Název: Návrh prodeje bytového domu Tišnovská 118 včetně pozemků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název: Návrh prodeje bytového domu Tišnovská 118 včetně pozemků"

Transkript

1 Rada města Brna MMB ZM7//ýf Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 21. června 2016 Název: Návrh deje bytového domu Tišnovská 118 včetně pozemků Obsah: Podmínky kupní smlouvy Důvodová zpráva Podmínky nabídky deje pozemků s bytovými domy schválené ZMB č. Z7/05 dne Příslib úvěru Snímek katastrální mapy Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Brna schvaluje 1. dej - pozemku p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m 2 se stavbou č.p. 1490, způsob využití bydlení, - pozemku p.č. 1926/1 - zahrada o výměře 70 m 2, - pozemku p.č. 1926/2 - ostatní plocha o výměře 47 m 2, - pozemku p.č. 1961/40 - ostatní plocha o výměře 76 m 2, - pozemku p.č. 1961/41 - ostatní plocha o výměře 25 m 2, vše v k.ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno - sever, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č těchto usnesení; 2. zřízení zástavního práva kvýše uvedeným nemovitým věcem ve spěch České spořitelny, a.s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitých věcí Bytovému družstvu Tišnovská 118, družstvo. Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna jednala na schůzi č. R7/067 konané dne a doporučila ke schválení. Zpracoval: Bytový odbor Předkládá: Rada města Brna (ipt/tf

2 Podmínkv kup ní smlouvy 1. Prodávající: 2. Kupující: Statutární město Brno Bytové družstvo Tišnovská 118, družstvo se sídlem Tišnovská 1490/118, Černá Pole, Brno IČO: zastoupené předsedou družstva: 3. Předmět deje: Pozemek p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m 2 se stavbou č.p. 1490, způsob využití bydlení, pozemek p.č. 1926/1 - zahrada o výměře 70 m 2, pozemek p.č. 1926/2 - ostatní plocha o výměře 47 m 2, pozemek p.č. 1961/40 - ostatní plocha o výměře 76 m 2, pozemek p.č. 1961/41 - ostatní plocha o výměře 25 m 2, vše v Brně, k.ú. Černá Pole, se všemi dalšími součástmi a příslušenstvím, včetně vodovodní a kanalizační přípojky, venkovními úpravami a trvalými porosty. 4. Kupní cena: 5. Splatnost: 6. Věcné břemeno: 7. Zástavní právo: 8. Jiné ustanovení: Stanovena dohodou ve výši ,- Kč ,- Kč před podpisem smlouvy Nesjednává se. Sjednává se ve spěch České spořitelny, a.s. Kupující hlašuje, že vůči dávajícímu nemá žádné nároky v souvislosti s nabídkou deje nemovitých věcí, popsaných v předmětu deje, učiněné dávajícím dne na základě usnesení Zastupitelstva města Brna Z6/037. konaného dne dle Pravidel deje domů, bytů a nebytových stor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob /dále jen původní nabídka/ a změněné usnesením Zastupitelstva města Brna Z7/05 ze dne a Z7/16 ze dne /dále jen změněná nabídka/. Kupující hlašuje, že nároky v souvislosti s původní nabídkou a následně změněnou nabídkou nemají vůči dávajícímu ani jeho členové, kterým byla původní nabídka jako nájemcům v domě Tišnovská 118 dávajícím učiněna, neboť jim žádná škoda ani jiná újma nevznikla, všechny vztahy mezi kupujícím, jeho členy a dávajícím týkající se deje nemovitých věcí, původní nabídky a změněné nabídky jsou uzavřením této smlouvy vypořádány. Prohlášení všech členů kupujícího, kterým byla původní nabídka dávajícího učiněna, že nemají vůči dávajícímu žádné nároky včetně nároku na náhradu škody v souvislosti s původní nabídkou dávajícího a následně změněnou nabídkou dávajícího, nebudou vůči dávajícímu uplatňovat žádné nároky v souvislosti s dejem nemovitých věcí kupujícímu, bude přílohou č. 1 kupní smlouvy. Kupující

3 hlašuje, že toto hlášení podepsaly všechny osoby, kterým byla původní nabídka dávajícím učiněna, staly se členy kupujícího a neukončily své členství z důvodu změněné nabídky deje nemovitých věcí. Kupující bere na vědomí, že pozemek p.č v k.ú. Černá Pole je dotčen přípojkami inženýrských sítí, a to kabely NN, vodovodní přípojkou a přípojkou NTL plynovodu a zavazuje se tato zařízení na pozemku ponechat. Kupující bere na vědomí, že dejem nemovitých věcí za uvedenou kupní cenu je mu poskytována veřejná podpora ve výši ,- Kč, což je rozdíl mezi cenou kupní a cenou obvyklou. Kupující bere na vědomí, že pokud bude zjištěno, že dej nemovitých věcí za podmínek této kupní smlouvy je tiprávní veřejnou podporou ve smyslu článku 87 Smlouvy o založení Evropského společenství, může být Evropskou komisí nařízeno tuto podporu včetně úroků vrátit. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými středky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména 9 odstavce 2 zákona č. 61/2006 Sb.). Smluvní strany se dohodly, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

4 Důvodová zpráva Dne schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/037. zasedání záměr deje bytového domu Tišnovská 118 včetně pozemků p.č. 1925, p.č. 1926/1, p.č. 1926/2, p.č. 1961/40 a p.č. 1961/41, k.ú. Černá Pole dle Pravidel deje". Nájemcům byla dne odeslána nabídka. V domě bylo za účelem koupě založeno Bytové družstvo Tišnovská 1490/118, družstvo. Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/05. zasedání konaném dne mimo jiné - vyj mulo ve smyslu či. 13 Pravidel deje domů, bytů a nebytových stor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob bytový dům Tišnovská 118 ze zveřejněného seznamu domů, které budou připravovány k deji dle Pravidel deje, schváleného Z3/033. zasedáním ZMB konaném od , ve znění pozdějších změn - zrušilo Pravidla deje domů, bytů a nebytových stor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, schválená Z5/008. zasedáním ZMB dne se změnami schválenými Z5/015. zasedáním ZMB dne a Z6/021. zasedáním dne , vyjma či. 13 těchto Pravidel - změnilo usnesení Z6/037. zasedání konaného dne , bod č. 50, kterým byl schválen záměr deje pozemku p.č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m 2 se stavbou č.p. 1490, způsob využití bydlení, pozemku p.č. 1926/1 zahrada o výměře 70 m, pozemku p.č. 1926/2 ostatní plocha o výměře 47 m 2, pozemku p.č. 1961/40 ostatní plocha o výměře 76 m 2, pozemku p.č. 1961/41 ostatní plocha o výměře 25 m 2, vše v k.ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno - sever, dle Pravidel deje domů, bytů a nebytových stor a stanovena výchozí cena těchto nemovitostí tak, že - schválilo záměr deje uvedených nemovitostí za cenu ve výši ,- Kč a za obecných podmínek nabídky deje pozemků s bytovými domy, které tvoří přílohu tohoto materiálu. Dne byla Bytovému družstvu Tišnovská 118, družstvo, odeslána nová nabídka ke koupi. Družstvo nesouhlasilo se stanovením ceny obvyklé ve výši ,- Kč dle dodatku ke znaleckému posudku č /14 zpracovaného ing. Petrem Čechem. Zastupitelstvo města Brna č. Z7/16 konané dne na základě zpracovaného revizního ZP schválilo kupní cenu ve výši ,- Kč, sníženou o 4 % z důvodu shody na principu, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující. Následně byla dne Bytovému družstvu Tišnovská 118, družstvo odeslána nová nabídka ke koupi. Družstvo nabídku přijalo. V současné době jsou členy družstva všichni nájemci bytů a nebytového storu. Družstvo hlásilo, že vůči městu nebude uplatňovat žádné nároky z původně zaslané nabídky. S ohledem na předložení příslibu úvěru od České spořitelny a.s., bude před podpisem kupní smlouvy uzavřena smlouva o zřízení zástavního práva k dávaným nemovitým věcem ve spěch České spořitelny a.s. Jedná se o zděnou budovu pravidelného půdorysu se sedlovou střechou, postavenou v roce 1933, bez výtahu. Objekt má 1 podzemní, dvě nadzemní podlaží a půdní stor. Stavebnětechnický stav domu lze hodnotit jako velmi podprůměrný se zanedbanou údržou. Většina prvků krátkodobé životnosti je za hranicí své životnosti. Jedná se zejména o okna, rozvody el. energie včetně pojistkových skříní a ostatních médií (voda, plyn) a vnitřní kanalizace, stejně jako hygienické vybavení bytů. Z důvodu nefunkční izolace ti zemní vlhkosti, dochází ke vzlínání vody do zdiva v suterénu a následnému opadávání omítek. Do střechy na několika místech zatéká srážková voda. Vytápění je řešeno lokálními plynovými topidly waw nebo jako etážové plynovým kotlem. Ohřev teplé vody je plynovou karmou, zásobníkovým ohřívačem na elektřinu nebo v kombinaci s vytápěním plynovým. /-?

5 V bytovém domě jsou celkem 3 byty. Z toho jsou 2 byty o velikosti 1+1 a 1 byt o velikosti 3+1. Dále se v domě nachází: NPč. 601-sklad NP č garáž - v současné době volný. roční příjem z bytů: roční příjem z nebytových stor: ,- Kč 4 568,- Kč Cena obvyklá bytového domu Tišnovská 118 včetně pozemků činí ,- Kč. Kupujícímu by byla při deji poskytována veřejná podpora ve výši ,- Kč. V době zpracování materiálu při kurzu 27,035 Kč/euro byla přípustná výše podpory de minimis" ,- Kč. V tomto případě nedochází k poskytnutí nepovolené veřejné podpory. Městská část dej domu doporučila. Komise bydlení RMB jednala na svém jednání dne Hlasování: 5-1 ti - 0 se zdrželo/z 11 členů. Usnesení nebylo přijato. Mgr. Hladík Ing. Karasová Ing. Březa Ing. Drápalová Bc. Freund JUDr. Gregorová Ing. Pospíšil Mgr. Šťástka Mgr. Štefan Ing. Doležal Bc. Milota nepřít. ti Majetková komise RMB jednala na svém jednání dne Hlasování: 6-0 ti - 1 se zdržel/z 11 členů. Komise doporučila. CS níček 1-9 d Drápalov c Liptákov ei e PhDr. Hofmannová Pospíšil s r. Kerndl JUD ha >Q5 d Šafařík d Zuziak e Hladký s Malec s nepřítomna nepřítomen zdržel se Rada města Brna jednala na svém jednání dne Hlasování: 7-0 ti - 0 se zdržel/z 11 členů. RMB doporučila ke schválení. -č3 32 W> o a> JA tu N X, c J3 O "o «a tu ^ "2 s< JÍ c M ca 55 ta > o. JUDr Rusň ^4 CU >o e >-> s &B- SD H

6 Podmínky nabídky deje pozemků s bytovými domy L-H& ^27/ 1. Prodávající: statutární město Brno 2. Kupující : právnická osoba, jejímiž členy mohou být pouze: - nájemci bytů a nebytových stor v domě s písemnou nájemní smlouvou (vyjma nájemců garáží), kteří nedluží městu Brnu za nájem bytu či NP nájemce půdních stor osoba opravující se souhlasem najímatele byt vlastním nákladem 3. Předmět deje: pozemek, jehož součástí je bytový dům, případně pozemek související (viz předchozí nabídka, kterou nájemci obdrželi) 4. Kupní cena: cena obvyklá stanovená znaleckým posudkem snížená o 25%. Kupní cena zahrnuje i cenu půdní vestavby, je-li v domě vybudována, stím, že město se s nájemcem při uzavření kupní smlouvy vypořádá, tj. uhradí mu neumořenou část nákladů na vybudování stavby vyčíslených ke dni přijetí nabídky kupujícím, a to na základě dohody o vypořádání a změně nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Brnem, MČ a nájemcem. 5. Splatnost kupní ceny: před podpisem kupní smlouvy 25% kupní ceny, nebude-li dohodnuta dle odůvodněného požadavku kupujícího jiná výše; možnost zbývající část kupní ceny uhradit ve splátkách až na 20 let, s fixací úrokové sazby ve výši 1,52% p.a. po celou dobu splácení s tím, že bude-li kupující v dlení s úhradou splátky, je povinen zaplatit úroky z dlení stanovené právním předpisem. Při nesplacení některé ze splátek v dohodnutém termínu se stává splatný celý dluh. Kupující formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti uzná dluh co do důvodu a výše. 6. Zřízení zástavního práva město Brno na zajištění nezaplacené části kupní ceny. Jakákoli dispozice se zajištěnou nemovitostí je možná jen s předchozím souhlasem města. Umožnění zřízení zástavního práva peněžní ústav, který poskytne kupujícímu úvěr, před uzavřením kupní smlouvy za podmínky, že výše úvěru od peněžního ústavu zajišťovaného zástavním právem spolu svýší splátek městu nesmí převýšit 75 % kupní ceny. 7. Lhůta přijetí nabídky - 2 měsíce od doručení statutárnímu orgánu právnické osoby 8. Náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s původní nabídkou učiněnou dle Pravidel deje - Kupující a jeho členové se zaváží, že nebudou uplatňovat žádné nároky a případné újmy z původně zaslané nabídky. Bude-li kupujícím právnická osoba, jejíž někteří členové ukončili členství z důvodu nové nabídky, bude zavázána vypořádat nároky těchto nájemců vznesených vůči městu. V případě nepřijetí nabídky možnost ve lhůtě 2 měsíců od doručení nabídky statutárnímu orgánu právnické osoby uplatnit nárok na úhradu nákladů vzniklých s vynětím domu z deje dle Pravidel deje na základě žádosti právnické osoby, jeli založena, schválené členskou schůzí a doložené souhlasem všech členů právnické osoby s výší nákladů právnické osoby a jednotlivých členů a příslušnými doklady, ; / )

7 není-li právnická osoba založena, na základě žádosti nájemců s příslušnými doklady. Dohodu o úhradě těchto nákladů bude schvalovat Zastupitelstvo města Brna. 9. Řešení veřejné podpory: Dojde-li dejem za sníženou cenu k poskytnutí veřejné podpory vyšší než podpora de minimis", bude kupující zavázán do 6 měsíců od měsíce následujícího po zápisu vkladu vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí převést bezúplatně bytové jednotky do vlastnictví jejich nájemců, kteří jsou členy kupující právnické osoby; pokud i v takovém případě dojde k překročení podpory de minimis", bude poskytnuta nižší sleva z ceny obvyklé tak, aby k nepovolené veřejné podpoře nedošlo. Závazek převést bytové jednotky do vlastnictví členů bude zajištěn smluvní pokutou ve výši poskytnuté veřejné podpory převyšující podporu de minimis". 10. V případě převodu vlastnictví jednotek bude nabyvatel jednotky zavázán převzít dluh právnické osoby ve výši nesplacené části kupní ceny připadající na jednotku se zajištěním zástavním právem ve spěch města k jednotce

8 ČESKÁ! nisccotnim Rfficeotrum Banka roku Nejdůvěryhodnější S P O Ř I T E L N A 2015 '"antíroku nka rok 2015 Česká spořitelna, a.s. Region Jižní Morava Statutární město Brno Kounicova 4,, oo Brno Bytový odbor Mgr. Jiří Lahoda tel.: fax: Malinovského nám. 3 cn-i cy Rrn 0 Váš dopis značky / ze dne naše značka (uveďte v odpovědi) vyřizuje / linka / dne Věc: Stanovisko k příslibu financování Na základě nabídky města Brna učiněné nájemníkům bytů v domě Tišnovská 1490/118 v Brně Vám sdělujeme, že Česká spořitelna, a.s. dává příslib financování nákupu uvedeného domu a potvrzuje, že bíhají jednání s firmou Bytové družstvo Tišnovská 118, družstvo, IČ , o poskytnutí úvěru s následujícími parametry: Výše úvěru: Kč Zajištění: zástavním právem k pozemku č.p. 1925, jehož součástí je bytový dům, a pozemky č. 1926/1, 1926/2, 1961/40, 1961/41 v k.ú. Černá Pole, obec Brno Doba splatnosti: do 25 let Některé podmínky čerpání: Doložení vlastních zdrojů ve výši rozdílu mezi celkovou potřebnou částkou na privatizaci bytového domu a výší úvěru Doložení návrhu kupní smlouvy k nemovitostem s městem Brno Vklad zástavního práva k nemovitosti /viz výše Zajištění/ Zástava pohledávek z běžného účtu Bytového družstva s blokací částky ve výši 2 měsíčních splátek Další zajištění dle požadavků banky Toto stanovisko má platnost 3 měsíce ode dne vydání. Česká spořitelna, a.s. je připravena poskytnout financování na koupi uvedených nemovitostí v souladu s nabídkou města Brna v termínech dle požadavku města Brna a za splnění aktuálních podmínek banky financování privatizací bytových domů. Toto stanovisko k příslibu financování je nezávazné, nezbytným předpokladem realizace financování je předložení všech informací nezbytných k posouzení jektu a následný souhlas příslušných rozhodujících orgánů České spořitelny, a.s. M - S pozdravem Česká spořitelna, a.s. Ing. Milan Sedláček manažer - firemní klientela 7 M ^ > U. <? Ing. Pavel Krabička firemní poradce Česká spořitelna byla zvolena veřejností v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka roku 2011 již poosmé v řadě Nejdůvěryhodnější bankou roku, zároveň obdržela titul Banka desetiletí. Podle zahraničního odborného magazínu Euromoney, který se zaměřuje na bankovní a kapitálové trhy, je Česká spořitelna nejlepší bankou poskytující privátní bankovnictví v České republice. Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ , IČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 J ' >' D7/2012 :' /

9 ni ^ / 1914 /!! S! w/.1912/1 sv ^^c A$/ V / / 1534 ^\.^ / /4^^^ / /pi /^ / / / < 1919 / / / N /N^5C 74/ f HUSO\frSE 1961/6 N\ yai.1908^^/^^/ // / N -1906^/2^ "X/.1903/2 ^"^TN^^/.1903/1 o,. / iv, / /ML /CERNÍhs TU25" / -A-^w / Tv / / ^Mř> ^V? v // t ó 2 6^ /32* v \ s^.1927 A /^>^/ / A / / ^ ^ M ^ / r * />//1922/1 /<& /.1923 / / ^v. y ^ i AAAA^S^/ / /1922/3 ^^" S S*/ 1924/1 /^ S s / > N s \^ W 7S^ / $/ 7 AAA/ / ^^^? /i 961/3 i / / X / Os / t-j / ^<c? -M/ rvé?x 1961/1 yyy 1 / \ 13^ 1904 ^ s ' / /<> /^V^ 1961/41 S/ 1928/1 /$> / ^ ^ / / \. 140 ty / x. / Jí i / ^ry^. //M$.1931 /fis* ^^ S/ 1932 / Nv / í AC / ra V- CT 1935 / 1929 i / ^^A/ 1961/38 / / N, / / TS. 1961/39 / 1930/1 / / NM / v 1930/2 //s. / / / ^ C 1961/ /37 FM 30VIC V^/ 1961/36 /^""A.^/ / ^v>v v v^ /1961/15 r \ / 1961/17 / \ ^ ^ / ^N. 146 \ ^ r**~ **" 1939 s /.1937 / J 1961/18 / ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ /A, >V /^V ^^^yc ^\i5o NV Metrů l i l l i I Magistrát města Brna. Katastrální úřad Jihomoravský kraj, GEODIS BRNO, spol. s r.o., T-MAPY spol. s r.o

MMB ZM7/ \G>\M_

MMB ZM7/ \G>\M_ Rada města Brna MMB2016000000848 ZM7/ \G>\M_ 5\ Z7/20. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 6. září 2016 Název: Návrh deje bytového domu Merhautova 159 včetně pozemků Obsah: Podmínky kupní smlouvy

Více

lilii MMB

lilii MMB Rada města Brna Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března.2017 lilii MMB2017000000217 # ZM7/22 ^ Název: v Návrh deje bytového domu Spitálka 14 včetně pozemku Obsah: Důvodová zpráva

Více

IW1B ZM1/ </ ///

IW1B ZM1/ </ /// Rada města rna IW12016000000211 ZM1/

Více

MMB Název: Návrh prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001673 Z7/34. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 12. since 2017 Název: Návrh deje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku Obsah: Důvodová zpráva (str. 2-3) Podmínky kupní

Více

Název: Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků. Obsah:

Název: Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků. Obsah: Rada města Brna id Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 12. since 2017 ZM7/^&2f Název: Návrh deje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků Obsah: Důvodová zpráva Podmínky kupní smlouvy

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

MMB Název: Návrh prodeje bytového domu Maškova 2/Merhautova 182 včetně pozemku. Obsah:

MMB Název: Návrh prodeje bytového domu Maškova 2/Merhautova 182 včetně pozemku. Obsah: Rada města rna Z7/29. zasedání Rady města rna konané od 20. června 2017 MM2017000000851 ZM7/ # - 2702 Název: Návrh deje bytového domu Maškova 2/Merhautova 182 včetně pozemku Obsah: Důvodová zpráva Podmínky

Více

PIMB Návrh usnesení:

PIMB Návrh usnesení: Rada města Brna PIMB2017000000658 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 16.5. 2017 * / ZM7/ ZhJ Název: Postup města při deji domu s půdní vestavbou, nástavbou či přístavbou a při deji jednotek

Více

ZM7/ ^LSG MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března 2017 Název:

ZM7/ ^LSG MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března 2017 Název: Rada města Brna MMB2017000000218 ^ ZM7/ ^LSG Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března 2017 Název: Návrh deje bytového domu Slepá 35 včetně pozemku Návrh schválení Dodatku k nájemní

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení: 4- Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 MMB2017000000664 ZM7/ ZWO ft Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a Důvodová

Více

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Merhautova 90 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Merhautova 90 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 13. since 2016 MMB2016000001339 5^ n/žd

Více

MMB ZM7/24fá

MMB ZM7/24fá Rada města Brna MMB2017000000663 ZM7/24fá Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 16. května 2017 Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Stojanová 9/Grohova 43 a Mášova 19

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 21. června 2016 MMB2016000000672 ZM7/ lýí^ Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno důvodová zpráva snímek katastrální

Více

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně WIB2017000000854 to Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 20.6.2017 zuiiz69f Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc Důvodová zpráva (str. 4-7) Snímky katastrální

Více

MMB Název: Návrh prodeje bytového domu Zemědělská 36 včetně pozemků

MMB Název: Návrh prodeje bytového domu Zemědělská 36 včetně pozemků / Rada města Brna i l l l l l l l l l l l l l MMB2017000001102 Z7/31. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 5. září 2017 ZM.7 co 2XVL Název: Návrh deje bytového domu Zemědělská 36 včetně pozemků Obsah:

Více

lilllinilmilluiluililiiillh MMB

lilllinilmilluiluililiiillh MMB lilllinilmilluiluililiiillh MM2016000000210 Rada města rna ~ ZM7/ 77^7 Z7/16. zadání Zastupitelstva města rna konané od 15. března 2016 Název: Návrh na změnu části usnení ZM č. Z7/05, bod č. 32, odst.

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: 51 Rada města Brna MMB2016000001338 muyni25^5~ Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 13. since 2016 Záměr deje bytového domu Maškova 2/Merhautova 182 včetně pozemku Obsah: Důvodová zpráva

Více

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001489 ZM7/ 'hub] Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.11.2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů

Více

lllllllllll MMB Název: Obsah: Návrh usnesení:

lllllllllll MMB Název: Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města rna konané od 20.června 2017 lllllllllll MM2017000000863 ZM7/ ZS90 Název: Návrh deje id. Vi pozemku p.č. 324/97 a id. Vi pozemku p.č. 324/98, k.ú. Lesná

Více

Název: Záměr prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení:

Název: Záměr prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000224 Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března 2017 Název: Záměr deje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku Důvodová zpráva Rekapitulace cen nemovitých

Více

MMB ZM7/ ^2G9

MMB ZM7/ ^2G9 Rada města Brna Z7/31. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 5. září 2017 MMB2017000001100 ZM7/ ^2G9 CO Název: Záměr deje rodinného domu Táborská 30 včetně pozemku Obsah: Důvodová zpráva (str. 2-5)

Více

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10.2017 MNB2017000001320 ZM7/ 292.H- Název: Návrh deje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000674 1 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 ZM7/2vT^9 Název: Návrh deje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB217887 ZM7/2?ý Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 2.. 217 Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 15/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá Obsah: Důvodová

Více

1 MMB ZM7/Z?$" *.

1 MMB ZM7/Z?$ *. Rada města Brna 1 MMB2017000001321 ZM7/Z?$" *. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10. 2017 Název Návrh deje částí pozemků p.č. 1901/5,1915,1950/7 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MM ZM71 «/ /<$

MM ZM71 «/ /<$ Rada města Brna Sh Z7/20. zasedání Rady města Brna konané od 6. září 2016 MM32016000000851 ZM71 «/ /

Více

MMB Název: Návrh prodeje bytového domu Lesnická 62 včetně pozemků - doplnění usnesení ZMB č. Z7/35 bod č. 53. Obsah:

MMB Název: Návrh prodeje bytového domu Lesnická 62 včetně pozemků - doplnění usnesení ZMB č. Z7/35 bod č. 53. Obsah: Bytový odbor Magistrátu města Brn MMB2018000000573 Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15.5.2018 Název: Návrh prodeje bytového domu Lesnická 62 včetně pozemků - doplnění usnesení ZMB č.

Více

MMB Název: Návrh dispozice s rodinným domem Hroznová 39 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh dispozice s rodinným domem Hroznová 39 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/34. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 12. since 2017 MMB2017000001671 ZM/7 Název: Návrh dispozice s rodinným domem Hroznová 39 včetně pozemků Důvodová zpráva (str. 2-6) Snímek

Více

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Provazníkova 41 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Provazníkova 41 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení: MMB207000000662 fl. Rada města Brna ZM/7 ZW Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 6. května 207 Název: Záměr deje bytového domu Provazníkova 4 včetně pozemků Obsah: Důvodová zpráva Rekapitulace

Více

MMB Název: Záměr prodeje rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000853 ZM/7 77 Z7/29. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 20. června 2017 Název: Záměr deje rodinného domu Hroznová 39 včetně pozemků Obsah: Důvodová zpráva (str. 2-4)

Více

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení:

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna III MM2018000000414 ZM7/ ^Qffh fr Z7/38. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 10.4.2018 Název Návrh deje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/05 konaného dne 14. dubna 2015

USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/05 konaného dne 14. dubna 2015 Statutární město Brno Zastupitelstvo města Brna USNESENÍ zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/05 konaného dne 14. dubna 2015 Bod 32 byl projednán po bodu 2. 1. Technický bod ZMB schvaluje ověřovatele

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

1111 MMB ZM7/ <12H

1111 MMB ZM7/ <12H Rada města Brna 1111 MMB2016000000480 ZM7/

Více

MMB ZMl/Zj?'?'

MMB ZMl/Zj?'?' Rada města Brna MMB2017000000236 ZMl/Zj?'?' íž Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 7.3. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2424/1 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad.

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad. Rada města Brna MMB2016000000352 M Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/.l.V7 konané dne 12. 4. 2016 Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001118 Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 ZM7/ 7%%) Název: Návrh deje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce kanalizace a vodovodu"- kupní smlouva

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce kanalizace a vodovodu- kupní smlouva Woo/ 7&* 6s Rada města Brna MMB2016000001356 ZM7/204^ Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno, Frvčajova rekonstrukce kanalizace a vodovodu" Obsah:

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno, Frvčajova rekonstrukce kanalizace a vodovodu Obsah: Rada města Brna MMB2017000000684 ZM7/2V25 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Obrany stavbu Brno, Frvčajova rekonstrukce kanalizace

Více

MMB """

MMB MMB2018000560777 """ Rada města Bma. -.. ZM?/

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000266 ZM7/ 2430 11 Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2227/60,2227/61.2227/93.2227/94.2227/116.2450/50.2450/51.2450/235.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne č.j.: 353/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 314 ze dne 13.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2040 v k.ú. Žižkov, Družstvu nájemníků Hájkova 9/1633, IČ 601

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2017000000268 ZM77 220$ Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 % Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2540/5.2541/20,2550/1.2551/1.2554/29.2556/52.2556/53.2559/1,

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11495/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení bytové Hamrlová Renata JUDr. (Vedoucí oddělení) Materiál pro 19.

Více

MMB Název:

MMB Název: MMB2017000000864,:r V Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna AJVL7/ (j,\ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje id. 1/6 pozemků - p.č. 1837/275, p.č. 1853/4, p.č. 1854/2, p.č. 1855/2,

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 22 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět postupu. b) které nebyly rozděleny na jednotky podle z.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy a způsob výpočtu náhrady za zřízení věcného břemene Podmínky majetkoprávního vypořádání pozemků

Více

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 MMB2017000001124 lil ZM7/ r^m Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci deje pozemku p.č. 3836 v k.ú.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března Název:

MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března Název: Rada města Brna MMB2017000000223 ZM?/ ^ Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března 2017 Název: Záměr deje bytového domu Charbulova 27 včetně pozemku Důvodová zpráva Rekapitulace cen

Více

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení: MMB2017000000704 Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 ZM7/.2&30 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad

Více

Pravidla prodeje bytových domů 2007

Pravidla prodeje bytových domů 2007 MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č.p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů 2007 Tato pravidla byla schválena usnesením č. 70, odstavec 2, na 3. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici

Více

MMB IMllWi

MMB IMllWi RadaměstaBrna MMB2018000000957 IMllWi Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 4. 9. 2018 Název: v v v Žádost MC Brno-Zabovřesky o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHC-bytové

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne

Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/12175/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 23. zasedání Zastupitelstva

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10203/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

MMB ZM7/: srn

MMB ZM7/: srn Rada města Brna Z1I4X. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 4.9.2018 MMB2018000001068 ZM7/: srn Název: Návrh deje pozemku p.č. 1688/172 vk.ú. Jundrov Důvodová zpráva Návrh kupní smlouvy Stanoviska

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 2017 MMB2017000000423 ZM7/. i 2_ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc důvodová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: fa- Rada města Brna Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března 2016 MMB2017000000227 ZMI i2 22 f S3 Název: Žádost MČ Brno-Stary Lískovec o předchozí souhlas ZMB s převodem podílů na

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 4. září 2018 MMB2018000001044 ZM7/ 4\ > 'Jo Název: Návrh deje bytového domu bratří Čapků 7 včetně pozemků Obsah: Důvodová zpráva (str.

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11.2012 Bod pořadu jednání: Věc: : Majetkoprávní operace odbor strategického rozvoje a dotací Zpracoval: Irena Weinerová

Více

Materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne

Materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11845/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Vysluchová Beata Bc. Materiál pro 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11278/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 18. zasedání Zastupitelstva

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

ZM7/3695. Název: Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě ze dne mezi statutárním městem Brnem a společností RM Hluboček, s.r.o.

ZM7/3695. Název: Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě ze dne mezi statutárním městem Brnem a společností RM Hluboček, s.r.o. V F Ř F TI IIIIIIIIIIHIIIIIII11MIH "Hl "Hl lllllllllli MMB2018000000647 Rada města Brna Z7/39. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 5. 2018 ZM7/3695 Název: Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě

Více

MMB ZM7/

MMB ZM7/ Rada města Brna MMB2017000000233 ZM7/ fl Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 1697,1699,1701.1705.1722.1747 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10199/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

ZM7/ "2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM7/ 2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB21742 # ZM7/ "2!b\b Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 217 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57.3177/58.3177/74.3177/89.3177/11.3747.3781,3824,3853,

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2016000000340 ZM7/^^f č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.4. 2016 Název Návrh deje pozemků p.č. 2028/22, p.č. 2028/23, p.č. 2028/24. p.č. 2028/25, p.č. 2028/26

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9918/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 12. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 36 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

MMB Obsah:

MMB Obsah: Rada města Brna MMB2016000000520 MO ZM7/f2/f Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17.5.2016 Název: Bývalý vojenský areál Lerchova - Souhlasné hlášení České republiky - Ministerstva obrany

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 15 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-16-010-17 ze dne 24.1.2017 Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. Modřany 1 6. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 23 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Název: Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji. Obsah: Návrh usnesení:

Název: Návrh změny seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji. Obsah: Návrh usnesení: í/4? Rada města Brna Z7/41. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 4.9.2018 ZM7/ Mtí> Název: Návrh změny znamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k deji Obsah: Důvodová zpráva (str.

Více

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii

iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii Rada města Brna Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6.10.2015 iiiiiiifliiiwiwiwiwiiwiiiiiii MMB2015000000843 3f ZMI/067? Název: Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více