Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání"

Transkript

1 Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

2 Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt. Sikaplan G svislá izolace) UPOZORNĚNÍ: Údaje, zvláště pak návrhy na zpracování a použití našich výrobků se zakládají na našich znalostech a zkušenostech při jejich normálním použití a to v době tisku. Aplikační firmy by měly veškeré pracovní postupy projednat s odborným pracovníkem divize Fólie. Platí naše příslušné Všeobecné obchodní podmínky.. Všeobecné pokyny. Norma materiálu. Barva. Oblasti použití. Trvanlivost/snášenlivost.. Povrchová, stojící voda. Směrnice/normy. Nákresy a vyobrazení. Základy pokládání. Ochranné a dělící vrstvy. Ochranné vrstvy.. Ochranné vrstvy pod střešním pláštěm.. Ochranné vrstvy nad střešním pláštěm. Dělící vrstvy. Standardní střešní nástavby. S tepelnou izolací a zatížením. S tepelnou izolací a deskovým obkladem. Bez tepelné izolace a zátěže, přímo na nosné konstrukci. Inverzní střecha. Střecha s extenzivně udržovanou vegetací. Mechanické upevnění. Základy. Upevnění okrajů k pohlcení horizontálních sil. Základy. Lineární upevnění. Spojovací plechy Sika-Trocal Typ S. Liniové upevnění pásu. Upevnění okrajovými fošnami 7. Spojení svarem 7. Základy 7. Vytvoření T-styků 7. Svařování pomocí svařovacích automatů 7. Svařování pomocí ručních horkovzdušných přístrojů 7. Svařování pomocí chemického pojidla 7. Jiná připojení SikaTrocal SGmA/ 09.00

3 8. Detaily 8. Všeobecně 8. Ukončení střešního pláště 8.. Atika a profil spojovacího uzavíracího plechu/ /lineární upevnění v hrdle 8.. Atika s běžným překrytím zdiva/lineární upevnění v hrdle 8.. Atika s lepeným připojením/upevnění pásu v hrdle 8.. Atika s běžným překrytím zdiva/připojení spojovacího plechu jako liniové upevnění 8.. Okap s profilem uzávěru obrubou/liniové upevnění 8.. Připojení s lineárním upevněním v hrdle/ /uzávěr obruby pomocí kovového profilu 8. Vytvoření úžlabí 8. Dilatační spáry 8. Světlíky/prostupy střechy/nástavby 8.. Připojení na věncový nástavec z tvrzeného PVC 8.. Světlík 8.. Kanálová příruba z tvrzeného PVC 8.. Kanál s připojovací manžetou pro měkčený PVC 8.. Provedení potrubí 9. Příslušenství 0. Zajištění vrstvy 0. Základy zajištění vrstvy 0.. Všeobecná upozornění 0.. Stanovení potřebné hmotnosti zátěže 0... Hmotnosti zátěže Rakousko 0... Hmotnosti zátěže Švýcarsko 0. Sika-Trocal servisní služby. Opravy/sanace. Opravy. Sanace SikaTrocal SGmA/ 09.00

4 Střešní fólie Trocal SGmA/SG. Všeobecná upozornění. Materiálová norma Fólie podle DIN 7, ÖNORM B 7, SIA V 80, PVC-P-NB-E-GV s vložkou ze skleněného rouna. Barva Trocal Typ SGmA: béžová, Trocal Typ SG: svrchní vrstva světle šedá, spodní vrstva tmavě šedá. Oblast použití Fólie Trocal Typ SGmA jsou používány pro volně ložené izolace plochých střech se zátěží (štěrkový násyp, deskový obklad atd.) nebo s vegetací. Fólie Trocal Typ SGmA nejsou vhodné v případech, kde budou přímo vystaveny povětrnosti. V tomto případě se použije napojení fólií Trocal Typ SG nebo alt. Sikaplan G.. Odolnost/snášenlivost Fólie Trocal Typ SGmA/SG nejsou odolné vůči: látkám obsahujícím oleje nebo rozpouštědla látkám obsahujícím dehty živice a živičné komponenty izolačním hmotám z polystyrénové tvrdé pěny, polyuretanové tvrdé pěny plastům z jiných materiálových skupin Impregnace dřevěných bednění musí být proto provedeny prostředky na bázi solí. Proti látkám, které se nesnášejí, musí být použita vhodná oddělující vrstva. V jednotlivých případech, např. při sanacích střech, je vhodné předem odsouhlasit použitou techniku (viz. Ochranné a oddělující vrstvy)... Stojící voda Občas stojící voda nemá žádný vliv na osvědčenou funkci střešních fólií Trocal Typ SGmA.. Směrnice/normy Základní normy pro použití střešních fólií Trocal Typ SGmA jsou aktuálně platná: pravidla pro střechy s izolací (Deutsches Dachdeckerhandwerk), směrnice, předpisy a normy specifické pro jednotlivé země. Vyobrazení Všechna následující vyobrazení jsou systémovými skicami bez měřítka.. Základy pokládání střešní fólie Trocal Typ SGmA se pokládají zásadně volně se zátěží nebo pokryté vegetací zátěž nebo vegetační pokryv se provádí bezprostředně po položení střešní fólie Trocal Typ SGmA podklady střešních fólií musí být rovné, celistvé, bez úlomků a ostrých hran použité střešní plochy nebo střešní plochy beze spádu musí být provedeny podle Pravidel pro střechy s izolací (Německo) se střešními fóliemi Trocal Typ SGmA, o tloušťce nejméně, mm přívody a odvody je třeba provést jako odolné proti větru, konstrukčně je nutno pod nimi zabránit proudění vzduchu fólie Trocal Typ SGmA jsou během doby pokládání dostatečně odolné proti povětrnosti. Mohou být vystaveny vlivům povětrnosti nechráněné maximálně tři měsíce SikaTrocal SGmA/ 09.00

5 . Ochranné a dělící vrstvy. Ochranné vrstvy.. Ochranné vrstvy pod střešním pláštěm Před uložením střešní izolace je nutné provést ochranné vrstvy, pokud má být izolace střechy položena přímo na konstrukčním podkladu izolace musí být vedena přes ostré hrany Vhodné ochranné vrstvy pod střešní izolací jsou například: Sika-Trocal ochranné rouno Typ P (polyesterové rouno 00 g/m ) tepelně izolační desky například z minerálních vláken, tvrdé polystyrénové pěny s přídavnou oddělovací vrstvou Sika-Trocal ze skleněného rouna 0 g/m.. Ochranné vrstvy nad střešním pláštěm Ochranné vrstvy nad střešní izolací jsou nezbytné u využívaných střech a střech s vegetačním pokryvem. Vhodné ochranné vrstvy nad střešní izolací se používají podle specifických programů dodávek do jednotlivých zemí: ochrana Sikaplan a 8 ochrana Sikaplan DIA Trocal Typ TS/L 0 Trocal SBV Sika-Trocal ochranné rouno Typ P (polyesterové rouno 00 g/m ).. Dělící vrstvy Dělící vrstvy jsou nutné tehdy, když má být zabráněno tomu, aby byla střešní fólie Trocal Typ SGmA v přímém kontaktu s materiály, se kterými se nesnáší, jako například s živicemi, tvrdými pěnami z polystyrénu nebo polyuretanu (PUR), rohožemi z regenerované gumy. Možné výjimky jsou uvedeny v kapitole. Inverzní střecha. Dělícími vrstvami proti hmotám, obsahujícím živice a vyzrálým vrstvám s obsahem dehtu, jakož i vyzrálým impregnačním nátěrům dřeva na bázi oleje jsou: ochranné rouno Sika-Trocal Typ P (polyesterové rouno 00 g/m ) tepelně izolační desky z minerálních vláken tepelně izolační desky z polystyrénové nebo polyuretanové tvrdé pěny s přídavnou oddělující vrstvou ze Sika-Trocal skleněného rouna 0 g/m Při nanášení štěrkového posypu strojně pomocí pneumatického podavače je nutná ochranná vrstva. SikaTrocal SGmA/ 09.00

6 Střešní fólie Trocal SGmA/SG. Standardní střešní nástavby. Neodvětraná střecha s tepelnou izolací a se zátěží ze sypaného kačírku kačírkový násyp střešní fólie Trocal SGmA oddělující vrstva (pokud je potřebná) tepelná izolace parotěsná zábrana nosná konstrukce, např. beton. Neodvětraná střecha s tepelnou izolací a se zátěží z deskového obkladu 7 deskový obklad ochranná fólie, např. Trocal SBV střešní fólie Trocal Typ SGmA oddělující vrstva (pokud je potřebná) 7 tepelná izolace parotěsná zábrana nosná konstrukce, např. beton SikaTrocal SGmA/ 09.00

7 . Bez tepelné izolace zátěž kačírkem přímo na nosné konstrukci kačírkový zásyp střešní fólie Trocal Typ SGmA ochranná vrstva nosná konstrukce, např. beton. Inverzní střecha kačírkový zásyp ochranná vrstva, např. polypropylénové rouno (0 g/m ) extrudovaná tvrdá PS-pěna střešní fólie Trocal Typ SGmA ochranná vrstva, např. Sika-Trocal Typ P (polyesterové rouno 00 g/m nosná konstrukce, např. beton POZNÁMKA: Oddělující vrstva mezi a je nutná, pokud dlouhodobě trvající tepelné zatížení střešní fólie Trocal Typ SGmA je > 00 C. SikaTrocal SGmA/

8 Střešní fólie Trocal SGmA/SG. Extenzívně udržovaná zelená střecha vegetační vrstva filtrační vrstva drenážní vrstva ochranná vrstva, např. Trocal SBV střešní fólie Trocal Typ SGmA oddělující vrstva, např. Sika-Trocal skleněné rouno (0 g/m ) tepelná izolace, např. PS 0 SE parotěsná zábrana nosná konstrukce, např. beton. Mechanické upevnění. Základy Zpravidla se střešní fólie Trocal Typ SGmA pokládá volně pod zátěž/vegetační vrstvu. Přesto je však možné, že zátěž není dostačující k zajištění střešní nástavby proti větrnému víru. V takovém případě (viz též Pravidla pro střechy s izolací ) je nutné volně položenou fólii po nástavbě střechy stabilizovat mechanickým upevněním. Hmotnost zátěže nesmí být ve vzorci pro stanovení mechanického upevnění uvažována. Pro tento případ viz Návod k pokládání Sikaplan Typ G (. Mechanické upevnění/0. Zajištění polohy). Směr kladení je zásadně příčný na ocelový trapézový profil, event. na dřevěné bednění.. Upevnění okrajů k vyrovnání horizontálních sil. Základy Upevnění okrajů je nutno zásadně provádět bezprostředně na okrajích střechy, například u připojení a uzávěrů na všech střešních nástavbách a na všech střešních prostupech. Je nutné, aby byly v rovině fólie účinně vyrovnávány horizontální síly. U montážních dílů, střešních kanálů a větráků je třeba vyrobit odpovídající silové spojení se spodní konstrukcí.. Lineární upevnění V závislosti na podkladu je nejmenší počet potřebných upevnění na metr následující: armovaný beton/ocelový plech kusy/m a = cm plynobeton/dřevo kusy/m a = cm UPOZORNĚNÍ: Příklady provedení viz Oddíl 8. (Detaily). Pokud by nesměly být v rovině fólie žádné upevňovací elementy, viz.. 8 SikaTrocal SGmA/ 09.00

9 . Spojovací plech Sika Trocal Typ S.. Materiál/oblasti použití Spojovací plechy Sika-Trocal Typ S jsou vyrobeny z pozinkovaných ocelových plechů o tloušťce 0, mm, které jsou na jedné straně kašírovány střešní fólií Sika-Trocal o tloušťce 0,8 mm. Pro kašírování logicky platí stejné podmínky použití a snášenlivost, jako pro střešní fólie Trocal Typ SG. Protože se střešní fólie Trocal Typ SGmA/SG dají na kašírovaný povrch homogenně navařit, je možné bezproblémové napojení. Na rubové straně spojovacího plechu je nanesen ochranný transportní lak, který nemá funkci ochrany proti korozi... Zpracování Spojovací plechy Sika-Trocal je možno přiřezávat a hranit obvyklým nářadím pro zpracování plechu, takže je možno vyrobit všechny potřebné profily pro přípojky a uzávěry. Bezproblémové připojení střešních fólií Trocal Typ SGmA/SG na spojovací plech se provádí podle oddílu 7. (Spojení svarem). Plocha připojení musí být nejméně cm široká. Spojovací plechové profily se umisťují vedle sebe buď v odstupu mm, nebo se překrývají cca 0 mm. Vytvoření ohebného kontaktu se dosáhne tím, že se profily přelepí nejméně 0 mm širokou lepící páskou z krepového papíru a ještě se překryjí souvislým páskem střešní fólie Sikaplan 8D/Trocal S. Pásky střešní fólie se přivaří po obou okrajích lepícího pásku na horní stranu spojovacího plechu. Pásky ze střešní fólie nejsou nutné, pokud (po přelepení kontaktu pomocí pásku z krepového papíru) je celá plocha profilu překryta střešní fólií. KONTAKT SPOJOVACÍHO PLECHU oblast svaru spojovací plech Sika-Trocal 0 mm souvislé pásky fólie (Sikaplan 8D/Trocal S) krepový papír mm Jestliže je potřeba profilový plech vyztužit, pak jsou profilové styky podloženy příponkami, které jsou přizpůsobeny tvaru profilu. Pokud jde o profily okapů, okrajů střechy a krycí profily zdiva, je potřebné použít přídavné příponky podle očekávaného zatížení větrem. Volně ležící hrany řezu spojovacích plechů musí být chráněny proti vlivům povětrnosti přehyby nebo přeložením. Liniové upevnění Dále uvedeným upevněním spojovacích plechů je možno ve spojení s detailními vyobrazeními současně vyrobit funkční liniové upevnění k eliminaci horizontálních sil. Aby bylo možno zamezit deformacím spojovacích plechů v případě přímého uložení na tepelnou izolaci (např. upevněním) a tím dosáhnout bezpečného spojení svarem a dokonalého vedení sil, musí mít použitá izolace pod spojovacím plechem pevnost 0, N/mm při max. 0% poměrném stlačení (např. PS 0 SE). Jinak musí být použito pomocných konstrukcí (např. dřevěných fošen). oblast svaru SikaTrocal SGmA/

10 Střešní fólie Trocal SGmA/SG Nejmenší upevnění profilu ze spojovacího plechu, event. kovového profilu odolného na ohyb k eliminaci horizontálních sil v závislosti na podkladu: železobeton T nýt zdivo z plných,/ mm a = 0 cm cihel hmoždinka /0 plynobeton kotva mm a = cm ocelový plech pozinkované šrouby, mm a = 0 cm plné dřevo pozinkované šrouby a = 0 cm do dřeva mm POZNÁMKA: příklady provedení viz oddíl 8. (Detaily). POZOR! NÁSLEDUJÍCÍ PROVEDENÍ NE- ODPOVÍDÁ PRAVIDLŮM PRO STŘECHY S IZOLACÍ. Pokud by v rovině střechy nemohlo být žádné upevnění, je třeba plochu fólie vyvést na vystupující stěnu, atiku atd. a příčně ji na ni zafixovat pomocí liniového upevnění z kovového profilu odolného na ohyb nebo ze spojovacího plechu. Liniové upevnění je vedeno přímo přes linii koutu. Odstupy mezi jednotlivými upevněními je nutno u uvedených podkladů zmenšit na cm, event. u plynobetonu na cm.. Upevnění okrajových fošen Požadavky na ustřižení a vytažení (viz Pravidla pro střechy s utěsněním/9-00 Pokyny pro dřevo a hmoty ze dřeva). druh upevnění způsob ukotvení vzdálenosti mezi upevněními v závislosti na výšce budov do 8 m 8 m až 0 m 0 m až 0 m dřevo na beton pozinkované,0 m 0, m 0,0 m ( B) šrouby 7 mm s hmoždinkou dřevo pozinkované šrouby 0,90 m 0,0 m 0, m na plynobeton 7 mm se speciální hmoždinkou dřevo na pozinkované samořezné 0,0 m 0, m 0, m plechový profil šrouby, mm dřevo pozinkované šrouby 0,80 m 0,0 m 0, m na plné dřevo mm 7. Spojení svarem 7. Základy Střešní fólie Trocal Typ SGmA/SG se svařují zásadně horkým vzduchem nebo chemickým pojidlem. Střešní fólii je přípustné překrývat proti tekoucí vodě nebo na svislých/šikmých plochách vyvést do výšky a následně pak svařit. Překrytí svaru musí být široké minimálně cm. Šířka svaru při svařování horkým vzduchem činí minimálně cm, při svařování chemickým pojidlem nejméně cm. Plochy určené ke svařování musí být suché a bez nečistot. Znečištěné plochy, které mají být svařeny, je nutno předem očistit vodou bez detergentu. Pokud to nedostačuje, je třeba použít Sika-Trocal Cleaner L 00 (především pro svary prováděné horkých vzduchem), nebo Sika-Trocal Cleaner 000 (především pro spoje prováděné chemickým pojidlem). V oblasti svaru je nutno zamezit prohýbání, protlačeninám nebo křížovým spárám. 0 SikaTrocal SGmA/ 09.00

11 svary horkým vzduchem se vyznačují následujícími vlastnostmi: obě spojované plochy se převedou stejnoměrným zahřátím do plastického stavu bezprostředně po dosažení plastického stavu se spojované plochy současně stlačí rychlost svařování kolísá v závislosti na okolní teplotě, slunečním ozáření, teplotě horkého vzduchu a podkladu i na tloušťce materiálu. Spoje prováděné chemickým pojidlem se vyznačují následujícími vlastnostmi: obě spojované plochy se roztaví chemickým pojidlem Sika-Trocal Quellschweißmittel současně s tím se spojované plochy stlačují vahou polyetylénové hadice naplněné pískem (pískového pytle) při teplotě okolí pod + 0 Cje potřeba oblast svaru předehřát pomocí ručního horkovzdušného přístroje. Na trhu jsou nabízeny různé automaty na svařování horkým vzduchem nebo ruční svařovací přístroje. Přitom jsou třeba dodržovat návody k obsluze příslušných výrobců přístrojů. Potřebné přístroje pro svařování horkým vzduchem: automat pro horkovzdušné svařování ruční přístroj pro horkovzdušné svařování s přítlačným válečkem Potřebné přístroje/pomůcky pro spojování chemickým pojidlem: plochý štětec šířky cm ( cm dlouhé štětiny) a stabilní kovová plechovka Sika-Trocal Mini Jet včetně PE láhve chemické pojidlo Sika-Trocal Quellschweißmittel Sika-Trocal PE hadice (pytle s pískem). Zkouška horkovzdušného svaru/spoje vytvořeného chemickým pojidlem. Přezkoušení lze provádět buď kontrolou zrakem, event. mechanickou kontrolou. Přístroje pro mechanickou kontrolu svaru: ocelová jehla, ocelový trn nebo šroubovák č. Zajištění horkovzdušného svaru/spoje chemickým pojidlem Spoje chemickým pojidlem a všechny svary pod nástavbami s vegetací musí být zajištěny PVC roztokem Sika-Trocal PVC-Lösung Typ S 7. Vytvoření T-styků Hrany svarů střední fólie musí být v oblasti překrytí zkoseny (hranovým hoblíkem/ručním svařovacím přístrojem) k zamezení kapilární propustnosti. svar střešních fólií Trocal Typ SGmA/SG je nutno přezkoušet na spolehlivost. Chybná místa spojení je nutno opravit. U ochlazovaných T-styků musí být existující kapiláry překryty zesílením spoje. ŠÍŘKA SVARU A ZABEZPEČENÍ T-STYKU uzavřít kapiláru cm cm šířka horkovzdušného svaru cm šířka spoje chemickým pojidlem cm SikaTrocal SGmA/ 09.00

12 Střešní fólie Trocal SGmA/SG 7. Svařování horkovzdušnými automaty Šířka hubice je zpravidla cm, avšak nejméně cm. Nezbytná teplota horkého vzduchu činí cca 00 C, rychlost pojezdu a teplota vzduchu musí být navzájem regulovatelné. Nejbezpečnější výsledky lze docílit horkovzdušnými svařovacími automaty, jejichž teplota a rychlost svařování se dá regulovat elektronicky. Potřebný přítlak na svar se v normálním případě dociluje přídavným závažím. Teplota svařování a rychlost svařování musí být vzájemně sladěny tak, aby v oblasti svaru nedocházelo ani ke vzniku chybných spojení, ani k deformacím materiálu. Zhoršení výkonu způsobené kolísáním proudu lze zamezit např. použitím proudových agregátů. Pro každý svařovací přístroj je nutný vlastní proudový okruh. Aby bylo docíleno bezvadného seřízení přístroje a manipulace s ním, jsou neodmyslitelné zkušební svary, odpovídající vnějším podmínkám. 7. Svařování ručními horkovzdušnými svařovacími přístroji Potřebná teplota vzduchu ve svařovacím přístroji je cca 00 C. Vytvoření svaru probíhá ve dvou etapách. Nejdříve je uzavřena zadní hrana svaru, aby při následujícím druhém pracovním kroku nemohl pod překrytou fólií uniknout žádný horký vzduch. Hubice ručního horkovzdušného svařovacího přístroje se do překrytí zavede tak, aby se obě plochy svaru stejnoměrně ohřívaly a pomocí přítlačného válečku se dosáhlo homogenního spojení. 7. Spojování chemickým pojidlem Sika-Trocal Quellschweißmittel Při spojování chemickým pojidlem se nanese pomocí plochého štětce o šířce cm, délce štětin cca cm, event. pomocí Sika-Trocal Mini Jet chemické pojidlo Sika-Trocal v podélném směru mezi překrytí fólií. Vrchní a spodní fólie musí být naleptány posunutím tahem a měly by být vzájemně lehce přitlačeny. Přitom lze současně mírným tlakem vymezit i šířka svaru. Podle průběhu spojování se čerstvý spoj zatíží polyetylénovou hadicí Sika-Trocal, naplněnou pískem. Chemické pojidlo Sika- -Trocal by nemělo být předávkováno, aby se nemohlo dostat mimo spoj, nebo eventuálně nechtěně roztéci. Předávkování chemického pojidla Sika-Trocal může například u tepelné izolace z polystyrenu způsobit její rozpuštění nebo naleptání. 7. Jiná připojení Pro spojení s jinými hmotami zásadně není možné poskytnout žádnou záruku. Ve složitějších případech by měla být rozhodně uskutečněna konzultace s vedoucím pracovníkem divize fólií (viz kontakty na zadní straně nebo www stránky). SikaTrocal SGmA/ 09.00

13 8. Detaily 8. Všeobecně Jako připojovací materiál je používána převážně střešní fólie Trocal Typ SG. (Při použití jiných střešních fólií Sika-Trocal je nutná konsultace s pracovníkem divize Sika-Trocal). Dále mohou být použity spojovací plechy Sika-Trocal Typ S a vestavné díly z tvrzeného PVC, jakož i odpovídající příslušenství jiných výrobců (viz také oddíl 8.). Střešní fólie Trocal Typ SGmA může být pak použita jako připojovací fólie, jestliže nedochází k přímému vlivu povětrnosti, například po překrytí konstrukce. Při takových podmínkách podkladu, kdy není možné pod střešní fólií spodní proudění a okraje střechy jsou proti větru zajištěny, může volně položená oblast připojení činit cca 0 cm (viz též Základy pokládání). U atik/připojení přes 0 cm výšky je nutné zajištění vrstvy přídavným liniovým upevněním nebo provedením celoplošného nalepení pomocí kontaktního lepidla Sika-Trocal C 7. Při použití jednotlivých upevnění je jejich maximální odstup cm. Hodnota eliminace zátěže musí odpovídat eliminace zátěže okolních horizontálních ploch. Při použití Sika-Trocal C 7 musí být připojení a uzávěry zásadně chráněny proti pronikání deště nebo stříkající či přívalové vodě. Všechny následující vyobrazení (bez měřítka) jsou systémové nákresy možných příkladů. 8. Ukončení střešního pláště Připojovací fólie Trocal Typ SG (alt. Sikaplan G) jsou od plochy připojení vedeny přes lineární připevnění v ploše střechy a přivařeny na plochy fólie. 8.. Ukončení atiky se střešní fólií Trocal Typ SG (alt. Sikaplan G) s ukončujícím profilem okraje střechy spojovacím plechem Sika-Trocal a lineárním upevněním na spodní straně atiky připojovací profil ze spojovacího plechu Sika-Trocal střešní fólie Trocal Typ SG upevňovací prvky střešní fólie Trocal Typ SGmA min. cm max. cm min. cm 8.. Ukončení atiky se střešní fólií Trocal Typ SG (alt. Sikaplan G) s obvyklým překrytím koruny atiky, spojovacím plechem na atice a lineárním upevněním na spodní straně atiky obvyklé překrytí zdiva pásky profilů ze spojovacího plechu Sika- -Trocal Typ S střešní fólie Trocal Typ SG upevňovací prvky střešní fólie Trocal Typ SGmA min. cm max. cm min. cm SikaTrocal SGmA/ 09.00

14 Střešní fólie Trocal SGmA/SG 8.. Ukončení atiky se střešní fólií Trocal Typ SG (alt. Sikaplan G) s mechanickým přichycením s liniovým ukončením na spodní straně atiky. Svislá izolace lepená. 7 7 nezávislé oplechování kovový profil odolný na ohyb střešní fólie Trocal Typ SG liniové upevnění kontaktní lepidlo Sika-Trocal C 7 střešní fólie Trocal Typ SGmA min. cm max. 0 cm 8.. Ukončení atiky s připojením na spojovací poplastovaný plech oplechování atiky spojovací plech Sika-Trocal Typ S střešní fólie Trocal Typ SGmA 8.. Ukončení u okapu ukončující lištou ze spojovacího poplastovaného plechu Sika-Trocal kačírková lišta střešní fólie Trocal Typ SGmA okapový profil ze spojovacího plechu Sika-Trocal SikaTrocal SGmA/ 09.00

15 8.. Ukončení střešní fólie Trocal Typ SG s lineárním upevněním pomocí kotev přítlačným kovovým profilem odolným na ohyb kovový profil odolný na ohyb střešní fólie Trocal Typ SG upevňovací prvky trvale elastická těsnící hmota střešní fólie Trocal Typ SGmA min. cm min. cm max. cm 8. Provedení úžlabí Při volně uložených střešních fóliích Trocal Typ SGmA je provedení úžlabí potřebné vždy, když se dvě střešní plochy vzájemně setkávají tak, že úhel úžlabí je mezi 0 a 7. Při úhlech žlábku > 7 až 80 není žádné vytvoření úžlabí potřeba. ZÁVISLOST MEZI SKLONEM STŘECHY A ÚHLEM ŽLÁBKU úklon střechy,0 úhel úžlabí 7 úklon střechy,0 PROVEDENÍ ÚŽLABÍ JAKO LINEÁRNÍ UPEVNĚNÍ střešní fólie Trocal Typ SG střešní fólie Trocal Typ SGmA pevný svar (průběžný) upevňovací prvky SikaTrocal SGmA/ 09.00

16 Střešní fólie Trocal SGmA/SG 8. Dilatační spáry U střech utěsněných střešními fóliemi Trocal Typ SGmA se mohou pohyby ( mm)ve spárách mezi volně položenými vrstvami nepatrně vyrovnávat, takže v normálním případě při konstrukci ve vrstvách s tepelnou izolací nejsou nutná žádná přídavná opatření. Jestliže není jako podpůrný podklad vrstev použita žádná tepelná izolace, jsou spáry pod těsněním střechy překryty jednostranně k připevněnému podpůrnému plechu. Profily ze spojovacího plechu nebo pomocné konstrukce nesmí být vedeny přes dilatační spáry, ale jsou v oblasti spár rozděleny. V případě velkých pohybů při poměrném prodloužení, sedání, nebo střihu, například v oblastech sedajících horských masivů, musí být dilatační spáry projektantem konstrukčně navrženy, zpracovány a logicky přizpůsobeny. DILATAČNÍ SPÁRY S PODPŮRNÝM PLECHEM PŘI NEPATRNÝCH SPÁROVÝCH POHYBECH ( mm) střešní fólie Trocal Typ SGmA ochranná vrstva ochranný plech DILATAČNÍ SPÁRY PRO VĚTŠÍ POHYBY S KRYTÝM PROVEDENÍM homogenní střešní fólie (Sikaplan 8D/Trocal S) cm SikaTrocal SGmA/ 09.00

17 8. Světlíky/prostupy střechy/nástavby Zásadně by měly být vždy použity montážní díly Sika-Trocal nebo jiná prefabrikovaná příslušenství, která umožňují homogenní připojení střešní izolace podle oddílu 7. (Spojení svarem). Při všech detailních provedeních je u použitého příslušenství jiných výrobců nutno dodržet jejich technické předpisy pro použití a detailní návrhy příslušných výrobců příslušenství, kteří jsou za jejich znění odpovědni a musí za funkci (např. eliminaci horizontálních sil/těsnost) nést odpovědnost. Při nejasnostech se doporučuje konzultace s pracovníky útvaru Sika-Trocal. 8.. Připojení na věncový nástavec z tvrzeného PVC nebo možnosti připojení zhotovené na místě montáže věncový nástavec z tvrdého PVC střešní fólie Trocal Typ SGmA POZNÁMKA: V případě možností použít připojení zhotovená na místě montáže viz oddíl Připojení na věncový nástavec po provedení lineárního upevnění, s použitím nalepené střešní fólie Trocal Typ SGmA, utěsnění okraje přítlačnou lištou a odolnou těsnící hmotou utěsnění okraje přítlačnou lištou a odolnou těsnící hmotou kontaktní lepidlo Sika-Trocal C 7 střešní fólie Trocal Typ SG upevňovací prvky střešní fólie Trocal Typ SGmA SikaTrocal SGmA/

18 Střešní fólie Trocal SGmA/SG 8.. Střešní vpusť s PVC límcem vpusť, manžeta s límcem z tvrzeného PVC, event. možnost PVC připojení připojení parotěsné zábrany podle materiálu fólie, odpovídající údajům od výrobce střešní fólie Trocal Typ SGmA upevňovací prvky 8.. Vpusť s připojovací manžetou pro střešní fólie z měkčeného PVC připojovací manžeta pro střešní fólie z měkčeného PVC připojení parotěsné zábrany podle materiálu fólie, odpovídající údajům od výrobce upevňovací prvky 8.. Připojení potrubního prostupu s obrubou potrubí, manžetou připojenou lepením nerezavějící spona se zapečetěním manžeta s rourovou obrubou Sika-Trocal s lepeným připojením kontaktním lepidlem Sika-Trocal C 7 límce z homogenní střešní fólie, tvarovatelné upevňovací prvky 8 SikaTrocal SGmA/ 09.00

19 9. Příslušenství Kompletní výrobní program je uveden v platných cenících. Jako důležité standardní příslušenství uvádíme: oddělující a ochranné vrstvy tvarové a rohové dílce obruba potrubí pásky z Trocal Typ S (homogenního) nebo Sikaplan 8D (homogenního) Sika-Trocal C 7 (kontaktní lepidlo) Sika-Trocal CV 70/7 (ředidlo) Sika-Trocal Cleaner L 00 Sika-Trocal Cleaner 000 Sika-Trocal chemické pojidlo Sika-Trocal PVC roztok Doporučujeme použití tvarových dílců, protože tím lze docílit vysokých úspor doby montáže a díky jednoduchému zpracování rovněž vysokou spolehlivost. Sika-Trocal rohové dílce (vnitřní a vnější kouty 90 ) vnější kouty vnitřní kouty Sika-Trocal rohové tvarovky Corner Corner vnitřní kouty vnější kouty Corner Corner Corner Corner SikaTrocal SGmA/

20 Střešní fólie Trocal SGmA/SG Definice vnější roh v úrovni střechy vnitřní roh v úrovni střechy vnější roh na zdivu koruny vnitřní roh na zdivu koruny ukončení okraje střechy: roh fasádní strany ukončení okraje střechy: roh fasádní strany ukončení stěny s krycím páskem připojení na světlík připojení na odvětrávací potrubí připojení na stojku a potrubní vedení připojení na prostup o malém průměru vtokový otvor pro střešní vodu bezpečnostní přepad nebo chrlič atika spodní hrana atiky úžlabí v ploše střechy 0 SikaTrocal SGmA/ 09.00

21 0. Zajištění vrstvy 0. Základy zajištění vrstvy 0.. Všeobecné poznámky U volně pokládaných střešních izolací se zátěží se zajištění vrstvy dociluje pomocí zátěže, působící proti namáhání větrem. Váha zátěže je závislá na očekávaném namáhání větrem a je v jednotlivých oblastech střechy (rohy, okraje, střední oblast) rozdílná. Zátěže se používají především při sklonech střechy do jejího úklonu a musí být provedeny okamžitě po položení střešní fólie. Jako zátěž je používá obvykle:, velikost frakce cca / mm, minimální tloušťka vrstvy cm betonové desky, volně uložené do drtě nebo štěrkového lože keramické, betonové nebo podobné dlažby uložené v maltovém loži zemní násyp/vrstvy v případě střech s vegetačním pokryvem ochranné potěry nebo podobně 0.. Určení hmotnosti potřebné zátěže Potřebná hmotnost zátěže je určena na základě údajů pro zátěže v národních předpisech a lze ji eventuálně stanovit s pomocí všeobecných pravidel. Všeobecná pravidla pro určení potřebné zátěže lze však použít pouze tehdy, jestliže jsou podstatnou součástí národních předpisů nebo neodporují těmto národním předpisům Všeobecná pravidla se zakládají na dlouhodobých praktických zkušenostech a udávají potřebné hmotnosti zátěží pro jednotlivé části oblasti střechy, v závislosti na výšce střechy Hmotnosti zátěže pro zajištění polohy (Rakousko) V následujících tabulkách uváděné hmotnosti zatížení jsou založeny v normě ÖNORM B 70, a poskytují pro jednotlivé části střechy, v závislosti na její výšce, potřebné všeobecné hmotnosti zátěže. základní hodnota V 0 ) pro rychlost větru v km/h výška střešní plochy nad krajinou v m 8 0 nejmenší tloušťka vrstvy ) vcm h 0 obvyklá oblast ) 8 oblast okrajová ) 9 0 < h obvyklá oblast ) 0 oblast okrajová ) 0 7 < h 99 obvyklá oblast ) 9 oblast okrajová ) ) mezihodnoty mohou být lineárně interpolovány ) oblast střešní plochy podle ÖNORM B 0-, obr. 0 ) meteorologické podklady: Seznam míst (ÖNORM B 0-, tabulka ) udává základní hodnotu rychlosti větru V 0 jako maximální sekundovou střední hodnotu rychlosti větru ve výšce 0 m nad zemí pro tvary krajiny podle ÖNORM B 0-, tabulka, kterou lze v průměru očekávat jednou za 0 let. SikaTrocal SGmA/ 09.00

22 Střešní fólie Trocal SGmA/SG 0... Hmotnosti zátěže pro zajištění polohy (Švýcarsko) V následující tabulce uváděné hmotnosti zátěže a upevnění okrajů jsou založeny na dlouholetých praktických zkušenostech a na hodnotách švýcarské normy SIA 7, vydání 98. výška plochy střechy zátěž podklad upevnění okrajů nad terénem do 8 m 0 mm říčního štěrku kačír- beton není nutné ku frakce 8/ nebo / do 8 m 0 mm říčního štěrku podklady náchylné je nutné kačírku frakce 8/ k vibracím (např. ocenebo / lový trapézový plech) nad 8 m 0 mm říčního štěrku frakce u všech podkladů je nutné 8/ nebo /, navíc zahradní chodníkové dlaždice (d = 0 mm) na okrajích střechy/v oblasti rohů v exponovaných místech 0. Sika-Trocal servisní činnost V rámci koncepce Sika-Trocal je nabízena technická pomoc při určování potřebných hmotností zátěže a to na základě specifických oblastních předpisů.. Opravy/sanace. Opravy Při mechanickém poškození střešní izolace je možno provést opravu položením nového kusu fólie. V těchto případech je nutno oblasti svaru na nově vytvořených spojích celoplošně očistit vodou bez přísady detergentu, eventuálně v případě potřeby čističem Sika- -Trocal Cleaner 000, event. L00 Následně se nově pokládaný kus fólie přivaří buď na starou střešní izolaci nebo pod starou izolaci střechy a oblasti svaru se přivaří pomocí ručního svařovacího horkovzdušného přístroje (použít dvojitý svar/hubice cm). Zásadně je pak třeba okraje svaru zabezpečit proti průniku vlhkosti roztokem PVC. POZNÁMKA: Před provedením opravy je třeba bezpodmínečně provést zkoušky svařování. SikaTrocal SGmA/ 09.00

23 Při obnovení střešní izolace musí být dodrženy všechny uvedené pokyny tohoto návodu na pokládání (například oddělující vrstvy, atd.). Existující střešní izolace z vysoko polymerních fólií se zásadně neodstraňují. V těchto případech jsou možná, s ohledem na objekt, specifická řešení. O pomoc je možno v těchto případech požádat pracovníka divize Sika-Trocal. POZNÁMKA: Při výměně starých PVC fólií za nové je často kladena otázka, jak může být z hlediska životního prostředí provedena jejich správná likvidace. Ekologicky a ekonomicky rozumnou metodou je recyklace střešních fólií. Sika-Trocal je zakládajícím členem a hlavním akcionářem AfDR (zkratka Arbeitsgemeinschaft für PVC-Dachbahnen-Recycling), které provozuje vysoce moderní recyklační závod v Troisdorfu. Staré střešní fólie z PVC se při sanaci střešní plochy odstraní a po přípravě k přepravě do recyklačního závodu na staveniště přistavenou AfDR jednotkou transportují k recyklaci. Ve vysoce moderním úpravárenském zařízení je suchou metodou oddělením od ostatních materiálů získán PVC recyklát, který je jako prášková frakce dodáván zpět do Sika-Trocal. SikaTrocal SGmA/ 09.00

24 Sika CZ, s. r. o. vedení firmy Sika CZ, s. r. o. divize fólie Sika sklady: Bystrcká / technická kancelář Brno CZ 00 Brno tel.: +0 fax: Palackého Lomnice nad Popelkou tel./fax: mobil: Bystrcká / tel.: fax: Říčany u Prahy, SikaTrocal SGmA - 09/00 Voděradská 8 tel.: , fax:

STŘEŠNÍ FÓLIE Sikaplan SGmA. návod k pokládání fólie

STŘEŠNÍ FÓLIE Sikaplan SGmA. návod k pokládání fólie STŘEŠNÍ FÓLIE Sikaplan SGmA střešní fólie pro volné kladení návod k pokládání fólie Návod k pokládání fólií Sikaplan SGmA OBSAH 0 0 0 0 08 08 09 Všeobecná upozornění Základy pokládání Ochranné a oddělující

Více

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Sikaplan a Sarnafil Materiálové složení hydroizolačních pásů PVC Hydroizolační pásy na bázi měkčeného PVC jsou nejpoužívanějším hydroizolačním

Více

Sikaplan Typ G. Střešní fólie pro volné uložení s mechanickým kotvením. Návod k pokládání fólie. Sika-Trocal

Sikaplan Typ G. Střešní fólie pro volné uložení s mechanickým kotvením. Návod k pokládání fólie. Sika-Trocal Sikaplan Typ G Střešní fólie pro volné uložení s mechanickým kotvením. Návod k pokládání fólie Sika-Trocal Střešní fólie Sikaplan G Návod k pokládání fólií Sikaplan G Sikaplan VG (zvýšená odolnost v ohni)

Více

STŘEŠNÍ FÓLIE Sikaplan G. návod k pokládání fólie

STŘEŠNÍ FÓLIE Sikaplan G. návod k pokládání fólie STŘEŠNÍ FÓLIE Sikaplan G střešní fólie pro volné kladení návod k pokládání fólie Návod k pokládání fólií Sikaplan G Sikaplan VG (zvýšená odolnost v ohni) Sikaplan VGWT (zvýšená odolnost v chladu a ohni)

Více

Ploché střechy konstrukce a řešení. Sika-Trocal

Ploché střechy konstrukce a řešení. Sika-Trocal Ploché střechy konstrukce a řešení Sika-Trocal Sika-Trocal: materiály řešení reference Sikaplan Typ G Střešní fólie s volným uložením mechanicky kotvená. Nosná konstrukce trapézový plech Sikaplan G (světle

Více

5 Instalační detaily. 5. Instalační detaily. Instalační detaily TPO

5 Instalační detaily. 5. Instalační detaily. Instalační detaily TPO 5 Instalační detaily 1 Spoje.................................................................... str. 5. 3 2 Připevnění po obvodu........................................................ str. 5. 9 3 Rohy.....................................................................

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Konstrukční řešení charakteristických detailů

Konstrukční řešení charakteristických detailů Konstrukční řešení charakteristických detailů Spojování fólií FATRAFOL navzájem a s liniovými úchytnými prvky Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném napojení pásů Detail

Více

VEDAPUK - PUR lepidlo pro tepelné izolace

VEDAPUK - PUR lepidlo pro tepelné izolace Datum vydání: 08.03.2012 Technický list Str. 1 ze 3 Výrobce: VEDAG GmbH s výrobnami: Geisfelderstraße85-91, D-96050 Bamberg Huttenheimer Straße 31, D-76661 Philippsburg Certifikace VEDAG GmbH podle EN

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení Veškeré y a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované

Více

steinothan Střešní prvky

steinothan Střešní prvky steinothan Střešní prvky CHARAKTRISTIKA je střešní izolační prvek povrstvený na obou stranách čistým hliníkem, s nakašírovanou armovanou fólií z pěnového P tl. 4 mm s podélným a příčným překrýváním, rastrovým

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Rhepanol fk Hydroizolační systém pro ploché střechy

Rhepanol fk Hydroizolační systém pro ploché střechy Hydroizolační systém pro ploché střechy Základní materiálové charakteristiky Rhepanol fk je hydroizolační fólie o tloušťce 2,5 mm vyrobená z polyizobutylenu (PIB) tl. 1,5 mm na spodní straně opatřená integrovanou

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

slepením butylkaučukovou páskou

slepením butylkaučukovou páskou MONTÁŽNÍ NÁVOD - GUTTABETA N Nopová fólie GUTTABETA je vyrobena z vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Profil fólie je tvořen polokuželovými výstupky nopy. Použitý materiál a profil dávají fólii unikátní

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

Konstrukční skladby 1-4 Balkony a terasy

Konstrukční skladby 1-4 Balkony a terasy Konstrukční skladby 1-4 Balkony a terasy IZOLACE, SEPARACE A VYROVNÁNÍ PŘETLAKU VODNÍ PÁRY KONSTRUKČNÍ SKLADBA 1 Konstrukce balkonů se Schlüter -DITRA Kontaktní izolace - separace - vyrovnání přetlaku

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

Terasy na rostlém terénu

Terasy na rostlém terénu INOVACE S PROFILEM B Terasy na rostlém terénu Konstrukční skladby 0-009 Terasy na rostlém terénu Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku 9 inteligentní řešení konstrukcí balkonů

Více

5 Instalační detaily. 5. Instalační detaily

5 Instalační detaily. 5. Instalační detaily 5 Instalační detaily 5.1 Spojování plachet................................................................ 3 5.2 Připevnění po obvodu............................................................. 9 5.3

Více

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Technická informace Asfaltový šindel tvar trapézový (SHADOW) (21.10.2004) Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Pokládka živičných šindelů vyžaduje vždy čistý, rovný a suchý spojitý podklad. Ten může být

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

1 Střešní systémy Firestone EPDM

1 Střešní systémy Firestone EPDM 1 Střešní systémy Firestone EPDM 1. Střešní systémy Firestone K zajištění dlouhé a bezproblémové životnosti střechy dnes nestačí jen vyrábět kvalitní střešní membrány. Zkušenosti ukazují, že střešní membrány

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Systém ploché střechy Návod pokládky Bauder THERMOFOL

Systém ploché střechy Návod pokládky Bauder THERMOFOL 1 Systém ploché střechy Návod pokládky Bauder THERMOFOL Popis systému Označení/skladování Dělící a ochranné vrstvy Popis systému Tyto aplikační pokyny platí pro Bauder THERMOFOL střešní pásy na plochých

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY STŘECH. STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Sikaplan A Sarnafil HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY STŘECH 1

HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY STŘECH. STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Sikaplan A Sarnafil HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY STŘECH 1 HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY STŘECH STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Sikaplan A Sarnafil HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY STŘECH 1 2 HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉMY STŘECH OBSAH 04 06 08 10 Hydroizolační fólie technologie a materiály

Více

DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy

DELTA -ALPINA. Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Splňuje i rakouské a švýcarské normy DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -ALPINA P R E M I U M Extrémní spolehlivost! Svařitelná, difuzně otevřená, pojistná hydroizolace. Pro podstřeší s nejvyššími nároky na spolehlivost.

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

ACHENBACH-CZ s. r. o.

ACHENBACH-CZ s. r. o. 1 ACHENBACH-CZ s. r. o. Výhradní dodavatel výrobků ACHENBACH GmbH kryty dopravníků, - vlnité plechy - přístřešky s oboukovou samonosnou střechou Výhradní dodavatel elektrobubnů VAN DER GRAAF BV Výhradní

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Technická informace Asfaltový šindel tvar bobrovka (17.8.2006) Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Pokládka živičných šindelů vyžaduje vždy čistý, rovný a suchý spojitý podklad. Ten může být tvořen dřevěným

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

NABÍDKA STŘEŠNÍCH KRYTIN 2010

NABÍDKA STŘEŠNÍCH KRYTIN 2010 NABÍDKA STŘEŠNÍCH KRYTIN 2010 www.strechyvsacko.cz obchod@strechyvsacko.cz Hliník je jedním z nejčastěji používaných materiálů na výrobu střešní krytiny. Výhodami hliníkových plechových krytin je : vysoká

Více

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem HIDROSTOP FLEX Jednosložkový pružný vodotěsný nátěr Jednosložkový vysoce pružný vodotěsný (při kladném a záporném tlaku vody) nátěr na cementové bázi, který propouští vodní páry a je mrazuvzdorný. Na utěsňování

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

Technický manuál STŘEŠNÍ SYSTÉMY

Technický manuál STŘEŠNÍ SYSTÉMY Technický manuál STŘEŠNÍ SYSTÉMY Mapeplan PVC-P Střešní systémy MAPEPLAN PVC-P Seznam Str. 04 1. Zelené inovace Str. 06 2. Výrobní proces Str. 08 3. Střešní systémy s použitím PVC fólií Str. 14 4. Příslušenství

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola E Zateplovací systémy s keramickým a dekorativním obkladem Květen 2019 www.baumit.cz E. ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY S KERAMICKÝM A DEKORATIVNÍM OBKLADEM

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ SKEL 1. ÚVODEM Následující text obsahuje pouze nejdůležitější informace a principy týkající se osazování nejběžnějších typů skel do otvorových výplní. V jednotlivých specifických

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

CENÍK VÝROBKŮ FIRMY BITUWELL POLINEXT 2011 NÁKUPNÍ CENY PRO PRODEJCE. aktuální na stavbě

CENÍK VÝROBKŮ FIRMY BITUWELL POLINEXT 2011 NÁKUPNÍ CENY PRO PRODEJCE. aktuální na stavbě CENÍK VÝROBKŮ FIRMY BITUWELL POLINEXT 011 aktuální na stavbě NÁKUPNÍ CENY PRO PRODEJCE BITUWELL B&W - Dach+Wand s.r.o. Fučíkova 33 CZ - 67 01 Králův Dvůr IČO: 5045971 mob.: 603 891 801 mob.: 603 935 936

Více

CREATON. Zastřešíme vaši budoucnost. CENÍK vláknocementové krytiny Vláknocementová krytina DACORA a BALTIC

CREATON. Zastřešíme vaši budoucnost. CENÍK vláknocementové krytiny Vláknocementová krytina DACORA a BALTIC CREATON. Zastřešíme vaši budoucnost. CENÍK vláknocementové krytiny 2017 Vláknocementová krytina DACORA a BALTIC HLADKÝ POVRCH Spotřeba ks/m 2 (dle sklonu) kg/1 ks kg/paleta ks/balík ks/paleta modročerná

Více

Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145. Odvodňovací technika. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny.

Podlahové odtoky Advantix systémová míra 145. Odvodňovací technika. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Podlahové odtoky Advantix systémová míra 4 Odvodňovací technika CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Podlahové odtoky A dvantix se systémovou mírou 4 Podlahové odtoky Advantix jsou určeny pro průtok velkých

Více

CENÍK betonových tašek Betonová krytina

CENÍK betonových tašek Betonová krytina CENÍK betonových tašek 2017 Betonová krytina HEIDELBERG Povrch Duratop Pro** tmaně červená tmavě hnědá tmavě hnědá VERONA Povrch Duratop Pro** tmavě červená tmavě červená GÖTEBORG Povrch Duratop Pro**

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 9. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MATERIÁLY A TECHNOLOGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Montážní návod dutinkové desky

Montážní návod dutinkové desky Montážní návod dutinkové desky Příprava konstrukce Před pokládkou dutinkových desek doporučujeme připravit nosnou dřevěnou konstrukci. Krokve musí být kvůli montáži široké min. 60 mm (doporučujeme 80 mm).

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ EPDM TPE PVC ECB STŘEŠNÍ VPUSTĚ. jednoduché vpustě, sifonové vpustě, nástavce

PŘEHLED PRODUKTŮ EPDM TPE PVC ECB STŘEŠNÍ VPUSTĚ. jednoduché vpustě, sifonové vpustě, nástavce PŘEHLED PRODUKTŮ EPDM STŘEŠNÍ VPUSTĚ jednoduché vpustě, sifonové vpustě, nástavce STŘEŠNÍ VPUSTĚ TPE jednoduché vpustě, vpustě s bočním odtokem, adaptéry, nástavce ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY jednoduché, dvojité,

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ STŘEŠNÍ VPUSTĚ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY PROSTUPY, ROHY, PROFILY. s.r.o. ECB jednoduché, dvojité DILATAČNÍ PRVKY WATERSTOP

PŘEHLED PRODUKTŮ STŘEŠNÍ VPUSTĚ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY PROSTUPY, ROHY, PROFILY. s.r.o. ECB jednoduché, dvojité DILATAČNÍ PRVKY WATERSTOP PŘEHLED PRODUKTŮ EPDM STŘEŠNÍ VPUSTĚ jednoduché vpustě, sifonové vpustě, nástavce STŘEŠNÍ VPUSTĚ jednoduché vpustě, vpustě s bočním odtokem, adaptéry, nástavce TPE ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNKY jednoduché, dvojité,

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

Polymerní hydroizolační střešní fólie

Polymerní hydroizolační střešní fólie Technický list Vydání 03/2014 Identifikační číslo 02 09 05 01 100 0 150000 Polymerní hydroizolační střešní fólie Popis výrobku (tloušťka 1,5 mm) je polyesterovou tkaninou vyztužená, vícevrstvá syntetická

Více

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu: TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN Pohled na dům Stav střešního pláště bytového domu: střešní vpustě Výlezy na střechu Část štítu, která se bude dozateplovat,

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

Technický list Nopová fólie 400, 500

Technický list Nopová fólie 400, 500 Funkce Balení Barva Technické údaje Materiál Tloušťka Výška nopu Tepelná odolnost Odolnost Značení Specifikace Izolace proti zemní vlhkosti s ventilační nebo drenážní funkci. Pružné profilované membrány

Více

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních

Více

TECHNICKÝ LIST TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÝ LIST TECHNICKÝ LIST E 439 - Anhydrid CA-C-F7 Číslo výrobku Popis výrobku Potěr na anhydritové bázi pro vnitřní podlahy v občanské výstavbě. Složení E 439 je suchá směs sestávající z anhydritu, klasifikovaných písků a specifických

Více

Montážní návod COMAX ALUKRYT

Montážní návod COMAX ALUKRYT Montážní návod COMAX ALUKRYT STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.:+420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Technická informace Asfaltový šindel tvar trojúhelník (21.10.2004) Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Pokládka živičných šindelů vyžaduje vždy čistý, rovný a suchý spojitý podklad. Ten může být tvořen

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Všeobecné pokyny pro pokládku tepelně-izolačního systému LINITHERM pro ploché střechy

Všeobecné pokyny pro pokládku tepelně-izolačního systému LINITHERM pro ploché střechy Pokládka Izolace plochých střech Všeobecné pokyny pro pokládku tepelně-izolačního systému LINITHERM pro ploché střechy Úvod Způsoby upevnění FL-V FL-B 1. Mechanické FL-MB kotvení 2. Lepení FL-VD 3. Pokládka

Více

systém šikmých střech Přehled produktů

systém šikmých střech Přehled produktů systém šikmých střech Přehled produktů Leden 0 S vydáním tohoto přehledu produktů se stávají předchozí verze neplatnými. Vyhrazujeme si právo dělat změny. Obsah Systémové skladby strana Tepelně izolační

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární střešní DP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární střešní DP-F 333 BRUCHAPaneel Protipožární střešní DP-F protipožární střešní DP-F sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám vysoká nosnost nehořlavé použitelný od 3 (5,2 %) sklonu střechy

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky :

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : Vertikální instalace obkladu na stěny (lamely svisle) : DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : 1. Ke stěně přišroubujte vodorovně dřevěné latě (rozměru cca. 30 x 25 mm) nebo latě z PVC (P9050, o rozměru 32 x

Více

point S ain CEdr TE TECEdrainpoint S Seznam sortimentu 2015

point S ain CEdr TE TECEdrainpoint S Seznam sortimentu 2015 Seznam sortimentu 2015 STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARIABILNÍ A PŘESTO JEDNODUCHÝ Ucelený sortiment a volnost při kombinaci všech těl podlahových vpustí, nástavců a ostatního příslušenství umožňuje vytvoření individuálního

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka

DELTA -FOXX PLUS. Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. rychlá a snadná pokládka DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -FOXX PLUS P R E M I U M Ještě vyšší ochrana díky inovativním lepicím okrajům. Ideální jako vodotěsné podstřeší. Vodotěsné disperzní povrstvení.

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely:

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely: BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje Tloušťka lamely: Šířka lamely: Délka lamely: Balení: 14 mm 96 mm 1840 mm 2,12m 2 /12ks Objemová hmotnost: 720 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti: 0,22 W/mK

Více

Technický list TL Nopová fólie 400, 500

Technický list TL Nopová fólie 400, 500 Technický list TL 80.30 Nopová fólie 400, 500 Produkt Fólie NOP 400 a 500 je vyrobena z kompozitní dvouvrstvé vytlačované nízkotlaké polyetylénové membrány. Jde o fólii standardní kvality pro základové

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

ColFlex TECHNICKÝ LIST

ColFlex TECHNICKÝ LIST Popis Výhody Typické aplikace Příprava podkladu Aplikace je homogenní pružná hydroizolační páska určená pro aplikace na plochy, které jsou vystaveny vysokému tlaku vody. Páska je vhodná pro venkovní aplikace,

Více

E BIS Pevné body a kluzná uložení

E BIS Pevné body a kluzná uložení E BIS Pevné body a kluzná uložení BIS Pevné body BISOFIX CF Objímky pro pevný bod chlazení 2 BIS db-fix 40 Zvukově izolovaný pevný bod 3 BIS db-fix 80 Kompletní pevný bod 4 BIS db-fix 200 Kompletní pevný

Více

PS EXSTRONG PONTI PKV GG

PS EXSTRONG PONTI PKV GG PS EXSTRONG PONTI PKV GG Hněvkovská 56 148 00 Praha 4 Czech Republic Tel.: +420 267 911 809 Fax: +420 267 911 860 PS PS Vysocehodnotný destilovaný bitumen v syntéze s ataktickým a isotaktickým polypropylenem.

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Požadavky na spáru - Zamezit proudění vzduchu, žádné trhliny (přenos hluku) - Spára musí být suchá a oddělená od vnitřního klimatu

Požadavky na spáru - Zamezit proudění vzduchu, žádné trhliny (přenos hluku) - Spára musí být suchá a oddělená od vnitřního klimatu 1. Titulní strana 2. Obsah 3. Správná montáž 4. prostupu tepla stavební konstrukcí 5. Přehled barevných dekorů 6. Ploché samolepící lišty bez praporku v tyčích 7. Ploché samolepící lišty s praporkem v

Více

Montážní návod. Dekorativní nádrž z polyetylenu Konstrukční řada Atlantis 209 L Verze

Montážní návod. Dekorativní nádrž z polyetylenu Konstrukční řada Atlantis 209 L Verze Montážní návod Dekorativní nádrž z polyetylenu Konstrukční řada Atlantis 209 L Verze 01-2019 Obsah 1. Použití..... 2 2. Základní parametry... 2 3. Montáž.....3 3.1. Montáž filtru.. 3 3.2. Montáž vodního

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více