Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Test vlastnosti látek a periodická tabulka"

Transkript

1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti látek a periodická tabulka Otázka 1 Biofyzikální chemie a. pomáhá rozvíjet fyzikálně chemický přístup k biologickým vědám b. pozoruje interakce látek s hydrosférou, atmosférou a biosférou c. studuje chemickou termodynamiku a kinetiku d. který studuje vztah chemické struktury léčiv a organismu Otázka 2 Chemický prvek je látka skládající se a. jednoho druhu molekul b. jednoho druhu atomů Otázka 3 Termochemie a. je věda zabývající se tepelným zabarvením chemických reakcí b. využívá vlastností jádra a jeho projevů ke studiu a řešení chemických problémů c. zaměřuje se na nekovalentní vazebné interakce molekul d. je obor chemie, který se zabývá strukturou a vlastnostmi polymerů VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 1

2 Otázka 4 Při stanovení relativní atomové hmotnosti atomu a. hmotnost elektronů nelze nikdy zanedbat b. hmotnost elektronů zanedbáváme a označujeme jí za nulovou c. lze hmotnost elektronů zanedbat, je-li jejich počet malý Otázka 5 Zkapalnění je přechod mezi skupenstvími, kdy a. skupenství kapalné se mění na pevné pomocí ochlazení b. skupenství plynné se mění na kapalné pomocí ochlazení c. skupenství pevné se mění na kapalné d. skupenství kapalné se mění na plynné e. skupenství plynné se mění na kapalné pomocí ochlazení a stlačení f. skupenství pevné se mění na plynné při vynechání kapalného Otázka 6 Elektron je a. elektricky neutrální částice b. kladně nabitá částice c. záporně nabitá částice Otázka 7 Proton je a. záporně nabitá částice b. elektricky neutrální částice c. kladně nabitá částice VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 2

3 Otázka 8 Atomové jádro obsahuje a. protony a elektrony b. protony a neutrony c. neutrony a elektrony d. protony, neutrony a elektrony Otázka 9 Chemie je experimentální věda a. o vlastnostech látek a jejich přeměnách na jiné látky b. výhradně o přeměnách látek na jiné látky c. především o vlastnostech látek Otázka 10 Organická chemie a. studuje vlastnosti a reakce anorganických sloučenin b. studuje strukturu a vlastnosti organických sloučenin c. zkoumá chemické složení látek a jejich strukturu d. hledá vzájemné vztahy chemických reakcí odehrávajících se v živém organismu Otázka 11 Molekulové kationty a. při elektrolýze putují směrem ke katodě b. při elektrolýze putují směrem k anodě c. při elektrolýze se nepohybují ani ke katodě, ani k anodě VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 3

4 Otázka 12 Molekulové anionty a. při elektrolýze putují směrem k anodě b. při elektrolýze putují směrem ke katodě c. při elektrolýze se nepohybují ani ke katodě, ani k anodě Otázka 13 Elektronegativita je a. schopnost atomu přitahovat vazebné elektrony b. je schopnost látky reagovat s jinými látkami c. je číslo udávající počet atomů vodíku, které může prvek vázat nebo nahradit v jiných sloučeninách Otázka 14 Nukleonové číslo a. vyjadřuje počet protonů v jádře atomu a značí se Z b. vyjadřuje počet neutronů v jádře atomu a značí se N c. vyjadřuje počet protonů a neutronů v jádře atomu a značí se A Otázka 15 Neutron je a. kladně nabitá částice b. elektricky neutrální částice c. záporně nabitá částice VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 4

5 Otázka 16 Na Zemi se vyskytuje a. 92 přírodních prvků b. 82 přírodních prvků c. 72 přírodních prvků d. 102 přírodních prvků Otázka 17 Iont a. vznikne z atomu přidáním či odebráním elektronu b. vznikne z nukleonu přidáním či odebráním elektronu c. vznikne z molekuly přidáním či odebráním elektronu Otázka 18 Obal atomového jádra obsahuje a. elektrony b. protony c. neutrony Otázka 19 Petrochemie a. věnuje se problematice vzniku a rozkladu ozonu b. zabývá se přeměnou ropy a zemního plynu na využitelné produkty c. zkoumá chemické a biochemické děje probíhající v přírodě d. pojednává o struktuře a vlastnostech pevných hmot, monokrystalů a skel VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 5

6 Otázka 20 Vazebná energie a. je množství chemické sloučeniny, které vznikne nebo zanikne za jednotku času b. udává energii, kterou je třeba vynaložit na rozštěpení dané vazby c. je vlastnost vyvolaná nerovnoměrným rozdělením elektronů tvořících vazbu mezi atomy různého typu Otázka 21 Nestabilní prvky mají protonové číslo a. 102 a vyšší b. 82 a vyšší c. 42 a vyšší d. 62 a vyšší Otázka 22 Vodivost a. je teplota, při níž kapalina přechází ze skupenství kapalného do skupenství plynného b. je schopnost tělesa vést teplo nebo elektrický proud c. je teplota, při níž krystalická pevná látka přechází ze skupenství pevného do skupenství kapalného Otázka 23 Protonové číslo a. vyjadřuje počet protonů a neutronů v jádře atomu a značí se A b. vyjadřuje počet protonů v jádře atomu a značí se Z c. vyjadřuje počet neutronů v jádře atomu a značí se N VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 6

7 Otázka 24 Nukleon je společný název pro a. proton a elektron b. proton a neutron c. neutron a elektron Otázka 25 Fyzikální chemie a. pozoruje interakce látek s hydrosférou, atmosférou a biosférou b. pomáhá rozvíjet fyzikálně chemický přístup k biologickým vědám c. studuje chemickou termodynamiku a kinetiku d. který studuje vztah chemické struktury léčiv a organismu Otázka 26 Var je přechod mezi skupenstvími, kdy a. skupenství kapalné se mění na pevné pomocí ochlazení b. skupenství kapalné se mění na plynné c. skupenství pevné se mění na kapalné d. skupenství plynné se mění na kapalné pomocí ochlazení e. skupenství plynné se mění na kapalné pomocí ochlazení a stlačení f. skupenství pevné se mění na plynné při vynechání kapalného Otázka 27 Molekulové kationty VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 7

8 a. jsou kladně nabité molekuly, které odevzdaly elektrony b. jsou záporně nabité molekuly, které přijaly elektrony c. jsou elektricky neutrální molekuly Otázka 28 Heteronukleární molekuly a. jsou molekuly skládající se z různých druhů atomů b. jsou molekuly obsahující pouze atomy stejného prvku Otázka 29 Elektrony jsou k atomovému jádru vázány a. elektromagnetickou silou b. mechanickou silou c. jadernou silou Otázka 30 Číslo periody v periodické tabulce ukazuje a. kolik chemických vazeb může vytvořit atom s jinými atomy b. na maximální počet valenčních elektronů v atomech této skupiny c. do kolika vrstev jsou roztříděny elektrony v atomech Otázka 31 Vyskytuje-li se látka v pevném skupenství a. látka teče a zaujímá tvar nádoby b. má svůj stálý tvar a objem c. látka nemá stálý objem ani stálý tvar VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 8

9 Otázka 32 Tuhnutí je přechod mezi skupenstvími, kdy a. skupenství plynné se mění na kapalné pomocí ochlazení a stlačení b. skupenství pevné se mění na plynné při vynechání kapalného c. skupenství kapalné se mění na plynné d. skupenství pevné se mění na kapalné e. skupenství kapalné se mění na pevné pomocí ochlazení f. skupenství plynné se mění na kapalné pomocí ochlazení Otázka 33 Číslo skupiny v periodické tabulce ukazuje a. do kolika vrstev jsou roztříděny elektrony v atomech b. na maximální počet valenčních elektronů v atomech této skupiny c. kolik chemických vazeb může vytvořit atom s jinými atomy Otázka 34 Sublimace je přechod mezi skupenstvími, kdy a. skupenství plynné se mění na kapalné pomocí ochlazení a stlačení b. skupenství kapalné se mění na plynné c. skupenství pevné se mění na plynné při vynechání kapalného d. skupenství plynné se mění na kapalné pomocí ochlazení e. skupenství pevné se mění na kapalné f. skupenství kapalné se mění na pevné pomocí ochlazení Otázka 35 Základem pro stanovení relativní atomové hmotnosti atomu je VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 9

10 a. vodíková jednotka b. kyslíková jednotka c. uhlíková jednotka d. dusíková jednotka Otázka 36 Vyskytuje-li se látka v kapalném skupenství a. látka teče a zaujímá tvar nádoby b. má svůj stálý tvar a objem c. látka nemá stálý objem ani stálý tvar Otázka 37 Kondenzace je přechod mezi skupenstvími, kdy a. skupenství kapalné se mění na pevné pomocí ochlazení b. skupenství pevné se mění na kapalné c. skupenství kapalné se mění na plynné d. skupenství pevné se mění na plynné při vynechání kapalného e. skupenství plynné se mění na kapalné pomocí ochlazení f. skupenství plynné se mění na kapalné pomocí ochlazení a stlačení Otázka 38 Tvrdost a. je definovaná jako odpor proti vnikání cizího tělesa b. vyjadřuje míru setrvačných nebo gravitačních účinků hmoty c. vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 10

11 Otázka 39 Protonové číslo a. vyjadřuje číslo periody v periodické tabulce prvků b. vyjadřuje pořadové číslo prvku v periodické tabulce prvků c. vyjadřuje číslo skupiny v periodické tabulce prvků Otázka 40 Teplota tání a. je schopnost tělesa vést teplo nebo elektrický proud b. je teplota, při níž kapalina přechází ze skupenství kapalného do skupenství plynného c. je teplota, při níž krystalická pevná látka přechází ze skupenství pevného do skupenství kapalného Otázka 41 Reakční rychlost a. je vlastnost vyvolaná nerovnoměrným rozdělením elektronů tvořících vazbu mezi atomy různého typu b. je množství chemické sloučeniny, které vznikne nebo zanikne za jednotku času c. udává energii, kterou je třeba vynaložit na rozštěpení dané vazby Otázka 42 Chemické vlastnosti látek jsou takové vlastnosti látek, které způsobují specifické chování látky a. po chemické reakci b. před chemickou reakcí c. v průběhu chemické reakce Otázka 43 VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 11

12 Supramolekulární chemie a. je věda zabývající se tepelným zabarvením chemických reakcí b. využívá vlastností jádra a jeho projevů ke studiu a řešení chemických problémů c. je obor chemie, který se zabývá strukturou a vlastnostmi polymerů d. zaměřuje se na nekovalentní vazebné interakce molekul Otázka 44 Reaktivita je a. schopnost atomu přitahovat vazebné elektrony b. je schopnost látky reagovat s jinými látkami c. je číslo udávající počet atomů vodíku, které může prvek vázat nebo nahradit v jiných sloučeninách Otázka 45 Valenčnost atomu ukazuje a. kolik chemických vazeb může vytvořit atom s jinými atomy b. do kolika vrstev jsou roztříděny elektrony v atomech c. na maximální počet valenčních elektronů v atomech této skupiny Otázka 46 Geochemie a. pomáhá rozvíjet fyzikálně chemický přístup k biologickým vědám b. který studuje vztah chemické struktury léčiv a organismu c. pozoruje interakce látek s hydrosférou, atmosférou a biosférou d. studuje chemickou termodynamiku a kinetiku Otázka 47 VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 12

13 Biochemie a. hledá vzájemné vztahy chemických reakcí odehrávajících se v živém organismu b. studuje vlastnosti a reakce anorganických sloučenin c. zkoumá chemické složení látek a jejich strukturu d. studuje strukturu a vlastnosti organických sloučenin Otázka 48 Izotropní chemické látky a. jsou složené z fyzikálních tělísek různých vlastností b. jsou to takové látky, které mají v každém směru určité vlastnosti stejné c. jejich vlastnosti se v celém objemu tělesa nemění nebo se mění plynule Otázka 49 Vodík má v jádře a. 2 protony b. 1 proton c. 3 protony d. 4 protony Otázka 50 Izotop je látka a. stejným nukleonovým, ale odlišným protonovým číslem b. stejným protonovým, ale odlišným nukleonovým číslem Otázka 51 Analytická chemie VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 13

14 a. studuje vlastnosti a reakce anorganických sloučenin b. zkoumá chemické složení látek a jejich strukturu c. hledá vzájemné vztahy chemických reakcí odehrávajících se v živém organismu d. studuje strukturu a vlastnosti organických sloučenin Otázka 52 Chemie silikátů a. zkoumá chemické a biochemické děje probíhající v přírodě b. věnuje se problematice vzniku a rozkladu ozonu c. pojednává o struktuře a vlastnostech pevných hmot, monokrystalů a skel d. zabývá se přeměnou ropy a zemního plynu na využitelné produkty Otázka 53 Teplota varu a. je teplota, při níž krystalická pevná látka přechází ze skupenství pevného do skupenství kapalného b. je schopnost tělesa vést teplo nebo elektrický proud c. je teplota, při níž kapalina přechází ze skupenství kapalného do skupenství plynného Otázka 54 Molekulové anionty a. jsou kladně nabité molekuly, které odevzdaly elektrony b. jsou elektricky neutrální molekuly c. jsou záporně nabité molekuly, které přijaly elektrony Otázka 55 Chemie životního prostředí VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 14

15 a. pojednává o struktuře a vlastnostech pevných hmot, monokrystalů a skel b. zkoumá chemické a biochemické děje probíhající v přírodě c. věnuje se problematice vzniku a rozkladu ozonu d. zabývá se přeměnou ropy a zemního plynu na využitelné produkty Otázka 56 Anorganická chemie a. hledá vzájemné vztahy chemických reakcí odehrávajících se v živém organismu b. studuje vlastnosti a reakce anorganických sloučenin c. zkoumá chemické složení látek a jejich strukturu d. studuje strukturu a vlastnosti organických sloučenin Otázka 57 Molekula a. je částice složená z atomů nebo iontů b. je částice složená z protonů nebo elektronů c. je částice složená z neutronů nebo elektronů d. je částice složená z protonů nebo neutronů Otázka 58 V chemickém složení Země je podle hmotnosti nejvíce zastoupeno a. železo b. křemík c. hořčík d. kyslík VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 15

16 Otázka 59 Makromolekulární chemie a. využívá vlastností jádra a jeho projevů ke studiu a řešení chemických problémů b. je věda zabývající se tepelným zabarvením chemických reakcí c. je obor chemie, který se zabývá strukturou a vlastnostmi polymerů d. zaměřuje se na nekovalentní vazebné interakce molekul Otázka 60 Farmaceutická chemie a. který studuje vztah chemické struktury léčiv a organismu b. studuje chemickou termodynamiku a kinetiku c. pozoruje interakce látek s hydrosférou, atmosférou a biosférou d. pomáhá rozvíjet fyzikálně chemický přístup k biologickým vědám Otázka 61 Chemie atmosféry a. zkoumá chemické a biochemické děje probíhající v přírodě b. pojednává o struktuře a vlastnostech pevných hmot, monokrystalů a skel c. věnuje se problematice vzniku a rozkladu ozonu d. zabývá se přeměnou ropy a zemního plynu na využitelné produkty Otázka 62 Tání je přechod mezi skupenstvími, kdy a. skupenství plynné se mění na kapalné pomocí ochlazení a stlačení VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 16

17 b. skupenství pevné se mění na plynné při vynechání kapalného c. skupenství kapalné se mění na plynné d. skupenství pevné se mění na kapalné e. skupenství kapalné se mění na pevné pomocí ochlazení f. skupenství plynné se mění na kapalné pomocí ochlazení Otázka 63 Jaderná chemie a. využívá vlastností jádra a jeho projevů ke studiu a řešení chemických problémů b. je obor chemie, který se zabývá strukturou a vlastnostmi polymerů c. je věda zabývající se tepelným zabarvením chemických reakcí d. zaměřuje se na nekovalentní vazebné interakce molekul Otázka 64 Vyskytuje-li se látka v plynném skupenství a. má svůj stálý tvar a objem b. látka nemá stálý objem ani stálý tvar c. látka teče a zaujímá tvar nádoby Otázka 65 Neutronové číslo a. vyjadřuje počet neutronů v jádře atomu a značí se N b. vyjadřuje počet protonů v jádře atomu a značí se Z c. vyjadřuje počet protonů a neutronů v jádře atomu a značí se A Otázka 66 Atom, jako základní částici hmoty VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 17

18 a. nelze chemickými prostředky již dále dělit b. lze ještě dále chemickými prostředky dělit Otázka 67 Homonukleární molekuly a. jsou molekuly skládající se z různých druhů atomů b. jsou molekuly obsahující pouze atomy stejného prvku Otázka 68 Valenční elektrony jednoho atomu a. nemohou tvořit chemické vazby s valenčními elektrony jiného atomu b. mohou tvořit chemické vazby s valenčními elektrony jiného atomu Otázka 69 Objem a. vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso b. je definovaná jako odpor proti vnikání cizího tělesa c. vyjadřuje míru setrvačných nebo gravitačních účinků hmoty Otázka 70 Polarita molekul a. je množství chemické sloučeniny, které vznikne nebo zanikne za jednotku času b. udává energii, kterou je třeba vynaložit na rozštěpení dané vazby c. je vlastnost vyvolaná nerovnoměrným rozdělením elektronů tvořících vazbu mezi atomy různého typu VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 18

19 VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 19

20 VY_32_INOVACE_T test_periodicka_tabulka_vlastnosti.docx stránka 20

Vlastnosti látek - příklady

Vlastnosti látek - příklady DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-05 Téma: Vlastnosti látek - příklady Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník Vlastnosti látek - příklady Odpovězte

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Násobky jednotek název značka hodnota kilo k 1000 mega M 1000000 giga G 1000000000 tera T 1000000000000 Tělesa a látky Tělesa

Více

ATOM. atom prvku : jádro protony (p + ) a neutrony (n) obal elektrony (e - ) protonové číslo 8 nukleonové číslo 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře)

ATOM. atom prvku : jádro protony (p + ) a neutrony (n) obal elektrony (e - ) protonové číslo 8 nukleonové číslo 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře) ATOM atom prvku : jádro protony (p + ) a neutrony (n) obal elektrony (e - ) protonové číslo 8 nukleonové číslo 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře) Atom lze rozložit na menší složky, označované jako subatomární

Více

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy HMOTA A JEJÍ VLASTNOSTI POSTAVENÍ FYZIKÁLNÍ CHEMIE V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH HISTORIE FYZIKÁLNÍ CHEMIE ZÁKLADNÍ POJMY DEFINICE FORMY HMOTY Formy a nositelé hmoty

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony Otázka: Atom a molekula Předmět: Chemie Přidal(a): Dituse Atom = základní stavební částice všech látek Skládá se ze 2 částí: o Kladně nabité jádro o Záporně nabitý elektronový obal Jádro se skládá z kladně

Více

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Hmota Hmota má dualistický, korpuskulárně (částicově) vlnový charakter. Převládající charakter: korpuskulární (částicový) - látku vlnový - pole. Látka se skládá z

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor, transparenty,

Více

Chemické repetitorium. Václav Pelouch

Chemické repetitorium. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Chemické repetitorium Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 1 Anorganická a obecná chemie Stavba atomu Atom je nejmenší částice hmoty, která obsahuje jádro (složené

Více

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ 1. ČÍM SE ZABÝVÁ CHEMIE VLASTNOSTI LÁTEK, POKUSY - chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti a přeměny látek pomocí pozorování, měření a pokusu - látka

Více

Chemická vazba Něco málo opakování Něco málo opakování Co je to atom? Něco málo opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop ATOM základní stavební částice všech hmotných těles jádro 100 000x menší než atom působí jaderné síly p + n 0 [1] e - stejný počet protonů a elektronů

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole... FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso... 2 2_Vlastnosti látek... 3 3_Vzájemné působení těles... 4 4_Gravitační síla... 4 Gravitační pole... 5 5_Měření síly... 5 6_Látky jsou složeny z částic... 6 7_Uspořádání

Více

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY UČEBNICE ZÁKLADY CHEMIE 1

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY UČEBNICE ZÁKLADY CHEMIE 1 SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY UČEBNICE ZÁKLADY CHEMIE 1 1. ČÍM SE ZABÝVÁ CHEMIE VLASTNOSTI LÁTEK, POKUSY - chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti a přeměny látek pomocí pozorování, měření a pokusu -

Více

Šablona III/2 číslo materiálu 382. Datum vytvoření 22.8.2013

Šablona III/2 číslo materiálu 382. Datum vytvoření 22.8.2013 Šablona III/2 číslo materiálu 382 Jméno autora Mgr. Alena Krejčíková Třída/ ročník 1. ročník Datum vytvoření 22.8.2013 Vzdělávací oblast: Tematická oblast: Předmět: Anotace: Klíčová slova: Druh učebního

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře ATOM 1 ATOM Hmotná částice Dělit lze: Fyzikálně ANO Chemicky Je z nich složena každá látka Složení: Atomové jádro (protony, neutrony) Elektronový obal (elektrony) NE Elektroneutrální částice: počet protonů

Více

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu Plazmové metody Základní vlastnosti a parametry plazmatu Atom je základní částice běžné hmoty. Částice, kterou již chemickými prostředky dále nelze dělit a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek. III. využití ICT-III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek. III. využití ICT-III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: III. využití ICT-III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: Pracovní

Více

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

Třídění látek. Chemie 1.KŠPA Třídění látek Chemie 1.KŠPA Systém (soustava) Vymezím si kus prostoru, látky v něm obsažené nazýváme systém soustava okolí svět Stěny soustavy Soustava může být: Izolovaná = stěny nedovolí výměnu částic

Více

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník FYZIKA MIKROSVĚTA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Mikrosvět Svět o rozměrech 10-9 až 10-18 m. Mikrosvět není zmenšeným makrosvětem! Chování v mikrosvětě popisuje kvantová

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 1_Chemie, historie, význam. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 1_Chemie, historie, význam. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 16.3.2009,vyhotovila Mgr. Alena Jirčáková Atom atom (z řeckého átomos nedělitelný)

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA YCHS, XCHS I. Úvod: plán přednášek a cvičení, podmínky udělení zápočtu a zkoušky. Základní pojmy: jednotky a veličiny, základy chemie. Stavba atomu a chemická vazba. Skupenství látek, chemické reakce,

Více

Ch - Elektronegativita, chemická vazba

Ch - Elektronegativita, chemická vazba Ch - Elektronegativita, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s využitím odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument

Více

Ch - Chemie - úvod VARIACE

Ch - Chemie - úvod VARIACE Ch - Chemie - úvod Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU STAVBA LÁTEK, ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI. NEUSPOŘÁDANÝ POHYB ČÁSTIC. ČÁSTIC. SLOŽENÍ LÁTEK. VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ TĚLES. SÍLA, GRAV. SÍLA A GRAV. POLE. Základní pojmy:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_142 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA 12. JADERNÁ FYZIKA, STAVBA A VLASTNOSTI ATOMOVÉHO JÁDRA Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. JADERNÁ FYZIKA zabývá strukturou a přeměnami atomového jádra.

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální STAVBA ATOMU Výukový materiál pro základní školy (prezentace). Zpracováno v rámci projektu Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0018

Více

Základy elektrotechniky - úvod

Základy elektrotechniky - úvod Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie včetně zařízení k těmto účelům používaným, dále sdělovacími a informačními technologiemi. Elektrotechnika je úzce spjata s matematikou

Více

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. Úvod do biochemie Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to biochemie? Biochemie je chemií živých soustav.

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Stavba atomu. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Stavba atomu. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. Stavba atomu Atom je v chemii základní stavební částice, jeho průměr je přibližně 10-10 m. Je složen z jádra a obalu. Atomové jádro obsahuje protony p + (kladný náboj) a neutrony n 0 (neutrální částice).

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup). Úvod do chemie Charakteristika chemie a její význam Charakteristika přírodních věd charakteristika chemie Chemie kolem nás chartakterizuje přírodní

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.

Více

1. Látkové soustavy, složení soustav

1. Látkové soustavy, složení soustav , složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových

Více

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO. OBECNÁ CHEMIE Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO burda@karlov.mff.cuni.cz HMOTA, JEJÍ VLASTNOSTI A FORMY Definice: Každý hmotný objekt je charakterizován dvěmi vlastnostmi

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Model atomu Číslo DUM: III/2/FY/2/2/2 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Model atomu Číslo DUM: III/2/FY/2/2/2 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Model atomu Číslo DUM: III/2/FY/2/2/2 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a magnetické jevy Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace: Žák

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie)

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie) Změny skupenství Při změně tělesa z pevné látky na kapalinu nebo z kapaliny na plyn se jeho vnitřní energie zvyšuje musíme dodávat teplo (zahřívat). Při změně tělesa z plynu na kapalinu, nebo z kapaliny

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

TEST 2. Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova Organizace řízení učební činnosti: Nutné pomůcky:

TEST 2. Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova Organizace řízení učební činnosti: Nutné pomůcky: Anotace: Jazyk Autor Očekávaný výstup: Klíčová slova Organizace řízení učební činnosti: Nutné pomůcky: TEST 2 Test je zaměřen na zopakování kapitol - chemické prvky, kovy, polokovy, nekovy, TPSP. Test

Více

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

Základy molekulové fyziky a termodynamiky Základy molekulové fyziky a termodynamiky Molekulová fyzika je částí fyziky, která zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného silového působení částic, z nichž jsou

Více

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 7. 2012. Ročník: osmý

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 7. 2012. Ročník: osmý ATOM Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 25. 7. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Ch - Stavba atomu, chemická vazba Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

2.3 CHEMICKÁ VAZBA. Molekula bílého fosforu P 4 a kyseliny sírové H 2 SO 4. Předpona piko p je dílčí jednotkou a udává velikost m.

2.3 CHEMICKÁ VAZBA. Molekula bílého fosforu P 4 a kyseliny sírové H 2 SO 4. Předpona piko p je dílčí jednotkou a udává velikost m. 2.3 CHEMICKÁ VAZBA Spojováním dvou a více atomů vznikají molekuly. Jestliže dochází ke spojování výhradně atomů téhož chemického prvku, pak se jedná o molekuly daného prvku (vodíku H 2, dusíku N 2, ozonu

Více

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie Atom a molekula - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz - Pond?lí, Únor 09, 2015 http://biologie-chemie.cz/atom-a-molekula-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Atom a molekula P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Týdenní dotace: 1,5h/týden Vyučující: Mgr. Tomáš Mlejnek Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2018/2019 FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr.

Více

2. Atomové jádro a jeho stabilita

2. Atomové jádro a jeho stabilita 2. Atomové jádro a jeho stabilita Atom je nejmenší hmotnou a chemicky nedělitelnou částicí. Je tvořen jádrem, které obsahuje protony a neutrony, a elektronovým obalem. Elementární částice proton neutron

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 8.10.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika

Více

Valenční elektrony a chemická vazba

Valenční elektrony a chemická vazba Valenční elektrony a chemická vazba Ve vnější energetické hladině se nacházejí valenční elektrony, které se mohou podílet na tvorbě chemické vazby. Valenční elektrony často znázorňujeme pomocí teček kolem

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk, TEMATICKÝ PLÁN Předmět: FYZIKA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Jan Souček Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Literatura: FYZIKA pro 6. ročník

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích 5. Vedení elektrického proudu v polovodičích - zápis výkladu - 26. až 27. hodina - A) Stavba látky a nosiče náboje Atom: základní stavební částice; skládá se z atomového jádra (protony a neutrony) a atomového

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne první pomoc a přivolá pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat chemické nádobí - pozná skupenství a jejich přeměny - porovná společné a rozdílné

Více

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky VY_32_INOVACE_246 Škola Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová Datum: 1.9.2012 Ročník: 9. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky Téma: Souhrnné opakování učiva

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

MO 1 - Základní chemické pojmy

MO 1 - Základní chemické pojmy MO 1 - Základní chemické pojmy Hmota, látka, atom, prvek, molekula, makromolekula, sloučenina, chemicky čistá látka, směs. Hmota Filozofická kategorie, která se používá k označení objektivní reality v

Více