HORSCH Tiger AS LT MT XL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORSCH Tiger AS LT MT XL"

Transkript

1 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

2 Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 98/37/ES Firma: HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek HORSCH Tiger 3 AS od sériového č Tiger 4 AS /starr Tiger 5 AS Tiger 6 AS Tiger 8 AS na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným základním požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice ES 98/37/ES. Pro správnou realizaci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou uvedeny ve směrnicích ES, byly použity tyto normy a technické specifikace: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Místo a datum M. Horsch P. Horsch (Jednatel) (Vývoj a konstrukce)

3 Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 98/37/ES Firma: HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek HORSCH Tiger 3 MT od sériového č Tiger 4 MT Tiger 5 MT Tiger 6 MT na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným základním požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice ES 98/37/ES. Pro správnou realizaci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou uvedeny ve směrnicích ES, byly použity tyto normy a technické specifikace: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Místo a datum M. Horsch P. Horsch (Jednatel) (Vývoj a konstrukce)

4 Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 98/37/ES Firma: HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek HORSCH Tiger 6 LT od sériového č Tiger 8 LT Tiger 6 XL na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným základním požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice ES 98/37/ES. Pro správnou realizaci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou uvedeny ve směrnicích ES, byly použity tyto normy a technické specifikace: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Místo a datum M. Horsch P. Horsch (Jednatel) (Vývoj a konstrukce)

5 Oddělte prosím a zašlete společnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předejte zástupci společnosti HORSCH Maschinen GmbH během zaškolení Vydání návodu k provozu: 07/ Tiger AS LT MT XL cs Tímto potvrzuji převzetí návodu k provozu a seznamu náhradních dílů pro výše uvedený stroj. Servisním technikem společnosti HORSCH jsem byl poučen a proškolen o obsluze a bezpečnosti práce se strojem.... Jméno servisního technika Potvrzení o převzetí Bez zaslání tohoto potvrzení o převzetí není nárok na záruku! Komu HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Typ stroje:... Sériové číslo:... Datum dodání:... Prodejce Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... předváděcí stroj první použití předváděcí stroj změna stanoviště předváděcí stroj konečný prodej - použití nový stroj konečný prodej první použití stroj zákazníka změna stanoviště Zákazník Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... Je mi známo, že záruka je poskytována pouze v případě, že je tento vyplněný a podepsaný formulář, bezprostředně po zaškolení odeslán zpět spelčnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předán servisnímu technikovi Místo, datum prvního proškolení Podpis kupujícího

6

7 - Překlad původního návodu k obsluze - Identifikace stroje Při převzetí stroje vyplňte příslušné údaje do následujícího seznamu: Sériové číslo:... Typ stroje:... Rok výroby:... První uvedení do provozu:... Příslušenství: Datum vydání návodu k obsluze: 07/2008 Poslední změna: 07/2010 Adresa prodejce: Jméno:... Ulice:... Obec:... Tel.:... Zák. č.: Prodejce:... Adresa spol. HORSCH: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Zák. č.: HORSCH:...

8 Obsah Úvod...4 Předmluva...4 Záruční podmínky...4 Používání v souladu s předepsaným účelem...5 Následné škody...5 Autorizovaný personál obsluhy...6 Ochranné pomůcky...6 Bezpečnostní pokyny...7 Bezpečnostní symboly a štítky...7 Bezpečnost provozu...10 Bezpečnost práce...10 Připojení a odpojení...10 Bezpečnost dopravy...10 Tlaková nádoba...11 Výměna výstroje...11 Ošetřování a údržba...12 Doprava a instalace...13 Dodávka...13 Instalace...13 Doprava...14 Konstrukce a způsob práce...15 Tiger AS...15 Tiger MT...16 Tiger LT...17 Tiger XL...18 Technické údaje...19 Tiger AS...19 Tiger MT...20 Tiger LT / XL...20 Osvětlení...21 Hydraulika Tiger...21 Hydraulika systému talířů MT...22 Tiger 3 a 4 AS starr...22 Hydraulika Tiger 4-8 s dvoubodovým zavěšením...23 Hydraulika Tiger 5, 6 a 8 se zavěšením na kyvném závěsu...24 Držáky TerraGrip...25 Držáky Goliath...26 Pěchy...26 Urovnání pomocí talířů...27 Okrajové talíře...28 Kotoučová krojidla Tiger MT...29 Opěrná kola...29 Seřízení / obsluha...30 Zapřažení/vypřažení stroje...30 Připojení hydrauliky...31 Sklopení...31 Nastavení pracovní hloubky...34 Doplňková výstroj...36 Pěchy TopRing...36 Znamenák...37 Zadní tažné zařízení...38 Pěch DoubleDisc...38 Brzdová soustava...39 Zařízení DuoDrill...41 Dotažení příruby dmýchadla...43 Dávkovač...44 Výměna válečku...45 Výměna válečku s plným zásobníkem...45 Kontrola těsnění...46 Váleček pro malé druhy semen...46 Řepkové kartáče...48 Dávkovač s výpustí injektoru...48 Údržba dávkovače...49 Ošetřování a údržba...50 Čištění...50 Intervaly údržby...50 Konzervace...50 Mazání stroje...51 Hygiena...51 Zacházení s mazivy...51 Servis...51 Přehled údržby...52 Mazací místa...53 Seřízení ložisek pěchů...54 Uspořádání radliček...55 Utahovací momenty pro metrické šrouby...59 Utahovací momenty - palcové šrouby

9 3

10 Úvod Předmluva Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny. Tak je možné předcházet nebezpečím, snížit prostoje a náklady na opravy a zvýšit spolehlivost a životnost stroje. Dodržujte bezpečnostní pokyny! Za škody a provozní poruchy vzniklé nedodržením návodu k obsluze nepřebírá společnost HORSCH žádnou záruku. Tento návod vám má usnadnit seznámení se strojem a umožnit plné využití jeho možností v souladu s určením. Začátek návodu je věnován všeobecnému úvodu do používání stroje. Pak následují kapitoly Péče, Popis, Nastavení a Údržba. S návodem k obsluze musí být seznámena každá osoba, která je pověřena prací se strojem, např. Záruční podmínky Žádosti o uplatnění reklamace je nutné doručit prostřednictvím Vašeho prodejce servisnímu oddělení společnosti HORSCH. Ke zpracování je možné přijmout pouze kompletně vyplněné žádosti, doručené nejpozději do 4 týdnů od výskytu závady. Dodávky dílů s vrácením starých dílů jsou označeny písmenem "R". Tyto čisté a prázdné díly odešlete společně s reklamačním protokolem a přesným popisem závady zpět společnosti HORSCH, nejpozději do 4 týdnů. Dodávky dílů bez vrácení starých dílů: Tyto díly uschovejte ještě 12 týdnů pro případ dalších rozhodnutí. Záruční opravy prováděné jiným než autorizovaným servisem nebo opravy vyžadující více jak 10 hodin práce musí být předem projednány se servisním oddělením HORSCH. ¾ obsluha (včetně přípravy, odstraňování poruch v průběhu práce, péče) ¾ opravy (údržba, kontroly) ¾ doprava. Spolu s návodem k obsluze obdržíte seznam náhradních dílů a potvrzení o převzetí. Zástupci společnosti vás seznámí s obsluhou a údržbou stroje. Po provedeném zaškolení zašlete společnosti HORSCH výše uvedené potvrzení o převzetí. Tím potvrdíte řádné převzetí stroje. Záruční doba začíná běžet datem dodání. U vyobrazení a technických údajů uvedených v tomto návodu k obsluze si společnost HORSCH vyhrazuje právo na změny, které přispívají ke zlepšení stroje. 4

11 Používání v souladu s předepsaným účelem Stroj je vyroben v souladu s posledním stavem techniky a schválenými bezpečnostními předpisy. Přesto mohou při použití vznikat nebezpečí zranění uživatele nebo třetích osob resp. poškození stroje nebo vzniku jiných věcných škod. Stroj používejte pouze v technicky nezávadném stavu, v souladu s jeho určením, s vědomím možných nebezpečí a za dodržení bezpečnostních pokynů tohoto návodu k obsluze. Ihned odstraňte především závady, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost! Stroj smí používat, opravovat a udržovat pouze osoby, které s ním byly seznámeny a byly poučeny o hrozících nebezpečích. Originální náhradní díly a příslušenství HOR- SCH jsou koncipovány speciálně pro tento stroj. Jinými výrobci dodané náhradní díly a příslušenství nebyly podrobeny našim zkouškám a nemají naše schválení. Montáž nebo použití dílů jiných výrobců může proto podle okolností negativně změnit dané konstrukční vlastnosti stroje a tím i bezpečnost osob a stroje. Za škody vzniklé použitím neoriginálních dílů a příslušenství nenese společnost HORSCH jakoukoli odpovědnost a nepřebírá žádnou záruku. Následné škody Stroj byl společností HORSCH vyroben řádně a pečlivě. Přesto může i při určeném používání dojít ke škodám. ¾ Poškození v důsledku vnějších vlivů. ¾ Chybné nebo nepřizpůsobené otáčky, pracovní a pojezdové rychlosti. ¾ Chybná nebo nesprávná nástavba nebo nastavení přístroje. ¾ Nedodržování návodu k obsluze. ¾ Scházející nebo neodborná údržba a péče. ¾ Scházející, opotřebované nebo zlomené pracovní nářadí. Zkontrolujte proto před každým použitím i během používání správnou funkci a nastavení stroje. Nárok na náhradu škod, které nevznikly na stroji, je vyloučen. Sem patří i vyloučení ručení za následné škody z důvodu chyb při jízdě nebo obsluze. Stroj je určen pro běžné použití při obdělávání půdy v zemědělství. Jiný druh použití přesahující stanovený účel se považuje za nepovolený. Za takto způsobené škody společnost HORSCH neručí. Riziko nese sám uživatel. Je nutné dodržovat příslušné platné předpisy bezpečnosti práce a ostatní obecně platná bezpečnostně technická a pracovně zdravotní pravidla a pravidla silničního provozu. K použití v souladu s určením patří také dodržení pokynů tohoto návodu k obsluze a dodržení výrobcem předepsaných předpisů pro kontrolu, údržbu a opravy. 5

12 V tomto návodu k obsluze V tomto návodu k obsluze jsou rozlišovány tři různé typy bezpečnostních upozornění/pokynů. Používají se tyto piktogramy: důležitá upozornění. když hrozí nebezpečí zranění! když hrozí nebezpečí úrazu a usmrcení osob! Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze a všechny výstražné štítky umístěné na stroji. Výstražné štítky udržujte v čitelném stavu, chybějící nebo poškozené štítky ihned vyměňte. Dodržováním těchto pokynů zabráníte nehodám a úrazům. Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny předejte i dalším uživatelům. Zanechte jakékoli činnosti ohrožující bezpečnost. Autorizovaný personál obsluhy Na stroji smí pracovat pouze osoby, které k tomu byly pověřeny provozovatelem a byly příslušně zaškoleny. Minimální věk obsluhujícího personálu je 16 let. Obsluhující personál musí mít platný řidičský průkaz. Obsluhující personál nese v pracovní oblasti odpovědnost vůči třetím osobám. Provozovatel musí ¾ dát obsluhujícímu personálu k dispozici návod k obsluze. ¾ ujistit se, že obsluhující personál přečetl návod k obsluze a porozuměl jeho obsahu. Návod k obsluze je součástí stroje. Ochranné pomůcky Pro provoz a údržbu potřebujete: ¾ přiléhavé oblečení. ¾ ochranné rukavice a brýle na ochranu proti prachu a ostrým částem stroje. 6

13 Bezpečnostní pokyny Následující upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny jsou platné pro všechny kapitoly tohoto návodu k obsluze. Jízda osob na stroji je zakázána! Bezpečnostní symboly a štítky Na stroji Před uvedením stroje do provozu si přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny! Nezdržujte se v pojezdové oblasti sklápěcích dílů stroje! Před provedením údržby a oprav vypněte motor a vytáhněte klíček. Pobyt v oblasti hrozícího nebezpečí je přípustný pouze při vloženém zajištění zvedacího válce. Nebezpečí z unikající kapaliny pod tlakem, dodržujte pokyny v návodu k obsluze! Pobyt v oblasti hrozícího nebezpečí je přípustný pouze při vložené bezpečnostní vzpěře. 7

14 Nikdy nesahejte do oblasti s hrozícím nebezpečím sevření, dokud se v ní mohou díly pohybovat! Tlaková nádoba nádoba je pod tlakem plynu a oleje. Demontáž a opravu provádějte pouze podle pokynů v technické příručce. Chraňte své oči před poškozením, nedívejte se přímo do paprsku zapnutého radarového čidla! Nestoupejte na otáčející se díly. Používejte pouze předepsané stoupací pomůcky. Překládací háky; při překládání zavěste v těchto místech vázací prostředky (řetězy, lana atd.)! Po 50 hodinách dotáhněte kolové matice / šrouby! 50 h / Nm Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname alle Verladehacken ed Entw.

15 Ložiska mezikolového pěchu namažte a utáhněte koncové matice. Tiger s výbavou DuoDrill: před sklapnutím zasuňte hliníkové svorky na pístnice. 9

16 Bezpečnost provozu Stroj smí být uveden do provozu až po zaškolení prodejcem, zástupci výrobního závodu nebo pracovníky společnosti HORSCH. Vyplněné potvrzení o převzetí bezpodmínečně zašlete zpět společnosti HORSCH. Stroj používejte pouze v případě, že jsou všechna ochranná a ostatní pro bezpečnost stroje důležitá zařízení, např. odnímatelné kryty, instalovaná na stroji a jsou plně funkční. ¾ Pravidelně kontrolujte pevné utažení všech šroubů a matic a případně je dotáhněte. ¾ Pravidelně kontrolujte huštění pneumatik. ¾ V případě funkčních poruch stroj ihned zastavte a zajistěte! Bezpečnost práce Kromě pokynů v návodu k obsluze dodržujte i předpisy bezpečnosti práce vydané profesními agrárními organizacemi. Připojení a odpojení Při připojování a odpojování stroje na tažné zařízení traktoru hrozí nebezpečí zranění. ¾ Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu. ¾ Při couvání postupujte se zvýšenou opatrností. Je zakázáno zdržovat se mezi traktorem a strojem. ¾ Stroj odstavujte pouze na rovném a pevném podkladu. Zapřažený stroj odstavte před vypřažením na zem. Bezpečnost dopravy Při jízdě po veřejných komunikacích, cestách a prostranstvích dodržujte platná pravidla silničního provozu. Na veřejných komunikacích lze přepravovat pouze s troje s platným technickým osvědčením, vydaným v souladu s vyhláškou č.341/2002 O schvalování technické způsobilosti a provozu na veřejných komunikacích, v platném znění. Stroje bez platného technického osvědčení musí být na veřejných komunikacích přepravovány na podvalníku nebo jiném dopravním prostředku schváleného typu, v souladu s platnou vyhláškou. Dodržujte přípustnou přepravní šířku a namontujte osvětlení, výstražná a ochranná zařízení. Podle typu zapřaženého stroje mějte na zřeteli i jeho přepravní výšku! Dbejte na přípustné zatížení náprav, nosnost pneumatik a celkovou hmotnost, aby zůstala zachována dostatečná řiditelnost a schopnost brzdění. Jízdní chování ovlivňují nástavbové agregáty. Zvláště při průjezdu zatáček mějte na paměti široké vyložení a setrvačnou hmotnost těchto nástaveb. Před jízdou po silnici celý stroj očistěte od nahromaděné zeminy. Jízda osob na stroji je přísně zakázána! Pozor u stroje Tiger 8 s dvojitým systémem talířů: Z důvodu přepravní výšky se při dopravě po silnicích musí bezpodmínečně odmontovat vnější nastavitelná jednotka okrajových talířů. Při přepravě po veřejných komunikacích se smí jet rychlostí max. 25 km/h. 10

17 Na hydraulickém okruhu ¾ Hydraulické hadice připojujte na traktoru teprve tehdy, když je hydraulika bez tlaku na traktoru i zařízení. ¾ Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem. Pravidelně kontrolujte netěsnosti a zjevná poškození všech vedení, hadic a šroubení! ¾ Při hledání netěsností používejte pouze vhodné pomůcky. Poškození ihned odstraňte! Vystřikující olej může způsobit zranění a požár! ¾ V případě zranění ihned vyhledejte lékaře! Pro vyloučení chyb ovládání by měly být zásuvky a konektory hydraulických funkčních přípojek mezi traktorem a strojem označeny. Pro vyloučení neúmyslného nebo cizími osobami (dětmi, spolujezdci) způsobeného pohybu hydrauliky musí být řídicí jednotky na traktoru při nepoužívání nebo v přepravní poloze zajištěny nebo zablokovány. Tlaková nádoba V závislosti na výbavě může být součástí hydraulické soustavy také tlaková nádoba. Tlakovou nádobu neotevírejte ani neobrábějte (svařování, vrtání). I po vyprázdnění je nádoba předepnutá tlakem plynu. Výměna výstroje ¾ Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu! ¾ Zvednuté části rámu, pod kterými se zdržujete, zajistěte vhodnými vzpěrami! ¾ Pozor! U vystupujících dílů (zavlačovače, vidličky, radličky) hrozí nebezpečí zranění! ¾ Při stoupání na stroj nestoupejte na pneumatiky pěchu nebo jiné otočné díly. Ty se mohou protočit a následným pádem si můžete způsobit velmi vážná zranění. Před použitím Před použitím vždy zkontrolujte důležitá šroubová a zásuvná spojení, např. ¾ připevnění kol a pneumatiky; ¾ připevnění hydraulických válců; dotažení čepů, vidlic a svěracích příp. pojistných šroubů. Při používání ¾ Před rozjezdem a před uvedením do provozu zkontrolujte oblast v blízkosti stroje (děti). Dbejte na dostatečný výhled. ¾ Žádné z předepsaných a dodaných ochranných zařízení nesmí být odstraněno. ¾ V pojezdové oblasti hydraulicky ovládaných dílů se nesmí zdržovat žádné osoby. ¾ Nástupní opory a nášlapné plochy používejte pouze při stojícím stroji. Během provozu je jízda osob na stroji zakázána! V případě jakékoli práce na hydraulice tlakovou nádobu vyprázdněte. Manometr nesmí ukazovat žádný tlak. Tlak na manometru musí spadnout na 0 bar. Teprve pak se smí pracovat na hydraulickém okruhu. 11

18 Ošetřování a údržba ¾ Dodržujte intervaly pravidelných kontrol a inspekce uvedené v předpisech nebo v návodu k obsluze. ¾ Pro provedení údržbových a ostatních prací odstavte stroj na rovném podkladu s dostatečnou nosností a zajistěte jej proti samovolnému pohybu. ¾ Vypusťte tlak z hydraulické soustavy a pracovní agregát spusťte na zem nebo ho podepřete. ¾ Po vyčištění zkontrolujte těsnost a uvolněné spoje všech hydraulických vedení. ¾ Zkontrolujte možná prodření a poškození. Zjištěné závady a nedostatky ihned odstraňte! ¾ Před zahájením prací na elektrické instalaci ji odpojte od přívodu elektrického proudu. ¾ Podle stroje a provedení s DuoDrill: Při svařování na stroji odpojte kabely počítačů a jiných elektronických součástek. Ukostření proveďte co nejblíže k místu svařování. ¾ Šroubové spoje povolené při údržbě a opravách vždy znovu řádně dotáhněte. Nové stroje nemyjte parními ani vysokotlakými čističi. Ochranný lak je zcela vytvrzený až po přibližně 3 měsících, před uplynutím této doby by se mohl poškodit. 12

19 Doprava a instalace Při první instalaci hrozí zvýšené nebezpečí nehody a úrazu. Dodržujte prosím pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách. Dodávka Stroj s přídavnými agregáty se zpravidla dodává kompletně smontovaný společně s podvalníkem. Jestliže jsou pro dopravu některé díly nebo skupiny demontovány, naši prodejci nebo montéři výrobního závodu je namontují na místě. V závislosti na provedení podvalníku je možné se strojem sjet dolů pomocí traktoru, nebo musí být stroj složen pomocí vhodných zvedacích prostředků (vysokozdvižný vozík nebo jeřáb). Přitom je nutné dbát na dostatečnou nosnost zvedacích a vázacích prostředků. Místa pro uchycení a ukotvení jsou označena samolepicími štítky. Použijete-li pro zavěšení jiné body, je nutné zohlednit těžiště a rozdělení zátěže. Tyto body se však musí v každém případě nacházet pouze na rámu stroje. Instalace Zaškolení obsluhujícího personálu a první instalaci stroje provedou pracovníci našeho zákaznického servisu nebo pracovníci prodejce. Jakékoli používání stroje před zaškolením je zakázáno! Obsluha stroje je povolena až po zaškolení obsluhujícího personálu pracovníky zákaznického servisu resp. prodejce a po přečtení návodu k obsluze. Při provádění instalace a údržby hrozí zvýšené nebezpečí nehody a úrazu. Před provedením instalace a údržby se se strojem seznamte a přečtěte si návod k jeho obsluze. V závislosti na objemu výbavy ¾ Volně dodané díly ze stroje odeberte. ¾ Zkontrolujte všechny důležité šroubové spoje! ¾ Promažte všechny maznice! ¾ Zkontrolujte tlak v pneumatikách! ¾ Zkontrolujte upevnění a funkci všech hydraulických spojů a hadic. ¾ Zjištěné závady ihned odstraňte nebo nechte odstranit! 13

20 Doprava Doprava po veřejných komunikacích se podle místních předpisů a pracovní šířce provádí ve stavu zavěšeném za traktor nebo na přívěsu či podvalníku. ¾ Musí se dodržovat přípustné rozměry a hmotnosti pro dopravu. ¾ Traktor se musí zvolit dostatečně velký, aby se zachovala dostatečná řiditelnost a brzditelnost. ¾ Je-li stroj zavěšen na dvoubodovém závěsu, musí se spodní ramena zajistit proti kývání do stran. ¾ Při dopravě po silnici se pístnice musí zaplnit rozpěrnými podložkami a na ně se stroj musí spustit. ¾ Na přívěsu nebo podvalníku se musí stroj zajistit pomocí upínacích popruhů nebo jiných pomocných prostředků. ¾ Vázací prostředky zavěšujte pouze na označených místech. 14

21 Konstrukce a způsob práce Tiger AS Tiger 6 AS s Pronto TD HORSCH Tiger AS se díky své robustní konstrukci a držáku odhrnovaček TerraGrip hodí pro hluboké zpracování půdy do 35 cm. Uspořádání ve čtyř řadách a rovnoměrné vzdálenosti držáků radliček jenom po 20 cm zaručují průchod bez ucpání a zajišťují rovnoměrné zpracování celé obdělávané plochy. Jako radličky se používají převážně radličky MulchMix bez lopatek nebo dvojité srdcové radličky. Úzký tvar umožňuje hluboké kypření a dobré promíchání posklizňových zbytků. Jištění proti kamenům s propustnou silou cca. 500 kg zamezuje poškození radliček a držáků a zmenšuje opotřebení dílů. 15

22 Tiger MT Tiger MT HORSCH Tiger MT se díky své robustní konstrukci a držáku odhrnovaček TerraGrip hodí pro hluboké zpracování půdy. Díky kombinaci držáků radliček s velkými kotoučovými krojidly je použití stroje Tiger MT vhodné na polích s velkým množstvím posklizňových zbytků, které mohou mít i dlouhá vlákna. Uspořádání držáků radliček a kotoučových krojidel ve dvou řadách zaručují průchod bez ucpání a zajišťují rovnoměrné zpracování celé obdělávané plochy. Jištění proti kamenům s propustnou silou cca. 500 kg zamezuje poškození radliček a držáků a zmenšuje opotřebení dílů. 16

23 Tiger LT Tiger LT Stroje HORSCH Tiger LT jsou vhodné pro hluboké zpracování lehké a střední půdy. Díky uspořádání držáků radliček ve třech řadách a návaznosti radliček 30 cm je Tiger LT velmi kompaktní a snadno se táhne. Jako radličky se používají převážně radličky MulchMix bez lopatek nebo dvojité srdcové radličky. Úzký tvar umožňuje hluboké kypření a dobré promíchání posklizňových zbytků. Jištění proti kamenům s propustnou silou cca. 500 kg zamezuje poškození radliček a držáků a zmenšuje opotřebení dílů. 17

24 Tiger XL Tiger XL Stroje HORSCH Tiger XL se hodí pro podmítku strniště u všech druhů půdy. Uspořádání držáků radliček v šesti řadách a návaznost radliček po 16 cm zaručují rovnoměrné zpracování a promísení půdy s posklizňovými zbytky. 18

25 Technické údaje Tiger AS 3 AS 4 AS starr 4 AS Pracovní šířka 3,00 4,00 4,00 Délka (m) 7,30 7,85 7,85 Přepravní výška (m) 2,10 2,10 3,00 Přepravní šířka (m) 3,00 4,00 3,00 Hmotnost (kg) Zatížení na čepu závěsu (kg) Zatížení náprav (pěch) (kg) Počet držáků radliček Vzdálenost radliček (cm) Návaznost radliček (cm) 23 23,5 23,5 Pneumatiky (pěchy) Huštění (bar) 2,6 2,6 2,8 Výkon traktoru doporuč. (kw) Hydraulický tlak (bar) Řídicí jednotky (DW) zavěšení spodního ramena 1 1 (+1 znamenák) 2 (+1 znamenák) Řídicí jednotky (DW) zavěšení na kyvném závěsu 3 (+1 znamenák) 5 AS 6 AS 8 AS Pracovní šířka 4,80 6,00 7,50 Délka (m) 7,95 7,95 7,95 Přepravní výška (m) (při zdvihu 0,4 m) 3,20 3,70 4,35 Přepravní šířka (m) 3,00 3,00 3,00 Hmotnost (kg) Zatížení na čepu závěsu (kg) Zatížení náprav (pěch) (kg) Počet držáků radliček Vzdálenost radliček (cm) Počet řad radliček Návaznost radliček (cm) Pneumatiky (pěchy) Huštění (bar) 2,6 2,6 2,8 Výkon traktoru doporuč. (kw) Hydraulický tlak (bar) Řídicí jednotky (DW) zavěšení spodního ramena 2 (+1 znamenák) 2 (+1 znamenák) 2 Řídicí jednotky (DW) zavěšení na kyvném závěsu 3 (+1 znamenák) 3 (+1 znamenák) 3 19

26 Tiger MT 3 MT 4 MT 5 MT 6 MT Pracovní šířka 3,00 4,00 4,80 6,00 Délka (m) 8,30 8,55 8,55 8,55 Přepravní výška (m) (při zdvihu 0,4 m) 2,40 2,90 3,20 3,70 Přepravní šířka (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 Hmotnost (kg) Zatížení na čepu závěsu (kg) Zatížení náprav (pěch) (kg) Počet držáků radliček Vzdálenost radliček (cm) Návaznost radliček (cm) ,5 48 Počet řad radliček Počet talířů Vzdálenost talířů Pneumatiky (pěchy) AS AS AS AS Huštění (bar) 2,6 2,6 2,8 2,8 Výkon traktoru doporuč. (kw) Řídicí jednotky (DW) zavěšení spodního 2 3 (+1 znamenák) 4 (+1 znamenák) 4 (+1 znamenák) ramena Řídicí jednotky (DW) zavěšení na kyvném závěsu 4 (+1 znamenák) 4 (+1 znamenák) 4 (+1 znamenák) Tiger LT / XL 6 LT 8 LT 6 XL Pracovní šířka 6,00 7,50 6,00 Délka (m) 6,90 7,03 9,30 Přepravní výška (m) (při zdvihu 0,4 m) 3,70 4,30 3,70 Přepravní šířka (m) 3,00 3,00 3,00 Hmotnost (kg) Zatížení na čepu závěsu (kg) Zatížení náprav (pěch) (kg) Počet držáků radliček Vzdálenost radliček (cm) Počet řad radliček Návaznost radliček (cm) 31, Pneumatiky (pěchy vpředu) 10.0/ / / Pneumatiky (pěchy vzadu) AS AS AS Huštění (bar) 2,6 2,8 2,6 Výkon traktoru doporuč. (kw) Řídicí jednotky (DW) zavěšení spodního ramena 2 (+1 znamenák) 2 2 (+1 znamenák) Řídicí jednotky (DW) zavěšení na kyvném závěsu 3 (+1 znamenák) 3 3 (+1 znamenák) 20

27 Osvětlení Instalace osvětlení R L Hydraulika Tiger Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem. Unikající kapalina může proniknout kůží a způsobit vážná zranění. V případě zranění ihned vyhledejte lékaře. Obsluha hydraulického zařízení vyžaduje zvláštní pozornost. Chybné ovládání může způsobit škody na lidech a strojích. Hydraulická instalace je vybavena tlakovou nádobou. V rámci prevence nehod a úrazů je s nádobou nutno zacházet se zvláštní opatrností. Tlakovou nádobu neotevírejte ani neobrábějte (svařování, vrtání). I po vyprázdnění je nádoba předepnutá tlakem plynu. 1. Zástrčka 7-pólová V případě jakékoli April 02 práce na hydraulice tlakovou 2. Rozvaděč Zeichnung Zeichnungsnummer Dateiname nádobu Entw. vyprázdněte. Datum Manometr nesmí ukazovat Beleuchtung 3. Osvětlení ochrany držáků vpravo Beleucht.skf ed Feb Osvětlení ochrany držáků vlevo žádný tlak. 5. Koncová svítilna vpravo Tlak na manometru musí klesnout na 0 bar. 6. Koncová svítilna vlevo Až poté smíte zahájit práce na hydraulické 7. Zásuvka 7-pólová (tažná vidlice vzadu) soustavě. Konektor a zapojení kabelů: Č. Ozn. Barva Funkce 1. L žlutá Blikač vlevo g bílá Kostra 4. R zelená Blikač vpravo R hnědá Konc. sv. vpravo červená Brzdová světla L černá Konc. sv. vlevo Osvětlení pravidelně kontrolujte, abyste neohrožovali jiné účastníky silničního provozu svou nedbalostí! 21

28 Hydraulika systému talířů MT Tiger 3 a 4 AS starr A B 3 Z5 Z6 Z M 6 Z2 Z3 Z1 SB 5 6 Hydraulika systému talířů 8 A B Z5 Z6 Z Řídicí jednotka 2. Hydr. spojka 3. Hydr. ventil systému talířů 4. Manometr 5. Tlaková nádoba 6. Hydr. válec systému talířů (počet podle pracovního záběru) 11 Z2 Z3 Z1 10 SB M Hydraulika zvedání a sklápění Tiger 3 a 4 AS starr 1. Řídicí jednotka 2. Hydr. spojka 3. Hydr. Zeichnungsnummer uzavírací ventil Dateiname 4. Hydr válec (zvedání) 5. Uzavírací kohout urovnávacího talíře 6. Hydr. válec urovnávací talíře 7. Uzavírací kohout pěchu 8. Hydr. ventil pěchu 9. Manometr 10. Tlaková nádoba 11. Hydr. válec pěchu en Hydr. ed Zeichnung AS Hub- und Klapphydr. mit Zwischenringp Entw. Zeichnungsnum 22

29 Hydraulika Tiger 4-8 s dvoubodovým zavěšením C1 3 V1 V2 C2 7 C2 V2 V1 C1 C1 V1 V2 C2 C2 V2 V1 C A 13 B Z5 Z6 Z4 M 14 Z2 Z3 Z1 SB Hydraulika Tiger 4-8 s dvoubodovým zavěšením 1. Řídicí jednotka 2. Hydr. spojka 3. Hydr. uzavírací ventil 4. Hydr. válec sklápění 5. Hydr. ventil 6. Zpětný ventil 7. Třícestný kohout 8. Hydr. uzavírací ventil 9. Hydr. válec pěchu (podvozek) 10. Hydr. válec pěchu 11. Uzavírací kohout 12. Hydr. válec urovnávacích talířů 13. Hydr. ventil pěchu 14. Manometr 15. Tlaková nádoba 16. Hydr. válec pěchu Zeichnungsnummer Dateiname Entw. nd Klapphydr. mit Zugpendelanh. Einebnungssch. Zwischenringp Hydr. ed 19. Přepojovací ventil znamenáku 20. Hydr. válec znamenáku 23

30 Hydraulika Tiger 5, 6 a 8 se zavěšením na kyvném závěsu C1 3 V1 V2 C2 7 C2 V2 V1 C1 C1 V1 V2 C2 C2 V2 V1 C A Z5 Z Z4 B Z2 Z3 Z1 SB M Hydraulika Tiger 4-8 se zavěšením na kyvném závěsu 1. Řídicí jednotka 2. Hydr. spojka 3. Hydr. uzavírací ventil 4. Hydr. válec sklopení 5. Hydr. ventil 6. Zpětný ventil 7. Třícestný kohout 8. Hydr. uzavírací ventil 9. Hydr. válec pěchu (podvozek) 10. Hydr. válec pěchu 11. Uzavírací kohout 12. Hydr. válec urovnávacích talířů 13. Hydr. ventil pěchu 14. Manometr 15. Tlaková nádoba 16. Hydr. válec pěchu 17. Uzavírací Zeichnungsnummer kohout tažné oje 18. Hydr. válec - tažná oj Přepojovací ventil znamenáku 20. Hydr. válec znamenáku Dateiname Klapphydr. mit Zugpendelanh. Einebnungssch. Zwischenringp. Hydr. ed Entw. 24

31 Držáky TerraGrip Držáky TerraGrip se montují na stroje Tiger AS, MT a LT. Mají robustní a jednoduché provedení a hodí se pro hluboké zpracování půdy. Držáky jsou vybaveny pružinovým jištěním proti kamenům. Propustnou silou asi 500 kg na každém držáku jištění proti kamenům zabraňuje poškození držáků radliček, jejich upevnění i radliček samotných. Propouštěcí charakteristika jištění proti kamenům začíná s progresivní fází a tím držáky dlouho udržuje v klidové poloze v půdě. Když se dosáhne propouštěcí síly, začíná degresivní fáze a držák se může lehce a rychle zvednout až o 30 cm nahoru. Radličky Standardně jsou držáky TerraGrip vybaveny úzkými otěrovými špicemi a úzkými odhrnovačkami. Ty se hodí pro hlubší zpracování půdy. Čepel radličky půdu rozdrobí a posklizňové zbytky se vpraví do pracovní hloubky. Tyto díly radlic lze dodat jak v úzkém, tak širokém provedení a lze je libovolně kombinovat. U všech prací při montáži a údržbě na držácích a radličkách se musí stroj podepřít vhodnými prostředky. 2 3 Držáky TerraGrip Pro různé podmínky použití lze držáky vybavit různými tvary a šířkami radliček. Údržba: Držák nevyžaduje údržbu. Jenom šrouby na držáku nářadí musíte zkontrolovat po prvních provozních hodinách a před začátkem sezóny. 1 Radlice MulchMix 1. Čepel radlice úzká nebo široká 2. Odhrnovač úzký nebo široký 3. Křídlo radlice úzké nebo široké 25

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: 17.12.1 Pz/Str Náhrada

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více