2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ"

Transkript

1 2. NELINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ 2.1 Úvod Na rozdíl od zapojení operačních zesilovačů (OZ), v nichž je závislost výstupního napětí na napětí vstupním reprezentována lineární funkcí (v mezích rozsahu výstupního napětí OZ), se v této úloze budeme zabývat případy aplikací OZ, kdy linearita této funkce zachována nebude. Pro získání teoretických znalostí k úloze je možno doporučit např. literaturu [2.1], str Pojem nelineární aplikace OZ je možné chápat jako několik různých alternativ: a) OZ s kladnou zpětnou vazbou nebo obecněji bez záporné zpětné vazby.v takovémto případě má nelineární charakter závislost výstupního napětí na napětí vstupním u samotného operačního zesilovače (výstupní napětí OZ nabývá prakticky pouze dvou diskrétních hodnot). Typickým příkladem takovéto aplikace je OZ pracující jako komparátor. b) OZ se zápornou zpětnou vazbou, která však obsahuje jeden nebo více prvků s nelineární voltampérovou charakteristikou. Příkladem takovéto aplikace je logaritmický zesilovač, většina typů omezovačů, tzv. ideální dioda apod. c) Případná kombinace obou předchozích možností u jediného OZ. Některé části úlohy předpokládají základní znalosti problematiky lineárních aplikací OZ Napěťový komparátor Zřejmě nejjednodušší aplikací OZ je tzv. napěťový komparátor. Jedná se o obvod, jehož výstup může nabývat pouze dvou diskrétních hodnot v závislosti na okamžité vzájemné hodnotě dvou vstupních signálů (obvykle bývá jeden z nich konstantní - referenční napětí U r ). Jako komparátor můžeme použít běžný OZ, viz schéma uvedené na obr Obr Schéma zapojení komparátoru s OZ, příklad průběhů signálů 1

2 Jeho výstupní napětí bude nabývat skokově pouze dvou hodnot, nejvyšší či nejnižší možné úrovně. v závislosti na tom, který vstup OZ bude mít v daném okamžiku vyšší napětí. Tyto úrovně se blíží mezím napájecího napětí. Rozdíl je dán obvykle úbytkem napětí na zcela otevřeném příslušném výstupním tranzistoru; uvedené úrovně napětí se označují jako napětí saturační. Při výpočtech je tedy nutno si uvědomit, že úrovně saturačních napětí jsou závislé na napájecím napětí. Při běžně používaném symetrickém napájení OZ jsou i saturační napětí symetrická a v teoretických rozborech jsou označována jako saturační napětí kladné (U OS+ ) a saturační napětí záporné (U OS- ), přičemž se předpokládá U OS+ = U OS-. Jak je z obr. 2.1 patrné, je OZ zapojen bez jakýchkoli zpětných vazeb, takže jeho zesílení je shodné s katalogovým údajem pro zesílení v otevřené smyčce. To se samozřejmě negativně odrazí na dynamických vlastnostech chování výstupu OZ při přechodu z jedné saturace do druhé. Odezva výstupu nebude tedy ideální - překlápěcí hrany výstupního obdélníkového průběhu nebudou ve skutečnosti svislé, nýbrž pouze šikmé, protože k překlopení z jedné saturace do druhé je potřeba určitá doba, v katalogových údajích označovaná jako tzv. doba přeběhu. Velmi často má jedno ze vstupních napětí konstantní úroveň, pak je obvykle značeno jako napětí referenční U r. Pozn.: na obr. 2.1 je naznačeno napájení OZ. Pokud na dalších schématech nebude, rozumí se automaticky symetrické napájení. Komparátor podle obr. 2.1 může mít při praktickém použití jednu nevýhodu. Při průchodu vstupního napětí rozhodovací úrovní (tj. při shodnosti napětí na obou vstupech OZ) nelze nijak přesně stanovit při jak velkém napěťovém rozdílu mezi vstupy dojde ke změně na výstupu OZ. Praktickým důsledkem tohoto jevu je nedefinované chování výstupu komparátoru v případě, kdy na alespoň jeden ze vstupních signálů je superponován šumový signál a to i s velmi malou amplitudou, což je v technické praxi velmi běžný jev (viz obr. 2.2, kde pro názornost U r = 0). Obr. 2.2 Příklad průběhu výstupního napětí komparátoru podle obr. 2.1 při šumu na vstupu Při průchodu vstupního signálu se superponovaným šumem komparační úrovní komparátoru dochází k náhodnému překlápění výstupu OZ mezi saturacemi po dobu dokud vstupní signál nepřekročí komparační úroveň s dostatečnou napěťovou rezervou. Tento nedostatek lze odstranit zavedením hystereze a to doplněním obvodu z obr. 2.1 o kladnou zpětnou vazbu, realizovanou podle obr. 2.3 odporovým děličem R 1 a R 2. 2

3 Obr. 2.3 Schéma zapojení invertujícího komparátoru s hysterezí Obdobné chování je možno vysledovat u zapojení neinvertujícího komparátoru s hysterezí (viz obr. 2.4). Obr. 2.4 Schéma zapojení neinvertujícího komparátoru s hysterezí Výstup komparátoru bývá obvykle vstupem logického obvodu. V případě použití OZ může vzniknout problém s napěťovým přizpůsobením. Proto se vyrábějí obvody určené speciálně pro tyto případy, které nemají aktivní výstup; jejich výstupní obvod je obvykle obdobou výstupu logického obvodu, tzv. výstupu s otevřeným kolektorem. Nelineárních aplikací OZ je nepřeberné množství. Pro alespoň částečné seznámení s touto problematikou zde uvedeme pouze několik typických příkladů. Vážnějším zájemcům o tuto problematiku je možno doporučit opět např. literaturu [2.1] tj. Vysoký, O.: Elektronické systémy II, skriptum FEL ČVUT, 1997, str Příklady zapojení omezovačů s OZ Dosud jsme předpokládali, že výstupní napětí OZ nabývá při nelineární aplikaci OZ pouze hodnot saturačních napětí. Pro požadované napěťové přizpůsobení k následujícím obvodům je možno použít některých typů omezovačů (tvarovačů) s OZ. Jedno z nejjednodušších zapojení omezovače využívající OZ je na obr V obvodu záporné zpětné vazby OZ je zapojena dioda (v tomto případě Zenerova), umožňující nelineárním průběhem své VA charakteristiky oboustranné nesymetrické omezení amplitudy na výstupu OZ. Obr. 2.5 Příklad zapojení omezovače s OZ 3

4 Přivedeme - li na vstup napětí záporné vůči U r, poteče z výstupu OZ proud do uzlu na invertujícím vstupu OZ. Protože proud do vstupu OZ uvažujeme nulový, musí se při změně u I měnit proud diodou. Zenerovo napětí U Z diody však ve velké oblasti VA charakteristiky diody zůstává téměř konstantní; to znamená, že výstupní napětí OZ bude za předpokladu u vst U r prakticky nezávislé na změnách vstupního napětí. Pro u I U r, je Zenerova dioda polarizována záporným napětím na výstupu OZ v propustném směru. Pro U r = 0V její napětí naměříme na výstupu OZ. Požadujeme - li tedy např. symetrické omezení vstupního napěťového průběhu, použijeme ve větvi záporné zpětné vazby dvojici antisériově zapojených Zenerových diod se shodnými hodnotami U Z. Pomocí OZ lze realizovat např. jednocestný operační usměrňovač (je znám též pod pojmem ideální dioda). Pomocí OZ lze eliminovat odpor diody v propustném směru i napětí otevřeného přechodu. Při popisu funkce obvodu podle schéma zapojení uvedeného na obr. 2.6 nebudeme pro jednoduchost uvažovat větev se vstupem U r. Pokud je u I < 0V je výstupní napětí OZ kladné, dioda D 1 je polarizována v propustném směru a omezuje výstupní napětí OZ na hodnotu jejího prahového napětí. Dioda D 2 je polarizována v nepropustném směru a výstup obvodu (u O ) je tedy prakticky odpojen od výstupu OZ; je připojen přes rezistor R 2 k invertujícímu vstupu OZ, na kterém se udržuje virtuální nula. Překročí - li vstupní napětí rozhodovací úroveň (závislou na U r ) směrem do kladných hodnot, dioda D 1 se uzavře. Otevře se však v propustném směru polarizovaná dioda D 2 a přes ní se do obvodu záporné zpětné vazby OZ zapojí rezistor R 2. Zesílení obvodu tedy bude dáno poměrem odporů R 1 a R 2 (též směrnice přímky na statické charakteristice obvodu); na výstupu OZ bude napětí zápornější (o napětí diody D 2 ) než na výstupu obvodu. Změnou polarity a hodnoty referenčního napětí je možno posouvat statickou charakteristiku obvodu po ose u I. Obr. 2.6 Schéma zapojení a převodní charakteristiky jednocestného operačního usměrňovače Pro získání absolutní hodnoty vstupního signálu (dvoucestně usměrněného napětí) můžeme použít např. zapojení uvedené na obr Levá část obvodu s OZ A je zapojena jako jednocestný operační usměrňovač. Pravá část obvodu s OZ B pak jako součtový zesilovač. Pro polaritu u I > 0V se na výstupu obvodu objeví (pro uvedené vzájemné poměry odporů) napětí u I se zesílením -1 v součtu s výstupem OZ A (-u I ) se zesílením -2. To znamená, že u O = u I. Pro polaritu u I < 0V je na výstupu OZ A nulové napětí, takže u O = - u I. 4

5 Obr. 2.7 Schéma zapojení obvodu absolutní hodnoty Protože jsou v této aplikaci použity dva kaskádně řazené OZ, povšimněme si ještě vlivu parametrů OZ při jejich použití v popsaném zapojení. Ze statických vlastností OZ má největší negativní vliv vstupní napěťová resp. proudová nesymetrie. U OZ A může způsobit nesymetrický posun výstupního napětí pro jednu polaritu vstupního signálu a tím výrazně ovlivnit funkci obvodu. Dynamické vlastnosti reálných OZ, především malá rychlost přeběhu, zavádí do převodní charakteristiky obvodu určitou hysterezi při vyšších frekvencích vstupního signálu Příklad zapojení klopného obvodu s OZ Jako příklad zapojení klopného obvodu s OZ si zde uvedeme jedno z možných zapojení astabilního klopného obvodu (AKO), viz obr Obr. 2.8 Schéma zapojení AKO s OZ Základem je zapojení invertujícího komparátoru s hysterezí. Kondenzátor C je nabíjen z výstupu OZ přes rezistor R 3, resp. přes paralelní kombinaci R 3 a R 4. Frekvenci kmitů obvodu, resp. periodu, lze odvodit z popisu průběhu napětí na kondenzátoru. Napětí na kondenzátoru má exponenciální průběh s amplitudou danou šířkou hysterezní smyčky komparátoru. 5

6 2.1.4 Příklad zapojení generátoru tvarových kmitů Zapojením většího počtu OZ do kaskády můžeme získat nepřeberné množství obvodů realizujícím nejrůznější generátory, převodníky a pod. Jedno z jednodušších zapojení generátoru trojúhelníkového (a obdélníkového) průběhu je naznačeno na obr Obr. 2.9 Schéma zapojení jednoduchého generátoru trojúhelníkového průběhu napětí Jedná o kaskádně řazený neinvertující komparátor s OZ A a invertující integrátor s OZ B, se zpětnou vazbou realizovanou spojením výstupu integrátoru se vstupem komparátoru (lichý počet inverzí ve smyčce je nutnou podmínkou pro vznik kmitů). Výstupní napětí komparátoru má obdélníkový průběh. Napětí na výstupu integrátoru má trojúhelníkový tvar s amplitudou danou šířkou hysterezní smyčky komparátoru. Ta také, spolu s časovou konstantou R 3 C (ev. jak je na obr. 2.9 naznačeno s časovými konstantami odlišnými podle polarity signálu) a hodnotami saturačních napětí na výstupu komparátoru, určuje frekvenci signálu. Předpokládáme - li např. výstup komparátoru v kladné saturaci, pak napětí na výstupu integrátoru klesá po přímce se směrnicí danou integrační konstantou integrátoru a velikostí saturačního napětí na výstupu komparátoru, až do okamžiku, v němž dosáhne hodnoty totožné s rozhodovací úrovní komparátoru. Výstup komparátoru v tom okamžiku přejde do záporné saturace a celý děj se opakuje, tentokrát s opačnou směrnicí napěťového průběhu na výstupu integrátoru. Pro výpočet parametrů obvodu stačí určit hodnoty rozhodovacích úrovní komparátoru a ty dosadit do vztahu popisujícího chování invertujícího integrátoru Příklad zapojení převodníku napětí/frekvence Jako příklad převodníků s kaskádním řazením OZ si ukážeme převodník U/f. Jedno z možných zapojení obvodu je naznačeno na obr Obr Schéma zapojení jednoduchého převodníku napětí - frekvence 6

7 Zapojení, podobně jako u funkčního generátoru, sestává z kaskádně řazených obvodů s OZ zastávajících každý jen jednu funkci, se smyčkou zpětné vazby realizovanou spojením výstupu posledního obvodu - invertujícího komparátoru s hysterezí - s ovládacím vstupem prvního obvodu v kaskádě, realizujícího zesilovač s logicky ovládaným znaménkem zesílení. Prostředním členem kaskády je invertující integrátor s pevně nastavenou integrační konstantou R 3 C. Zesilovač s logicky ovládaným znaménkem zesílení má pro uvedené vzájemné poměry odporů zesílení rovno -1 při sepnutém spínači T a +1 při spínači rozepnutém. Reálným provedením spínače je spínací tranzistor. Vstupní napětí u I je přes obvod zesilovače s logicky ovládaným znaménkem zesílení přivedeno na vstup invertujícího integrátoru, který toto napětí integruje tak dlouho, dokud napětí jeho výstupu nedosáhne rozhodovací úrovně invertujícího komparátoru. V tom okamžiku komparátor překlopí, na což prostřednictvím spínače zareaguje obvod zesilovače s logicky ovládaným znaménkem zesílení a změní polaritu vstupního napětí integrátoru. Integrátor tedy bude integrovat na opačnou stranu tak dlouho, dokud nedojde k opětnému překlopení komparátoru. Protože integrační konstanta invertujícího integrátoru je pevně dána, bude střída překlápění komparátoru rovna jedné a frekvence překlápění bude záviset jedině na velikosti napětí přiváděného na vstup převodníku. Postup odvození vztahů potřebných pro výpočet parametrů obvodu je obdobný jako v případě funkčního generátoru. 2.2 Řešený příklad Zadání: Pro zapojení na obr. 2.11, (předpokládejte ideální diodu, sat. napětí OZ U OSA = ±10V): a) určete funkci obvodu b) nakreslete v měřítku převodní charakteristiku u K = f (u O ) c) nakreslete v měřítku časové průběhy signálů u K, u O a u + d) určete frekvenci výstupu f O e) zvažte vliv reálné diody (U F 0,7V), tj. určete novou frekvenci f O Obr K řešenému příkladu Řešení: a) Jedná se o astabilní klopný obvod složený z neinvertujícího komparátoru s hysterezí a invertujícího integrátoru. b) Pro u O kladné: U P1 = 0 (prahové napětí hysterezní smyčky komparátoru), pro u O záporné: 7

8 U P2 R2 R + R 1 2 U OSA R1 ( + ) = 0 U P2 5,6V R + R 1 2 převodní charakteristika u K = f (u O ) - viz obr. 2.12(A) c) Časové průběhy signálů u K, u O a u + - viz obr. 2.12(B) T d) t1 = t2 = 2 e) u U O UOSAt = CR 3 1 T 17,2ms f O 58Hz R1 = ( R U U ( + ) ) = 525, V f O 62Hz ' P2 OSA F Neřešené příklady Obr K řešenému příkladu Zadání I.: Pro obvod zapojený podle schéma na obr. 2.13, (předpokládejte ideální diody, saturační napětí OZ U OS = ±15V, R 1 = R 2 = R 3 = 10KΩ) nakreslete v měřítku převodní charakteristiku u O = f (u I ) Obr K neřešenému příkladu I. 8

9 Zadání II: Pro obvod zapojený podle schéma na obr. 2.14, (předpokládejte ideální diody, saturační napětí OZ U OS = ±15V): a) určete funkci obvodu b) nakreslete v měřítku převodní charakteristiku u O = f (u 2 ) c) nakreslete v měřítku časové průběhy signálů u 1, u 2 a u O pro u I = +5V d) určete frekvenci výstupu f O pro u I = +5V Obr K neřešenému příkladu II. 2.4 Domácí příprava A. Vypočtěte hodnoty rezistorů R 2 a R 3 (R 1 = 10KΩ) a hodnotu referenčního napětí U r pro invertující komparátor s hysterezí zapojeného podle obr Požadovaná prahová napětí hysterezní smyčky jsou +2V a +4V. Saturační napětí OZ předpokládejte cca ± 7V. B. Přepočítejte hodnoty z předchozího zapojení tak, aby parametry statické charakteristiky byly stejné i u neinvertujícího komparátoru s hysterezí zapojeného podle obr C. Pro oba typy komparátorů určete přibližně statickou převodní charakteristiku, zapojíte-li do série s rezistorem R2 diodu (pro oba případy se stejnou polarizací, U r = 0V). D. Uveďte postup pro odvození délky periody signálu na výstupu AKO zapojeného podle obr E. Navrhněte hodnoty součástek AKO podle obr. 2.8 (R 2 = 10K, R 4 =1K) tak, aby perioda výstupního obdélníkového průběhu byla t O = 1,05ms při střídě δ = 0,05 a rozkmitu napěťového průběhu na kondenzátoru 10V šš. Sat. napětí OZ předpokládejte cca ±7V (viz obr. 2.15). F. Navrhněte úpravu předchozího zapojení AKO, které by zaručilo stejné parametry pro zadání podle předchozího bodu (vypočítejte hodnoty součástek), při nesymetrickém napájení +15V (saturační napětí předpokládejte cca +14V a +1V). 9

10 Obr K bodu E. domácí přípravy 2.5 Popis měřicího přípravku K sestavování nelineárních aplikací s OZ je využívána stavebnice DOMINOPUTER. Moduly OZ této stavebnice jsou osazeny přesnými přístrojovými operačními zesilovači OP27 a obsahují též převodníky napětí z napájecího napětí modulů +5V na dvě symetrická napětí pro napájení OZ, na úrovních cca ±8V. Tyto moduly neumožňují změnu napájecího napětí či nesymetrické napájení OZ. 2.6 Úkoly měření Obr K bodu 4. úkolů měření 1. Ověřte správnost výpočtů bodu A domácí přípravy. Nakreslete v měřítku změřenou statickou převodní charakteristiku a vysvětlete případné rozdíly proti teoretickým výpočtům. 2. Ověřte správnost výpočtů bodu B domácí přípravy stejně jako v předchozím bodu Ověřte správnost Vašeho řešení bodu C domácí přípravy. Nakreslete pro oba případy schéma zapojení se zvolenou polaritou diod a změřené statické převodní charakteristiky. 4. Změřte statické převodní charakteristiky obvodů podle obr Obě charakteristiky zakreslete v měřítku do společného grafu. 5. Sestavte obvod pro realizaci absolutní hodnoty signálu podle obr. 2.7 (R = 10KΩ). Zapojení navrhněte tak, aby výstupní napětí u O bylo vždy kladné. Změřte statickou charakteristiku obvodu, zejména v okolí počátku, a zakreslete ji do grafu (případné nesymetrie charakteristiky se pokuste odstranit). Určete horní mezní frekvenci obvodu. Jaké parametry OZ ovlivňují tuto hodnotu? 6. Ověřte správnost výpočtů bodu E domácí přípravy. 10

11 7. Navrhněte generátor trojúhelníkového průběhu podle obr Pro R 1 = R 3 = 100KΩ vypočtěte hodnoty ostatních součástek tak, aby výstupní frekvence byla 2kHz a amplituda napěťového průběhu na výstupu integrátoru 10V šš. Správnost návrhu experimentálně ověřte. Zakreslete charakteristické průběhy na výstupech obou OZ v měřítku do jednoho grafu. Zapojte paralelně k R 3 diodu (R 4 = 0) a zakreslete nové průběhy. 8. Navrhněte převodník U/f podle obr tak, aby převodní konstanta byla 100Hz/V, při C = 100nF a R 1 = R 2 = R = 10KΩ. Obvod zapojte a změřte linearitu převodu pro 0 < u I < +10V. Zakreslete v měřítku do grafu průběhy na výstupech všech OZ. 2.7 Literatura [2.1] Vysoký, O.: Elektronické systémy II, skriptum FEL ČVUT, 1997 [2.2] Kodeš, J., Krejčiřík, A., Vobecký, J.: Elektronika přednášky, skriptum FEL ČVUT, 1994 [2.3] Krejčiřík, A., Rozehnal, Z., Vobecký, J., Záhlava, V.: Elektronika laboratorní cvičení, skriptum FEL ČVUT, 1993 [2.4] Neumann, P., Uhlíř, J.: Elektronické systémy II - přednášky, skriptum FEL ČVUT, 1991 [2.5] Dostál, J.: Operační zesilovače, SNTL,

Operační zesilovače. U výst U - U +

Operační zesilovače. U výst U - U + Operační zesilovače Analogové obvody zpracovávají signál spojitě se měnící v čase. Nejpoužívanější součástkou v současné době je operační zesilovač. Název operační pochází z dob, kdy se používal (v elektronkovém

Více

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy . Omezovače Čas ke studiu: 5 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět definovat pojmy: jednostranný, oboustranný, symetrický, nesymetrický omezovač popsat činnost omezovače amplitudy a strmosti

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs 1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

Studium klopných obvodů

Studium klopných obvodů Studium klopných obvodů Úkol : 1. Sestavte podle schématu 1 astabilní klopný obvod a ověřte jeho funkce.. Sestavte podle schématu monostabilní klopný obvod a buďte generátorem a sledujte výstupní napětí.

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů OPEAČNÍ ZESLOVAČ (OZ) Operační zesilovač je polovodičová součástka vyráběná formou integrovaného obvodu vyznačující se velkým napěťovým zesílením vstupního rozdílového napětí (diferenciální napěťový zesilovač).

Více

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2 POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 2 (zimní semestr 2012/2013, kompletní verze, 21. 11. 2012) Téma 2 / Úloha 1: (jednocestný usměrňovač s filtračním kondenzátorem) Simulace (např. v MicroCapu)

Více

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu

popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu 4. Operační usměrňovače Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat činnost základních zapojení operačních usměrňovačů samostatně změřit zadanou úlohu Výklad Operační

Více

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E OPERAČNÍ ZESILOVAČE OPERAČNÍ ZESILOVAČE Z NÁZVU SE DÁ USOUDIT, ŽE SE JEDNÁ O ZESILOVAČ POUŽÍVANÝ K NĚJAKÝM OPERACÍM. PŮVODNÍ URČENÍ SE TÝKALO ANALOGOVÝCH POČÍTAČŮ, KDE OPERAČNÍ ZESILOVAČ DOKÁZAL USKUTEČNIT

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ Datum: 1 v jakém zapojení pracuje tranzistor proč jsou v obvodu a jak se projeví v jeho činnosti kondenzátory zakreslené v obrázku jakou hodnotu má odhadem parametr g m v uvedeném pracovním bodu jakou

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_2.18_měření napěťového komparátoru Střední odborná škola a Střední odborné

Více

1.6 Operační zesilovače II.

1.6 Operační zesilovače II. 1.6 Operační zesilovače II. 1.6.1 Úkol: 1. Ověřte funkci operačního zesilovače ve funkci integrátoru 2. Ověřte funkci operačního zesilovače ve funkci derivátoru 3. Ověřte funkci operačního zesilovače ve

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

Operační zesilovač (dále OZ)

Operační zesilovač (dále OZ) http://www.coptkm.cz/ Operační zesilovač (dále OZ) OZ má složité vnitřní zapojení a byl původně vyvinut pro analogové počítače, kde měl zpracovávat základní matematické operace. V současné době je jeho

Více

Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření vlastností střídavého zesilovače Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. Měření vlastností střídavého zesilovače Datum měření: 1. 11. 011 Datum

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

Generátory měřicího signálu

Generátory měřicího signálu Generátory měřicího signálu. Zadání: A. Na předloženém generátoru obdélníkového a trojúhelníkového signálu s OZ změřte: a) kmitočet f 0 b) amplitudu obdélníkového mp a trojúhelníkového mt signálu c) rozsah

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou 10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou Jak to funguje Operační zesilovač je součástka, která byla původně vyvinuta

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo Projektu Škola CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Bc.Štěpán Pavelka Číslo VY_32_INOVACE_EL_2.17_zesilovače 8 Název Základní

Více

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač Ústav fyzikální elekotroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 3 Úloha 7. Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve

Více

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1 POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1 (zimní semestr 2012/2013, kompletní verze, 2. 11. 2012) Téma 1 / Úloha 1: (zesilovač napětí s ideálním operačním zesilovačem) Úkolem je navrhnout dva různé

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V IEDL 4.EB 8 1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte napěťovou nesymetrii operačního zesilovače pro různé hodnoty zpětné vazby (1kΩ, 10kΩ, 100kΩ) b) Změřte a graficky znázorněte přenosovou charakteristiku invertujícího

Více

Měření na bipolárním tranzistoru.

Měření na bipolárním tranzistoru. Měření na bipolárním tranzistoru Změřte a nakreslete čtyři výstupní charakteristiky I C = ( CE ) bipolárního tranzistoru PNP při vámi zvolených hodnotách I B Změřte a nakreslete dvě převodní charakteristiky

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Sylabus kurzu Elektronika

Sylabus kurzu Elektronika Sylabus kurzu Elektronika 5. ledna 2004 1 Analogová část Tato část je zaměřena zejména na elektronické prvky a zapojení v analogových obvodech. 1.1 Pasivní elektronické prvky Rezistor, kondenzátor, cívka-

Více

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů Diagnostika a testování elektronických systémů Úloha A2: 1 Operační zesilovač Jméno: Datum: Obsah úlohy: Diagnostika chyb v dvoustupňovém operačním zesilovači Úkoly: 1) Nalezněte poruchy v operačním zesilovači

Více

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody Jiří Hospodka katedra Teorie obvodů, ČVUT FEL 26. května 2008 Jednodušší zadání Zadání 1: Jednostupňový sledovač napětí maximální počet bodů 10

Více

Schmittův klopný obvod

Schmittův klopný obvod Schmittův klopný obvod Použité zdroje: Antošová, A., Davídek, V.: Číslicová technika, KOPP, České Budějovice 2007 Malina, V.: Digitální technika, KOOP, České Budějovice 1996 http://pcbheaven.com/wikipages/the_schmitt_trigger

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Projekt - Voltmetr Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Náplň Projekt Voltmetr Princip převodu Obvodové řešení

Více

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ RANZISOROÝ ZESILOAČ 301-4R Hodnotu napájecího napětí určí vyučující ( CC 12). 1. Pro zadanou hodnotu I C 2 ma vypočtěte potřebnou hodnotu R C a zvolte nejbližší hodnotu rezistoru z řady. 2. Zvolte hodnotu

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO 1 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO 1 Zadání 1. Sestavte generátor s derivačními články a hradly NAND s uvedenými hodnotami rezistorů a kapacitorů. Zobrazte časové průběhy v důležitých uzlech.

Více

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω. Časovač 555 NE555 je integrovaný obvod používaný nejčastěji jako časovač nebo generátor různých pravoúhlých signálů. Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz) Provazník oscilatory.docx Oscilátory Oscilátory dělíme podle několika hledisek (uvedené třídění není zcela jednotné - bylo použito vžitých názvů, které vznikaly v různém období vývoje a za zcela odlišných

Více

Měření na bipolárním tranzistoru.

Měření na bipolárním tranzistoru. Měření na bipolárním tranzistoru Změřte a nakreslete čtyři výstupní charakteristiky I C = ( CE ) bipolárního tranzistoru PNP při vámi zvolených hodnotách I B Změřte a nakreslete dvě převodní charakteristiky

Více

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD

VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD Universita Pardubice Ústav elektrotechniky a informatiky Elektronické součástky Laboratorní cvičení č.1 VOLTAMPÉROVÉ CHARAKTERISTIKY DIOD Jméno: Pavel Čapek, Aleš Doležal, Lukáš Kadlec, Luboš Rejfek Studijní

Více

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier)

Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier) Teoretický rozbor : Postup měření : a) Neinvertující zesilovač napětí (Noninverting Amplifier) 1) Spojte napájecí modul (Power Connection) s děličem napětí (Input Voltage Unit) a neinvertujícím zesilovačem

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

Operační zesilovač. 1 Teoretická část

Operační zesilovač. 1 Teoretická část Operační zesilovač Klíčovou součástkou v analogových obvodech je operační zesilovač (dále jen OZ). Pod tímto názvem rozumíme elektronický zesilovač s velkým zesílením, velkým vstupním a malým výstupním

Více

MĚŘENÍ NA INTEGROVANÉM ČASOVAČI Navrhněte časovač s periodou T = 2 s.

MĚŘENÍ NA INTEGROVANÉM ČASOVAČI Navrhněte časovač s periodou T = 2 s. MĚŘENÍ NA INTEGOVANÉM ČASOVAČI 555 02-4. Navrhněte časovač s periodou T = 2 s. 2. Časovač sestavte na modulovém systému Dominoputer, startovací a nulovací signály realizujte editací výstupů z PC.. Změřte

Více

Teoretický úvod: [%] (1)

Teoretický úvod: [%] (1) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

Rezonanční řízení s regulací proudu

Rezonanční řízení s regulací proudu 1 Rezonanční řízení s regulací proudu Ing. Ladislav Kopecký, 15.12. 2013 Provozování střídavého motoru v režimu sériové rezonance vyžaduje nižší napětí než napájení stejného motoru ze sítě 230V/50Hz. To

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_03_Filtrace a stabilizace Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření parametrů operačních zesilovačů, část 3-7-5 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 21 Číslo materiálu:

Více

Zesilovače biologických signálů, PPG. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Zesilovače biologických signálů, PPG. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů Zesilovače biologických signálů, PPG A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů horcik@fel.cvut.cz Zesilovače biologických signálů zesilovače pro EKG (elektrokardiografie,

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tématická sada:

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Neznalost amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky dolní a horní RC-propusti

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V IEDL.EB 9 /6.ZADÁNÍ a) Změřte vstupní odpor operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro konfiguraci = 0kΩ, = 0kΩ, = 0,5V, = 5V b) Ověřte funkci napěťového sledovače (A =, = 0Ω). Změřte zesílení pro

Více

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2 Pro zadané hodnoty napájecího napětí, odporů a zesilovacího činitele β vypočtěte proudy,, a napětí,, (předpokládejte, že tranzistor je křemíkový a jeho pracovní bod je nastaven do aktivního normálního

Více

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita?

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita? PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZČU V PLZNI KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita? Pavel Benajtr 17. dubna 2010 Obsah 1 Úvod... 1 2 Reálná elektronická

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.7/1.5./34.521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností lineárních stabilizátorů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednoduchých lineárních stabilizátorů

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-7-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:

Více

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum... Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při

Více

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR RIEDL 4.EB 11 1/8 1.Zadání a) Změřte převodní charakteristiku optočlenu WK16321 U 2 =f(i f ) b) Ověřte přesnost obdélníkových impulzů o kmitočtu 100Hz a 10kHz při proudu vysílače 0,3I fmax a 0,9I fmax

Více

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 6 Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů Datum měření:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % )

Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Impulsní regulátor ze změnou střídy ( 100 W, 0,6 99,2 % ) Školní rok: 2007/2008 Ročník: 2. Datum: 12.12. 2007 Vypracoval: Bc. Tomáš Kavalír Zapojení

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Elektronika pro informační technologie (IEL) Elektronika pro informační technologie (IEL) Čtvrté laboratorní cvičení Brno University of Technology, Faculty of Information Technology Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole Petr Veigend,iveigend@fit.vutbr.cz

Více

3. D/A a A/D převodníky

3. D/A a A/D převodníky 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny.

Více

7. Určete frekvenční charakteristiku zasilovače v zapojení jako dolní propust. U 0 = R 2 U 1 (1)

7. Určete frekvenční charakteristiku zasilovače v zapojení jako dolní propust. U 0 = R 2 U 1 (1) Úkoly 7 Operační zesilovač. Ověřte platnost vztahu pro výstupní napětí zesilovače při zapojení s invertujícím vstupem.. Určete frekvenční charakteristiku zesilovače při zapojení s neinvertujícím vstupem.

Více

5. A/Č převodník s postupnou aproximací

5. A/Č převodník s postupnou aproximací 5. A/Č převodník s postupnou aproximací Otázky k úloze domácí příprava a) Máte sebou USB flash-disc? b) Z jakých obvodů se v principu skládá převodník s postupnou aproximací? c) Proč je v zapojení použit

Více

Zpětná vazba a linearita zesílení

Zpětná vazba a linearita zesílení Zpětná vazba Zpětná vazba přivádí část výstupního signálu zpět na vstup. Kladná zp. vazba způsobuje nestabilitu, používá se vyjímečně. Záporná zp. vazba (zmenšení vstupního signálu o část výstupního) omezuje

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

Elektrotechnická zapojení

Elektrotechnická zapojení Elektrotechnická zapojení 1. Obvod s rezistory Na základě níže uvedeného obrázku vypočítejte proudy I1, I2, I3. R1 =4Ω, R2 =2Ω, R3 =6Ω, R4 =1Ω, R5 =5Ω, R6 =3Ω, U01 =48V 2. Obvod s tranzistorem počet bodů:

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 9 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku zenerovy diody v propustném i závěrném směru. Charakteristiky znázorněte graficky. b) Vypočtěte a graficky znázorněte statický odpor diody

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním

Více

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU PŘEHODOVÝ JEV V OBVOD Pracovní úkoly:. Odvoďte vztah popisující časovou závislost elektrického napětí na kondenzátoru při vybíjení. 2. Měřením určete nabíjecí a vybíjecí křivku kondenzátoru. 3. rčete nabíjecí

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY ELEKTRONIKA Maturitní témata 2018/2019 26-41-L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Řešení lineárních obvodů - vysvětlete postup řešení el.obvodu ohmovou metodou (postupným zjednodušováním) a vyřešte

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou

Více

Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem

Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem Základní vlastnosti číslicového voltmetru s měřicím usměrňovačem. Zadání: A. Na číslicovém voltmetru s integračním A/D převodníkem (C50 D, MHB 706...): a) Nastavte minimum a maximum rozsahu voltmetru b)

Více

Zvyšující DC-DC měnič

Zvyšující DC-DC měnič - 1 - Zvyšující DC-DC měnič (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2007 Na obr. 1 je nakresleno principielní schéma zapojení zvyšujícího měniče, kterému se také říká boost nebo step-up converter. Princip je založen,

Více

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika Základní pojmy z oboru výkonová elektronika prezentace k přednášce 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. výkonová elektronika obor,

Více

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH Přednáška 1 - Obsah i 1 Analogová integrovaná technika (AIT) 1 1.1 Základní tranzistorová rovnice... 1 1.1.1 Transkonduktance... 2 1.1.2 Výstupní dynamická impedance tranzistoru...

Více

Teorie elektronických

Teorie elektronických Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha číslo 1 návod k měření Zpětná vazba a kompenzace Změřte modulovou kmitočtovou charakteristiku invertujícího zesilovače v zapojení s operačním zesilovačem

Více

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat Parametrický stabilizátor napětí s tranzistorem C CE E T D B BE Funkce stabilizátoru je založena na konstantní velikosti napětí. Pokles výstupního napětí způsobí zvětšení BE a tím větší otevření tranzistoru.

Více

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU &1. Které elektrické stroje jsou spotřebiči jalového výkonu a na co ho potřebují? &2. Nakreslete fázorový diagram RL zátěže připojené na zdroj střídavého napětí. &2.1 Z fázorového

Více

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností jednostupňových zesilovačů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednostupňových zesilovačů a to jak

Více