IV. Fázové rovnováhy. 4. Fázové rovnováhy Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. Fázové rovnováhy. 4. Fázové rovnováhy Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze"

Transkript

1 IV. Fázové rovnováhy 1

2 4. Fázové rovnováhy 4.1 Základní pojmy 4.2 Fázové rovnováhy jednosložkové soustavy 4.3 Fázové rovnováhy dvousložkových soustav Soustava tuhá složka tuhá složka Soustava tuhá složka kapalná složka Soustava kapalná složka plynná složka Soustava kapalná složka kapalná složka Ideální soustavy neomezeně mísitelných kapalin x Reálné soustavy neomezeně mísitelných kapalin A, y A [1] složka A t [ o C] t VA Oblast kapalné a plynné fáze Čistá x AI x BI Oblast plynné fáze t I II volená křivka l závislost g teploty kapaliny na složení kapalné fáze Oblast kapalné fáze x B, y B [1] y AII y BII l t VB Čistá složka B křivka g závislost teploty par na složení plynné fáze t VA, t VB -teploty varu čistých složek A, B 2

3 4. Fázové rovnováhy 4.1 Základní pojmy 1. Rovnovážný stav v soustavě neprobíhá za daných podmínek žádný samostatný děj s výměnou energie 2. Fázová rovnováha je li soustava tvořena dvěma nebo více fázemi a je ve stavu td. rovnováhy soustava zůstává v rovnováze, nezmění li se vnější podmínky spojený 3. Koexistující fáze označení pro fáze v soustavě, která je ve stavu fázové rovnováhy vlastnosti: - vždy stejné teploty - zpravidla stejné tlaky Proč zpravidla? Nemá smysl mluvit o tlaku v případě tuhé fáze - výjimečně stejné složení 3

4 4. Fázový přechod děj, při kterém přechází určité množství látky z jedné fáze do druhé ypy fázových přechodů v jednosložkové soustavě Kapalina Plyn (pára) Var teplota varu Plyn (pára) Kapalina Kondenzace teplota kondenzace uhá látka Kapalina ání teplota tání Kapalina uhá látka uhnutí teplota tuhnutí uhá látka Plyn (pára) Sublimace teplota sublimace Plyn uhá látka Desublimace teplota desublimace Krystalová forma Jiná krystalová forma Změna krystalové formy teplota změny k. f. 4

5 Lze nějak určit podmínky existence jednotlivých fází? Lze nějak určit počty fází? Lze nějak graficky vyjádřit podmínky existence jednotlivých fází? 5

6 Lze nějak určit podmínky existence jednotlivých fází? Lze nějak určit počty fází? 5. Gibbsův zákon fází termodynamický stav soustavy charakterizován nezávisle proměnnými, p, n i ostatní veličiny (např. V, H, ) závisle proměnné počet stupňů volnosti počet nezávisle proměnných veličin, které lze měnit tak, že jejich změnou nedojde ke změně počtu a druhu fází v soustavě. počet stupňů volnosti lze určit podle Gibbsova zákona fází Gibbsův zákon fází udává vztah mezi: počtem stupňů volnosti (v) počtem složek (s) počtem fází (f) v = s + 2 f zákon platí přesně a bez výjimek pouze v soustavách v rovnováze ; pro soustavy, které v rovnováze nejsou, zákon použít nelze!!!!!!!!! 6

7 Lze nějak graficky vyjádřit podmínky existence jednotlivých fází? 6. Fázový diagram grafické vyjádření podmínek existence jednotlivých fází jednosložkové soustavy s = 1 a f = 1 v = s + 2 f = = 2 vícesložkové soustavy max. 2 stupně volnosti dvě veličiny: p, fázový diagram: s > 1 a f = 1 v > 2 2D diagram nestačí fázový diagram: izobarický diagram p = konst. p 3D diagram nepřehledný xd diagram??????? izotermický diagram = konst. p složení složení 7

8 4.2 Fázové rovnováhy jednosložkové soustavy s = 1 jedna složka, která se však může vyskytovat v několika fázích mohou nastat tři případy: f = 1 v = = 2 soustava bivariantní f = 2 v = = 1 soustava univariantní f = 3 v = = 0 soustava invariantní maximální počet stupňů volnosti: v max = 2 2D diagram fázový diagram pára kapalina pára g, p g, y A = 1 pára g, p g, y A = 1 L, p L, x A = 1 kapalina L, p L, x A = 1 led kapalina g = L = p g = p L = p = p g = L = S = p g = p L = p = p 8

9 Fázový diagram jednosložkové soustavy konstrukce eplota p = konst. eplota varu eplota kondenzace Var Kondenzace eplota tání eplota tuhnutí ání uhnutí Skupenské teplo tání Skupenské teplo tuhnutí Skupenské teplo vypařování Skupenské teplo kondenzace Dodané teplo 9

10 Fázový diagram jednosložkové soustavy A. Každý bod v tomto diagramu udává svými souřadnicemi hodnoty stavových veličin (teplota, tlak) pro jeden stav soustavy B. Oblast pouze jedna fáze v = = 2 možno měnit nezávisle tlak a teplotu, aniž by došlo ke změně počtu a druhu fáze (tj. zůstává stále 1 fáze) C. Křivka dvě fáze současně v = = 1 koexistence 2 fází koexistenční křivky pokud nemá dojít ke změně počtu a druhu fází se musíme pohybovat přesně po dané koexistenční křivce nezávisle lze měnit pouze 1 veličinu, druhá stavová veličina musí být měněna tak, abychom se stále nacházeli přesně na dané koexistenční křivce D. rojný bod průsečík křivek tři fáze současně v = = 0 při jakékoliv změně jakékoliv stavové veličiny dojde ke snížení počtu fází v soustavě 10

11 Fázový diagram H 2 O p [Pa] Kritický bod K = 647,3 K p K = 22,06 MPa rojný bod H 2 O tlak p = 610,6 Pa teplota t = 0,01 C využívá se pro definici 1 K ; 1 K = 1/273,16 část teploty trojného bodu vody Standardní atmosférický tlak p = 101,325 kpa Led Voda Vodní pára lak trojného bodu vody 610,6 Pa rojný bod 0,00 o C 273,15 K 0,01 o C 273,16 K 100,00 o C 373,15 K t [ o C] [K] 11

12 A. Koexistenční křivka: závislost tlaku na teplotě při koexistenci fází A1. Experimentální závislost v souřadnicích log p i 0 1/ p i 0 [kpa] SO 2 izopentan aceton benzen voda oktan t [ o C] 0 log p i 2,5 [1] 2 SO 2 1,5 1 0,5 0-0, izopentan dietyléther dietyléther aceton benzen voda oktan / [K -1 ] 12

13 A2. Matematické vyjádření závislosti tlaku nasycených par na teplotě tlak nasycených par = tlak par, které jsou při dané teplotě v jednosložkové soustavě v rovnováze s kapalinou (var/kondenzace) nebo tuhou látkou (sublimace/desublimace) Augustova rovnice log 0 A p = + Antoineova rovnice Aplikace log p 0 = A B B t + C matematické vyjádření přímkové závislost A, B látkové konstanty A, B, C látkové konstanty var p = p 0 tlak = tlak nasycených par rosný bod podmínky, při kterých některá ze složek soustavy začne právě kondenzovat p i = p i 0 parciální tlak složky = tlak nasycených par složky 13

14 Příklad: V jakém skupenství je voda při teplotě 150 C a tlaku 0,6 MPa? Voda konstanty Antoineovy rovnice (kpa, C) A = 7,14258 B = 1715,70 C = 234,268 obor: C resp. p > 101,325 kpa 1. lak sytých par B 1715,70 log p = A = 7,14258 = t + C , , 6777 = p = 476, 1 kpa 2,6777 p [kpa] ,1 l g 2. Určení skupenství p zad = 600 kpa > p var = 476,1 kpa skupenství kapalné 150 C 14

15 Příklad Určete rosný bod spalin o složení 9,5 % obj. CO 2, 19 % obj. H 2 O, 71,5 % obj. N 2 při tlaku 105 kpa. Řešení: 1. Parciální tlak vody IP: c n H2O = c v H2O = 0,19 2. Rosný bod: p H2O = p H2O 0 n O p H O = c H p = 0, = 19, kpa Konstanty Antoineovy rovnice (H 2 O): A = 7,19621 B = 1730,63 C = 233,426 obor: C resp. p < 101,325 kpa 0 B log ph 2 O = A t + C t = B A log p 0 H 2 O C t = 1730,63 7,19621 log19,95 233,426 = o 60,1 C teplota rosného bodu spalin 60,1 C 15

16 B. Clapeyronova rovnice vztah mezi : teplota tlak p eplota eplota varu eplota kondenzace eplota tání eplota tuhnutí p = konst. ání Var Kondenzace dp d h objemová změna v skupenské teplo h = dp/d = směrnice koexistenční v křivky uhnutí Skupenské teplo tání Skupenské teplo tuhnutí Skupenské teplo vypařování Skupenské teplo kondenzace Dodané teplo h skupenské teplo fázové přeměny v změna molárního objemu látky při fázové přeměny teplota fázové přeměny s l tání h teplo tání v = v l v s l s tuhnutí h teplo tuhnutí v = v s v l > 0 led trhá l g var h výparné teplo v = v g v l g l kondenzace h kondenzační teplo v = v l v g s g sublimace h sublimační teplo v = v g v s g s desublimace h desublimační teplo v = v s v g 16

17 B1. Clausius - Clapeyronova rovnice závislost tlaku na teplotě při koexistenci fází v jednosložkové dvoufázové soustavě kapalina plyn a tuhá fáze plyn kapalina plyn tuhá fáze plyn v = v g v l =? v = v g v s =? Příklad: kapalina plyn v l 18 l/kmol = 0,018 m 3 /kmol 1 kmol H 2 O..18 kg v g >> v l v g 22,4 m 3 /kmol Pozn. s rostoucím tlakem v g 0 pak v g v l a objem kapalné fáze nelze zanedbat Předpoklady objem kapalné fáze zanedbatelný v = v g v l v g ideální chování plynné fáze pv g = R v = R/p nízké tlaky d ln p d = h R 2 17

18 d ln p d h R Aplikace Clausius Clapeyronovy rovnice = 2 Matematické odvození závislosti tlaku nasycených par na teplotě z C C rovnice 1. Předpoklad h výp = konst. ln 0 A p = + B Augustova rovnice 2. Předpoklad h výp = a + b. 3. Předpoklad h výp = a + b. + c. 2 A ln p 0 = + B ln + C A ln p 0 = + B ln + C + D 4. Předpoklad h výp = a + b. + c. 2 + d. 3 ln 0 A 2 p = + B ln + C + D + E 18

19 Odvození: za předpokladu teplotní závislosti h výp = konst. aplikace Clausius Clapeyronovy rovnice 1. Předpoklad h výp = konst. 2. Integrace d ln p d h výp p = 2 d ln p = R p 1 1 h výp R 2 d ln p ln výp výp výp h 1 h 1 h 1 p1 = = + + ln R R R 1 1 p 1 A B 3. Výsledek ln A p = + B Augustova rovnice předpoklad h výp = konst. 19

20 Odvození: za předpokladu teplotní závislosti h výp = a + b. aplikace Clausius Clapeyronovy rovnice 1. Předpoklad h výp = a + b. 2. Integrace d ln p d h R a + b výp = = = R a R + b R d a b a 1 b ln p = + d 2 ln p = + ln + C R R R R A B 3. Výsledek ln A p = + B ln + C 20

21 C. Výparné teplo h výp s rostoucí teplotou klesá h výp kritický bod: h výp ( K ) = 0 Příklad: Voda: t ( C) p (kpa) h výp (kj/kg) v (m 3 /kg) v pára (m 3 /kg) v kapalina (m 3 /kg) 0,01 0, , ,175 0, , ,047 12,048 0, , ,6728 1,6738 0, , , , , , , , , , , , K Pozn. Platnost Augustovy rovnice Augustova rovnice předpoklad h výp = konst. platí pouze v úzkém teplotním intervalu, v kterém lze předpokládat h výp konst. 21

22 echnická aplikace Odparka s klesajícím filmem Swenson echnology Odparka se šplhajícím filmem 22

23 Filmová odparka s klesajícím filmem Wellman 23

24 Filmová odparka Luwa (U12118) 24

25 Sublimační sušení (lyofilizace) Národní knihovna ČR Využití: konzervace potravin (sublimačně sušené potraviny lze skladovat několik let a i po této době se potravina snadno rekonstruuje do původního výživného jídla. Při sušení dochází ke sterilizaci potraviny). zpracování léčiv sušení vzácných dokumentů 25

26 Čerpadla kavitační rezerva sací tlak > p () vliv na sací výšku (pozitivní, negativní sací výška) nižší doporučené rychlosti v sacím potrubí čistá sací výška p s absolutní tlak v sacím hrdle čerpadla, h = (p h s p ) /ρ.g p tlak sytých par čerpané kapaliny, ρ hustota čerpané kapaliny, g tíhové zrychlení (NPSH - net positive suction head) maximální sací výška resp. rezerva tlaku v sacím potrubí čerpadla oproti tlaku sytých par čerpané kapaliny ( kavitační rezerva) čerpadlo bez kavitace: výrobci čerpadel doporučují: h > 1,15 h kr ; h kr (Q) pro N = konst. závislost h kr (Q) pro N = konst. měřena výrobci čerpadel pomocí tzv. kavitačních zkoušek oběžné kolo poškozené kavitací (Rhone Poulenc) 26

27 4.3 Fázové rovnováhy dvousložkových soustav s = 2 Gibbsův zákon fází f = 1 v = = 3 s. trivariantní s = 2 max v = 3 f = 2 v = = 2 s. bivariantní f = 3 v = = 1 s. univariantní f = 4 v = = 0 s. invariantní maximální počet stupňů volnosti: v = 3 3D diagram osy: teplota, tlak, složení Příklady Prakticky se používají 2D fázové diagramy při konstantní hodnotě třetí proměnné tuhá složka tuhá složka tuhá složka kapalná složka kapalná složka plynná složka kapalná složka kapalná složka izobarický diagram p = konst. složení izotermický diagram = konst. p složení!!!! látky přechází mezi fázemi tak, aby byla ustanovena rovnováha!!!! 27

28 4.3.1 Soustava tuhá složka tuhá složka většina kovů je v kapalném stavu dokonale mísitelná tzn. tvoří homogenní taveninu u některých slitin je úplná nebo částečná mísitelnost zachována i v tuhém stavu A. Neomezená mísitelnost C. Nemísitelnost 28

29 A. Neomezená mísitelnost atomy přísadového kovu mohou postupně obsadit všechna místa mřížky základového kovu tj. mezi dvěma čistými složkami můžeme získat nepřetržitou řadu tuhých roztoků (slitin) Kdy neomezená mísitelnost? mezi základním a přísadovým prvkem je příbuznost oba kovy mají stejný typ krystalické mřížky nepříliš odlišný počet valenčních elektronů co nejmenší rozdíl velikost atomů (pod 15%) Příklad: Au Ag, Au Cu, Cu Ni B. Omezená mísitelnost atomy přísadového kovu mohou postupně obsadit omezený počet mřížky základového kovu tj. mezi dvěma čistými složkami nelze získat nepřetržitou řadu tuhých roztoků (slitin) Příklad: Cu Ag C. Nemísitelnost atomy přísadového kovu nemohou obsadit žádné místo v mřížce základového kovu Příklad: úplná nerozpustnost je poměrně vzácná 29

30 Příklad 1: Soustava dokonale mísitelných složek tvořená taveninou cínu (Sn) a olova (Pb) a parami cínu a olova Kolik stupňů volnosti má tato soustava? Řešení: počet složek s = 2 (Pb, Sn) počet fází f = 2 (tavenina, páry) počet st.v. v = = 2 dokonale mísitelné složky atomy Sn a Pb v tavenině i v parách dokonale promíchány Příklad 2: Soustava dokonale mísitelných složek tvořená taveninou cínu (Sn) a olova (Pb) a parami cínu a olova Kolik stupňů volnosti má tato soustava při konstantním tlaku? Řešení: počet složek s = 2 (Pb, Sn) počet fází f = 2 (tavenina, páry) počet st.v. v = = 2 počet všech nezávisle proměnných p = konst. 1 nezávislá proměnná vyčerpána v = 2 1 = 1 30

31 A. Dvousložkové soustavy v tuhé fázi neomezeně mísitelné Křivky chladnutí Izobarický diagram p = konst. likvidus složení kapalné fáze l l + s s solidus složení tuhé fáze t 100% A c A c B 100% B 31

32 B. Dvousložkové soustavy v tuhé fázi nemísitelné Křivky chladnutí Izobarický diagram p = konst. t [ o C] t [ o C] 100 % A 0 % B 40 % A 60 % B 0 % A 100 % B t A avenina t B 60 % A 40 % B 20 % A 80 % B avenina a tuhé A Eutektická teplota Eutektický bod E avenina a tuhé B 80 % A 20 % B uhé A a tuhé B τ [s] 100 % A 0 % B 80 % A 20 % B 60 % A 40 % B 40 % A 60 % B 20 % A 0 % A 80 % B 100 % B c m A [1] c m B [1] Křivka 1, 6 chladnutí čisté složky : čistá složka ztuhne při konstantní teplotě Křivka 2, 3, 5 chladnutí složek A a B, které nemají eutektické složení: pokles do teploty, při které dojde k vyloučení prvního krystalu složky, která je v nadbytku oproti eutektické teplotě (2, 3 A, 5 B), teplota klesá pomaleji (uvolňuje se sk. teplo tuhnutí), po ochlazení na eutektickou teplotu má tavenina eutektické složení, při eutektické teplotě všechna zbylá tavenina ztuhne, aniž dojde k poklesu teploty (uvolňuje se sk. teplo) Křivka 4 eutektické složení: pokles teploty na eutektickou teplotu, při eutektické teplotě dochází k vylučování krystalů A a B střídavě tak, že tavenina má neustále eutektické složení, aniž dojde k poklesu teploty 32

33 C. Dvousložkové soustavy v tuhé fázi omezeně mísitelné Izobarický diagram p = konst. Cu Ag L α L + α L + β β Radek

34 Diagram Fe Fe 3 C 34

Fázové heterogenní rovnováhy Fáze = homogenní část soustavy, oddělná fyzickým rozhraním, na rozhraní se vlastnosti mění skokem

Fázové heterogenní rovnováhy Fáze = homogenní část soustavy, oddělná fyzickým rozhraním, na rozhraní se vlastnosti mění skokem Fázové heterogenní rovnováhy Fáze = homogenní část soustavy, oddělná fyzickým rozhraním, na rozhraní se vlastnosti mění skokem Rovnováha Tepelná - T všude stejná Mechanická - p všude stejný Chemická -

Více

Rovnováha Tepelná - T všude stejná

Rovnováha Tepelná - T všude stejná Fázové heterogenní rovnováhy Fáze = homogenní část soustavy, oddělná fyzickým rozhraním, na rozhraní se vlastnosti mění skokem Rovnováha Tepelná - T všude stejná Mechanická - p všude stejný Chemická -

Více

Krása fázových diagramů jak je sestrojit a číst Silvie Mašková

Krása fázových diagramů jak je sestrojit a číst Silvie Mašková Krása fázových diagramů jak je sestrojit a číst Silvie Mašková Katedra fyziky kondenzovaných látek Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova Praha Pár základích pojmů na začátek Co jsou fázové diagramy?

Více

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti Tepelná vodivost teplo přenesené za čas dt: T 1 > T z T 1 S tepelný tok střední volná dráha T součinitel tepelné vodivosti střední rychlost Tepelná vodivost součinitel tepelné vodivosti při T = 300 K součinitel

Více

7. Fázové přeměny Separace

7. Fázové přeměny Separace 7. Fázové řeměny Searace Fáze Fázové rovnováhy Searace látek Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 7. Fázové řeměny Searace fáze - odlišitelný stav látky v systému; v určité

Více

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Systém a okolí 1.2 Vlastnosti systému 1.3 Vybrané základní veličiny 1.3.1 Množství 1.3.2 Délka 1.3.2 Délka 1.4 Vybrané odvozené veličiny 1.4.1 Objem 1.4.2 Hustota 1.4.3 Tlak 1.4.4

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

d T FP = fázový přechod (tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, sublimace)

d T FP = fázový přechod (tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, sublimace) Fázové rovnováhy jednoložkový ytém Gibbův fázový zákon k f C Popi záviloti tlaku naycených par na teploě Clapeyronova rovnice: d p F P m n e b o F P d l np F P m F P z FP fázový přechod (tání, tuhnutí,

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Nauka o materiálu Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Difuze v tuhých látkách Difuzí nazýváme přesun atomů nebo iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Hnací

Více

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu Fázové přechody 5.6.5 Fáze Fázové rozhraní 5.6.6 Gibbsovo pravidlo fází 5.6.7 Fázový přechod Fázový přechod prvního druhu Fázový přechod druhého druhu 5.6.7.1 Clausiova-Clapeyronova rovnice 5.6.8 Skupenství

Více

LOGO. Změny skupenství

LOGO. Změny skupenství Změny skupenství Látka existuje ve třech skupenstvích Pevném Kapalném Plynném Látka může přecházet z jednoho skupenství do druhého. Existují tedy tyto změny skupenství: Změny skupenství plyn sublimace

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Fázové rovnováhy I. Phase change cooling vest $ with Free Shipping. PCM phase change materials

Fázové rovnováhy I. Phase change cooling vest $ with Free Shipping. PCM phase change materials Fázové rovnováhy I PCM phase change materials akumulace tepla pomocí fázové změny (tání-tuhnutí) parafin, mastné kyseliny tání endotermní tuhnutí - exotermní Phase change cooling vest $149.95 with Free

Více

Stanovení křivky rozpustnosti fenol-voda. 3. laboratorní cvičení

Stanovení křivky rozpustnosti fenol-voda. 3. laboratorní cvičení Stanovení křivky rozpustnosti fenol-voda 3. laboratorní cvičení Mgr. Sylvie Pavloková Letní semestr 2016/2017 Cíl pochopení základních principů fázové rovnováhy heterogenních soustav základní principy

Více

Nultá věta termodynamická

Nultá věta termodynamická TERMODYNAMIKA Nultá věta termodynamická 2 Práce 3 Práce - příklady 4 1. věta termodynamická 5 Entalpie 6 Tepelné kapacity 7 Vnitřní energie a entalpie ideálního plynu 8 Výpočet tepla a práce 9 Adiabatický

Více

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D11_Z_OPAK_T_Skupenske_premeny_T Člověk a příroda Fyzika Skupenské přeměny Opakování

Více

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

Fázové diagramy a krystalizace slitin

Fázové diagramy a krystalizace slitin Fázové diagramy a krystalizace slitin KRYSTALICKÁ STAVBA KOVOVÝCH SLITIN Základní pojmy Izotropní látka má ve všech krystalografických směrech stejné vlastnosti (plyn, kapalina). Anizotropní látka má v

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 2 UJOP Hostivař 2014 Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka Veličina Lt J Nedochází při něm ke změně

Více

Do známky zkoušky rovnocenným podílem započítávají získané body ze zápočtového testu.

Do známky zkoušky rovnocenným podílem započítávají získané body ze zápočtového testu. Podmínky pro získání zápočtu a zkoušky z předmětu Chemicko-inženýrská termodynamika pro zpracování ropy Zápočet je udělen, pokud student splní zápočtový test alespoň na 50 %. Zápočtový test obsahuje 3

Více

ROVNOVÁŽNÉ STAVY rovnovážném stavu.

ROVNOVÁŽNÉ STAVY rovnovážném stavu. ROVNOVÁŽNÉ STAVY Neprobíhá-li v soustavě za daných vnějších podmínek žádný samovolný děj spojený s výměnou látek nebo energie, je soustava v rovnovážném stavu. CHEMICKÝ POTENCIÁL GIBBSŮV ZÁKON FÁZÍ Máme-li

Více

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky Metalické roztavené kovy, ionty + elektrony, elektrostatické síly Iontové roztavené soli, FLINAK (LiF + NaF + KF), volně pohyblivé anionty a kationty, iontová

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 1. ČÁST KCH/P401

FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 1. ČÁST KCH/P401 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 1. ČÁST KCH/P401 Magda Škvorová Ústí nad Labem 2013 Obor: Toxikologie a analýza škodlivin, Chemie (dvouoborová) Klíčová

Více

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Termodynamika materiálů Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Důležité konstanty Standartní podmínky Avogadrovo číslo N A = 6,023.10

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

3.2 Látka a její skupenství

3.2 Látka a její skupenství 3.2 Látka a její skupenství Skupenství látky a jejich změny sublimace PEVNÁ LÁTKA tání desublimace tuhnutí PLYN vy pa řo vá ní KAPALINA zka pal ňo vá ní Látka a změna vnitřní energie Změna vnitřní energie

Více

Fáze a fázové přechody

Fáze a fázové přechody Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Fáze a fázové přechody Pojem fáze je zobecněním pojmu skupenství, označuje homogenní část makroskopického tělesa. Jednotlivé fáze v

Více

KRYSTALICKÁ STAVBA KOVOVÝCH SLITIN

KRYSTALICKÁ STAVBA KOVOVÝCH SLITIN KRYSTALICKÁ STAVBA KOVOVÝCH SLITIN Krystalická stavba kovových slitin 1. MECHANICKÉ SMĚSI SI Mech. směs s dvou a více v fází f (složek) vzniká tehdy, jestliže e složky se vzájemn jemně nerozpouští ani

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Neprobíhá-li v soustavě za daných vnějších podmínek žádný samovolný děj spojený s výměnou látek nebo energie, je soustava v rovnovážném stavu.

Neprobíhá-li v soustavě za daných vnějších podmínek žádný samovolný děj spojený s výměnou látek nebo energie, je soustava v rovnovážném stavu. Rovnovážné stavy Rovnovážné stavy Neprobíhá-li v soustavě za daných vnějších podmínek žádný samovolný děj spojený s výměnou látek nebo energie, je soustava v rovnovážném stavu. Fázová rovnováha je-li soustava

Více

Stavové neboli fázové diagramy jednosložkových a dvousložkových systémů. Doc. Ing. Jiří Vondrák, DrSc

Stavové neboli fázové diagramy jednosložkových a dvousložkových systémů. Doc. Ing. Jiří Vondrák, DrSc Stavové neboli fázové diagramy jednosložkových a dvousložkových systémů Doc. Ing. Jiří Vondrák, DrSc 1. Obecný úvod Tato stať se zabývá stavem látek, a to ve skupenství kapalném či tuhém, a přechody mezi

Více

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_ Obsah 23_ Změny skupenství... 2 24_ Tání... 2 25_ Skupenské teplo tání... 2 26_ Anomálie vody... 4 27_ Vypařování... 5 28_ Var... 5 29_ Kapalnění... 5 30_ Jak určíš skupenství látky?... 7 31_ Tepelné motory:...

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 516 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 22. 1. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

(test version, not revised) 24. listopadu 2010

(test version, not revised) 24. listopadu 2010 Změny skupenství (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 24. listopadu 2010 Obsah Tání Tuhnutí Sublimace a desublimace Vypařování a var. Kondenzace Sytá pára Fázový diagram Vodní

Více

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos hmoty Kolony

PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos hmoty Kolony PRŮMYSLOVÉ PROCESY Přenos hmoty Kolony Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. (e-mail: Tomas.Jirout@fs.cvut.cz, tel.: 2 2435 2681) DESTILACE Teoretický úvod Rovnováha neomezeně mísitelných kapalin A. Ideální chování

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_06 Autor

Více

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky Metalické roztavené kovy, ionty + elektrony, elektrostatické síly Iontové roztavené soli, FLINAK (LiF + NaF + KF), volně pohyblivé anionty a kationty, iontová

Více

Fázové rovnováhy dvousložkové soustavy kapalina-kapalina

Fázové rovnováhy dvousložkové soustavy kapalina-kapalina Fázové rovnováhy dvousložkové soustavy kapalina-kapalina A) Neomezeně mísitelné kapaliny Za situace, kdy se v dvousložkové soustavě vyskytuje jediná kapalná fáze (neomezená mísitelnost obou kapalin), pak

Více

Jednosložkové soustavy

Jednosložkové soustavy Jednosložkové soustavy Fázové rovnováhy Prezentace je určena pro výuku. roč. studjního oboru Nanotechnologí a není dovoleno její šíření bez vědomí garanta předmětu. K jejímu vytvoření bylo použto materálů

Více

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie)

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie) Změny skupenství Při změně tělesa z pevné látky na kapalinu nebo z kapaliny na plyn se jeho vnitřní energie zvyšuje musíme dodávat teplo (zahřívat). Při změně tělesa z plynu na kapalinu, nebo z kapaliny

Více

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Hustota toku Zatím jsme studovali pouze soustavy, které byly v rovnovážném stavu není-li soustava v silovém poli, je hustota částic stejná

Více

h nadmořská výška [m]

h nadmořská výška [m] Katedra prostředí staveb a TZB KLIMATIZACE, VĚTRÁNÍ Cvičení pro navazující magisterské studium studijního oboru Prostředí staveb Cvičení č. 1 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly za

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA 2 metody zkoumání látek na základě vnějších projevů: I. KINETICKÁ TEORIE LÁTEK -studium vlastností látek na základě vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení jednotlivých

Více

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky Metalické roztavené kovy, ionty + elektrony, elektrostatické síly Iontové roztavené soli, FLINAK (LiF + NaF + KF), volně pohyblivé anionty a kationty, iontová

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

bak-06=1/1 http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/n403011p.html

bak-06=1/1 http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/kolafa/n403011p.html bak-06=1/1 pst=101325 = 1.013e+05 Pa R=8.314 = 8.314JK 1 mol 1 Gibbsovo fázové pravidlo v = k f + 2 C počet stupnů volnosti počet složek počet fází počet vazných podmínek 1. Gibbsovo fázové pravidlo Určete

Více

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

Název DUM: Změny skupenství v příkladech Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Změny skupenství

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 06_6_ Změny skupenství látek Ing. Jakub Ulmann 6 Změny skupenství látek 6.1 Tání 6.2 Tuhnutí 6.3 Změna

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN 19. ZMĚNY SKUPENSTVÍ, FÁZOVÝ DIAGRAM Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. SKUPENSTVÍ - Skupenství neboli stav je konkrétní forma látky, charakterizovaná

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Základy termodynamiky a popisu rovnováh

Základy termodynamiky a popisu rovnováh Základy termodynamiky a popisu rovnováh Termodynamika Termodynamická soustava druhy, složky, fáze, fázové pravidlo Termodynamický stav rovnovážný, nerovnovážný; stabilní, metastabilní, nestabilní Termodynamický

Více

Chemická kinetika. Reakce 1. řádu rychlost přímo úměrná koncentraci složky

Chemická kinetika. Reakce 1. řádu rychlost přímo úměrná koncentraci složky Chemická kinetika Chemická kinetika Reakce 0. řádu reakční rychlost nezávisí na čase a probíhá konstantní rychlostí v = k (rychlost se rovná rychlostní konstantě) velmi pomalé reakce (prakticky se nemění

Více

Poznámky k semináři z termomechaniky Grafy vody a vodní páry

Poznámky k semináři z termomechaniky Grafy vody a vodní páry Příklad 1 Sytá pára o tlaku 1 [MPa] expanduje izotermicky na tlak 0,1 [MPa]. Znázorněte v diagramech vody a vodní páry. Jelikož se jedná o izotermický děj, je výhodné použít diagram T-s. Dále máme v zadání,

Více

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/18 12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par Příklad: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12,

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

Termodynamika par. Rovnovážný diagram látky 1 pevná fáze, 2 kapalná fáze, 3 plynná fáze

Termodynamika par. Rovnovážný diagram látky 1 pevná fáze, 2 kapalná fáze, 3 plynná fáze ermodynamika par Fázové změny látky: Přivádíme-li pevné fázi látky teplo, dochází při jisté teplotě a tlaku ke změně pevné fáze na fázi kapalnou (tání) Jestliže spojíme body tání při různých tlacích, získáme

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, Název a adresa školy:

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, Název a adresa školy: Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: Typ šablony klíčové aktivity:

Více

Řešení: Fázový diagram vody

Řešení: Fázový diagram vody Řešení: 1) Menší hustota ledu v souladu s Archimédovým zákonem zapříčiňuje plování jedu ve vodě. Vodní nádrže a toky tudíž zamrzají shora (od hladiny). Kdyby hustota ledu byla větší než hustota vody, docházelo

Více

F - Změny skupenství látek

F - Změny skupenství látek F - Změny skupenství látek Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ Výhody: medium (vzduch) se nachází všude kolem nás možnost využití centrální výroby stlačeného vzduchu v závodě kompresor nemusí pracovat nepřetržitě (stlačený

Více

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin 2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách

Více

IV. Fázové rovnováhy dokončení

IV. Fázové rovnováhy dokončení IV. Fázové rovnováhy dokončení 4. Fázové rovnováhy Ústav rocesní a zracovatelské techniky 1 4.3.2 Soustava tuhá složka kaalná složka Dvousložková soustava s 2 Křivka rozustnosti T nenasycený roztok nasycený

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 9

PROCESY V TECHNICE BUDOV 9 UNIVERZIA OMÁŠE BAI VE ZLÍNĚ FAKULA APLIKOVANÉ INFORMAIKY PROCESY V ECHNICE BUDOV 9 ermodynamika reálných plynů (2. část) Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 ento studijní materiál vznikl za finanční

Více

9. Struktura a vlastnosti plynů

9. Struktura a vlastnosti plynů 9. Struktura a vlastnosti plynů Osnova: 1. Základní pojmy 2. Střední kvadratická rychlost 3. Střední kinetická energie molekuly plynu 4. Stavová rovnice ideálního plynu 5. Jednoduché děje v plynech a)

Více

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník 1. Z jakých základních poznatků vychází teorie látek + důkazy. a) Látka kteréhokoli skupenství se skládá z částic molekul, atomů, iontů. b) Částice se v látce pohybují,

Více

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a uměleká Opava příspěvková organizae Praskova 399/8 Opava 7460 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkureneshopnost oblast podpory.5 Registrační

Více

6. Stavy hmoty - Plyny

6. Stavy hmoty - Plyny skupenství plynné plyn x pára (pod kritickou teplotou) stavové chování Ideální plyn Reálné plyny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti skupenství plynné reálný plyn ve stavu

Více

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ NONVARIANTNÍCH FÁZOVÝCH PŘEMĚN V BINÁRNÍCH SLITINÁCH V PRŮBĚHU OCHLAZOVÁNÍ

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ NONVARIANTNÍCH FÁZOVÝCH PŘEMĚN V BINÁRNÍCH SLITINÁCH V PRŮBĚHU OCHLAZOVÁNÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIV 17 Číslo 1, 2006 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ NONVARIANTNÍCH FÁZOVÝCH

Více

F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1

F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1 F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1 1. K vypařování kapaliny dochází: při každé teplotě v celém jejím objemu pouze při teplotě 100 C v celém objemu kapaliny pouze při normální teplotě a normálním tlaku

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Elektroenergetika 1. Termodynamika Elektroenergetika 1 Termodynamika Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

Chemie - cvičení 2 - příklady

Chemie - cvičení 2 - příklady Cheie - cvičení 2 - příklady Stavové chování 2/1 Zásobník o objeu 50 obsahuje plynný propan C H 8 při teplotě 20 o C a přetlaku 0,5 MPa. Baroetrický tlak je 770 torr. Kolik kg propanu je v zásobníku? Jaká

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA TERMODYNAMICKÁ TEPLOTNÍ STUPNICE, TEPLOTA 1) Převeďte hodnoty v

Více

část 6, díl 5, kapitola 1, str. 1 prosinec 2002

část 6, díl 5, kapitola 1, str. 1 prosinec 2002 S R O J N IC K Á P Ř ÍR U Č K A část 6, díl 5, kapitola 1, str 1 6/51 E M P IR IC K É Z Á K O N Y Předmětem zájmu termodynamiky jsou především děje probíhající v látkách ve skupenství plynném a děje související

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Joulův-Thomsonův jev. p 1 V 1 V 2. p 2 < p 1 V 2 > V 1. volná adiabatická expanze nevratný proces (vzroste entropie)

Joulův-Thomsonův jev. p 1 V 1 V 2. p 2 < p 1 V 2 > V 1. volná adiabatická expanze nevratný proces (vzroste entropie) Joulův-homsonův jev volná aiabatická expanze nevratný proces (vzroste entropie) ieální plyn: teplota t se nezmění ě a bue platit: p p p reálný plyn: teplota se změní (buď vzroste nebo klesne) p p < p >

Více

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení: 13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení: 4 otázky za 2 body = 8 bodů Datum: 1 příklad za 3 body = 3 body Body: 1 příklad za 6 bodů = 6 bodů Celkem: 30 bodů příklady: 1) Sportovní vůz je schopný zrychlit

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) 1 Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) 1 mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve

Více

FÁZOVÁ ROVNOVÁHA KAPALINA KAPALINA V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH

FÁZOVÁ ROVNOVÁHA KAPALINA KAPALINA V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce FÁZOVÁ ROVNOVÁHA KAPALINA KAPALINA V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH Eva Šebková Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně s použitím

Více

2.6.7 Fázový diagram. Předpoklady: Popiš děje zakreslené v diagramu křivky syté páry. Za jakých podmínek mohou proběhnout?

2.6.7 Fázový diagram. Předpoklady: Popiš děje zakreslené v diagramu křivky syté páry. Za jakých podmínek mohou proběhnout? 2.6.7 Fázový diagram Předoklady: 2606 Př. 1: Poiš děje zakreslené v diagramu křivky syté áry. Za jakých odmínek mohou roběhnout? 4 2 1 3 1) Sytá ára je za stálého tlaku zahřívána. Zvětšuje svůj objem a

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta biomedicínského inženýrství. Teplotní vlastnosti

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta biomedicínského inženýrství. Teplotní vlastnosti ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta biomedicínského inženýrství Teplotní vlastnosti Student: Ondřej Rozinek květen 2009 1 Teplotní vlastnosti Vlastnosti materiálu závisí na skupenství. Skupenství

Více

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický.

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický. Termodynamika Zabývá se ději, při nichž se mění tepelná energie v jiné druhy energie (zejména mechanické). Studuje vlastnosti látek bez přihlédnutí k jejich mikrostruktuře. Je vystavěna na axiomech (0.,

Více

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice IDEÁLNÍ PLYN Stavová rovnice Ideální plyn ) rozměry molekul jsou zanedbatelné vzhledem k jejich vzdálenostem 2) molekuly plynu na sebe působí jen při vzájemných srážkách 3) všechny srážky jsou dokonale

Více

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu: 1 Pracovní úkol 1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu: (a) platinovýodporovýteploměr(určetekonstanty R 0, A, B). (b) termočlánek měď-konstantan(určete konstanty a, b,

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 2. Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa].

Cvičení z termomechaniky Cvičení 2. Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa]. Příklad 1 Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa]. m 20[kg], t 15 [ C] 288.15 [K], p 10 [MPa] 10.10 6 [Pa], R 8314 [J. kmol 1. K 1 ] 8,314

Více

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia projekt GML Brno Docens DUM č. 12 v sadě 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia Autor: Vojtěch Beneš Datum: 03.05.2014 Ročník: 1. ročník Anotace DUMu: Kapaliny, změny skupenství Materiály

Více

12 Fázové diagramy kondenzovaných systémů se třemi kapalnými složkami

12 Fázové diagramy kondenzovaných systémů se třemi kapalnými složkami 12 Fázové diagramy kondenzovaných systémů se třemi kapalnými složkami Kondenzovanými systémy se třemi kapalnými složkami jsou v této kapitole míněny roztoky, které vzniknou smísením tří čistých kapalin

Více

1. Látkové soustavy, složení soustav

1. Látkové soustavy, složení soustav , složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových

Více

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014 Jak správně provést retrofit Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014 Výzva poslední doby-náhrada chladiv R404A Jako náhrada za R404a jsou preferována chladiva R407A a R407F Problém teploty

Více