3. D/A a A/D převodníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. D/A a A/D převodníky"

Transkript

1 3. D/A a A/D převodníky 3.1 D/A převodníky Digitálně/analogové (D/A) převodníky slouží k převodu číslicově vyjádřené hodnoty (např. v úrovních TTL) ve dvojkové soustavě na hodnotu nějaké analogové veličiny. Dříve byly vyráběny zejména převodníky typu číslo-proud (MDAC08), dnes převažují převodníky typu číslo-napětí. Existuje celá několik způsobů převodu číslicové(digitální) veličiny na veličinu analogovou. Základem převodníku je blok spínačů, který přivádí přesné referenční napětí na vstupy odporové sítě. Odporovou sítí je pak komponováno výstupní analogové napětí. Referenční napětí, které bývá na převodník přivedeno z vnějšího zdroje, určuje rozsah výstupního napětí převodníku. Rozsah převodu je tak možné ovlivnit u každé konkrétní aplikace. Výstupní napětí převodníku se získává z odporové sítě pomocí operačního zesilovače (OZ) v invertujícím zapojení. Základní schéma čtyřbitového převodníku s tzv. váhovou rezistorovou sítí je na obr. 3.1.

2 Obr.3.1 D/A převodník s váhovou rezistorovou sítí číslicová data b 0 až b 4

3 Vstupy b4,, b0 jsou číslicové vstupy, b0 je nejméně významný bit. Pro ideální operační zesilovač (viz modul elektronika) v tomto zapojení platí, že napětí na invertujícím vstupu je rovno napětí na neinvertujícím vstupu (díky záporné zpětné vazbě a nekonečnému zesílení). Protože je U+ = 0, platí také U- = 0. Pro jednotlivé proudy i4, i3,, i0 můžeme psát: i b U R, i b Uref 2R, i b Uref 4R ref 3 = 3 2 = 2 1 = 1 0 =, i b 0 Uref 8R (3.1) Podle prvního Kirchhofova zákona platí pro proud i : i 3 = i 0 b U R + b Uref 2R + b Uref 4R ref k = b 0 Uref 8R (3.2) Výstupní napětí u invertující zapojení je dáno vztahem: U vyst = - Ri (3.3)

4 Kombinací předchozích vztahů dostaneme pro výstupní napětí U vyst tento vztah: b3 b2 b1 b0 Uvyst = - Uref (3.4) Obecně řečeno, v n bitovém převodníku je ve váhové síti n Rezistorů s hodnotami R, 2R,.., 2 k,., 2 n-1 R Příklad: U re f = 10V Je-li např. podle tabulky tab. 3.1, dostáváme převodní charakteristiku

5 Tab. 3.1 Převodní charakteristika D/A převodníku s váhovou sítí b 3 b 2 b 1 b 0 U výst [V] b 3 b 2 b 1 b 0 U výst [V] , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Tabulka představuje ideální převodní charakteristiku, od které se charakteristika skutečných převodníků liší. Její tvar ovlivňují zejména přesnost rezistorů v síti, kvalita spínačů a přesnost zdroje referenčního napětí. Při hodnocení vlastností D/A převodníků jsou nejdůležitější tyto parametry:

6 rozlišen ení - je dáno šířkou převodníku (počtem bitů), resp. nejnižším bitem přesnost - je dána odchylkou od ideální převodní charakteristiky linearita - pro lineárně vzrůstající hodnotu číslicového vstupu by mělo výstupní napětí vzrůstat o stejnou hodnotu monotónnost - pro vzrůstající hodnotu číslicového vstupu by mělo výstupní napětí růst nebo zůstat alespoň konstantní teplotní stabilita - závislost parametrů převodníku na teplotě rychlost převodu - udává čas, za který se po změně číslicového vstupu ustálí hodnota výstupního napětí; je ovlivněna zejména rychlostí spínačů a operačního zesilovače Nevýhodou převodníku s váhovou sítí je, že při realizaci je potřeba rezistorů s velkým rozptylem hodnot (pro 12 bitový převodník je poměr hodnot největšího a nejmenšího rezistoru :1 = 2048:1) a stejný musí být i jejich poměr přesností. Proto se používá převodníku s žebříčkovou (též příčkovou) rezistorovou sítí. Schéma zapojení je na obr. 3.2.

7 Obr. 3.2 D/A převodník s žebříčkovou rezistorovou sítí Pro výpočet hodnoty výstupního napětí použijeme Theveninova teorému - nahradíme rezistorovou síť zdrojem napětí U T a s vnitřním odporem R i. Budeme postupovat iterativně. Nejprve nahradíme podle Thevenina přepínač u bitu b 0 a dělič sestávající s dvojice rezistorů R 0 a R 1, oba o hodnotě 2R Ω, zdrojem U T0 s vnitřním odporem R i0 (obr. 3.3).

8 Obr. 3.3 Náhrada části sítě podle Theveninova teorému U T0 = b 0 U ref 2 Napětí U T0 je dáno jako napětí naprázdno na děliči tvořeným rezistory R 0 a R 1, tedy. Hodnota rezistoru R i0 je dána odporem bodu A vůči zemi, nahradíme-li zdroj U ref jeho vnitřním odporem, (což je 0 Ω). Tedy R i = R [Ω.] Dále postupujeme analogicky, dokud nenahradíme celou žebříčkovou síť (obr. 3.4).

9 Obr. 3.4 Náhrada celé sítě podle Theveninova teorému Pro U T a R i dostáváme vztahy: b3 b2 b1 b0 UT = Uref + + +, Ri = R

10 Pro výstupní napětí převodníku pak platí: = U b 2 + b 4 + b 8 b Uvýst ref Porovnáním se vztahem (3.4) zjišťujeme, že tento převodník má méně strmou převodní charakteristiku (s polovičním přírůstkem napětí). Obdobná varianta převodníku s žebříčkovou sítí je na obr. 3.5 Výhodou zapojení je konstantní zatížení zdroje referenčního napětí bez ohledu na poloze přepínačů.

11 Obr. 3.5 Jiné zapojení převodníku s žebříčkovou sítí Pro ideální operační zesilovač v tomto zapojení opět platí, že napětí na invertujícím vstupu U - je rovno napětí na neinvertujícím vstupu U +, zde U. Velikosti proudů i 0,, i 3 tedy nezávisejí = U + = 0V na poloze přepínačů, protože vývod rezistoru je stále připojen na potenciál 0V. Velikosti proudů stanovíme následovně: budeme (jako v minulém případě) nahrazovat rezistorovou síť.

12 Tentokrát jsou úvahy jednodušší, obejdeme se bez Theveninova teorému. Dva rezistory vlevo o hodnotě 2R jsou (díky předcházející úvaze o nulovém potenciálu) spojeny de facto paralelně, můžeme je nahradit jedním rezistorem o hodnotě R (obr. 3.6), který je připojen jedním vývodem na zem. Ve schématu dostáváme sériově zapojené dva rezistory o hodnotě R, které nahradíme rezistorem o hodnotě 2R. A opět máme zapojení dvou paralelních rezistorů o hodnotě 2R (obr 3.7). Nahradíme-li celou síť jediným rezistorem zjistíme, že má hodnotu R. Odtud, proud ze zdroje i má hodnotu U. i Postupujeme-li opačně, tj. síť zpětně rozvíjíme do původní podoby pomocí rezistorů o hodnotě 2R, zjistíme, že každá větev dělí proud na poloviční hodnotu, tj.: i Uref 2R, i Uref 4R, i = Uref 8R ref 3 = 2 = 1 = 0 = Výstupní napětí převodníku je potom: R, i Uref 16R

13 = U b 2 + b 4 + b 8 b Uvýst ref Obr. 3.6 Náhrada dvou paralelně zapojených rezistorů jedním Přepínače jsou ve skutečnosti realizovány spínacími tranzistory, nejčastěji unipolárními. Hlavní požadavky na jejich kvalitu jsou: rychlost, vysoká vodivost v sepnutém stavu, vysoký odpor v nevodivém stavu, izolace od ostatních spínačů.

14 Nepřímé metody D/A převodů Převodníky s pulzně šířkovou modulací- PWM Pulse Width Modulation Měronosnou veličinou je šířka impulzů konstantní amplitudy. Vstupní datové slovo slouží jako předvolba zpětného čítače, taktovaného generátorem hodinových impulzů.

15 Při průchodu zpětného čítače nulovou hodnotou přichází log. nula na R vstup RS klopného obvodu, který překlopí do nulového stavu. Tím se zastaví odečítání ve zpětném čítači (nula na vstupu součinového hradla) a následuje vlastní převod, který je řízen n- bitovým čítačem. Po uplynutí doby převodu vysílá tento n-bitový čítač jedničkovou hodnotu na vstup S RS klopného obvodu, který se opět překlopí do jedničkového stavu a převod se opakuje. Takto různě široké impulzy jsou převedeny na analogový signál pomocí filtru.

16 Vlastnosti D/A převodníků a) Rozlišovací schopnost kvantizační krok Q - je dána počtem diskrétních stupňů výstupního analogového signálu je v přímé souvislosti s počtem bitů vstupního stavového slova n Q = 2 n 1-1 b) Je-li datové slovo na vstupu převodníku nulové signál na výstupu označme S min a při nevětším datovém slovu označme výstupní signál S max. Výstupní rozsah převodníku rozdíl mezi minimálním a a maximální signálem (maximální rozkmit). Rozsahy převodníků jsou souměrné (±10V) nebo nesouměrné unipolární Smin je obvykle nulové např. rozsah 0 10V.

17 Výstupní analogový signál známe-li rozsah n-bitového převodníku a jeho vstupní slovo N (dosazujeme v desítkové soustavě) Smax - Smin S výst = N. + S n min 2-1 c) Přesnost převodu vstupního datového na výstupní signál. Příklad ideální charakteristiky udává závislost mezi vstupním datovým slovem a výstupní analogovou veličinou pro jednoduchost uvedeme pouze pro 3bitový D/A převodník. Legenda: a reálná charakteristika b - vliv napěťového posuvu, chyba nuly resp. ofset c chyba rozsahu- změna zisku d nelinearita převodníku Celková přesnost převodníku je podstatně závislá na stabilitě zdroje referenčního napětí.

18 d) Maximální rychlost převodu určena počtem vstupních datových slov, která jsou převodníkem převedena na výstupní analogovou veličinu za jednotku času. doba převodu - převrácená hodnota rychlosti převodu. Nyní ještě uvedeme příklad průmyslově vyráběného převodníku: AD7533 AD7533 je desetibitový převodník DA číslo-proud od firmy Analog Devices (ekvivalent vyráběla TESLA pod označením MHB 7533). Vnitřní zapojení je s žebříčkovou rezistorovou sítí (R = 10 kω). Výstupní operační zesilovač není integrován, vyžaduje se ve formě externí součástky. Zpětnovazební rezistor je součástí obvodu. Přepínače jsou tvořeny unipolárními tranzistory. Napájecí napětí (pro přepínače) je možné volit v rozsahu od 5V do 15V, referenční napětí smí být maximálně 25V. Digitální vstupy jsou v úrovních TTL/CMOS. Doba převodu je asi 600 ns. Dodává se v pouzdře DIP 16 nebo PLCC 20 (povrchová montáž).

19 3.1 A/D převodníky A/D převodník provádí opačnou funkci, tj. převádí vstupní analogovou veličinu (napětí) na číslo. Nejpoužívanější jsou aproximační nebo integrační převodníky, v poslední době nabývají na významu paralelní převodníky. a) Aproximační převodníky Jeden z typů komparačních převodníků je tzv. převodník s postupnou aproximací (obr. 3.8). Skládá se z komparátoru KOMP, D/A převodníku a aproximačního registru.

20 Obr. 3.8 A/D převodník s postupnou aproximací

21 Po startu převodu (signálem START) se v aproximačním registru nejprve nastaví bit nejvyššího řádu na 1, tj. v registru je číslo, které je rovno polovině rozsahu převodníku. Číslo je převedeno na napětí D/A převodníkem (v tento okamžik ½ U roz, kde U roz je rozsah D/A převodníku) a to je přivedeno zpět na komparátor. Generovaná hodnota napětí je porovnána komparátorem se vstupním napětím U x, které má být převedeno. Je-li vstupní napětí menší než generované (na výstupu komparátoru je hodnota 0), znamená to, že první odhad (neboli aproximace) byl nadhodnocen a výsledek (převedené číslo) bude menší než poloviční hodnota, tzn. bit nejvyššího řádu musí být vynulován. Vzhledem k tomu,že výstup komparátoru je v tomto případě 0, stačí bit přepsat tímto výstupem. V dalších krocích se stejným způsobem zjišťují postupně bity nižších řádů - nejprve se nastaví příslušný bit na jedničku a podle výstupu komparátoru se buď opraví nebo ponechá. Kroky převodu jsou řízeny hodinovým signálem. Ukončení je signalizováno pomocí signálu HOTOVO. Princip převodu je na obr. 3.9.

22 Obr. 3.9 Princip převodu s postupnou aproximací Doba převodu je závislá na počtu bitů převodníku (je konstantní). Po dobu převodu musí být zajištěno, že se přiváděné vstupní napětí nemění (viz Vzorkování).

23 Obr.3.10 Upravené schéma A/D převodníku s postupnou aproximací

24 b) Převodník s čítačem Další variantou komparačního převodníku je převodník s čítačem. Registr postupných aproximací je nahrazen čítačem s registrem, který po startu převodu čítá od hodnoty 0. Na výstupu A/D převodníku se čítání projeví jako skokově rostoucí napětí. V momentě, kdy hodnota generovaného napětí dosáhne hodnoty vstupního napětí (resp. ji překročí), komparátor překlopí a řídící logika zastaví čítání. V registru zůstane odpovídající číslicová hodnota. Doba převodu je u tohoto typu závislá na vstupním převáděném napětí, tudíž není konstantní. Příliš se proto nepoužívá. Někdy se obyčejný čítač nahrazuje obousměrným. Řídicí logika pak při novém převodu nařídí podle výstupu komparátoru čítání dolu nebo nahoru a číslicová hodnota se pouze dorovná. Schéma převodníku s vratným čítačem je uvedeno na obr Oproti základní variantě převodníku s čítačem je tento převodník rychlejší.

25 Obr A/D převodník s vratným čítačem

26 Obr.3.12 Ukázka počtu načítaných impulsů, který je úměrný měřenému napětí U A

27 c) A/D integrační převodníky Velice často se objevují integrační převodníky, které převádějí vstupní napětí na pilovitý průběh napětí (obr. 3.13). Označují se jako převodníky typu U f -převodníky napětí/frekvence. Základem je integrátor, což je obvod, který z konstantního napětí na vstupu vyrobí napětí v čase lineárně (přímkově) rostoucí. Zde na schématu je zachyceno zapojení Millerova integrátoru (část s operačním zesilovačem OZ1). Obr A/D integrační převodník

28 Převodník pracuje následovně: Vstupní převáděné napětí U x je integrováno na výstupní napětí U výst. Rychlost růstu je přímo úměrná velikosti vstupního napětí. Jakmile výstupní napětí dosáhne hodnoty referenčního napětí U ref, komparátor KOMP překlopí a vynuluje integrátor, tj. vynuluje výstupní napětí. Vstupní napětí je v dalším cyklu znovu integrováno. Výsledně, výstupní napětí má tvar pilovitý, jehož perioda, resp. frekvence, závisí na velikosti vstupního napětí. Převod na číslicovou hodnotu se děje pomocí dalšího obvodu, měřiče frekvence. Nejčastěji je realizován čítačem. Tyto převodníky se vyznačují velkou přesností, protože integrátor s dobrými vlastnostmi se realizuje operačním zesilovačem a měřit frekvenci je možné také velmi přesně. Navíc, převodník s tzv. dvojitou integrací je odolný pro superponovanému rušivému střídavému napětí, pokud se zvolí doba integrování jako násobek periody rušivého napětí (u nás 20ms, protože nejčastějším zdrojem rušení je síť 220V o frekvenci 50Hz).

29 U převodníku s dvojitou integrací se nejprve po konstantní dobu integruje vstupní napětí. Rychlost růstu výstupního napětí a tím i jeho velikost na konci integrace je opět úměrná velikosti vstupního napětí. Po uplynutí této doby je přepnut zdroj integrátoru na konstantní referenční napětí, které má opačnou polaritu než vstupní. Integrace tentokrát probíhá opačným směrem, tj. výstupní napětí lineárně klesá k nule, vždy však stejnou rychlostí. Nuly na výstupu je dosaženo v různém čase, v závislosti na vstupním napětí. Průběh nulou na výstupu se samozřejmě testuje. Číslicová hodnota se opět odvozuje z periody výstupního napětí. Integrační převodníky nalezneme nejvíce v číslicových voltmetrech. Značnou nevýhodou je dlouhá doba převodu.

30 d) Paralelní převodníky Paralelní převodník se v anglické literatuře označuje také jako FLASH (blesk), protože je velmi rychlý (blokové schéma obr. 3.14). Referenční napětí je rovnoměrně rozděleno odporovým děličem na napětí U 0, U 1, Sada komparátorů paralelně porovnává vstupní převáděné napětí U x s dílčími napětími na děliči. Je-li vstupní napětí U x = 0, jsou všechny komparátory překlopeny do stavu 0 (tj. jsou vypnuty). Zvýší-li se vstupní napětí mezi hodnoty U 0 a U 1, komparátor OZ 0 překlopí do stavu 1. Pro vstupní napětí mezi hodnotami U 1 a U 2 budou překlopeny do stavu 1 komparátory OZ 0 a OZ 1 atd. Dekodér zajistí převod informace z výstupů komparátorů na binární číslo.

31 Obr.3.14 Blokové schéma paralelního převodníku

32 Rychlost převodu je dána rychlostí komparátoru a dekodéru. Současné převodníky dosahují rychlosti převodu do 1 ms a méně. Dříve bránil masovému rozšíření těchto převodníků malý stupeň integrace (např. pro 8-mi bitový převodník je potřeba na čip integrovat 255 komparátorů). Cena těchto převodníků je vyšší v porovnání s ostatními. Při hodnocení vlastností A/D převodníků bereme v úvahu podobná kritéria jako u převodníků D/A: rozlišovací schopnost převodníku je dána počtem rozlišitelných úrovní analogového signálu. Pro n-bitový binární převodník je to 2 n úrovní. krok kvantování, někdy označován jako citlivost, je rozdíl dvou hodnot vstupního analogového napětí, kdy nastává přechod od jednoho číslicového výstupu ke druhému. Na obr je krok kvantování vyznačen jako da. chyba kvantování je maximální rozdíl mezi hodnotou analogové veličiny a hodnotou odpovídající danému kódovému slovu. Obvykle je to polovina kroku kvantování. rychlost je dána dobou převodu, resp. počtem převodů za sekundu

33 přesnost je dána chybou převodníku, která má dvě složky. Součtová (aditivní) chyba je nezávislá na hodnotě analogového signálu a je pro celý rozsah konstantní. Je způsobená např. posunutím nuly. Posunutí nuly se označuje také jako chyba nuly a znamená, že pro nulový vstup je na výstupu převodníku nenulový výstup. Součinová (multiplikativní) chyba závisí na hodnotě analogového signálu a je způsobena chybou zesílení analogových částí a nelinearitou převodníku. Říká se jí chyba konstanty a výsledkem je jiný sklon charakteristiky než má ideální převodník. stabilita vyjadřuje stálost vlastností převodníku při působení různých rušivých vlivů, jako je změna teploty, čas, vlhkost apod.

34 Obr Převodní charakteristika A/D převodníku

35 Na závěr opět uvedeme příklad průmyslově vyráběného převodníku: ADC0803 ADC0803 je osmibitový A/D převodník od firmy Philips. Pracuje na principu postupné aproximace, doba převodu je max. 73 m s. Napájení a referenční napětí je 5V. Dodává se ve 20-ti vývodovém DIP pouzdře nebo SOP20 (povrchová montáž).

4. Zpracování signálu ze snímačů

4. Zpracování signálu ze snímačů 4. Zpracování signálu ze snímačů Snímače technologických veličin, pasivní i aktivní, zpravidla potřebují převodník, který transformuje jejich výstupní signál na vhodnější formu pro další zpracování. Tak

Více

Signálové a mezisystémové převodníky

Signálové a mezisystémové převodníky Signálové a mezisystémové převodníky Tyto převodníky slouží pro generování jednotného nebo unifikovaného signálu z přirozených signálů vznikajících v čidlech. Často jsou nazývány vysílači příslušné fyzikální

Více

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251

evodníky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ústav elektrotechniky a měření A/D a D/A převodnp evodníky Přednáška č. 14 Milan Adámek adamek@fai.utb.cz U5 A711 +420576035251 A/D a D/A převodníky 1 Důvody převodu signálů

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:

Více

Převodníky f/u, obvod NE555

Převodníky f/u, obvod NE555 Převodníky f/u, obvod NE555 Na tomto cvičení byste se měli seznámit s funkcí jednoduchého převodníku kmitočet/napětí sestaveného z dvojice operačních zesilovačů. Dále byste se měli seznámit s obvodem NE555.

Více

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou:

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou: Funční měniče. Zadání: A. Na předloženém aproximačním funčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funci danou tabulou: proveďte: U / V / V a) pomocí oscilosopu měnič nastavte b) změřte na něm jeho

Více

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory K620ZENT Základy elektroniky Přednáška ř č. 6 Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod 555 3. Oscilátory Bistabilní klopný obvod Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden

Více

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ

OPERAČNÍ ZESILOVAČE. Teoretický základ OPERAČNÍ ZESILOVAČE Teoretický základ Operační zesilovač (OZ) je polovodičová součástka, která je dnes základním stavebním prvkem obvodů zpracovávajících spojité analogové signály. Jedná se o elektronický

Více

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu

Binární data. Číslicový systém. Binární data. Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu 5. Obvody pro číslicové zpracování signálů 1 Číslicový systém počítač v reálném prostředí Klávesnice Snímače polohy, dotykové displeje, myš Digitalizovaná data odvozená z analogového signálu Binární data

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

Obecný úvod do autoelektroniky

Obecný úvod do autoelektroniky Obecný úvod do autoelektroniky Analogové a digitální signály Průběhy fyzikálních veličin jsou od přírody analogové. Jako analogový průběh (analogový signál) označujeme přitom takový, který mezi dvěma krajními

Více

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude:

Vzorkování. Je-li posloupnost diracových impulzů s periodou T S : Pak časová posloupnost diskrétních vzorků bude: Vzorkování Vzorkování je převodem spojitého signálu na diskrétní. Lze si ho představit jako násobení sledu diracových impulzů (impulzů jednotkové plochy a nulové délky) časovým průběhem vzorkovaného signálu.

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAVTELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OD TELECOMMUNICATIONS

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.4 Prvky elektronických obvodů Kapitola

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka Elektronika - Zdroje SPÍNANÉ ZDROJE SPÍNANÉ ZDROJE Problematika spínaných zdrojů Popularita spínaných zdrojů v poslední době velmi roste a stávají se převažující skupinou zdrojů na trhu. Umožňují vytvářet kompaktní přístroje s malou hmotností

Více

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU XXXIII elostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno. března TEST PO ELEKTONIKO SKPIN Vysvětlení: Než odpovíš na otázku, pečlivě přečti níže uvedený text. Test obsahuje otázek. Odpovědi musejí

Více

PŘEVOD DAT. Zobrazení dat

PŘEVOD DAT. Zobrazení dat PŘEVOD DAT Zobrazení dat Na počítač (obecněji i na každý systém - řídicí, měřicí, ) můžeme hledět jako na zařízení, které zpracovává data - transformuje vstupní data na výstupní. Data mohou být různého

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace

Obrázek č. 7.0 a/ regulační smyčka s regulátorem, ovladačem, regulovaným systémem a měřicím členem b/ zjednodušené schéma regulace Automatizace 4 Ing. Jiří Vlček Soubory At1 až At4 budou od příštího vydání (podzim 2008) součástí publikace Moderní elektronika. Slouží pro výuku předmětu automatizace na SPŠE. 7. Regulace Úkolem regulace

Více

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem.

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Petr Novotný Úloha č. 7 Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Zapojení zesilovače s invertujícím

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 ÚVOD První verze otáčkoměru nevyhovovala z důvodu nelinearity. Přímé napojení pasivního integračního přímo na výstup monostabilního klopného obvodu a tento integrační

Více

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH 15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE

Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE Elektronický analogový otáčkoměr V2.0 STAVEBNICE Dostala se Vám do rukou elektronická stavebnice skládající se z desky plošného spoje a elektronických součástek. Při sestavování stavebnice je třeba dbát

Více

Nabíječ NiCd a NiMh článků řízený mikroprocesorem

Nabíječ NiCd a NiMh článků řízený mikroprocesorem Nabíječ NiCd a NiMh článků řízený mikroprocesorem Bc. Michal Brázda Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta Aplikované informatiky 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod... 3 3. NiCd a NiMh baterie... 3 3.1. Metoda

Více

Digitální telefonní signály

Digitální telefonní signály EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Digitální telefonní signály PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Digitální telefonní

Více

Vlastnosti členů regulačních obvodů

Vlastnosti členů regulačních obvodů Vlastnosti členů regulačních obvodů Vlastnosti všech regulačních obvodů se projevuje na kvalitě regulace. Statické vlastnosti regulačních členů Statické vlastnosti vyjadřuje statická charakteristika. Je

Více

Způsoby realizace paměťových prvků

Způsoby realizace paměťových prvků Způsoby realizace paměťových prvků Interní paměti jsou zapojeny jako matice paměťových buněk. Každá buňka má kapacitu jeden bit. Takováto buňka tedy může uchovávat pouze hodnotu logická jedna nebo logická

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Nezávislý zdroj napětí

Nezávislý zdroj napětí Nezávislý zdroj napětí Ideální zdroj: Udržuje na svých svorkách napětí s daným časovým průběhem Je schopen dodat libovolný proud, i nekonečně velký, tak, aby v závislosti na zátěži zachoval na svých svorkách

Více

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST 5.1. Snímač 5.2. Obvody úpravy signálu 5.1. SNÍMAČ Napájecí zdroj snímač převod na el. napětí - úprava velikosti - filtr analogově číslicový převodník

Více

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1

Projekt - Voltmetr. Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Projekt - Voltmetr Přednáška 3 - část A3B38MMP, 2015 J. Fischer kat. měření, ČVUT - FEL, Praha A3B38MMP, 2015, J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Náplň Projekt Voltmetr Princip převodu Obvodové řešení

Více

Mechatronické systémy s krokovými motory

Mechatronické systémy s krokovými motory Mechatronické systémy s krokovými motory V současné technické praxi v oblasti řídicí, výpočetní a regulační techniky se nejvíce používají krokové a synchronní motorky malých výkonů. Nejvíce máme možnost

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Nízkofrekvenční zesilovač s OZ je poměrně jednoduchý elektronický obvod, který je tvořen několika základními prvky. Základní komponentou zesilovače je operační zesilovač v neinvertujícím

Více

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Přednáška 7 Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Senzory a aktuátory používané v robotických systémech. Regulace otáček stejnosměrných motorů (aktuátorů) Pro pohon jednotlivých os robota jsou často

Více

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač Tranzistor polopatě Ing. Jiří Bezstarosti Úlohou toho článku není vysvětlit fyzikální činnost tranzistoru, ale spíše naznačit způsoby jeho použití. Zároveň se tento článek bude snažit vysvětlit problematiku

Více

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7 Obsah 1 Zadání 1 2 Teoretický úvod 1 2.0.1 doba náběhu impulsu....................... 2 2.0.2 překmit čela............................ 2 2.0.3 šířka impulsu........................... 2 2.0.4 pokles vrcholu

Více

A12) převod proudu na napětí pomocí OZ. B1) Nakreslete blok. schéma Vf kompenzačního mv-metru

A12) převod proudu na napětí pomocí OZ. B1) Nakreslete blok. schéma Vf kompenzačního mv-metru A1 Blokove schéma stejnosměrného mikrovoltmetru A2) blok. schéma selektivního heterodynního mikrov-metru A3. Uveďte metody převodu analog. napětí na číslo a přiřaďte jim oblast použití paralelni převodník

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Učební pomůcky pro

Více

Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem

Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem Měnič pro obloukové svařování řízený signálovým procesorem Ing. Petr Hapal Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektroniky, Technická 8, 612

Více

Monolitické IO pro funkční generátory

Monolitické IO pro funkční generátory Monolitické IO pro funkční generátory Ing. Jan Humlhans Signální generátory jsou důležité elektronické přístroje poskytující zkušební a měřicí signál pro oživování nebo měření a kontrolu parametrů elektronických

Více

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí Střídavý proud Doteď jse se zabývali pouze proude, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný proud). V praxi se ukázalo, že tento proud je značně nevýhodný. kázalo se, že zdroje napětí ůže být

Více

Stopař pro začátečníky

Stopař pro začátečníky Stopař pro začátečníky Miroslav Sámel Před nějakou dobou se na http://letsmakerobots.com/node/8396 objevilo zajímavé a jednoduché zapojení elektroniky sledovače čáry. Zejména začínající robotáři mají problémy

Více

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz 1. Který ideální obvodový prvek lze použít jako základ modelu napěťového zesilovače? 2. Jaké obvodové prvky tvoří reprezentaci nesetrvačných vlastností reálného zesilovače? 3. Jak lze uspořádat sčítací

Více

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A)

Multimetr: METEX M386OD (použití jako voltmetr V) METEX M389OD (použití jako voltmetr V nebo ampérmetr A) 2.10 Logické Obvody 2.10.1 Úkol měření: 1. Na hradle NAND změřte tyto charakteristiky: Převodní charakteristiku Vstupní charakteristiku Výstupní charakteristiku Jednotlivá zapojení nakreslete do protokolu

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

Laboratorní zdroj - 1. část

Laboratorní zdroj - 1. část Laboratorní zdroj - 1. část Publikované: 12.02.2016, Kategória: Silové časti www.svetelektro.com V sérii článků, se spolu s kolegou Michalem OK2HAZ, budeme věnovat popisu naší práce při stavbě laboratorního

Více

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Převodníky analogového signálu v číslicový (zkráceně převodník N/ Č nebo A/D jsou povětšině založeny buď na principu transformace napětí na jinou fyzikální veličinu

Více

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma ROZDĚLENÍ ZESILOVAČŮ Hlavní hledisko : A) Zesilovače malého signálu B) Zesilovače velkého signálu Další hlediska : A) Podle kmitočtů zesilovaných signálů -nízkofrekvenční -vysokofrekvenční B) Podle rozsahu

Více

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C.

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C. ELEKTRICKÝ PROUD 1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C. 2. Vodičem prochází stejnosměrný proud. Za 30 minut jím prošel náboj 1 800

Více

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák 1. Zdroje elektrické energie a) Zdroje z hlediska průběhu zatěžovací charakteristiky b) Charakter zdroje c) Přenos výkonu ze zdroje do zátěže 2. Řešení

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Sirénka. Jan Perný 06.10.2008

Sirénka. Jan Perný 06.10.2008 Sirénka Jan Perný 06.0.2008 www.pernik.borec.cz Krátký popis Kdobynemělrádhluk...aabytohohlukunebylomálo,postavímesinějakou sirénku. Původní návrh byl určen pro skautíky, kteří si ji na schůzce stavěli.

Více

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače Teoretický úvod Audio technika obecně je obor, zabývající se zpracováním zvuku a je poměrně silně spjat s elektroakustikou. Elektroakustika do sebe zahrnuje především elektrotechnická zařízení od akusticko-elektrických

Více

STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech

STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech Nejjednodušší stavební návody Verze V.4, stav k 5. prosinci 2014. Byl upraven Stavební návod na Cvrčka. Víte o dalších zajímavých návodech?

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Katedra elektrotechniky a elektromechanických systémů Ing. Pavel Rydlo KROKOVÉ MOTORY A JEJICH ŘÍZENÍ Studijní texty

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_17_Číslicový obvod Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB. Milan Horkel. Parametr Hodnota Poznámka. 50 x 72 x 28mm 50 x 35 x 28mm. Hmotnost 57g Zváženo včetně kabelu

Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB. Milan Horkel. Parametr Hodnota Poznámka. 50 x 72 x 28mm 50 x 35 x 28mm. Hmotnost 57g Zváženo včetně kabelu Zdroj NTPI2EU ze setkání v ČB Milan Horkel Na letošním tradičním setkání radioamatérů v Českých Budějovicích se objevilo větší množství stejných napájecích zdrojů. Tak jsem jeden rozlousknul, abych zjistil,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Řídicí jednotka hodin s DCF David Uherko E4 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

INTELIGENTNÍ SNÍMAČE

INTELIGENTNÍ SNÍMAČE INTELIGENTNÍ SNÍMAČE Petr Beneš Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav automatizace a měřicí techniky Kolejní 4, 612 00 Brno, benesp@feec.vutbr.cz Abstrakt: Příspěvek se věnuje problematice inteligentních

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU 7.1. Odporové snímače 7.2. Indukční snímače 7.3. Magnetostrikční snímače 7.4. Kapacitní snímače 7.5. Optické snímače 7.6. Číslicové snímače 7.1. ODPOROVÉ SNÍMAČE

Více

Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku

Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku Milan Vůjtek Aplikovaná elektronika pro aplikovanou fyziku Předkládaný text je určen k výuce studentů oboru Aplikovaná fyzika. Věnuje se primárně vlastnostem a aplikacím operačních zesilovačů, především

Více

Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi

Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi http://www.coptkm.cz/ Použití spínaných zdrojů z PC v dílenské praxi Naprostá většina napájecích zdrojů používaných ve výpočetní technice je dnes řešena jako spínané zdroje. Použití spínaných zdrojů umožňuje

Více

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky

Více

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MĚŘENÍ A REGULACE dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor Vestavná skříňka podle DIN 43 700 Krátký popis Kompaktní mikroprocesorový regulátor dtron 16.1 s čelním rámečkem o rozměru 48 mm x 48 mm

Více

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU Úvod: Čas ke studiu: Polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku využívají stejné principy jako běžně používané polovodičové součástky

Více

Krokové motory. Klady a zápory

Krokové motory. Klady a zápory Krokové motory Především je třeba si uvědomit, že pokud mluvíme o krokovém motoru, tak většinou myslíme krokový pohon. Znamená to, že se skládá s el. komutátoru, výkonového spínacího a napájecího prvku,

Více

1.5 Operační zesilovače I.

1.5 Operační zesilovače I. .5 Operační zesilovače I..5. Úkol:. Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v neinvertujícím zapojení 2. Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v invertujícím zapojení 3. Ověřte vlastnosti

Více

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku Laboratorní měření 1 Seznam použitých přístrojů 1. Generátor funkcí 2. Analogový osciloskop 3. Měřící přípravek na RL ČVUT FEL, katedra Teorie obvodů Popis měřicího přípravku Přípravek umožňuje jednoduchá

Více

1. ÚVOD 2. MAGNETOMETRY 2.1. PRINCIP MAGNETOMETRŮ 2009/26 18. 5. 2009

1. ÚVOD 2. MAGNETOMETRY 2.1. PRINCIP MAGNETOMETRŮ 2009/26 18. 5. 2009 ZÁKLADNÍ PRVK KONSTRUKCE ELEKTRONICKÉO KOMPASU Ing. David Skula Ústav automatizace a měřicí techniky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Kolejní 2960/4, 612 00 Brno Email: xskula00@stud.feec.vutbr.cz

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Úvod: 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Odporové senzory teploty (například Pt100, Pt1000) použijeme pokud chceme měřit velmi přesně teplotu v rozmezí přibližně 00 až +

Více

Seismografy a Seismické pozorovací sítě mají pro seismo

Seismografy a Seismické pozorovací sítě mají pro seismo Seismografy a Seismické pozorovací sítě mají pro seismologii tak zásadní důležitost jakou mají teleskopy pro astronomii či urychlovače pro fyziku. Bez nich bychom věděli jen pramálo o tom, jak vypadá nitro

Více

Alfanumerické displeje

Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje jsou schopné zobrazovat pouze alfanumerické údaje (tj. písmena, číslice) a případně jednoduché grafické symboly definované v základním rastru znaků. Výhoda

Více

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. Otázka č.4 Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace. 1) Tyristor Schematická značka Struktura Tyristor má 3 PN přechody a 4 vrstvy. Jde o spínací

Více

A/D převodníky, D/A převodníky, modulace

A/D převodníky, D/A převodníky, modulace A/D převodníky, D/A převodníky, modulace A/D převodníky převádí analogový (spojitý) signál na signál diskrétní z důvodu umožnění zpracování analogového signálu na číslicových počítačích - z důvodu konečné

Více

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009

1. ÚVOD 2. PROPUSTNÝ MĚNIČ 2009/12 17. 3. 2009 009/ 7. 3. 009 PROPSTNÝ MĚNIČ S TRANFORMÁTOREM A ŘÍDICÍM OBVODEM TOPSWITCH Ing. Petr Kejík Ústav radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Email: xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Článek se zabývá návrhem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LABORATORNÍ PULSNÍ ZDROJ S VÝSTUPNÍ LINEÁRNÍ STABILIZACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304

TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 Signal Mont s.r.o Hradec Králové T73304 List č.: 1 Výzkumný ústav železniční Praha Sdělovací a zabezpečovací dílny Hradec Králové TECHNICKÝ POPIS ZDROJŮ ŘADY EZ1 T 73304 JKPOV 404 229 733 041 Zpracoval:

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů 17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů Ručkovými elektrickými přístroji se měří základní elektrické veličiny, většinou na principu silových účinků poli. ato pole jsou vytvářena buď přímo měřeným proudem,

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ NIVEZITA V PLZNI FAKLTA ELEKTOTECHNICKÁ KATEDA ELEKTOENEGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PÁCE Výkonový zesilovač s komplementárním diferenčním vstupem Michal Drnek 04 Výkonový zesilovač s komplementárním

Více