276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY"

Transkript

1 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odkodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Změna: 224/2016 Sb. Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.: Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 1 (1) Bolestí se pro účely tohoto nařízení rozumí tělesné a duevní strádání způsobené a) pokozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících pokození zdraví, a b) léčením a odstraňováním následků pokození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. (2) Ztížením společenského uplatnění se pro účely tohoto nařízení rozumí trvalý nepříznivý vliv pokození zdraví (dále jen trvalé pokození zdraví) pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění pokozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb. 2 (1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení a) bolesti pro jednotlivá pokození zdraví způsobená 1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení a 2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení, Strana 1 / 40

2 b) ztížení společenského uplatnění v oblasti životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb způsobené 1. pracovním úrazem jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení a 2. nemocí z povolání jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. (2) Bodové ohodnocení bolesti se uvede v lékařském posudku o ohodnocení bolesti a bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se uvede v lékařském posudku o ohodnocení ztížení společenského uplatnění. 3 (1) Hodnota 1 bodu činí 250 Kč. (2) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se stanoví tak, že bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění se násobí hodnotou 1 bodu v korunách českých. 4 (1) U pokození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které není uvedeno v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, se bodové ohodnocení bolesti určí podle počtu bodů pokození zdraví uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, které je s ním povahou, rozsahem, tíží a dopadem na bolest nejvíce srovnatelné. (2) U pokození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které není uvedeno v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení, se bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění určí podle počtu bodů pokození zdraví uvedeného v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení, které je s ním povahou, rozsahem, prognózou pokození zdraví, anatomickými a funkčními omezeními a jejich dopadem na uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb pokozeného a jeho dalí uplatnění v životě nejvíce srovnatelné. (3) Pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání způsobily více pokození zdraví, bolest se hodnotí pro každé pokození zdraví zvláť a bodové ohodnocení bolesti jednotlivých pokození zdraví se sčítá. (4) Pokud pracovní úraz nebo nemoc z povolání způsobily více pokození zdraví, hodnotí se ztížení společenského uplatnění pro každé pokození zdraví zvláť a bodové ohodnocení jednotlivých pokození zdraví se sčítá. Strana 2 / 40

3 (5) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání stanovené pro jednotlivá pokození zdraví se sníží, pokud před vznikem pokození zdraví již existovalo ztížení společenského uplatnění způsobené změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s pokozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to o 10 %, pokud předchozí změny byly lehkého rozsahu, o 20 %, pokud předchozí změny byly středního rozsahu, a o 30 %, pokud předchozí změny byly těžkého rozsahu. Způsob bodového ohodnocení bolesti pro určení výe náhrady za bolest 5 (1) Bodové ohodnocení bolesti se provádí v době, kdy je zdravotní stav ustálený. Určení bodového ohodnocení bolesti musí být přiměřené povaze, rozsahu a tíži pokození zdraví způsobeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, průběhu a náročnosti léčení a odstraňování následků pokození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. (2) Pokud jsou počty bodů v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení uvedeny v rozmezí, určí se počet bodů bodového ohodnocení bolesti u pokození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání s přihlédnutím k rozsahu a tíži pokození zdraví, průběhu a náročnosti léčení. (3) Počet bodů bodového ohodnocení bolesti způsobené několikanásobným pokozením zdraví téhož orgánu nebo části těla nesmí za období do dosažení ustáleného zdravotního stavu převýit počet bodů a) za anatomickou nebo funkční ztrátu orgánu nebo části těla, nebo b) za pokození zdraví přísluného orgánu nebo části těla s nejvyím bodovým ohodnocením bolesti. (4) Bodové ohodnocení bolesti z důvodu operace u zlomenin kostí nebo operace u jiných systémů nebo orgánů se hodnotí jako otevřená rána podle položky přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Bolest vzniklá v souvislosti s každou dalí operací se hodnotí jako nově vzniklá bolest. (5) Bodové ohodnocení bolesti způsobené drtivým poraněním, které vede do 24 hodin od pracovního úrazu ke ztrátě orgánu nebo části těla, se provádí jen jedenkrát, a to podle položky týkající se takového orgánu nebo části těla přílohy č. 1 k tomuto nařízení s nejvyím počtem bodů. Strana 3 / 40

4 6 (1) Bodové ohodnocení bolesti jednotlivých pokození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se zvýí, jestliže v příčinné souvislosti s pokozením zdraví dolo a) ke komplikacím, kterými se rozumí zejména infekce rány, zánět žil, trombóza, embolie, zánět plic a proleženina; s ohledem na rozsah a tíži komplikací se bodové ohodnocení při lehkých komplikacích zvýí nejvýe o 10 %, při středně těžkých komplikacích nejvýe o 30 % a při těžkých celkových komplikacích ohrožujících život nejvýe o 50 % bodového ohodnocení odpovídajícího pokození přísluného orgánu nebo orgánů anebo části těla nebo více částí těla, b) k náročnému způsobu léčení, kterým se rozumí zejména dlouhodobá umělá plicní ventilace, dlouhodobá peritoneální dialýza, opakované hemodialýzy a opakované převazy rozsáhlých popálenin; bodové ohodnocení se zvýí nejvýe o 50 % bodového ohodnocení odpovídajícího pokození zdraví přísluného orgánu nebo části těla. (2) Dalí bolest vzniklá po ohodnocení bolesti podle 4, popřípadě podle odstavce 1, se hodnotí a odkodňuje jako nová bolest. 7 Způsob bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro určení výe náhrady za ztížení společenského uplatnění (1) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla až rok poté, kdy dolo k pokození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a je zřejmé, že jde o trvalé pokození zdraví a podle poznatků lékařské vědy dalím léčením, popřípadě léčebně rehabilitační péčí, nedojde ke zlepení nebo stabilizaci zdravotního stavu. (2) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se určí se zřetelem k povaze, rozsahu, prognóze pokození zdraví, anatomickým a funkčním omezením a jejich dopadu na uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb pokozeného a jeho dalí uplatnění v životě. (3) Pokud bylo již dříve ohodnoceno ztížení společenského uplatnění a poté nastalo zhorení trvalých následků pokození zdraví, provede se nové ohodnocení ztížení společenského uplatnění. Strana 4 / 40

5 (4) Při stanovení výe náhrady ztížení společenského uplatnění v případě podle odstavce 3 se z nově určeného bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění odečte výe bodového ohodnocení dříve přiznaná. Lékařský posudek 8 (1) Lékařský posudek o ohodnocení bolesti nebo lékařský posudek o ztížení společenského uplatnění, jde-li o a) pracovní úraz, vydává 1. poskytovatel zdravotních služeb, který pokozenému poskytoval zdravotní služby v souvislosti s pracovním úrazem pouze v jednom oboru specializované způsobilosti nebo zvlátní odborné způsobilosti; posuzujícím lékařem je oetřující lékař přísluné specializované způsobilosti nebo zvlátní odborné způsobilosti, 2. registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru veobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen registrující poskytovatel), pokud pokozenému pro daný pracovní úraz poskytovalo zdravotní služby více poskytovatelů zdravotních služeb; posuzujícím lékařem je lékař v oboru veobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nebo 3. poskytovatel zdravotních služeb, který poskytoval pokozenému zdravotní služby naposledy, nemá-li pokozený registrujícího poskytovatele zdravotních služeb a pokud pokozenému pro daný pracovní úraz poskytovalo zdravotní služby více poskytovatelů zdravotních služeb; posuzujícím lékařem je oetřující lékař přísluné specializované způsobilosti nebo zvlátní odborné způsobilosti, b) nemoc z povolání, vydává poskytovatel zdravotních služeb oprávněný k vydání lékařského posudku o uznání nemoci z povolání podle zákona upravujícího posudkovou péči 1). (2) Při posuzování bolesti nebo ztížení společenského uplatnění pokozeného se vychází a) z lékařských zpráv a nálezů poskytovatelů zdravotních služeb, kteří se podíleli na léčení pokození zdraví a jeho následků, a b) pokud je to pro posouzení potřebné, 1. z výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o pokozeném registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb, 2. z výsledku lékařské prohlídky provedené posuzujícím lékařem, nebo Strana 5 / 40

6 2. z výsledku lékařské prohlídky provedené posuzujícím lékařem, nebo 3. z výsledků aktuálně provedených odborných vyetření vyžádaných posuzujícím lékařem. 9 V lékařském posudku o ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění vedle náležitostí stanovených právním předpisem upravujícím obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace 2) se vždy uvede a) datum, kdy dolo k pracovnímu úrazu, nebo datum, kdy byla nemoc z povolání zjitěna, a pokození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, jehož se hodnocení týká; v případě nemoci z povolání se uvede označení přísluné kapitoly a položky seznamu nemocí z povolání podle nařízení vlády stanovícím seznam nemocí z povolání 3), b) ustanovení tohoto nařízení a položky příloh k tomuto nařízení, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno, c) postup, kterým posuzující lékař dospěl k bodovému ohodnocení, d) bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění, e) odůvodnění případného zvýení bodového ohodnocení podle 6 odst Přechodné ustanovení Byla-li bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobena přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vydán lékařský posudek k odkodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle tohoto nařízení. 11 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhláení. Předseda vlády: Mgr. Sobotka v. r. Strana 6 / 40

7 Ministr zdravotnictví: MUDr. Němeček, MBA, v. r Příloha 1 Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá pokození zdraví způsobená pracovním úrazem Položka Pokození zdraví Počet bodů 1. Povrchní a hluboká poranění a kontuze 1.1 Rána povrchní á 1cm - kůže Rána povrchní á 1cm - kůže + podkoží Rána hluboká á 1 cm (zasahující i hlubí měkké tkáně včetně svalstva, 5 případně pronikající ke kosti) při ráně pronikající do kloubu připočítat 10 bodů při ráně pronikající do tělní dutiny připočítat 20 bodů 1.6 Rána komplikovaná (tržnězhmožděná, kousnutí, střelná, 5 kontaminovaná apod.) á 1 cm2 1.7 Ztrátové poranění kůže v celé tlouťce, případně i s podkožím 5 á 1 cm2 1.8 Poranění sliznic do 10 cm2 4 za každých dalích 10 cm2 připočítat 2 body 1.9 Rána hluboká či komplikovaná měkkých tkání obličeje, v okolí 6 kloubů nebo genitálu á 1 cm 1.10 Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu obličeje, v okolí za jedno pohmožděné místo kloubů nebo okolí genitálu (pokození kůže s podkožím a bodů svalem) podle rozsahu a lokalizace postižené části 1.11 Pohmoždění (kontuze) kůže, podkoží a svalu různých jiných za jedno pohmožděné místo částí těla podle rozsahu a lokalizace postižené části 5-20 bodů 1.12 Decollement podle rozsahu (oddělení kůže s částí podkoží od 20 fascie s ránou i bez rány do 100 cm nad 100 cm Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) 80 přesahující polovinu obvodu 1.15 Oděrky povrchní i hluboké (do ztráty kůže) do 100 cm2 2-4 za každých dalích 100 cm2 připočítat 2 body u oděrek povrchových a 4 body u oděrek hlubokých 1.16 Oděrky obličeje, genitálu, okolí končetinových kloubů do 10 cm2 3 za každých dalích 10 cm2 připočíst 3 body 2. Poranění hlavy 2.1 Rána očního víčka a periokulární krajiny - s poruením okraje víčka a tarsální ploténky 30 Strana 7 / 40

8 2.2 - s poruením slzných cest Drtivé poranění obličeje podle rozsahu pokození Drtivé poranění lebky podle rozsahu pokození Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu Ztráta ucha - části celého Ztráta nosu - části celého Ztráta jazyka - části do poloviny celého Poranění příuní slinné žlázy Poranění jiné slinné žlázy Ruptura uního bubínku Poranění vnitřního ucha Zlomeniny a vymknutí na hlavě 3.1 Zlomenina lebeční klenby - fissura imprese třítivá bez posunu s posunem Zlomenina lebeční spodiny s liquorrheou Zlomenina nosních kostí bez posunu s posunem Zlomenina spodiny očnice s posunem, blow out Zlomeniny horní čelisti LeFort I. - III Zlomenina procesus zygomaticus bez posunu s posunem Ztráta zubu v přední části chrupu v zadní části chrupu ulomení části zubu Zlomenina dolní čelisti bez posunu s posunem třítivá, etážová kloubní výběžek - jeden dva kloubní výběžky Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. procesus alveolaris) Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje součet bodů přísluných položek z položek 3.1. až 3.22, nejvýe vak 450 bodů 3.24 Vymknutí čelisti - jednostranné oboustranné Vymknutí chrupavky přepážky nosní Dislokace zubu (uvolnění) Podvrtnutí čelisti Poranění mozkových nervů uvedené hodnoty platí pro úplnou poruchu funkce, při částečné porue se hodnotí polovičním počtem bodů 4.1 Poranění zrakového nervu Poranění okohybného nervu Poranění kladkového nervu Poranění trojklaného nervu Poranění odtahovacího nervu Poranění lícního nervu Poranění sluchově rovnovážného nervu Poranění postranního smíeného systému (podjazykového, bloudivého 70 a přídatného nervu) 4.9 Poranění jiných mozkových nervů (čichového, jazokověhltanového, 30 bloudivého, přídatného a pojazykového) 5. Poranění oka a očnice Strana 8 / 40

9 5.1 Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa Pohmoždění očního bulbu a tkání očnice s krvácením do přední komory nebo sklivce s poruením duhovky (iridorhexis, iridodialysis) se změnou polohy nebo poraněním čočky s odchlípením sítnice Roztržení oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně Pronikající rána očnice bez cizího tělesa Pronikající rána očnice s cizím tělesem Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikajícím bělimou pronikající rohovkou komplikovaná poraněním čočky pronikající krajinou řasnatého tělesa komplikovaná odchlípením sítnice Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou pronikající rohovkou bez zasažení čočky pronikající rohovkou s postižením čočky pronikající krajinou řasnatého tělesa komplikovaná odchlípením sítnice komplikovaná výhřezem očních tkání Avulze - vytržení - oka Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia photoelectrica Cizí tělísko zaseknuté do rohovky Popálení obou víček II. - III. stupně Popálení nebo poleptání epitelu rohovky Popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou Poleptání stromatu rohovky alkálií (vápno, čpavek) Poleptání rohovky vedoucí k její perforaci Poúrazový a sekundární glaukom Poúrazový vřed rohovky Poúrazová (pooperační) endophtalmitis Nitrolební poranění 6.1 Otřes mozku lehký Otřes mozku těžký Otok (edém) mozku Difúzní axonální poranění mozku - lehké reverzibilní (GCS 15) Difúzní axonální poranění mozku - středně těžké (GCS 8-14) Difúzní axonální poranění mozku - těžké (GCS niží než 8)) Ložiskové poranění mozku (pohmoždění) podle rozsahu ložiska Epidurální krvácení Subdurální krvácení Subarachnoidální krvácení Jiná nitrolební poranění (např. krvácení do komor) Poranění krku 7.1 Pronikající rána postihující hrtan Pohmoždění hrtanu Pronikající rána postihující průdunici nebo tracheostomie Pohmoždění průdunice Pronikající rána postihující títnou žlázu Pohmoždění títné žlázy Pronikající rána postihující hltan Pohmoždění hltanu Pronikající rána krční části jícnu Pohmoždění krční části jícnu Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro) Zlomenina chrupavek hrtanu, krční trachey Poranění svalu a lachy v úrovni krku Pohmoždění krajiny krční páteře těžího stupně Poranění pažní pleteně podle rozsahu Poranění nervus laryngeus recurrens Poranění ostatních periferních nervů krku Poranění krčních sympatických nervů 60 Strana 9 / 40

10 Poranění krevních cév v úrovni krku 7.19 Poranění krční tepny společné, zevní, vnitřní Poranění vertebrální tepny Poranění zevní hrdelní žíly Poranění vnitřní hrdelní žíly Poranění jiných krevních cév v úrovni krku Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku součet bodů přísluných položek z položek 7.19 až 7.23 nejvýe vak 200 bodů Poranění krční páteře 7.25 Zlomenina výběžku krčního obratle (trnový, příčný) Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový, za každý dalí zlomený příčný) výběžek připočítat 10 bodů 7.27 Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle - jednoho Zlomenina kloubního výběžku krčního obratle - obou Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle bez posunu Zlomenina oblouku 1. nebo 2. krčního obratle s posunem Zlomenina oblouku krčního obratle bez posunu Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) bez posunu Zlomenina zubu 2. obratle (epistrophei) s posunem Zlomenina těla 1. krčního obratle bez posun Zlomenina těla 1. krčního obratle s posunem Zlomenina těla 2. krčního obratle bez posunu Zlomenina těla 2. krčního obratle s posunem Zlomenina těla krčního obratle C 3-7 bez posunu Zlomenina těla krčního obratle C 3-7 kompresivní se snížením 110 těla obratle méně než o 1/ Zlomenina těla krčního obratle C 3-7 s posunem nebo se snížením těla 150 o více než 1/ Mnohočetné zlomeniny obratlů krční páteře součet bodů přísluných položek z položek 7.25 až 7.40, nejvýe vak 500 bodů 7.42 Pokození krční meziobratlové ploténky bez herniace Pokození krční meziobratlové ploténky s herniací Vymknutí atlantookcipitální Vymknutí krčního obratle jednostranné bez zlomeniny oboustranná luxace Podvrtnutí krční páteře Opěrkový syndrom - Whiplash poranění spojené alespoň s jedním z příznaků jako je tinitus, vertigo, hypacuze, dysfágie nebo dysfonie Otřes krční míchy Kontuze krční míchy Transverzální léze krční míchy nad C Transverzální léze krční míchy pod C Poranění nervového kořene krční míchy ( kořen) podle rozsahu pokození a počtu poraněných kořenů 7.54 Poranění nervového kořene krční míchy ( kořen) podle rozsahu pokození a počtu poraněných kořenů 8. Poranění hrudníku 8.1 Zhmoždění (kontuze) prsu ženy podle rozsahu Ztráta prsu u ženy částečná nebo úplná Ztráta prsu u muže částečná nebo úplná Zlomenina hrudní kosti bez posunu Zlomenina hrudní kosti s posunem Zlomenina žebra bez posunu Zlomenina žebra s posunem Mnohočetné zlomeniny žeber - na každé straně každé dalí žebro Sériová zlomenina žeber provázená respirační insuficiencí Poranění periferních nervů hrudníku podle rozsahu Poranění hrudních sympatických nervů Poranění hrudní aorty Poranění podklíčkové tepny 150 Strana 10 / 40

11 8.14 Poranění horní duté žíly Poranění podklíčkové žíly Poranění plicních krevních cév Poranění mezižeberních krevních cév Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku součet bodů přísluných položek z položek 8.12 až 8.17, nejvýe vak 450 bodů 8.19 Poranění ductus thoracicus Tupé poranění srdce bez arytmie, Tupé poranění srdce s arytmií Poranění srdce penetrující bez arytmie Poranění srdce penetrující s arytmií Poranění srdečních chlopní podle rozsahu Pneumotorax jednostranný Pneumotorax oboustranný Hemotorax jednostranný Hemotorax oboustranný Tenzní pneumotorax Kontuze plic jednostranná podle rozsahu Kontuze plic oboustranná podle rozsahu Lacerace plic jednostranná Lacerace plic oboustranná Poranění průduky Poranění hrudního jícnu Poranění bránice podle rozsahu Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů nebo drtivé poranění součet bodů přísluných hrudníku položek z položek 8.19 až 8.36, nejvýe vak 450 bodů 8.38 Poranění svalu a lachy v úrovni hrudníku 30 Poranění hrudní páteře 8.39 Zlomenina výběžku hrudního obratle (trnový, příčný) Zlomeniny více než jednoho výběžku krčních obratlů (trnový, za každý dalí zlomený příčný) výběžek připočítat 10 bodů 8.41 Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - jednoho Zlomenina kloubního výběžku hrudního obratle - obou Zlomenina oblouku hrudního obratle bez posunu Zlomenina oblouku hrudního obratle s posunem Zlomenina těla hrudního obratle bez posunu Zlomenina těla hrudního obratle s posunem Zlomenina těla hrudního obratle třítivá Zlomenina těla hrudního obratle kompresivní se snížením těla 110 obratle - méně než o 1/ Zlomenina těla hrudního obratle posunem nebo snížením těla 150 více než o 1/ Mnohočetné zlomeniny obratlů hrudní páteře součet bodů přísluných položek z položek 8.39 až 8.49, nejvýe vak 250 bodů 8.51 Pokození hrudní meziobratlové ploténky bez herniace Pokození hrudní meziobratlové ploténky s herniací Vymknutí hrudního obratle bez pokození míchy nebo jejích kořenů Podvrtnutí hrudní páteře Otřes hrudní míchy Otok hrudní míchy Kontuze hrudní míchy Transverzální léze hrudní míchy Poranění nervového kořene hrudní míchy podle rozsahu a tíže pokození 9. Poranění břicha, dolní části zad a pánve 9.1 Zhmoždění zevních pohlavních orgánů Rána pyje Ztrátové poranění pyje Ztrátové poranění ourku a varlat Rána ourku a varlat 30 Strana 11 / 40

12 9.6 Rána pochvy a vulvy Rozdrcení jednoho varlete Rozdrcení obou varlat Zlomenina kosti křížové bez posunu Zlomenina kosti křížové s posunem Zlomenina kostrče Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na jedné straně Zlomenina kyčelní kosti bez posunu na obou stranách Zlomenina kyčelní kosti s posunem, třítivá na jedné straně Zlomenina kyčelní kosti s posunem, třítivá na obou stranách Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) 150 na jedné straně 9.17 Zlomenina acetabula jednoduchá (neúplná, úplná bez posunu) 270 na obou stranách 9.18 Zlomenina acetabula komplikovaná (s posunem) Zlomenina acetabula na obou stranách Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně bez posunu Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně bez posunu Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) na jedné straně s posunem, 40 třítivá 9.23 Zlomenina kosti stydké (dvě raménka) na jedné straně s posunem, 70 třítivá 9.24 Vícečetné zlomeniny pánve součet bodů přísluných položek z položek 9.9 až 9.23, nejvýe vak 500 bodů 9.25 Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části 30 zad a pánve 9.28 Poranění břiní aorty Poranění dolní duté žíly Poranění jiné velké cévy v břie nebo pánvi Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve Poranění svalu a lachy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části součet bodů přísluných zad a pánve položek z položek 9.28 až 9.32, nejvýe vak 600 bodů Poranění bederní páteře 9.34 Zlomenina výběžku bederního obratle (trnový, příčný) Zlomeniny více než jednoho výběžku bederních obratlů (trnový, za každý dalí zlomený příčný) výběžek připočítat 10 bodů 9.36 Zlomenina kloubního výběžku bederního obratle - jednoho obou Zlomenina oblouku bederního obratle bez posunu Zlomenina oblouku bederního obratle s posunem Zlomenina těla bederního obratle bez posunu Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle méně než o 1/ Zlomenina bederního obratle kompresivní se snížením těla obratle více než o 1/ Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů součet bodů přísluných položek z položek 9.34 až 9.42, nejvýe vak 250 bodů 9.44 Pokození bederní meziobratlové ploténky bez herniace Pokození bederní meziobratlové ploténky s herniací Vymknutí bederního obratle Podvrtnutí bederní páteře Otřes bederní míchy Kontuze bederní míchy Transverzální léze bederní míchy Poranění nervového kořene bederní míchy podle rozsahu a tíže pokození Poranění caudy equiny podle rozsahu Poranění lumbosakrální pleteně podle rozsahu Poranění nitrobřiních a pánevních orgánů Strana 12 / 40

13 10.1 Kontuze sleziny, subkapsulární hematom Ruptura sleziny Lacerace sleziny Kontuze jater, subkapsulární hematom Ruptura jater nebo žlučníku hluboká s poraněním žlučových cest Lacerace jater - jeden lalok oba laloky Izolované poranění žlučových cest Kontuze slinivky břiní Poranění slinivky břiní bez poranění ductus pancreaticus Lacerace slinivky břiní Lacerace slinivky břiní s poraněním ductus pancreaticus Poranění žaludku - subserosní hematom Poranění žaludku - ruptura, perforace Poranění duodena - kontuze, subserosní hematom Poranění duodena - ruptura, perforace Poranění tenkého střeva - subserosní hematom Poranění tenkého střeva - ruptura, perforace Poranění tračníku - kontuze, subserosní hematom Poranění tračníku - ruptura Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) bez sfinkterů Poranění konečníku (rána, ruptura, perforace) se sfinktery Poranění jiných nitrobřiních orgánů Mnohočetná poranění nitrobřiních orgánů součet bodů přísluných položek z položek 10.1 až nejvíce vak 1000 bodů Kontuze ledviny (poúrazová hematurie s vyloučením jiných příčin) Ruptura parenchymu ledviny Lacerace ledviny nebo ztráta ledviny Poranění dutého systému ledviny Poranění močovodu Vícečetná poranění ledvin a močovodu součet bodů přísluných položek z položek až 10.30, nejvýe vak 300 bodů Poranění močového měchýře - kontuze, subserosní hematom, 50 hematurie s vyloučením jiných příčin Poranění močového měchýře - ruptura, perforace Pohmoždění močové trubice - parciální ruptura kompletní ruptura přední a střední části 120 močové trubice kompletní ruptura zadní části močové trubice Poranění adnex, jednoho nebo obou Ztráta vaječníku jednostranná Ztráta vaječníku oboustranná Kontuze dělohy Ruptura dělohy nebo její ztráta Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu v době 150 do 15. týdne těhotenství Kontuze nebo ruptura dělohy s následnou ztrátou plodu 300 po 15. týdnu těhotenství Mnohočetná poranění pánevních orgánů, Součet bodů přísluných položek z položek až 10.43, nevýe vak 500 bodů 11. Poranění horní končetiny - v oblasti ramene a paže 11.1 Zhmoždění ramene a paže Zlomenina klíční kosti bez - posunu úplná, s dislokací, třítivá Zlomenina těla lopatky krčku lopatky Zlomenina glenoidu Zlomenina nadpažku nebo zobákovitého výběžku lopatky Zlomenina horního konce pažní kosti velkého hrbolu bez posunu s posunem 60 Strana 13 / 40

14 třítivá zlomenina hlavice pažní kosti Zlomenina krčku pažní kosti bez posunu s posunem luxační Vícečetné zlomeniny horního konce pažní kosti a krčku součet bodů přísluných položek z položek 11.8 až 11.13, nejvýe vak 180 bodů Zlomenina diafýzy pažní kosti bez posunu posunem třítivá Zlomenina dolního konce pažní kosti bez posunu s posunem nitrokloubní bez posunu nitrokloubní s posunem, třítivá Zlomenina vnitřního nebo zevního kondylu a epikondylu kosti 50 pažní, izolovaná Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti Vymknutí ramenního kloubu Prokázané poranění labra glenoidu Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy I Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy II Vymknutí akromioklavikulárního kloubu - Tossy III Vymknutí sternoklavikulárního kloubu Podvrtnutí ramenního kloubu Podvrtnutí akromioklavikulárního kloubu Podvrtnutí sternoklavikulárního kloubu Poranění loketního nervu v úrovni paže Přeruení loketního nervu v úrovni paže Poranění středního nervu v úrovni paže Přeruení středního nervu v úrovni paže Poranění vřetenního nervu v úrovni paže Přeruení vřetenního nervu v úrovni paže Poranění ramenního nervu Přeruení ramenního nervu Poranění svalově kožního nervu Přeruení svalově kožního nervu Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže Přeruení cítivého nervu v úrovni ramene a paže Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže součet bodů přísluných položek z položek až 11.45, nejvýe vak 200 bodů Poranění velké tepny nebo hluboké žíly 60 za 1 cévu Poranění ostatních cév v úrovni ramene a paže 10 za 1 cévu Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže součet bodů přísluných položek z položek a 11.48, nejvýe vak 100 bodů Poranění svalu nebo lachy rotátorové manžety - natržení úplné přeruení Poranění svalu a lachy jiného svalu ramene a paže 40 (dvojhlavý, trojhlavý) - natržení úplné přeruení Drtivé poranění ramene (měkkých a tvrdých struktur) Drtivé poranění paže (měkkých a tvrdých struktur) Exartikulace v ramenním kloubu Ztráta končetiny v úrovni mezi ramenem a loktem Poranění horní končetiny v oblasti lokte a předloktí 12.1 Zlomenina okovce loketní kosti bez posunu s posunem, třítivá Zlomenina korunového výběžku kosti loketní Zlomenina hlavičky vřetenní kosti bez posunu částečné odlomení hlavičky kosti vřetenní s posunem odlomení, roztřítěná hlavička kosti vřetenní Zlomenina diafýzy loketní kosti bez posunu 60 Strana 14 / 40

15 s posunem, třítivá Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez posunu s posunem, třítivá Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní s posunem, třítivá Monteggiova luxační zlomenina předloktí Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez posunu bez posunu nitrokloubní s posunem, třítivá s posunem, třítivá - nitrokloubní Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu úplná bez posunu úlomků - nitrokloubní s posunem, třítivá s posunem, třítivá - nitrokloubní Zlomenina bodcového výběžku ulny izolovaná Mnohočetné zlomeniny předloktí součet bodů přísluných položek z položek 12.1 až 12.22, nejvýe vak 120 bodů Poranění svalů a lach v úrovni předloktí - natažení natržení přetržení Vymknutí lokte Ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu izolovaná Ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu izolovaná Podvrtnutí lokte Bolestivá pronace Poranění loketního nervu v úrovni předloktí Přeruení loketního nervu v úrovni předloktí Poranění středního nervu v úrovni předloktí Přeruení středního nervu v úrovni předloktí Poranění vřetenního nervu v úrovni předloktí Přeruení vřetenního nervu v úrovni předloktí Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí Přeruení kožního cítivého nervu v úrovni předloktí Poranění jiných nervů v úrovni předloktí Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí součet bodů přísluných položek z položek až 12.40, nejvýe vak 200 bodů Poranění velké loketní tepny nebo hluboké žíly v úrovni lokte 30 za 1 cévu a předloktí Poranění ostatních cév v úrovni lokte a předloktí 10 za 1cévu Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí součet bodů přísluných položek z položek až 12.43, nejvýe vak 100 bodů Drtivé poranění lokte (měkkých a tvrdých struktur) Drtivé poranění předloktí (měkkých a tvrdých struktur) Ztráta končetiny v úrovni lokte a předloktí Poranění horní končetiny - v úrovni zápěstí a ruky 13.1 Zhmoždění jednoho prstu ruky bez pokození nehtového lůžka s pokozením nehtového lůžka, ztráta nehtu Zlomenina kosti člunkové bez posunu úplná s posunem třítivá Luxační zlomenina baze první kosti zápěstní (Bennettova) Zlomenina jedné záprstní kosti neúplná, abrupce úplná bez posunu úlomků úplná s posunem úlomků, třítivá, nitrokloubní Zlomenina proximálního článku palce a základního nebo středního 25 článku ukazováku bez posunu s posunem základního a středního článku jiného prstu bez 20 posunu s posunem Zlomenina distálního článku Strana 15 / 40

16 - palce a ukazováku - bez posunu s posunem jiného prstu bez posunu s posunem Zlomeniny více článků jednoho prstu - palce a ukazováku bez posunu s posunem jiného prstu bez posunu s posunem Zlomeniny více článků více prstů na jedné ruce bez posunu s posunem Vymknutí zápěstí Vymknutí prstu (ruky) včetně mezičlánkových kloubů Ruptura vazů zápěstí a karpu Ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky Podvrtnutí zápěstí Podvrtnutí prstu ruky Poranění loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky Přeruení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky Poranění středního nervu v úrovni ruky a zápěstí Přeruení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí Poranění vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky Přeruení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky Poranění prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou Přeruení prstního nervu palce ruky jednoho nebo obou Poranění prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou Přeruení prstního nervu jiného prstu ruky jednoho nebo obou Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky Poranění jiných cév Poranění svalu a lachy v úrovni zápěstí a ruky Drtivé poranění palce jiného prstu ruky Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky Ztráta palce ruky (částečná, úplná) Ztráta jiného jednotlivého prstu (částečná, úplná) Ztráta končetiny v úrovni zápěstí Ztráta jiných částí zápěstí a ruky Poranění dolní končetiny v oblasti kyčle a stehna 14.1 Zlomenina pouze hlavice stehenní kosti Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, bazicervikální) - zaklíněná Zlomenina krčku kosti stehenní (subkapitální, mediocervikální, bazicervikální) nezaklíněná, s posunem Zlomenina velkého chocholíku kosti stehenní Zlomenina malého chocholíku kosti stehenní Zlomenina pertrochanterická kosti stehenní - neúplná úplná bez posunu úplná s posunem úlomků, třítivá Zlomenina subtrochanterická kosti stehenní - neúplná úplná bez posunu úlomků úplná s posunem úlomků třítivá Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez posunu úlomků s posunem úlomků třítivá Zlomenina dolního konce kosti stehenní nad kondyly bez posunu úlomků s posunem úlomků třítivá Zlomenina jednoho kondylu kosti stehenní bez posunu s posunem Zlomenina dolního konce kosti stehenní nitrokloubní (obou 150 kondylů) bez posunu úlomků s posunem úlomků třítivá Izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti Strana 16 / 40

17 stehenní (rtg vy. a artroskopie) Vymknutí kyčle Podvrtnutí kyčle 40 Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna Přeruení sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna Přeruení stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna Přeruení kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna Přeruení jiných nervů v úrovni kyčle a stehna Poranění stehenní tepny Poranění stehenní hluboké žíly Poranění ostatních cév v úrovni třísla a stehna Poranění svalu a lachy kyčle - natažení natržení přetržení, odtržení Poranění svalu a lachy přední svalové skupiny - čtyřhlavého 40 svalu - natržení přetržení Poranění svalu a lachy vnitřní svalové skupiny - adduktorů stehna - natažení natržení přetržení, odtržení Poranění svalu a lachy zadní svalové skupiny - natažení natržení přetržení, odtržení Poranění jiných a neurčených svalů a lach v úrovni stehna - natažení natržení přetržení Drtivé poranění kyčle (měkkých a tvrdých struktur) Drtivé poranění stehna (měkkých a tvrdých struktur) Ztráta končetiny v kyčelním kloubu Ztráta končetiny v oblasti mezi kyčlí a kolenem Poranění dolní končetiny v oblasti kolene a bérce 15.1 Zlomenina čéky bez posunu s posunem, třítivá izolovaná zlomenina kloubní chrupavky na čéce Izolovaná zlomenina mezihrbolové vyvýeniny kosti holenní Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní - jednoho 90 kondylu bez posunu úlomků jednoho kondylu s posunem úlomků obou kondylů bez posunu úlomků obou kondylů s posunem úlomků Odlomení drsnatiny kosti holenní Zlomenina diafýzy holenní kosti bez posunu úlomků s posunem úlomků třítivá Zlomenina dolního konce holenní kosti - pilonu, bez posunu s posunem nitrokloubní třítivá nitrokloubní 250 Zlomenina dolního konce kosti holení vnitřní kotník izolovaně - bez posunu s posunem vnějí kotník izolovaně - bez posunu s posunem zlomenina Weber A (fibula pod úrovní 100 syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz) Strana 17 / 40

18 zlomenina Weber B (fibula v úrovni 150 syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz) zlomenina Weber C (fibula nad úrovní 180 syndesmosy + vnitřní kotník nebo deltový vaz) zadní hrana holenní kosti izolovaně trimaleoolární (Weber B,C+ zadní hrana), 200 luxační Zlomenina samotné kosti lýtkové ( bez postižení hlezenného kloubu) Vymknutí čéky Vymknutí kolena Podvrtnutí kolena Čerstvé přeruení chrupavky kolenního kloubu Poranění vazů kolena - natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního natržení zkříženého vazu kolenního přetržení nebo odtržení postranního vazu kolenního přetržení zkříženého vazu kolenního Poranění menisku kolena - vnitřního nebo zevního menisku poranění typu "unhapy trias" (postranní vaz 150 menisku, zkřížený vaz) Poranění mnohočetných struktur kolena součet bodů přísluných položek z položek až 15.36, nejvýe vak 250 bodů Poranění tibiálního nervu Přeruení tibiálního nervu Poranění peroneálního nervu Přeruení peroneálního nervu Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce Přeruení kožního cítivého nervu v úrovni bérce Přeruení jiných nervů bérce Poranění podkolenní tepny Poranění hluboké žíly bérce Poranění ostatních cév v úrovni bérce Poranění Achillovy lachy - natržení Poranění Achillovy lachy - přetržení Poranění svalu bérce nebo jiné lachy v úrovni bérce (natržení, přetržení) Drtivé poranění kolena nebo bérce (měkkých a tvrdých struktur) Ztráta končetiny v úrovni kolena, exartikulace Ztráta končetiny v oblasti mezi kolenem a kotníkem Poranění dolní končetiny v oblasti nohy 16.1 Zhmoždění prstu nohy bez pokození nehtového lůžka s pokozením nehtového lůžka Zlomenina patní kosti bez postižení těla kosti patní 50 (okrajové zlomeniny) bez poruení statiky ( Bohlerova úhlu) s poruením statiky Zlomenina kosti hlezenní bez posunu osteochondrální s posunem třítivá Zlomenina jiných nártních kostí bez posunu s posunem třítivá, luxační Zlomenina zánártní kosti bez posunu s posunem, třítivá Zlomenina palce nohy jednoho nebo obou článků - bez posunu s posunem, třítivá Zlomenina jednoho nebo více článků jiného prstu než palce Podvrtnutí - hlezenného kloubu Chopartova kloubu Lisfrankova kloubu základního nebo mezičlánkového kloubu palce jednoho nebo více prstů nohy 3 Strana 18 / 40

19 16.22 Vymknutí hlezenné kosti Vymknutí Chopartova kloubu nebo jednotlivých kostí nártu Vymknutí Lisfrankova kloubu Vymknutí základního kloubu palce nohy Vymknutí jednoho prstu mimo palec, jednoho nebo více kloubů Izolovaná ruptura vazů kotníku a nohy pod ním Poranění zevního plantárního nervu, vnitřního plantárního 30 nervu, hlubokého lýtkového nervu Poranění kožního cítivého nervu a jiných nervů v úrovni 20 kotníku a nohy pod ním Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem Poranění jiné cévy nohy Poranění svalu a lachy v úrovni kotníku a nohy pod ním Drtivé poranění hlezna a záprstí Drtivé poranění prstu nohy Ztráta nohy v úrovni hlezenného kloubu Ztráta nohy pod úrovní hlezenného kloubu Ztráta jednoho prstu nohy (kromě palce nohy) Ztráta palce nohy Cizí tělesa 17.1 Cizí těleso v povrchní ráně Při více drobných cizích tělesech v povrchní ráně nejvýe 25 bodů 17.3 Cizí těleso v hluboké ráně nebo cizí těleso v tělní dutině 20 nebo tělním otvoru, bez potřeby endoskopie nebo operace 17.4 Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné 60 endoskopicky 17.5 Cizí těleso v tělní dutině nebo jiné části těla odstraněné 120 operačně 17.6 Vícečetná cizí tělesa v hlubím zanoření do tkáně Popálení, poleptání a omrzliny 18.1 Popálení nebo poleptání úst a dutiny ústní Popálení nebo poleptání hrtanu a průdunice lehkého stupně těžkého stupně Popálení nebo poleptání hrtanu a průdunice těžkého stupně Popálení nebo poleptání hltanu Poleptání nebo popálení jícnu Popálení nebo poleptání nebo omrzliny povrchu těla podle I. st. II. st. III. st. rozsahu a stupně postižení 18.7 méně než 0,25 % povrchu těla ,25 % - méně než 1 % povrchu těla % - méně než 5 % povrchu těla % - méně než 10 % povrchu těla % - méně než 20 % povrchu těla % - méně než 30 % povrchu těla % - méně než 40 % povrchu těla % - méně než 50 % povrchu těla % - méně než 60 % povrchu těla % - méně než 70 % povrchu těla % a více povrchu těla Toxický lokální účinek styku s jedovatými živočichy a rostlinami 0-30 podle rozsahu 20. Účinky horka a světla 20.1 Úpal tepelný a sluneční Mdloba (synkopa) z horka nebo anhydrotické vyčerpání z horka 35 nebo křeče z horka 20.3 Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli Otok (edém) z horka 35 Strana 19 / 40

20 20.5 Jiné účinky horka a světla Dalí pokození zdraví 21.1 Celková sepse, septický stav v důsledku pokození zdraví Anurie, Crush syndrom Místní projevy po očkování podle rozsahu (zánět, nekróza) Sérová nemoc Anafylaktický ok s komplikacemi (bezvědomí, zástava dechu nebo oběhu ) Akutní depresivní a stresový syndrom potvrzený psychiatrickým pracovitěm Příloha 2 Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá pokození zdraví způsobená nemocí z povolání Položka Pokození zdraví Počet bodů 1. Kapitola I. seznamu nemocí z povolání: Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 1-58 Nemoc z chemických látek nebo směsí podle položky 1-58 seznamu nemocí z povolání Onemocnění, která objektivně trvala kratí dobu než 1 měsíc nebo která nevyžadovala pracovní neschopnost Onemocnění, která objektivně trvala 1 až 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost Onemocnění, která objektivně trvala déle než 2 měsíce, vyžadovala hospitalizaci i pracovní neschopnost Zhoubný nádor z chemických látek nebo směsí podle položky 1-58 seznamu nemocí z povolání Jiné účinky horka a světla Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 2.1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením Pokození krvetvorby Radiační dermatitida Rakovina kůže Katarakta Leukemie Jiné zhoubné nádory Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením Pokození způsobené tepelnými účinky elektromagnetického záření Zákal čočky způsobený tepelným zářením Percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem 50 Ztráta sluchu v % podle Fowlera nejvýe vak 300 bodů K základní sazbě se připočítá za každých 5% ztráty 30 bodů, za tinitus 100 bodů 2.5 Nemoc způsobená přetlakem a podtlakem okolního prostředí Strana 20 / 40

21 2.5.1 Dekompresní nemoc: kožní nebo lymfatická forma Dekompresní nemoc: kloubní forma Dekompresní nemoc: gastrointestinální forma Dekompresní nemoc: nervová forma Dekompresní nemoc: plicní forma Kombinace postižení více systémů Součet jednotlivých položek z položek 5.1 až 5.5, nejvýe vak 600 bodů 2.6 Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními Za každý článek prstu, který při vodním chladovém testu bělí 10 nejvýe vak 150 bodů 2.7 Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Pokození středního nervu na horní končetině středně těžké formy těžké formy Pokození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině středně těžké formy těžké formy Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními Pokození kloubů na horní končetině středně těžké formy těžké formy Aseptická nekróza zápěstních a záprstních kůstek na horní končetině Nemoci lach, lachových pochev, tíhových váčků nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Pokození lach nebo lachových pochev na horní končetině středně těžké formy těžké formy Pokození úponu lach na jeden epikondyl pažní kosti 100 Pokození svalů na horní končetině středně těžké formy těžké formy Pokození kloubů (artrózy) na horní končetině středně těžké formy těžké formy Pokození kloubů (artrózy) na dolních končetinách středně těžké formy těžké formy Nemoci tíhových váčků z tlaku Pokození menisku Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyetření, odpovídající nejméně středně těžké porue Pokození loketního nebo vřetenního nervu na horní končetině středně těžké formy těžké formy Pokození středního nervu na horní končetině středně těžké formy těžké formy Pokození holenního nebo lýtkového nervu středně těžké formy těžké formy Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic Strana 21 / 40

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

1.14 Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu

1.14 Skalpace (odtržení kůže s vlasy od galey aponeuroticky) přesahující polovinu obvodu Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 276/ Sb. ve znění novely 224/16 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem Položka Poškození zdraví 1. Povrchní a

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

2 (1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená

2 (1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená Strana 3506 Sbírka zákonů č. 276 / 2015 Částka 113 276 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda

Více

276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odkodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006

Více

Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů

Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů Příl.1 Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů ------------------------------------------------------------------ Kód Klasifikace poškození zdraví počet bodů ------------------------------------------------------------------

Více

Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:

Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.: 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb. Vláda

Více

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) B. PŘEHLED BOLESTI (SAZBY BODOVÉHO HODNOCENÍ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje

S00 Povrchní poranění hlavy. Rána hlavy. Zlomenina kostí lebky a obličeje Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) B. PŘEHLED BOLESTI (SAZBY BODOVÉHO HODNOCENÍ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Plné znění: 276 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování

Více

Základní ustanovení. Náhrada za bolest

Základní ustanovení. Náhrada za bolest 277/2015 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 12. října 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů ve znění vyhlášky č.

Více

Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:

Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.: 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Změna: 224/2016 Sb. Vláda nařizuje podle 271c

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 276/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 276/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 276/2015 Sb. Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Ze dne 12.10.2015 Částka 113/2015 Účinnost

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 10. prosince o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

VYHLÁŠKA. ze dne 10. prosince o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků Ministerstvo obrany stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

277/2015 Sb. VYHLÁKA

277/2015 Sb. VYHLÁKA 277/2015 Sb. VYHLÁKA ze dne 12. října 2015 o postupu při určování výe náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění přísluníků bezpečnostních sborů Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví Změna: 50/2003 Sb. 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

043 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená do 90 dní

043 Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená do 90 dní Oceňovací tabulka A Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu z pojištění pro případ léčení úrazu s limitem plnění od 8. dne zpětně (denní odškodné). Účinná

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při shodné pojistné

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro denní odškodné při

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu ČP Lokalizace a charakter zranění dnů Úrazy hlavy 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 35 2 Úplná skalpace hlavy s kožním defektem 77 3 Pohmoždění

Více

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání Položka Poškození zdraví Počet bodů 1. Kapitola I. seznamu nemocí

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 06/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU účinnost od 1. dubna 2015 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury,

Více

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944 Tabulka tělesných poškození a maximální doby nezbytné léčby (tzv. oceňovací tabulka) pro pojištění/připojištění doby nezbytné léčby úrazu (DDNL) Platná k 1. 5. 2013 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce,

Více

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL)

Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL) Oceňovací tabulka průměrné doby léčení následků úrazu (tabulka OTPDL) Platnost od 01.06.2013 ČP Lokalizace a charakter zranění dnů HLAVA 1 Částečná skalpace hlavy s kožním defektem 2 Úplná skalpace hlavy

Více

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - doba nezbytného léčení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Zásady pro hodnocení Výši plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře,

Více

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné

ZÁSADY A TABULKY. Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění denní odškodné Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu

Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu trvalé následky 1 / 7 úrazu. Stanovení pojistného plnění z pojištění trvalých následků úrazu Co musí trvalý následek splňovat Pojistné krytí se vztahuje výhradně na trvalé následky úrazu, nikoli nemoci.

Více

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012

Klasifikace. plnění za poškození úrazem. Verze: 1.11.2012 p Klasifikace plnění za poškození úrazem HLAVA 001 Pohmoždění hlavy těžkého stupně (mozková i obličejová část) 2 % Poškození kožního krytu skalpace 002 částečná 5 % 003 úplná 14 % Zlomenina dolní čelisti

Více

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení

ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení ZÁSADY A TABULKY Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění doba nezbytného léčení Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním

Více

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu

Plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu Oceňovací tabulka A 01/20 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 58, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků

VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků Strana 4578 Sbírka zákonů č. 346 / 2015 346 VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků Ministerstvo obrany stanoví podle

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne. 2015 o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí,

Více

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012

TP+PN 1/12 s platností od 1. října 2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem [procenta z pojistné částky] a za pracovní neschopnost následkem úrazu [dny uvedené v závorce] TP+PN 1/12 s platností od 1. října

Více

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu

Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu Oceňovací tabulka A Plnění za denní odškodnění za dobu nezbytného léčení úrazu účinnost 1. 6. 2008 Doba nezbytného léčení vychází zpočtu dní, po kterou se pojištěný skutečně léčil, nezapočítávají se data

Více

1 Skalpace hlavy s kožním defektem částečná Skalpace hlavy s kožním defektem úplná 86

1 Skalpace hlavy s kožním defektem částečná Skalpace hlavy s kožním defektem úplná 86 PŘÍLOHA Č. 1 VŠEOBECNÝCH POJISTNÝCH PODMÍNEK ÚRAZ Oceňovací tabulka A pro určení diagnóz pro dobu léčení Platnost od 15. června 2016 VÝPOČET VÝŠE DENNÍHO ODŠKODNÉHO A VLIV PROGRESE Pojištění je vypláceno

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 11/2014 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. TABULKA pro oceňování tělesného poškození úrazem Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. Tabulka pro oceňování tělesného poškození úrazem Stránka 1 Zásady pro hodnocení tělesného poškození

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 7. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 7. vydání 2/2011 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA

440/2001 Sb. VYHLÁŠKA 440/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění Změna: 50/2003 Sb. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8.

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí. ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění. Úsek pojištění osob. 8. OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění Úsek pojištění osob 8. vydání 5/2012 OCEŇOVACÍ TABULKA pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA za tělesné poškození způsobené úrazem a pro denní odškodné následkem úrazu. s platností od 1. října 2016

OCEŇOVACÍ TABULKA za tělesné poškození způsobené úrazem a pro denní odškodné následkem úrazu. s platností od 1. října 2016 OCEŇOVACÍ TABULKA za tělesné poškození způsobené úrazem a pro denní odškodné následkem úrazu TP + DNL 1/ 16 s platností od 1. října 016 (procenta z pojistné částky) (dny uvedené v závorce) Pořadové číslo

Více

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ. pro. JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group NABÍDKA SKUPINOVÉHO ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ pro JHM Sport Aktivity z.s. PRAHA, BŘEZEN 2017 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OBSAH NABÍDKY: 1 Informace o Kooperativě...3 2 Nabídka skupinového

Více

276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odkodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č. 262/2006

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu. kód 001 529. Zásady pro hodnocení denního odškodného (DO)

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu. kód 001 529. Zásady pro hodnocení denního odškodného (DO) Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529 Zásady pro hodnocení denního odškodného (DO) 1. Tabulky obsahují jednotlivé diagnózy tělesných poškození způsobených úrazem.

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (05/2013) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu Z 0023 (01/2014) Tabulky pro hodnocení úrazového pojištění Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu kód 001 529

Více

Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním defektem

Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním defektem OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/12 s platností od 1. dubna 2012 (bez poranění bělimy)...do 14 dní Hlava 045 Rána spojivky chirurgicky ošetřená...do 28 dní Skalpace hlavy s kožním

Více

UCHO ZUBY OKO KRK. OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15. s platností od 1. ledna 2015 1/6

UCHO ZUBY OKO KRK. OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15. s platností od 1. ledna 2015 1/6 OCEŇOVACÍ TABULKA pro denní odškodné následkem úrazu DNL 1/15 s platností od 1. ledna 015 Pořadové číslo HLAVA Skalpace hlavy s kožním defektem 001 částečná...do 35 dní 00 úplná...do 84 dní 003 Pohmoždění

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU ZPPSNP DNL 1.3 účinnost od 1. dubna 2017 Kód: Group 950 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

104/2012 Sb. VYHLÁŠKA

104/2012 Sb. VYHLÁŠKA 104/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky,

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2)

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu (Příloha č. 2) AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu

Více

Oceňovací tabulky A, B

Oceňovací tabulky A, B ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 58 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění www.koop.cz Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ platné od 2. 5. 2018 Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 2. 5. 2018 z následujících pojištění Tělesné

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 ČÁST A: Při hodnocení omezení hybnosti nebo nestability se již

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Oceňovací tabulky A, B

Oceňovací tabulky A, B ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 58, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 7

Více

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA KOSTERNÍ (OPĚRN RNÁ) SOUSTAVA Kostra člověka 1. Osová kostra: 2. Kostra končetin kostra hlavy (lebka) kostra trupu etin: kostra horních končetin kostra dolních končetin PÁTEŘ 7 krčních obratlů 12 hrudních

Více

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění

Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění Oceňovací tabulky vydávané Českou pojišťovnou a.s. pro stanovení výše pojistného plnění z úrazového pojištění TABULKA A Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu (denní plnění) pol. DIAGNÓZA DNL - 8 DNL -

Více

Tabulka závažných poškození

Tabulka závažných poškození Garance plnění z denního odškodného Tabulka závažných poškození Verze 04/2015 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší plnění. Díky garanci plnění pro závažné úrazy v rámci připojištění denního

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

Oceňovací tabulka. Plnění za trvalé následky úrazu platné od

Oceňovací tabulka. Plnění za trvalé následky úrazu platné od Oceňovací tabulka Plnění za trvalé následky úrazu platné od 28.1.2013 ÚRAZY HLAVY A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ 1 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm 2 5 % 2 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10

Více

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ OCEŇOVACÍ TABULKY PRO TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU A DENNÍ ODŠKODNÉ platnost od 1..7 OBSAH TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU DENNÍ ODŠKODÉ. Hlava. Hlava 1. Krk 1. Krk 2. Hrudník 2. Hrudník. Břicho, záda, páteř a pánev. Břicho,

Více

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění www.koop.cz Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ platné od 19. 9. 2016 Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 19. 9. 2016 z následujících pojištění

Více

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění

Oceňovací tabulky. Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od z následujících pojištění www.koop.cz Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ platné od 1. 12. 2017 Tyto oceňovací tabulky platí pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 1. 12. 2017 z následujících pojištění

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci).

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci). vedená v souladu Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015 urazy.bppo.cz www.bppo.cz POUČENÍ Všechny pracovní úrazy je vedoucí zaměstnanec povinen evidovat - vést zápis přesně podle

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Č. 63. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Č. 63. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Nejvyšší soud, Bez sp. zn., [R 63/2014 civ.] Č. 63 [pozn. red.: do Metodiky jsou zapracovány změny provedené Redakční opravou Rc 63/2014, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 1/2015, str. 64] Metodika

Více

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní.

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní. Anatomie pro účastníky kurzu ZZA Následující řádky jsou určeny těm z vás, kteří jste při hodinách biologie chyběli, už jste toho hodně zapomněli, nebo jste měli trvale otevřenou stranu s nejzajímavějšími

Více

Oceňovací tabulky pro likvidaci pojistných událostí z rizikového životního pojištění

Oceňovací tabulky pro likvidaci pojistných událostí z rizikového životního pojištění Oceňovací tabulky pro likvidaci pojistných událostí z rizikového životního pojištění Účinnost od 1. 9. 2017 Obsah Společné zásady...3 Podmínky pro hodnocení a vysvětlení pojmů...4 Zásady pro stanovení

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu

Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu Příloha ke zvláštním pojistným podmínkám připojištění trvalých následků úrazu Trvalé následky: Maximální % plnění: 1 Úrazy hlavy a smyslových orgánů 1 Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm2 5%

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Mechanismy tupých poranění doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Pád z výše Pádem z výše rozumíme pohyb těla z vyšší na nižší úroveň, přičemž mohou nastat dvě situace: volný pád: tělo překoná určitou dráhu

Více

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ Organizace: Identifikační číslo: Pracoviště: Vydána do užívání dne: Stránka 1 z 21 POKYNY K VEDENÍ KNIHY ÚRAZŮ: 1. Kniha úrazů musí být trvale k dispozici na všech pracovištích společnosti,

Více

Nabídka úrazového pojištění Pro registrované hráče FA ČR - Futsal

Nabídka úrazového pojištění Pro registrované hráče FA ČR - Futsal Nabídka úrazového pojištění Pro registrované hráče FA ČR - Futsal Vážení členové FA ČR, vážení futsalisté, si Vás dovoluje oslovit se zvýhodněným úrazovým pojištěním pro registrované hráče FAČR Futsal.

Více

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné S vámi od A do Z Trvalé následky úrazu Obsah Denní odškodné Obsah Hlava (str. 1) Hlava (str. 13) Krk (str. 2) Krk (str. 15) Hrudník (str. 3)

Více

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním

Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení ztížení společenského uplatnění pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním Položka Poškození zdraví Počet bodů 1. Hlava

Více

Přehled cév a cirkulace v malém oběhu. Systém aorty a jejich hlavních větví. Tepny orgánové, tepny trupu a končetin.

Přehled cév a cirkulace v malém oběhu. Systém aorty a jejich hlavních větví. Tepny orgánové, tepny trupu a končetin. Přehled cév a cirkulace v malém oběhu. Systém aorty a jejich hlavních větví. Tepny orgánové, tepny trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní oběh: Tepny těla jsou uspořádány do 2 oběhů:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu a denní odškodné Platnost od 1. 10. 2014 S vámi od A do Z Trvalé následky úrazu Obsah Denní odškodné Obsah Hlava (str. 1) Hlava (str. 12) Krk (str. 2) Krk (str.

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojišťovně od 1. 12. 2017 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu

Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu Zvláštní pojistné podmínky skupinového úrazového pojištění Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu ZPPSÚP PI Kód: Group 700 1. 1. 2 0 13 Úvodní ustanovení: 1) Tyto zvláštní pojistné podmínky

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Uč se hrou Hejbejte se, kosti moje BSP Multimedia Vytvoř mi tělo 19 otázek a sestavení těla Kosti Ukaž mi Roztrhej mě a slož mě Načasuj bombu nstav časový limit (max. 2 minuty) Vytvoř mi tělo promíchání

Více