SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě"

Transkript

1 ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ DOS M SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě PROHLEDÁVÁNÍ SLOVNÍKU Vysvětlivky a přehled použitých zkratek a) Název hesla, použitý v následujícím výkladu pojmu, je označen začátečním písmenem názvu hesla s tečkou. Např. název hesla Autorizovaná osoba, použitý ve výkladu, je označen A., což platí také pro tvary od názvu odvozené (např. autorizovaným osobám) b) Pojmy označené ve výkladu hesla kurzívou jsou současně odvoláním na jiné heslo Slovníku. c) Zkratky a názvy právních předpisů v textu publikace často používaných: AZ Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č.164/1993 Sb., č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny ČR č. 276/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů ObčZ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: úplné znění č. 47/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 267/1994 Sb., č. 104/1995 Sb. ObchZ Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů: č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 600/1992 Sb., č. 268/1993 Sb., č. 156/1994 Sb., č. 84/1995 Sb., č. 142/1996 Sb. SZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. 1

2 TPV Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ÚO Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů VHŘ Výkonový a honorářový řád, 2. vydání (ČKAIT a ČKA), ČSSI 1996 ZVZ Zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách ŽZ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů d) Další v textu používané zkratky ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě IC ČKAIT Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě DOD Dodavatel, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod heslem Dodavatel DOS Doporučený standard (vydávaný ČKAIT) DOS M Doporučený standard metodické řady (vydávaný ČKAIT) DOS T Doporučený standard technické řady (vydávaný ČKAIT) INV Investor, resp. stavebník, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod heslem Investor PROJ Projektant, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod heslem Projektant VDOD Vyšší dodavatel, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod hesly Dodavatel a Vyšší dodavatel HW Hardware SW Software UNIDO United Nations Industrial Development Organization Organizace spojených národů (OSN) pro průmyslový rozvoj e) Odvolání na další DOS M v textu publikace: DOS M GEO Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb, IC ČKAIT 2006 DOS M VYST Management realizace projektu, IC ČKAIT 2001 DOS M 03 TECHS Členění technologických zařízení staveb ČSSI 1997 DOS M VYST Vedení a dozory ve výstavbě, IC ČKAIT 2007 DOS M TECHS Převzetí a provozování staveb, IC ČKAIT 2002 DOS M 08 VYST Technická zařízení budov, IC ČKAIT 1998 DOS M TECHS Smluvní vztahy ve výstavbě, IC ČKAIT 2003 DOS M DOKUM Dokumentace investičního projektu, Studie, Basic Design, Detail Design IC ČKAIT 2002 DOS M 11 DOKUM Finanční analýza projektu, IC ČKAIT 1998 DOS M VYST Management projektů spojených s výstavbou, IC ČKAIT

3 SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Adaptace Adresa poštovní Agenda 21 Aglomerace AIM automatický imisní monitorovací systém Akcie Akreditace Akreditovaná z latinského adaptatio přizpůsobení. Přizpůsobení, úprava stavby k jinému lepšímu účelu. Úprava, přestavba a dostavba starší budovy při zachování její podstaty. adresa daná normou»iso ČSN Poštovní adresování«, která charakterizuje poštovní adresu jako soubor přesných a úplných informací, na jejichž základě lze určitou zásilku přepravovat a doručit adresátovi, aniž by bylo zapotřebí hledání a aniž by docházelo k jakýmkoliv pochybám dokument podepsaný na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (Rio de Janeiro, červen 1992), který pojednává problematiku ochrany životního prostředí a rozvoje všech států (skupin států) komplexně a globálně. Staví na principech trvale udržitelného rozvoje. A. je akčním plánem států světa pro 21. století. Má 40 kapitol, rozdělených do čtyř částí: sociální a ekonomické aspekty, ochrana zdrojů a hospodaření s nimi, posilování úlohy velkých skupin, nástroje a mechanismy k uskutečňování. Kromě doporučení a návodů vyzývá text A. k přijetí státních politik (strategií) trvale udržitelného rozvoje. oblast s velkou koncentrací obyvatel nebo hospodářské činnosti (sídlení aglomerace, průmyslové aglomerace). Urbanizované území městského charakteru tvořené obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami. provozovaný Českým hydrometeorologickým ústavem sleduje kvalitu ovzduší na území České republiky. Sledování je prováděno standardními metodami ve většině velkých měst a v územích se zvýšeným znečištěním ovzduší. Měří se SO 2, NO X, PM 10 na některých stanicích i CO a O 3 a doprovodné meteorologické ukazatele. AIM zahrnuje měřící stanice, přenos dat a jejich zpracování. Výsledky slouží jako podklad pro rozhodovací sféru a pro vědecké výzkumy. 1. nedělitelný podíl na kapitálu akciové společnosti, s nímž jsou spojena práva, stanovená zákonem nebo stanovami společnosti; 2. listina (dokument), jíž se ověřuje tento podíl. obecně, je pověřování (akreditování) prováděné obvykle pověřovacím dokumentem (akreditivem). Pro potřeby zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je A. postup, zahájený na žádost právnické osoby nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že je způsobilá ve vymezeném rozsahu provádět zkoušky výrobků, kalibraci měřidel a certifikační nebo jinou obdobnou technickou činnost. V oblasti systému jakosti je A. potvrzením o technické způsobilosti certifikačního orgánu provádět certifikace systémů jakosti v určité oblasti. V akreditačním systému ČR je vrcholovým orgánem Rada pro akreditaci. A. provádí Český institut pro akreditaci (ČIA). Pro systém jakosti jsou pojmy týkající se A. obsaženy v souboru norem ČSN EN ISO 9000 a dalších. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 3

4 osoba Akreditující osoba Akvizice Akvizitér Analýza Analýza doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právnická nebo fyzická osoba, které bylo akreditující osobou při splnění podmínek rozhodnutím vydáno osvědčení o akreditaci. Toto osvědčení se vydá, pokud žadatel splňuje akreditační pravidla pro zkoušení výrobků, kalibraci měřidel a certifikační nebo jiné obdobné technické činnosti a nemá žádné obchodní, finanční nebo jiné zájmy nebo vazby, které by mohly ovlivnit jeho nálezy. Osvědčení o akreditaci vymezuje předmět, rozsah a podmínky těchto činností a dobu, na kterou bylo vydáno. Vydaná osvědčení se zveřejňují ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Výrobci a dovozci mohou vyžadovat od A. vystavení certifikátu na výrobky, které nespadají do regulované oblasti, popř. spadají do regulované oblasti, ale povinnost vystavit prohlášení o shodě není spojena s účastí autorizované osoby. Dozor nad dodržováním akreditačních pravidel provádí akreditující osoba. právnická osoba, která byla rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu pověřena prováděním akreditace. Toto pověření je nepřevoditelné a pokud je platné, nesmí být touto činností pověřena jiná osoba. Rozhodnutí o pověření A. a zrušení tohoto rozhodnutí zveřejňuje ministerstvo ve formě sdělení ve Sbírce zákonů České republiky. A. je povinna plnit stanovené podmínky, např. nestrannost, dodržování akreditačních pravidel, plnění povinností vyplývající z členství v mezinárodních organizacích pro akreditaci, finanční stabilitu a personální zabezpečení stálými zaměstnanci. Viz také Akreditace; Český institut pro akreditaci. je jednak způsob získávání zákazníků nebo odběratelů (např. osobním jednáním s nimi, nebo i různými formami reklamy), jednak získaná (nabytá) věc, přírůstek, pracovní síla, nebo též zakázka. Osoba získávající obchodní zakázky pro svého zaměstnavatele nebo působící jako obstaratel jednání s možnými zákazníky se označuje jako akvizitér. viz Akvizice je pojem z fyziky a chemie, obecně se používá k označení myšlenkového nebo faktického rozkládání celku na části. Navazující syntéza pak opětně spojuje tyto části v celek. A. rozlišuje jednotlivé části a zkoumá jejich funkce a vazby v celku. Analyzovat lze strukturu určitého systému i dějů (procesů), které v něm probíhají. V aplikaci na přípravu a realizaci projektů spojených s výstavbou je A. a navazující syntéza spojována nejčastěji s hledáním optimální varianty struktury projektem realizovaného díla (např. stavby) i optimální varianty postupu jeho realizace (viz Analýza řešení projektu). Analyzovány mohou být nejrůznější systémové struktury, které lze na projektu jako objektu zkoumání definovat. Často se tak provádí A. časového rozvrhu, zdrojová A. (A. zdrojů hmotných, lidských, finančních, potřebných pro realizaci projektu), A. rizik (spojených s realizací projektu nebo určité jeho varianty), analýza dosažené hodnoty (v průběhu realizace projektu), A. vývoje nákladů (viz také Analýza projektu finanční). Podrobnější informace o A. prováděných v souvislosti s přípravou a realizací projektu spojeného s výstavbou, lze získat v DOS M (Earned Value Analysis) je metodou pro sledování realizace projektu, která 4

5 dosažené hodnoty Analýza projektu finanční Analýza rizik Analýza řešení projektu Anastylóza Anuita slouží k určování, zda časové plnění a náklady projektu odpovídají v daném okamžiku plánu, a k odvozování dalšího očekávaného vývoje projektu, a to na základě porovnání plánované a skutečně provedené práce, ohodnocené náklady ve finančním vyjádření. Při A. se stanovují tři základní hodnoty pro každý prvek struktury rozsahu prací projektu (resp. činnost) a kumulativně za projekt jako celek: rozpočtové náklady plánovaných prací (Budgeted Cost for Work Scheduled BCWS), skutečné náklady provedených prací (Actual Cost for Work Performed ACWP) a rozpočtové náklady provedených prací (Budgeted Cost for Work Performed), nazývané dosaženou hodnotou. Kromě nich se pro A. používají obvykle další dvě hodnoty: celkové rozpočtové náklady projektu při dokončení (Budget At Completion BAC) a odhad celkových nákladů projektu při dokončení (Estimate At Completion EAC), zjišťovaný pomocí analýzy vývoje nákladů projektu. Kombinace těchto pěti hodnot pak slouží k výpočtu ukazatelů a indexů charakterizujících dosavadní i budoucí vývoj projektu. Podrobněji viz také DOS M napomáhá hledání optimálních podmínek financování projektu, pro dosažení stanovených cílů projektu (jmenovitě ekonomických). Soudobým optimálním postupem provádění A. je modelování na počítači pomocí dostupných SW produktů, jakými jsou např. systémy používané v projektech UNIDO, za účelem doporučení optimálního průběhu financování projektů podporovaných OSN. Základem pro použití takových prostředků je nutné ohodnocení přiměřeně agregovaných nákladových a výnosových položek (popř. i variantní). A. se provádí v přípravné fázi projektu, tj. před zásadním rozhodnutím o jeho realizaci, obvykle jako součást studie proveditelnosti. Podrobněji je A. popsána v DOS M 11. viz Management rizik je jednou z významných funkcí projektování, která spočívá v definování variant řešení projektu, aby v následující syntéze byla vybrána a doporučena varianta optimální. A. je nutné provádět jak z pohledu možných řešení projektovaného objektu, tak také z pohledu postupu realizace projektu (postupu výstavby). A. spolu s následující syntézou (výběrem varianty) probíhají obvykle ve dvou fázích: koncepční A. s návrhem koncepční varianty řešení projektu k dosažení jeho cílů, ve fázi projektu předinvestiční, slouží k rozhodnutí zda projekt bude (či nebude) realizován; podrobná analýza schválené koncepční varianty projektu, ve fázi souborného řešení projektu, umožňuje najít optimální konečné řešení schválené koncepční varianty pro potřeby uzavření smluv na realizaci. A. umožňuje optimální vyřešení všech vnitřních souvislostí projektu, všech vnějších souvislostí projektu i dořešení postupu jeho realizace (plánu organizace výstavby) do podrobností potřebných k uzavření smlouvy (smluv) na realizaci. Postup provádění A. viz Přidaná práce. Blíže DOS M z řeckého anastylosis opětné zvednutí sloupu. Původně obnovení antického chrámu tím, že byly znovu vztyčeny rozvalené sloupy. Později obecně obnova zřícené stavby sestavením zachovalých částí a článků. (Anual Repayment nebo Anuity) je pravidelná konstantní splátka jistiny úvěru 5

6 (úmor), zahrnující podíl úroků v procentech a vypočtená pro stanovený počet období. Při tomto umořování dluhu klesá splátka jistiny úvěru a roste úrok, součet však zůstává konstantní. V případě umořování amortizací naopak splátka je konstantní a úrok klesá, takže součet (dluhová služba) má klesající průběh. Architektonické dědictví Archivace Asanace Asertivita Atest Atestace podle Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy (Sdělení č. 73/2000 Sb. m. sml.) se rozumí architektonickým dědictvím následující nemovité statky: 1. památky: všechny budovy a konstrukce pozoruhodné svým historickým, archeologickým, uměleckým, vědeckým, společenským nebo technickým významem, včetně jejich vestavěného zařízení a výbavy; 2. architektonické soubory: homogenní skupiny městských nebo venkovských budov pozoruhodné svým historickým, archeologickým, uměleckým, vědeckým, společenským nebo technickým významem, které jsou navzájem dostatečně spojité, aby představovaly topograficky vymezitelné jednotky; 3. místa: kombinovaná díla člověka a přírody, jimiž jsou oblasti částečně zastavěné a dostatečně charakteristické a homogenní, aby byly topograficky vymezitelnými jednotkami, která jsou pozoruhodná svým historickým, archeologickým, uměleckým, vědeckým, společenským nebo technickým významem. souborné označení činností, jejichž cílem je trvalé uchovávání písemných, obrazových, zvukových, elektronických a jiných záznamů, uložených na nosičích informací a vzešlých z činnosti právnických i fyzických osob, které vzhledem ke svému dokumentárnímu významu mají trvalou hodnotu. Podle archivního zákona jsou určení původci povinni zajistit řádný příjem a evidenci došlých dokumentů i dokumentů v organizaci/firmě původce vzniklých. Místo sloužící k ukládání dokumentů vzniklých nebo došlých v běžném roce a pracovně vyřizovaných se označuje jako registratura (příruční registratura útvaru organizace/firmy). Dokumenty týkající se téže věci se spojují ve spis. Místo vyhrazené u původce k ukládání vyřízených spisů a jiných dokumentů po dobu skartační lhůty se označuje jako spisovna. z latinského sanatio ozdravění. Ozdravění domovního bloku, městské čtvrti apod., zbouráním zdravotně závadných staveb, uvolnění širšího území od nevhodných, hygienicky, komunikačně či jinak nevyhovujících staveb. znamená zdravé, přiměřené prosazování. Asertivní jednání je jasné a otevřené prosazování vlastních myšlenek a názorů způsobem, který nesnižuje důstojnost jiných jednajících partnerů. Asertivní chování a jednání má zásadní význam pro vztahy v týmech, které připravují a realizují projekty spojené s výstavbou, a je významným prostředkem efektivní práce těchto týmů. Je proto v zájmu příslušného managera projektu (vedoucího stavby) tento způsob jednání a chování v týmu prosazovat. Podrobněji viz také DOS M je v obecném slova smyslu notářsky nebo svědecky ověřená listina. V komerční a technické oblasti bylo takto označováno osvědčení určitých vlastností výrobku. V současných právních předpisech není termín A. používán. V soudobé praxi je užíván pojem certifikát (viz např. Akreditovaná osoba). je hodnocení kvalifikace, nebo způsobilosti k odborným úkonům (běžně v lékařství). V technické oblasti byla dříve takto označována činnost 6

7 autorizovaných zkušeben při zkouškách a hodnoceních určitých vlastností výrobků. Podle TPV jsou v současné době pověřené právnické osoby autorizovanými osobami pro posuzování shody výrobku, které provádějí certifikaci pro posuzování shody výrobků. Certifikáty za určitých podmínek vydávají fyzické a právnické osoby, které jsou akreditovanými osobami. Audit Autorizace Autorizace při posuzování shody výrobků Autorizace ve výstavbě Autorizovaná osoba pro posuzování shody výrobků systematický, nezávislý a dokumentovaný proces hodnocení úrovně určitého systému; ověřování a činnost ověřovatelů (auditorů), související s přezkušováním vedení účetnictví, finančního a daňového hospodaření apod. A. je používán např. v oblasti systémů managementu (jakosti, bezpečnosti, environmentálního managementu).viz Energetický audit, Technický audit vodovodů a kanalizací. obecně 1. souhlas, schválení autora k uveřejnění díla a k zástupným činnostem; 2. úřední schválení, oprávnění, pověření. A. v oblasti výstavby vyplývající z právních předpisů je založena na ochraně veřejných (oprávněných) zájmů při přípravě, navrhování a provádění staveb a při uvádění vybraných stavebních výrobků na trh. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech. V rozhodnutí o udělení A. je stanoven její rozsah a podmínky. Vláda upravuje v nařízeních pro jednotlivé skupiny stanovených/určených výrobků (tzv. regulovaná oblast), v závislosti na jejich technické složitosti a míře možného nebezpečí spojeného s jejich užíváním, podmínky pro uvádění výrobků na trh a účast autorizovaných osob. Výstupem činnosti A. je vydání certifikátu, kterým se osvědčuje, že výrobek nebo činnosti s výrobou související jsou v souladu s technickými požadavky na výrobky. Pro A. byly v českém právním řádu převzaty základní principy Globální koncepce zkoušení a certifikace Evropských společenství. oprávnění fyzických osob k výkonu vybraných odborných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., 158 až 160). Způsob a podmínky udělování autorizace upravuje zákon č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon). právnická osoba, které bylo Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na její žádost uděleno pověření k činnostem při posuzování shody stanovených výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úřad v rozhodnutí stanoví podmínky pro dodržování jednotného postupu A. při jejich činnosti a vymezí jeho rozsah. Mezi základní podmínky, které musí A. splňovat, patří její odborná úroveň, neexistence zájmů, které by mohly ovlivnit její výsledky, vybavení vlastními technickými zařízeními, existence kvalifikovaného personálu zavázaného k mlčenlivosti vztažené k této činnosti. Úřad je povinen zveřejňovat údaje o A. Vztahy mezi A. 7

8 a výrobcem nebo dovozcem jsou koncipovány jako právní vztahy založené smlouvou a obecně vymezeny OBchZ. Autorizovaná osoba ve výstavbě Autorizovaný architekt Autorizovaný inspektor Autorizovaný inženýr ve výstavbě Autorizovaný technik ve výstavbě Autorská práva Autorský dohled Autorský dozor fyzická osoba, které byla udělena autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon). Autorizovanými osobami ve výstavbě jsou autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný technik. je fyzická osoba, které byla v souladu s AZ udělena autorizace ve výstavbě a je zapsána v seznamu A. fyzická osoba, jmenovaná ministrem pro místní rozvoj, která splnila kvalifikační požadavky, je autorizovanou osobou podle autorizačního zákona, prokázala svou bezúhonnost, složila úspěšně příslušnou zkoušku, kterou prokázala právní a odborné znalosti a zkušenosti. V rámci tzv. zkráceného stavebního řízení provádí autorizovaný inspektor kontrolu projektové dokumentace na základě smluvního vztahu se stavebníkem, o kontrole vydává certifikát, který stavebník připojí k oznámení stavby stavebnímu úřadu. Oprávnění, povinnosti a odpovědnost autorizovaného inspektora stanoví stavební zákon a jeho prováděcí předpis. je fyzická osoba, které byla v souladu s AZ udělena autorizace ve výstavbě pro příslušný obor (nebo několik oborů) činnosti a je zapsána v seznamu A. je fyzická osoba, které byla v souladu s AZ udělena autorizace ve výstavbě pro příslušný obor činnosti a je zapsána v seznamu A. Pro A., který se zabývá prováděním stavebních činností, se v praxi užívá označení autorizovaný stavitel. součást soukromoprávní oblasti práva, patří do kategorie práv k duševnímu vlastnictví. Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká. Autorská díla musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora jako fyzické osoby a musí být vyjádřena v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Ochranu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským upravuje autorský zákon. Autorským dílem je ve smyslu autorského zákona také dílo architektonické a dílo urbanistické, pokud splňuje výše uvedené podmínky. Autorská práva zahrnují výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková. Zvláštní zákonnou úpravu mají podle autorského zákona zaměstnanecká díla, kolektivní díla, školní díla, díla vytvořená na objednávku, soutěžní díla, díla audiovizuální a počítačové programy. právo autora autorského díla (podle autorského zákona) na dohled nad užitím jeho díla třetí osobou, tj. dohled nad nedotknutelností díla, dohled nad takovým způsobem užití díla, který nesnižuje hodnotu díla. Povinností uživatele díla je umožnit autorovi výkon práva na autorský dohled. činnost zpracovatele projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, ohlášení stavby, popř. dokumentace pro provádění stavby, nebo obecněji dokumentace souborného řešení projektu, prováděné obvykle na základě smluvního ujednání mezi projektantem a stavebním po dobu realizace stavby, kterou projektant (autor dokumentace) ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby. 8

9 9

10 Bezbariérové užívání stavby Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Bezpečnost jaderná Bezpečnost požární Bezpečnost silničního provozu Bezpečnost sítě zabezpečení podmínek a technických požadavků stanovených právním předpisem umožňujících užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. (BOZP) souhrn opatření stanovených právními předpisy, kolektivní smlouvou nebo vnitřními předpisy organizace, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. Součástí problematiky BOZP jsou především: vyhledání a hodnocení rizik při práci, kategorizace prací, bezpečnost technických zařízení, ochranné pracovní prostředky, ergonomie, hygiena práce včetně pracovního prostředí. Velmi častá je spolupráce s oblastmi požární ochrany (PO), pracovního lékařství, a krizového managementu firmy. je stav a schopnost jaderného zařízení a osob obsluhujících jaderné zařízení zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce, nebo nedovolenému úniku radioaktivních látek, nebo ionizujícího záření do životního prostředí a omezovat následky případných nehod. Státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření a v oblasti radiační ochrany vykonává Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Podrobnosti stanoví zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. je souhrnné označení pro výsledek veškeré činnosti směřující k ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a k poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Správními úřady na úseku požární ochrany jsou ministerstvo a hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly státní správy na úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona plní v přenesené působnosti také orgány krajů a orgány obcí (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). soubor opatření, která zabraňují haváriím nebo omezují jejich vznik a snižují následky z hlediska účastníků silničního provozu. B. tvoří právem stanovené povinnosti účastníků silničního provozu, vybavení silnice usměrňující silniční provoz (dopravní značky), záchytná zařízení (svodidla), světelná signalizační zařízení a zrcadla. při přenosu informací elektronickými médii a jejich propojováním do sítí představuje řešení problematiky zajištění ochrany přenášených informací. B. je definována základními bezpečnostními kritérii důvěrností přenášených informací, jejich nepozměnitelností a odpovědností autorství za odesílanou zprávu. B. se řeší různými způsoby šifrování, nejbezpečněji prozatím pomocí 10

11 dvojice klíčů za použití služeb tzv. certifikační autority a jí vydaného certifikátu. Bezpečnost technická Bezpečnost ve výstavbě Bezpečnostní sklo Bezpečný výrobek Biodegradace Biomasa Bioplyn Bioregiony vyjadřovaná obvykle také bezrozměrným koeficientem bezpečnosti, který udává, kolikrát je dovolené zatížení konstrukčního prvku, celku nebo materiálu menší než zatížení mezní, při němž nastává trvalá deformace nebo destrukce. integrovaná ochrana lidského života, zdraví, životního prostředí a majetku v procesu pořízení i užívání stavby před jakýmkoliv nebezpečím (úraz, nemoc, poškození, zničení, odcizení, projevy vandalismu, kriminality a terorismu). Bezpečnost práce ve výstavbě vychází z práva na uspokojivé pracovní podmínky (Listina základních práv a svobod); povinnosti zaměstnavatelů, povinnosti a práva zaměstnanců upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcí předpis, kterým je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další předpisy právního řádu ČR. speciálně upravené sklo, ze které při rozbití nevznikají životu nebezpečné střepy. Užívá se v případech možného nebezpečí rozbití skla mechanicky nebo tepelným namáháním (celoskleněné dveře, schodišťová zábradlí, fasádní skla). Podle způsobu výroby se rozlišuje B. a) tvrzené (kalené) se zvýšenou pevností, které se po destrukci (z důvodu přiměřeného vnitřního pnutí) rozpadá na malé neostré úlomky; b) vrstvené (lepené), tj. sendviče typu sklo-elastomer-sklo (i vícevrstvé), které jsou po rozbití držena pohromadě vrstvou elastomerního polymeru; c) neprůstřelné, tj. speciální vrstvené sklo tvořené několika plošně slepenými tabulemi. viz Výrobek bezpečný schopnost organismů, včetně mikroorganismů, rozkládat v procesu svého metabolismu nebo svou činností složité antropogenní škodliviny, případně odpady, na látky jednodušší, biodegradabilní. B. je důležitým procesem samočištění prostředí. Řízené biodegradační postupy jsou významnými biotechnologiemi při rekultivaci znečištěného prostředí. rostlinná (fytomasa) nebo živočišná (zoomasa) hmota jedinců, populací nebo celé biocenózy na určité ploše nebo prostoru. Rozlišuje se čerstvá biomasa nebo sušina. Vyjadřuje se v jednotkách hmotnosti, energie, obsahem uhlíku. kalový plyn produkovaný při anaerobním vyhnívání. Složení B. je závislé na složení kalu, jeho produkce na složení kalu a na teplotě vyhnívání. Nejpodstatnějšími složkami B. jsou metan a oxid uhličitý. jedinečné jednotky biogeografického členění krajiny na regionální úrovni. Základem pro vytváření B. jsou geologické, půdní, klimatické, topografické, geobotanické, fytochorologické a zoochorologické mapy. Na území ČR bylo 11

12 vymezeno 90 B. Biosféra Biosférická rezervace Biotechnologie Biotop Bonita Brownfields Břehový porost Břemeno vázané k pozemkům živá příroda, planetární (globální) ekosystém tvořený komplexem ekosystémů (biomů) země. Spolu s ostatními sférami (atmosféra, hydrosféra, litosféra) je elementární jednotkou geografického členění povrchu země. K základním charakteristikám B. patří její dlouhodobý vývoj, funkce v pohybu látek na zemi, vnitřní rozrůzněnost a složitost (biodiverzita), prostředí pro vývoj a život člověka, pravděpodobná jedinečnost ve sluneční soustavě. velkoplošné chráněné území uznávané a vyhlašované v rámci mezivládního programu UNESCO Man and Biosphere (MaB). musí splňovat určité podmínky a plnit určité úkoly. Jedná se o cílenou a aktivní ochranu přírody, vědecký výzkum, ekologickou výchovu, osvětu a poskytování informací, propojení ochrany životního prostředí a hospodaření v krajině (rozvoj území) a racionální řízení včetně monitoringu. V r bylo v ČR 6 B.: CHKO Bílé Karpaty, NP Krkonoše, CHKO Křivoklátsko, CHKO Pálava, NP Šumava a CHKO Třeboňsko. výrobní postup zajišťovaný biologickým způsobem, formou organismů nebo systémů od nich odvozených na průmyslové účely. Mezi biotechnologie patří genové inženýrství, odstraňování odpadů biodegradací, biokatalyzátory, biosenzory. stanoviště, sídliště, místo, v němž žije společenství organismů, biocenóza. Biotop je charakterizován podmínkami podnebí (klimatopem,), podmínkami půdního podkladu (edafotopem), radiačním pozadím i vlivy okolních organismů, tj. abiotickými i biotickými vlastnostmi prostředí. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky, charakteristické pro určité druhy rostlin a živočichů. Rozlišují se biotopy terestrické, vodní, luční, lesní, polní, jezerní, mořské apod. Pojem biotop bývá také používán pro neživou složku ekosystému, která zahrnuje fyzikální a chemické vlivy prostředí. hodnocení organizace (firmy) z hlediska její solventnosti, respektive schopnosti dostát svým závazkům. Z bankovního hlediska kredibilita (úvěrová důvěryhodnost) subjektu. (brownfield sites) opuštěná území, opuštěné průmyslové a jiné areály. Pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svou funkci a využití, jsou opuštěné, často s ekologickou zátěží, zdevastovanými stavbami. Problém brownfields (jejich revitalizace) je řešen ve vyspělých zemích od konce 70.let minulého století, v ČR až v posledních letech. (u staveb hrazení bystřin a strží) účelový porost rostlinných společenstev, zejména bylinných a dřevinných porostů na březích vodních toků a nádrží, které chrání břehy proti vymílání vodou a zároveň plní další funkce, zejména ekologickou. Vyhláška č. 433/2001 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa. je závazek týkající se pozemků, který umožňuje osobě nebo osobám jiným, než je vlastník, provádět na pozemcích určitou činnost nebo vykonávat určitá práva. 12

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Základy investování. Investiční fáze Etapa realizační přípravy, Realizační etapa

Základy investování. Investiční fáze Etapa realizační přípravy, Realizační etapa Základy investování Investiční fáze Etapa realizační přípravy, Realizační etapa Etapa realizační přípravy Časové vymezení uzavření smlouvy mezi investorem a realizátorem vyšší dodavatel, zhotovitel) ---------

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL Příloha č. 19 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL [ 15a vodního

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra Příloha č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119 698 01 Veselí nad Moravou Věc: SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle ustanovení 96a zákona č. 183/2006

Více

Seznam právních předpisů MMR k I. Oblast investiční politiky

Seznam právních předpisů MMR k I. Oblast investiční politiky Seznam právních předpisů MMR k 31.12.2008 I. Oblast investiční politiky Zákon o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 76/2008 Sb. Zákon, kterým se mění

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křižany DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor / stavebník, Adresa : Obec Křižany Adresa

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor životního prostředí Velké náměstí 2 tel. +420 383 700 277, 271, 276 386 21 Strakonice fax +420 383 324 535 Příloha č.19 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1)

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

00 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Klausova 2448/6 Praha 13. Razítko: Číslo paré: Název:

00 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Klausova 2448/6 Praha 13. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Klausova 2448/6 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný

Více

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu. Úřad městyse Budišov, stavební úřad. Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: ČÁST A

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu. Úřad městyse Budišov, stavební úřad. Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: ČÁST A Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: 675 03 Úřad městyse Budišov, stavební úřad Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY podle

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

ČÁST A. (druh a účel záměru, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb souboru, místo záměru obec, ulice, číslo popisné / evidenční)...

ČÁST A. (druh a účel záměru, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb souboru, místo záměru obec, ulice, číslo popisné / evidenční)... Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice:... PSČ, obec:... Věc: SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle ustanovení 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a 15b vyhlášky č.

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační

Více

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Městský úřad Sedlčany Odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany tel.: 318 822 682, 318 820 365, 318 822 582 SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle ustanovení 96a zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY úvod / základní pojmy / přehled fází procesu výstavby Autor: Radim Kolář 5. října 2016 Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1 Kontaktní údaje Ing. Radim Kolář, Ph.D. Ústav pozemního stavitelství

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Obchodní firma nebo název

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

(FORMULÁŘ NENÍ STANOVEN PRÁVNÍM PŘEDPISEM)

(FORMULÁŘ NENÍ STANOVEN PRÁVNÍM PŘEDPISEM) (FORMULÁŘ NENÍ STANOVEN PRÁVNÍM PŘEDPISEM) Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje Úřad územního plánování náměstí Míru 2 375 01 TÝN NAD VLTAVOU ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA ORGÁNU

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více

Typ Číslo Rok Sbírka Název

Typ Číslo Rok Sbírka Název Typ Číslo Rok Sbírka Název Zák. 1 1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zák. 10 2010 Sb. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením č. 10/2010 Sb. m. s. Zák. 101 2000 Sb. o

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Sokolov Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

1 České právní předpisy upravující požadavky na požární bezpečnost staveb

1 České právní předpisy upravující požadavky na požární bezpečnost staveb 1 České právní předpisy upravující požadavky na požární bezpečnost staveb 1.1 Úvod Obecně závazná pravidla chování stanovená předepsaným způsobem svrchovanou státní mocí jsou zakotvena v závazných právních

Více

Hodnoticí standard. Domovník (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69)

Hodnoticí standard. Domovník (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Domovník (kód: 69-069-M) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Správce objektu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL 1. Stavebník 2) OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL [ 15a vodního zákona] Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení.....................

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor životního prostředí Velké náměstí 2 tel. +420 383 700 277, 271, 276 386 21 Strakonice fax +420 383 324 535 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU Příloha č. 4 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Administrativní pracovník společenství vlastníků (kód: N)

Administrativní pracovník společenství vlastníků (kód: N) Administrativní pracovník společenství vlastníků (kód: 69-068-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ,obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ ve společném řízení ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle ustanovení 94j a

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a nájmu bytů a nebytových prostor

IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a nájmu bytů a nebytových prostor MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

OHLÁŠENÍ STAVBY ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55

OHLÁŠENÍ STAVBY ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

PRAVIDLA. Čl. 1 Základní ustanovení

PRAVIDLA. Čl. 1 Základní ustanovení PRAVIDLA o způsobu použití a umístění čísel a názvů k označení budov, ulic a jiných veřejných prostranství, o postupu a oznamování přidělení a dokladech potřebných k přidělení čísel Čl. 1 Základní ustanovení

Více

JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS

JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝSTAVBU WELLNESS Ing. Martina Bauerová, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Přípravné práce pro výstavbu - projektová dokumentace, výběr zhotovitele, správní řízení ve výstavbě

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, ŠPEJCHAR Ražice čp. 60 Sanace nesaturované zóny objektů a venkovních ploch b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ

253/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce ČÁST PRVNÍ 253/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou 278 01 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000, 262 V Y H L Á Š K A Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví

Více

OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ, OBNOVY VODNÍHO DÍLA ZNIČENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU NEBO HAVÁRIÍ, VODOHOSPODÁŘSKÝCH ÚPRAV

OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ, OBNOVY VODNÍHO DÍLA ZNIČENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU NEBO HAVÁRIÍ, VODOHOSPODÁŘSKÝCH ÚPRAV Příloha č. 15 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ, OBNOVY VODNÍHO DÍLA ZNIČENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU NEBO HAVÁRIÍ, VODOHOSPODÁŘSKÝCH

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

V rámci přípravy výstavby: kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby;

V rámci přípravy výstavby: kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby; Krajská správa silnic Libereckého kraje Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou Fakturační adresa je: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený: Mgr. Stanislavem

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ I. Oblast investiční politiky II. Oblast regionální politiky III. Oblast pohřebnictví IV. Oblast územního plánování a stavebního řádu V. Oblast politiky bydlení, rozvoje

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

Plán organizace výstavby POV

Plán organizace výstavby POV Plán organizace výstavby plán organizace výstavby (dále jen ) není zakotven v žádném právním předpise ZOV ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb jsou legislativně upraveny zásady organizace výstavby

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

DUE DILIGENCE. Co obsahuje?

DUE DILIGENCE. Co obsahuje? DUE DILIGENCE Co obsahuje? 28.11.2018 Co Due Diligence znamená? Doslovně: Náležitá pozornost Významově: Předinvestiční prověrka Jedná se o proces zjišťování informací potřebných pro investiční rozhodnutí.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Sokolov Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY

Více

Výstavbový projekt životní cyklus. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt životní cyklus. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt životní cyklus Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Blansko odbor životního prostředí nám. Republiky 1 678 01 Blansko 1. Stavebník 1) OHLÁŠENÍ [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

Základy investování. Účastníci + Dozory

Základy investování. Účastníci + Dozory Základy investování Účastníci + Dozory Účastníci zúčastněné aktivně se podílející účastníky investičního projektu (přímí účastníci) mající společný zájem na rychlé a úspěšné realizaci investice - primární

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: Sezimovo Ústí

Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: Sezimovo Ústí Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí ======================================== Věc:

Více

Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001sb.

Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001sb. Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 Telefon: 221 082 207, 221 082 346 Fax: 221 082 646 sovak@sovak.cz, www.sovak.cz Zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001sb.

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. f) až k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Výkon SPD v oblasti stavební prevence

Výkon SPD v oblasti stavební prevence Výkon SPD v oblasti stavební prevence mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Legislativa zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice OHLÁŠENÍ 1. Stavebník 1) [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst.

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) -

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz čerpací stanice na - stlačený zemní plyn (CNG) - zkapalněné ropné plyny (LPG) OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč PSČ, obec: Třebíč ČÁST A

adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč PSČ, obec: Třebíč ČÁST A Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Více

Proč potřebujete certifikaci v oblasti eidas? Ing. Jarmil Mikulík, náměstek pro zkušebnictví, vedoucí projektu eidas

Proč potřebujete certifikaci v oblasti eidas? Ing. Jarmil Mikulík, náměstek pro zkušebnictví, vedoucí projektu eidas Proč potřebujete certifikaci v oblasti eidas? Ing. Jarmil Mikulík, náměstek pro zkušebnictví, vedoucí projektu eidas Agenda Agenda Kdo a proč? Jak a kde? Kdo jsme? Co děláme? Kdo a proč? Kdo a proč? Povinnost

Více