MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 18. září 2014 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Přítomni: p. František Kaiser, Osvald Hons, Ing. Petr Řeháček, Ing. Stanislav Baloun, Bc. Petr Slavík, Mgr. Šárka Krousová, MUDr. Eva Frýdová, Ing. Pavel Ráček, p. Petr Král, p. René Zubko, Ing. Miroslav Schleier, Mgr. Jaroslav Jirůtka, Ing. Bc. Lenka Grešlová, PhDr. Petr Balek, Mgr. Václav Konopiský Nepřítomni: p. Marek Steinfest, MUDr. Nikolaj Štaňko Zapisovatelkou dnešního zasedání: Monika Hlavatá, sekretářka starosty 1. Zahájení Počet přítomných členů ZaMě při zahájení v hod Volba orgánů zasedání Z14/88 Volba orgánů zasedání členy návrhové komise Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto členy návrhové komise: 1. Ing. Miroslav Schleier 2. Petr Král Předseda návrhové komise: 3. Ing. Bc. Lenka Grešlová pro 13(PhDr.Balek, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Ing.Řeháček, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, Ing. Bc. Grešlová) zdržel se 2(F.Kaiser, Ing. Schleier) Z14/89 Volba orgánů zasedání ověřovatelé zápisu Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu: Mgr. Jaroslav Jirůtka, Ing. Petr Řeháček pro 13(PhDr.Balek, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Ing.Řeháček, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, Ing. Bc. Grešlová) zdržel se 2(F.Kaiser, Ing. Schleier) Stránka 1 z 18

2 3. Projednání a schválení programu jednání Hlasování pro vyřazení bodu č. 24 b): pro 14(PhDr.Balek, F.Kaiser, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Ing. Schleier, O. Hons,, R. Zubko, Ing. Bc. Grešlová) zdržel se 1(MUDr. Frýdová) bod byl vyřazen MUDr. Nikolaj Štaňko a Marek Steinfest jsou přítomni přítomno 17 zastupitelů. Hlasování k zařazení bodu č. 26 Smlouva s SVS a.s.: pro 12(F.Kaiser, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, MUDr. Frýdová, R. Zubko, proti 1(O. Hons) zdržel se 4 (PhDr.Balek, MUDr. Štaňko, Ing.Ráček, Ing.Řeháček) bod byl zařazen Hlasování k zařazení bodu č. 27 Situace v ZUŠ Václava Snítila: pro 9(P.Král, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Ing.Ráček,Ing. Schleier, O. Hons, MUDr. Frýdová, proti 2(PhDr.Balek, R. Zubko) zdržel se 6(F.Kaiser, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, Ing. Baloun, MUDr. Štaňko, Ing.Řeháček) bod byl zařazen Hlasování k vyřazení bodů č. 13, 14, 15a, 15 b, 16, 18 a 21: pro 5(PhDr.Balek, O. Hons, MUDr. Štaňko, Ing. Schleier, Ing.Řeháček) proti 10(F.Kaiser, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Krousová, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, MUDr. Frýdová, R. Zubko, zdržel se 2(Mgr. Konopiský, Ing.Ráček) body nebyly vyřazeny Z14/90 Projednání a schválení programu jednání Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dnešní program zasedání v tomto znění: 1) Zahájení 2) Volba orgánů zasedání 3) Projednání a schválení programu jednání 4) Zřízení služebnosti a) p.č. 116, 177 v k.ú. Vranov ČEZ Distribuce a.s. b) Povodí Ohře s.p. oprava lávky Stránka 2 z 18

3 c) pozemek pč v k.ú. Mimoň d) smíšená cyklostezka Mimoň - Ploužnice e) v k.ú. Mimoň, lokalita Nádražní 85 5) Prodej pozemků akce Oprava a rekonstrukce Panenského potoka Povodí Ohře 6) Žádost o snížení kupní ceny části pozemku pč. 172/1 v k.ú. Vranov pod Ralskem 7) Souhlas s vložením pozemků města v k.ú. Boreček do honitby Pertoltice p. R. 8) Záměr prodeje pozemku p.č. 1530/9 v k.ú. Mimoň 9) Nabídka prodeje pozemku p.č v k.ú. Mimoň 10)Odkup objektu Okrouhlická čp. 76, Mimoň 11)Dary a) parkové úpravy okolí západní strany kostela sv. Petra a Pavla b) Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko 12)Stažení žádosti o dotaci zefektivnění nakládání s odpady v Mimoni 13)Plnění rozpočtu k )Aktualizace rozpočtového výhledu na r )Rozpočtové změny a) projektová příprava Mitex b) balkóny na Ploužnici c) výměna oken Nádražní čp. 26 d) Mijana - čištění chodníků e) péče o vzhled a veřejnou zeleň - koupaliště f) pěstební práce v městských lesích 16)Úprava Pravidel použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury 17)Poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a investic 18)Dodatek č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací 19)Rozšíření Návrhu na pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň 20)Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu SSMM 21)Podpora petice Svazu měst a obcí ČR 22)Informace - financování přípojek v rámci akce humanizace ulic Husova a Pražská 23)Výroční zpráva Mimoňské komunální a.s. za rok )Zápisy z jednání kontrolního výboru 25)Zpráva o kontrole plnění usnesení 26)Schválení smlouvy o spolupráci SVS a.s. - ulice Křížová 27)Situace v ZUŠ Václava Snítila 28)Interpelace pro 14(F.Kaiser, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, zdržel se 3(PhDr.Balek, Ing.Řeháček, Bc.Slavík) Stránka 3 z 18

4 4. Zřízení služebnosti a) Smlouva věcné břemeno (služebnost)- pozemky pč.116 a 177 v k.ú. Vranov p.r. ČEZ Distribuce, a.s. F. Kaiser: v roce 2012 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, dnes tu máme výměr. Je tu smlouva na tvrdo. Z14/91 Smlouva věcné břemeno (služebnost)- pozemky pč.116 a 177 v k.ú. Vranov p.r. ČEZ Distribuce, a.s. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /VB/001 na zajištění akce CL- Mimoň, ppč. 129, nové knn (rozšíření distribuční sítě nízkého napětí) vedené přes pozemky pč. 116/1 a 177 v k.ú. Vranov pod Ralskem v předloženém znění se společnost ČEZ Distribuce a.s., IČ , teplická 874/8, DěčínIV-Podmokly a ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: b) Smlouva věcné břemeno (služebnost) v rámci stavební akce Oprava lávky v Mimoni, přes Ploučnici u Poštovního mostu Povodí Ohře s.p. Z14/92 Smlouva věcné břemeno (služebnost) v rámci stavební akce Oprava lávky v Mimoni, přes Ploučnici u Poštovního mostu Povodí Ohře s.p. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti spočívající v právu umístění a strpění objektu lávky na pozemku pč v k.ú. Mimoň a v právu přístupu, příjezdu a chůze za účelem provozování, údržby a oprav objektu lávky v předloženém znění se státním podnikem Povodí Ohře, IČ , se sídlem Bezručova 4219, Chomutov jako povinným a ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: Stránka 4 z 18

5 c) Smlouva věcné břemeno (služebnost)- pozemek pč v k.ú. Mimoň Z14/93 Smlouva věcné břemeno (služebnost)- pozemek pč v k.ú. Mimoň Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na zajištění uložení, údržby a opravy vodovodní přípojky vedené přes pozemek pč v k.ú. Mimoň v předloženém znění, s A. H., bytem Mimoň, a ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: d) SoSBVB - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavební akce smíšená cyklostezka Mimoň Ploužnice Z14/94 SoSBVB - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavební akce smíšená cyklostezka Mimoň - Ploužnice Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - služebnosti spočívající v právu umístění a strpění stavby smíšené cyklostezky Mimoň Ploužnice na pozemcích p.č. 3740, pč. 3744, pč. 3868, pč. 3859/2, pč. 3860/4, pč. 3879, pč. 3883, pč. 3918/1 a pč. 3917/1 v k.ú. Mimoň a v právu přístupu, příjezdu a chůze za účelem provozování, údržby a oprav cyklostezky v předloženém znění s Městem Ralsko IČ , se sídlem Kuřívody 701, Ralsko, Mimoň jako budoucím oprávněným a ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: e) Zřízení služebnosti inženýrských sítí (věcného břemene) v k.ú. Mimoň, lokalita Nádražní 85 Z14/95 Zřízení služebnosti inženýrských sítí (věcného břemene) v k.ú. Mimoň, lokalita Nádražní 85 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zřízení služebnosti inženýrských sítí spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 720, v souvislosti se zřízením, opravou a údržbou plynové přípojky k pozemku parc.č. 6, ve prospěch manželů V. a R. K., bytem Mimoň III a ukládá starostovi Stránka 5 z 18

6 podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí, která je přílohou tohoto usnesení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 25,- Kč za m2, nejméně však za 1000,- Kč + příslušná sazba DPH. Z: starosta T: Prodej pozemků akce Oprava a rekonstrukce Panenského potoka Povodí Ohře - smlouva Z14/96 Prodej pozemků akce Oprava a rekonstrukce Panenského potoka Povodí Ohře - smlouva Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Mimoň, oddělených geometrickým plánem č /2014 ze dne takto: - pozemek pč. 1165/5 o výměře 35 m 2 oddělený z pozemku pč. 1165/1, trvalý travní porost, o celkové výměře 5801 m 2, - pozemek pč. 1090/2 o výměře 6 m 2 oddělený z pozemku pč. 1090, ostatní plocha, o celkové výměře 1129 m 2, - pozemek pč. 258/2 o výměře 6 m 2, oddělený z pozemku pč. 258, zahrada, o celkové výměře 629 m 2 a - prodej celého pozemku pč. 1380/50, ostatní plocha, o celkové výměře 3 m 2, Povodí Ohře, státnímu podniku, Bezručova 4219, Chomutov, IČ , za cenu dle znaleckého posudku celkem ve výši 7170,- Kč, v předloženém znění a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. Z: starosta T: Ing. Schleier, O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, Ing. Bc. Grešlová, zdržel se 1(MUDr. Štaňko) Stránka 6 z 18

7 6. Žádost manželů Rampasových o snížení kupní ceny části pozemku pč. 172/1 v k.ú, Vranov pod Ralskem Z14/97 Žádost manželů Rampasových o snížení kupní ceny části pozemku pč. 172/1 v k.ú, Vranov pod Ralskem Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje záměr změnit Budoucí kupní smlouvu a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou dne na základě usnesení zastupitelstva města Z13/42 ze dne na prodej částí pozemků pč. 172 a 176 v k.ú. Vranov pod Ralskem do společného jmění manželů A. R., bytem Doksy a T. R., bytem Mimoň, a to snížením kupní ceny části pozemku pč.172/1 (dříve 172) v k.ú. Vranov pod Ralskem z částky 175,- Kč za 1 m 2 na částku 80,- Kč za 1 m 2 z důvodu podmáčení pozemku (podrobné odůvodnění je uvedeno v důvodové zprávě) a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. Z: OSM T: Žádost o souhlas s vložením pozemků ve vlastnictví města Mimoň, v katastrálním území Boreček, do honitby Pertoltice pod Ralskem. Z14/98 Žádost o souhlas s vložením pozemků ve vlastnictví města Mimoň, v katastrálním území Boreček, do honitby Pertoltice pod Ralskem. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přičlenění pozemků ve vlastnictví města Mimoň v katastrálním území Boreček pč.37/3, 40/4, 40/5 a 71/3 k honitbě Pertoltice pod Ralskem Honebního společenstva Pertoltice pod Ralskem a ukládá starostovi města podepsat souhlas s přičleněním. Z: starosta T: Ing. Schleier, O. Hons, R. Zubko, MUDr. Štaňko, Ing. Bc. Grešlová, zdržel se 1(MUDr. Frýdová) 8. Záměr prodeje pozemku pč. 1530/9, k.ú. Mimoň pod novinovým stánkem lokalita Letná, Mimoň Z14/99 Záměr prodeje pozemku pč. 1530/9, k.ú. Mimoň pod novinovým stánkem lokalita Letná, Mimoň Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku pč. 1530/9 v k.ú. Mimoň o výměře 18 m 2, zastavěná plocha a nádvoří. Stránka 7 z 18

8 O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, Ing. Bc. Grešlová, proti 1(Ing. Schleier) 9. ČR úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídka prodeje pozemku pč. 1630, k.ú. Mimoň Z14/100 ČR úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídka prodeje pozemku pč. 1630, k.ú. Mimoň Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy koupi pozemku pč v k.ú. Mimoň o výměře 159 m2, ostatní plocha, za cenu celkem ,- Kč, od České republiky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2 Nové město. 10. Odkup objektu Okrouhlická 76, Mimoň od Mimoňské komunální a.s. Z14/101 Odkup objektu Okrouhlická 76, Mimoň od Mimoňské komunální a.s. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy odkoupení nemovitých věcí v k.ú. Mimoň: pozemek parc.č. 449, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m 2 na němž se nachází stavba (dům), čp. 76, na adrese Okrouhlická č.p. 76, Mimoň II, objekt bydlení, nyní zaspaný na LV 782,, u katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa do vlastnictví Města Mimoň, IČ za celkovou maximální kupní cenu ve výši 146 tis. Kč, od společnosti Mimoňská komunální a.s., IČ , v případě a potom, co bude proveden vklad vlastnického práva k uvedeným nemovitým věcem ve prospěch Mimoňské komunální a.s. do katastru nemovitostí. pro 11(F.Kaiser, P.Král, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, MUDr. Frýdová, R. Zubko, proti 1(PhDr.Balek) zdržel se 5(Bc.Slavík, O. Hons, Ing. Baloun, MUDr. Štaňko, Ing.Řeháček) Stránka 8 z 18

9 11. Poskytnutí darů a) Darovací smlouva - dokončení parkových úprav okolí západní strany kostela sv. Petra a Pavla Z14/102 Darovací smlouva - dokončení parkových úprav okolí západní strany kostela sv. Petra a Pavla Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje: a) poskytnutí peněžitého daru Římskokatolické farnosti Mimoň, IČ , Nádražní 106, Mimoň, zastoupené farářem Václavem Horniakem ve výši Kč na dokončení parkových úprav okolí západní strany kostela sv. Petra Pavla v Mimoni. b) darovací smlouvu o poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Mimoň, IČ , Nádražní 106, Mimoň, zastoupené farářem Václavem Horniakem ve výši Kč na dokončení parkových úprav okolí západní strany kostela sv. Petra Pavla v Mimoni a ukládá starostovi smlouvu, která je v příloze, podepsat. Z: starosta T: pro 12(F.Kaiser, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, proti 5(PhDr.Balek, MUDr. Štaňko, Ing. Bc. Grešlová, Ing.Řeháček, Ing. Schleier) b) Žádost o poskytnutí daru Z14/103 Žádost o poskytnutí daru Zastupitelstvo města Mimoň: 1. Schvaluje změnu rozpočtu č. 10 navýšení výdajů a financování o Kč na poskytnutí finančního daru na opravy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy; 2. Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč Sdružení Náhlov v oblasti Ralsko, Náhlov 100, Osečná, IČ na opravy. 3. Schvaluje darovací smlouvu a ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu, která je v příloze č. 2 důvodové zprávy. Z: starosta T: Stránka 9 z 18

10 12. Odsouhlasení stažení žádosti o dotaci pro akci Zefektivnění nakládání s odpady v Mimoni (rozhodnutí č SFŽP, identifikační číslo CZ.1.02/4.1.00/ ) Z14/104 Odsouhlasení stažení žádosti o dotaci pro akci Zefektivnění nakládání s odpady v Mimoni (rozhodnutí č SFŽP, identifikační číslo CZ.1.02/4.1.00/ ) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje stažení žádosti o dotaci k projektu Zefektivnění nakládání s odpady v Mimoni (rozhodnutí č SFŽP, identifikační číslo CZ.1.02/4.1.00/ ). pro 14(PhDr.Balek, F.Kaiser, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Ing.Ráček, Ing.Řeháček, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, nepřítomni 3(Ing. Schleier, O. Hons, Mgr. Krousová) 13. Plnění rozpočtu k Z14/105 Plnění rozpočtu k Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí přehled o plnění rozpočtu k pro 13(PhDr.Balek, F.Kaiser, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Ing.Ráček, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, zdržel se 1(Ing.Řeháček) nepřítomni 3(Ing. Schleier, O. Hons, Mgr. Krousová) 14. Aktualizace rozpočtového výhledu na r Z14/106 Aktualizace rozpočtového výhledu na r Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu na r dle přílohy důvodové zprávy. pro 12(F.Kaiser, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, MUDr. Frýdová, MUDr. Štaňko, zdržel se 4(PhDr.Balek, O. Hons, Ing.Ráček, Ing.Řeháček) nepřítomni 1(R. Zubko) Stránka 10 z 18

11 15. Rozpočtové změny a) Rozpočtová změna - Bytová zástavba u Mitexu - Ukončení smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. Přeložky VN a NN Z14/107 Rozpočtová změna - Bytová zástavba u Mitexu - Ukončení smlouvy s ČEZ Distribuce a.s. Přeložky VN a NN Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. 11 snížení výdajů akce Zámecký park a zámecký rybník o 290 tis. Kč a navýšení kapitálových výdajů o 290 tis. Kč v souvislosti s úhradou nákladů za pořízení projektové dokumentace na realizaci 40 ks odběrných míst a v provedení přeložek VN a NN v lokalitě Mitex, ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení. pro 15(PhDr.Balek, F.Kaiser, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, Ing. Bc. Grešlová) zdržel se 1(Ing.Řeháček) nepřítomni 1 ( b) Změna rozpočtu výměna planěk Ploužnice ve městě Mimoň Z14/108 Změna rozpočtu výměna planěk Ploužnice ve městě Mimoň Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č snížení kapitálových výdajů z 3639 pol.6130 pozemky o ,- Kč a navýšení výdajů kapitálových na 3612 pol.6121 budovy, haly a stavby o ,- Kč, z důvodu výměny planěk na balkónech na Ploužnici Změna rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto usnesení. pro 15(F.Kaiser, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, Ing. Bc. Grešlová, zdržel se 2(PhDr.Balek, Ing.Řeháček) c) Změna rozpočtu výměna oken Nádražní 26, Mimoň Z14/109 Změna rozpočtu výměna oken Nádražní 26, Mimoň Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č snížení kapitálových výdajů z 3639 pol.6130 pozemky o ,- Kč a navýšení výdajů na 3612 pol.5171 opravy a udržování bytového hospodářství o ,- Kč, z důvodu výměny oken v Nádražní 6, Mimoň. Změna rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto usnesení. Stránka 11 z 18

12 Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, Ing. Bc. Grešlová, nepřítomni 1 (Ing.Řeháček) d) Změna rozpočtu Mijana čištění chodníků Z14/110 Změna rozpočtu Mijana čištění chodníků Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 14 snížení příspěvku příspěvkové organizaci Zahradnictví Mimoň, IČ: se sídlem Široká 678, Mimoň o Kč z důvodu snížení rozsahu zimní údržby a navýšení výdajů o Kč na čištění chodníků dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, Ing. Bc. Grešlová, nepřítomni 1 (Ing.Řeháček) e) rozpočtová změna navýšení příjmů a navýšení výdajů Péče o vzhled a veřejnou zeleň. Z14/111 rozpočtová změna navýšení příjmů a navýšení výdajů Péče o vzhled a veřejnou zeleň. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu č. 15 snížení výdajů a navýšení výdajů Péče o vzhled a veřejnou zeleň o Kč. Rozpočtová změna je přílohou tohoto usnesení. Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, Ing. Bc. Grešlová, nepřítomni 1 (Ing.Řeháček) Stránka 12 z 18

13 f) Změna rozpočtu navýšení finančních prostředků na pěstební práce v městských lesích Z14/112 Změna rozpočtu navýšení finančních prostředků na pěstební práce v městských lesích Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 16 snížení výdajů na opravu dětských hřišť a navýšení výdajů na udržovací práce v městských lesích o 21 tis. Kč. Změna rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto usnesení. pro 15(PhDr.Balek, F.Kaiser, P.Král, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, Ing. Bc. Grešlová, nepřítomni 2 (Ing. Baloun, Ing.Řeháček) 16. Úprava Pravidel FRBI Z14/113 Úprava Pravidel FRBI Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje úpravu Pravidel města Mimoň o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoň včetně příloh. pro 13(F.Kaiser, P.Král, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, zdržel se 1 (Ing.Řeháček) nepřítomni 3 (PhDr.Balek, Bc.Slavík, Ing. Baloun) 17. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury Z14/114 Poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje: 1. poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury paní P. N., Mimoň, ve výši 15 tis. Kč. Splatnost půjčky 32 měsíců, úroková sazba 3%, ručení bude zajištěno ručitelem; 2. poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury Ing. P. J. a paní Z. J., Česká Lípa, ve výši 500 tis. Kč. Splatnost půjčky 35 měsíců, úroková sazba 3%, ručení bude zajištěno směnkou; 3. poskytnutí finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury panu J. S., Mimoň, ve výši 250 tis. Kč. Splatnost půjčky 94 měsíců, úroková sazba 3%, ručení bude zajištěno směnkou. Stránka 13 z 18

14 pro 15(PhDr.Balek, F.Kaiser, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Ing.Řeháček, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, Ing. Bc. Grešlová, zdržel se 1(O. Hons) nepřítomni 1 (Bc.Slavík) 18. Dodatek č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací Z14/115 Dodatek č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e dodatek č. 1 zřizovací listiny, dle přílohy tohoto materiálu: - Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace - Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace - Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň, příspěvková organizace - Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace Mgr. Krousová, Ing.Řeháček, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, Ing. Bc. Grešlová, zdržel se 1(Ing.Ráček) 19. Rozšíření obsahu pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň Z14/116 Rozšíření obsahu pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s rozšířením pořízení změny č. 1 Územního plánu Mimoň, které schválilo svým usnesením č. Z14/80 ze dne , o návrh Rekultivace a rozšíření bývalého biologického rybníka v Mimoni, jenž byl předložen z vlastního podnětu města dle ustanovení 44 písm. a) stavebního zákona v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy. Stránka 14 z 18

15 20. Sociální služby města Mimoň pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Z14/117 Sociální služby města Mimoň pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu I. Zastupitelstvo města Mimoň p o v ě ř u j e příspěvkovou organizaci Sociální služby města Mimoň, se sídlem Pražská 273/I, Mimoň, IČ: , poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a ukládá starostovi města pověření podepsat. Pověření je přílohou tohoto usnesení. II. Zastupitelstvo města Mimoň s c h v a l u j e vzor smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Vzor smlouvy je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: Ing. Schleier, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, nepřítomni 1 (O. Hons) 21. Podpora petice Svazu měst a obcí ČR Z14/118 Podpora petice Svazu měst a obcí ČR Zastupitelstvo města Mimoně schvaluje podporu petice SMOCR týkající se řešení veřejného pořádku a sociálních záležitostí. pro 11(F.Kaiser, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, MUDr. Frýdová, R. Zubko, zdržel se 6(PhDr.Balek, O. Hons, MUDr. Štaňko, Ing. Bc. Grešlová, Ing. Řeháček, Ing. Schleier) 22. Uzavření dohody se SČVK Liberec o financování vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci akce humanizace ulic Husova a Pražská Z14/119 Uzavření dohody se SČVK Liberec o financování vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci akce humanizace ulic Husova a Pražská Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí informaci o připravované dohodě mezi městem Mimoň a SČVK Liberec o financování přípojek kanalizace a vody v rámci akce Mimoň - Humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí a pověřuje starostu města jejím podpisem po projednání a schválení v radě města. Z: starosta T: Stránka 15 z 18

16 Ing. Schleier, O. Hons, MUDr. Frýdová, MUDr. Štaňko, nepřítomen 1 (R. Zubko) 23. Výroční zpráva Mimoňské komunální a.s. za rok 2013 Z14/120 Výroční zpráva Mimoňské komunální a.s. za rok 2013 Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí Výroční zprávu Mimoňské komunální a.s. za rok 2013, která je přílohou tohoto usnesení. pro 13(PhDr.Balek, F.Kaiser, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Ing.RáčekBc.Slavík, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, MUDr. Frýdová, zdržel se 3(O. Hons, MUDr. Štaňko, Ing.Řeháček) nepřítomni 1 (R. Zubko) 24. Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru (a, b) a) Zápis ze 7. zasedání kontrolního výboru dne 10. září 2014 Z14/121 Zápis ze 7. zasedání kontrolního výboru dne 10. září 2014 Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zprávu ze 7. zasedání kontrolního výboru r ze dne Mgr. Krousová, Ing.Ráček, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, Ing. Bc. Grešlová, zdržel se 1(Ing.Řeháček) 25. Zpráva o kontrole plnění usnesení Z14/122 Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. Stránka 16 z 18

17 26. Smlouva o spolupráci s SVS a.s. Z14/123 Schválení smlouvy o spolupráci SVS a.s. na opravu povrchů komunikací po výstavbě vodovodu a kanalizace v ulici Křížová 1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na opravu povrchů komunikací po výstavbě vodovodu a kanalizace v ulici Křížová se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zařadit do rozpočtu na rok 2015 příspěvek města ve výši Kč. pro 13(F.Kaiser, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, Mgr. Krousová, Bc.Slavík, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, MUDr. Frýdová, R. Zubko, MUDr. Štaňko, zdržel se 4(PhDr.Balek, O. Hons, Ing.Ráček, Ing.Řeháček) 27. Situace na ZUŠ Václava Snítila Z14/123 Situace v ZUŠ Václava Snítila Zastupitelstvo města Mimoň doporučuje Radě města Mimoň se vážně zabývat situací v ZUŠ Václava Snítila, Mimoň a jednat s oběma protistranami s cílem zklidnění situace. pro 15(PhDr.Balek, F.Kaiser, P.Král, Ing. Baloun, Mgr. Konopiský, O. Hons, MUDr. Frýdová, R. Zubko, zdržel se 1(MUDr. Štaňko) nepřítomni 1 (Ing. Schleier) Stránka 17 z 18

18 28. Interpelace (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta města V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 18 z 18

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. února 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. února 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. září 2011 od16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 22. února 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. června 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 7. září 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 7, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. 87805 00, ~ 878050 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III, podatclna(u}mestomimon.cz.ir , Q:J USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III,   podatclna(u}mestomimon.cz.ir , Q:J USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 474, MimoD III, e-mail: podatclna(u}mestomimon.cz.ir 48780500, Q:J 487805044 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz W 487 805 05, Q3487 805 044 USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva mesta

Více

Mesto Mimon USNESENÍ

Mesto Mimon USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 47 4, Mimon III, e-mail: podatelna(tv.mestomimon.cz. if 487 805 00, ~ 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 14. 12. 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, ,

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, , Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 Mesto Mimon I Mírová 0 47.4, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 5. 2. 2015 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 29.03.2017 22/1/17. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. zasedání ZMě. 23/2/17. ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě takto: Program:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů. Informace o přijatých USNESENÍCH z 24. schůze RADY MĚSTA JIŘÍKOVA konané dne 17. června 2019

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Mesto Mimon. Mírová , Mimon III, podatelna~mestomimon.cz. W , ~

Mesto Mimon. Mírová , Mimon III,   podatelna~mestomimon.cz. W , ~ Mesto Mimon Mírová 20 47 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. W 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.6. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. června 2010 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. června 2010 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, email: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 vyřizuje: hlavata@mestomimon.cz 487 805 052, 487 805 044 USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne od hodin v sálku obecního úřadu

Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne od hodin v sálku obecního úřadu Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne 17.12.2018 od 18.00 hodin v sálku obecního úřadu Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Usnesení z 42. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 19.září 2018 od 17:00 hodin

Usnesení z 42. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 19.září 2018 od 17:00 hodin Usnesení z 42. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 19.září 2018 od 17:00 hodin Usn.č. 86/2018 ZO schvaluje předložený program jednání bez výhrad Pro 8 Kadrnka.,Ing.Jediný,Mgr.Kuchařová,Majerech,Ing.Myška,Nekola,Ing.Pastorek,Rychnovský

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III, podatelna~mestomimon.cz. W , ~ USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III,   podatelna~mestomimon.cz. W , ~ USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. W 487805 001, ~ 487805044 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz 'Jif 487 80S 052, Q! 487 80S 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 2 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 28. listopadu 2018 ve vzdělávacím centru

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše.

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 20.08.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení Z 26. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 29. března 2017 od 17:00 hodin

Usnesení Z 26. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 29. března 2017 od 17:00 hodin Usnesení Z 26. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 29. března 2017 od 17:00 hodin Usn.č. 18/2017 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 Pro 9 Ing.Herbstová,Ing.Jediný,Kadrnka,Mgr.Kuchařová,Majerech,Ing.Myška,Ing.Pastorek,Rychnovský,Nekola

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. 10. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 17. prosince 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon

Mesto Mimon USNESENÍ. 10. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone které se konalo dne 17. prosince 2009 od 16:30 hodin v Kulturním Dome Ralsko, Mimon Mesto Mimon I Mírová 20 72, MimoD III, e-mail: podatelna(lljmestomimon.cz. if 87805 00, ~ 878050 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz V 87 805 052, ~ 87 805 0 USNESENÍ. zasedání Zastupitelstva mesta Mimone

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 7. 5. 2019 R19/353 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

13/03/2017- ZO-U Příloha k usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16.hodin v zasedací síni obecního úřadu

13/03/2017- ZO-U Příloha k usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16.hodin v zasedací síni obecního úřadu 13/03/2017- ZO-U Příloha k usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.3.2017 v 16.hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více