příjemce Vyplnění Žádosti o dotaci Podání Žádosti

Více

Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb

Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb Výměna pokladních certifikátů pro evidenci tržeb Blíží se období, kdy může končit platnost některých pokladních certifikátů, které používáte pro evidenci tržeb. Vydané pokladní certifikáty mají platnost

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Příručka pro žadatele. Školní projekt na Portálu farmáře

Příručka pro žadatele. Školní projekt na Portálu farmáře Příručka pro žadatele Školní projekt na Portálu farmáře Obsah 1. Úvod... 2 2. Umístění aplikací... 2 2.1 Přístup k aplikacím... 2 3. Podání žádosti pro školní programy (Ovoce a zelenina do škol nebo Mléko

Více

Program rozvoje venkova ( )

Program rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře Program rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více

Příručka pro školy. Školní projekt na Portálu farmáře

Příručka pro školy. Školní projekt na Portálu farmáře Příručka pro školy Školní projekt na Portálu farmáře Obsah 1. Přihlášení a změna kontaktních údajů... 2 1.1 První přihlášení... 2 2. Schválení dodávky... 5 2.1 Informační email... 5 2.2 Aplikace pro odsouhlasení

Více

PODROBNÝ POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI O

PODROBNÝ POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI O PODROBNÝ POSTUP PRO VYGENEROVÁNÍ A ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI PŘES PORTÁL FARMÁŘE Krok 1 Pro podání žádosti o dotaci na MAS musí každý žadatel vygenerovat příslušný formulář žádosti ze svého účtu přes Portál

Více

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Formulář F_OVZ_SPE je určen pro ohlášení údajů souhrnné provozní evidence podle 17 odst. 3 bodu c) zákona 201/2012 Sb. a jeho vyplnění se týká všech

Více

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD

Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD Verze: 2.0 Červen 2016 1 Obsah Přehled provedených změn... 2 1. Žádost o integrovanou strategii... 4 1.1. 1.1. 1.2.

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

Příručka pro školy. Školní projekt na Portálu farmáře

Příručka pro školy. Školní projekt na Portálu farmáře Příručka pro školy Školní projekt na Portálu farmáře Obsah 1. Přihlášení a změna kontaktních údajů... 2 1.1 První přihlášení... 2 2. Schválení dodávky... 4 2.1 Informační email... 4 2.2 Aplikace pro odsouhlasení

Více

Příručka pro dodavatele. Systém EZVR 1.1 Verze dokumentu 1.3 Datum vydání:

Příručka pro dodavatele. Systém EZVR 1.1 Verze dokumentu 1.3 Datum vydání: Příručka pro dodavatele Systém EZVR 1.1 Verze dokumentu 1.3 Datum vydání: 1.10.2017 1 2 1. Úvod do systému...3 2. Technické požadavky a zabezpečení systému...3 3. Registrace nového dodavatele...4 4. Přihlášení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka k registraci a nahlížení na stav svých pohledávek v prostředí aplikace Komunikace s občany (RAP) Obsah: 1. Úvod... 1 2. Registrace do aplikace Komunikace s občany... 2 3. Přihlášení

Více

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Tento návod popisuje všechny kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe verze pro mobilní zařízení a čtečky elektronických

Více

Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce v rámci opatření Ekologické zemědělství

Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce v rámci opatření Ekologické zemědělství Příručka pro vyplňování a podání Formuláře prokazujícího objem vlastní produkce v rámci opatření Ekologické zemědělství Tato příručka představuje návod pro žadatele na vyplnění a podání formuláře prokazujícího

Více

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do aplikace systému erecept pro pacienta, přihlášení do aplikace systému erecept pro pacienta na základě registrovaného profilu v NIA nebo elektronického

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Odborně způsobilá osoba verze 1.0 1 z 19 Obsah 1. Seznam zkratek...3 2. Přehled změn manuálu...3 3. Úvod...4 4. Popis Registru OZO...5 4.1.

Více

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA Strana č. 1 ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘŮ IČ: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Strana 1 / 13 Strana č. 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod...

Více