Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, ,"

Transkript

1 Město Mimoň Mírová , Mimoň III, , vyřizuje: , USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 16. prosince 2010 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Nepřítomen: Ing. Petr Řeháček Omluven: Jindřich Krous Zapisovatelkou dnešního zasedání je Monika Hlavatá, sekretářka starosty Počet přítomných členů ZaMě při zahájení v hod. 15 Z10/224 Volba orgánů zasedání Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto členy: návrhové komise: 1. Mgr. Václav Konopiský 2. MUDr. Eva Frýdová Předseda návrhové komise: 3. Mgr. Jaroslav Jirůtka Z10/225 Volba orgánů zasedání Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto členy: ověřovatelé zápisu: Osvald Hons, Ing. Miroslav Schleier Ing. Řeháček je již přítomen celkem přítomno 16 zastupitelů

2 Z10/226 Projednání a schválení programu zasedání Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e dnešní program zasedání v tomto znění: 1) Zahájení 2) Volba orgánů zasedání 3) Projednání a schválení programu jednání 4) Zpráva o kontrole plnění usnesení 5) Zřízení věcných břemen: a) Projekční společnost obchodních center v.o.s. b) METRONET s.r.o., p.č. 3250,3632,3609 c) METRONET s.r.o., p.č. 2294, 2282 d) ČEZ Distribuce a.s. 6) Prodeje pozemků/nemovitostí a) p. Šlambor b) manţ.proboštovi c) manţ. Hrbkovi d) manţ. Adamcovi 7) Odkoupení pozemku Immorent Financeprojekt, s.r.o. 8) Budoucí odkoupení pozemku EKOS MIMOŇ spol. s.r.o. 9) Jmenování členů pracovní skupiny zastupitelů pro prodej a pronájem nemovitostí 10) Převod nemovitosti - Krajská správa silnic Libereckého kraje 11) Obecně závazné vyhlášky a) o místním poplatku z ubytovací kapacity b) o místním poplatku ze psů 12) Informace stav přípravy řešení Humanizace ulic Husova x Praţská 13) Smíšená cyklostezka Plouţnice 14) Známky na popelové nádoby pro rok ) Smlouva na zajištění zimní údrţby chodníků v roce ) Odstoupení od smlouvy na převod objektu bývalého Finančního úřadu 17) Podmínky převodu bytových jednotek Mimoňské komunální a.s. 18) Prominutí penále pí Heráková 19) Ţádost o navýšení provozního příspěvku - ZUŠ Václava Snítila 20) Rozpočtová změna a) vitríny do muzea b) dar od firmy Zimpel, s. r. o. c) výplata sociálních dávek d) zajištění sčítání lidu e) sníţení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Mírová f) ZŠ a MŠ Pod Ralskem dotace KÚLK g) ZŠ a MŠ Mírová dotace KÚLK h) přesun finančních prostředků - prevence kriminality/zájmová činnost i) dotace na povodně od KÚLK j) zajištění základních potřeb domácností po povodních k) dotace hasiči l) volby do Parlamentu ČR m) volby do zastupitelstev obcí n) dětské hřiště u MŠ Eliášova - 2 -

3 o) rekonstrukce Mírová 121 p) energetické úspory q) humanizace ulic Praţská, Husova r) finanční dar na opravu fasády s) finanční dar Nemocnici s poliklinikou, a. s., Česká Lípa t) ZŠ a MŠ Pod Ralskem dotace KÚLK realizace projektu u) navýšení provozního příspěvku-sociální sluţby města Mimoň 21) Rozpočtové provizorium 22) Kompetence k provádění rozpočtových opatření do konce r ) Odměňování občanů za práci ve výborech 24) Schválení podání ţádosti o dotaci vzdělávání ve veřejné správě 25) Výroční zpráva Zahradnictví Mijana s.r.o. 26) Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru (a, b) 27) Termíny jednání Zastupitelstva města Mimoň na 1. pololetí ) Stanovení odměn pro zastupitele dle novelizace nařízení vlády Interpelace Z10/227 Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. Z10/228 Zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3305/5 a parc.č. 3306/2 Projekční společnost obchodních center, v.o.s Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Města Mimoň, spočívající v právu chůze a jízdy přes části pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 3305/5, parc.č. 3306/2, o celkové výměře 12 m 2, za účelem strpění, opravy a údrţby povrchové úpravy komunikace na pozemcích ve vlastnictví společnosti Projekční společnost obchodních center, v.o.s., IČ Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši ,- Kč za celkovou plochu pozemku omezenou věcným břemenem. Znění smlouvy bude předloţeno ke schválení radě města. Hlasování pro 10 proti 4-3 -

4 Z10/229 Zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3250, parc.č.3632, parc.č METRONET s.r.o. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti METRONET s.r.o., IČ , spočívající v právu chůze a jízdy přes části pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 3250, parc.č. 3632, parc.č. 3609, za účelem strpění, opravy a údrţby optických telekomunikačních rozvodů. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatíţené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč. Z10/230 Zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 2294, parc.č METRONET s.r.o. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti METRONET s.r.o., IČ , spočívající v právu chůze a jízdy přes části pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 2294, parc.č. 2282, za účelem strpění, opravy a údrţby optických telekomunikačních rozvodů. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatíţené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč. Z10/231 Zřízení věcného břemene k rozšíření distribuční sítě nízkého napětí v Ralské ul. - ČEZ Distribuce a.s. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 2180, ve prospěch spol. ČEZ Distribuce a.s., IČ , za účelem strpění, opravy a údrţby rozšíření distribuční sítě nízkého napětí, a ukládá starostovi smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene podepsat. Z:starosta T: Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatíţené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč. Z10/232 Prodej nemovitosti v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.č. 84/1 M. Šlambor Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje prodej pozemku v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.č. 84/1, trvalý travní porost o výměře 84 m 2, do vlastnictví Miroslavu Šlamborovi za kupní cenu ve výši 17347,70 Kč, a ukládá starostovi kupní a zástavní smlouvu podepsat. Z:starosta T:

5 Kupní cena bude uhrazena dle splátkového kalendáře s 8mi měsíčními splátkami ve výši 2000,- Kč s poslední splátkou (devátou) ve výši 1347,- Kč. Hlasování pro 12 proti 1 zdrţel se 3 Z10/233 Prodej části pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 1378/1, parc.č. 1378/2 manţ. Proboštovi Zastupitelstvo města Mimoň rozhodlo zveřejnit nemovitosti v k.ú. Mimoň, části pozemků parc.č. 1378/1, parc.č. 1378/2, o výměře 89 m 2, na úřední desce k prodeji za cenu v souladu s platnými Zásadami pro prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví Města Mimoně. Hlasování pro 10 proti 3 zdrţel se 3 Z10/234 Prodej části nemovitosti v k.ú. Mimoň parc.č manţ. Hrbkovi Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje prodej části pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 2293, ostatní plocha o výměře cca 27 m 2, do vlastnictví manţelům Petrovi a Kateřině Hrbkovým za kupní cenu ve výši 300,- Kč za m 2, a ukládá starostovi kupní smlouvu podepsat. Z:starosta T: Kupní cena bude uhrazena v plné výši do 30ti dnů od uzavření kupní smlouvy. Z10/235 Prodej nemovitosti v k.ú. Mimoň parc.č. 2125, parc.č manţ. Adamcovi Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje prodej pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 2125, zbořeniště o výměře 41 m 2, parc.č. 2121, zahrada o výměře 405 m 2, do vlastnictví manţelům Boţeně a Josefovi Adamcovým za kupní cenu ve výši ,- Kč. Kupní cena bude uhrazena v plné výši do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy. Znění smlouvy bude předloţeno ke schválení radě města. Z10/236 Odkoupení pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3305/10, parc.č. 3305/11, parc.č. 3307/7, parc.č. 3307/12, parc.č. 3307/13, parc.č. 3307/14 Immorent Financeprojekt, s.r.o. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje odkoupení částí pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 3305/10, parc.č. 3305/11, parc.č. 3307/7, parc.č. 3307/12, parc.č. 3307/13, parc.č. 3307/14 o celkové výměře 204 m 2, od společnosti Immorent Financeprojekt s.r.o., IČ , za kupní cenu ve výši 140,- Kč / m 2, dle vyhotoveného znaleckého posudku č vyhotoveného Ing. R. Alexou, soudním znalcem, dne

6 Znění budoucí kupní smlouvy bude předloţeno ke schválení radě města. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby Humanizace Praţské ul. v Mimoni. Z10/237 Budoucí odkoupení pozemku v k.ú. Mimoň parc.č EKOS MIMOŇ spol. s.r.o. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje odkoupení části pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3480, o celkové výměře 19 m 2, od společnosti EKOS MIMOŇ spol. s r.o., IČ , za kupní cenu ve výši 300,- Kč za m 2 pozemku. Znění budoucí kupní smlouvy bude předloţeno ke schválení radě města. Kupní smlouva bude uzavřena po realizaci stavby Humanizace Praţské ul. v Mimoni. Z10/238 Jmenování členů Pracovní skupiny zastupitelů pro prodej a pronájem nemovitostí Zastupitelstvo města Mimoň jmenuje nové členy Pracovní skupiny zastupitelů pro prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví Města Mimoně na následující období 6-ti měsíců, tj. od do , v tomto následujícím sloţení: 1. předseda: Ing. Pavel Ráček 2. člen: Mgr. Jaroslav Jirůtka 3. člen: Mgr. Šárka Krousová 4. člen: p. Petr Král 5. člen: Ing. Miroslav Schleier 6. náhradní: MUDr. Eva Frýdová Z10/239 Převod nemovitosti v k.ú. Mimoň parc.č. 3311/2 Krajská správa silnic Libereckého kraje Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje bezúplatný převod pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 2895, do vlastnictví Krajské správy silnic Libereckého kraje a Libereckého kraje. proti 1 Z10/240 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity Zastupitelstvo města Mimoň vydává na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších - 6 -

7 předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 10/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity. Obecně závazná vyhláška je přílohou tohoto usnesení. proti 2 Z10/241 Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Mimoň vydává na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 11/2010 o místním poplatku ze psů. Obecně závazná vyhláška je přílohou tohoto usnesení. Hlasování pro 12 zdrţel se 4 Z10/242 Informace Humanizace ulic Praţská, Husova Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zprávu o přípravě akce Humanizace ulic Husova a Praţská v Mimoni. Hlasování pro 11 zdrţel se 3 nepřítomen 2 Z10/243 Smíšená cyklostezka Mimoň Plouţnice pod Ralskem Zastupitelstvo města schvaluje stanovisko k záměru města Ralsko zřídit smíšenou cyklostezku Mimoň Plouţnice pod Ralskem ve znění důvodové zprávy. Z10/244 Známky na popelové nádoby pro rok 2011 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje výši známek pro rok 2011, zahrnující sběr, přepravu, třídění, vyuţívání a odstraňování odpadů na území města Mimoně pro fyzické osoby takto: Popelová nádoba o obsahu 70 l 30,-Kč za jeden výsyp Popelová nádoba o obsahu 110 l 40,-Kč za jeden výsyp Popelová nádoba o obsahu 240 l 75,-Kč za jeden výsyp Popelová nádoba o obsahu 1000 l 350,-Kč za jeden výsyp - 7 -

8 Hlasování pro 12 zdrţel se 4 Z10/245 Smlouva na zajištění zimní údrţby chodníků v roce 2011 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo na zajištění zimní údrţby části chodníků na území města Mimoně na rok 2011 firmou Zahradnictví Mijana s.r.o., se sídlem Skřivánčí ul Mimoň, IČ: , ukládá starostovi města smlouvu podepsat a předloţit poţadované finanční prostředky v návrhu rozpočtu pro rok Z:starosta T: zdrţel se 3 Z10/246 Odstoupení od smlouvy na převod objektu bývalého Finančního úřadu Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e zrušení záměru převodu objektu bývalého FÚ v Nádraţní 109 a souvisejících pozemků od Finančního ředitelství Ústí nad Labem do vlastnictví Města Mimoň a u k l á d á starostovi odstoupit od smlouvy s Finančním ředitelstvím v Ústí nad Labem. Z:starosta T: proti 1 Z10/247 Podmínky převodu bytových jednotek Mimoňské komunální a.s. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá svolat pracovní poradu zastupitelů k předloţeným podmínkám prodeje bytových jednotek ve vlastnictví Mimoňské komunální a.s. Z: starosta T: Zastupitelstvo města Mimoň ukládá předloţit ke schválení v zastupitelstvu Podmínky prodeje bytů Mimoňské komunální a.s. projednané před tím v představenstvu a dozorčí radě Mimoňské komunální a.s. Z: starosta T: Hlasování pro 9 proti 3 nepřítomni 2 Z10/248 Ţádost o prominutí penále pro Herákovou Hedviku Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje prominutí poplatků z prodlení ve výši ,- Kč za dluţné nájemné Hedvice Herákové

9 Z10/249 Ţádost ZUŠ Václava Snítila, Mimoň, příspěvková organizace Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje navýšení provozního příspěvku Základní umělecké škole Václava Snítila, Mimoň, příspěvková organizace a doporučuje příspěvkové organizaci uhradit zvýšené výdaje na energie z rezervního fondu vytvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace. zdrţel se 3 Z10/250 Změna rozpočtu č. 43 sníţení běţných výdajů a navýšení kapitálových výdajů o 426 tis. Kč na zhotovení vitrín do muzea Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 43 sníţení běţných výdajů o ,- Kč a navýšení kapitálových výdajů o ,- Kč na výrobu vitrín pro expozici do Městského muzea v Mimoni. proti 1 Z10/251 Změna rozpočtu navýšení příjmů v souvislosti s přijetím daru od firmy Zimpel s.r.o. Mimoň Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje v souvislosti s přijetím daru od firmy Zimpel s. r. o., Potoční 143/II, Mimoň, IČ na odstranění následků povodní a pomoc postiţeným při povodni změnu rozpočtu č. 44 navýšení příjmů o ,- Kč a navýšení výdajů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. nepřítomen 1 Z10/252 Změna rozpočtu č. 45 navýšení příjmů a navýšení výdajů na výplatu sociálních dávek Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 45 navýšení příjmů a výdajů o ,- Kč na výplatu sociálních dávek

10 Z10/253 Změna rozpočtu č. 46 navýšení příjmů a navýšení výdajů na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v r Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 46 navýšení příjmů a výdajů o ,- Kč na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v r Z10/254 Změna rozpočtu č. 47 sníţení neinvestičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci a navýšení investičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 47 sníţení výdajů neinvestiční příspěvek o ,- Kč Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci. Navýšení výdajů investiční příspěvek o ,- Kč Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci a u k l á d á ředitelce příspěvkové organizace po ukončení stavební části investiční akce převést majetek do majetku obce podle protokolu dle přílohy. Z10/255 Změna rozpočtu č. 48 navýšení příjmů a výdajů o ,40 Kč zaslání finančních prostředků poskytnutých Krajským úřadem Libereckého kraje Základní škole a Mateřské škole Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č navýšení příjmů a výdajů o ,40 Kč dle přílohy důvodové zprávy poskytnutí finančních prostředků Krajským úřadem Libereckého kraje Základní škole a Mateřské škole Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvkové organizaci na akci EU peníze školám. Z10/256 Změna rozpočtu č. 49 navýšení příjmů a výdajů o Kč zaslání finančních prostředků poskytnutých Krajským úřadem Libereckého kraje Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č navýšení příjmů a výdajů o ,- Kč dle přílohy důvodové zprávy poskytnutí finančních prostředků Krajským úřadem Libereckého kraje Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu

11 Doprava ţáků na veletrh vzdělávání a pracovních příleţitostí (3.300,- Kč) a na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Keramika pro všechny dovybavení keramické dílny (15.000,- Kč). Z10/257 Změna rozpočtu č. 50 sníţení a navýšení výdajů Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č sníţení výdajů o ,-Kč na programy prevence kriminality a navýšení výdajů o ,- Kč na zájmovou činnost a rekreaci dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Z10/258 Změna rozpočtu č. 51 navýšení příjmů v souvislosti s přijetím dotace na povodně Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje v souvislosti s přijetím dotace na odstranění následků povodní změnu rozpočtu č. 51 navýšení příjmů o ,- Kč a navýšení výdajů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Hlasování pro 14 proti 1 Odchází Ing. Řeháček - 18:55 hodin celkem přítomno 15 zastupitelů Z10/259 Změna rozpočtu č. 52 navýšení příjmů v souvislosti s přijetím dotace na zajištění základních potřeb domácností po povodni Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje v souvislosti s přijetím dotace na zajištění základních potřeb domácností po povodni změnu rozpočtu č. 52 navýšení příjmů o ,- Kč a navýšení výdajů na výplatu dotace postiţeným občanům dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Hlasování pro 12 nepřítomen

12 Z10/260 Změna rozpočtu č navýšení příjmů a navýšení výdajů na úhradu neinvestičních nákladů za uskutečněné zásahy jednotky SDH a za odbornou přípravu hasičů za období leden aţ srpen 2010 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. 53 navýšení příjmů a navýšení výdajů Poţární ochrana - o ,- Kč. Rozpočtová změna je přílohou tohoto usnesení. Hlasování pro 12 nepřítomen 2 Z10/261 Změna rozpočtu č. 54 navýšení příjmů a výdajů na úhradu výdajů souvisejících s organizací voleb do Parlamentu ČR Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. 54 navýšení příjmů a navýšení výdajů na úhradu výdajů souvisejících s organizací volby do Parlamentu ČR - o 3.853,60,-Kč. Rozpočtová změna je přílohou tohoto usnesení. Hlasování pro 14 nepřítomen 1 Z10/262 Změna rozpočtu č. 55 navýšení příjmů a výdajů na úhradu výdajů souvisejících s organizací voleb do zastupitelstev obcí Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. 55 navýšení příjmů a navýšení výdajů volby do zastupitelstev obcí - o ,- Kč. Rozpočtová změna je přílohou tohoto usnesení. Hlasování pro 14 nepřítomen 1 Z10/263 Rozpočtová změna Dětské hřiště u MŠ Eliášova Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. 56 navýšení výdajů ve výši 3.000,- Kč na realizaci akce Dětské hřiště u MŠ Eliášova s přesunem prostředků z akce chodník Falcon ve znění přílohy č

13 Z10/264 Rozpočtová změna rekonstrukce přízemí Mírová 121přepojení elektroměrných rozvaděčů navýšení výdajů Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. 57 navýšení výdajů rekonstrukce přízemí Mírová 121 přepojení elektroměrných rozvaděčů o 1.000,- Kč z akce chodník Falcon ve znění přílohy č. 1. Z10/265 Rozpočtová změna navýšení výdajů energetické úspory Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. 58 navýšení výdajů energetické úspory ve výši ,- Kč z akce Málá 181 PD zateplení a ţádost o dotaci. Z10/266 Rozpočtová změna Humanizace ulic Praţská (vodovodní a kanalizační přípojky) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. 59 na realizaci akce Humanizace ulic Praţská Husova ,- Kč z rezervy města ve znění přílohy č. 1 na projektovou dokumentaci opravu přípojek dle důvodové zprávy. Z10/267 Ţádost o poskytnutí daru na opravu fasády Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje změnu rozpočtu č. 60 navýšení výdajů na poskytnutí daru paní Dagmar Horníkové z rezervy města. Z10/268 Změna rozpočtu č. 61 poskytnutí daru Nemocnici s poliklinikou, a. s., Česká Lípa Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 61 navýšení výdajů z rezervy města na poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč Nemocnici s poliklinikou, a. s., Purkyňova 1849, Česká Lípa, IČ na nákup nového mammografického přístroje. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje upravenou darovací smlouvu na poskytnutí daru ve výši Kč Nemocnici s poliklinikou, a. s., Purkyňova 1849, Česká Lípa, IČ

14 na nákup nového mammografického přístroje a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z:starosta T: Z10/269 Změna rozpočtu č. 62 navýšení příjmů a výdajů o 700 Kč zaslání finančních prostředků poskytnutých Krajským úřadem Libereckého kraje Základní škole a Mateřské škole Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvkové organizaci Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č navýšení příjmů a výdajů o 700,- Kč dle přílohy důvodové zprávy poskytnutí finančních prostředků Krajským úřadem Libereckého kraje Základní škole a Mateřské škole Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvkové organizaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu pod názvem Knihovna pro ţáky a rodiče. Z10/270 Změna rozpočtu č Navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizace Sociální sluţby města Mimoň, Praţská 273/I, Mimoň, IČ Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č navýšení příjmů o ,01,- Kč a navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizace Sociální sluţby města Mimoň, Praţská 273/I, Mimoň, IČ o ,01 Kč na zajištění obecně prospěšných sluţeb. Z10/271 Rozpočtové provizorium Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje pro rok 2011 rozpočtové provizorium ve výši jedné dvanáctiny běţných výdajů roku 2010 v kaţdém měsíci provizoria. V případě mandatorních výdajů je přípustné překročení objemu výdajů, pokud k němu dochází v přímé souvislosti s financováním uloţeným zákonem. Výdaje hrazené na základě jiţ uzavřených smluv budou placeny dle smluvních podmínek. Z10/272 Stanovení kompetence k provádění rozpočtových opatření v období od do Zastupitelstvo města Mimoň stanovuje v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady města Mimoň

15 k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v období od do Zastupitelstvo města Mimoň si vyhrazuje právo na informaci o kaţdém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady města na nejbliţším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření radou města a jejího stručného odůvodnění. Hlasování pro 12 proti 1 Z10/273 Odměňování občanů za práci ve výborech a) Zastupitelstvo města Mimoň částečně revokuje usnesení č. Z 10/219 ze dne a to tak, ţe ruší druhý odstavec výše uvedeného usnesení řešící odměňování občanů ve výborech. b) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje odměnu občanům za práci ve výborech ve výši 660,-Kč za účast na zasedání výboru. Odměna bude vyplácena jednorázově vţdy v prosinci daného roku na základě předloţené prezenční listiny a na základě dohody o provedení práce. Z10/274 Podání ţádosti o dotaci do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost- výzva č.69 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podání ţádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje v rámci 69. výzvy MV ČR a ukládá FO MěÚ Mimoň zahrnout do rozpočtu města na rok 2011 finanční prostředky na předfinancování projektu. Z10/275 Výroční zpráva společnosti města Mimoně Zahradnictví MIJANA s.r.o., IČ: Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí výroční zprávu za rok 2009 společnosti Zahradnictví MIJANA s.r.o., se sídlem Skřivánčí ul., Mimoň, IČ: Z10/276 Zápis z 8. zasedání kontrolního výboru dne 1. prosince 2010 Zastupitelstvo města Mimoň b e r e n a v ě d o m í zápis z 8. zasedání kontrolního výboru r ze dne

16 Hlasování pro 14 Z10/277 Zápis z jednání Finančního výboru ze dne Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne (viz.příloha). Z10/278 Termíny jednání Zastupitelstva města Mimoň na první pololetí roku2011 Zastupitelstvo města Mimoň projednalo a schvaluje termíny jednání Zastupitelstva města Mimoň na první pololetí roku 2011 takto: Jednání budou probíhat vţdy ve čtvrtek od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni. Z10/279 Stanovení odměn pro zastupitele dle novelizace nařízení vlády Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje výši odměn uvolněným a neuvolněným zastupitelům od v maximální výši dle nařízení vlády č. 337/2003, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Interpelace v.r. v.r František Kaiser Ing. Stanislav Baloun starosta města místostarosta města

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. září 2011 od16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko,

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. února 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. února 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III, podatclna(u}mestomimon.cz.ir , Q:J USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III,   podatclna(u}mestomimon.cz.ir , Q:J USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 474, MimoD III, e-mail: podatclna(u}mestomimon.cz.ir 48780500, Q:J 487805044 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz W 487 805 05, Q3487 805 044 USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva mesta

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 7, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. 87805 00, ~ 878050 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Přítomno: 5 radních Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.1.2011 v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 Mesto Mimon I Mírová 0 47.4, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. června 2010 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. června 2010 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, email: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 vyřizuje: hlavata@mestomimon.cz 487 805 052, 487 805 044 USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň

Více

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III, podatelna~mestomimon.cz. W , ~ USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III,   podatelna~mestomimon.cz. W , ~ USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. W 487805 001, ~ 487805044 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz 'Jif 487 80S 052, Q! 487 80S 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 18. září 2014 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, , USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, , USNESENÍ Město Mimoň Mírová 20 47 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 00, 487 805 044 USNESENÍ ze 7. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 29..200 v zasedací místnosti č.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. června 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Přítomno: 5 radních Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.1.2011 v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto Mimon. Mírová , Mimon III, podatelna~mestomimon.cz. W , ~

Mesto Mimon. Mírová , Mimon III,   podatelna~mestomimon.cz. W , ~ Mesto Mimon Mírová 20 47 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. W 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto Mimon USNESENÍ

Mesto Mimon USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 47 4, Mimon III, e-mail: podatelna(tv.mestomimon.cz. if 487 805 00, ~ 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 22. února 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 27. února 2014 od 16:30 hod. v

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.26/2017 z 26. zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.05.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. 10. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 17. prosince 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. 10. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 17. prosince 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon Mesto Mimon I Mírová 20 72, MimoD III, e-mail: podatelna(lljmestomimon.cz. if 87805 00, ~ 878050 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz V 87 805 052, ~ 87 805 0 USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.05.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 7. září 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení. Zapisovatelkou dnešního zasedání je určena paní Ivana Dvořáková.

Usnesení. Zapisovatelkou dnešního zasedání je určena paní Ivana Dvořáková. Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2018-2022, které se konalo ve čtvrtek 13.12.2018 v 17:30 hodin v sále kina Oko v Němčicích nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne :

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 15.12.2014 od 15:00:00 do 17:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, , USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, , USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7.2.2011 v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Usnesení č. 3 bylo schváleno. Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 05. září 2012 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í z 27. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 8. 6. 2016 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák od 17:30 hod, Marie Dvořanová,

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 12. prosince 2018 Přítomní: Omluveni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.03.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.28/2018 z 28. zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í. z 24. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod, konaného dne

U S N E S E N Í. z 24. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod, konaného dne U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva Města Vyšší Brod, konaného dne 16. 11. 2009 Zastupitelstvo Města Vyšší Brod I. B e r e n a v ě d o m í 1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM dne 7. 9. 2009 a

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 Přítomno: 5 radních USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.6.2010 v zasedací

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Výpis z usnesení 16. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. září 2019

Výpis z usnesení 16. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. září 2019 Výpis z usnesení 16. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. září 2019 1/ Kontrola usnesení 16/124 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtová opatření 16/125 s c h v a

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 R 630/11 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 19.12.2011, b) souhlasí s prodloužením

Více

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 1/ Kontrola usnesení 10/73 b e r e n a v ě d o m í a) provedenou kontrolu usnesení. b) zprávu o činnosti komise dopravy.

Více

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 07.09.2017 Z17/107 Změna rozpočtu č. 17 Chodník Sídliště Pod Ralskem Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 17 zvýšení kapitálových na zakázku Chodník

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.10.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

U S N E S E N Í č.5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 18:00 hodin v restauraci POHODA v Malé Morávce.

U S N E S E N Í č.5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 18:00 hodin v restauraci POHODA v Malé Morávce. U S N E S E N Í č.5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.12.2013 v 18:00 hodin v restauraci POHODA v Malé Morávce. Přítomných ZO: 7 Č.j.: 64/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou

Více