O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40"

Transkript

1 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

2 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele.. 4 Kompatibilita přístroje 4 Opravy a modifikace.. 4 Varovná slova. 5 Nebezpečí a varování a upozornění... 5 Kapitola 1 Kontrola obsahu zásilky Kapitola 2 Názvosloví a funkce Symboly a popis Přední panel Zadní a boční panely Kapitola 3 Instalace a propojen Instalace Připojení k endoskopu Připojení k videosystému Olympus (OTV-S7V, atd.) Připojení k napájecímu zdroji Kapitola 4 Kontrola Zapnutí přístroje Kontrola životnosti lampy Kontrola osvětlení Kontrola funkce náhlého přerušení světla Kontrola pohotovostního modu Kontrola modu vysoké intenzity Kontrola nastavení jasu Pohotovostní lampa Kapitola 5 Použití přístroje Doporučené videosystémy a funkce Napájecí zdroj a rozsvícení lampy. 53 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 i

3 5.3 Nastavení jasu (automatické/ruční) Po použití Kapitola 6 Výměna lampy Kdy vyměnit lampu Kapitola 7 Péče o přístroj, uskladnění a likvidace Péče o přístroj Uskladnění přístroje Likvidace lampy Kapitola 8 Odstraňování závad Průvodce odstraňováním závad Navrácení světelného zdroje k opravě 71 Dodatek Schéma systému 72 Pracovní prostředí.. 74 Transport a prostředí pro uskladnění přístroje Technické parametry. 74 ii OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

4 Nálepky a symboly Nálepky týkající se bezpečnosti jsou přilepeny na nástrojích na místech uvedených níže. Pokud nálepka chybí nebo je nečitelná, kontaktujte Olympus. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 1

5 2 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

6 Důležité informace Prostudujte před použitím Použití Tento světelný zdroj byl vyroben, aby se používal s endoskopem Olympus, videosystémem, příslušenstvím a přídatným zařízením za účelem endoskopického vyšetřování, stanovení diagnózy a endoskopického léčení. Nepoužívejte tento nástroj k jiným účelům. Instrukční příručka Tato instrukční příručka obsahuje základní informace o bezpečném a efektivním používání tohoto světelného zdroje. Před použitím si důkladně přečtěte tuto příručku a příručku každého dalšího zařízení, které budete při výkonu používat. Přístroje používejte dle návodu. Tuto a ostatní příručky uložte na bezpečném, snadno dostupném místě. Pokud máte nějaký dotaz nebo připomínku k této příručce, obraťte se na firmu Olympus. Termíny používané v této příručce Videosystém / řídící jednotka videosystému Jedná se o zařízení, které konvertuje endoskopický obraz z rigidního endoskopu, fibroskopu nebo videoskopu na video-obraz na monitoru. Videoskop Jedná se o endoskop se zabudovaným CCD v distální části endoskopu, které vám umožňuje pozorovat obraz na monitoru bez použití hlavy kamery. Modus vysoké intenzity Tento modus zabezpečuje jasnější osvětlení než modus normální intenzity. Síťový vývod ve zdi Jedná se o elektrický vývod s uzemněním. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 3

7 Kvalifikace uživatele Uživatel tohoto přístroje musí být lékař nebo zdravotník pracující pod dohledem lékaře a musí být dostatečně zacvičen v klinické endoskopické technice. Nicméně tato příručka nevysvětluje a nediskutuje o klinických endoskopických výkonech. Kompatibilita přístroje Viz Schéma systému v Dodatku, abyste se ujistili, zdali je přístroj kompatibilní s přídatným zařízením, které používáte. Použití nekompatibilního zařízení může být příčinou poranění pacienta nebo poškození zařízení. Oprava a modifikace Tento přístroj neobsahuje žádné součásti, které by byly opravitelné uživatelem. Nerozebírejte přístroj, nepokoušejte se o jakoukoliv modifikaci či opravu přístroje. Jinak může dojít k poranění pacienta nebo poškození zařízení. Potíže, které pravděpodobně nejsou následkem poruchy přístroje, můžete odstranit podle kapitoly č. 8 Odstraňování závad. Pokud ani takto nemůžete vyřešit problém, kontaktujte firmu Olympus. 4 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

8 Výstražná slova V této příručce se používají následná varovná slova: DANGER (NEBEZPEČÍ) Upozorňuje na bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci. Pokud jí nezabráníte, dojde k smrti nebo vážnému poranění. WARNING (VAROVÁNÍ) Upozorňuje na potencionálně hrozící nebezpečnou situaci. Pokud jí nezabráníte, může dojít k smrti nebo vážnému poranění. CAUTION (UPOZORNĚNÍ) Upozorňuje na potencionálně hrozící nebezpečnou situaci. Pokud jí nezabráníte, může dojít k k středně závažnému nebo lehčímu poranění. Může být také použito k upozornění na nebezpečné praktiky nebo na možné poškození zařízení. NOTE (POZNÁMKA) Upozorňuje na další pomocnou informaci. Nebezpečí, varování upozornění Následující Nebezpečí, Varování a Upozornění se uvádějí při používání tohoto přístroje. Tyto informace jsou doplňovány stejnými symboly, které jsou uváděny v každé kapitole. NEBEZPEČÍ Jakákoliv aplikovaná část kromě TYPU CF ( TYPE CF APPLIED PART ) nesmí být přikládána přímo na oblast srdce a nesmí být používána při kardiochirurgických výkonech či vyšetřeních. Svodový proud z jakékoliv aplikované části kromě TYPU CF ( TYPE CF APPLIED PART ) může být nebezpečný a zapříčinit fibrilaci komor nebo jiné závažné ovlivnění funkce srdce pacienta. Proto vždy dodržujte následující: Nikdy nepřikládejte endoskop připojený k jakékoliv aplikované části kromě typu CF ( TYPE CF APPLIED PART ) na srdeční krajinu nebo krajinu sousední. Nikdy nedopusťte, aby se endoterapeutické příslušenství nebo jiný endoskop, který je v kontaktu se srdeční krajinou ( nebo sousední krajinou ), dotýkalo endoskopu připojeného k jakékoliv aplikované části kromě části typu CF ( TYPE CF APPLIED PART ). OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 5

9 Pro aplikaci v oblasti srdeční nebo sousední používejte pouze nástroje označené nápisem TYPE CF APPLIED PART ( TYP CF APLIKOVANÝCH ČÁSTÍ ) nebo znak. Požadavky na konfiguraci systému jsou uvedeny v návodu k použití hlavy kamery nebo kabelu světlovodu. Přísně dodržujte následující opatření. Pokud tyto opatření nebudou dodrženy, můžou být jak pacient, tak i zdravotnický personál vystaveny nebezpečí elektrického šoku. Když používáte světelný zdroj k vyšetřování nemocného, nedopusťte, aby se kovové části endoskopu nebo jeho příslušenství dotýkaly kovových částí jiného systému. Tento přístroj by byl takto elektricky propojen s kovovými částmi jiných systémů a takový kontakt by znamenal nežádaný proud ( např. svodový proud ) šířící se do pacienta. Tekutiny nedávejte blízkosti jakéhokoliv elektrického zařízení. Pokud by se tekutina dostala do zařízení, ihned přestaňte přístroj používat a kontaktujte Olympus. Nepřipravujte, nekontrolujte a nepoužívejte světelný zdroj, pokud máte ruce vlhké. Nikdy nepoužívejte světelný zdroj v prostředí, kde se vyskytují zápalné látky nebo kde je vysoká koncentrace kyslíku a při používání světelného zdroje musí být veškeré zápalné plyny a tekutiny mimo prostor, kde je umístěn světelný zdroj. Jinak může dojít k explozi nebo požáru, protože přístroj není odolný explozi. 6 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

10 VAROVÁNÍ I když světlo emitované z distálního konce endoskopu je nutné k endoskopickému vyšetřování a léčení, může taktéž nepříznivě působit na živé tkáně, a to ve smyslu denaturace bílkovin tkáně jater nebo ve smyslu perforace střeva při nesprávném používání. Zkontrolujte následující: Vždy nastavte minimální požadovaný jas. Jas obrazu na videomonitoru se může lišit od aktuálního jasu. Speciálně při používání funkce elektrické clony videosystému věnujte pozornost nastavení hladiny jasu přístroje. Automatické ovládání jasu může udržovat správnou hladinu. Podrobnosti jsou uvedeny v návodu k použití videosystému. Vyšetření neprovádějte v blízkosti živé tkáně nebo nepřikládejte distální konec endoskopu k živé tkáni na delší dobu. Ujistěte se, že při přerušeném používání endoskopu je endoskop vypnut nebo nastaven do pohotovostního režimu, takže endoskop neemituje nepotřebné světlo. Pokud je při vyšetřování endoskopický obraz matný, příčinou může být adherující krev nebo sliznice k světlovodu na distálním konci endoskopu. Optimální osvětlení a bezpečný průběh vyšetření docílíte odstraněním této krve nebo sliznice. V opačném případě může dojít ke zvýšení teploty distálního konci endoskopu s následným poraněním pacienta a operatéra. Nedotýkejte se světlovodného konektoru endoskopu nebo výstupního konektoru světelného zdroje bezprostředně po odpojení endoskopu od světelného zdroje. Tyto části jsou extrémně teplé a mohou způsobit popáleniny pacientovi nebo operatérovi. Nedívejte se přímo do distálního konce endoskopu nebo do výstupního konektoru na světelném zdroji, když je světelný zdroj zapnut. Intenzivní světlo může poškodit vaše oči. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 7

11 Xenonový světelný zdroj uvolňuje značné teplo, a to vzhledem k vysoké intenzitě světla, která je nutná pro endoskopické výkony. Pokud se odpojený konec světlovodu nebo distální konec endoskopu dotýkají roušek nebo jiného zápalného materiálu, může dojít k požáru. Nikdy neumísťujte nepřipojený konec světlovodu připojeného k zapnutému světelnému zdroji na roušky nebo jiný hořlavý materiál. Nikdy nepřipusťte kontakt distálního konce endoskopu přenášejícího světlo s rouškami nebo jiným hořlavým materiálem. Pro případ poruchy nebo selhání přístroje mějte vždy připraven náhradní zdroj světla. Může dojít k interferenci tohoto výrobku s jiných zdravotnickým elektronickým zařízením, které používáte se světelným zdrojem. Před použitím se ujistěte o kompatibilitě tohoto přístroje a ostatních zařízení, která budete se světelným zdrojem používat. Přístroj nepoužívejte v prostoru, kde je silné elektromagnetické vlnění ( např. v blízkosti mikrovlnných terapeutických zařízení, magnetické rezonance, bezdrátových zařízení, krátkovlnných terapeutických zařízení, mobilních telefonů, atd. ). To by mohlo narušit chod přístroje. UPOZORNĚNÍ Nesnímejte kryt ze světelného zdroje. Mohlo by dojít k elektrickému šoku. Na stisknutí spínačů na předním panelu nepoužívejte tvrdé předměty, mohlo by dojít k poškození spínačů. Aby nedošlo k poškození elektrických kontaktů a tím k poruše přístroje, nepoužívejte při zapojování nadměrnou sílu. 8 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

12 POZNÁMKA Podle mezinárodního bezpečnostního standardu ( IEC ) je elektrické zařízení používané ve zdravotnictví klasifikováno jako: Typ CF ( přístroj může být bezpečně přiložen na jakoukoliv část těla, včetně srdce ) Typ B/BF ( přístroj může být bezpečně aplikován na jakoukoliv část těla kromě srdeční ) Na kterou část těla může být videoskop nebo elektrochirurgické příslušenství bezpečně přiloženo závisí na klasifikaci zařízení, ke kterému má být přístroj připojen. Před započetím výkonu prostudujte klasifikaci, resp. typ ( vzhledem k únikovému proudu ) každého přístroje, který budete používat. Klasifikační typy jsou jednoznačně specifikovány na přístroj a jsou uvedeny v jednotlivých návodech k použití. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 9

13 Kapitola 1 Kontrola obsahu zásilky Porovnejte všechny součásti zásilky s komponentami, které jsou zobrazeny níže. Zkontrolujte každou součást, zdali není poškozena. Pokud je nástroj poškozen, nebo chybí některá komponenta, nebo pokud máte nějaké dotazy, nepoužívejte nástroj a okamžitě kontaktujte firmu Olympus. 10 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

14 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 11

15 Kapitola 2 Názvosloví a funkce 2.1 Symboly a popis 12 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

16 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 13

17 2.2 Přední panel 1. Indikátor pro síťový spínač Indikátor svítí, když je světelný zdroj zapnut. 2. Síťový spínač Stisknutím spínače přístroj zapnete nebo vypnete. Zároveň se rozsvítí xenonová lampa. 3. Kryt konektoru Po odstranění krytu konektoru zde můžete připojit fibroskop ( BF TYP série 40/ CHF TYP série 20 ). 14 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

18 4. Výstupní konektor Konektorem se přenáší světlo do připojeného endoskopu nebo světlovodu. 5. Indikátor pro pohotovostní režim Indikátor svíží, pokud jste zvolili modus pohotovostního režimu. 6. Volič pro ovládání jasu AUTO/MANUAL Stisknutím lze zvolit AUTO (automatické) nebo MANUAL (ruční) ovládání jasu. 7. MANUAL indikátor Tento indikátor svítí, pokud jste zvolili ruční ovládání jasu (MANUAL). 8. AUTO indikátor Tento indikátor svítí, pokud jste zvolili automatické ovládání jasu (AUTO). 9. Indikátor pro ovládání jasu Tento indikátor svítí, pokud jsou dostupné ovladače jasu. 10. Ovladače jasu Stisknutím nastavíte hladinu video-jasu (v modu AUTO), nebo hladinu světla (v modu MANUAL). 11. Indikátor pro pohotovostní lampu Tento indikátor svítí, pokud je pohotovostní lampa (halogenová) v provozu a bliká, pokud je páčka spínače pro pohotovostní lampu ve středním postavení nebo pokud pohotovostní lampa nefunguje. 12. Indikátor pro hladinu jasu Tyto indikátory zobrazují aktuální hladinu jasu. 13. Volič modu intenzity Stisknutím voliče lze přepnout z modu vysoké intenzity na modus normální intenzity a opačně (pokud používáte endoskop kompatibilní s modem vysoké intenzity). 14. Indikátor pro modus vysoké intenzity Indikátor svítí, pokud jste zvolili modus vysoké intenzity. 15. Měřič životnosti lampy Měřič sčítá a zobrazuje přibližný počet hodin používání hlavní (xenonové) lampy. 16. Spínač pro pohotovostní režim Stisknutím dočasně zamezíte emisi osvětlovacího světla. Opětným stisknutím vystoupíte z pohotovostního režimu a opět dojde k produkci světla. 17. Páčka spínače pro pohotovostní lampu Když se páčka spínače nastaví do pozice EMERGENCY LAMP, tak dojde k zapnutí pohotovostní (halogenové) lampy. Když se nastaví do střední pozice, tak ani hlavní (xenonová), ani pohotovostní (halogenová) lampa se nerozsvítí. Ujistěte se, že páčka spínače je nastavena bud do pozice MAIN LAMP (hlavní lampa) nebo do pozice EMERGENCY LAMP (pohotovostní lampa). OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 15

19 2.3 Zadní a boční panely 16 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

20 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 17

21 1. VIDEO IN konektor ( Vstupní konektor pro videosystém ) Pokud je připojen videosystém, tak jas může být automaticky ovládán videosignály z videosystému. 2. SYSTEM konektor ( Systémový konektor ) Slouží k připojení externí jednotky na ovládání jasu nebo jiného nastavení. 3. VIDEO OUT konektor ( Výstupní konektor pro videosignál ) Tímto konektorem prostupuje videosignál do monitoru. 4. AC vstup K připojení AC elektrického kabelu. 5. Jističe Jističe přeruší přívod z napájecího zdroje, pokud proud procházející zařízením je vyšší než proud jmenovitý. 6. LIGHT CONT. konektor Konektor se používá k automatickému ovládání jasu, pokud je připojen k Olympus videosystému OTV-S5, OTV-S6, OTV-S7, OTV- SX nebo OTV-SX2. 7. Terminál pro ekvipolizaci napětí V případě ekvipotencionálu připojte toto zakončení k přípojnici pro ekvilizaci napětí elektrické instalace. 8. Přístupový kryt lampy Kryt se musí při výměně hlavní lampy (xenonové) otevřít. 9. Kryt Tento kryt se musí sejmout, aby bylo možno připojení držáku pro kryt konektoru. 10. Boční zábrany Chrání ventilační otvory, aby nebyly utěsněny. Taktéž brání tomu, aby zařízení nebylo položeno na bok. 18 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

22 Kapitola 3 Instalace a připojení VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Pro případ poruchy nebo selhání přístroje mějte vždy připraven jiný světelný zdroj k okamžitému použití. Vypněte síťový spínač světelného zdroje. Ujistěte se, že síťové spínače všech ostatních zařízení jsou před připojením vypnuty. Jinak může dojít k poškození zařízení. Používejte pouze světlovody, které jsou kompatibilní s přístrojem. V opačném případě může dojít k poškození nebo selhání přístroje. Světelný zdroje nevystavujte přímému slunečnímu světlu, rtg záření, radioaktivitě nebo silná elektromagnetické radiaci ( blízko mikrovlnného léčebného zdravotnického zařízení, krátkovlnného terapeutického zařízení, magnetické rezonance nebo rádiového zařízení ). Světlo by mohlo být nestabilní. Před každým použitím připravte přístroj a ostatní zařízení používaná v souvislosti s přístrojem podle Schématu systému v Dodatku. Nastudujte každý příslušný návod k použití. Zařízení instalujte a připojte podle níže uvedeného postupu: 3.1 Instalace UPOZORNĚNÍ Na světelný zdroj nepokládejte žádné zařízení kromě videosystému Olympus. Jinak může dojít k poškození zařízení. Větrací otvory světelného zdroje nesmí být blokovány přídatným zařízením. Jinak může dojít k přehřátí a poškození přístroje. Světelný zdroj umístěte horizontálně na stabilní, rovný povrch pomocí držáků nožiček ( MD-512 ). Pokud přístroj instalujete na vozík, musí mít adekvátní rozměry a pevnost. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 19

23 o Příprava měřiče životnosti lampy Ujistěte se, že jste odstranili oranžovou pásku. Pokud by páska byla připevněna, tak měřič životnosti lampy by nefungoval ( viz obr. 3.1 ). Obr OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

24 o Příprava držáku pro kryt konektoru Když používáte fibroskop ( BF TYP série 40/CHF TYP série 20 ), připevněte dodávaný držák pro kryt konektoru k přístroji ( viz obr. 3.2, 3.3 ). Vytáhněte kryt z bočního panelu přístroje. Zatlačte držák pro kryt konektoru do otvoru na bočním panelu přístroje. Obr. 3.2 Obr. 3.3 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 21

25 o Vyjmutí držáku pro kryt konektoru Pokud držák nepotřebujete, vyjměte ho z přístroje ( viz obr. 3.5 ). Vytáhněte držák pro kryt konektoru tahem za 2 níže uvedené části Obr. 3.4 Obr. 3.5 Umístěte zpět kryt na otvor v bočním panelu. Obr OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

26 3.2 Připojení k endoskopu VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Používejte pouze kompatibilní endoskop. Jinak může dojít k poranění nemocného nebo k poškození zařízení. O kompatibilním endoskopu k tomuto přístroji pojednává Schéma systému, které je uvedeno v Dodatku. Pokud je povrch endoskopu špinavý, dekontaminujte jej před připojením ke světelnému zdroji podle návodu uvedeného v návodu k použití endoskopu nebo v návodu k dekontaminaci. Jinak by mohlo dojít k poranění nemocného, poškození zařízení nebo nesprávnému osvětlení. Nedopusťte, aby se distální konec fibroskopu, videoskopu, rigidního endoskopu nebo světlovodu dostal do kontaktu s lidským tělem nebo hořlavým materiálem, jako jsou např. operační roušky. Jinak by mohlo dojít k popáleninám lidského těla nebo k požáru. Nedotýkejte se světlovodného konektoru endoskopu nebo výstupního konektoru světelného zdroje bezprostředně po odpojení endoskopu od světelného zdroje. Tyto části jsou extrémně teplé a mohou způsobit popáleniny pacientovi nebo operatérovi. Před připojením endoskopu k světelnému zdroji se ujistěte, že je úplně suchý. Pokud je vlhký ( např. po dezinfekci ), tak jej před připojením ke světelnému zdroji osušte dle k návodu použití endoskopu nebo dle návodu k dekontaminaci endoskopu. Jinak může dojít k poškození zařízení nebo nedostatečnému osvětlení. o Připojení k rigidnímu endoskopu VAROVÁNÍ Přístroj připojte v pořadí popsaném níže. Pokud připojení provedete v nesprávném pořadí, světlo emitované z distálního konce světlovodu může způsobit následující: může popálit Vás nebo pacienta může zapálit vznětlivý materiál jako jsou např. operační roušky a může tak dojít k požáru OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 23

27 1. Světlovod připojte k rigidnímu endoskopu. 2. Konektor světlovodu vsuňte do výstupního konektoru na předním panelu světelného zdroje až na doraz. ( viz obr. 3.7 ) Obr. 3.7 POZNÁMKA Pro modus vysoké intenzity jsou kompatibilní tyto světlovodné kabely: A3290/91/92/93/94/95/96/97/98 o Připojení k videoskopu Zasuňte konektor světlovodu do výstupního konektoru na předním panelu světelného zdroje až na doraz. ( viz obr. 3.8 ) Obr OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

28 POZNÁMKA Pro používání modu vysoké intenzity jsou kompatibilní následující videoskopy: LTF TYP V/V2/V3 A4940A/42A A4800A/02A/04A A50000A/02A/20A/22A o Připojení k fibroskopu ( se světlovodem jako u rigidního endoskopu ) Konektor světlovod vsuňte do výstupního konektoru na předním panelu světelného zdroje až na doraz. ( viz obr. 3.9 ) Obr. 3.9 POZNÁMKA Následující fibroskopy jsou kompatibilní pro používání modu vysoké intenzity: CHF TYP CB30L/S URF TYP P3 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 25

29 o Připojení k fibroskopu ( BF TYP série 40/CHF TYP série 20 ) 1. Zvedněte uzamykací háček krytu konektoru směrem nahoru, poté jej vytáhněte směrem k vám a takto jej vyjmete ( viz obr ). Obr Zahákněte vyjmutý kryt konektoru za držák pro kryt konektoru na bočním panelu světelného zdroje ( viz obr. 3.11, 3.12 ). Návod na připevnění držáku pro kryt konektoru je uveden v části 3.1 Instalace. Obr OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

30 Obr Vložte konektor světlovodu do výstupního konektoru na předním panelu světelného zdroje až na doraz ( viz. Obr ). Obr OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 27

31 POZNÁMKA Opětné připevnění vyjmutého krytu konektoru docílíte následovně: Vyhákněte kryt konektoru z držáku pro kryt konektoru. Přiložte orientační výběžek na vrchu krytu konektoru k zářezu na výstupním konektoru ( viz obr ). Obr Zatlačte na spodní část krytu konektoru ( viz obr ). Obr OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

32 3.3 Připojení k videosystému Olympus ( OTV-S7V, atd. ) Pro prohlížení endoskopického obrazu na TV monitoru si připravte videosystém Olympus, např. OTV-S7V. Kabel pro ovládání světla dodávaný s videosystémem Olympus připojte k LIGHT CONT. konektoru ( konektor pro automatické ovládání jasu ), který je umístěn na zadním panelu. ( viz obr ) Videosystém OTV-S5 OTV-S6 OTV-S7V OTV-SX OTV-SX2 Kabel MH-998 MAJ-586 MAJ-944 MH-487 MAJ-439 Obr OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 29

33 VAROVÁNÍ K videosystému nepřipojujte zbytečné kabely. Mohlo by dojít k poškození přístroje nebo poranění operatéra či pacienta. Videosystém Kabel pro ovládání světla BNC Olympus O * Videosystém OTV-S5, OTV-S6 OTV-S7V OTV-SX, OTV-SX2 Videosystém * O S BNC kabelem (Olympus videosystém, OTV-SE) Videosystém bez * * BNC kabelu Žádný videosystém * * O...nutný *...není nutný K zařízení nepřipojujte více než jeden videosystém v jedné době. Mohlo by dojít k poškození zařízení a poranění nemocného nebo operatéra. Pokud používáte videosystém s BNC kabely, připojte BNC kabely ke konektorů VIDEO IN/OUT, které jsou na zadním panelu světelného zdroje a vypněte modus elektricky ovládané clony videosystému. Jinak automatické ovládání jasu nebude fungovat správně a může dojít k poranění nemocného nebo operatéra. UPOZORNĚNÍ Abyste se vyhnuli poškození elektrických kontaktů a poškození přístroje, nepoužívejte nadměrnou sílu při zapojování a odpojování konektorů. Automatické ovládání jasu nemusí správně fungovat u některých videosystému jiných něž Olympus a endoskopické vyšetření a léčení může být tak znemožněno. 30 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

34 3.4 Připojení k napájecímu AC zdroji NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ Elektrický kabel připojte přímo do síťového vývodu ve zdi. Pokud by světelný zdroj nebyl správně uzemněn, mohlo by dojít k elektrickému šoku nebo k požáru. Nedopusťte, aby elektrický kabel byl vlhký. Jinak může dojít k elektrickému šoku. Ujistěte se, že síťový vývod ve zdi, ke kterému je připojen světelný zdroj, má vyšší kapacitu než je celková elektrická spotřeba všech připojených zařízení ( včetně světelného zdroje ). Pokud je kapacita nedostatečná, může dojít k požáru nebo k vypadnutí pojistek a následně k vypnutí světelného zdroje a všech ostatních přístrojů. Elektrický kabel neohýbejte, nenatahujte a nezkrucujte. Jinak by mohlo dojít k požáru, elektrickému šoku nebo poškození zařízení. Zabezpečte elektrický kabel tak, aby při výkonu nedošlo k jeho nechtěnému odpojen. Došlo by tak ke zmizení endoskopického obrazu. 1. Ujistěte se, že síťový spínač je vypnutý. Povrch síťového spínače by měl být téměř v rovině s předním panelem ( viz obr ). Obr OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 31

35 2. Elektrický kabel připojte ke vstupu na zadním panelu světelného zdroje a zástrčku elektrického kabelu do síťového vývodu ve zdi. ( obr ) Obr OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

36 Kapitola 4 Kontrola VAROVÁNÍ Před každým použitím zkontrolujte přístroj podle postupu uvedeného níže. Ostatní přístroje, které budete při výkonu používat, zkontrolujte podle příslušných návodů. Pokud máte podezření byť na nejmenší závadu, nepoužívejte přístroj a nastudujte kapitolu 8 Odstraňování závad. Pokud závada přetrvává i nadále, kontaktujte firmu Olympus. Jinak může dojít k ohrožení bezpečnosti pacienta nebo uživatele anebo může dojít k vážnějšímu poškození přístroje. Podle Schématu systému uvedeném v Dodatku, připravte přístroj a jiná zařízení, která budete současně používat. Nastudujte každý příslušný návod k použití. 4.1 Zapnutí síťového spínače Ujistěte se, že hlavní lampa (xenonová) je bezpečně připevněna. Zapněte síťový spínač a ujistěte se, že jednotka je napájena elektrickou energií, a to podle následujících příznaků. ( viz obr. 4.1 ) Zelená indikátor síťového spínače a zelené indikátory na předním panelu svítí. Motor chladícího větráku začíná pracovat. Obr. 4.1 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 33

37 POZNÁMKA Když jsou tento přístroj a řídící jednotka videosystému VISERA OTV-S7V používány s některými níže uvedenými výrobky, tak není k dispozici indikátor pro ovládání jasu a MANUAL indikátor. Hlava kamery pro OTV-S7V LTF TYP V3 A50000AA/02A/20A/22A o Pokud jednotka není napájena z elektrického zdroje V tomto případě zkontrolujte systém následovně: Ujistěte se, že elektrický kabel je dobře připojen k síťovému vývodu ve zdi a k zásuvce na světelném zdroji. Ujistěte se, že kryt přístupu k lampě je úplně uzavřen ( viz obr. 4.2 ). Jinak by nedocházelo k napájení světelného zdroje. Obr Ujistěte se, že jističe jsou v pořádku ( nejsou vypadnuté ). Pokud ano, vypněte světelný zdroj, nepoužívejte jej a okamžitě kontaktujte Olympus. Pokud ano, znovu je nastavte dle níže uvedeného postupu ( body č. 4 a 5 ). VAROVÁNÍ Jističe znovu nastavte pouze 1x. Pokud i nadále vázne přívod elektrické energie do světelného zdroje, okamžitě přístroj vypněte, odpojte elektrický kabel ze síťového vývodu ve zdi a kontaktujte firmu Olympus. Jinak může dojít k elektrickému šoku nebo požáru. 34 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

38 UPOZORNĚNÍ Když dojde k vypadnutí jističe, nezapínejte jej okamžitě. Vypněte síťový spínač a čekejte alespoň 15 vteřin a až poté znovu nastavte jističe. Jinak dojde k jejich poškození. 4. Vypněte síťový spínač a odpojte elektrický kabel ze síťového vývodu ve zdi a zatlačte na oba jističe, až uslyšíte kliknutí. ( viz obr. 4.3 ) 5. Obr. 4.3 Opět připojte elektrický kabel a zapněte síťový spínač. Ujistěte se, že světelný zdroj je zásobován elektrickou energií. Když svítí indikátor pohotovostní lampy o Když zní varovný signál Když bliká indikátor pohotovostní lampy a zní varovný signál, zkontrolujte, zdali páčka spínače pohotovostní lampy je správně nastavena do pozice pro hlavní lampu. Pokud páčka nebude v této pozici, tak xenonová lampa nebude svítit. Pokud páčka spínače pohotovostní lampy není správně nastavena, nastavte ji do této pozice. Potom po vypnutí a opětném zapnutí síťového spínače by měla xenonová lampa svítit.. Po zapnutí síťového spínače trvá asi 5 sekund, než se hlavní ( xenonová ) lampa rozsvítí. Pokud se tak nestane, vypněte síťový spínač a opět jej zapněte. Pokud ani tak nedojde k rozsvícení lampy, vyměňte ji. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 35

39 o Když varovný signál nezní Když indikátor pro pohotovostní lampu bliká, ale varovný signál nezní, může se jednat o selhání pohotovostní lampy. Přístroj již nepoužívejte a kontaktujte Olympus. 4.2 Kontrola životnosti lampy Po zapnutí světelného zdroje se jistěte, že indikátor měřiče životnosti lampy na předním panelu světelného zdroje je v pásmu mezi 0 a 500 hod ( viz obr. 4.4 ). Měřič životnosti lampy ukazuje, kolik pracovních hodin byla lampa již používaná hod. Jeden dílek je 50 hodin hod. Jeden dílek je 100 hodin. Obr. 4.4 Pokud indikátor dosáhne hodnoty 500 hod., vyměňte lampu za novou podle návodu uvedeném v kapitole 6 Výměna lampy. VAROVÁNÍ Výměnu staré lampy za novou proveďte co možná nejdříve. Stará lampa může explodovat nebo přestat fungovat při použití. Pokud dojde k explozi, kontaktujte Olympus. 36 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

40 POZNÁMKA Ujistěte se, že oranžová páska je z měřiče životnosti lampy odstraněna ( viz obr. 3.1 na str. 20 ). Jinak by měřič nepracoval. Měřič životnosti lampy nepracuje, pokud je světelný zdroj vypnut. 4.3 Kontrola osvětlení VAROVÁNÍ Nedívejte se přímo do distálního konce endoskopu nebo do výstupního konektoru světelného zdroje v době, kdy je emitováno světlo. Může dojít k poškození zraku. 1. Zapněte světelný zdroj Ujistěte se, že povrch světlovodu připojený k rigidnímu endoskopu, fibroskopu nebo videoskopu není špinavý. Zasuňte konektor světlovodu do výstupního konektoru na předním panelu světelného zdroje až na doraz. Ujistěte se, že lampa svítí a že světlo je emitováno z distálního konce endoskopu, jak je zobrazeno níže ( viz obr. 4.5 ). Obr. 4.5 Když zapnete síťový spínač, světelný zdroj automaticky rozsvítí xenonovou lampu do 5 sekund. Pokud nedojde k emitování xenonového světla, je možné, že se jedná o nesprávné přimontování lampy, nebo že je životnost lampy překročena. Vyměňte lampu podle návodu uvedeném v kapitole 6 Výměna lampy. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 37

41 Ujistěte se, že indikátor životnosti lampy bliká neustále. Pokud ne, kontaktujte Olympus. VAROVÁNÍ Detailně o otevírání a zavírání přístupového krytu lampy a výměně lampy pojednává kapitola 6 Výměna lampy. Nepokoušejte se o výměnu lampy bez prostudování této kapitoly, jinak se můžete poranit nebo můžete utrpět elektrický šok. Po výměně lampy se ujistěte, že jste nezanechali žádný cizí předmět pod krytem. Jinak by mohlo dojít k požáru nebo špatné funkci přístroje. POZNÁMKA Pokud svítí indikátor síťového spínače, ale nedochází k emisi světla z distálního konce endoskopu, příčinou může být jedna z níže uvedených možností. Příčina Lampa není zapnuta. Nastavení jasu je nastaveno na minimální hladinu. Je aktivován modus pohotovostního režimu. Řešení Opět zapněte světelný zdroj. Nastavte jas dle potřeby. Vypněte pohotovostní režim stisknutím spínače pro pohotovostní režim. 38 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

42 4.4 Kontrola funkce přerušené emise světla VAROVÁNÍ Nedívejte se přímo do distálního konce endoskopu nebo do výstupního konektoru světelného zdroje v době, kdy je emitováno světlo. Může dojít k poškození zraku. Když zpozorujete nápadnou emisi světla z výstupního konektoru po odpojení endoskopu, přestaňte používat světelný zdroj a kontaktujte Olympus. Ujistěte se, že světlo není emitováno ze světelného zdroje při následujících výkonech: Při emisi světla z endoskopu odpojte endoskop. Přes výstupní konektor světelného zdroje umístěte kus papíru a ujistěte se, že žádné světlo není emitováno ( viz obr. 4.6 ). Opět připojte endoskop a ujistěte se, že z distálního koce endoskopu je emitováno světlo ( viz obr. 4.5 ). Obr. 4.6 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 39

43 4.5 Kontrola pohotovostního režimu Účelem pohotovostního režimu je dočasně zastavit nebo přerušit výstup světla ze světelného zdroje. Tento modus používejte při výměně endoskopu nebo dočasném přerušení jeho používání. 1. Stiskněte volič nastavení ovládání jasu AUTO/MANUAL, abyste tak aktivovali ruční ovládání jasu. Rozsvítí se MANUAL indikátor ( viz obr. 4.7 ). 2. Světlovod endoskopu připojte do výstupního konektoru na světelném zdroji. 3. Stisknutím spínače pro pohotovostní režim aktivujete modus pohotovostního režimu ( viz obr. 4.7 ). 4. Ujistěte se, že se rozsvítí indikátor pro pohotovostní modus a že světlo emitované z distálního konce endoskopu se zeslabuje. 5. Pohotovostní modus zrušíte dalším stisknutím spínače pro pohotovostní režim ( viz obr. 4.7 ). 6. Ujistěte se, že indikátor pro pohotovostní režim přestane svítit a že jas světla vycházejícího z distálního konce endoskopu se postupně zvyšuje. Obr. 4.7 POZNÁMKA Nastavení na předním panelu může být během pohotovostního režimu změněno. 40 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

44 4.6 Kontrola modu vysoké intenzity Modus vysoké intenzity zkontrolujte dle níže uvedeného postupu Stiskněte volič ovládání jasu AUTO/MANUAL, abyste nastavili modus manuálního ovládání jasu ( viz obr. 4.8 ). Pomocí ovladačů jasu nastavte hladinu jasu na 0. Připojte endoskop kompatibilní pro modus vysoké intenzity k výstupnímu konektoru na světelném zdroji. 4. Stisknutím voliče modu intenzity aktivujte modus vysoké intenzity. ( viz obr. 4.8 ) 5. Ujistěte se, že indikátor pro modus vysoké intenzity se rozsvítil a z distálního konce endoskopu je emitováno jasnější světlo. 6. Stiskněte volič modu intenzity k nastavení modu normální intenzity. 7. Ujistěte se, že indikátor modu vysoké intenzity již nesvítí a že došlo k zeslabení světla emitovaného z distálního konce endoskopu. 8. Opět stiskněte volič modu intenzity a ujistěte se, že modus vysoké intenzity opět funguje. 9. Odpojte endoskop. Ujistěte se, že indikátor modu vysoké intenzity již nesvítí. 10. Opět připojte k výstupnímu konektoru na světelném zdroji endoskop kompatibilní pro modus vysoké intenzity. 11. Ujistěte,se, že indikátor pro modus vysoké intenzity opět svítí. Obr. 4.8 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 41

45 VAROVÁNÍ POZNÁMKA Pokud indikátor pro modus vysoké intenzity po odpojení endoskopu nezhasne, okamžitě ukončete používání světelného zdroje a kontaktujte Olympus. Níže uvedené endoskopy a světlovody jsou kompatibilní pro modus vysoké intenzity: Světlovod A3290/91/92/93/94/95/96/97/98 Fibroskop CHF TYP CB30L/S URF TYP P3 Videoskop LTF TYP V/V2/V3 A4940A/42A A4800A/02A/04A A50000A/02A/20A/22A Tento přístroj má paměťovou funkci pro modus intenzity, která ukládá nastavení intenzity naposledy používané při vypnutí světelného zdroje. Takže uživatel může započít příští výkon se stejným nastavením intenzity. Defaultní nastavení této funkce je normální intenzita. 4.7 Kontrola nastavení jasu Tato funkce může být kontrolována, pokud indikátor pro ovladač jasu svítí. o Zapnutí ovladače jasu ( automatické, ruční ) POZNÁMKA Když jsou tento přístroj a řídící jednotka videosystému VISERA OTV-S7V používány s některými níže uvedenými výrobky, tak není k dispozici indikátor pro ovládání jasu a MANUAL indikátor a není možné ovládat jas z tohoto přístroje. V tomto případě použijte spínač pro nastavení hladiny expozice na OTV-S7V. Viz návod k použití OTV-S7V. Hlava kamery pro OTV-S7V LTF TYP V3 A50000AA/02A/20A/22A 42 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

46 1. 2. Stiskněte volič ovládání jasu AUTO/MANUAL. Pokaždé když jej stisknete, ozve se pípnutí a dochází ke změně modu. Ujistěte se, že AUTO indikátor a MANUAL indikátor svítí střídavě při opětném voliče ( viz obr. 4.9 ). Obr. 4.9 o Manipulace s manuálním ovladačem jasu Když používáte videosystém bez BNC konektorů nebo když nepoužíváte videosystém, proveďte následující kontrolu. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Když používáte manuální ovladač jasu, nikdy nenastavujte hladinu jasu více než na minimální hladinu potřebnou k vyšetření. Pokud je světlo příliš jasné, může dojít k poškození zraku nebo k popáleninám. Když přepínáte z modu normální intenzity na modus vysoké intenzity, ujistěte se, že hladina jasu je nastavena pod 0. Jinak hladina jasu překročí hladinu potřebnou. Může dojít k poranění operatéra nebo nemocného. 1. Ujistěte se, že MANUAL indikátor svítí. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 43

47 2. Ujistěte se, že při stisknutí spínačů ovladačů jasu dojde k následujícímu ( viz obr ): Pokaždé, když je spínač stisknut, uslyšíte pípnutí a indikátor hladiny jasu se posune o jednu hladinu nahoru nebo dolů. Když držíte spínač stisknut, je slyšet následný zvuk a indikátor hladiny se pohybuje kontinuálně. Dochází ke zvýšení nebo snížení jasu dle použitého spínače. Obr POZNÁMKA Když hodnota hladiny dosáhne MAX, dalším stisknutím spínače již nedochází ke změně. Jakmile dosáhnete hodnoty MIN, dalším stisknutím spínače nedojde k žádné změně. Když není připojen endoskop, LED indikátory se mění jak uvedeno výše, ale intenzita emitovaného světla z výstupního konektoru se mění pouze lehce. To není špatnou funkcí přístroje, clona omezuje intenzitu světla, aby se předešlo poraněním a úrazům. 44 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

48 o Manipulace s automatickým ovládačem jasu Když je s přístrojem používán jeden z níže uvedených výrobků, určitě proveďte kontrolu automatického ovládání jasu. Tato funkce může být zkontrolována, když indikátor pro ovladač jasu svítí. OTV-S5 OTV-S6 OTV-SX OTV-SX2 Videosystém, který používá BNC kabel Kombinace OTV-S7V a VISERA videoskopu ( ENF TYP V, CYF TYP V, CYF TYP VA nebo HYF TYP V ) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Před odpojením videosystému od endoskopu vždy stiskněte spínač pro pohotovostní režim, aby nebylo emitováno světlo, nebo minimalizujte jas pomocí ručního ovladače jasu. Když odpojíte videosystém bez provedení jednoho z výše uvedených kroků, tak světlo může způsobit poranění očí operatéra nebo popáleniny. Další detaily se dočtete v příslušných návodech k použití rigidního endoskopu, fibroskopu nebo videoskopu a videosystému, který budete používat s touto jednotkou. Když přepínáte modus normální intenzity na modus vysoké intenzity se ujistěte, že hladina jasu je nastavena pod 0. Jinak hladina jasu překročí hladinu potřebnou. Může dojít k poranění operatéra nebo nemocného. Automatické ovládání jasu nemusí fungovat, pokud používáte některé jiné videosystémy než videosystémy Olympus a endoskopické vyšetření a léčba mohou být tak nemožné. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 45

49 POZNÁMKA Když jsou tento přístroj a řídící jednotka videosystému VISERA OTV-S7V používány s některými níže uvedenými výrobky, tak není k dispozici indikátor pro ovládání jasu a MANUAL indikátor a není možné ovládat jas z tohoto přístroje. V tomto případě použijte spínač pro nastavení hladiny expozice na OTV-S7V. Viz návod k použití OTV-S7V. Hlava kamery pro OTV-S7V LTF TYP V3 A50000AA/02A/20A/22A 1. Připojte videoadaptér k okuláru endoskopu, jak je znázorněno na obr ( není nutné, když používáte videoskopy ). Obr Stiskněte volič ovládání jasu AUTO/MANUAL a nastavte automatické ovládání jasu. 46 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

50 3. Ujistěte se, že dojde k následujícímu, pokud je vyšetřovaný objekt vzdálen od distálního konce endoskopu 5 až 60 mm ( viz obr ): Když se vzdálenost zvětšuje, emitované světlo z distálního konce endoskopu se zvětšuje. 4. Obr Ujistěte se, že dojde k následujícímu, pokud jsou ovládací spínače jasu stisknuty a distální konec endoskopu je vzdálen 30-40mm od objektu ( viz obr ): Pokaždé, když je spínač stisknut, uslyšíte pípnutí a indikátor hladiny jasu se posune o jednu hladinu nahoru nebo dolů. Když držíte spínač stisknut, je slyšet následný zvuk a indikátor hladiny se pohybuje kontinuálně. Dochází ke zvýšení nebo snížení jasu dle použitého spínače. Obr OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 47

51 POZNÁMKA Když hodnota hladiny dosáhne MAX, dalším stisknutím spínače již nedochází ke změně. Jakmile dosáhnete hodnoty MIN, další stisknutím spínače nedojde k žádné změně. Když není připojen endoskop, LED indikátory se mění jak uvedeno výše, ale intenzita emitovaného světla z výstupního konektoru se mění pouze lehce. To není špatnou funkcí přístroje, clona omezuje intenzitu světla, aby se předešlo poraněním a úrazům. 48 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

52 4.8 Pohotovostní lampa 1. Páčku spínače pohotovostní lampy nastavte do pozice EMERGENCY LAMP ( Pohotovostní lampa ) a ujistěte se, že pohotovostní lampa svítí, když je zapnutý síťový spínač. Taktéž se ujistěte, že svítí indikátor pro pohotovostní lampu. POZNÁMKA Pokud pohotovostní lampa nesvítí, i když je páčka spínače pohotovostní lampy nastavena na pohotovostní lampu a indikátor pro pohotovostní lampu bliká, tak se jedná o nefunkční pohotovostní lampu. V tomto případě okamžitě ukončete používání přístroje a kontaktujte Olympus. 2. Přesuňte páčku spínače pohotovostní lampy z pozice MAIN LAMP ( Hlavní lampa ) do pozice EMERGENCY LAMP, když xenonová lampa svítí. Xenonová lampa zhasne a pohotovostní lampa začne svítit. Ujistěte se, že indikátor pro pohotovostní lampu svítí. ( viz obr. 4.14) POZNÁMKA Pokud je páčka spínače pohotovostní lampy ponechána ve střední poloze mezi EMERGENCY LAMP a MAIN LAMP, tak indikátor pohotovostní lampy bude blikat a po chvíli se ozve varovný zvukový signál. Ujistěte se, že páčka je nastavena na EMERGENCY LAMP nebo na MAIN LAMP. Obr OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 49

53 Kapitola 5 Použití přístroje Uživatel tohoto přístroje musí být lékař nebo zdravotník pracující pod dohledem lékaře a musí být dostatečně zacvičen v klinické endoskopické technice. Tato příručka proto nevysvětluje a nediskutuje o klinických endoskopických výkonech. Pouze popisuje základní manipulaci s přístrojem a uvádí bezpečnostní opatření. VAROVÁNÍ Používejte osobní ochranné pomůcky proti nebezpečným chemikáliím a potencionálně infekčnímu materiálu. V průběhu operace noste osobní ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, maska na tvář, nepromokavé oblečení a chemicky odolné rukavice, které dobře sedí a jsou dostatečně dlouhé, aby tak chránili vaši kůži. Pokud je co nejmenší podezření na závadu světelného zdroje, okamžitě ukončete používání přístroje. Řiďte se pokyny uvedenými níže. Používání závadného světelného zdroje může způsobit poranění. Po vytažení endoskopu z pacienta řiďte se podle návodu uvedeného v kapitole 8 Vyhledávání závad. Přístroj více nepoužívejte a kontaktujte Olympus. Pokud obraz na monitoru zesvětlá nebo ztmavne při automatickém ovládání jasu, může se jednat o poruchu automatického ovládání jasu. V tomto případě zvolte modus MANUAL a nastavte správnou hladinu jasu. Endoskop připojte k připravenému jinému zdroji světla, aby byla zachována bezpečnost pacienta. 50 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

54 Pokud hlavní lampa nesvítí, nastavte páčku spínače pohotovostní lampy do pozice EMERGENCY LAMP. Připojte endoskop k připravenému jinému světelnému zdroji, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pacienta. Pohotovostní lampa poskytuje pouze minimální potřebné osvětlení pro případ urgentního zákroku, takže je nebezpečné s ní běžně operovat. Pokud je podezření na jakoukoliv nesrovnalost, připojte endoskop k jinému připravenému světelnému zdroji, aby tak byla zachována bezpečnost pacienta. Po vytažení endoskopu z pacienta postupujte podle kapitoly č. 8 Vyhledávání závad. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 51

55 5.1 Doporučené videosystémy a funkce Videosystém Doporučené funkce Modus vysoké Automatické Manuální intenzity ovládání jasu ovládání jasu Videosystém Olympus ( OTV-S5C, OTV-S6C, OTV-S7V, OTV-SX, OTV-SX2C) s kabelem O O + Na ovládání světla Videosystém s BNC + O + kabelem Videosystém bez BNC + + O kabelu Žádný videosystém + + O O...doporučované +...nedoporučované UPOZORNĚNÍ Když jsou tento přístroj a řídící jednotka videosystému VISERA OTV-S7V používány s některými níže uvedenými výrobky, tak není k dispozici indikátor pro ovládání jasu a MANUAL indikátor a není možné ovládat jas z tohoto přístroje. V tomto případě použijte spínač pro nastavení hladiny expozice na OTV-S7V. Viz návod k použití OTV-S7V. Hlava kamery pro OTV-S7V LTF TYP V3 A50000AA/02A/20A/22A Když používáte kterýkoliv z následujících endoskopů, je možné nastavit modus vysoké intenzity. Nastavte modus vysoké intenzity dle potřeby. Světlovod A3290/91/92/93/94/95/96/97/98 Fibroskop CHF TYP CB30L/S URF TYP P3 Videoskop LTF TYP V/V2/V3 A4940A/42A A4800A/02A/04A A50000A/02A/20A/22A 52 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

56 Tento přístroj má paměťovou funkci pro modus intenzity, která ukládá nastavení intenzity naposledy používané při vypnutí světelného zdroje. Takže uživatel může započít příští výkon se stejným nastavením intenzity. Defaultní nastavení této funkce je normální intenzita. 5.2 Elektrický zdroj a rozsvícení lampy VAROVÁNÍ Když zapínáte světelný zdroj, nikdy nesmí distální konec endoskopu přijít do kontaktu s pacientem,operačními rouškami nebo jiným hořlavým materiálem. Mohlo by dojít k poranění nemocného nebo k požáru. Zapněte světelný zdroj a připojte endoskop k výstupnímu konektoru na předním panelu. ( viz obr. 5.1 ) Obr. 5.1 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 53

57 5.3 Nastavení jasu ( Automatické/Manuální ) VAROVÁNÍ Když při používání přístroje je endoskopický obraz matný, může to být způsobeno adherující krví nebo sliznicí ke světlovodu na distálním konci endoskopu. Setřením krve nebo sliznice docílíte optimální osvětlení a zajistíte tak bezpečný průběh vyšetření. Jinak by došlo k vzestupu teploty na distálním konci a následnému poranění nemocného nebo operatéra. o Automatické ovládání jasu 1. Když je s přístrojem používán jeden z níže uvedených výrobků, určitě nastavte automatického ovládání jasu. OTV-S5 OTV-S6 OTV-SX OTV-SX2 Videosystém, který používá BNC kabel Kombinace OTV-S7V a VISERA videoskopu ( ENF TYP V, CYF TYP V, CYF TYP VA nebo HYF TYP V ) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Před odpojením videosystému od endoskopu vždy stiskněte spínač pro pohotovostní režim, aby nebylo emitováno světlo, nebo minimalizujte jas pomocí ručního ovladače jasu. Když odpojíte videosystém bez provedení jednoho z výše uvedených kroků, tak světlo může způsobit poranění očí operatéra nebo popáleniny. Když přepínáte modus normální intenzity na modus vysoké intenzity se ujistěte, že hladina jasu je nastavena pod 0. Jinak hladina jasu překročí hladinu potřebnou. Může dojít k poranění operatéra nebo nemocného. 54 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

58 POZNÁMKA Když jsou tento přístroj a řídící jednotka videosystému VISERA OTV-S7V používány s některými níže uvedenými výrobky, tak není k dispozici indikátor pro ovládání jasu a MANUAL indikátor a není možné ovládat jas z tohoto přístroje. V tomto případě použijte spínač pro nastavení hladiny expozice na OTV-S7V. Viz návod k použití OTV-S7V. Hlava kamery pro OTV-S7V LTF TYP V3 A50000AA/02A/20A/22A Automatické ovládání jasu zvolíte stisknutím voliče pro ovládání jasu Auto/Manual, který je na předním panelu. Hladinu jasu vhodnou pro vyšetřování nastavíte stisknutím ovladačů jasu. Standardní nastavení je 0. ( viz obr. 5.2 ) Obr. 5.2 Podle toho, jaký používáte endoskop nebo videosystém, může být nastavení příliš jasné nebo tmavé. Příslušnou hladinu jasu docílíte pomocí ovladačů jasu. Když hladina stoupá z -8 na +8, tak endoskopický obraz se stává postupně jasnějším. Stisknutím ovladačů jasu jedenkrát se změní hladina o jeden stupeň. Pokud budete spínače držet permanentně, tak se hladina bude měnit kontinuálně. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 55

59 UPOZORNĚNÍ Automatické ovládání jasu nemusí fungovat, pokud použijete jiný videosystém než Olympus a taktéž endoskopické vyšetření či léčba nemusí být proveditelné. o Automatické ovládání jasu 2. Když jsou tento přístroj a řídící jednotka videosystému VISERA OTV- S7V používány s některými níže uvedenými výrobky, tak není možné ovládat jas z tohoto přístroje. V tomto případě použijte spínač pro nastavení hladiny expozice na OTV-S7V. Viz návod k použití OTV-S7V. Hlava kamery pro OTV-S7V LTF TYP V3 A50000AA/02A/20A/22A 56 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

60 o Manuální ovládání jasu Když tento přístroj používáte s videosystémem bez BNC kabelu, nebo pokud přístroj nepoužíváte s žádným videosystémem, používejte funkci ručního ovládání jasu, VAROVÁNÍ Když používáte manuální ovladač jasu, nikdy nenastavujte hladinu jasu více než na minimální hladinu potřebnou k vyšetření. Pokud je světlo příliš jasné, může dojít k poškození zraku nebo k popáleninám Ujistěte se, že indikátor manuálního ovládání jasu na předním panelu svítí. Hladinu jasu vhodnou k vyšetření nastavíte stisknutím ovladačů jasu. ( viz obr. 5.3 ). Obr. 5.3 Stisknutím ovladače jasu jedenkrát se změní hladina o jeden stupeň. Pokud budete ovladač držet permanentně, tak se hladina bude měnit kontinuálně. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 57

61 5.4 Po použití VAROVÁNÍ Distální konec fibroskopu, videoskopu, rigidního endoskopu nebo světlovodu nesmí přijít do kontaktu s lidským tělem nebo hořlavým materiálem, jako jsou např. operační roušky. Jinak světlo může způsobit popáleniny na lidském těle nebo vznícení hořlavého materiálu. 1. Vypněte světelný zdroj. UPOZORNĚNÍ Bezprostředně po odpojení konektoru světlovodu od světelného zdroje budou kovové části teplé a mohou způsobit popáleniny. Buďte opatrní při manipulaci Odpojte světlovod, fibroskop nebo videoskop od výstupního konektoru na světelném zdroji. Pokud nebudete používat světelný zdroj delší čas, odpojte elektrický kabel. 58 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

62 Kapitola 6 Výměna lampy VAROVÁNÍ Nedotýkejte se vnitřku přístupového krytu lampy nebo lampy bezprostředně po použití. Jsou velice teplé a může dojít k popáleninám. Před výměnou lampy odpojte elektrický kabel ze síťového vývodu ve zdi. Jinak může dojít k elektrickému šoku. Při výměně lampy nenechávejte žádné předměty ( jako např. hadřík bez chuchvalců ) na vnitřku přístupového krytu lampy. Mohlo by dojít k požáru nebo poškození zařízení. Nikdy nepoužívejte lampu, kterou nedoporučuje Olympus. Jinak může dojít k poškození světelného zdroje a přídatného zařízení, k závadě na přístroji či požáru. S lampou manipulujte opatrně, abyste předešli nebezpečí exploze. Lampu nevystavujte úderům, při manipulaci s lampou nepoužívejte nadměrnou sílu a nedopusťte její poškrábání. Mohlo by dojít k prasknutí skla nebo ke zkrácení životnosti lampy z důvodu vysokého vnitřního tlaku v lampě. Když likvidujete použitou hlavní lampu, ulomte výstupkovou část na + straně lampy pomocí štípacích kleští a vypusťte vnitřní plyn ( viz obr. 6.1 ). Jinak by se sklo mohlo vzhledem k vysokému vnitřnímu tlaku v lampě rozbít. Když odstraňujete výstupkovou část na + straně lampy, noste příslušné osobní ochranné prostředky a přikryjte lampu látkou. Jinak by se výstupková část mohla kompletně rozprsknout v prostoru a poranit kole stojící lidi. Mezi ochranné pomůcky patří kryt na oči, obličejová maska a rukavice. Obr. 6.1 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 59

63 Když byla lampa před výměnou rozsvícena, tak vnitřek přístupového krytu lampy bude extrémně teplý. Lampu vyjměte až po určité době, aby lampa a tepelná jímka měly čas vychladnout. 6.1 Kdy vyměňovat lampu I když jas lampy se může lišit v závislosti na vyšetřované oblasti, lampa by měla být vyměněna brzy poté ( ještě před vypršením životnosti lampy ), co je tmavější v porovnání se stavem při prvním použití. Výměna hlavní lampy ( xenonové ) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Hexagonální klíč bezpečně uložte na zadní straně přístupového krytu lampy. Pokud by spadnul dovnitř světelného zdroje, okamžitě vypněte světelný zdroj, odpojte elektrický kabel a kontaktujte Olympus. Pokud byste světelný zdroj používali i nadále s klíčem uvnitř, mohlo by dojít k elektrickému šoku. Při výměně lampy používejte čistý hadřík bez chuchvalců, abyste otřeli zbytky tepelných pozůstatků z tepelné jímky. Pokud byste je neodstranili úplně, účinnost tepelné radiace by byla snížena a životnost lampy by se výrazně snížila. Lampu pevně vtlačte do tepelné jímky ve správné poloze. Instalujte tepelnou jímku bezpečně do světelného zdroje a utáhněte jí pevně knoflíky. Výměnu lampy proveďte podle níže uvedeného postupu. Používejte xenonovou lampu MD-631. Novou lampu Vám zabezpečí Olympus. 1. Vypněte světelný zdroj a odpojte elektrický kabel. 2. Knoflíkem přístupového krytu lampy ( a ) otáčejte proti směru hodinových ručiček a vyjměte přístupový kryt lampy. ( viz obr. 6.2 ) Vyjměte hexagonální klíč. ( viz obr. 6.3 ) 60 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

64 Obr Obr. 6.3 Po dostatečně dlouhém čase, aby vychladla lampa a tepelné jímky (a) a (b), uvolněte stahovací šroub (b) ( na straně předního panelu ) otáčením proti směru hodinových ručiček. Poté uvolněte stahovací šrouby ( c) a (d) stejným způsobem. 4. Vyjměte lampu i s připevněnými tepelnými jímkami (a) a (b). 5. Pomocí hexagonálního klíče uvolněte tři šrouby + straně lampy ( na straně tepelné jímky (b) ) a vyjměte tepelnou jímku (b). ( viz obr. 6.4) Obr. 6.4 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 61

65 6. 7. Uvolněte svorku na tepelné jímce (a) a vytáhněte lampu. ( viz. obr. 6.4 ) Čistým hadříkem bez chuchvalců setřete reziduální tepelnou složku z tepelné jímky. 8. Vyjměte novou lampu z kontejneru. 9. Prstem naneste dodávanou tepelnou složku ( pro lepší vedení tepla ) v silnější vrstvě na oblast označenou šrafovaně na - straně lampy na obr Poté vložte - stranu lampy do tepelné jímky (a) co nejdále je to možné. Aplikujte dostatečné množství tepelné složky, jinak by lampa mohla selhat po několika hodinách. Obr Naneste tepelnou složku na šrafovaně označenou oblast + povrchu lampy stejným způsobem, jak je uvedeno výše. Poté připevněte tepelnou jímku (b) na + stranu lampy. Utáhněte pevně 3 šrouby pomocí hexagonálního klíče. Vodící kolík na tepelné jímce přiřaďte k vodící jamce a utáhněte šrouby pevně. UPOZORNĚNÍ Nepoškrábejte skleněný povrch lampy. Setřete přebytečnou tepelnou složku na povrchu lampy čistým, měkkým hadříkem nebo podobným materiálem. Tepelná složka může způsobit olupování povrchové vrstvy nebo lampa může explodovat. Nedotýkejte se skleněného povrchu lampy. Otisky prstů mohou být příčinou exploze lampy. 62 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

66 11. Ujistěte se, že povrchy tepelných jímek (a) i (b) jsou paralelní a na tepelné jímce (a) utáhněte svorku ( viz obr. 6.6 ). Poté toto vše vložte do kostry pro lampu tak, aby vodící kolík byl vložen do příslušného otvoru na tepelné jímce (b) a pevně utáhněte stahovací šrouby ( c) a (d), v tomto pořadí ( viz obr. 6.7 ). UPOZORNĚNÍ Abyste předešli poškození světelného zdroje nebo požáru, ujistěte se, že strana - lampy směruje k přednímu panelu. Ujistěte se, že stahovací šrouby a svorka jsou pevně utaženy. Jinak by lampa správně nesvítila, měla by kratší životnost a mohla by explodovat. Obr. 6.6 Obr Tepelnou jímku (a) pevně připojíte utažením stahovacího šroubu (b). 13. Hexagonální klíč vložte zpět do přístupového krytu lampy. Zavřete přístupový kryt lampy a otáčejte knoflíkem krytu lampy (a) až do uzamykací pozice. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 63

67 Světelný zdroj nebude fungovat do té doby, dokud pevně nezavřete kryt a pokud neotočíte knoflík (a) krytu lampy do uzamykací polohy ( viz obr. 6.8 ). Obr Vyměňte měřič životnosti lampy na předním panelu. Vytáhněte starý měřič lampy ze světelného zdroje a vsuňte dovnitř nový ( viz obr. 6.9 ). Obr. 6.9 UPOZORNĚNÍ POZNÁMKA Měřič životnosti lampy připojte tak, aby písmena a číslice mohly být správně přečteny. Pokud jej připojíte opačně, může dojít k poškození měřiče životnosti lampy. Ujistěte se, že po připojení indikátoru na předním panelu odstraníte oranžovou pásku. Když je páska připevněna, měřič nefunguje. 64 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

68 Kapitola 7 Péče o přístroj, jeho uskladnění a likvidace 7.1 Péče o přístroj VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ K čištění síťového spínače používejte pouze suchý hadřík bez chuchvalců. Nenamáčejte jej, mohlo by tak dojít k selhání spínače nebo k elektrickému šoku. Po očištění světelného zdroje jej před použitím důkladně osušte. Jinak hrozí elektrický šok. Při čištění světelného zdroje noste vždy osobní ochranné pomůcky, jako jsou např.ochranné brýle, maska na obličej, nepromokavý oděv a chemicky odolné rukavice, které by měly dobře sedět a měly by být dostatečně dlouhé. Krev, tkáně a jiný potencionálně infekční materiál adherující ke světelnému zdroji může znamenat přenos infekce. Nečistěte výstupní konektor, jiné konektory nebo AC vstup. Jinak může dojít k jejich deformaci a ke korodování kontaktů a tak k poškození zařízení. Světelný zdroj není autoklávovatelný a nelze jej sterilizovat plynem. Mohlo by dojít k poškození zařízení. Povrch světelného zdroje nelze čistit abrazivním materiálem. Došlo by k poškrábání povrchu. Pokud dojde k ušpinění světelného zdroje, okamžitě po použití proveďte níže uvedené čištění. Pokud čištění odkládáte, organické zbytky se stanou tužšími a mohlo by být problémem přístroj dostatečně očistit. Zařízení by mělo být čištěno rutinně. 1. Vypněte světelný zdroj a odpojte elektrický kabel. 2. Pokud je zařízení ušpiněno krví nebo jiným potencionálně infekčním materiálem, nejdříve otřete větší nečistoty pomocí měkkého hadříku bez chuchvalců, navlhčeného v detergenčním roztoku. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 65

69 3. Povrch jednotky otřete měkkým hadříkem bez chuchvalců, navlhčeným v 70% ethyl nebo isopropylalkoholu - takto odstraníte prach, špínu atd. 4. Světelný zdroj osušte čistým hadříkem bez chuchvalců. 7.2 Uskladnění UPOZORNĚNÍ Světelný zdroj, lampy nebo elektrický kabel neuskladňujte v prostorech uvedených níže. Mohlo by tak dojít k poškození zařízení. Prostory vystavené vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo kde hrozí nebezpečí rozlití tekutiny. Místa vystavená přímému slunečnímu světlu, rtg záření, radioaktivitě nebo silnému elektromagnetickému působení ( např. v blízkosti mikrovlnných nebo krátkovlnných léčebných zařízení, magnetické rezonanci nebo radiozařízení ) Vypněte světelný zdroj a odpojte elektrický kabel. Veškeré přídatné zařízení odpojte od světelného zdroje Ujistěte se, že během skladování kabely nejsou příliš ohnuty nebo násilně stočeny a nepokládejte nic na tyto kabely. Zajistěte, aby světelný zdroj nebyl vystaven během skladování úderům nebo jinému mechanickému násilí. 5. Jednotku uskladněte v horizontální poloze na čistém, suchém, stabilním povrchu. 66 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

70 Kapitola 8 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Pokud je přístroj evidentně poškozen, nefunguje podle očekávání nebo naleznete nějaké jiné závady při kontrole popsané v kapitole 3 Instalace a připojení a v kapitole 4 Kontrola, přístroj nepoužívejte. Kontaktujte Olympus. Potíže, které nejsou důsledkem přímo vady přístroje, mohou být odstraněny podle části 8.1 Průvodce odstraňováním závad. Pokud potíže ani takto neodstraníte, přestaňte přístroj používat a odešlete jej k opravě do firmy Olympus. Olympus neopravuje přídatné části. Pokud jsou tyto poškozeny, kontaktujte Olympus k zakoupení nových a k jejich výměně. NEBEZPEČÍ Pokud máte podezření na závadu, světelný zdroj nikdy nepoužívejte. Jinak může dojít k fatálnímu nebo vážnému poranění pacienta světelným zdrojem, který nefunguje správně. 8.1 Průvodce odstraňováním závad Popis závady Možná příčina Řešení Není přívod Zástrčka elektrického kabelu není Zapojte zástrčku do zásuvky. elektrické energie zapojena do zásuvky. do CLV-S40 Síťový spínač je vypnut. Zapněte spínač. Jistič je vypadnutý. Znovu nastavte jistič. Přístupový kryt lampy není Zavřete jej úplně. těsně zavřen. Knoflík přístupového krytu Otáčejte knoflíkem do není uzamčen. uzamykací pozice. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 67

71 Popis závady Možná příčina Řešení Lampa nesvítí. Zástrčka elektrického kabelu Zapojte zástrčku do zásuvky. není zapojena do zásuvky. Síťový spínač je vypnut. Zapněte spínač. Jističe jsou vypadnuté. Znovu je nastavte. Přístupový kryt lampy není Zavřete jej úplně. těsně zavřen. Knoflík přístupového krytu Otáčejte knoflíkem do lampy není uzamčen. do uzamykací pozice. Páčka spínače pohotovostní Ujistěte se, že páčka je lampy je ve střední poloze. nastavena do pozice MAIN LAMP nebo EMERGENCY LAMP. Xenonová lampa není správně instalována. Instalujte lampu správně. Xenonová lampa je stará. Instalujte novou lampu. Síťový spínač byl zapnut do Vypněte síťový spínač a 15 vteřin po jho vypnutí. zapněte jej po 15 nebo více vteřinách. Z endoskopu Zástrčka elektrického kabelu Zapojte zástrčku do zásuvky. nevychází není zapojena do zásuvky. světlo. Síťový spínač je vypnut. Zapněte spínač. Jističe jsou vypadnuté. Znovu je nastavte. Přístupový kryt lampy není Zavřete jej úplně. těsně zavřen. Knoflík přístupového krytu Otáčejte knoflíkem do lampy není uzamčen. do uzamykací pozice. Páčka spínače pohotovostní Ujistěte se, že páčka je lampy je ve střední poloze. nastavena do pozice MAIN LAMP nebo EMERGENCY LAMP. Xenonová lampa není správně instalována. Instalujte lampu správně. Xenonová lampa je stará. Instalujte novou lampu. Světlovodný kabel není Připojte jej. připojen. Nastavení jasu je na Nastavte jej dle potřeby. minimální hladině. Je nastaven pohotovostní Vypněte jej. režim. Síťový spínač byl zapnut do Vypněte síťový spínač a 15 vteřin po jho vypnutí. zapněte jej po 15 nebo více vteřinách. 68 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

72 Popis závady Možná příčina Řešení Endoskop nemůže Příslušný fibroskop nebo rigidní Připojte vhodný být připojen endoskop či videoskop se fibroskop nebo rigidní k CLV-S40 nepoužívá. endoskop či videoskop. Zorné pole je Ovladač jasu je Nastavte jej dle potřeby. příliš tmavé. nesprávně nastaven. Xenonová lampa není správně Nainstalujte ji správně. nainstalována. Xenonová lampa je stará. Vyměňte ji za novou. Videosystém není správně Videosystém připojte připojen a automatický ovladač správně. jasu nefunguje. Používáte pohotovostní lampu. Nastavte páčku spínače pohotovostní lampy do pozice MAIN LAMP. Nastavení jasu je na Nastavte jej dle potřeby. minimální hladině. Je nastaven pohotovostní Vypněte jej. režim. Zorné pole je Ovladač jasu je Nastavte jej dle potřeby. příliš jasné. nesprávně nastaven. Xenonová lampa není správně Nainstalujte ji správně. nainstalována. Videosystém není správně Videosystém připojte připojen a automatický ovladač správně. jasu nefunguje. Zní zvukový Páčka spínače pro Ujistěte se, že páčka spínače alarm. pohotovostní lampu je je nastavena buď do pozice ve střední pozici. MAIN LAMP nebo do pozice EMERGENCY LAMP. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 69

73 o Přední panel a display Závada Možná příčina Řešení Nelze realizovat Síťový spínač je vypnut. Zapněte spínač. nastavení panelu Jističe jsou vypadnuté. Znovu je nastavte. Přístupový kryt lampy není Zavřete jej úplně. těsně zavřen. Knoflík přístupového krytu Otáčejte knoflíkem do lampy není uzamčen. do uzamykací pozice. Světelný zdroj používáte Používejte panel na v kombinaci s OTV-S7V OTV-S7V. a některým níže uvedenými výrobky: Hlava kamery pro OTV-S7V LTF TYP V3 A50000A/02A/20A/22A Indikátory specifikovaného Vypněte síťový spínač, nastavení se neobjevují. poté jej zapněte a pokuste se o nastavení. Síťový spínač byl zapnut do Vypněte síťový spínač a 15 vteřin po jho vypnutí. zapněte jej po 15 nebo více vteřinách. Indikátor Páčka spínače pohotovostní Ujistěte se, že páčka spínače pohotovostní lampy je ve střední poloze. je nastavena buď do pozice lampy bliká MAIN LAMP nebo do pozice ( a zní zvukový EMERGENCY LAMP. alarm ). 70 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

74 o Automatické ovládání jasu Popis závady Možná příčina Řešení Automatické Ovladač jasu je Nastavte jej správně. nastavení jasu nesprávně nastaven. nefunguje. Je nastaven pohotovostní Vypněte jej. režim. Videosystém není připojen. Připojte jej. Kabel pro ovládání světla Správně je připojte. nebo BNC kabel není správně připojen. K zadnímu panelu jsou připojeny Odpojte nepotřebné kabely. kabely, které nejsou nutné pro videosystém. Současně jsou připojeny dva Mějte připojen pouze jeden nebo více videosystémů. videosystém, nepotřebné odpojte. Zorné pole je Ovladač jasu je Natavte je dle potřeby. příliš tmavé nesprávně nastaven. nebo jasné Je nastaven pohotovostní Vypněte jej. režim. Je nastaven modus manuálního Zvolte modus automatického ovládání jasu. ovládání jasu. Videosystém není připojen. Připojte jej. Xenonová lampa není Nainstalujte jí správně. správně nainstalována. 8.2 Navrácení světelného zdroje k opravě UPOZORNĚNÍ Olympus není odpovědný za jakékoliv poranění nebo poškození, které vznikne jako důsledek opravy provedené personálem jiné firmy než je firma Olympus. Když navracíte světelný zdroj k opravě, kontaktujte Olympus. K přístroji také připojte popis poruchy nebo poškození světelného zdroje a jméno nebo telefonní číslo pracovníka ve Vašem okolí, který je nejvíce seznámen s poruchou světelného CLV-S40. Připojte také nákupní objednávku k opravě. POZNÁMKA Pokud je potřeba vyměnit příslušenství světelného zdroje ( držák na nožičky, elektrický kabel, držák pro kryt konektoru, návod k použití ), kontaktujte Olympus ohledně zakoupení nového. OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 71

75 Dodatek Schéma systému Doporučené kombinace zařízení a příslušenství, které mohou být použity s přístrojem, jsou uvedeny níže. Nové výrobky, které jsou vyvinuty po zavedení tohoto přístroje, mohou být také kompatibilní. Konzultujte firmu Olympus. VAROVÁNÍ Pokud používáte jiné kombinace přístrojů, než jsou uvedeny níže, je plná zodpovědnost na příslušném zdravotnickém zařízení. 72 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40

76 OLYMPUS XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV-S40 73

Číslo výrobku: CZ-67460

Číslo výrobku: CZ-67460 NÁVOD SACÍ VENTIL MAJ-1443 VENTIL PRO VZDUCH/VODU MAJ-1444 Číslo výrobku: CZ-67460 Verze 1.0-07/2005 Obsah i Obsah Číslo výrobku: CZ-67460 ii Obsah Důležitá informace - Prostudujte před použitím. 1 Určení

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

MLX 300W xenonový zdroj světla

MLX 300W xenonový zdroj světla MLX 300W xenonový zdroj světla Návod k použití Rev. 1.0 2 Obsah Přehled symbolů str. 4 Důležitá upozornění str. 5 Přehled str. 6 Používání str. 6 Výměna lampového modulu str. 8 Výměna pojistek str. 9 Sestavení

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více