MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Přítomni: F.Kaiser, Ing. Baloun, J. Chýle, Ing. Šťastný, P. Král, M. Steinfest, R. Zubko, Bc. Slavík, Mgr. Krousová, Ing. Ráček, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, Mgr. Rašková, MUDr. Štaňko Nepřítomni: Mgr. Konopiský Omluveni: Mgr. Krous Zapisovatelkou dnešního zasedání: Bc. Kristina Vindušková, referentka městského úřadu 1. Zahájení Počet přítomných členů ZaMě při zahájení v hod. 15 Dnešní jednání zahájil a řídí starosta města Mimoně František Kaiser. Zasedání je veřejné, bylo řádně svoláno, v souladu s 92 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a je usnášeníschopné. Oznámení o konání bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Mimoň, elektronicky na webových stránkách města a na výlepových plochách města Mimoň. Hlasování bude probíhat veřejně, prostřednictvím hlasovacích lístků. 2. Volba orgánů zasedání Z16/117 Volba orgánů zasedání A) Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto členy návrhové komise: 1. Mgr. Jaroslav Jirůtka 2. Marek Steinfest - Předseda návrhové komise 3. Bc. Petr Slavík B) Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu: 1. Ing. Miroslav Schleier 2. René Zubko pro 15 (F.Kaiser, Ing. Baloun, J. Chýle, Ing. Šťastný, P.Král, M. Steinfest, R. Zubko, Bc. Slavík, Mgr. Krousová, Ing. Ráček, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, Mgr. Rašková, MUDr. Štaňko, MUDr. Frýdová) nepřítomen 1 (Mgr. Konopiský) Stránka 1 z 14

2 Mgr. Konopiský je již přítomen přítomno 16 zastupitelů 3. Projednání a schválení programu jednání Z16/118 Projednání a schválení programu jednání Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dnešní program zasedání v tomto znění: 1) Zahájení 2) Volba orgánů zasedání 3) Projednání a schválení programu jednání 4) Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad 5) Zastavení exekucí (a, b, c) 6) Nabídka odkoupení 1/12 podílu mimo dražbu Okrouhlická čp. 81 7) Zřízení věcného břemene, služebnosti - elektrická přípojka na Hrad Ralsko 8) Podání žádostí o dotaci: a) Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II dotační výzva č. 28 b) Podání žádosti do OPŽP - Podzemní kontejnery Sídliště Pod Ralskem c) Prevence vzniku odpadů na akci Domácí kompostéry a štěpkovač. 9) Změny rozpočtu: a) výměna oken a zateplení - Mírová čp. 120 b) výměna indikátorů tepla za digitální c) poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Babybox d) poskytnutí finančního daru pro Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. e) nutné zabezpečovací práce f) rekonstrukce ulice Sluneční a Lipová 10) Plnění rozpočtu města k ) Zlepšení stávajícího stavu koupaliště v Mimoni 12) Smlouvy: a) poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu LK - Rozvoj cyklistické dopravy b) o spolupráci uzavřené mezi městy Mimoň a Ralsko Domovník preventista c) o smlouvě budoucí s Libereckým krajem turistické centrum a depozitář muzea 13) Výroční zpráva Mimoňské komunální a.s. za rok ) Odsouhlasení dalšího postupu na restaurátorských prácích na záchraně a obnově sochy Sv. Vavřince na p.č. 564/1 v k.ú. Mimoň 15) Dotace z rozpočtu města Mimoň za rok 2016 výzva č. 8 II. Kolo Program v oblasti výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň 16) Zápisy z jednání kontrolního výboru (a, b) 17) Zápisy z finančního výboru (a, b) 18) Zpráva o kontrole plnění usnesení 19) Interpelace Pro 15 : (F.Kaiser, Ing. Baloun, J. Chýle, Ing. Šťastný, P.Král, M. MUDr. Štaňko) Stránka 2 z 14

3 zdržel se 1 (Ing. Ráček) 4. Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad Z16/119 Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Mimoň č.../2016 o poplatku za komunální odpad v předloženém znění. Z: Ing. Tadlík T: pro 15 (F.Kaiser, Ing. Baloun, J. Chýle, Ing. Šťastný, P.Král, M. MUDr. Štaňko) zdržel se 1 (Ing. Ráček) 5. Zastavení exekucí: a) Zastavení exekuce P. Š. Z16/120 Zastavení exekuce P. Š. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zastavení exekuce vedené proti panu P. Š. b) Zastavení exekuce Z. M. Z16/121 Zastavení exekuce Z. M. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zastavení exekuce č.j. 124 EX 7969/07 vedené proti paní Z. M. Stránka 3 z 14

4 c) Zastavení exekuce M. P., dříve P. Z16/122 Zastavení exekuce M. P., dříve P. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zastavení exekuce vedené proti paní M. P., dříve P. 6. Okrouhlická 81 nabídka odkoupení podílu 1/12 mimo dražbu Z16/123 Okrouhlická 81 nabídka odkoupení podílu 1/12 mimo dražbu Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy nabytí spoluvlastnického podílu 1/12, zapsaného na listu vlastnictví č. 291 pro katastrální území Mimoň, obec Mimoň, u katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, z majetkové podstaty D. a J. F., prostřednictvím insolvenčního správce insolvence JP v.o.s. Jedná se o spoluvlastnický podíl 1/12 z těchto nemovitých věcí pozemek parc. č. 458 o výměře 183 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba pro bydlení Mimoň II, čp. 81 v ul. Okrouhlické, pozemek parc.č. 459, o výměře 52 m2, zahrada, a pozemek parc. č. 1920, o výměře 20 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Mimoň. Cena za nabývaný podíl je ,- Kč. 7. SoBSVB - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti elektrická přípojka na Hrad Ralsko Z16/124 SoBSVB - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti elektrická přípojka na Hrad Ralsko Stránka 4 z 14

5 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy právo provést stavbu a zřízení věcného břemene služebnosti - spočívajícího v právu vstupu a vjezdu přes části pozemků v k.ú. Svébořice parc.č. 54/4, 56/2 a 57/2, v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou stavby elektrické přípojky pro Hrad Ralsko ve prospěch vlastníka Hradu Ralsko pana Milana Baiera, bytem Náhorní 102, Zdiby, IČ a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést výše uvedenou stavbu, která je přílohou tohoto usnesení. Služebnost bude zřízena dle směrnice města za cenu 300,- Kč za metr + DPH. Z: starosta T: Podání žádostí o dotaci: a) Odsouhlasení podání žádosti do IROP, Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II dotační výzva č. 28 Z16/125 Odsouhlasení podání žádosti do IROP, Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II dotační výzva č. 28 Zastupitelstvo města schvaluje dle důvodové zprávy podání žádosti o dotaci z IROP č Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. b) Odsouhlasení podání žádosti do OPŽP, Specifický cíl Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů na akci Podzemní kontejnery Sídliště Pod Ralskem Z16/126 Odsouhlasení podání žádosti do OPŽP, Specifický cíl Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů na akci Podzemní kontejnery Sídliště Pod Ralskem Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Podzemní kontejnery Sídliště Pod Ralskem z Operačního programu Životního prostředí, Specifický cíl Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, se spoluúčastí města maximálně ve výši 250 tis. Kč. Stránka 5 z 14

6 Pro 16 ((F.Kaiser, Ing. Baloun, J. Chýle, Ing. Šťastný, P.Král, M. c) Odsouhlasení podání žádosti do OPŽP, Specifický cíl Prevence vzniku odpadů na akci Domácí kompostéry a štěpkovač. Z16/127 Odsouhlasení podání žádosti do OPŽP, Specifický cíl Prevence vzniku odpadů na akci Domácí kompostéry a štěpkovač. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Nákup domácích kompostérů a štěpkovače z Operačního programu Životního prostředí, Specifický cíl Prevence vzniku odpadů, se spoluúčastí města maximálně ve výši 750 tis. Kč. 9. Změny rozpočtu: a) Změna rozpočtu č. 10 výměna oken a zateplení Mírová 120 Z16/128 Změna rozpočtu č. 10 výměna oken a zateplení Mírová 120 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 10 zvýšení kapitálových výdajů na zateplení a výměnu oken Mírová 120, Mimoň o ,- Kč a snížení kapitálových výdajů na rekonstrukci střechy Ploužnice ve znění přílohy č.1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. Stránka 6 z 14

7 b) Změna rozpočtu č. 11 digitální indikátory tepla Z16/129 Změna rozpočtu č. 11 digitální indikátory tepla Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 11 zvýšení běžných výdajů na nákup a instalaci digitálních indikátorů tepla o ,- Kč a snížení kapitálových výdajů na rekonstrukci střechy Ploužnice o ,- Kč ve znění přílohy č.1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Ulimex, spol. s r.o., Za Válcovnou 1050/1, Ústí nad Labem, IČ na dodávku digitálních indikátorů tepla a následné poskytování služby odečtů a vyúčtování tepla na dobu 5 let a pověřuje radu města schválením konečného znění této smlouvy. pro 15 ((F.Kaiser, Ing. Baloun, J. Chýle, Ing. Šťastný, P.Král, M. MUDr. Štaňko) zdržel se 1 (Ing. Ráček) c) Změna rozpočtuč. 12 poskytnutí daru občanskému sdružení Babybox Z16/130 Změna rozpočtu č. 12 poskytnutí daru občanskému sdružení Babybox Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje: a) poskytnutí finančního daru na výměnu babyboxu v Liberci ve výši Kč občanskému sdružení Babybox pro odložené děti STATIM, se sídlem Pod Oborou 88, Praha 10 Hájek, IČ ; b) změnu rozpočtu č. 12 navýšení financování a navýšení výdajů o Kč na poskytnutí finančního daru Kč na výměnu babyboxu v v Liberci dle přílohy důvodové zprávy; c) darovací smlouvu, která je přílohou důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: d) Rozpočtová změna č. 13 dar pro Hospic sv. Zdislavy Stránka 7 z 14

8 Z16/131 Rozpočtová změna č. 13 dar pro Hospic sv. Zdislavy Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje: a) poskytnutí daru společnosti Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Horská 1219, Liberec 14, IČ ,ve výši 5,- Kč na občana, tj. ve výši ,- Kč; b) změnu rozpočtu č. 13 navýšení financování o ,- Kč a navýšení výdajů na poskytnutí daru společnosti Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.; c) darovací smlouvu na poskytnutí daru společnosti Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., která je v příloze důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Z: starosta T: pro 16((F.Kaiser, Ing. Baloun, J. Chýle, Ing. Šťastný, P.Král, M. e) Rozpočtová změna č. 14 nutné zabezpečovací práce Z16/132 Rozpočtová změna č. 14 nutné zabezpečovací práce Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 14 snížení kapitálových výdajů o 130 tis. Kč na realizaci nového hřbitova a snížení běžných výdajů o 170 tis. Kč na pořízení změny územního plánu a celkové navýšení běžných výdajů o 300 tis. Kč na provedení nutných zabezpečovacích prací ohrožujících zdraví a životy osob na průmyslových objektech v Malé ul. č.p. 33 a bez č.p./č.e., na pozemcích parc. č. 309 a 310 (zastavěná plocha a nádvoří), v k.ú. Mimoň, město Mimoň, jež jsou ve vlastnictví Ing. P. N., dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. f) Rozpočtová změna č. 15 Rekonstrukce ulice Sluneční a Lipová Z16/133 Rozpočtová změna č. 15 Rekonstrukce ulice Sluneční a Lipová Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 15 snížení kapitálových výdajů o tis. Kč z akce regenerace Sídliště pod Ralskem etapa A, snížení Stránka 8 z 14

9 běžných výdajů na opravu chodníků o 250 tis. Kč, snížení běžných výdajů na opravu silnic o 100 tis. Kč a navýšení běžných výdajů o tis. Kč na úhradu podílu Severočeské vodárenské společnosti a.s. v souvislosti s realizací oprav komunikace v ulici Sluneční a Lipová ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 10. Plnění rozpočtu k Z16/134 Plnění rozpočtu k Bc. Slavík již není přítomen přítomno 15 zastupitelů Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí přehled o plnění rozpočtu k pro 15 ((F.Kaiser, Ing. Baloun, J. Chýle, Ing. Šťastný, P.Král, M. Steinfest, R. Zubko, Mgr. Krousová, Mgr. Jirůtka, Mgr. Konopiský, Ing. Schleier, MUDr. Frýdová, Mgr. Rašková, nepřítomen 1 (Bc. Slavík) Bc. Slavík je již přítomen přítomno 16 zastupitelů 11. Zlepšení stávajícího stavu koupaliště v Mimoni Z16/135 Zlepšení stávajícího stavu koupaliště v Mimoni Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje návrh na zlepšení stávajícího stavu koupaliště dle předložené důvodové zprávy a ukládá Odboru rozvoje města vypracovat zadání pro výběrové řízení na realizaci nutných úprav. Z: Ing. Filek T: Steinfest, R. Zubko, Mgr. Krousová, Mgr. Jirůtka, Mgr. Stránka 9 z 14

10 Konopiský, Ing. Schleier, MUDr. Frýdová, Mgr. Rašková, MUDr. Štaňko, Ing. Ráček, Bc. Slavík) 12. Smlouvy: a) Odsouhlasení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Doprava program č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy č. OLP/2649/2016 Z16/136 Odsouhlasení Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Doprava program č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy č. OLP/2649/2016 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory: Doprava program č. 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy č. OLP/2649/2016 a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat, ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Z: starosta T: b) Doplnění usnesení R16/684 ze dne a odsouhlasení Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi městy Mimoň a Ralsko Domovník preventista Z16/137 Doplnění usnesení R16/684 ze dne a odsouhlasení Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi městy Mimoň a Ralsko Domovník preventista Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje smlouvu o spolupráci mezi městy Mimoň a Ralsko o zajištění součinnosti mezi Asistenty prevence kriminality, Městskou policií Ralsko a domovníky- preventisty v bytových domech v majetku města Mimoň dle znění důvodové zprávy a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat, ve znění přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Z: starosta T: Stránka 10 z 14

11 c) Smlouva o smlouvě budoucí s Libereckým krajem služebnost přípojky - turistické centrum a depozitář muzea Z16/138 Smlouva o smlouvě budoucí s Libereckým krajem služebnost přípojky - turistické centrum a depozitář muzea Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti č.j. OLP/4797/2016 a nabytí služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby Turistické centrum a depozitář muzea Mimoň přípojky plynu, vody a kanalizace, k.ú. Mimoň na pozemku parc.č v k.ú. Mimoň a s tím souvisejícím právu vstupu a vjezdu na pozemek parc.č v k.ú. Mimoň za účelem udržování a provádění oprav stavby, ve prospěch Města Mimoň, s Libereckým krajem, se sídlem U jezu 642/2a, Liberec, IČ , a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti, která je přílohou tohoto usnesení. Z: starosta T: pro proti zdržel se 11 ((F.Kaiser, Ing. Baloun, J. Chýle, Ing. Šťastný, R. Zubko, Bc. Slavík, Mgr. Jirůtka, Ing. Schleier, MUDr. Frýdová, MUDr. Štaňko, Ing. Ráček) 3 (Mgr. Krousová, P. Král, Mgr. Rašková) 2 (Mgr. Konopiský, M. Steinfest) 13. Výroční zpráva Mimoňské komunální a.s. za rok 2015 Z16/139 Výroční zpráva Mimoňské komunální a.s. za rok 2015 Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí Výroční zprávu Mimoňské komunální a.s., se sídlem Mírová čp. 76, Mimoň III za rok 2015, která je přílohou tohoto usnesení. 14. Odsouhlasení dalšího postupu na restaurátorských prácích na záchraně a obnově sochy Sv. Vavřince na p.č. 564/1 v k.ú. Mimoň Z16/140 Odsouhlasení dalšího postupu na restaurátorských prácích na záchraně a obnově sochy Sv. Vavřince na p.č. 564/1 v k.ú. Mimoň Stránka 11 z 14

12 a) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podání žádosti o dotaci na akci - Restaurátorské práce na záchraně a obnově sochy Sv. Vavřince etapa 2 z Dotačního fondu Libereckého kraje pro rok b) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje alokování částky Kč v rozpočtu na rok 2017 na akci Restaurátorské práce na záchraně a obnově sochy Sv. Vavřince etapa Dotace z rozpočtu města Mimoň za rok 2016 výzva č. 8 - II. kolo Program v oblasti výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň - R. a K. Barvíkovi Z16/141 Dotace z rozpočtu města Mimoň za rok 2016 výzva č. 8 - II. kolo Program v oblasti výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň - R. a K. B. Zastupitelstvo města Mimoně schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2016 ve výzvě č. 8 II. kolo Program v oblasti výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň: R. a K. B. ve výši ,00 Kč a ukládá starostovi města veřejnoprávní smlouvu podepsat. Z: starosta T: Zápisy z jednání kontrolního výboru: a) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne Z16/142 Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne , který je přílohou důvodové zprávy. Stránka 12 z 14

13 b) Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne Z16/143 Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne , který je přílohou důvodové zprávy. 17. Zápis z jednání finančního výboru: a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne Z16/144 Zápis z jednání finančního výboru ze dne Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne , který je přílohou důvodové zprávy. b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne Z16/145 Stránka 13 z 14

14 Zápis z jednání finančního výboru ze dne Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne , který je přílohou důvodové zprávy Zpráva o kontrole plnění usnesení Z16/146 Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. 19. Interpelace (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. starosta města Ing. Stanislav Baloun, v.r. místostarosta města V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 14 z 14

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. června 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 7. září 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 22. února 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 18. září 2014 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. února 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. února 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 30. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 10. 2017 od 12:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 14. 12. 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III, podatclna(u}mestomimon.cz.ir , Q:J USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III,   podatclna(u}mestomimon.cz.ir , Q:J USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 474, MimoD III, e-mail: podatclna(u}mestomimon.cz.ir 48780500, Q:J 487805044 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz W 487 805 05, Q3487 805 044 USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva mesta

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. září 2011 od16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto Mimon. Mírová , Mimon III, podatelna~mestomimon.cz. W , ~

Mesto Mimon. Mírová , Mimon III,   podatelna~mestomimon.cz. W , ~ Mesto Mimon Mírová 20 47 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. W 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto Mimon USNESENÍ

Mesto Mimon USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 47 4, Mimon III, e-mail: podatelna(tv.mestomimon.cz. if 487 805 00, ~ 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R19/86 Program jednání PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 2. 2019 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ

Mesto Mimon ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 0 7, Mimon III, e-mail: podatelnacmmestomimon.cz. 87805 00, ~ 878050 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 Mesto Mimon I Mírová 0 47.4, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III, podatelna~mestomimon.cz. W , ~ USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová , MimoD III,   podatelna~mestomimon.cz. W , ~ USNESENÍ Mesto Mimon Mírová 120 471 24, MimoD III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. W 487805 001, ~ 487805044 vyrizuje: hlavata@mestomimon.cz 'Jif 487 80S 052, Q! 487 80S 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 05. 2. 2018 R18/118 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 5. 2. 2015 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů

Více

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 2 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 28. listopadu 2018 ve vzdělávacím centru

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.06.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. června 2010 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 24. června 2010 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, email: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 vyřizuje: hlavata@mestomimon.cz 487 805 052, 487 805 044 USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Obec Ostružná. Starosta určil ověřovatele zápisu Františka Kolbová a Miroslav Janeček.

Obec Ostružná. Starosta určil ověřovatele zápisu Františka Kolbová a Miroslav Janeček. Obec Ostružná Zastupitelstvo obce Ostružná Z á p i s ze 18. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná konaného dne 26. června 2017 v zasedací místnosti OÚ Přítomní členové ZO: M. Bendeková,, M. Janeček, F.

Více

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, ,

Město Mimoň. Mírová , Mimoň III, , Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.6. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1811/94/18 1) schvaluje program 94. schůze rady

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne 1. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4376/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1647/2017 Rada

Více

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 07.09.2017 Z17/107 Změna rozpočtu č. 17 Chodník Sídliště Pod Ralskem Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 17 zvýšení kapitálových na zakázku Chodník

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 21. 9. 2016 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 11 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Pištěk, Vajdák,

Více

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 2.11.2017 Z17/131 Zrušení Pravidel města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně a změna rozpočtu snížení na půjčky z FRBI

Více

Usnesení ZO č.2/1 e/2010 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ZO konaném dne

Usnesení ZO č.2/1 e/2010 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ZO konaném dne Usnesení č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 14.4. 2010 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Usnesení ZO č.2 /1 a/2010 Zastupitelstvo obce schvaluje

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/947 Program jednání USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn,

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn, Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn, konaného v pondělí dne 14. 01. 2019, od 16:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu ve Špindlerově Mlýně 1/4/2019-ZM Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 29.03.2017 22/1/17. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. zasedání ZMě. 23/2/17. ZMě schvaluje program 2. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 01. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 07. 01. 2019 Přítomni: Omluveni: Hosté: Lukáš Pohanka starosta Ing. Vladislav Krušina - místostarosta Mgr. Libor

Více

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne ZO 150422 Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 22. 04. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 8.3.2017 146/13/ZM/2017 Regulace provozování hazardních her - OZV I. Zastupitelstvo

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.12.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více