Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání"

Transkript

1 Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody Jiří Hospodka katedra Teorie obvodů, ČVUT FEL 26. května 2008 Jednodušší zadání Zadání 1: Jednostupňový sledovač napětí maximální počet bodů 10 b Zadání 2: Jednostupňový sledovač napětí Zapojení zesilovače je uvedeno na obrázk. Navrhněte velikost odporu R 4 tak, aby kolektorový proud tranzistoru v pracvním bodě byl I C =0.7 ma. Stejnosměrný proudový zesilovací činitel tranzistoru uvažujte B F = 200. Vypočtěte co nejpřesněji hodnotu přenosu napětí a přibližné hodnoty vstupního a výstupního odporu zesilovače pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Dále určete hodnoty oddělovacího kapacitoru C 1,abydolnímezníkmitočetbyl f d < 20Hz. Hodnotu vazebního kapacitoru C v uvažujte velmi vysokou (C v ). Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistoru volte podle typu BC549B, přičemž parametr Bf změňte na hodnot00. Počítačovou analýzou dále zjistěte horní mezní kmitočet celého zapojení. Obdržené výsledky komentujte. C 1 U cc =15V R 3Cv R 4 = =22kΩ R B =10kΩ B F = β = 200 U A Obrázek 1: Jednostupňový sledovač napětí. Zadání 3: Proudový zdroj s operačním zesilovačem 10 b Zapojení zdroje je uvedeno na obrázk. Navrhněte velikosti rezistorů a tak, aby výstupní proud I 2 byl 50 ma. Velikost napájecího napětí U cc =20V, napájecí napětí operačního zesilovače uva6ujte nesymetrick0 +20 Va 5 V. Zenerovo napětí diody volte malé (např. 1.2 V), aby stabilizace proudu fungovala v co nejširším rozsahu výstupního napětí U 2. Zvolte rovněž vhodný typ tranzistoru. Navržené zapojení analyzujte pomocí programu WinSpice. Model bipolárního tranzistoru volte podle použitého typu, model operačního zesilovače podle typu 741 (nejlépe základní makromodel). Analyzujte zatěžovací charakteristiku zdroje a určete určete hodnotu výstupního odporu zdroje. Proveďte rozbor dosažených výsledků a návrh změn vedoucích ke zlepšení vlastností zdroje (výstupního odporu). 1

2 Poznámka. Vlastnosti zdroje lze dobře analyzovat stejnosměrnou analýzou, při zatížení stabilizátoru napěťovým zdrojem. Výstupní odpor je pak možné odečíst přímo ze zatěžovací charakteristiky nebo jej lze určit pomocí příkazu TF. 2

3 I 2 OZ U 2 D 1 Obrázek 2: Proudový zdroj s operačním zesilovačem. Zadání 4: Okénkový komparátor s operačním zesilovačem 10 b Zapojení neinvertujícího, resp. invertujícího komparátoru je uvedeno na obrázku 3 (a), resp. 3 (b). Navrhněte velikosti rezistorů tak, aby rozhodovací úrovně překlápění byly d =5Vah = 5 V při napájecím napětí U cc =15V. Výpočet proveďte pro obě varianty obvodu. Saturační napětí U CES volte 0.1 V. Navrhněte úpravu obou zapojení tak, aby komparační úrovně byly nesymetrické, atod =0Vah =+5V. Funkci zapojení ověřte jeho simulací v programu WinSpice. Vykreslete převodní charakteristiku obvodu a zjistěte, jak se změní rozhodovací úrovně při změně napěťové nesymetrie operačního zesilovače na ±5 mv. Dále zjistěte jak se změní rozhodovací úrovně, jestliže změníme napájecí napětí U cc o ±10 %. Přechodovou analýzou ověřte rychlost překlápění obvodu jak z horní, tak z dolní úrovně. Model operačního zesilovače volte typu 741. Přechodovou analýzu proveďte také pro skutečný komparátor (ne pro operační zesilovač). Pro návrh a analýzu volte tranzistoru typu BC549B. (a) (b) Obrázek 3: Neinvertující (a) a invertující (b) okénkový komparátor s operačním zesilovačem. Zadání 5: Stejnosměrně vázaný zesilovač SE-SC 10 b Zapojení zesilovače je uvedeno na obrázku 4. Navrhněte velikost odporu R tak, aby stejnosměrná složka výstupního napětí byla nulová při nulové stejnosměrné složce vstupního napětí. Vypočtěte přenos napětí, vstupní a výstupní odpor zesilovače pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Uvažujte vnitřní odpor napájecího zdroje R s = 200 Ω Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistoru volte podle typu BC249B, přičemž parametr Bf změňte na hodnotu podle zadání. Počítačovou analýzou 3

4 dále zjistěte horní mezní kmitočet celého zapojení i každého stupně zvlášť. Objasněte, které parametry obvodu mají dominantní vliv na tento kmitočet a pokuste se zvýšit jeho hodnotu, aniž byste změnili nastavení pracovních bodů obou tranzistorů i vlastnosti celého zesilovače. Dále analyzujte zkreslení výstupního signálu pro kmitočet 10 khz a amplitud V. R R v R E2 U cc =10V R E1 = R E2 =1kΩ R v =10kΩ B = β T1 = β T2 = 200 U A R E1 Obrázek 4: Stejnosměrně vázaný zesilovač. Zadání 6: Kombinovaný zesilovací stupeň SC-SB 10 b Zapojení zesilovače je uvedeno na obrázku 5. Navrhněte vhodnou velikost odporu R. Stejnosměrný proudový zesilovací činitel obou tranzistorů uvažujte B F = h 21E = 200. Vypočtěte hodnoty přenosu napětí, vstupního a výstupního odporu zesilovače pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistoru volte podle typu BC549B, resp.bc559b, přičemž parametr Bf změňte na hodnot00. Počítačovou analýzou dále zjistěte horní mezní kmitočet celého zapojení i každého stupně zvlášť. Obdržené výsledky komentujte. Změnou hodnot parametrů I, R, případně U cc se pokuste zvýšit horní mezní kmitočet zapojení, při shodných modelech tranzistorů. Výsledky doložte analýzou v programu WinSpice. T 3 T 4 U cc =10V I =2mA B F = β = 200 U A R I Obrázek 5: Kombinovaný zesilovací stupeň SC-SB. Zadání 7: Kaskoda s tranzistory MOS 10 b Zapojení zesilovače je uvedeno na obrázku 6. Určete velikost odporů, a R S tak, aby proud drainů obou tranzistorů v pracovním bodě byl I D =1mA. Parametry tranzistorů jsou zadány na obrázku 6. Vypočtěte hodnoty přenosu napětí, vstupního a výstupního odporu zesilovače pro malé 4

5 změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Dále určete hodnoty kapacitorů C 1, C 2 a C S ) tak, aby dolní mezní kmitočet byl f d < 20Hz. Hodnotu blokovacího kapacitoru C B uvažujte velmi vysokou (C B ). Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistoru volte podle typu BS170, upravený podle zadaných hodnot parametrů obou tranzistorů. Počítačovou analýzou dále zjistěte horní mezní kmitočet celého zapojení. Obdržené výsledky komentujte. C 1 R 3 R S R D C 2 U cc =15V C B R 3 = 100 kω R z R D =5kΩ R z =10kΩ K = β =0.2mA/V 2 C S U T =1.8V λ =0V 1 Obrázek 6: Kaskoda s tranzistory MOS. Zadání 8: Zesilovač s dynamickou zátěží 10 b Zapojení zesilovače spolu s hodnotami součástek a parametrů obou tranzistorů je uvedeno na obrázku 7. Vypočtěte pracovní body obou tranzistorů, hodnoty přenosu napětí, vstupního a výstupního odporu zesilovače pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Dále určete hodnoty oddělovacích kapacitorů C 1 a C 2 tak, aby dolní mezní kmitočet byl f d < 20Hz. Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistoru volte podle typu BC549B, resp.bc559b, přičemž parametr Bf změňte na příslušnou velikost. C 1 C 2 I U cc =10V I =1mA = 500 kω = 100 kω B F 1 = β T1 =10 B F 2 = β T2 = 100 U A = 100 V Obrázek 7: Zesilovač s Darlingtonovým spojením tranzistorů, využívající zpětnou vazbu a dynamickou zátěž. 5

6 Zadání 9: Proudová zrcadla 10 b Zapojení základního proudového zrcadla je uvedeno na obrázku 8 (a), vylepšené Wilsonovo zrcadlo je pak uvedeno na obrázku 8 (b). Analyzujte tyto zrcadla i jejich modifikace s tranzistory MOS podle následujících pokynů. Odvoďte obecný vztah pro stejnosměrný proudový přenos I2 I 1 pro všechny uvedená zrcadla (obrázek 8 (a), (b) a jejich modifikace s tranzistory MOS). Při výpočtu uvažujte stejnosměrný zesilovací činitel bipolárních tranzistorů B F = 200 a převodní konstantu K =0.2mA/V 2 pro tranzistory MOSFET. Vliv Earlyho jevu pro tento výpočet zanedbejte. Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistoru MOS volte podle typu BS170, upravený podle zadaných hodnot jeho parametrů. Model bipolárních tranzistorů volte podle typu BC549B, přičemž parametry Bf a Vaf změňte na příslušnou velikost, podle výše uvedených hodnot. Stejnosměrný přenos analyzujte jednak pro rozsah vstupních proudů I 1 = 0.1 až 5 ma při U 2 = konst. (a střídavé složce =0) a dále pro jmenovitou hodnotu proudu I 1 =1mA pro rozsah napětí U 2 =0.7 až 10 V pro jednoduché zrcadlo a U 2 =1.4 až 10 V pro Wilsonovo zrcadlo. Vykreslete také průběhy relativních chyb, oproti ideálnímu přenosu. Výstupní odpory analyzujte při jmenovité hodnotě stejnosměrné složky napětí U 2 =2V, a to jednak pro jmenovitou hodnotu proudu I 1 =1mA a jednak pro celý rozsah vstupních proudů. Obdržené výsledky komentujte. Poznámka. Výstupní odpory lze v programu WinSpice určit buď pomocí střídavé analýzy napětí podle obrázku nebo pomocí příkazu TF programu při použití pouze stejnosměrného zdroje U 2. U 2 U 2 I 1 I 2 + i 2 I 1 T 3 T 4 I 2 + i 2 (a) (b) Obrázek 8: Proudová zrcadla. Zadání 10: Stabilizátor napětí s proudovou ochranou 10 b Zapojení stabilizátoru je uvedeno na obrázku 9. Navrhněte velikosti rezistorů tak, aby výstupní napětí U 2 bylo přibližně 7.5 V a maximální výstupní proud I 2 = 100 ma, od kterého by měl ochranný obvod začít omezovat výstupní napětí. Zvolte také vhodné typy tranzistorů. Navržené zapojení analyzujte pomocí programu WinSpice. Modely bipolárních tranzistorů volte podle použitých typů. Analyzujte zatěžovací charakteristiku zdroje a určete činitel stabilizace ΔS = Δ /Δ v napěťovém režimu. Dále určete hodnoty výstupního odporu stabilizátoru v napěťovém režimu i proudovém režimu. Proveďte rozbor dosažených výsledků a návrh změn vedoucích ke zlepšení uvedených parametrů. Poznámka. Vlastnosti zdroje lze dobře analyzovat stejnosměrnou analýzou, při zatížení stabilizátoru proudovým, resp. napěťovým zdrojem v napěťovém, resp. proudovém režimu. Na přechodu 6

7 obou režimů je vhodné zatížit stabilizátor činným odporem odpovídající velikosti. Výstupní odpory odečtěte buď přímo z charakteristik nebo je analyzujte pomocí příkazu TF, kterým je možné jednoduše zjistit i činitel stabilizace. I 2 U 1 U 2 D 1 Obrázek 9: Stabilizátor napětí s proudovou ochranou. 7

8 Mírně složitější zadání Zadání 11: Dvoustupňový zesilovač SS-SD maximální počet bodů 12 b Zapojení zesilovače spolu s parametry obou tranzistorů je uvedeno na obrázk0. Navrhněte velikosti rezistorů tak, aby proudy drainů tranzistorů v pracvním bodě byly I D1 = 0.1 ma a I D2 =0.5mA a zároveň stejnosměrná složka výstupního napětí byla nulová. Při řešení stejnosměrných poměrů zesilovače uvažujte λ 1 = λ 2 =0V 1. Vypočítejte hodnotu přenosu napětí a výstupního odporu pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Dále určete hodnoty blokovacího kapacitoru C S, aby dolní mezní kmitočet byl f d < 20Hz. Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistoru volte podle typu BS170, resp.bs250, upravený podle zadaných hodnot parametrů obou tranzistorů. Dále analyzujte zkreslení prvního stupně a výstupního signálu pro kmitočet 10 khz a amplitud V. Obdržené výsledky komentujte. R S C S U cc =15V K1 =0.1mA/V 2 K2 =0.25 ma/v 2 U =1V U = 1 V λ 1 = λ 2 =0.01 V 1 Obrázek 10: Dvoustupňový zesilovač SS-SD. Zadání 12: Třístupňový stejnosěrně vázaný zesilovač 12 b Zapojení zesilovače je uvedeno na obrázk1. Navrhněte velikost stejnosměrné složky budícího zdroje signálu U B aodporů a R 3 tak, aby všechny tranzistory pracovaly v aktivním režimu a měly vhodně nastaven pracovní bod. Stejnosměrný proudový zesilovací činitel obou tranzistorů uvažujte B F = h 21E = 200. Vypočtěte dosažené hodnoty přenosu napětí, vstupního a výstupního odporu zesilovače pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistoru volte podle typu BC549B, resp.bc559b, přičemž parametr Bf změňte na hodnot00. Počítačovou analýzou dále zjistěte horní mezní kmitočet celého zapojení i každého stupně zvlášť. Obdržené výsledky komentujte. Přemostěte odpor R 3 blokovacím kapacitorem s vhodnou velikostí a opět analyzujte vlastnosti změněného zapojení včetně vyšetření stability pomocí přechodové analýzy v programu WinSpice. 8

9 U B R 3 R 4 U cc =15V T 3 =1kΩ R 4 =3.9kΩ B F = β = 200 U A Obrázek 11: Třístupňový stejnosměrně vázaný zesilovač SC-SE-SC. Zadání 13: Rozdílový zesilovač s tranzistory JFET 12 b Zapojení zesilovače je uvedeno na obrázk2 (a). Rezistory R D mají velikost R D1 = R D2 =5kΩ a napájecí napětí U cc =10V. Určete velikost odporu R S tak, aby proud drainů obou tranzistorů byl I D1 = I D2 =1mA. Vypočtěte napěťové zesílení pro rozdílový signál (1 = 2 = d /2) a pro souhlasný signál (1 = 2 = s ). Výpočet proveďte pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Dále nahraďte rezistor R S proudovým zdrojem podle obrázk2 (b) a 12 (c). Určete prahové napětí tranzistoru z obrázk2 (b), pokud je K =0.32 ma/v 2 a λ =0V 1 tak, aby proud tekoucí drainem tranzistoru byl shodný s proudem odporu R S z obrázk2 (a), tj. 2 ma. Pro shodné podmínky proveďte také výpočet hodnot rezistorů R, R E, pro napětí zenerovy diody ZD 7 V a stejnosměrný proudový zesilovací činitel tranzistoru B F = 200 z obrázk2 (c). Nyní znovu vypočtěte souhlasné zesílení rozdílového zesilovače pro oba typy proudových zdrojů, přičemž vezměte v úvahu následující parametry tranzistorů proudových zdrojů: λ = V 1 a Earlyho napětí bipolárního tranzistoru U A =80V. Obdržené výsledky komentujte. Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistoru JFET volte podle typu BF256B, upravený podle zadaných hodnot jeho parametrů. Model bipolárního tranzistoru volte podle typu BC549B, přičemž parametry Bf a Vaf změňte na příslušnou velikost. R D1 R D2 S S R S 1 R S 2 ZD R E (a) (b) (c) Obrázek 12: Rozdílový zesilovač s tranzistory JFET s různými typy napájení. 9

10 Zadání 14: Zpětnovazební stabilizátor napětí 12 b Zapojení stabilizátoru je uvedeno na obrázk3. Navrhněte velikosti všech rezistorů tak, aby výstupní napětí U 2 bylo 10 V, přičemž maximální výstupní proud, který by měl být obvod schopen dodat je I 2 = 300 ma, referenční napětí U r =5VaI r =5mA. Zvolte také vhodné typy tranzistorů. Navržené zapojení analyzujte pomocí programu WinSpice. Modely bipolárních tranzistorů volte podle použitých typů. Analyzujte zatěžovací charakteristiku zdroje a určete činitel stabilizace ΔS =Δ /Δ pro celý rozsah zatěžovacích proudů. Dále určete hodnotu výstupního odporu stabilizátoru. Proveďte rozbor dosažených výsledků, případně návrh změn vedoucích ke zlepšení uvedených parametrů. Poznámka. Vlastnosti zdroje lze dobře analyzovat stejnosměrnou analýzou, při zatížení stabilizátoru proudovým zdrojem. Výstupní odpor je pak možné odečíst přímo ze zatěžovací charakteristiky nebo jej lze určit pomocí příkazu TF, kterým je možné jednoduše zjistit i činitel stabilizace. I 2 R 3 U 2 T 3 U r D 1 I r R 4 Obrázek 13: Zpětnovazební stabilizátor napětí. 10

11 Složitější zadání Zadání 15: Dvoustupňový zesilovač SE-SE maximální počet bodů Zapojení zesilovače je uvedeno na obrázk4. Navrhněte velikost všech odporů tak, aby tranzistory pracovaly v aktivním režimu, a jejich pracovní body byly dobře stabilizovány. Přitom se snažte dosáhnout napěťového zesílení A u > 500, při vstupním odporu R in > 200 kω. Stejnosměrný proudový zesilovací činitel obou tranzistorů uvažujte B F = h 21E = 200. Vypočtěte dosažené hodnoty přenosu napětí a vstupního odporu zesilovače pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Dále určete hodnoty všech kapacitorů (C 1, C 2 a C 3 )tak,abydolnímezníkmitočetbyl f d < 20Hz. Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistoru volte podle typu BC549B, resp.bc559b, přičemž parametr Bf změňte na hodnot00. Počítačovou analýzou dále zjistěte, stabilitu nastavení pracovních bodů tranzistorů (I C1 a I C2 ) v závislosti na teplotě a změnách stejnosměrného proudového zesilovacího činitele B F = h 21E.Dáleanalyzujtezkreslení výstupního signálu pro kmitočet 10 khz a amplitud V. R 3 R 5 C 3 C 1 U cc =15V R z =5kΩ C 2 B F = β T1 = β T2 = 200 U A R 4 R 6 R z Obrázek 14: Dvoustupňový zesilovač SE-SE. Zadání 16: Dvoustupňový zesilovač SC-SC Zapojení zesilovače spolu s hodnotami součástek a parametrů obou tranzistorů je uvedeno na obrázku 15. Vypočtěte pracovní body obou tranzistorů, hodnoty přenosu napětí, vstupního a výstupního odporu zesilovače pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Pro výpočet střídavých vlastností zesilovače uvažujte jednou výstupní napětí jako napětí 1 při 2 =0 a jednou jako napětí 2 při 1 =0Výpočet proveďte pro R E1. Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistorů volte podle typu BC549B, přičemž parametr Bf změňte na příslušnou velikost. Analýzu proveďte i pro R E1 = 330 kω. Počítačovou analýzou dále zjistěte horní mezní kmitočet celého zapojení, opět pro obě hodnoty rezistoru R E1.Propřenos u21 navíc určete tento kmitočet pro variantu, kdy je kolektor tranzistoru připojen jednak přímo na napájecí (podle obrázku), jednak do výstupního uzlu na napětí 1. Obdržené výsledky komentujte. 11

12 C 1 R B R E1 R C C 21 C 22 R E2 1 2 U cc =20V R E2 = R C =5kΩ R B =1.5 MΩ 100 kω R E1 = C 1 = C 21 = C 22 I =1mA B F 1 = β T1 =20 B F 2 = β T2 =50 U A Obrázek 15: Dvoustupňový zesilovač SC-SC s Darlingtonovým spojením tranzistorů. Zadání 17: Dvoustupňový sledovač napětí SS-SE Zapojení zesilovače spolu s hodnotami součástek a parametrů obou tranzistorů je uvedeno na obrázku 16. Určete velikost stejnosměrné složky budícího signálu U B tak, aby stejnosměrná složka výstupního napětí byla cca 1/2 U cc. Vypočtěte co nejpřesněji hodnotu přenosu napětí a přibližnou hodnotu výstupního odporu zesilovače pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistoru JFET volte podle typu BF256B, upravený podle zadaných hodnot jeho parametru. Model bipolárního tranzistoru volte podle typu BC559B, přičemž parametr Bf změňte na příslušnou velikost. Počítačovou analýzou dále zjistěte horní mezní kmitočet celého zapojení a jeho zkreslení pro výstupní signál o kmitočt0 khz a amplitudě 1 V. Obdržené výsledky komentujte. Ucc =15V U B R 3 = 680Ω = 150Ω R 3 =2.2kΩ K = β =0.2mA/V 2 U = 2.5 V λ 1 =0V 1 B F 2 = β T2 = 200 U A2 =0V Obrázek 16: Dvoustupňový sledovač napětí SS-SE. Zadání 18: Rozdílový zesilovač s aktivní dynamickou zátěží Zapojení zesilovače je uvedeno na obrázk7 (a). Určete velikost odporu R E tak, aby kolektorový proud tranzistorů a byl I C1 = I C2 =1mA, při napájecím napětí U cc =10V. Vypočtěte velikost rezistoru R z tak, aby stejnosměrná složka výstupního napětí byla 5 V, při proudovém zesilovacím činiteli B F = β = 100 a Earlyho napětí U A =80V, shodném pro všechny tranzistory apřiu N =7V. Dále nahraďte zrcadlo, složené z tranzistorů T 3 a T 4 vylepšeným zapojením podle obrázk7 (b) a výpočet opakujte. Jaký význam má v zapojení rezistor R z a za jakých podmínek ho lze vypustit? 12

13 Pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu vypočtěte napěťové zesílení rozdílového signálu (1 = 2 = d /2) pro obě varianty kolektorových zátěží. Dále vypočítejte hodnotu činitele potlačení souhlasné složky signálu a vstupní odpor pro rozdílový i souhlasný vstupní signál. Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistorů volte podle typu BC549B, resp. BC559B, přičemž parametry Bf a Vaf změňte na příslušnou velikost, podle výše uvedených hodnot. Počítačovou analýzou dále zjistěte napěťové zesílení pro souhlasný signál (1 = 2 = s ). Vysvětlete rozdíl výsledku oproti teoretické hodnotě tohoto zesílení pro zesilovač bez aktivní zátěže. +U N T 3 T 4 R z 1 2 T 3 T 4 R E T 5 (a) (b) Obrázek 17: Rozdílový zesilovač s aktivní dynamickou zátěží. Zadání 19: Zesilovač SC-SB následovaný stupněm SC-SE Zapojení zesilovače je uvedeno na obrázk8. Určete velikost odporu tak, aby kolektorový proud tranzistorů a byl I C1 = I C2 =0.1mA, při napájecím napětí U cc =10V. Dále určete velikost ostatních rezistorů tak, aby stejnosměrná složka výstupního napětí byla 0 V, při kolektorovém proudu tranzistoru T 4 rovným I C4 =1mA. Hodnoty proudových zesilovacích činitelů B F = β = 100 a Earlyho napětí U A V jsou shodné pro všechny tranzistory. Odvoďte vztah pro napěťový přenos u2 a vstupní odpor pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistorů volte podle typu BC549B, resp.bc559b, přičemž parametry Bf a Vaf změňte na příslušnou velikost, podle výše uvedených hodnot. Dále analyzujte zkreslení výstupního signálu pro kmitočet 10 khz a amplitud V. 13

14 R 3 T 3 T 4 R 4 Obrázek 18: Zesilovač SC-SB následovaný stupněm SC-SE. Zadání 20: Dvojitý rozdílový zesilovač Zapojení zesilovače, hodnot součástek a parametrů tranzistorů je uvedeno na obrázk9. Určete velikost odporu R 4 tak, aby stejnosměrná složka výstupního napětí byla nulová. Odvoďte vztah pro rozdílové a souhlasné napěťové zesílení celého zesilovače, tj. pro buzení rozdílovým signálem (1 = 2 = d /2) a souhlasným signálem (1 = 2 = s ). Dále vypočítejte hodnotu činitele potlačení souhlasné složky signálu a vstupní odpor pro rozdílový i souhlasný vstupní signál. Výpočet proveďte pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistorů volte podle typu BC549B, resp. BC559B, přičemž parametry Bf a Vaf změňte na příslušnou velikost, podle výše uvedených hodnot. Dosažené výsledky komentujte. 1 2 I E1 R E1 R E2 I E2 T 3 T 4 R 3 R 4 Obrázek 19: Dvojitý rozdílový zesilovač. U cc =10V = =47kΩ I E1 =0.2mA R E1 =1MΩ I E2 =2mA R E2 = 100 kω B F = β = 200 U A =0V Zadání 21: Koncový stupeň s bipolárními tranzistory Zapojení zesilovače, hodnot součástek a parametrů tranzistorů je uvedeno na obrázk0. Proveďte stejnosměrný návrh zesilovače. Určete velikost proudu zdroje I B tak, aby při plném vybuzení zesilovače platilo: i C1 =2/3I B,resp.i C2 =2/3I B. Dále určete hodnoty odporů a při známých velikostech nasycených proudů I S, shodných pro všechny tranzistory a pro klidový kolektrový proud 14

15 I C1 = I C2 =10mA. Při výpočtu stejnosměrných poměrů zanedbejte vliv proudu báze tranzistoru T 3 (I B3 I R1 ) a proudu rezistorem R i. Odvoďte vztah pro napěťové zesílení celého zesilovače a vztah pro vstupní i výstupní odpor. Výpočet proveďte pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Volte vhodné modely tranzistorů, přičemž parametry Bf a Vaf změňte na příslušnou velikost, podle uvedených hodnot. Počítačovou analýzou dále určete teplotní závislost klidových kolektorových proudů koncových tranzistorů a a to jednak pro změny teploty pro všechny tranzistory najednou a jednak pro změny teploty pouze pro koncové tranzistory při konstantní teplotě tranzistoru T 3. Dosažené výsledky komentujte. I B U cc =15V R i = 100 kω R z =15Ω i 1 R i T 3 R z I B Obrázek 20: Koncový stupeň s bipolárními tranzistory.. I R2 = IR1 = I R =0.2I C3 I C1 = I C2 =10mA u T =26mV I S = A B F 1 = B F 2 = β T1 = β T2 = 50 B F 3 = 100 U A =0V U CEsat =0V Zadání 22: Koncový stupeň s unipolárními tranzistory Zapojení zesilovače, hodnot součástek a parametrů tranzistorů je uvedeno na obrázk1. Určete převodní konstanty K T3 = K T4 tranzistorů T 3 a T 4, pokud znáte převodní konstanty koncových tranzistorů K T1 = K T2 =5mA/V 2, prahová napětí všech tranzistorů U T = 1 V, hodnotu proudu I B =1mA a velikost klidových proudů koncových tranzistorů I D1 = I D2 =5mA. Při výpočtu zanedbejte vliv výstupních odporů tranzistorů (λ =0). Odvoďte vztah pro napěťové zesílení celého zesilovače a vztah pro vstupní i výstupní odpor, pokud budete uvažovat hodnotu zatěžovacího odporu R z =50Ωa hodnotu λ =0.01 V 1, shodnou pro všechny tranzistory. Výpočet proveďte pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Volte vhodné modely tranzistorů, přičemž parametry VTO, Kp a lambda změňte na příslušnou velikost, podle zadaných, resp. vypočtených hodnot. Počítačovou analýzou dále určete teplotní závislost klidových proudů koncových tranzistorů a a to jednak pro změny teploty pro všechny tranzistory najednou a jednak pro změny teploty pouze pro koncové tranzistory při konstantní teplotě ostatních tranzistorů. Dosažené výsledky komentujte. 15

16 T 7 T 5 T 3 I B T 4 R z i 1 T 8 T 6 Obrázek 21: Koncový stupeň s unipolárními tranzistory. Zadání 23: Proudová zrcadla Zapojení základního proudového zrcadla je uvedeno na obrázk2 (a), vylepšené Wilsonovo zrcadlo je pak uvedeno na obrázk2 (b). Analyzujte tyto zrcadla i jejich modifikace s tranzistory MOS podle následujících pokynů. Odvoďte obecný vztah pro stejnosměrný proudový přenos I2 I 1 pro všechny uvedená zrcadla (obrázek 22 (a), (b) a jejich modifikace s tranzistory MOS). Při výpočtu uvažujte stejnosměrný zesilovací činitel bipolárních tranzistorů B F = 200 a převodní konstantu K =0.2mA/V 2 pro tranzistory MOSFET. Vliv Earlyho jevu pro tento výpočet zanedbejte. Dále určete výstupní odpor pro všechny uvedené modifikace zrcadel pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Pro tento výpočet uvažujte navíc Earlyho napětí U A = 100 V pro bipolární tranzistory a koeficient λ =0.01 V 1 pro všechny tranzistory MOSFET. Vypočítané hodnoty ověřte analýzou zapojení v programu WinSpice. Model tranzistoru MOS volte podle typu BS170, upravený podle zadaných hodnot jeho parametrů. Model bipolárních tranzistorů volte podle typu BC549B, přičemž parametry Bf a Vaf změňte na příslušnou velikost, podle výše uvedených hodnot. Stejnosměrný přenos analyzujte jednak pro rozsah vstupních proudů I 1 = 0.1 až 5 ma při U 2 = konst. (a střídavé složce =0) a dále pro jmenovitou hodnotu proudu I 1 =1mA pro rozsah napětí U 2 =0.7 až 10 V pro jednoduché zrcadlo a U 2 =1.4 až 10 V pro Wilsonovo zrcadlo. Vykreslete také průběhy relativních chyb, oproti ideálnímu přenosu. Výstupní odpory analyzujte při jmenovité hodnotě stejnosměrné složky napětí U 2 =2V, a to jednak pro jmenovitou hodnotu proudu I 1 =1mA a jednak pro celý rozsah vstupních proudů. Obdržené výsledky komentujte. Poznámka. Výstupní odpory lze v programu WinSpice určit buď pomocí střídavé analýzy napětí podle obrázku nebo pomocí příkazu TF programu při použití pouze stejnosměrného zdroje U 2. 16

17 U 2 U 2 I 1 I 2 + i 2 I 1 T 3 T 4 I 2 + i 2 (a) (b) Obrázek 22: Proudová zrcadla. Zadání 24: Logaritmický zesilovač Zapojení logaritmického zesilovače s kompenzací teplotní závislosti je uvedeno na obrázk3. Navrhněte velikosti rezistorů tak, aby logaritmátor byl schopen zpracovat vstupní napětí vrozsahu +10 mv až +10 V, při symetrickém napájecím napětí U cc = ±10 V. Výstupní napětí by se mělo měnit s převodní konstanto00 mv/dekáda, přičemž pro referenční úroveň vstupního napětí =1V je požadována výstupní úroveň =0V. Parametry obou tranzistorů předpokládejte shodné a hodnotu nasyceného proudu I S =10fA. Navržené zapojení analyzujte pomocí programu WinSpice. Model bipolárních tranzistorů volte podle typu BC549B, přičemž parametr Is změňte na příslušnou velikost (10f). Model operačního zesilovače podle typu 741 (nejlépe základní makromodel). Analyzujte jednak převodní charakteristiku a jednak relatvní chybu výstupního napětí v logaritmických souřadnicích vstupního napětí a to pro celý zadaný rozsah. Tuto analýzu proveďte jednak pro různé teploty (0, 25, 50 C, ale stejné pro oba tranzistory a jednak pro rozdílné teploty obou tranzistorů. Dále ověřte vliv vstupní napěťové nesymetrie pro oba operační zesilovače (uvažujte 0.1 a 1 mv) a také vliv proudového zesilovacího činitele tranzistorů (B F = β = 100 a 200) na funkci zapojení. Nakonec ověřte stabilitu pomocí přechodové analýzy v programu WinSpice pro obě zadané hodnoty proudového zesilovacího činitele. Případnou nestabilitu zapojení odstraňte. OZ 2 R E R 4 OZ 1 R 3 Obrázek 23: Logaritmický zesilovač. 17

18 Zadání 25: Colpitsův oscilátor Zapojení oscilátoru je uvedeno na obrázk4. Navrhněte velikosti jeho součástek tak, aby jeho vlastní kmitočet byl 50 khz. Hodnoty vazebních kapacitorů uvažujte velmi vysoké (C 1 = C 3 = C 4 ), napájecí napětí U cc =15V. Odvoďte podmínky oscilací (I{βA(jω 0 )} =0), kde βa je přenos rozpojené zpětnovazební smyčky) a z nich vztah pro kmitočet oscilací. Při odvození zanedbejte vstupní odpor tranzistoru r π a odpory bázového děliče (R 3 = R 4 ). Ze vztahu pro kmitočet oscilací ω 0 určete velikosti kapacitorů C 5, C 2 a induktoru L 1.DáleurčetezrovniceR{βA(jω 0 )} =1velikost převodní vodivosti tranzistoru g m. Z ní určete kolektorový proud tranzistoru v pracovním bodě a navrhněte vhodné velikosti všech rezistorů. Funkci navrženého zapojení ověřte jeho přechodovou analýzou v programu WinSpice. Model tranzistoru volte podle typu BC549B. Analyzujte zkreslení výstupního signálu. C 4 R 3 L 1 C 3 C 5 U cc C 2 R 4 C 1 Obrázek 24: Colpitsův oscilátor. Zadání 26: Oscilátor s Wienovým článkem Zapojení oscilátoru je uvedeno na obrázk5. Navrhněte velikosti jeho součástek tak, aby jeho vlastní kmitočet byl 5 khz. Odvoďte podmínky oscilací (I{βA(jω 0 )} =0), kde βa je přenos rozpojené zpětnovazební smyčky) a z nich vztah pro kmitočet oscilací. Ze vztahu pro kmitočet oscilací ω 0 určete velikosti kapacitorů C 1, C 2 a rezistorů a. Zesílení zesilovače (poměr odporů R 3 a R 4 ) určete z rovnice R{βA(jω 0 )} =1. Odvození proveďte i pro jiné jiné zpětnovazební členy (dvojitý T-článek,...) a z jejich kmitočtových charakteristik definujte jejich umístění v kladné nebo záporné ZV. Funkci navržených zapojení ověřte jeho přechodovou analýzou v programu WinSpice. Model operačního zesilovače volte typu 741. C 1 OZ C 2 R 4 R 3 Obrázek 25: Oscilátor s Wienovým článkem. 18

19 Zadání 27: Oscilátor se stabilizací amplitudy signálu Zapojení oscilátoru je uvedeno na obrázk6. Navrhněte velikosti jeho součástek tak, aby jeho vlastní kmitočet byl 5 khz. Odvoďte podmínky oscilací (I{βA(jω 0 )} =0), kde βa je přenos rozpojené zpětnovazební smyčky) a z nich vztah pro kmitočet oscilací. Ze vztahu pro kmitočet oscilací ω 0 určete velikosti kapacitorů C 1, C 2 a rezistorů a. Zesílení zesilovače (poměr odporů R 3 a R 4 ) určete z rovnice R{βA(jω 0 )} =1. Dále navrhněte parametry a velikosti součástek obvodu stabilizace amplitudy. Uvažujte symetrické napájecí napětí operačního zesilovače U cc = ±15 V. Funkci navržených zapojení ověřte jeho přechodovou analýzou v programu WinSpice. Model operačního zesilovače volte typu 741, model tranzistoru JFET volte podle typu BF256B. C 1 OZ C 2 R 4 R 3 D 1 R 5 R 6 C 3 Obrázek 26: Oscilátor se stabilizací amplitudy výstupního signálu. Zadání 28: Schmittův klopný obvod s tranzistory (SE-SE) Zapojení obvodu je uvedeno na obrázk7. Navrhněte velikosti všech rezistorů tak, aby rozhodovací úrovně překlápění byly d =1.5 Vah =5V při napájecím napětí U cc =12V. Saturační napětí U CESAT volte 0.1 V. Funkci zapojení ověřte jeho simulací v programu WinSpice pomocí stejnosměrné analýzy. Vykreslete převodní charakteristiku obvodu a zjistěte, jak se změní rozhodovací úrovně při změně proudového zesilovacího činitele tranzistorů ±50 %. Tranzientní analýzou ověřte rychlost překlápění obvodu jak z horní, tak z dolní úrovně. Pro návrh a analýzu volte tranzistoru typu BC549B. 19

20 R 4 R 3 Obrázek 27: Schmittův klopný obvod s tranzistory (SE-SE). Zadání 29: Schmittův klopný obvod s tranzistory (SC-SB) Zapojení obvodu je uvedeno na obrázk8. Navrhněte velikosti všech rezistorů tak, aby rozhodovací úrovně překlápění byly d =0.5 Vah =1.5 V při napájecím napětí U cc =5V. Výpočet proveďte jednak pro vstupní napětí 1, kdy předpoládejte 2 =0a jednak pro napětí 2, kdy naopak 1 =0. Saturační napětí U CESAT volte 0.1 V. Funkci zapojení ověřte jeho simulací v programu WinSpice pomocí stejnosměrné analýzy. Vykreslete převodní charakteristiku obvodu a zjistěte, jak se změní rozhodovací úrovně při změně proudového zesilovacího činitele tranzistorů ±50 %. Pro variantu buzení napětím 2 dále zjistěte jak se změní rozhodovací úrovně, jestliže změníme napětí 1 na hodnotu +1 Va 1 V. Tranzientní analýzou ověřte rychlost překlápění obvodu jak z horní, tak z dolní úrovně. Pro návrh a analýzu volte tranzistoru typu BC549B. R R 4 Obrázek 28: Schmittův klopný obvod s tranzistory (SC-SB). 20

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ Datum: 1 v jakém zapojení pracuje tranzistor proč jsou v obvodu a jak se projeví v jeho činnosti kondenzátory zakreslené v obrázku jakou hodnotu má odhadem parametr g m v uvedeném pracovním bodu jakou

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

Zpětnovazební stabilizátor napětí

Zpětnovazební stabilizátor napětí SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z X31EOS Zpětnovazební stabilizátor napětí Daniel Tureček Po-11:00 1. Zadání Zapojení stabilizátoru je uvedeno na obrázku. Navrhněte velikosti všech rezistorů tak, aby výstupní napětí

Více

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností jednostupňových zesilovačů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednostupňových zesilovačů a to jak

Více

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností lineárních stabilizátorů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednoduchých lineárních stabilizátorů

Více

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2 POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2 (zimní semestr 2012/2013, kompletní verze, 21. 11. 2012) Téma 2 / Úloha 1: (jednocestný usměrňovač s filtračním kondenzátorem) Simulace (např. v MicroCapu)

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Univerzita Pardubice FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Vypracoval: Ondřej Karas Ročník:. Skupina: STŘEDA 8:00 Zadání: Dopočítejte

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs 1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1 Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1 Heater Voltage 6.3-12 V Heater Current 300-150 ma Plate Voltage 250 V Plate Current 1.2 ma g m 1.6 ma/v m u 100 Plate Dissipation (max) 1.1

Více

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů Diagnostika a testování elektronických systémů Úloha A2: 1 Operační zesilovač Jméno: Datum: Obsah úlohy: Diagnostika chyb v dvoustupňovém operačním zesilovači Úkoly: 1) Nalezněte poruchy v operačním zesilovači

Více

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2 Pro zadané hodnoty napájecího napětí, odporů a zesilovacího činitele β vypočtěte proudy,, a napětí,, (předpokládejte, že tranzistor je křemíkový a jeho pracovní bod je nastaven do aktivního normálního

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E OPERAČNÍ ZESILOVAČE OPERAČNÍ ZESILOVAČE Z NÁZVU SE DÁ USOUDIT, ŽE SE JEDNÁ O ZESILOVAČ POUŽÍVANÝ K NĚJAKÝM OPERACÍM. PŮVODNÍ URČENÍ SE TÝKALO ANALOGOVÝCH POČÍTAČŮ, KDE OPERAČNÍ ZESILOVAČ DOKÁZAL USKUTEČNIT

Více

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH Přednáška 1 - Obsah i 1 Analogová integrovaná technika (AIT) 1 1.1 Základní tranzistorová rovnice... 1 1.1.1 Transkonduktance... 2 1.1.2 Výstupní dynamická impedance tranzistoru...

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 2.1 Úvod Na rozdíl od zapojení operačních zesilovačů (OZ), v nichž je závislost výstupního napětí na napětí vstupním reprezentována lineární funkcí (v mezích

Více

Operační zesilovač (dále OZ)

Operační zesilovač (dále OZ) http://www.coptkm.cz/ Operační zesilovač (dále OZ) OZ má složité vnitřní zapojení a byl původně vyvinut pro analogové počítače, kde měl zpracovávat základní matematické operace. V současné době je jeho

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

Jednostupňové zesilovače

Jednostupňové zesilovače Kapitola 2 Jednostupňové zesilovače Tento dokument slouží POUZE pro studijní účely studentům ČVUT FEL. Uživatel (student) může dokument použít pouze pro svoje studijní potřeby. Distribuce a převod do tištěné

Více

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů OPEAČNÍ ZESLOVAČ (OZ) Operační zesilovač je polovodičová součástka vyráběná formou integrovaného obvodu vyznačující se velkým napěťovým zesílením vstupního rozdílového napětí (diferenciální napěťový zesilovač).

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_2.18_měření napěťového komparátoru Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Elektrotechnické obvody

Elektrotechnické obvody Elektrotechnické obvody Úkol č. 1 Obvod s rezistory a tranzistory (stabilizátor napětí) Do níže uvedeného elektrického schématu okótujte úbytky napětí. Respektujte spád potenciálu. U1 =18V;U2 =9V;UZD =6V;IRZ

Více

Tranzistory. tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor. Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET

Tranzistory. tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor. Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET Tranzistory tranzistor z agnl. slova transistor, tj. transfer resisitor Bipolární NPN PNP Unipolární (řízené polem) JFET MOS FET Shockey, Brattain a Bardeen 16.12. 1947 Shockey 1952 Bipolární tranzistor

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně. Elektronika - pravidla Zkouška: Délka trvání testu: 12 minut Doporučené pomůcky: propisovací tužka, obyčejná tužka, čistý papír, guma, pravítko, kalkulačka se zanedbatelně malou pamětí Zakázané pomůcky:

Více

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1 POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1 (zimní semestr 2012/2013, kompletní verze, 2. 11. 2012) Téma 1 / Úloha 1: (zesilovač napětí s ideálním operačním zesilovačem) Úkolem je navrhnout dva různé

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače

Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Návrh a analýza jednostupňového zesilovače Zadání: U CC = 35 V I C = 10 ma R Z = 2 kω U IG = 2 mv R IG = 220 Ω Tolerance u napětí a proudů, kromě Id je ± 1 % ze zadaných hodnot. Frekvence oscilátoru u

Více

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo

Více

Přednáška 3 - Obsah. 2 Parazitní body effect u NMOS tranzistoru (CMOS proces) 2

Přednáška 3 - Obsah. 2 Parazitní body effect u NMOS tranzistoru (CMOS proces) 2 PŘEDNÁŠKA 3 - OBSAH Přednáška 3 - Obsah i 1 Parazitní substrátový PNP tranzistor (PSPNP) 1 1.1 U NPN tranzistoru... 1 1.2 U laterálního PNP tranzistoru... 1 1.3 Příklad: proudové zrcadlo... 2 2 Parazitní

Více

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače

Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Kapitola 9: Návrh vstupního zesilovače Vstupní zesilovač musí zpracovat celý dynamický rozsah mikrofonu s přijatelným zkreslením a nízkým ekvivalentním šumovým odporem. To s sebou nese určité specifické

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření na výkonovém zesilovači Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Cílem měření je seznámit se s funkcí výkonového zesilovače, pracujícího ve třídě B, resp. AB. Hlavními úkoly jsou:

Více

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1 Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronické obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. 1 Obsah předmětu Elektronické obvody 1. Zesilovače analogových signálů 2. Napájení elektronických systémů 3. Nelineární

Více

Měření na bipolárním tranzistoru.

Měření na bipolárním tranzistoru. Měření na bipolárním tranzistoru Změřte a nakreslete čtyři výstupní charakteristiky I C = ( CE ) bipolárního tranzistoru PNP při vámi zvolených hodnotách I B Změřte a nakreslete dvě převodní charakteristiky

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

Elektrotechnická zapojení

Elektrotechnická zapojení Elektrotechnická zapojení 1. Obvod s rezistory Na základě níže uvedeného obrázku vypočítejte proudy I1, I2, I3. R1 =4Ω, R2 =2Ω, R3 =6Ω, R4 =1Ω, R5 =5Ω, R6 =3Ω, U01 =48V 2. Obvod s tranzistorem počet bodů:

Více

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY ELEKTRONIKA Maturitní témata 2018/2019 26-41-L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Řešení lineárních obvodů - vysvětlete postup řešení el.obvodu ohmovou metodou (postupným zjednodušováním) a vyřešte

Více

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat Parametrický stabilizátor napětí s tranzistorem C CE E T D B BE Funkce stabilizátoru je založena na konstantní velikosti napětí. Pokles výstupního napětí způsobí zvětšení BE a tím větší otevření tranzistoru.

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_03_Filtrace a stabilizace Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač Ústav fyzikální elekotroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 3 Úloha 7. Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

Studium klopných obvodů

Studium klopných obvodů Studium klopných obvodů Úkol : 1. Sestavte podle schématu 1 astabilní klopný obvod a ověřte jeho funkce.. Sestavte podle schématu monostabilní klopný obvod a buďte generátorem a sledujte výstupní napětí.

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-7-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory Bipolární tranzistory h-parametry, základní zapojení, vysokofrekvenční vlastnosti, šumy, tranzistorový zesilovač, tranzistorový spínač Bipolární tranzistory (bipolar transistor) tranzistor trojpól, zapojení

Více

Dvoustupňový Operační Zesilovač

Dvoustupňový Operační Zesilovač Dvoustupňový Operační Zesilovač Blokové schéma: Kompenzační obvody Diferenční stupeň Zesilovací stupeň Výstupní Buffer Proudové reference Neinvertující napěťový zesilovač Invertující napěťový zesilovač

Více

Zpětná vazba a linearita zesílení

Zpětná vazba a linearita zesílení Zpětná vazba Zpětná vazba přivádí část výstupního signálu zpět na vstup. Kladná zp. vazba způsobuje nestabilitu, používá se vyjímečně. Záporná zp. vazba (zmenšení vstupního signálu o část výstupního) omezuje

Více

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech Jiří Petržela základní aktivní prvky používané v analogových filtrech standardní operační zesilovače (VFA) transadmitanční zesilovače (OTA, BOTA, MOTA) transimpedanční zesilovače (CFA) proudové konvejory

Více

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou 10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou Jak to funguje Operační zesilovač je součástka, která byla původně vyvinuta

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3? TÉMA 1 a 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor uveďte název

Více

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY VZORY OTÁZEK A PŘÍKLADŮ K TUTORIÁLU 1 1. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Proč je používáme. 2. Co jsou polovodiče vlastní. 3. a) Co jsou polovodiče nevlastní. b) Jakým způsobem

Více

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ RANZISOROÝ ZESILOAČ 301-4R Hodnotu napájecího napětí určí vyučující ( CC 12). 1. Pro zadanou hodnotu I C 2 ma vypočtěte potřebnou hodnotu R C a zvolte nejbližší hodnotu rezistoru z řady. 2. Zvolte hodnotu

Více

Zesilovače biologických signálů, PPG. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Zesilovače biologických signálů, PPG. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů Zesilovače biologických signálů, PPG A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů horcik@fel.cvut.cz Zesilovače biologických signálů zesilovače pro EKG (elektrokardiografie,

Více

Operační zesilovače. U výst U - U +

Operační zesilovače. U výst U - U + Operační zesilovače Analogové obvody zpracovávají signál spojitě se měnící v čase. Nejpoužívanější součástkou v současné době je operační zesilovač. Název operační pochází z dob, kdy se používal (v elektronkovém

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH

OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH Josef Punčochář Katedra elektrotechniky, FEI, VŠB TU Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, josef.puncochar@vsb.cz Abstrakt: V textu jsou stručně popsány

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2.

Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R = 100 kω, φ = 5mW/cm 2. Nalezněte pracovní bod fotodiody pracující ve fotovoltaickem režimu. Zadáno R 00 kω, φ 5mW/cm 2. Fotovoltaický režim: fotodioda pracuje jako zdroj (s paralelně zapojeným odporem-zátěží). Obvod je popsán

Více

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = =

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = = B 4:00 hod. Elektrotechnika Pomocí věty o náhradním zdroji vypočtěte hodnotu rezistoru tak, aby do něho byl ze zdroje dodáván maximální výkon. Vypočítejte pro tento případ napětí, proud a výkon rezistoru.

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem

Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem. Zadání: A. Na číslicovém voltmetru s integračním A/D převodníkem (C50 D, MHB 706...): a) Nastavte minimum a maximum rozsahu voltmetru b)

Více

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω B 9:00 hod. Elektrotechnika a) Definujte stručně princip superpozice a uveďte, pro které obvody platí. b) Vypočítejte proudy větvemi uvedeného obvodu metodou superpozice. 0 = 30 V, 0 = 5 V R = R 4 = 5

Více

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy . Omezovače Čas ke studiu: 5 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět definovat pojmy: jednostranný, oboustranný, symetrický, nesymetrický omezovač popsat činnost omezovače amplitudy a strmosti

Více

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F. Systé my, procesy a signály I - sbírka příkladů NEŘ EŠENÉPŘ ÍKADY r 223 Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr26, je-li vstupem napě tí u a výstupem napě tí Uvaž ujte Ω, H a F u u u a) b) c) u u u d)

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo Projektu Škola CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Bc.Štěpán Pavelka Číslo VY_32_INOVACE_EL_2.17_zesilovače 8 Název Základní

Více

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier)

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier) Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier) 1) Spojte napájecí modul (Power Connection) s děličem napětí (Input Voltage Unit) a neinvertujícím zesilovačem

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech Jiří Petržela co je to šum? je to náhodný signál narušující zpracování a přenos užitečného signálu je to signál náhodné okamžité amplitudy s časově neměnnými statistickými vlastnostmi kde se vyskytuje?

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

Elektronika 2. Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Píklady P1 až P8

Elektronika 2. Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Píklady P1 až P8 Vysoká škola báská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky lektronika. Píklady P až P8 Tutor : Dr. ng. Gajdošík Libor Datum : kvten / 5 Student : Hanus Miroslav [HAN76] Forma

Více

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: C OSCILÁTO 20-4. Navrhněte C oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: - rozsah frekvencí: f 60 Hz, f 600Hz - operační

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více

Sylabus kurzu Elektronika

Sylabus kurzu Elektronika Sylabus kurzu Elektronika 5. ledna 2004 1 Analogová část Tato část je zaměřena zejména na elektronické prvky a zapojení v analogových obvodech. 1.1 Pasivní elektronické prvky Rezistor, kondenzátor, cívka-

Více

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Neznalost amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky dolní a horní RC-propusti

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny ředmět očník /y/..07/.5.00/34.0394 VY_3_NOVA_M_.9_měření statických parametrů zesilovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření vlastností střídavého zesilovače Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. Měření vlastností střídavého zesilovače Datum měření: 1. 11. 011 Datum

Více

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ Třída: A4 Školní rok: 2010/2011 1 Vlastnosti měřících přístrojů - rozdělení měřících přístrojů, stupnice měřících přístrojů, značky na stupnici - uložení otočné

Více

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR RIEDL 4.EB 11 1/8 1.Zadání a) Změřte převodní charakteristiku optočlenu WK16321 U 2 =f(i f ) b) Ověřte přesnost obdélníkových impulzů o kmitočtu 100Hz a 10kHz při proudu vysílače 0,3I fmax a 0,9I fmax

Více

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019 Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA povinná zkouška pro obor: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik školní rok 2018/2019 1. Složené obvody RC, RLC a) Sériový rezonanční obvod (fázorové diagramy, rezonanční

Více

.100[% ; W, W ; V, A, V, A]

.100[% ; W, W ; V, A, V, A] Teoretický úvod Stabilizátor napětí je elektronický obvod, který má za úkol - jak vyplývá z jeho názvu - stabilizovat napětí. Uvažujeme situaci, že na vstup stabilizátoru je přiváděno stejnosměrné napětí,

Více

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice Nakreslete schéma vyhodnocovacího obvodu pro kapacitní senzor. Základní hodnota kapacity senzoru pf se mění maximálně o pf. omu má odpovídat výstupní napěťový rozsah V až V. Pro základní (klidovou) hodnotu

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V IEDL.EB 9 /6.ZADÁNÍ a) Změřte vstupní odpor operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro konfiguraci = 0kΩ, = 0kΩ, = 0,5V, = 5V b) Ověřte funkci napěťového sledovače (A =, = 0Ω). Změřte zesílení pro

Více

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B

Popis obvodu U2403B. Funkce integrovaného obvodu U2403B ASICentrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicentrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2403B

Více

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Hlavní požadavky na ideální budič Galvanické

Více

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení: Číslo úlohy: Název úlohy: Jméno a příjmení: Třída/Skupina: / Měřeno dne: Měření na nízkofrekvenčním zesilovači Spolupracovali ve skupině Zadání úlohy: Na zadaném Nf zesilovači proveďte následující měření

Více

Generátory měřicího signálu

Generátory měřicího signálu Generátory měřicího signálu. Zadání: A. Na předloženém generátoru obdélníkového a trojúhelníkového signálu s OZ změřte: a) kmitočet f 0 b) amplitudu obdélníkového mp a trojúhelníkového mt signálu c) rozsah

Více