h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub"

Transkript

1 h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

2 1 Obsah Úvod Volba tuhosti potrubí (SN) Navrhování potrubního výkopu Příčný řez výkopem Pokyny pro ukládání potrubí Potrubí SN 2500 Potrubí SN 5000 Potrubí SN Potrubí jiných tuhostí SN Přeprava, manipulace a skladování Přeprava Dodávka a přejímka materiálu Manipulace Skladování Postup pokládání potrubí do země Výkop pro potrubí Podkladové lože Zhotovení montážních jamek Doprava potrubí do výkopu a příprava pro instalaci Pokládání a montáž potrubí Montáž přímých úseků Montáž tvarovek Obsyp a zásyp potrubí Výběr materiálu Praktická doporučení pro provádění obsypu, zásypu a zhutnění Obetonování Instalace dvojitého potrubí Montáž šachet a speciálních stavebních prvků Montážní pokyny pro lepená sedla Montážní pokyny pro mechanicky připojovaná sedla Řezání volných trubek Úprava konců trubek na stavbě Řezání v položené části úseku Oprava ve vodorovné části potrubního vedení Oprava ve svislé části potrubního vedení Opravy pomocí laminování

3 2 1. Úvod Tento návod uvádí pokyny pro přepravu, manipulaci, skladování a postupy instalace potrubních systémů CC-GRP h. Vedle standardní oblasti použití pro vodovody a kanalizace se potrubní systémy CC-GRP h užívají i pro rozvody závlahových systémů, přívody k malým vodním elektrárnám, rozvody v energetice apod.. Při specifikaci vlastností přepravovaného média lze potrubní systémy CC-GRP h použít i pro průmyslové rozvody (při použití speciálních druhů pryskyřic a odpovídajícího těsnění), vždy však pouze po předchozích konzultacích s výrobcem a dodavatelem. 1.1 Volba tuhosti potrubí (SN) Volba tuhosti potrubí (SN) se provádí na základě zatřídění původní zeminy (včetně stanovení úrovně hladiny spodní vody) s patřičným ohledem na zvolený způsob instalace, hloubku uložení, výšku zásypu a zatížením nad uloženou trasou. Návrh tuhostí je stanoven projektem, statický výpočet bývá posuzován podle ČSN EN Směrnice ATV DVWK A-127 nebo podle pokynů normy ISO Doporučené hodnoty uložení bez posouzení zatěžovacích vlivů silniční dopravou nad uloženou trasou jsou uvedeny v tabulce č. 1: Tabulka č.1 Vzorové použití trub různých tuhostí v různých typech zemin Skupina ATV Popis Příslušná zemina *) max. doporučené deformace při zabudování Překrytí (H) a deformace trubky x ) (D def ) štěrk a hrubý písek jemnozr. písek a písčitohl. slín smíšená zemina měkké půdy SN 2500 SN 5000 SN H m D def 4% 4% - - H m D def 4% 4% 3,5% - H m D def 4% 4% 3,5% 3% de DE H Di Di DE e DE DE de H Di H Di D de d e f DE =. 100 [%] de DE - e DE de = de - e - H Di D d e f velikost deformace (%) de vnější průměr (m) e tloušťka stěny (m) H Di naměřená výška po deformaci na vnitřní straně (m) Limitní deformace při uložení pod trasou železničních tratí by neměla překročit krátkodobou i dlouhodobou hodnotu 1% z použitého DN potrubí nebo 10 mm celkového poklesu, způsobeného deformací (předpis Deutsche Bahn).

4 3 2. Navrhování výkopu trasy 2.1 Příčný řez výkopem (obr. 1) Šířku výkopu je důležité stanovit tak, aby mohlo být provedeno zhutnění obsypu potrubí vhodnými prostředky. Šířka výkopu v jeho horní části nemá být větší, než je velikost prostoru dostatečná pro spojování potrubí a pro zhutňování zásypu zóny potrubí po bocích. Výkop musí být dostatečně hluboký, aby nedocházelo k ovlivňování dopravovaných kapalin působením mrazu (dle klimatických a půdních poměrů 1,0 m až 1,8 m). Šířka výkopu může být stanovena pomocí doporučených minimálních hodnot vzdálenosti stěny trubky od stěny potrubního výkopu uvedených v tabulce 2. Při souběžném vedení několika různých průměrů potrubí se postupuje rovněž podle tabulky 2, přičemž pro vzdálenost mezi trubkami různých průměrů je rozhodující hodnota platící pro větší průměr. V případě, že v místě pokládky je možný výskyt spodní vody, ukládají se v rozích výkopu drenáže. Jejich rozměry musí zajistit bezpečné odvedení vody tak, aby nedocházelo k zaplavování podkladového lože. Primární zóna (obr. 1) je nejdůležitější oblastí při ukládání potrubí. V této oblasti e nezbytně nutné dodržovat pro jednotlivé typy jmenovitých tuhostí (SN) podmínky uložení, popsané v kap. 3. Sekundární zóna (obr. 1) se dělí na 2 vrstvy. Vrstva 1 od primární zóny po vrchol potrubí. Vrstva 2 od vrcholu potrubí po zónu uložení trubky. Zásyp zeminou se provádí podle statických a geologických podmínek a závisí na použité tuhosti ukládaných trub a tvarovek. Pozn.: výkop nad sekundární zónou lze zasypávat libovolným materiálem. obr. 1 vrstva 1 ( 1/3 de) vrstva 2 ( 300) de sekundární zóna ( 1/3 de+300) lože trubky (50-150) primární zóna ( 2/3 de) zóna ukládání trubky ( de+300) výška zásypu lože podsypu ( ) výplň zeminou po vrstvách podle geotechnických podmínek dno výkopu vyrovnávací vrstva zhutněný podklad - lože potrubí Tabulka č.2 Minimální šířky výkopů Jmenovitý rozměr potrubí DN DN DN DN Minimální doporučená vzdálenost trubky od stěny výkopu (mm) Upozornění: U hlubokých výkopů bude nutné, vzhledem k možné nestabilitě půdy, z bezpečnostních důvodů provést širší výkop. Je nutno mít na zřeteli možnost použití a dostupnost zemních strojů i celkový způsob pažení vykopané rýhy

5 4 3. Pokyny pro ukládání potrubí 3.1 Potrubí SN 2500 S ohledem na bezpečnost instalace nedoporučuje firma E CZ použití trubek s tuhostí SN 2500 a nižší, pro uložení do výkopů bez obetonování potrubí. Potrubí tuhosti SN 2500 se používá převážně pro vedení bez požadavků na únosnost vůči vnějšímu zatížení trub (např. kolektory, nadzemní trasy, štoly s obetonováním atp.). Konstrukce uložení potrubí (dle normy ISO 10465) a) Krytí 3 m nebo méně (obr. 2) Primární zóna: pro zásyp lze použít materiál, u kterého je možno dosáhnout při použití lehkých mechanických hutnicích prostředků specifikované hustoty ne menší než min. 90% Proctorovy standardní zkoušky (dále P.S.) pro písek nebo 60% relativní ulehlosti (dále I D ) pro štěrk. Zasypává se pískem nebo štěrkem na výšku, která se rovná 0,7 de (vnějšího průměru) potrubí. Sekundární zóna: pro zásyp lze použít původní zeminu, kterou je však třeba zhutnit na min. 80% P.S. Pokud je původní zemina složena ze zrnitého materiálu s obsahem méně než 15% jemných částic, může být použita až do výše de/2 nad vrcholem potrubí, při minimální výšce 100 mm a maximální výšce 300 mm. Pokud není původní zemina dostupná nebo nemá vhodné parametry, musí být použit písek nebo štěrk, který splňuje výše uvedená kritéria. b) Krytí větší než 3 m (obr. 3) Primární zóna a sekundární zóna: pro zásyp lze použít materiál, u kterého je možno dosáhnout při použití lehkých mechanických hutnicích prostředků specifické hustoty min. 90% Proctorovy standardní zkoušky (dále P.S.) pro písek nebo min. 60% relativní ulehlosti (dále I D ) pro štěrk. Obsypy se provádějí minimálně do výšky 100 mm a maximálně 300 mm nad vrchol potrubí. obr. 2 obr. 3 zhutněná nebo nezhutněná původní zemina zhutněná nebo nezhutněná původní zemina původní zemina min. 80% P.S. 0,7 de jemnozrnné zeminy min. 90% P.S. nebo písek a štěrk min. 60% I D. 0,7 de jemnozrnné zeminy min. 90% P.S. nebo písek a štěrk min. 60% I D. podkladní vrstva potrubí podkladní vrstva potrubí

6 5 3.2 Potrubí SN 5000 Potrubí vyhovuje převážně pro trasy mimo komunikace v zeminách s dobrou hutnitelností zásypů. a) Krytí 3 m nebo méně (obr. 4) Primární zóna: zásyp musí být zhutněn buď na min. 90% P.S. nebo 70% I D. Zasypává se pískem nebo štěrkem do výšky, která se rovná 0,7 de. Sekundární zóna: není-li požadováno jinak příslušnými specifikacemi, může být pro zásyp použit původní materiál bez zhutnění, avšak s menšími hodnotami zhutnění, než jaké jsou požadovány pro zásyp primární zóny. b) Krytí větší jak 3 m (obr. 5) Primární zóna: zásyp musí být zhutněn buď na min. 90% P.S. nebo 70% I D. Zasypává se pískem nebo štěrkem do výšky, která se rovná 0,7 de. Sekundární zóna: pro zásyp lze použít původní zeminu, kterou je však třeba zhutnit na min. 80% P.S. Pokud není použita původní zemina, musí být písek nebo štěrk zhutněn buď na min. 80% P.S. nebo 60% I D. obr. 4 obr. 5 zhutněná nebo nezhutněná původní zemina zhutněná nebo nezhutněná původní zemina 0,7 de jemnozrnné zeminy min. 90% P.S. nebo písek a štěrk min. 70% I D. podkladní vrstva potrubí 0,7 de původní zemina 80% P.S. jemnozrnné zeminy min. 90% P.S. nebo písek a štěrk min. 70% I D. podkladní vrstva potrubí

7 6 3.3 Potrubí SN Potrubí vyhovuje převážně pro trasy ve velmi měkkých zeminách s obtížnou hutnitelností nebo pro trasy uložené pod komunikacemi. a) Krytí 3 m nebo méně (obr. 6) Primární zóna: do výšky 0,25 de a je tvořena pískem nebo štěrkem zhutněným buď na min. 90% P.S. nebo min. 60% I D. Podsyp se provede dle obr. 6. Od výšky 0,25 de do 0,7 de je třeba materiál zhutnit na min. 90% P.S.. Pokud je možno původní půdu na tuto hodnotu zhutnit, lze ji použít. Sekundární zóna: pro zásyp lze použít původní půdu se zhutněním nebo bez zhutnění. b) Krytí větší než 3 m (obr. 7) Primární zóna: zásyp se provádí do výšky 0,7 de pískem nebo štěrkem, při zhutnění buď na min. 90% P.S. nebo 70% I D. Sekundární zóna: pro zásyp lze použít původní vytříděný materiál se zhutněním. Provedení výplně, obsypů, zásypů a dalších konstrukcí při instalaci potrubí do země určuje projekt podle místních podmínek a možností zhotovitele, a to v souladu se statickým posouzením (např. ČSN EN nebo ISO ). obr. 6 obr. 7 zhutněná nebo nezhutněná původní zemina zhutněná nebo nezhutněná původní zemina původní zemina min. 90% P.S. lože 0,7 de 0,25 de původní zemina min. 90% P.S. jemnozrnné zeminy min. 90% P.S. nebo písek a štěrk min. 60% I D. podkladní vrstva potrubí 0,7 de jemnozrnné zeminy min. 90% P.S. nebo písek a štěrk min. 70% I D. podkladní vrstva potrubí 3.4 Potrubí jiných tuhostí SN Při montáži trub odlišných tuhostí SN od výše uvedených SN 2500, SN 5000 a SN se postupuje podle geotechnických podmínek stavby v souladu s požadavky stavby a statickým posouzením potrubí, které je uloženo v zemi a nebo na podpěrách. Základní principy montáže jsou v souladu s výše uvedenými postupy a případné detaily se řeší s výrobcem a dodavatelem potrubí. Potrubí ukládané do země protlakem nebo reliningem se řídí jinými postupy montáže, které jsou zpracovávány ve spolupráci s projektantem a zhotovitelem stavby v závislosti na manipulačních možnostech v místě montáže, technologickém vybavení zhotovitele a jeho zkušenostech. Podobně se zpracovávají montážní postupy při instalaci potrubí na podpěry a nebo závěsy. Pro všechny případy uložení do rýhy s obsypy a zásypy je nezbytné posoudit vyhovující dlouhodobou tuhost podle situace v místě uložení, geologii v místě trasy a podle zvolené technologie zemních prací při přípravě lože, obsypech a zásypech.

8 7 4. Přeprava, manipulace a skladování Firma E CZ dodává trubky v balících (ve svazcích) zapáskovaných na dřevěných podkladcích (obr. 8 a). Toto originální balení je vhodné pro dopravu i pro skladování. Každé balení je opatřeno samolepicími etiketami, které názorně zobrazují správný a špatný postup při manipulaci s CC-GRP trubkami h. 4.1 Přeprava Při přepravě materiálu je nutno dodržovat zákonná a související pravidla silničního provozu. Potrubí lze přepravovat pouze vhodnými dopravními prostředky a nakládat nebo vykládat je pod dozorem zaškoleného personálu. Trubky jsou dodávány uložené na dřevěných podkladcích, umístěných v krajních čtvrtinách délky trub. Transportní balení je přepásáno fixačními páskami. Dřevěné podkladky musí být uloženy již pod první vrstvou a dále mezi každou vrstvou zvlášť. Na vnějších okrajích podkladků jsou připevněny dřevěné klíny, které slouží k pevnému zajištění trub proti posunu vně balíku (obr. 8 a). Je třeba se vyvarovat poškození trubek úderem nebo nárazy ostrými předměty. Při přepravě trub různých průměrů musí být trubka s největším průměrem uložena vespod nákladu. Trubky lze přepravovat vzájemně zasunuty do sebe, přičemž vnitřní trubky musí být volně uloženy (nesmí viset na ocelových pásech) a musí být zajištěny zaklínováním. Ocelové pásy fixující uvnitř zasunuté trubky musí být ihned po vyložení odstraněny (obr. 8 b). 4.2 Dodávka a přejímka materiálu Před vyložením je třeba každou zásilku prověřit z hlediska kvality a množství. Je nutné především zkontrolovat, jestli náklad souhlasí s údaji na dodacím listu, celkový stav nákladu, zda nedošlo během přepravy k posunutí palet nebo poškození obalů nebo nebylo s nákladem hrubě zacházeno. Zvláštní pozornost je třeba věnovat kontrole vnitřního a vnějšího povrchu trubky, jestli nedošlo k deformaci profilu nebo poškozením na koncích trubek a vadám spojek. Je nutné zkontrolovat, zda nejsou viditelné praskliny nebo jestli nedošlo k poškození vlivem úderu (rýhy jsou tolerovány do 15% síly ochranné vnější nebo vnitřní vrstvy, avšak nesmí být delší než 5% obvodu trubky a nesmí být situovány kolmo k podélné ose trubky). Tyto drobné vady lze opravit nátěrem pryskyřice s vyztužením textilní rohoží (podobné opravy jsou možné pouze u netlakových potrubí). Poškození po úderu, pokud se projeví na vnitřní straně věncem rozbíhajících se prasklin a na vnější straně pak světlejší skvrnou, je neopravitelné. Případné vady nebo nesrovnalosti v dodávce se zaznamenají do příslušných průvodních listů s podpisy zodpovědných osob, a to jak ze strany dodavatele (dopravce) tak příjemce. Tento záznam slouží jako doklad pro reklamační řízení. Poškozené díly musí být označeny a uloženy odděleně. Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a bližší podrobnosti jsou sjednávány v kupních smlouvách. obr. 8 a klín stahující páska obr. 8 b Balení dodávek podléhá technologickému vývoji a firma E CZ si vyhrazuje právo balit dodávky tak, aby během transportu, při vykládce a nakládce z dopravního prostředku a běžné manipulaci na stavbě nedošlo k poškození dodaného zboží.

9 8 4.3 Manipulace Při manipulaci s trubním materiálem je třeba bezpodmínečně dodržovat ustanovení vyhlášek o bezpečnosti práce. Je třeba se především vyvarovat poškození potrubí úderem nebo ostrými předměty. Použití háků, ocelových lan, řetězů, použití zvedacího zařízení s ostrými hranami nebo zařízení, které by mohlo způsobit prověšení, je zakázáno (obr. 9). Pro potrubí o hmotnosti vyšší než 150 kg (trubky o průměru větším než DN 400) nebo v případech, kdy je manipulace ztížena (spouštění do hloubky, zdvih do výšky, malý prostor pro manipulaci břemen nesených osobami), je třeba použít mobilní mechanizaci o vhodné nosnosti. Volbu zdvihacího prostředku zajišťuje vedoucí stavby s ohledem na konkrétní podmínky na stavbě. Při vykládání jednotlivých trubek pomocí zvedacího mechanizmu je třeba použít textilních nosných popruhů, které jsou k tomuto účelu určeny (jsou certifikovány v ČR a mají atest pro použití s jednoznačným označením nosnosti). Jednotlivé trubky se zavěšují pomocí nosných popruhů opásáním v těžišti (obr. 10 a, b). Vazačské práce musí provádět vazač s platným osvědčením (vazačský průkaz). Obsluha se nesmí zdržovat pod zavěšeným břemenem. obr. 9 obr. 10 a obr. 10 b

10 9 obr. 11 Pokud nelze trubky vyložit nebo naložit jiným zvedacím mechanismem, popřípadě s nimi nelze jinak manipulovat, lze použít vysokozdvižný vozík. Při použití vysokozdvižného vozíku se nesmí zasouvat nechráněné vidlice do trubek a trubky tak přepravovat (obr. 11). obr. 12 b obr. 12 a Při vykládání vzájemně zasunutých trubek je třeba použít vhodného přípravku, který zamezí jejich poškození (obr. 11, 12 a, b). obr. 13 Tahání nebo válení trubek po zemi je nepřípustné (obr. 13). obr. 14 Pro přepravu šachet a zvláštních konstrukčních dílů platí stejné pokyny jako pro trubky. Šachty jsou přepravovány stojící nebo ležící v závislosti na jejich výšce (obr. 14).

11 Skladování Vykládání a skladování musí být vždy provedeno pod kontrolou odborně vyškoleného personálu. Skladovat trubky a tvarovky h je možno pouze na rovném, zpevněném podkladu bez kamenů a nečistot, které by mohly poškodit jejich povrch (obr. 15 a, b). Potrubí je vhodné skladovat v originálním balení. V případě dlouhodobějšího skladování je třeba trubky podložit a proložit dřevěnými podkladky (z dřevěných hranolků a klínů), aby se zabránilo hromadění dešťové vody nebo námrazy pod a v trubkách. Dřevěné podkladky musí být uloženy již pod první vrstvou a mezi každou vrstvou zvlášť (obr. 16). Spodní vrstva musí být zajištěna proti posunu. Při skladování je třeba dodržet maximální počet vrstev v závislosti na jmenovitém průměru trubky (tabulka 3). obr. 15 a obr. 15 b obr. 16 >100 mm 45 1/2 délky >150 mm 1/2 délky Tabulka č.3 Přehled maximálního počtu vrstev při skladování DN Počet vrstev

12 11 Při krátkodobém skladování mohou trubky průměrů DN 150 až DN 500 na sobě ležet s přesazenými spojkami bez proložen (obr. 17 a, b). Potrubí nesmí být při skladování vystaveno intenzivnímu působení vysokých teplot, ohně a rozpouštědel a musí být chráněno před mechanickým poškozením, znečištěním a bodovým zatížením (obr. 18). Skladování na venkovních plochách je při působení běžných klimatických vlivů v zimním i letním období možné. Konce potrubí určené pro pitnou vodu lze v případě možnosti znečištění chránit fóliemi. Při stavebních pracích a tlakových zkouškách je třeba dodržovat ustanovení vyhlášky o bezpečnosti práce. obr. 17 a obr. 17 b obr. 18 rozpouštědlo mechanické zatížení rostliny bodová zátěž

13 12 5. Postup pokládání potrubí do země 5.1 Výkop pro potrubí Výkop pro potrubí musí být prováděn pracovníky s odpovídající odborností a na základě zpracovaného projektu, který uvádí tvar, rozměry a způsob provedení výkopu. Vyměření a provedení výkopu se řídí ČSN a je třeba přihlédnout k místním poměrům. Nerovnosti dna výkopu se vyrovnají s tolerancí ±50 mm. 5.2 Podkladové lože Dno potrubního výkopu musí být ve vrstvě o tloušťce 100 mm + 0,1 DN zhutněno na požadovanou hodnotu, přičemž rozměry částic musí odpovídat údajům v tabulce č. 4. Maximální zrnitost obsypů (dle ISO 10465). Pokud je materiál z výkopu vyhovující, použije se přednostně. Na zásypy a obsypy není vhodné použít zmrzlou půdu ani zmrzlý štěrk, ostrohranné štěrky a drtě. Je nevhodné trubky pokládat na promrzlé nebo nezhutněné lože. Hutněním lože nesmí dojít ke vzniku nerovností připravovaného dna. V těchto případech je třeba hutněnou vrstvu doplnit jiným vhodným materiálem (rovinatost s tolerancí ± 20 mm při dodržení spádu daného projektem). U špatně nosných půd je nutné učinit zvláštní opatření pro zabránění poklesu výkopu pro potrubí. Nebezpečí sedání existuje obzvláště u půd z rašeliny, promáčených půd atd. Doporučuje se výměna půdy, použití geotextilií, laťového roštu, štěrkového lože nebo pilotového základu (při řešení této problematiky se obraťte na technické oddělení E CZ). 5.3 Zhotovení montážních jamek Montážní jamky, které jsou v místě spojek, se vykopou těsně před uložením trubek a zahájením montáže. Doporučená velikost je uvedena v tabulce č Doprava potrubí do výkopu a příprava pro instalaci Trubky se spustí na vyrovnané podkladové lože výkopu (obr. 19). Pro manipulaci s potrubím platí ustanovení článku 4.3, včetně všech uvedených bezpečnostních požadavků. Tabulka č.4 Maximální zrnitost obsypů (podle ISO 10465) Jmenovitý rozměr potrubí DN DN DN DN DN Max. rozměr částic mm Poznámka: obecně je doporučováno, aby velikost zrna obsypů a zásypů v místě trub nebyla větší než je tloušťka stěny trubky, a to bez ohledu na tvar a materiál tohoto zrna. obr. 19 Tabulka č.5 Rozměry montážních jamek v místě spojek Jmenovitý rozměr potrubí DN DN DN Délka mm 3 x šířka spojky 3 x šířka spojky Hloubka mm Šířka mm ,7 DN

14 Pokládání a montáž potrubí Montáž přímých úseků Pokládání trub je možné provádět pouze zkušeným personálem, při dodržení všech bezpečnostních předpisů a požadavků. Před montáží musí trubky po celé své délce, s výjimkou montážních jamek pro spojky (obr. 20), pevně ležet na podkladovém loži. Pro docílení sklonu potrubí je zakázáno používat klíny ponechané pod potrubím. Na konci zasouvané trubky je po jejím obvodu vyznačena ryska, která značí hloubku zasunutí, tj. délku od hrany spojky po okraj těsnicího kroužku ve spojce. Ryska slouží pro kontrolu, zda došlo k úplnému zasunutí trubky do spojky. Před montáží trubek se musí spojované plochy, zvláště těsnicí spojky, zbavit všech nečistot. Zvláštní pozornost je třeba věnovat očištění styčných ploch především od štěrku a písku (obr. 21 a 22). Zasouvaný konec trubky a volná část vnitřního povrchu spojky se potře kluzným prostředkem h, který je součástí dodávky. Použití vazelín a ropných derivátů je nevhodné (obr. 23). Při montáži trubního CC-GRP systému h je důležité, aby byly pro daný typ materiálu použity odpovídající postupy spojování. Používané spoje vyhovují při správné montáži požadavkům na těsnost i při 1,5 násobku provozního tlaku při tlakových zkouškách. obr. 20 obr. 21 obr. 22 obr. 23 mazadlo

15 14 Do profilu DN 400 lze spojovat potrubí ručně (pomocí drobného nářadí). Od profilu DN 400 se spojování provádí zatlačováním trub do sebe pomocí pák, navijáků, hydraulických lisů nebo lopatou rypadla. Přitom je třeba bezpodmínečně dávat pozor, aby materiál byl při montáži chráněn před poškozením. Konce trubek nesmí být bodově namáhány a je třeba vždy použít vhodný pomocný přípravek - např. dřevěný hranolek (obr. 24, 25 a 26). Při montáži ve výkopu se případné směrové odchylky vyrovnávají rozdílným tahem řetězů nebo lan montážních objímek. Obdobně se postupuje v případě, kdy je vhodné provést oblouk v trase postupným natáčením trubek ve spojkách (obr. 27 a, b). Bez použití tvarovek tak lze dosáhnout maximálního odklonu úhlu od přímého směru do hodnot uvedených v tabulce č. 6. Po spojení potrubí je třeba opatrně doplnit a zhutnit výplňový materiál ve spojovacích jamkách pro zajištění rovnoměrného podkladu potrubí po jeho celé délce. Spojovat potrubí do sebe (montáž trub a tvarovek do spojek h i pomocí spojek montážních) je možné i při teplotách do -20 C. obr. 24 obr. 27 a odklon R obr. 25 obr. 27 b obr. 26 detail: max. 15 mm max. 15 mm Tabulka č. 6 Poloměry a odklony pro dovolené vychýlení ~ 10 mm Jmenovitý průměr potrubí DN DN DN DN DN Max. vychýlení α (stupně) ,5 Poloměr R při 6 m délce (m) Odklon osy při 6 m délce (m)

16 Montáž tvarovek Tvarovky se spojují stejným způsobem jako trubky. Pro montáž tvarovek jsou vhodnější montážní spojky. Při montáži na podpěrách musí být tvarovky s trubkami spojeny osově a vhodným způsobem, např. pomocí ocelových pásových objímek ukotveny. Posuvná síla, vznikající jako výslednice sil v tlakovém potrubí při tlakové zkoušce a během provozu, musí být zachycena opěrou (betonovou nebo kovovou), která tuto sílu přenáší do stěny výkopu (příp. do jiné konstrukce). Kotvení tvarovek a celé trasy se řídí projektem (příklady kotvení při instalaci do výkopů viz obr. 28, 29, 30, 31). obr. 28 obr. 29 obr. 30 řez řez řez obsyp potrubí obetonování obetonování zapuštěno do dna výkopu půdorys obetonování zapuštěno do dna výkopu půdorys půdorys obetonování obetonování obetonování obr. 31 řez půdorys obsyp potrubí obetonování obetonování

17 16 Velikost výsledné síly na opěru (obr. 32) obr. 32 reakce (napětí v půdě) Výslednice: P R = P. a (kn) (a - faktor pro výpočet) a = 2.sin α 2 (α je lomový úhel) Tabulka č. 7 Výpočet faktoru a zvolené lomové úhly Lomový úhel Faktor a 0,017 0,035 0,052 0,2 0,39 0,52 0,77 1,0 1,41 Tabulka č. 8 Velikost síly P pro různé profily a tlaky DN (mm) Osový tlak P (kn), pro max. tlak v MPa PN 1 (0,1 MPa) PN 16 (1,6 MPa) PN 25 (2,5 MPa) 2,2 3,8 5,8 8,2 11,1 14,3 22,1 29,8 40,5 52,8 67,0 82,6 118,6 162,6 210, ,3 328,6 473,2 490,6 660,0

18 Obsyp a zásyp potrubí Výběr materiálu Při rozhodování o výběru materiálu pro obsyp a zásyp potrubí je důležitým faktorem velikost částic použitého obsypového materiálu (tabulka č. 4 - viz. strana 12). Platí stejné zásady jako při přípravě podkladového lože dle článku Zásyp zóny potrubí se provádí podle projektu na základě statických výpočtů ve vrstvách, v závislosti na typu obsypového materiálu, tuhosti potrubí a hloubce zásypu. Je-li nutný určitý, přesněji definovaný stupeň zhutnění, je třeba materiál pro obsyp a zásyp vybrat na základě zkoušek Praktická doporučení pro provádění obsypu, zásypu a zhutnění Nejdůležitější oblastí obsypu, která má největší vliv na dlouhotrvající tvarovou stálost trubky, je lože a zásyp po bocích trub. Lože je tvořené postranní vrstvou (klínem) pod trubkou, odpovídající sedlu se středovým úhlem 135. Je zde třeba použít dobře zhutnitelný materiál, jelikož stupeň hutnění dosahuje v této oblasti alespoň 90 % Proctorovy standardní zkoušky zhutňování. Při obtížném přístupu lze pro zhutňování lože použít pouze ruční dřevěný nebo mechanický pěch. Po zhutnění lože se ukládají další vrstvy podle projektu (v souladu se směrnicemi pro ukládání zemin). K přepravě zeminy lze použít rypadlo nebo kolový nakladač. Pro extrémně nevhodné obsypy a zásypy je vhodné chránit trubky popř. tvarovky geotextilií nebo pryžovou fólií. Zasypávání musí být rovnoměrné po celé délce úseku. Je třeba vyloučit nárazové zatížení, které by mohlo způsobit porušení nivelety trub. Niveletu je třeba nepřetržitě kontrolovat i během hutnění. Aby bylo možno dosáhnout požadovaného zhutnění, je vhodné udržovat výkop bez vody. Potrubní vedení se nesmí vlivem zhutňovacích prací a flotace vertikálně nebo horizontálně vychýlit. Od 30 cm nad vrcholem trubky smí být pro zhutňování použity pouze lehké zhutňovací nástroje (obr. 33 a, b). obr. 33 a od 0 cm do 30 cm od 0 cm do 30 cm od 0 cm do 30 cm obr. 33 b nad 30 cm nad 30 cm nad 30 cm po bocích

19 18 Při nedostatečném zakrytí zeminou (pod 60 cm) nesmí těžké dusací stroje přejíždět nad trubním vedením (obr. 34 a, b). Zhutňování půdy nad trubním vedením padajícím závažím, údery lžicí bagru nebo přejížděním nákladními auty je nepřípustné. Zatížení v průběhu stavby těžkým zařízením nebo stavebními stroji, které neodpovídá statickým výpočtům pro konečný provozní stav, musí být dokladováno statickými výpočty pro montážní stav. Bezpečnostní opatření: pažení při hutnění se odstraňuje v nezbytné míře tak, aby pracovník provádějící hutnění nebyl ohrožen. 5.7 Obetonování Při obetonování potrubí je třeba brát v úvahu vztlakovou sílu betonové směsi, která může být 2,5 krát větší než při vztlaku vodou. Projektant tuto skutečnost musí zohlednit ve svém návrhu, včetně provedení statického výpočtu únosnosti kotevních prvků. Nejprve se provedou přípravné práce až po konečnou přípravu základové zóny jako při běžném pokládání potrubí do země. Na tuto zónu se připraví betonový základ a betonové podpěry o výšce 5-10 cm. Montáž potrubí a tvarovek je stejná jako při pokládání do země. Pokud to situace vyžaduje, doporučuje se současně zajistit potrubí pomocí upínacích ocelových třmenů, které jsou zabudovány do základové desky a které zajišťují potrubí vůči vztlaku během obetonovávání. Pro potrub o standardní délce 6 m se používá minimálně tří třmenů (obr. 35). Ve výkopu s pažením lze u potrubí do DN 400 ke stejnému účelu použít zaklínění pomocí hranolků po celé délce potrubí. Hranolky se odstraní po zasypání a zhutnění betonu (obr. 36). obr. 34 a obr. 35 od 0 cm do 60 cm obr. 34 b obr. 36 bednění vzpěra nad 60 cm hranolek

20 19 Maximální, ještě ekonomická vrstva obetonování, by neměla být vyšší než 300 mm nad vrcholem trubky. Minimální vrstva je rovna 1/4 DN, nejméně však 100 mm. Odklon roviny opláštění od vodorovné roviny je maximálně 30. Ukládání trub na betonovou desku nebo krytí trub betonovou deskou v kombinaci s uložením do obsypů se nedoporučuje. Tloušťky obetonování se volí podle statických údajů (příklady viz obr. 37). Obetonování je nutné chápat jako uložení trub h do betonu po celém obvodu potrubí. 5.8 Instalace dvojitého potrubí Dvojité CC-GRP trubky h se používají všude tam, kde jsou vysoké bezpečnostní požadavky na ochranu zdrojů pitné vody. Dvojité potrubí je na stavební místo zasíláno samostatně a jeho sestavování se provádí přímo na stavbě v místě trasy. Vnitřní (médiová) trubka o standardní délce cca 6 m je fixována, pro zachování statického zatížení, pomocí minimálně dvou kluzných vložek (obr. 38). Instalace dvojitého potrubí se provádí, stejně jako u standardního potrubí, pomocí navlečených spojek. Nejprve se montují a kontrolují vnitřní (médiové) trubky. Vnější (ochranné) trubky se montují jako druhé a kontrolují se v případě požadavků projektu (obr. 39). obr. 37 obr. 38 profil U médiová trubka ochranná trubka kluzná vložka betonování po vrstvách profil V 3:1 obr. 39 betonování po vrstvách

21 Montáž šachet a speciálních stavebních prvků Během montáže potrubního vedení se osazují šachty, šachtové díly nebo speciální stavební prvky h. U potrubí s velkými spády a při některých dalších situacích (kotevní bloky, injektáže při reliningu apod.) je zpravidla nutné obetonování (při řešení této problematiky se obraťte na technické oddělení E CZ). Používání CC-GRP šachet h je v souladu s normou pren Při umísťování CC-GRP šachet h je třeba dbát, aby dno výkopu mělo požadovanou hloubku, bylo rovné a zhutněno podle projektu. Na dně výkopu se pomocí dřevěných špalíků vytvoří rovina o potřebné niveletě pro uložení šachty a prostor se vyplní vyrovnávací vrstvou - např. podkladní beton, směs jíl / štěrk 8 / 16 (obr. 40 a). Před montáží šachty je třeba přesně vyměřit a zkontrolovat polohu spojek šachty ke trubkám na trase mezi šachtami (obr. 40 b). Při montáži šachet je třeba dodržet dané podmínky uložení potrubního vedení. Ke spojování lze použít pomocných prostředků, např. navijáku. Průchodky stěnami musí být navrženy s pružným uložením (obr. 41 a). Při usazování šachet se musí kontrolovat: 1. řádná poloha spojek 2. kontrola sklonu 3. spojení mezi šachtou a trubkou 4. bezpečná stabilita Při zásypu výkopu nesmí dojít k posunu šachty. Proto se zásyp nebo obetonování neprovádí jen po jedné straně, ale rovnoměrně po obvodu, aby se vyloučilo možné posunutí. Použití doplňujících zkrácených kusů pro kompenzaci sedání při napojování na tuhé konstrukce Délka a počet zkrácených trubních dílů (příklad řešení obr. 41 b) závisí na posouzení sedání stěny konstrukce oproti trubní trase. obr. 41 a obr. 40 a průchody s pružným uložením obr. 41 b L L obr. 40 b Doporučené hodnoty L = 0,4 m (pro DN 150 až DN 400) L = 0,6 m (pro DN 500 až DN 1000) L = 1,0 m (pro DN 1100 až DN 1400) L = 1,5 m (pro DN 1500 až DN 3000)

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr.

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. NÁVOD K POUŽITÍ Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. 1) Obrázek 1 1. Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²)

t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m plocha (m²) HML technická dokumentace topná r ohož s ochr annou Al vr stvou 80 W/m² použití: vytápění plovoucích podlah vytápění dřevěných podlah t e c h n i c k é ú d a j e a v ý r o b n í p r o g r a m typ obj.

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více