V05/07. Návod k instalaci a obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V05/07. Návod k instalaci a obsluze"

Transkript

1 V05/07 Návod k instalaci a obsluze

2

3 Všeobecně Seznámení s výrobkem... 2 Tabulka nastavení... 2 Popis systému Princip funkce... 3 Ovládací panel Uspořádání... 4 Vysvětlivky... 4 Automatický systém vytápění Všeobecně... 6 Základní nastavení... 6 Změna teploty v místnosti... 7 Seřizování podle diagramů... 8 Topná křivka s posunem Topná křivka s posunem Topná křivka s posunem Režim vytápění... 9 Příprava teplé vody... 9 Provoz s elektrokotlem... 9 Oběhové čerpadlo primárního média... 9 Pevná kondenzace... 9 Rezervní režim... 9 Pro instalační firmu Doprava skladování Ustavení přístroje Proměnlivá kondenzace Pevná kondenzace Doporučené hodnoty pro kolektory Kontrola instalace Připojování potrubí Všeobecně Čerpadlo topného média Připojení potrubí (kolektor) Připojení potrubí (topný okruh) Větrání a rekuperace Chlazení Char. oběh. čerpadla, topný okruh Char. oběh. čerpadla, primární okruh Elektrická instalace Připojení Připojení -5 (230V) Připojení -8,12 (230V) Připojení 3x230V (pouze pro Norsko) Připojení 3x400V+N+PE Zapojení tarifů 3x400V+N+PE Připojení venkovního čidla Připojení teplotního čidla pro ohřev vody Připojení tepl. čidla při zapojení na pevnou kondenzaci Externí teplotní kompenzace Max. teplota teplé užitkové vody Max. el. výkon elektrického tělesa Max. fázový proud včetně el. top.tělesa Centrální řízení zátěže a monitor zátěže Externí kontakty Alarm/Výstupy alarmu Rozběhové relé Doporučená zapojení Všeobecně Zkratky OBSAH 1 Varianta 1 el. topné těleso a zásobník TUV Varianta 2 zapojení s plynovým kotlem Varianta 3 zapojení s plynovým kotlem Varianta 4 zapojení s jiným zdrojem tepla Uvedení do provozu a seřízení Příprava Plnění a odvzdušnění primárního okruhu Plnění systému topného média Vestavěný odvzdušňovací ventil Uvedení do provozu a kontrola Kontrola rotace Jemné seřízení na straně topného okruhu Jemné seřízení na straně primárního okruhu Ovládání Všeobecně Zámek Rychlý přesun Změna parametrů Schéma menu Hlavní menu Teplota teplé vody Teplota topného média Teplota topného média Teplota primárního média Pokojová teplota/nastavení Hodiny Ostatní nastavení Servisní menu Nastavení přídavného tepelného zdroje Provozní nastavení Rychlý start TEST Ruční ovládání Záznam poruchy Opatření při poruchách provozu Zobrazení poruch na displeji Nízká pokojová teplota Není teplá voda nebo má příliš nízkou teplotu Vysoká pokojová teplota Vypouštění strany topného média Vypouštění primárního okruhu Servisní pomoc při startu oběhového čerpadla Rozmístění komponentů Rozmístěné komponentů (1 x 230V) , 11 (1 x 230V) (3 x 230V) (3 x 400V) Seznam komponentů Seznam komponentů Rozměry a připojení Rozměry a připojení Příslušenství Přiložená sada Příslušenství Technická data Technická data 230V Technická data 3x230V (pouze pro Norsko) Technická data 3x400V... 72

4 2 Všeobecně Vážený zákazníku, aby vám tepelné čerpadlo co nejlépe sloužilo, přečtěte si nejprve dobře část Pro uživatele v tomto návodu pro montáž a obsluhu. je tepelné čerpadlo určené pro vytápění menších domů, bytových domů a průmyslových budov. Jako zdroj tepla se může použít plošný kolektor v zemi, sonda ve vrtu nebo spodní voda. je švédský kvalitní výrobek s dlouhou životností a velkou provozní bezpečností. Přejeme Vám příjemné chvíle a tepelný komfort od firmy NIBE. Záznamy o instalaci tepelného čerpadla Vyplní instalační firma za přítomnosti autorizovaného technika, který ověří správnost instalace. Jeho schválení je podmínkou pro uplatnění záruky. Výrobní číslo (95) je nutné uvádět při každé korespondenci s NIBE - Datum instalace Instalační firma: Jméno odpovědné osoby: Telefon: Příslušenství: Ohřev TUV: Prostorový termostat Další: Typ nemrznoucí směsi - Směšovací poměr/ bod tuhnutí/ celkový objem Hloubka vrtu/ délka kolektoru Kontrola uvedení do provozu Teplota topného média (výstup/zpátečka) / (teplotní rozdíl 2-5 C) nastavení oběhového čerpadla:.. Teplota primárního média (výstup/vstup) / (teplotní rozdíl 5-10 C) nastavení oběhového čerpadla:.. Seřízení menu Základní nastavení Základní nastavení Pozice 1.4 start teplota TUV Vratná max Stop teplota TUV Jištění Stop tepl XTUV Maximální příkon.. C 1.8 XTUV perioda Maximální teplota kotle Topná křivka Posun topné křivky Min vyst teplota Max vyst teplota.. 55 Schváleno dne: Jméno autorizovaného technika: Podpis:

5 Popis systému 3 Princip funkce se skládá z modulu tepelného čerpadla, oběhových čerpadel a řídícího počítače pro ovládání tepelného čerpadla a přídavného topného zdroje má zabudovaná oběhová čerpadla. To umožňuje jednoduché připojení na okruh primárního média a topný okruh. Teplo se získává ze zdroje (povrchové vrstvy půdy, hlubinného vrtu nebo vody) pomocí uzavřeného systému kolektorů, ve kterém cirkuluje teplonosná kapalina (solanka) což je směs vody s prostředkem proti zamrzání. Jako zdroj tepla může být využita také spodní voda, ale v tom případě je nutné instalovat vložený tepelný výměník. Teplonosná kapalina předává ve výparníku tepelného čerpadla svou energii chladivu, to se přitom odpařuje a následně se pak v kompresoru stlačuje. Tím se zvýší teplota chladiva, které se pak vede do kondenzátoru, kde předává svou energii vodě v topném okruhu. Každá instalace musí být vybavena nezbytným bezpečnostními prvky dle platných norem a předpisů.

6 4 Ovládací panel Uspořádání Vysvětlivky Přepínač se třemi stupni 1 Normální stupeň se zapojenými veškerými ovládacími funkcemi 0 Tepelné čerpadlo je mimo provoz Rezervní stupeň. Umožňuje provoz pouze oběhového čerpadla a případně přídavného elektrického topného tělesa, pokud je toto instalováno. Přepínač nesmí být přepnut do polohy 1 před naplněním tepelného čerpadla vodou. Displej První řádek Symbol kompresoru Ukazuje, kdy je kompresor v chodu Bivalentní (přídavný) zdroj Ukazuje kdy je zapojeno elektrické topné těleso. Čárky ukazují na jakém výkonovém stupni právě pracuje. Je zapojen přídavný zdroj stupeň 1 Je zapojen přídavný zdroj stupeň 2 Je zapojen přídavný zdroj stupeň 3 Jsou zapojeny stupně Jsou zapojeny stupně Jsou zapojeny stupně Jsou zapojeny stupně Extra teplá voda Indikuje zda je aktivována funkce Extra teplá voda A ukazuje, že zvýšení teploty TUV je aktivováno B ukazuje, že je aktivováno zvýšení teploty TUV podle časového harmonogramu (např. periodicky) Symbol oběhového čerpadla I Ukazuje, že oběhové čerpadlo je v provozu II ukazuje, že druhé oběhové čerpadlo je v provozu (příslušenství ESV21 je nutné) Symbol vytápění Ukazuje, že je v chodu vytápění domu

7 Ovládací panel 5 Displej Druhý řádek Hodnoty aktuálních parametrů Třetí řádek Popis aktuálně zobrazené hodnoty. Normálně je zobrazena teplota teplé vody. Čtvrtý řádek Zobrazuje číslo provozního menu, symbol zámku, hodin a čas. Zámek může být aktivován v hlavních menu současným stisknutím tlačítek Plus a Minus. Na displeji se objeví symbol klíče. Stejným způsobem se zámek deaktivuje. Symbol se objeví, je-li zvolena funkce spínání dle časového harmonogramu, například periodický útlum nebo nastavení času pro přípravu extra teplé vody. Symbol se objeví, když probíhá ohřev bazénu. Extra teplá voda (příslušenství) Stisknutím tohoto tlačítka je aktivována funkce Extra teplá voda. Výběr není nutné potvrdit stiskem ENTER. A: Znamená, že teplota TUV je zvýšena na 60 ºC (hodnota je nastavitelná). Teplota se poté vrátí na normální hodnotu. Objeví-li se A, je funkce aktivována. Zmizí-li A, je funkce vypnuta. Jedním stiskem je příprava extra teplé vody aktivována po dobu 3 hodin Dvěma stisky je příprava extra teplé vody aktivována po dobu 6 hodin Třemi stisky je příprava extra teplé vody aktivována po dobu 12 hodin Čtyřmi stisky je příprava extra teplé vody aktivována po dobu 24 hodin Pátým stiskem se funkce vypne. Není funkční Levá tlačítka Provozní stupeň Toto tlačítko slouží k nastavení požadovaného provozního stupně s ohledem na povolení/ blokovaní oběhového čerpadla a přídavného zdroje. Změnu není nutné potvrdit tlačítkem ENTER. Různé provozní stupně jsou: Automatický režim: automaticky vybírá provozní režim podle venkovní teploty. Spuštění oběhového čerpadla i přídavného zdroje je možné podle potřeby. Letní režim: Je umožněna pouze příprava teplé vody pomocí FIGHTERu Oběhové čerpadlo a přídavný zdroj jsou blokovány, ale je povoleno zapojení přídavného zdroje při zvolené funkci Extra teplá voda. Jarní/Podzimní režim: Je umožněno vytápění a příprava teplé vody pomocí FIGHTERu Oběhové čerpadlo pracuje. Přídavný zdroj je odpojen, ale je možné jej aktivovat při požadavku Extra teplé vody. Aktuální režim se ukazuje na displeji po stisknutí tlačítka a dalším stiskem se režimy mění. Návrat do normálního zobrazení displeje se provede stisknutím tlačítka ENTER. Pouze doplňkový zdroj Kompresor a oběhové čerpadlo blokovány. Funkce může být aktivována/deaktivována po stisku tlačítka Provozní stupeň po dobu 7 sekund. Posun topné křivky Tento knoflík slouží k paralelnímu posunu topné křivky a tím k ovlivnění pokojové teploty. Otočením ve směru hodinových ručiček se pokojová teplota zvýší. Po otočení se na displeji objeví menu 2.0 a změní se hodnota výpočtové teploty na výstupu do otopné soustavy. Pravá tlačítka Tlačítko PLUS Toto tlačítko slouží k posunu v systému menu (směrem dopředu) nebo ke zvýšení hodnoty aktuálně zvoleného parametru. Viz oddíl Ovládání Všeobecně Tlačítko MINUS Toto tlačítko slouží k posunu v hlavních menu (směrem zpět) nebo ke snížení hodnoty aktuálně zvoleného parametru. Viz oddíl Ovládání Všeobecně Tlačítko ENTER To tlačítko slouží ke zvolení podmenu, k aktivaci změny parametru a současně k potvrzení změny parametru. Viz oddíl Ovládání Všeobecně V případě alarmu je řídící systém nastaven na zimní režim a je aktivována elektrická topná spirála.

8 6 Automatický systém vytápění Všeobecně Vnitřní teplota domu je závislá na více činitelích. Během teplého období roku postačuje sluneční záření a teplo vydávané lidmi a vybavením domácnosti pro udržení dostatečné teploty v domě. Při ochlazení je třeba začít topit. Čím chladněji je venku, tím teplejší musí být radiátory nebo podlahové topení. S tepelným čerpadlem je regulace prováděna automaticky řídícím počítačem. Podmínkou je ale jeho správné základní seřízení. Pro regulaci chodu tepelného čerpadla jsou zabudována čidla teploty primárního média na vstupu a výstupu z kolektoru. Výstupní teplota může být seřízena, pokud je třeba, na nejnižší přípustnou hodnotu (například pro systémy využívající spodní vodu). Řízení topného režimu se obvykle děje na principu proměnlivé kondenzace, tzn. že potřebná úroveň teploty vody pro topení odvozená od dané venkovní teploty je stanovena na základě hodnot získaných čidly venkovní teploty a čidly na výstupu do otopné soustavy (viz doporučená zapojení 1, 3 a 4). V každém případě musí být nejprve provedeno základní nastavení TČ. Viz Automatický systém vytápění Základní nastavení Pro řízení kompenzace pokojové teploty, je možné připojit pokojové čidlo RG 10. Nastavení se provádí v menu 6.1 Kompenzace výstupní teploty. Menu 2.1 Topná křivka Základní nastavení Paralelní posun topné křivky Základní seřízení se provádí v menu 2.1 a otočným knoflíkem Posun topné křivky. Pokud není dosaženo požadované teploty, je potřeba provést dodatečné seřízení. Dodatečné seřízení základního nastavení Studené počasí Je-li teplota v místnostech příliš nízká, zvyšte topnou křivku v menu 2.1 o jednu hodnotu. Je-li teplota v místnostech příliš vysoká, snižte topnou křivku v menu 2.1 o jednu hodnotu. Teplé počasí Je-li je teplota v místnostech příliš nízká, zvyšte Posun topné křivky o jeden stupeň. Je-li teplota v místnostech příliš vysoká, snižte Posun topné křivky o jeden stupeň.

9 Změna teploty v místnosti Ruční změna seřízení Jestliže chceme teplotu v místnosti krátkodobě nebo trvale zvýšit nebo snížit oproti původnímu nastavení, otočíme knoflíkem Posun topné křivky v požadovaném směru. Jedna až tři čárky odpovídají změně pokojové teploty o asi jeden stupeň. POZOR! Zvýšení teploty v místnosti mohou zabránit termostatické ventily na radiátorech nebo podlahovém topení, ty proto musí být dostatečně otevřeny. Automatický systém vytápění 7 Posun topné křivky

10 8 Automatický systém vytápění Seřizování podle diagramů je opatřen automatickou tepelnou regulací, která řídí vytápění v závislosti na venkovní teplotě. To znamená, že teplota na výstupu do topného obvodu je regulována podle aktuální venkovní teploty. Vztah mezi venkovní teplotou a teplotou na výstupu se nastavuje pomocí řídicího systému, viz též oddíl Automatický systém vytápění Základní nastavení. Diagram vychází z výpočtové venkovní teploty místa instalace a z projektované teploty na výstupu do topného systému. V místě, kde se tyto dvě hodnoty v diagramu protínají, odečítáme číslo křivky. Číslo topné křivky se nastavuje v menu 2.1. Topná křivka s posunem -2 Menu 2.1 Topná křivka Knoflíkem Posun topné křivky je možné nastavit požadovanou hodnotu. Vhodná hodnota pro podlahové topení je -1 a pro radiátory -2. Topná křivka s posunem 0 Topná křivka s posunem +2 Paralelní posun topné křivky

11 Automatický systém vytápění 9 Režim vytápění Vytápění domu je řízeno podle nastavení řídicího počítače (strmost topné křivky a posun topné křivky). Po správném seřízení se přivádí do domu potřebné množství tepla v závislosti na aktuální venkovní teplotě. Teplota na výstupu tepelného čerpadla (Topení výstup) se bude pohybovat okolo teoreticky požadované hodnoty (hodnota v závorce na displeji). Při nedosažení teplot vypočítá počítač deficit ve formě stupeň-minut, a to vede k urychlení výroby tepla. Čím vyšší je odchylka teploty, tím dříve nastane produkce tepla. Řídicí počítač tepelného čerpadla může ovládat i případně připojené elektrické topné těleso v třech výkonových stupních, nebo externí kotel a směšovací ventil. Příprava teplé vody může být vybaven příslušenstvím VST 11, trojcestný ventil pro přípravu TUV například s akumulačním zásobníkem na teplou vodu firmy NIBE typ VPA. Provoz s elektrokotlem může být používáno jako samostatný elektrický kotel pro topení a přípravu teplé vody. To je zvláště výhodné například tehdy, když ještě nebyla dokončena instalace kolektorů. Změna režimu elektrokotle se nastavuje v menu Poznámka! Zvolte Vyp pro deaktivaci elektrické topné spirály a zvolte požadovaný provozní režim tlačítkem Provozní režim. Oběhové čerpadlo primárního média Oběhové čerpadlo primárního média je při normálním provozu v chodu vždy s tepelným čerpadlem. K dispozici je také zvláštní funkční stupeň, který umožňuje nepřetržitý provoz po dobu 10 dnů a poté nastává automatický návrat k normálnímu stupni (používá se pro konečné odvzdušnění kolektoru a dosažení stabilní cirkulace). Nastavení se provádí v menu , Čerp. primár 10 dní. Pevná kondenzace může být také propojen s externí jednotkou, která má vlastní řízení vytápění. V tom případě dodává teplo až po předem určenou úroveň teploty. Tento postup se označuje jako pevná kondenzace. Regulace teploty místnosti se provádí dle návodu k používání pro externí jednotku. Rezervní režim V případě nedokončeného primárního okruhu nebo při servisu, může být přepnuto do rezervního režimu kdy je v provozu pouze elektrické topné těleso a oběhové čerpadlo topného okruhu. V tomto režimu nedochází k ohřevu teplé vody. Kompresor a primární okruh jsou vypnuty. Teplota topné vody je řízena termostatem (3). Aktivace rezervního režimu se provádí přepnutím hlavního vypínače (8) do polohy V rezervním režimu je v provozu pouze 2. stupeň elektrického topného tělesa.

12 10 Pro instalační firmu Doprava a skladování je třeba dopravovat a skladovat v suchu a ve vertikální poloze. Ustavení přístroje se umísťuje na pevný podklad, nejlépe na betonovou podlahu nebo základ. má být ustaven zadní stranou k vnější stěně, v prádelně nebo jiné vedlejší místnosti, kde nevadí hluk. Pokud je to možné, je třeba se vyhnout mezistěnám k ložnicím a místnostem, v kterých by hluk mohl obtěžovat. Bez ohledu na místo ustavení by měly být stěny místnosti zvukově izolovány. Potrubí nemá být upevněno na vnitřní stěny ložnic a obytných místností. Proměnlivá kondenzace Vytápění je obvykle řízeno na principu proměnlivé kondenzace, tj. teplo, které je zapotřebí pro vytápění při dané venkovní teplotě, se určí na základě hodnot získaných venkovním čidlem a čidlem na výstupu do topného okruhu (viz doporučené zapojení 1, a 3). Pevná kondenzace Podle potřeby může být připojen na externí jednotku s vlastní tepelnou automatikou. V tomto případě dodává teplo až po předem určenou úroveň teploty. Tento způsob práce se nazývá pevná kondenzace a přichází v úvahu pro doporučené zapojení 4. Nastavení správných parametrů pro pevnou kondenzaci - viz Doporučené zapojení 4. Oběhové čerpadlo topného okruhu není nutno měnit. Regulace teploty místnosti se provádí dle návodu k používání pro externí jednotku. Venkovní čidlo teploty v tomto případě není funkční, ale mělo by být připojeno, aby se zabránilo chybovým hlášením na displeji. Nemusí být nutně instalováno vně domu. Doporučené hodnoty pro kolektory Typ Doporučená délka zemního kolektoru Doporučená aktivní hloubka vrtu m m 6 2x125-2x200 m m 8 2x165-3x167 m m 10 2x200-3x200 m 140-2x85 m 12 3x167-4x175 m 2x80-2x95 m 15 3x200-4x200 m 2x100-2x120 m 17 3x200-5x180 m 2x110-2x140 m Platí pro hadici 40 x 3,7 PN 6.3 PEM. Délka kolektorů je závislá tom, zda se jedná o plošné kolektory uložené v povrchové vrstvě půdy nebo ve vrtu, na kvalitě půdy, topném systému (radiátory, podlahové topení). Maximální délka jedné větve kolektoru by neměla přesáhnout 200 m. Pokud je instalován více než jeden kolektor, je třeba je zapojit paralelně a použít prostředky pro seřízení průtoku. Hadice musí být uložena v hloubce přibližně 1 metr a vzdálenost mezi hadicemi musí být minimálně 1 metr. Vzdálenost mezi jednotlivými hlubinnými vrty by měla být minimálně 15 m. Kontrola instalace Každý otopný systém musí být před uvedením do provozu překontrolován podle platných norem a předpisů. Tuto kontrolu smí provádět a dokumentovat pouze osoba k tomu kompetentní. Výměna tepelného čerpadla nebo expanzní nádoby vyžaduje novou kontrolu instalace, toto platí zvláště pro uzavřený tlakový otopný systém. POZOR! Nastavené hodnoty zapište do tabulky na straně 2 tohoto návodu k použití. Tyto údaje jsou důležité pro servis.

13 Všeobecně Instalaci potrubí je nutné provádět podle platných předpisů a nařízení. Tepelné čerpadlo může pracovat pouze do teploty ve zpětném potrubí okolo 58 ºC a při teplotě na výstupu z tepelného čerpadla asi 70* ºC. Kompresor pracuje s výstupní teplotou až 65* C, vyšší výstupní teploty je dosaženo elektrickým topným tělesem. *Platí pro typy 5kW- 1-fázové a 6-17kW- 3-fázové 3x400V. Ostatní tepelná čerpadla pracují s teplotou na vratném potrubí až 50 C a na výstupu až s teplotou topné vody 60 C. Protože ve FIGHTERu 1140 nejsou nainstalovány uzavírací ventily, musí se instalovat vně tepelného čerpadla, aby se usnadnily budoucí servisní práce. Potrubí se musí před připojením tepelného čerpadla propláchnout, aby případné nečistoty nezpůsobily poškození jednotlivých součástí. Čerpadlo topného média V režimu pevné kondenzace (doporučené zapojení 4) pracuje v automatickém režimu čerpadlo topného média (VBP) společně s čerpadlem primárního média (KBP). Připojení potrubí (kolektor) Připojování potrubí 11 Připojení potrubí (topný okruh) Potrubí topného média se připojuje nahoře na tepelném čerpadle. Je nutné instalovat potřebné bezpečnostní vybavení, uzavírací ventily (co nejblíže k tepelnému čerpadlu) i současně dodávané filtry nečistot. Při připojení na vytápěcí systém, který má termostatické hlavice na všech radiátorech, nebo na rozdělovači podlahového topení, je nutno nainstalovat přepouštěcí ventil anebo demontovat několik termostatických hlavic, aby byl zabezpečen dostatečný průtok. Větrání a rekuperace Instalace může být doplněna o větrací modul FLM pro zajištění větrání obytných místností a zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu, kterým zvyšujeme teplotu primárního média a tím i provozní úspory. Pro zabránění kondenzace musí být všechna vedení a chladné povrchy izolovány materiálem odolným proti difusi. Na primární okruh musí být instalována tlaková expanzní nádoba. V případě, že je instalována beztlaková expanzní nádoba musí být vyměněna. Při dimenzování kolektorů je nutné brát v úvahu zeměpisnou polohu, druh půdy a podloží a stupeň pokrytí potřeby tepla tepelným čerpadlem.při pokládání kolektorů je nutno dbát na to, aby se hadice pokládala s konstantním stoupáním směrem k tepelnému Chlazení čerpadlu, aby se zabránilo vzniku vzduchových kapes. Instalace může být doplněna o konvektory s ventilátory, Není-li to možné, je nutné nejvýše ležící body (fan coily) například pro umožnění chlazení okolního kolektorové hadice opatřit možností odvzdušňování. prostředí. Ve vytápěných místnostech musí být veškerá vedení Aby nedocházelo ke kondenzaci, musí být potrubí a primárního média izolována proti tvorbě kondenzátu. ostatní chladné povrchy izolovány materiálem Expanzní nádoba (EXP) se instaluje jako nejvyšší bod zabraňujícím difusi. systému primárního média na vstupním vedení před Pokud je potřeba chlazení vyšší, musí být konvektory oběhovým čerpadlem. Je třeba počítat s možností opatřeny odkapávací miskou a odvodem kondenzátu. odkapávání kondenzované vody z expanzní nádoby a Na primární okruh musí být instalována tlaková umístit ji tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení. expanzní nádoba. V případě, že je instalována Protože teplota v systému primárního média může beztlaková expanzní nádoba musí být vyměněna. klesnout pod 0 ºC, musí se chránit proti zamrznutí až do 15 ºC smísením vody s látkou zabraňující zamrzání. Jako vodítko pro výpočet potřebného objemu je možné uvést, že se používá jeden litr hotové nemrznoucí směsi na jeden metr kolektorové hadice (platí pro PEM hadici 40x2,4 PN 6.3). Údaje o použité nemrznoucí směsi poznamenejte na expanzní nádobu. Bezpečnostní uzavírací ventily mají být instalovány co nejblíže k tepelnému čerpadlu. Na vstupní vedení připojte filtr nečistot. Při vyžití spodní vody jako primárního média je nutné pro zabránění znečištění nebo zamrznutí výparníku instalovat ochranný okruh. To vyžaduje zvláštní tepelný výměník.

14 12 Připojování potrubí Charakteristika oběhového čerpadla, topný okruh Výkon oběhového čerpadla je nastavitelný na hodnotu 1, 2 nebo 3 pomocí přepínače.

15 Připojování potrubí 13 Charakteristika oběhového čerpadla, primární okruh

16 14 Elektrická instalace Elektrické připojení tepelného čerpadla nesmí být provedeno bez schválení příslušného dodavatele elektrické energie a musí být provedeno za dozoru oprávněného elektroinstalatéra. musí být připojen přes hlavní vypínač s minimální vzdáleností spínacích kontaktů 3 mm. Ostatní elektrické komponenty, vyjma čidla venkovní teploty a čidel proudu jsou zapojeny z výroby. Při testu elektrické izolace budovy musí být tepelné čerpadlo odpojeno. U tepelného čerpadla není možné změnit zapojení z jednofázového na třífázové, ani změnit zapojení z 3x230 V na 3x400V. Použije-li se automatický jistič, musí mít motorovou charakteristiku D (chod kompresoru). Hodnoty jištění viz Technická data. Pokud je v domě instalován proudový chránič, musí být tepelné čerpadlo připojeno přes vlastní proudový chránič. Zkontrolujte motorovou ochranu (26) zda je nastavena do automatického režimu a že provozní proud je nastaven správně dle technických specifikací Maximální provozní proud kompresoru. Automatický systém řízení vytápění, oběhová čerpadla a jejich zapojení jsou vnitřně chráněny automatickým jističem (1). Připojení POZOR! Elektroinstalaci a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný elektroinstalatér a musí být provedena podle platných ustanovení. Obrázky znázorňují tepelné čerpadlo s napájením 3x400V.

17 Elektrická instalace 15 Připojení FIGHTERu (230 V) 230V: Tepelné čerpadlo je připojeno na svorkovnici X9 na 230V+PE z rozvaděče objektu s jističi. Připojení FIGHTERu , -12 (230 V) 230V: Tepelné čerpadlo je připojeno na svorkovnici X9 na 230V+PE z rozvaděče objektu s jističi.

18 16 Elektrická instalace Připojení FIGHTERu 1140-(3 x 230V) 3x230V: Tepelné čerpadlo je připojeno na svorkovnici X9 na 3x230V+PE z rozvaděče objektu s jističi. Monitor sledu fází FIGHTER , 17 3x400V Při správném zapojení fází svítí oranžová kontrolka Zelená kontrolka svítí při napájení

19 Elektrická instalace 17 Připojení FIGHTERu 1140 (3 x 400 V + N + PE) Mají-li být kompresor a elektrické topné těleso připojeny odděleně tak, aby bylo možno řídit jejich zapojování v závislosti na aktuálním tarifu, proveďte následující: Odpojte 3 vodiče mezi svorkovnicí -X9 a EMC filtrem (60). Připojte řídicí napětí přímo na EMC filtr. Odpojte 2 oranžové vodiče ze svorkovnice (X9) a připojte řídicí napětí na nejkrajnější svorky označené L a 0 ve schématu zapojení. Zapojení tarifů FIGHTERu 1140 (3 x 230 V + N + PE pouze pro Norsko) 3x230V: Tepelné čerpadlo je připojeno na svorkovnici X9 na 3x230V+PE z rozvaděče objektu s jističi.

20 18 Elektrická instalace Připojení venkovního čidla Venkovní čidlo teploty (15) má být umístěno na stinném místě na severní nebo severozápadní straně, kde nepůsobí rušivě ranní slunce. Čidlo se připojuje ke svorkám X1:1 a X1:2 na kartě EBV (2). Použijte dvoužilový kabel nejméně o průřezu 0,5 mm 2. Pokud je kabel čidla venkovní teploty veden v blízkosti silových vodičů, musí být stíněn. Všechny přívody je třeba utěsnit, aby se zabránilo kondenzaci v pouzdru čidla. Připojení teplotních čidel při zapojení na pevnou kondenzaci Stávající čidla výstupní teploty a teploty na vratném potrubí se odpojí od karty EBV (2). Teplotní čidlo výstupní teploty (FG) se připojí pomocí dvoužilového kabelu na svorky X4:15 a X4:16. Čidlo se umístí v zapuštěné jímce na elektrickém bojleru (kotli) nebo akumulační nádrži. Stávající teplotní čidlo vratné teploty (RG) se odpojí z konektoru a připojí se na svorky X4:13 a X4:14. Viz Doporučené zapojení 4. Teplotní čidlo Výstupní teplota (FG) Připojení teplotního čidla pro ohřev teplé vody Dodávané teplotní čidlo se připojuje pomocí dvoužilového kabelu ke svorkám číslo X4:11 a X4:12 na kartě EBV (2). Čidlo se umisťuje do jímky teplotního čidla na akumulačním ohřívači, například VPA. Teplotní čidlo Vratná teplota (RG) Externí teplotní kompenzace Připojení externího kontaktu, například pokojového termostatu (příslušenství RT10) nebo časovače umožňuje dočasně nebo periodicky zvyšovat či snižovat teplotu topného média a tím i pokojovou teplotu. Zapojuje se mezi svorky X1:3 a X1:4 na kartě monitoru zátěže (2). Nastavení se provádí v menu 2.5.

21 Maximální teplota teplé vody Nastavení různých maximálních teplot teplé vody se provádí knoflíkem (102) na kartě monitorování zátěže (2). Nastavení je možno zkontrolovat v menu Teplota TUV Pozice knoflíku 50 A 55 B 65 C* 70 D 75 E 80 F Elektrická instalace 19 Maximální elektrický výkon elektrického tělesa Nastavení maximálního výkonu elektrického topného tělesa se provádí ovladačem (101) na kartě monitoru zátěže (2). Nastavenou hodnotu lze kontrolovat v menu Systém spínání elektrického topného tělesa je nastavitelný v menu Možná nastavení jsou: Binární 3-stupňový, Lineární 3- stupňový, Binární 7-stupňový a nebo vypnuto. Standardní 3- BIN se nastavuje při použití vestavěného elektrického topného tělesa. Počet stupňů Pozice knoflíku 0 A 1 B 2 C 3 D 5 E 7 F Max. fázový proud včetně elektrického topného tělesa, BIN-3 stupně 230 V Max.el výkon El.těleso (kw) Pozice knoflíku Max.proud fáze (A) typ 5 Max.proud fáze (A) typ 8 Max.proud fáze (A) typ A 9,6 17,0 23,5 6 2 B 18,2 25,6 32,1 6 4 C* 26,8 34,2 40,7 6 6 D 35,6 43,0 49,5 3 x 230 V Max.el výkon El.těleso (kw) Pozice knoflíku Max.prou d fáze (A) typ 6 Max.proud fáze (A) typ 8 Max.proud fáze (A) typ 10 Max.proud fáze (A) typ 12 Max.proud fáze (A) typ 15 Max.proud fáze (A) typ A 9,5 12,0 14,3 20,0 23,0 27,0 6 2 B 15,7 18,2 20,5 26,2 29,2 33,2 6 4 C* 21,9 24,3 26,6 32,3 35,3 39,3 6 6 D 28,2 30,7 33,0 38,7 41,7 45,7 3 x 400 V Max.el výkon El.těleso (kw) Pozice knoflíku Max.prou d fáze (A) typ 6 Max.proud fáze (A) typ 8 Max.proud fáze (A) typ 10 Max.proud fáze (A) typ 12 Max.proud fáze (A) typ 15 Max.proud fáze (A) typ A 5,8 7,2 8,0 9,5 12,5 14,3 9 3 B 10,1 11,5 12,3 13,8 16,8 18,6 9 6 C* 14,4 15,7 16,6 18,1 21,1 22,9 9 9 D 18,8 20,2 21,0 22,5 25,5 27,3 * Nastavení z výroby

22 20 Elektrická instalace Monitor zátěže UPOZORNĚNÍ! Není funkční při 1-fázové instalaci Centrální řízení zátěže a monitor zátěže Pokud je v okamžiku, kdy je v činnosti topné těleso tepelného čerpadla, na stejné vedení připojeno mnoho dalších spotřebičů, může se stát, že dojde k rozepnutí hlavního jističe. Tepelné čerpadlo je proto vybaveno integrovaným monitorem zátěže, který řídí výkonové stupně topného tělesa. Když je fázový proud tak velký, že vznikne riziko rozpojení hlavního jističe, omezí monitor zátěže příkon topného tělesa až do doby, kdy riziko vypnutí hlavního jističe pomine. V okamžiku, kdy se sníží spotřeba ostatních spotřebičů, dojde k opětovnému připojení topného tělesa. Aby bylo možno měřit fázový proud, je třeba na přívodní fázové vodiče v domovním rozvaděči nainstalovat proudové transformátory. Vhodným instalačním místem je domovní rozvaděč. Proudové transformátory připojíme k vícežilovému kabelu v krytu krabice vedle rozvaděče. Použijeme nestíněný vícežilový kabel o průřezu nejméně 0,50 mm 2 vedený od krytu krabice do tepelného čerpadla. V tepelném čerpadle se kabel připojí na kartu EBV ke svorkám X1:8 X1:11. Svorka X1:11 je společná pro všechny tři proudové transformátory. Hodnota hlavního jističe budovy se nastaví pomocí knoflíku (100) na kartě EBV. Nastavení je možno zkontrolovat v menu Centrální řízení zátěže nebo tarifu V případech, kdy se používá centrálního řízení zátěže nebo řízení podle tarifu, provede se připojení ke svorkovnici X1 na kartě monitoru zátěže (2), která se nachází za horním servisním krytem. Tarif A, celý elektrický kotel je odpojen. Provede se vytvořením bezpotenciálového můstku mezi svorkami X1:5 a X1:7. Tarif B, odpojení kompresoru. Provede se vytvořením bezpotenciálového můstku mezi svorkami X1:6 a X1:7. Tarif A a Tarif B je možno kombinovat. Když je kontakt sepnut, je elektrický výkon odpojen.

23 RG 10- Pokojová jednotka pro změnu teploty v místnosti Externí čidlo teploty může být připojeno k FIGHTERu 1140 pro změnu teploty topné vody v závislosti na pokojové teplotě může být k FIGHTERu 1140 připojeni například prostorové čidlo (RG 10, doporučené příslušenství). Prostorové čidlo se připojuje ke svorkám X1:3, X1:4 a X1:14, X1:15 na kartě monitoru zátěže (2). Kontakt pro aktivaci funkce Extra teplá voda Pro aktivaci funkce Extra teplá voda je možné k FIGHTERu 1124 připojit externí kontakt. Kontakt musí být bezpotenciálový a mžikový a zapojuje se mezi svorky X4:3 a X4:4 na kartě monitoru zátěže (2). Pokud se kontakt sepne nejméně na dobu jedné sekundy, aktivuje se funkce Extra teplá voda. Po 24 hodinách dojde k automatickému návratu na původní nastavení. Kontakt pro změnu pokojové teploty Pro změnu teploty topného média, a tedy změnu pokojové teploty, je možné k FIGHTERu 1140 připojit externí kontakt. Tím může být například pokojový termostat (RT10, příslušenství) nebo časovač. Kontakt musí být bezpotenciálový a zapojuje se mezi svorky X1:3 a X1:4 na kartě monitoru zátěže (2). Když kontakt sepne, změní se posun topné křivky o nastavenou hodnotu. Hodnota je nastavitelná mezi 10 a +10. Tato hodnota se nastavuje v menu 2.5, Externí regulace. NV 10- Monitor tlaku/hladiny/průtoku primárního okruhu Pokud je třeba při instalaci primárního okruhu použít monitor hladiny NV10 (příslušenství), je možné jej zapojit mezi svorky X1:16 a X1:17. Aby bylo možné jej aktivovat, je nutné změnit menu , Presostat primárního okruhu na hodnotu Zap (Zapnuto). Kontakt je během normálních provozních podmínek sepnut. Elektrická instalace 21 Externí kontakty

24 22 Elektrická instalace Alarm/Výstupy alarmu Alarm K alarmu dojde v následujících případech: Zareagoval presostat vysokého tlaku (HP). Indikováno jako VT-alarm. Zareagoval presostat nízkého tlaku (LP). Indikováno jako NT-alarm. Zareagovala motorová ochrana (MS). Indikováno jako MS-alarm. Porucha hlídání tlaku nebo hladiny primárního okruhu (příslušenství) je indikována jako hladina prim- Alarm nízká teplota primárního okruhu je indikován jako Alarm prim-. Porucha není indikována, pokud je v menu 5.2 nastaven automatický návrat na On (Zap). Porucha teplotního čidla je indikována jako Sensor alarm. Porucha čidla horké vody je indikována jako Sensor alarm. Externí indikace alarmů je možná pomocí relé na kartě monitoru zátěže (2), svorky X2:1-3. Obrázek ukazuje relé v poloze alarm. Když je přepínač (8) v poloze 0 nebo v poloze alarm., je relé Rozběhové relé* je vybaven rozběhovým relé (97), které omezuje startovací proud kompresoru viz technické parametry. Kompresor se nesmí zapínat častěji než jedenkrát za 15 minut. * Platí pouze pro 3x400V a 1x230V 8 a 12.

25 Doporučená zapojení 23 Všeobecně může být zapojen různými způsoby. V dalším textu to ozřejmuje několik příkladů. Potřebné příslušenství, jako zařízení pro ovládání přípravy teplé vody atd. je nutno objednat zvlášť. Pro všechny varianty zapojení platí, že musí být instalovány všechny bezpečnostní prvky podle platných předpisů. Zkratky AV Uzavírací ventil BK/JK Zemní hlubinný vrt, plošný zemní kolektor BV Zpětný ventil ELK Elektrické topné těleso El VVB Zásobník teplé vody s elektrickým ohřevem NK Expanzní nádoba Dodáváno s FIGHTERem 1140 SF Filtr nečistot Dodáváno s FIGHTERem 1140 SÄV Bezpečnostní pojistný ventil PG Čidlo kotle Dodáváno s FIGHTERem 1140 FG Čidlo na výstupu Dodáváno s FIGHTERem 1140 VVG Čidlo teplé vody Dodáváno s FIGHTERem 1140 UG Čidlo venkovní teploty Dodáváno s FIGHTERem 1140 RG Čidlo teploty vratné vody Dodáváno s FIGHTERem 1140 VVB/ACK Zásobník TUV s topným tělesem Např. VPA VXV Přepínací ventil Příslušenství VST 11 SV Směšovací ventil Servopohon směšovače (230 V)

26 24 Doporučená zapojení Varianta 1 v zapojení s elektrickým topným tělesem a zásobníkem teplé vody (proměnlivá kondenzace) Princip činnosti přednostně připravuje teplou vodu prostřednictvím přepínacího ventilu (VXV). Po ohřátí zásobníku teplé vody/akumulačního tanku (VVB/ACK) přepne ventil (VXV) na topný okruh. Tepelné čerpadlo je potom ovládáno venkovním čidlem (UG) v kombinaci se zabudovaným čidlem (FG) na výstupu do topného okruhu. Elektrické topné těleso (ELK) se zapojuje automaticky, pokud potřeba energie překračuje výkon tepelného čerpadla. Tato alternativa vyžaduje příslušenství VST 11. Nastavení menu Tato varianta vyžaduje následující nastavení ovládacího menu: Zvolte Servisni v menu Menu Zapojeni typ, zvolit var. 1 Menu TUV, zvolit Zap Menu Bival zdroj typ, zadat nainstalovaný typ bivalentního zdroje BIN 3 stup: Nastaveno z výroby POZOR! Tato nastavení se potvrdí vypnutím a opětovným zapnutím tepelného čerpadla. Zkontrolujte nastavení maximálního výkonu na ovladači (101), viz oddíl Elektrická instalace Maximální elektrický výkon. Aby byl povolen provoz přídavného elektrického topného tělesa, musí být zvolen automatický provozní režim.

27 Doporučená zapojení 25 Varianta 1 v zapojení s přídavným elektrickým topným tělesem a zásobníkem teplé vody (proměnlivá kondenzace) Připojení venkovního čidla Připojení teplotního čidla TUV Připojení VTS 11* *Příslušenství. Obrázky ukazují jak má vypadat zapojení po dokončení. Podrobné informace o provedení zapojení získáte v příslušných Návodech k použití.

28 26 Doporučená zapojení Varianta 2 v zapojení s plynovým kotlem (proměnlivá kondenzace) Princip činnosti přednostně připravuje teplou užitkovou vodu v zásobníku (VVB/ACK). Když je dosaženo požadované teploty teplé vody, přepíná přepínací ventil na topný obvod. Pokud tepelné čerpadlo nestačí udržet požadovanou teplotu na výstupu, zapíná se plynový kotel a otevře se směšovací ventil (SV). Čidlo na výstupu (FG) musí být umístěno do hlavního vedení k radiátorům. Pro tuto variantu je nutná sada příslušenství VST 11. V provozním režimu Auto je provoz plynového kotle jako doplňkového zdroje povolen v případě potřeby. Elektrické topné těleso je v provozu pokud je aktivována funkce Extra teplá voda. Upozornění!!! Plynový kotel musí být vybaven omezovačem teploty pro zamezení přetopení!!! Nastavení menu Tato varianta vyžaduje následující nastavení ovládacího menu: Menu nastavte Servisní Menu Zapojení typ, zvolit variantu 2 Menu Bival zdroj typ, nastavte Vyp Menu TUV, nastavte Zap, POZOR! Tato nastavení se potvrdí vypnutím a opětovným zapnutím tepelného čerpadla. Připojení čidel Stávající čidla výstupní teploty a teploty na vratném potrubí se odpojí od karty EBV (2). Teplotní čidlo výstupní teploty (FG) se připojí pomocí dvoužilového kabelu na svorky X4:15 a X4:16. Čidlo se umístí na hlavní výstupní potrubí za plynovým kotlem do otopné soustavy. Stávající teplotní čidlo vratné teploty (RG) se připojí pomocí dvoužilového kabelu na svorky X4:13 a X4:14. Čidlo je umístěno ve FIGHTERu 1140 z výroby.

29 Doporučená zapojení 27 Varianta 2 v zapojení s plynovým kotlem (proměnlivá kondenzace) Připojení teplotních čidel Připojení elektrického topného tělesa pro funkci Extra teplá voda Připojení plynového kotle Připojení VTS 11* Připojení čidla venkovní teploty *Příslušenství. Obrázky ukazují jak má vypadat zapojení po dokončení. Podrobné informace o provedení zapojení získáte v příslušných Návodech k instalaci jednotlivých příslušenství.

30 28 Doporučená zapojení Varianta 3 v zapojení s olejovým kotlem (proměnlivá kondenzace) Princip činnosti přednostně připravuje teplou vodu v zásobníku (VVB/ACK). Když je dosaženo požadované teploty teplé vody, přepíná přepínací ventil na topný obvod. Pokud tepelné čerpadlo nestačí udržet požadovanou teplotu na výstupu, zapíná se kotel na olejové topení a otevře se směšovací ventil (SV). Tato varianta ovládání se automaticky aktivuje, je-li instalováno čidlo kotle (PG). Čidla na výstupu (FG) a na vratné vodě (RG) musí být umístěna do hlavního vedení k radiátorům. Pro tuto variantu je nutná sada příslušenství VST 11. Nastavení menu Tato varianta vyžaduje následující nastavení ovládacího menu: Menu nastavte Servisní Menu Zapojení typ, zvolit variantu 3 Menu T kotel/aktiv ventil, zde se nastavuje teplota, kdy má začít pracovat směšovací ventil Když je zapojen též ohřívač TUV, je třeba provést i následující nastavení: Menu TUV, zvolit Zap (zapnuto). POZOR! Tato nastavení se potvrdí vypnutím a opětovným zapnutím tepelného čerpadla. Připojení čidel Stávající čidla výstupní teploty a teploty na vratném potrubí se odpojí od karty EBV (2). Teplotní čidlo výstupní teploty (FG) se připojí pomocí dvoužilového kabelu na svorky X4:15 a X4:16. Čidlo se umístí na hlavní výstupní potrubí za olejovým kotlem do otopné soustavy. Stávající teplotní čidlo vratné teploty (RG) se připojí pomocí dvoužilového kabelu na svorky X4:13 a X4:14. Čidlo se umístí na hlavní vratné potrubí z otopné soustavy.

31 Doporučená zapojení 29 Varianta 3 v zapojení s olejovým kotlem (proměnlivá kondenzace) Připojení teplotních čidel Připojení směšovacího ventilu* Svorka X6:20 uzavírá směšovací ventil. Svorka X6:21 otevírá směšovací ventil. Svorka X6:22 pracovní nula servopohonu Připojení VTS 11* Připojení olejového kotle pomocí externího pomocného relé Připojení čidla venkovní teploty Připojení elektrického topného tělesa pro funkci Extra teplá voda *Příslušenství. Obrázky ukazují jak má vypadat zapojení po dokončení. Podrobné informace o provedení zapojení získáte v příslušných Návodech k instalaci jednotlivých příslušenství.

32 30 Doporučená zapojení Varianta 4 v zapojení s jiným zdrojem tepla (pevná kondenzace) Princip činnosti přednostně připravuje teplou vodu v zásobníku (VVB/ACK). Při vytápění kotlem na pevná paliva se při stoupající teplotě vypíná tepelné čerpadlo a elektrické topné těleso prostřednictvím čidla na výstupu topné vody (FG). Při klesající teplotě se opět zapnou. Samovolné cirkulaci tepelným čerpadlem se zabraňuje zpětným ventilem (BV). Čidlo na výstupu (FG) se umísťuje do pouzdra v dvouplášťovém akumulačním zásobníku. Při pevné kondenzaci je vhodné nastavit 50 C pro minimální i maximální úroveň (s přihlédnutím na umístění čidla a průtok čerpadlem). Výstupní teplota do otopné soustavy může být řízena regulací tepelného čerpadla při použití příslušenství ESV 21. Nastavení menu Tato varianta vyžaduje následující nastavení ovládacího menu: Menu nastavte Servisní Menu Zapojení typ, zvolit var. 4 Menu Je třeba zvolit LIN 3 stup Menu TUV, zvolit Vyp POZOR! Tato nastavení se potvrdí vypnutím a opětovným zapnutím tepelného čerpadla v průběhu 30 minut. V menu 2.3. Min vyst tepl nastavit hodnotu např. 50 C. V menu 2.4 Max vyst tepl nastavit hodnotu např. 50 C. V menu Difer kompresor nastavit hodnotu 3 V menu Dif komp- bival zdroj nastavit hodnotu 2. Připojení čidel Stávající čidla výstupní teploty a teploty na vratném potrubí se odpojí od karty EBV (2). Teplotní čidlo výstupní teploty (FG) se připojí pomocí dvoužilového kabelu na svorky X4:15 a X4:16. Čidlo se umístí na hlavní výstupní potrubí za plynovým kotlem do otopné soustavy. Stávající teplotní čidlo vratné teploty (RG) se připojí pomocí dvoužilového kabelu na svorky X4:13 a X4:14. Čidlo je umístěno ve FIGHTERu 1140 z výroby.

33 Doporučená zapojení 31 Varianta 4 v zapojení s jiným zdrojem tepla (pevná kondenzace) Připojení venkovního čidla Připojení teplotních čidel Připojení topného tělesa *Příslušenství. Obrázky ukazují jak má vypadat zapojení po dokončení. Podrobné informace o provedení zapojení získáte v příslušných Návodech k instalaci jednotlivých příslušenství.

34 32 Uvedení do provozu Příprava Před uvedením do provozu zkontrolujte je-li okruh TUV, primární i sekundární okruh naplněný a dostatečně odvzdušněný. Zkontrolujte těsnost potrubí. Plnění a odvzdušnění primárního okruhu Naplnění primárního okruhu se provede tak, že v otevřené nádrži namícháme nemrznoucí směs odolávající teplotám do -15 C a připojíme plnící čerpadlo a hadice dle obrázku. Ventil na hlavním vedení mezi servisními přípoji uzavřeme. Plnění se provádí potrubím pod expanzní nádobou (NK), až tekutina z vratné hadice teče zpět. Poté se provedou následující seřízení na řídícím panelu. 1. Zkontrolujeme zda nejsou netěsnosti na primárním okruhu. 2. Připojíme plnící čerpadlo na vratné potrubí na servisní přípoje jak je znázorněno na obrázku. 3. Uzavřeme kulový ventil pod expanzní nádobou NK. 4. Uzavřeme kulový ventil mezi servisními vstupy. 5. Otevřeme ventily na servisních vstupech. 6. Zapneme plnící čerpadlo a plníme okruh do doby, kdy z vratného potrubí vytéká čistá kapalina bez příměsi vzduchu. 7. Zapneme tepelné čerpadlo.přepínač (8) přepněte na V menu zvolte Servisní. 9. V menu přepněte Elektrokotel na Zap (zapnuto). 10. V menu zvolte Zap (zapnuto). Čerpadlo primárního média je nyní v provozu společně s plnicím čerpadlem. Kapalina cirkuluje přes směšovací nádobu, až vystupuje z vratného potrubí bez příměsi vzduchu. 11. V menu zvolte Vyp (vypnuto). 12. Zastavte plnící čerpadlo a vyčistěte filtr nečistot. 13. Pak opět uveďte do chodu plnící čerpadlo a otevřete ventil mezi oběma servisními přípoji. 14. Nyní uzavřete ventil u vratné hadice. Systém natlakujte (maximálně na 3 bary) pomocí plnicího čerpadla. 15. Nyní uzavřete ventil, který je umístěn nejblíže k expanzní nádobě. 16. Vypněte plnicí čerpadlo. 17. Expanzní nádobu naplňte do 2/3 objemu nemrznoucí kapalinou. 18. Otevřete kulový ventil pod expanzní nádobou. 19. Nastavte v menu na Vyp (vypnuto). 20. Pomocí ovladače pro nastavení provozního stupně zvolte požadovaný režim. AV Uzavírací kulový ventil BK Zemní vrt JK Zemní plošný kolektor SÄV Pojistný ventil PF Filtr nečistot NK Expanzní nádoba primárního okruhu Plnění systému topného média Okruh topného média se naplní až na požadovaný tlak vodou a odvzdušní se. Vestavěný odvzdušňovací ventil primárního okruhu

35 Uvedení do provozu 33 Uvedení do provozu a kontrola 1. Přepínač (8) přepněte na stupeň 1 2. Nastavte posun topné křivky tak aby byl požadavek na vytápění. 3. V menu zvolte Servisní. 4. V menu přepněte Elektrokotel na Zap 5. Pokud chcete, aby čerpadlo primárního média pracovalo nepřetržitě po dobu 10 dní, zvolte v menu Čerp. primár 10 dní. Po 10 dnech se čerpadlo primárního média vrátí do normálního režimu provozu. 6. Zkontrolujte zda je topný i primární okruh dokonale odvzdušněn. 7. Ujistěte se, že oběhová čerpadla primárního i sekundárního okruhu jsou odvzdušněna a pomozte jim v rozběhu, je-li to nutné. 8. Přejděte na menu 5.0, Teplota primáru vratná/výstup, které ukazuje vstupní a výstupní teplotu primárního média. Přesvědčete se, že teplota odpovídá teplotě půdy, což znamená, že primární médium cirkuluje. 9. V menu přepněte Elektrokotel na Vyp. 10. Pomocí tlačítka provozního stupně zvolte jaro/podzim. 11. Nastavte posun topné křivky otočný ovladačem tak aby byl požadavek na vytápění. Kompresor nastartuje 12. U tepelných čerpadel - 12, 15, 17 zkontrolujte při startu směr rotace kompresoru. Viz oddíl kontrola rotace u FIGHTERu Po startu kompresoru přejděte na menu 5.0. Zkontrolujte teploty primárního média. Rozdíl mezi teplotami má být 2 5 C, jakmile se systém vyrovná. Větší rozdíl může být způsoben nízkým průtokem primárního média. Malý rozdíl znamená vysoký průtok primárního média. 14. Zkontrolujte hodnotu teploty Teplota výstup v menu 2.0 a teplotu Teplota vrat/max v menu 2.7. Rozdíl teplot má být při proměnlivé kondenzaci 5 10ºC, pokud tepelné čerpadlo topí bez přídavného zdroje. Vyšší rozdíl může být způsoben nízkým průtokem v topném okruhu. Výkon oběhového čerpadla je nastavitelný na hodnotu pomocí přepínače 15. Nastavte datum a čas v menu 7.1 a Vyznačte uvedení do provozu do tabulky v úvodu tohoto návodu k instalaci a obsluze. 17. Nastavte řídící systém tak, aby vyhovoval potřebám domu, viz kapitola Automatický systém vytápění. 18. Zvolte automatický provozní režim stiskem tlačítka Provozní režim Upozornění!!! Kompresor nesmí zapínat častěji než jedenkrát za 15 minut!!!

36 34 Uvedení do provozu Kontrola rotace kompresoru u FIGHTERu x400V Kompresor FIGHTERu kw 3x 400V je typu scroll. Může pracovat pouze v jednom směru rotace. Provoz v opačném směru může poškodit kompresor. Kontrola směru rotace se provede následovně: Přepněte vypínač do polohy 1 Zkontrolujte teplotu chladiva na výtlaku v menu Teplota se má zvýšit o 5 C během 60 vteřin po startu kompresoru. Pokud teplota zůstává beze změny, je směr rotace špatný. Také zvuk kompresoru je jiný při rotaci v nesprávném směru. Kontrola rotace kompresoru u FIGHTERu a 17 3x400V Kompresor FIGHTERu , 17 kw 3x 400V je typu scroll. Může pracovat pouze v jednom směru rotace. Provoz v opačném směru může poškodit kompresor. Kontrola směru rotace se provede následovně: Přepněte vypínač na 1 Vyčkejte dokud se na displeji nerozsvítí symbol kompresoru (obr) Zkontrolujte že je kompresor v chodu Pokud kompresor nepracuje a symbol kompresoru svítí, pak je sled fází nesprávný. Totéž je indikováno na monitoru sledu fází (164), viz sekce Elektrická instalace - Přepněte vypínač na 0 odpojte hlavní přívod proudu - Zaměňte dvě vstupní fáze na svorkovnici pro přívod elektřiny, X9 - Přepněte na vypínač do polohy 1 a opětovně zkontrolujte směr rotace

37 Jemné seřízení na straně topného okruhu Během počátečního období po uvedení do provozu se uvolňuje vzduch z topné vody a je nutno odvzdušnit systém. Je-li slyšet z tepelného čerpadla bublání, je zapotřebí další odvzdušnění celého systému. Po stabilizaci systému (správný tlak a odvzdušněno), může být automatické řízení nastaveno na požadované hodnoty. Jemné seřízení na straně primárního okruhu Zkontrolujte hladinu nemrznoucí směsi v expanzní nádobě (85). Jestliže hladina klesla, uzavřete ventil pod nádobou, doplňte kapalinu vrchem nádoby a opět otevřete ventil. Zvýšení tlaku se dosáhne uzavřením vstupního ventilu hlavního vedení, když pracuje oběhové čerpadlo primárního média (KBP) a expanzní nádoba (NK) je otevřena, takže kapalina je z nádoby nasávána. Uvedení do provozu 35

38 36 Ovládání Všeobecně Menu jsou uspořádána do stromové struktury. Je možné zvolit tři různé typy menu. Normální, je určeno pro potřeby běžného uživatele Rozšířené, zobrazuje všechna menu kromě servisních Servisní, zobrazuje všechna menu. Po 30 minutách po stisknutí posledního tlačítka se vrátí na předchozí úroveň menu. Změna typu menu se provádí v menu Na displeji se zobrazují informace o stavu tepelného čerpadla a elektrického topného tělesa. Za normálního stavu je na displeji zobrazeno menu 1.0. Tlačítka PLUS, MINUS a ENTER se používají k procházení systémem menu a ke změně nastavených hodnot. Tlačítko PLUS slouží k posunu na následující menu na dané úrovni a ke zvýšení hodnoty zvoleného parametru u těch menu, kde je to možné. Tlačítko MINUS slouží k posunu na předcházející menu na dané úrovni a ke snížení hodnoty zvoleného parametru u těch menu, kde je to možné. Tlačítko ENTER slouží ke zvolení podmenu daného menu, k aktivaci změny parametru a k potvrzení změny parametru. Když číslo menu končí nulou, znamená to, že obsahuje podmenu. Zámek Zámek může být aktivován v hlavních menu současným stisknutím tlačítek Plus a Mínus. Na displeji se objeví symbol klíče. Stejným způsobem se zámek deaktivuje. Rychlý přesun Pro rychlý návrat do hlavního menu z jednotlivých podmenu stiskněte: 1. Tlačítko Provozní stupeň 2. Tlačítko ENTER POZOR! Dejte pozor, abyste během této operace nepřepnuli provozní stupeň

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze MOS 0828-1 Návod k instalaci a obsluze 031223 A B C D E F G Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická

Více

V05/07. Návod k instalaci a obsluze

V05/07. Návod k instalaci a obsluze V05/07 Návod k instalaci a obsluze Všeobecně Seznámení s výrobkem....2 Tabulka nastavení...2 Popis systému Princip funkce...3 Ovládací panel Uspořádání...4 Vysvětlivky...4 Automatický systém vytápění

Více

Návod k instalaci a obsluze MOS 0647-2 FIGHTER 1330 FIGHTER 1330 LEK

Návod k instalaci a obsluze MOS 0647-2 FIGHTER 1330 FIGHTER 1330 LEK MOS 0647-2 031080 Návod k instalaci a obsluze LEK OBSAH 1 Všeobecně Informace o produktu... 2 Tabulka technických parametrů... 2 Popis systému Princip funkce... 3 Ovládací panel Náhled... 4 Vysvětlivky...

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

Návod k instalaci a obsluze F1330 031385 NIBE F1330 LEK

Návod k instalaci a obsluze F1330 031385 NIBE F1330 LEK LEK MOS 30042009 F1330 031385 Návod k instalaci a obsluze NIBE F1330 Návod k použití Všeobecně Popis systému... 3 Princip činnosti... 3 Ovládací panel Displej... 4 Přepínač... 5 Posun topné křivky...

Více

MAV 0525-3 511165 POOL 11 POOL 11

MAV 0525-3 511165 POOL 11 POOL 11 MAV 0525-3 511165 R CZ 1 Obecně je příslušenství, které slouží pro řízení režimu ohřevu bazénu tepelným čerpadlem NIBE FIGHTER 1120/ 1130 a FIGHTER 1220/ 1230 s vestavěnou elektrickou topnou spirálou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

P R O D E J N Í C E N Í K 2010

P R O D E J N Í C E N Í K 2010 P R O D E J N Í C E N Í K 2010 Š V É D S K Á T E P E L N Á Č E R P A D L A TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze A B I II III A B I II I II A B -2 0 +2 MOS 0640-2 Návod k instalaci a obsluze 511554 VVM 300 LEK 2 1 LEK LEK 5 4 3 LEK LEK Obsah Všeobecně Stručný popis výrobku... 2 Tabulka nastavení... 2 Popis systému

Více

ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY 11/2009

ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY 11/2009 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA PŘEHLED TEPELNÝCH ČERPADEL THERMIA A ZÁKLADNÍ POKYNY PRO JEJICH INSTALACI O společnosti THERMIA Společnost THERMIA byla založena roku 1923 průmyslníkem Per Anderssonem. Firma se

Více

obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com

obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com V ceníku jsou uvedeny kompletní maloobchodní ceny v Kč bez 19%DPH. Technické parametry jednotlivých produktů jsou uvedeny v informačních katalogových listech a návodech

Více

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK 2011 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA A new generation of heat pumps DESIGNED FOR EARTH PRODEJNÍ CENÍK 2011 ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA NIBE F2025 Kompaktní venkovní jednotka se scroll kompresorem, automatický dvoustupňový regulátor

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

ADEX Midi 2010 Dynamický regulátor topení

ADEX Midi 2010 Dynamický regulátor topení KTR s.r.o. KATALOGOVÝ LIST Objednací číslo: 803 U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 www.ktr-adex.cz tel. 572 633 985 APLIKACE Provedení: na stěnu ADEX Midi 2010 Dynamický regulátor topení Regulace teploty

Více

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace

Regulační technika 04-R2. Modul: Sekce: Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2. Ekvitermní regulace Modulární solární ekvitermní regulátor auromatic 620/2 Charakteristiky vybavení V základním vybavení regulátoru auromatic 620/2 lze regulovat: - kotel, pomocí rozšiřujících modulů VR 30, VR 3 a VR 32 až

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy

NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Technické údaje VFBMC148

Technické údaje VFBMC148 anfoss HP-H Zajištění vytápění a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními náklady. Velká vestavěná nádrž na 180 litrů teplé vody. Popis hlavních součástí..........................................................

Více

obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com

obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com obchodní ceník 2007 www.nibe-cz.com V ceníku jsou uvedeny kompletní maloobchodní ceny v Kč bez 19%DPH. Technické parametry jednotlivých produktů jsou uvedeny v informačních katalogových listech a návodech

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

Technické údaje. Danfoss DHP-L Zajištění vytápění a připravenost pro napojení samostatného ohřívače a zásobníku teplé vody DWH.

Technické údaje. Danfoss DHP-L Zajištění vytápění a připravenost pro napojení samostatného ohřívače a zásobníku teplé vody DWH. anfoss HP-L Zajištění vytápění a připravenost pro napojení samostatného ohřívače a zásobníku teplé vody WH. Popis hlavních součástí.......................................................... 2 Obsah dodávky.................................................................

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL skupina: příslušenství typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO VERZE: 1V0 31.05.2012 Změny a doplňky 1v0 13/06/2012 M P VERZE DATUM NÁZEV POPIS str. 2 z 14 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Návod na instalaci a údržbu CTC EcoMiniEl. Elektrokotel. CZ verze 1.1

Návod na instalaci a údržbu CTC EcoMiniEl. Elektrokotel. CZ verze 1.1 Návod na instalaci a údržbu Elektrokotel CZ verze 1.1 Obsah Obsah Obecné informace 3 Technické údaje 3 Hydraulická instalace 4 Elektrická instalace 5 Napájení 5 Jistič 5 Bezpečnostní termostat 5 Propojení

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-C TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-C TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MKING MORN LIVING POSSIL atový list HP- TPLNÁ ČRPL NOSS atový list anfoss HP- Zajištění vytápění, chlazení a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw

Tepelné čerpadlo země/voda určené pro vnitřní instalaci o topném výkonu 5,9 kw Tepelná čerpadla Logatherm WPS země/voda v kompaktním provedení a zvláštnosti Použití Tepelné čerpadlo země/voda s maximální výstupní teplotou 65 C Vnitřní provedení s regulátorem REGO 637J zařízení Je

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 Parametry regulátoru: Napájecí napětí Krytí IP Silové výstupy Maximální spínaný proud Digitální vstupy Analogové vstupy ~230V 42 8 x spínací relé 2A + 4 x přepínací relé 5A 5A

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant, pokud jsou řízeny

Více

RD ZATLOUKALOVI. www.optiheat.cz info@optiheat.cz. Investor: manželé Zatloukalovi. Zhotovitel: Nové ARBO sro

RD ZATLOUKALOVI. www.optiheat.cz info@optiheat.cz. Investor: manželé Zatloukalovi. Zhotovitel: Nové ARBO sro RD ZATLOUKALOVI Zhotovitel: Nové ARBO sro Investor: manželé Zatloukalovi www.optiheat.cz info@optiheat.cz Tepelné čerpadlo je možné připojit k jednotce VVM. TČ je pak řízen jednotkou VVM. TČ pracuje v

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -0 C. Systém ohřevu teplé

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

KALORMAX WAT Návod k obsluze a údržbě

KALORMAX WAT Návod k obsluze a údržbě KALORMAX WAT Návod k obsluze a údržbě 4heat s.r.o. Ječná 1321/29a, 621 00, Brno, Česká republika +420 513 035 275 info@4heat.cz www.4heat.cz 1. WAT topné jednotky s axiálními ventilátory jsou určeny k

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

POOL 500. Sada pro ohřev bazénu, návod pro instalaci IHB LEK

POOL 500. Sada pro ohřev bazénu, návod pro instalaci IHB LEK POOL 00 Sada pro ohřev bazénu, návod pro instalaci LEK IH - Návod pro instalaci - POOL 00 Popis Obsah dodávky POOL 00 je příslušenství, které umožňuje ohřev bazénu jednotkou VVM 00. Jednotka řídí třícestný

Více

Tepelná čerpadla země-voda a voda voda

Tepelná čerpadla země-voda a voda voda Tepelná čerpadla země-voda a voda voda Vytápění Ohřev teplé vody Řízené větrání Chlazení MADE IN SWEDEN Tepelná čerpadla NIBE systému země-voda a voda-voda S tepelným čerpadlem NIBE systému země-voda nebo

Více

1. Všeobecné informace 2. Informace o výrobku 3. Technické a energetické parametry NIBE F2300 4. Rozměry a připojení NIBE F2300

1. Všeobecné informace 2. Informace o výrobku 3. Technické a energetické parametry NIBE F2300 4. Rozměry a připojení NIBE F2300 LEK LEK VERZE CZ 1.10 VERZE CZ 1.10 SPLIT PROJEKTOVÝ PODKLAD PROJEKTOVÝ PODKLAD 11. 2011 06. 2011 SPLIT ACVM 270, AMS 10-8, 12 1 m 4 m 10 m 1 m 4 m 10 m 200 1 1 800 2 SIFON 3 1345 150 1195 150 Obsah Obsah

Více

Vitocal 222-G. 3.1 Popis výrobku

Vitocal 222-G. 3.1 Popis výrobku Vitocal -G. Popis výrobku A Plně hermetický kompresor Compliant Scroll B Sekundární čerpadlo (topná voda) C Primární čerpadlo (solanka) D Třícestný přepínací ventil Vytápění/ohřev pitné vody E Výměník

Více

Návod pro instalaci AXC 50. Příslušentví IHB CZ 1222-1 231158 LEK

Návod pro instalaci AXC 50. Příslušentví IHB CZ 1222-1 231158 LEK EK Návod pro instalaci AXC 0 Příslušentví IHB CZ - Obsah Popis Připojení potrubí Schéma zapojení Elektrické připojení Programové nastavení Schéma elektro zapojení Čerpadlo zemní vody Přídavný zdroj se

Více

Solární systémy. aurostep Solar Set 1

Solární systémy. aurostep Solar Set 1 Solární systémy aurostep Solar Set 1 Vše připraveno: aurostep Největší předností solárního systému aurostep pro přípravu teplé užitkové vody je jeho kompaktnost. Veškeré nutné prvky systému, čerpadlová

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB 1225-1 431211

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB 1225-1 431211 SCA 0 K E Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB - Návod pro instalaci - SCA 0 Obsah dodávky Popis Toto příslušenství se používá pro připojení solárního ohřevu k jednotce VVM 00. Solární ohřev

Více

PELETOVÁ KAMNA A KOTLE. Termoprodukty Schémata zapojení

PELETOVÁ KAMNA A KOTLE. Termoprodukty Schémata zapojení PELETOVÁ KAMNA A KOTLE Termoprodukty Schémata zapojení 2 Obsah Vlastnosti termoproduktů...3 Vysvětlení zkratek...4 Comfort Idro schéma zapojení I...5 Comfort Idro schéma zapojení II...7 Comfort Idro schéma

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2008 ČERPADLA

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2008 ČERPADLA MALOOBCHODNÍ CENÍK 2008 Š V É D S K Á T E P E L N Á ČERPADLA TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda, ventilační FIGHTER 100P Pro ohřev teplé vody, zásobník 225 litrů TUV. FIGHTER 410P Vytápění, ohřev TUV a řízené

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

NOVINKA. Solární čerpadlové skupiny. Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku. Úsporné řešení pro vaše topení

NOVINKA. Solární čerpadlové skupiny. Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku. Úsporné řešení pro vaše topení Solární čerpadlové skupiny Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku NOVINKA www.regulus.cz SOLÁRNÍ ČERPADLOVÉ SKUPINY Solární čerpadlová skupina CSE SOL je určena pro montáž

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry R3V-A - Ekvitermní regulátor třícestných ventilů Přístroj je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu v závislosti na venkovní teplotě (čidlo CT1), stavu prostorového termostatu (kontakt

Více

Příslušenství AGU 2.500. Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou. Kondenzační kotle model LUNA HT. Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH

Příslušenství AGU 2.500. Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou. Kondenzační kotle model LUNA HT. Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH Příslušenství AGU 2.500 Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou Kondenzační kotle model LUNA HT Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH Str. Popis příslušenství SIEMENS model AGU 2.500 3 Instalace

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Projekční podklad NIBE SMO 40

Projekční podklad NIBE SMO 40 Projekční podklad NIBE SMO 40 Řídící modul LEK PP CZ V26052014 Obsah 1 Popis řídícího modulu SMO 40... Hlavní vlastnosti... Možnosti systému s regulátorem SMO 40... Popis rozšiřujících funkcí... Příklady

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

teplou vodou. Typ BWC pojistnou skupinou Typ WW & tepelné čerpadlo voda/voda & 8,0 až 21,6 kw

teplou vodou. Typ BWC pojistnou skupinou Typ WW & tepelné čerpadlo voda/voda & 8,0 až 21,6 kw .1 Popis výrobku Tepelná čerpadla s elektrickým pohonem pro vytápění a bivalentní ohřev pitné vody v monovalentních, monoenergetických nebo v bivalentních způsobech provozu. Tepelná čerpadla země/voda

Více

PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ POL Návod k montáži a obsluze

PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ POL Návod k montáži a obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ POL 822.70 Návod k montáži a obsluze CZ_2015_8 Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technická data prostorového přístroje... 3 3. Montáž prostorového přístroje...

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Elektrický ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2009

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2009 MALOOBCHODNÍ CENÍK 2009 Š V É D S K Á T E P E L N Á ČERPADLA TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda, ventilační FIGHTER 100P Pro ohřev teplé vody, zásobník 225 litrů teplé vody. FIGHTER 410P Vytápění, ohřev teplé

Více

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN ESO. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace. Chlazení. vody

STAVEBNÍ PŘÍPRAVA NILAN ESO. Rodinné domy a byty. Aktivní rekuperace. Pasivní rekuperace. Chlazení. vody STAVEBNÍ PŘÍPRAVA Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Aktivní rekuperace Větrání Ohřev teplé vody Chlazení ELEKTRO Přepěťová ochrana Zařízení NILAN je nutné chránit proti přepětí. Přepěťovou ochranu

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Uživatelská příručka DHP-S

Uživatelská příručka DHP-S Uživatelská příručka DHP-S VUGFA148 Pokud tyto pokyny nebudou při instalaci a provozu Danfoss A/S dodržovány, nevyplývají ze záručních ustanovení žádné závazky. Danfoss A/S si vyhrazuje právo měnit detaily

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI. Zásobníkový ohřívač KOMPAKT 300 AS

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI. Zásobníkový ohřívač KOMPAKT 300 AS TEMPNER s.r.o. Smetanova 1269. 75501 Vsetín, Česká rep. Technická podpora: obchod@tempner.eu www.tempner.eu NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Zásobníkový ohřívač KOMPAKT 300 AS Popis a specifikace výrobku : KOMPAKT

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe *

Technický list. Elektrické parametry. Bivalentní zdroj. Max. výkon bivalentního zdroje při velikosti jističe * - 1/5 - Základní charakteristika Použití Popis Pracovní látka Objednací kód vytápění a příprava teplé vody tepelné čerpadlo je vybaveno směšovacím ventilem s pohonem pro zajištění dodávky otopné vody o

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

HAKL BX. Elektrický kombinovaný ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality

HAKL BX. Elektrický kombinovaný ohřívač vody. Návod k montáži a obsluze. Německý certifikát kvality HAKL BX Elektrický kombinovaný ohřívač vody Návod k montáži a obsluze Německý certifikát kvality Popis výrobku: Elektrické zásobníkové ohřívače vody modelové řady HAKL BX s extra velkým rourkovým výměníkem

Více

KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU SIT

KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU SIT Kondenzační kotle s automatikou SIT sešit KONDENZAČNÍ KOTLE S AUTOMATIKOU SIT POPIS ZAŘÍZENÍ Možnost ohřevu TV průtokový ohřev či ohřev v nepřímotopném zásobníku Provoz na zemní plyn či propan Plně automatický

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

Rozvaděč na ochranu čerpadla RED JACKET

Rozvaděč na ochranu čerpadla RED JACKET Rozvaděč na ochranu čerpadla RED JACKET Popis a návod na montáž Rozvaděč slouží jako kompletní ochrana čerpadla. Princip zapojení: Zapojení slouží k ochraně čerpadla RED JACKET. Aby nedošlo k poškození

Více

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce

Vitocal 200-G. 3.1 Popis výrobku. Stav při dodávce Vitocal 00-G. Popis výrobku A Plně hermetický kompresor Compliant Scroll B Primární čerpadlo C Kondenzátor D Výparník E Regulace tepelného čerpadla CD 0 F Malý rozdělovač s pojistnou skupinou V monovalentním

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE SIEMENS POL

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE SIEMENS POL Návod k montáži a obsluze prostorového přístroje P O L 8 2 2. 7 0 Verze návodu: 2018-05 - 1 - OBSAH NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE SIEMENS POL 822.70 1. Úvod... 3 2. Technická data prostorového

Více

Uživatelská příručka TURBO-AKU

Uživatelská příručka TURBO-AKU Uživatelská příručka TURBO-AKU Doporučený záložní zdroj: KDB-181 KCA KDB-201 KCA JT POTOS s.r.o. Telefon : +420 736 111 818 Vlachovice 166 Fax: +420 577 011 773 763 24 Email : info@potos.cz IČO: 27702898

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více