MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. září 2011 od16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Přítomni: J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Ing. Grešlová,,Ing.Řeháček, Mgr. Krousová Omluveni: Mgr. Jaroslav Jirůtka, Ing. Miroslav Schleier Nepřítomni: Bc. Petr Slavík, MUDr. Nikolaj Štaňko, Ing.Ráček Zapisovatelkou dnešního zasedání je Monika Hlavatá, sekretářka starosty Počet přítomných členů ZaMě při zahájení v hod. 12 Z11/141 Volba orgánů zasedání členy návrhové komise Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto členy návrhové komise: 1. Mgr. Václav Konopiský 2. p. Marek Steinfest Předseda návrhové komise: 3. Ing. Lenka Grešlová pro 11(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Ing. Grešlová, Ing.Řeháček) nepřítomna 1(Mgr. Krousová) Z11/142 Volba orgánů zasedání členy ověřovatelé zápisu Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto členy ověřovatelé zápisu: p. Petr Král, Ing. Petr Řeháček pro 11(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Ing. Grešlová, Ing.Řeháček) nepřítomna 1(Mgr. Krousová) Ing. Pavel Ráček je jiţ přítomen celkem přítomno 13 zastupitelů

2 Z11/143 Projednání a schválení programu jednání Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dnešní program zasedání v tomto znění: 1) Zahájení 2) Volba orgánů zasedání 3) Projednání a schválení programu jednání 4) Zpráva o kontrole plnění usnesení 5) Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Mimoň 6) Výroční zpráva Mimoňské komunální a.s. za rok ) Přijetí věcného daru kompresor TRIDENT 8) Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Mimoň 9) Odkoupení pozemků v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.č. 391, parc.č. 355, parc.č. 32 p. Libich 10) Odkoupení pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 288, parc.č. 284, parc.č. 1380/44 manţ. Plívovi 11) Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Mimoň parc.č ) Odstoupení od záměru získání zříceniny hradu Ralsko do vlastnictví města 13) Nabídka k vyuţití předkupního práva k pozemku v k.ú. Vranov pod Ralskem PF ČR 14) Formální změna znění účelu čerpání finančních prostředků z kapitálových výdajů rozpočtu ) Rozpočtová změna a) zrestaurování Sloupu s Matkou Boţí v Mimoni b) navýšení počtu sečí na sídlištích a odstranění havarijní zeleně c) dar do Fondu pro zvýšení kvality vzdělávání, dar sdruţení Unie rodičů Gymnázia Mimoň d) dotace na Zámecký most e) dar a finanční výpomoc pro sdruţení Skiareál Podralsko f) stavební úpravy ZŠ praktické na MŠ g) dotace OAMP Ministerstvo vnitra ČR h) Cyklostezka Zámecký most ul. Potoční 16) Zřízení věcného břemene a) parc.č manţ. Pittnerovi b) parc.č ENERGIE Holding a.s. c) parc.č Area Group a.s. d) parc.č ČEZ Distribuce a.s. e) parc.č. 3036, 3102/2, 3102/3 Mimoňská komunální a.s. f) v lokalitě kasáren p. Samek 17) Prodej pozemku v k.ú. Mimoň a) parc.č manţ. Maslenovi b) parc.č. 468, parc.č. 469 pí Ţigová c) parc.č. 2097/1 p. Chudoţilov, pí Němečková d) parc. č p. Jechoutek e) parc.č pí Mencová 18) Plnění rozpočtu k ) Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok ) Odpis pohledávek 21) Ţádost o dotaci - Cyklostezka Zámecký most Srní potok 22) Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru (a, b) - 2 -

3 pro proti zdrţel se 9(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun,Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Ing.Grešlová, 2 (J.Krous, Ing.Ráček) 2 (Ing.Řeháček, Mgr. Krousová) Z11/144 Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. pro 10(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová) zdrţel se 2(J.Krous, J.Krous) nepřítomen 1(Ing. Ráček) MUDr. Štaňko je jiţ přítomen, celkem přítomno 14 zastupitelů. Z11/145 Výroční zpráva Mimoňské komunální a.s. za rok 2010 Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí Výroční zprávu Mimoňské komunální a.s. za rok 2010, která je přílohou tohoto usnesení. pro 11(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Ráček, MUDr. Štaňko) zdrţel se 3(J.Krous, O. Hons, Ing.Řeháček) Z11/146 Přijetí věcného daru kompresor TRIDENT Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření darovací smlouvy na přijetí věcného daru - kompresor TRIDENT 11 E výrobní číslo 8402, 104 v pořizovací ceně 45000,- Kč od města Nový Bor a ukládá starostovi města darovací smlouvu podepsat. Smlouva je přílohou tohoto usnesení. Z:starosta T: pro 14(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Ing.Řeháček, MUDr. Štaňko) - 3 -

4 Z11/147 Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Mimoň areál kostelu sv. Petra a Pavla v Mimoni a) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí peněţitého daru Římskokatolické farnosti Mimoň, IČ , Nádraţní 106, Mimoň, zastoupené farářem Václavem Horniakem ve výši Kč na opravu krypty u kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni a Kč na opravu dveří a podlahy v místnosti hlásného ve věţi kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni. b) Zastupitelstvo města Mimoň ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí daru po předchozím schválení radou města. Z:starosta T: pro 11(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Ráček) zdrţel se 3(J.Krous, Ing.Řeháček, MUDr. Štaňko) Z11/148 Odkup pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 288, část parc.č. 284, 1380/44 manţ. Plívovi Zastupitelstvo města Mimoň ukládá předloţit na příští jednání komplexní materiál včetně potřebných pozemků a dalšího postupu pro spojku Sídliště pod Ralskem- Českolipská. Z:ORM T: pro 14(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Ing.Řeháček, MUDr. Štaňko) Z11/149 Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Mimoň parc.č Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje bezúplatný převod pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 4210, trvalý travní porost o výměře 9281 m 2, od Pozemkovému fondu ČR, do vlastnictví města s budoucím vyuţitím pro veřejně-prospěšnou stavbu, a ukládá starostovi poţádat o převod nemovitosti. Z:starosta T: pro 14(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Ing.Řeháček, MUDr. Štaňko) Z11/150 Odstoupení od záměru získání zříceniny hradu Ralsko do vlastnictví města Zastupitelstvo města Mimoň ruší záměr města (schválený usnesením Z 08/6 ze dne ) získat zříceninu hradu Ralsko s přilehlými pozemky do vlastnictví Města Mimoň

5 pro 11(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Ráček, Ing.Řeháček, MUDr. Štaňko) proti 2(J.Krous, O. Hons) nepřítomen 1(R.Zubko) Z11/151 Nabídka k vyuţití předkupního práva k částem pozemku v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.č. 172, parc.č. 176 Pozemkový fond ČR Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje v souladu se zřízeným předkupním právem nabídnout části pozemků v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.č. 172, parc.č. 176, o celkové výměře cca 4000 m 2 k převodu do správy Pozemkového fondu ČR, IČ pro 10(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Ráček, MUDr. Štaňko) zdrţel se 3(J.Krous, M. Steinfest, Ing.Řeháček) nepřítomen 1(R.Zubko) Z11/152 Formální změna znění účelu čerpání finančních prostředků z kapitálových výdajů rozpočtu 2011 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu znění účelu čerpání finančních prostředků u kapitálových výdajů z Nákup pozemků na Nákup nemovitostí. pro 13(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Ráček, Ing.Řeháček, MUDr. Štaňko) nepřítomen 1(R.Zubko) Z11/153 Změna rozpočtu č navýšení výdajů na předfinancování projektu na zrestaurování Sloupu s Matkou Boţí v Mimoni Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č navýšení neinvestičních výdajů ve výši 161 tis. z rezervy města na předfinancování projektu na zrestaurování Sloupu s Matkou Boţí v Mimoni

6 pro 12(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Ráček, MUDr. Štaňko) zdrţel se 2(J.Krous, Ing.Řeháček) Z11/154 Změna rozpočtu č.30 navýšení počtu sečí na mimoňských sídlištích, odstranění havarijní zeleně. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č navýšení běţných výdajů na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň o ,-Kč a sníţení rezervy města ve výši ,-Kč dle důvodové zprávy. pro proti zdrţel se 12(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Ráček, Ing.Řeháček) 1(MUDr. Štaňko) 1(J.Krous) Z11/155 Darovací smlouva Unie rodičů Gymnázia Mimoň, Rozpočtová změna č. 31, poskytnutí daru do Fondu pro zvýšení kvality vzdělávání a) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního daru a uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 150 tis. Kč sdruţení Unií rodičů Gymnázia Mimoň, Letná 263, Mimoň Mimoň IV a ukládá starostovi města darovací smlouvu podepsat. Darovací smlouva je přílohou č. 1 tohoto usnesení. Z:starosta T: b) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 31 ve výši 150 tis. Kč na poskytnutí daru za účelem posílení Fondu pro zvýšení kvality vzdělávání v Gymnáziu Mimoň. Rozpočtová změna je přílohou č. 2 tohoto usnesení. pro 14(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Ing.Řeháček, MUDr. Štaňko) Z11/156 Změna rozpočtu č. 32 navýšení příjmů a rezervy města o ,24 Kč zaslání dotace na Zámecký most Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č navýšení příjmů a rezervy města o ,24 Kč z dotace na Zámecký most

7 pro 14(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Ing.Řeháček, MUDr. Štaňko) Bc. Petr Slavík uţ je přítomen 18:00 celkem přítomno 15 zastupitelů. Z11/157 Změna rozpočtu č. 33 poskytnutí bezúročné finanční výpomoci a daru občanskému sdruţení Skiareál Podralsko a schválení smluv Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje: a) změnu rozpočtu č. 33 navýšení výdajů o 300 tis. Kč z rezervy města na poskytnutí bezúročné finanční výpomoci ve výši Kč a poskytnutí daru ve výši Kč občanskému sdruţení Skiareál Podralsko, Nový Domov 176/V, Mimoň, IČ na projekt Vybavení sportovního klubu (nákup lyţí, vázání, hůlek, bot, helem, brýlí, chráničů páteře); b) smlouvu o bezúročné finanční výpomoci a darovací smlouvu projedná a schválí rada města se stanovením finančních a dalších podmínek pro přijetí členů Skiareálu podralsko, kterým budou poskytovány sportovní pomůcky a stanoví postup přidělování sportovních pomůcek tak, aby přednost měli děti ze sociálně slabších rodin. Z:starosta T: pro 11(MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Řeháček, MUDr. Štaňko, Bc.Slavík) zdrţel se 4(J.Krous, F.Kaiser, O. Hons, Ing.Ráček) Z11/158 Rozpočtová změna navýšení výdajů stavební úpravy ZŠP na MŠ Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. 34 navýšení investičních výdajů Základní škola a Mateřská škola Mírová o 330 tis Kč ve znění přílohy č. 1 na provedení stavebních úprav (změna na mateřskou školu) Základní školy praktické čp. 236 z rezervy města. pro 12(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Řeháček, Bc.Slavík) zdrţel se 3(J.Krous, Ing.Ráček, MUDr. Štaňko) - 7 -

8 Z11/159 Rozpočtová změna dotace OAMP Ministerstvo vnitra ČR Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č navýšení příjmů z neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu o ,-Kč a navýšení výdajů na opravu infrastruktury o ,-Kč, dle přílohy důvodové zprávy. pro 14(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Ráček, zdrţel se 1(J.Krous) Z11/160 Rozpočtová změna navýšení výdajů Cyklostezka Zámecký most ul. Potoční Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. 36 navýšení výdajů akce Cyklostezka Mimoň Zámecký most Potoční ulice ve výši 471 tis. Kč na pokrytí víceprací sníţením rezervy města o 221 tis. Kč a sníţením výdajů o 250 tis. Kč na realizaci rekonstrukce zámeckého mostu, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. pro proti zdrţel se 12(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Ing.Řeháček, Bc.Slavík) 2(J.Krous, Ing. Grešlová) 1(MUDr. Štaňko) Z11/161 Zřízení věcného břemene k vodovodní přípojce manţ. Pittnerovi chůze a jízdy přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3850, v souvislosti se strpěním, opravou a údrţbou vodovodní přípojky ve prospěch manţ. Libuše a Jiřího Pittnerových. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatíţené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč. pro 13(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Řeháček, MUDr. Štaňko, Bc.Slavík) zdrţel se 2(Mgr. Konopiský, Ing.Ráček) Z11/162 Zřízení věcného břemene přes parc.č v k.ú. Mimoň Energie Holding a.s. vstupu a vjezdu na část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 2430, v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údrţbou tepelné sítě a objektových předávacích stanic, ve - 8 -

9 prospěch ENERGIE Holding a. s., IČ: , se sídlem Kutvirtova 339/5, PRAHA 5 Radlice. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatíţené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč. pro 15(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Z11/163 Zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Mimoň parc. č AREA-GROUP CL a.s. chůze a jízdy přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 4287, v souvislosti se strpěním umístění a zřízením propojení FVE, ve prospěch AREA-GROUP CL a.s., Duhová č.p. 1444/2, Praha 4 Michle, IČ , a ukládá starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene. Z:starosta T: Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatíţené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však ,- Kč. pro 14(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, zdrţel se 1(Ing. Baloun) Z11/164 Zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Mimoň v lokalitě ul. Kříţová ČEZ Distribuce a.s. chůze a jízdy přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3400, v souvislosti se strpěním umístění, zřízení a provozování distribuční sítě NN, ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., IČ , a ukládá starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatíţené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč.Z:starosta T: pro 14(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Ráček, zdrţel se 1(J.Krous) - 9 -

10 Z11/165 Zřízení věcného břemene k pozemku v k.ú. Mimoň v lokalitě ul. Svébořická Mimoňská komunální a.s. chůze a jízdy přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc. č. 3036, 3102/2, 3102/3, pro bytový dům č.p. 146, Mimoň I, na parc. č v k.ú. Mimoň, v souvislosti se strpěním, opravou a údrţbou vodovodního řádu a vodovodní přípojky v ulici Svébořická, ve prospěch Mimoňská komunální a.s., IČ , a ukládá starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Z:starosta T: Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatíţené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč. pro 15(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Z11/166 Zřízení věcného břemene v lokalitě u kasáren - M. Samek chůze a jízdy přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 643, 649/1, 540, 636 a 634, v souvislosti se strpěním, opravou a údrţbou vodovodní, kanalizační, elektro přípojky ve prospěch plánované novostavby na pozemku parc. č. 641, vše v k.ú. Mimoň, a ukládá starostovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatíţené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč.Z:starosta T: pro 14(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, zdrţel se 1(Ing. Baloun) Z11/167 Prodej části pozemku v k.ú. Mimoň parc. č manţ. Maslenovi chůze a jízdy přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3750, v souvislosti se strpěním chůze a jízdy ve prospěch pozemku parc.č. 3754/6 a parc.č. 3754/4, tj. ve prospěch Města Mimoň a manţ. Czuczorových. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch nemovitostí in rem, za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatíţené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje prodej předmětné části pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 3750, ostatní plocha o výměře cca 112 m 2, do vlastnictví manţelů Anny a Jána

11 Maslenových za kupní cenu ve výši 300,- Kč za 1 m 2 pozemku. Kupní cena bude sníţena o náhradu za zřízení výše uvedených věcných břemen. Kupní cena bude uhrazena v plné výši do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena aţ po zapsání věcných břemen do katastru nemovitostí. pro 15(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Z11/168 Prodej pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 469, parc.č. 468 E. Ţigová Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje prodej pozemků v k.ú. Mimoň, parc.č. 469, parc.č pro 15(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Z11/169 Prodej části pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 2097/1 a zřízení věcného břemene P. Chudoţilov, H. Brázdová, E. Němečková chůze a jízdy přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 2097/1, v souvislosti se strpěním, opravou a údrţbou kanalizační přípojky ve prospěch E. Němečkové. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch nemovitosti Husova 98, Mimoň I, za jednorázovou úplatu ve výši 15,- Kč za m 2 zatíţené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč. chůze a jízdy přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 2097/1, v souvislosti se strpěním, opravou a údrţbou vodovodní přípojky ve prospěch parc.č. 2097/3, ve vlastnictví E. Němečkové. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch nemovitosti Husova 98, Mimoň I, za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m 2 zatíţené plochy pozemku věcným břemenem, nejméně však 1 000,- Kč. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje prodej části pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 2097/1, ostatní plocha o výměře cca 112 m 2, do vlastnictví manţelů Pavla Chudoţilova a Heleny Brázdové za kupní cenu ve výši 400,- Kč za 1m 2 pozemku. Kupní cena bude sníţena o náhradu za zřízení věcných břemen na pozemku ve prospěch E. Němečkové. Kupní cena bude uhrazena v plné výši do 30-ti dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena aţ po zapsání věcných břemen do katastru nemovitostí

12 pro 15(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Z11/170 Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Mimoň parc. č P. Jechoutek Zastupitelstvo města Mimoň rozhodlo zveřejnit nemovitost v k.ú. Mimoň, pozemek parc.č. 1069, zahradu o výměře 1060 m 2, na úřední desce k prodeji, za kupní cenu ve výši min. 100,- Kč za m 2 pozemku. pro 13(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Ráček, MUDr. Štaňko, Bc.Slavík) zdrţel se 2 (J.Krous, Ing.Řeháček) Z11/171 Prodej části pozemku v k.ú. Mimoň parc. č V. Mencová Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje prodej části pozemku v k.ú. Mimoň, parc.č. 3265, zahrady o výměře cca 100 m 2. pro 13(J.Krous, F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, MUDr. Štaňko, Bc.Slavík) zdrţel se 2(Ing.Ráček, Ing.Řeháček) Z11/172 Plnění rozpočtu k Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí přehled o plnění rozpočtu k pro 14(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Ráček, zdrţel se 1(J.Krous)

13 Z11/173 Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za r Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2010 včetně závěrečné zprávy o kontrole hospodaření za rok pro 13(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Ráček, MUDr. Štaňko, Bc.Slavík) zdrţel se 2 (J.Krous, Ing.Řeháček) Z11/174 Odpis pohledávek Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje odpis pohledávek v prekluzi (promlčených), vzniklých v samostatné působnosti města v letech dle důvodové zprávy, přílohy. pro 13(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Ráček, MUDr. Štaňko, Bc.Slavík) zdrţel se 2 (J.Krous, Ing.Řeháček) Z11/175 Ţádost o dotaci - Cyklostezka Zámecký most Srní potok Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podání ţádosti o dotaci na realizaci cyklostezky Zámecký most Srní potok v rámci dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 s případnou spoluúčastí města Mimoň ve výši 35 % z celkových uznatelných nákladů ve výši 3,5 mil. Kč. pro proti zdrţel se 11(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing.Ráček, MUDr. Štaňko, Bc.Slavík) 1(J.Krous) 3(Ing. Baloun, Ing. Grešlová, Ing.Řeháček) Z11/176 Zápis ze 7. zasedání kontrolního výboru dne 7. září 2011 Zastupitelstvo města Mimoň b e r e n a v ě d o m í zápis ze 7. zasedání kontrolního výboru r ze dne

14 pro 11(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, O. Hons, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Ráček, MUDr. Štaňko, Bc.Slavík) zdrţel se 4(J.Krous, R.Zubko, Ing. Baloun, Ing.Řeháček) Z11/177 Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne , který je přílohou důvodové zprávy. pro 13(F.Kaiser, MUDr. Frýdová, P.Král, R.Zubko, O. Hons, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, M. Steinfest, Mgr. Krousová, Ing. Grešlová, Ing.Ráček, MUDr. Štaňko, Bc.Slavík) zdrţel se 2(J.Krous, Ing.Řeháček) Interpelace K těmto bodům nebylo přijato usnesení: Bod č. 5 - Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu ZM Bod č. 9 - Nabídka pozemků k odkupu v k.ú. Vranov pod Ralskem parc.č. 32, parc.č. 355, parc.č. 391 J. Libich v.r. (otisk úředního razítka) v.r František Kaiser Ing. Stanislav Baloun starosta města místostarosta města

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. února 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. února 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 18. září 2014 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. června 2010 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. června 2010 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, email: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 vyřizuje: hlavata@mestomimon.cz 487 805 052, 487 805 044 USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III, podatclna(u}mestomimon.cz.ir , Q:J USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III,   podatclna(u}mestomimon.cz.ir , Q:J USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 474, MimoD III, e-mail: podatclna(u}mestomimon.cz.ir 48780500, Q:J 487805044 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz W 487 805 05, Q3487 805 044 USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva mesta

Více

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, ,

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, , Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 22. února 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. června 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

Mesto Mimon USNESENÍ

Mesto Mimon USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 47 4, Mimon III, e-mail: podatelna(tv.mestomimon.cz. if 487 805 00, ~ 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 7, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. 87805 00, ~ 878050 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III, podatelna~mestomimon.cz. W , ~ USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III,   podatelna~mestomimon.cz. W , ~ USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. W 487805 001, ~ 487805044 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz 'Jif 487 80S 052, Q! 487 80S 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Přítomno: 5 radních Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.1.2011 v zasedací

Více

Mesto Mimon. Mírová , Mimon III, podatelna~mestomimon.cz. W , ~

Mesto Mimon. Mírová , Mimon III,   podatelna~mestomimon.cz. W , ~ Mesto Mimon Mírová 20 47 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. W 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 7. září 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.10.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.05.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 20.07.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 Mesto Mimon I Mírová 0 47.4, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. 10. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 17. prosince 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. 10. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 17. prosince 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon Mesto Mimon I Mírová 20 72, MimoD III, e-mail: podatelna(lljmestomimon.cz. if 87805 00, ~ 878050 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz V 87 805 052, ~ 87 805 0 USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 Přítomno: 5 radních USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.6.2010 v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin

Mesto Mimon USNESENÍ. z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.05.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Přítomno: 5 radních Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.1.2011 v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada

Určení zapisovatele : Jana Krotilová. Jednání řídil : Petr Halada Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Kamýk nad Vltavou konaného dne 25. dubna 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kamýku nad Vltavou od 18,00 hodin. Přítomni: pp. Petr Halada, Svatava Lajbnerová,

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 29.03.2017 22/1/17. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. zasedání ZMě. 23/2/17. ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Mírová , MimoD III, podatelna({v.mestomimon.cz.1r , ~ USNESENÍ

Mírová , MimoD III,   podatelna({v.mestomimon.cz.1r , ~ USNESENÍ Mesto MimoD Mírová 120 71 2, MimoD III, e-mail: podatelna({v.mestomimon.cz.1r 87805 001, ~ 878050 USNESENÍ Omluven: Petr Král ze. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 25.2. 2009 v zasedací místnosti

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Mesto Mimon. Míroy~í 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna(tv.mestomimón.cz. W 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Míroy~í 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna(tv.mestomimón.cz. W 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ Mesto Mimon Míroy~í 10 471 4, Mimon III, e-mail: podatelna(tv.mestomimón.cz. W 487805 001, ~ 487805044 /. vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz W 487 805 05, ~ 487 805 044 USNESENÍ 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.6. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

, ~

, ~ Mesto Mimon Míroyá 0 47,4, 'Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. W 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 14. 12. 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 22. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. z 22. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne v zasedací místnosti c. 1 Mestského úradu Mimon Mesto Mimon Mírová 20 7 2, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. V 87805 00, ~ 878050 USNESENÍ z 22. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 2.2.2009 v zasedací místnosti c. Mestského úradu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, , USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, , USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7.2.2011 v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.2.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 19 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 27. února 2017 ve vzdělávacím centru ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

U s n e s e n í z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. června 2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí:

U s n e s e n í z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. června 2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: U s n e s e n í z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. června 2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: Ad 3.) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního

Více

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 10. 2. 2016 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 222/9/2016 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

Usnesení z 31. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 31. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 31. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 29. 08. 2018 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komise 770/31/2018 1. zvolilo: tuto pracovní komisi: Volební

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24; MimoD III, e-mail: podatelna(ív.mestomimon.cz. B' 487 805 001, ~ 487805 044

Mesto Mimon. Mírová 120 471 24; MimoD III, e-mail: podatelna(ív.mestomimon.cz. B' 487 805 001, ~ 487805 044 Mesto Mimon Mírová 20 47 24; MimoD III, e-mail: podatelna(ív.mestomimon.cz. B' 487 805 00, ~ 487805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 10.82/2016-10.91/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Mgr. Bořivoj Malát, Martin Adam, Bc. Michaela Mašatová, DiS., Karel Jirák Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 12. prosince 2018 Přítomní: Omluveni:

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více