Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54"

Transkript

1 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu

2 Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Tel Fax: Autorské právo k provoznímu návodu Autorské právo k tomuto provoznímu návodu zůstává společnosti Interroll Engineering GmbH. Provozní návod obsahuje předpisy a výkresy technického charakteru, které se nesmí ani vcelku, ani částečně rozmnožovat, šířit nebo neoprávněně využívat či sdělovat ve prospěch konkurence nebo třetích subjektů.

3 Obsah O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu Výstražná upozornění v tomto dokumentu Ostatní symboly Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určením Použití v rozporu s určením Odborný personál Nebezpečí Rozhraní k jiným zařízením Provozní režimy Informace o výrobku Popis výrobku Komponenty Rozsah dodávky Typový štítek Technické údaje Význam diod LED DIP přepínače Rozměry Transport a uložení Okolní podmínky pro přepravu a skladování Přeprava Uložení Montáž a instalace Výstražná upozornění k montáži a instalaci Výstražná upozornění k elektrické instalaci Instalace DriveControl 20/54 do dopravního systému Elektrická instalace Vstupy a výstupy Schémata zapojení Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Provoz Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění Údržba Čištění Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad Odstavení z provozu a likvidace Odstavení z provozu Likvidace Příloha Elektrické údaje přípojek Prohlášení k montáži

4 O tomto dokumentu Pokyny k použití provozního návodu Obsah tohoto provozního návodu Platnost tohoto provozního návodu Tento provozní návod je součástí výrobku Tento provozní návod obsahuje důležitá upozornění a informace o různých provozních fázích DriveControl 20/54: Transport, montáž a uvádění do provozu Bezpečný provoz, údržba, pomoc při odstraňování poruch, likvidace Příslušenství Provozní návod popisuje DriveControl 20/54 k datu jeho dodávky firmou Interroll. Pro zvláštní provedení platí dodatečně k tomuto provoznímu návodu zvláštní smluvní dohody a technické podklady. Pro bezporuchový a bezpečný provoz a pro splnění případných záručních nároků si před manipulací s DriveControl 20/54 přečtěte provozní návod, a řiďte se jeho pokyny. Provozní návod uchovávejte v blízkosti DriveControl 20/54. Provozní návod předejte každému dalšímu vlastníkovi nebo uživateli DriveControl 20/54. Za škody a provozní poruchy, které vyplývají z nedodržování tohoto provozního návodu, nepřebírá Interroll žádnou odpovědnost. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu další dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve své blízkosti naleznete na poslední straně. Výstražná upozornění v tomto dokumentu Výstražná upozornění v tomto dokumentu varují před riziky, která mohou nastat při manipulaci s DriveControl 20/54. Relevantní výstražná upozornění naleznete v kapitole viz "Bezpečnost", strana 4 a na začátku každé kapitoly. Výstražná upozornění vyjadřují tři stupně rizika. Poznáte je podle těchto signálních slov: Nebezpečí Varování Upozornění Signální slovo Nebezpečí Varování Upozornění Význam varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, má za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek smrt nebo těžký úraz. varuje před bezprostředně hrozícím nebezpečím, a pokud se mu nepředejde, může mít za následek nepatrné resp. lehké poranění. 2

5 O tomto dokumentu Struktura výstražného upozornění NEBEZPEČÍ Zde je uveden druh a zdroj hrozícího nebezpečí Zde jsou uvedeny možné následky při nedbání výstražného upozornění Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete odvrátit nebezpečí. Ostatní symboly UPOZORNĚNÍ Tato značka upozorňuje na možné věcné škody. Zde jsou uvedena opatření, kterými můžete zabránit věcným škodám. Důležité Tato značka odkazuje na nějaké bezpečnostní upozornění. Tip Tato značka odkazuje na užitečné a důležité informace. Tato značka odkazuje na postup, který se má provést. 3

6 Bezpečnost Základní bezpečnostní pokyny DriveControl 20/54 je sestrojena podle aktuálního stavu techniky a je dodávána jako provozně bezpečná, přesto mohou při použití vzniknout rizika: Rizika úrazu nebo ohrožení života uživatele nebo třetích osob Negativní ovlivnění DriveControl a jiných situací. Důležité Při nerespektování upozornění v tomto provozním návodu může dojít k životu nebezpečným úrazům. Před zahájením práce s DriveControl si přečtěte celý provozní návod, a řiďte se jeho bezpečnostními pokyny. Práci s DriveControl smí vykonávat pouze vyškolený personál. Při práci s DriveControl uchovávejte vždy provozní návod v blízkosti pracoviště, abyste do něj mohli případně rychle nahlédnout. Vždy dodržujte platné národní bezpečnostní předpisy. Pokud budete mít po přečtení provozního návodu ještě nějaké dotazy, obraťte se na zákaznický servis Interroll. Kontaktní osoby ve Vaší blízkosti naleznete na poslední straně. Použití v souladu s určením DriveControl 20/54 ize používat výhradně v průmyslových aplikacích a v průmyslovém prostředí pro řízení RollerDrive EC310. Musí být integrován do dopravní jednotky, příp. do dopravního zařízení. Všechny jiné druhy použití se považují za použití, které není v souladu s určením. Svévolné změny, které omezují bezpečnost produktu, jsou nepřípustné. DriveControl 20/54 se smí provozovat jen ve stanovených výkonnostních mezích. Použití v rozporu s určením Pro jiné použití, které není v souladu s použitím určeným pro DriveControl 20/54, je vyžadován souhlas firmy Interroll. Odborný personál Odborný personál tvoří osoby, které si přečtou provozní návod, pochopí ho a dokáží odborně provádět práce se zohledněním národních předpisů. Práci s DriveControl smí vykonávat pouze vyškolený personál, který musí při práci respektovat tyto dokumenty: příslušné návody a výkresy, bezpečnostní pokyny provozního návodu, předpisy a ustanovení, platné speciálně pro toto zařízení, národní nebo místní předpisy a ustanovení o bezpečnosti práce a úrazové prevenci. 4

7 Bezpečnost Nebezpečí Důležité Zde naleznete informace o různých druzích rizik nebo škod, které se mohou vyskytnout v souvislosti s provozem DriveControl 20/54. Poškození zdraví Elektrická energie Pracovní prostředí Poruchy při provozu Údržba Neúmyslný rozběh motoru Údržbářské a opravářské práce na zařízení nechte provádět jen od autorizovaného odborného personálu při dodržování platných předpisů. Před použitím DriveControl se ujistěte, že se v blízkosti dopravníku nezdržují žádné nepovolané osoby. DriveControl pohánějte pouze řídicími napětími, která vyhovují požadavkům EN , PELV. Instalační práce a práce při údržbě provádějte jen ve stavu bez napětí. Zajistěte, aby nemohl být přístroj neúmyslně zapnutý. DriveControl nepoužívejte v prostředí ohroženém výbuchem. Z pracovní oblasti odstraňte nepotřebný materiál a předměty. Pravidelně DriveControl kontrolujte, zda nemá viditelné škody. Při výskytu kouře zařízení okamžitě vypněte a zajistěte proti neúmyslnému spuštění. Neprodleně kontaktujte odborný personál, aby zjistil příčinu poruchy. Jelikož jde o bezúdržbový výrobek, postačí pravidelná kontrola DriveControl zda nemá viditelné škody a zda jsou šrouby a kabely pevně utažené. Pozor při instalaci nebo údržbě DriveControl 20/54 a při vyhledávání závad, protože by mohlo nedopatřením dojít k signálu Start a tak k neúmyslnému spuštění připojeného motoru. Rozhraní k jiným zařízením V případě začlenění DriveControl do dopravního zařízení se mohou vyskytovat nebezpečná místa. Tato nebezpečí nejsou součástí tohoto návodu k použití a musejí se analyzovat při vývoji, instalaci a uvedení dopravního zařízení do provozu. Po začlenění DriveControl do dopravního zařízení je nutno před zapnutím dopravníku zkontrolovat celou linku, zda případně nevznikla nová nebezpečná místa. 5

8 Bezpečnost Provozní režimy Normální provoz Zvláštní provoz Provoz v zabudovaném stavu u koncového zákazníka jako součást v dopravníku v celé lince. Všechny ty provozní režimy, které jsou nezbytné k zajištění a udržení bezpečného normálního provozu. Zvláštní provozní režim Vysvětlivka Poznámka Transport/Skladování Nakládání a vykládání, transport a - skladování Montáž/Uvádění do provozu Montáž u koncového zákazníka a V bezproudovém stavu provedení zkušebního běhu Čištění Vnější čištění V bezproudovém stavu Údržba/Opravy Seznam údržbářských a servisních V bezproudovém stavu prací Hledání poruch Hledání poruch v případě chyby V bezproudovém stavu Odstraňování poruch Odstranění poruchy V bezproudovém stavu Odstavení z provozu Demontáž z dopravníku V bezproudovém stavu Likvidace Likvidace DriveControl a balení - 6

9 Informace o výrobku Popis výrobku DriveControl 20/54 je určen k tomu, aby řídil rychlost a směr otáčení RollerDrive EC310. Funkce Generátorové brzdění: Při brzdění působí motor RollerDrive jako generátor a vrací energii do zdroje napětí. DriveControl je vybaven obvodem brzdového střídače, aby se DC napětí na straně přípoje omezilo na bezpečnou úroveň. Diagnostika: LED informují o provozním stavu DriveControl a RollerDrive a rovněž o provozním napětí (viz "Význam diod LED", strana 11). Navíc může být vydáván chybový signál. Regenerace energie Tepelná ochrana Jestliže se rychlost otáčejícího se RollerDrive náhle sníží (na př. odnětím nebo redukcí signálu start na DriveControl), otáčí serollerdrive krátkodobě dál (v závislosti na hmotnosti zastavovaného dopravovaného materiálu) a funguje tak jako generátor. Tím vytvořené napětí zvyšuje napájecí napětírollerdrive. Toto zvýšené napětí se částečně přivádí do DC sítě (do maximálně 30 V) a částečně se pomocí odporu brzdového střídače mění na DriveControl na teplo. Vrácená energie je k dispozici jiným spotřebičům. Čím přesněji se dodrží 24 V v napájení napětím, tím větší je napěťové okno, v němž se může energie vracet do DC sítě. Odpor brzdového střídače je sledován teplotně. Jestliže se určitými vlastnostmi aplikace (na př. vysoká hmotnost nebo vysoká rychlost dopravy) odpor brzdového střídače připojuje příliš často, odpojí se DriveControl, když je příliš horký (cca 90 C / 194 F, měřeno uvnitř). Když je tepelná ochrana aktivní, zobrazuje se to pomocí LED a není už vysílán signál Start do RollerDrive. Když se DriveControl ochladí, RollerDrive opět automaticky naběhne, když dostane signál Start. Ochlazení probíhá rychleji, když je DriveControl namontován na rovnou plochu, nejlépe na kov. UPOZORNĚNÍ Závada DriveControl v důsledku přehřátí Neprovádějte reset napětí, dokud je tepelná ochrana aktivní. Blokovací čas pro změny signálu Následující signály jsou pro zaručení funkce při impulsně nestabilní a kolísající úrovni chráněny pomocí firmware. To znamená, že po změně signálu se další změna signálu zpracovává až po 20 ms. Přepínač DIPSPEED A, SPEED B, SPEED C, SPEED D, DIR Vstupy RollerDrive chyby, SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR 7

10 Informace o výrobku Nastavení rychlosti Rychlost RollerDrive se může nastavit pomocí DriveControl dvěma způsoby: interně pomocí čtyř DIP přepínačů v 15 stupních (použije se přednostně a umožňuje jemnější odstupňování) externě pomocí tří digitálních vstupů v 8 stupních (změny rychlosti jsou možné i při probíhajícím provozu, čímž se dá pomocí odpovídajícího osazení kabely z SPS realizovat kvazi funkce rampy). Toto nastavení rychlosti změní DriveControl na analogové řídicí napětí, které RollerDrive vyhodnotí jako zadanou požadovanou hodnotu. Tato zadaná požadovaná hodnota nezávisí na převodovce RollerDrive a jejím průměru. Nastavení rychlosti viz "Provoz", strana 24. Chování RollerDrive při zrychlení a brzdění je určováno jeho vlastním momentem setrvačnosti, použitou převodovkou, rychlostí dopravníku, momentem setrvačnosti připojených dopravních válečků, zvoleným hnacím médiem a přepravovanou hmotností. 8

11 Informace o výrobku Komponenty DriveControl 20 1 Připojení RollerDrive 2 Připojení zdroje napětí 3 Upevňovací závěs s vyvrtaným otvorem pro šroub se zápustnou hlavou 4 LED červená a zelená 5 Označovač (měnitelný) 6 Krytí pro DIP spínač 7 Připojení zdroje napětí 8 Připojení vstupy/výstupy 9 Typový štítek DriveControl 54 1 Připojení RollerDrive 2 Upevňovací otvory 3 LED červená a zelená 4 Průchodka k připojení vstupů/ výstupů 5 Průchodka k připojení zdroje napětí 6 Krytí pro DIP spínač a pro přípojné svorky zdroje napětí a vstupy/ výstupy; typový štítek 7 Označovač (měnitelný) Detailní popis přípojů viz "Vstupy a výstupy", strana 18 násl. 9

12 Informace o výrobku Rozsah dodávky DriveControl 20 DriveControl 54 V rozsahu dodávky DriveControl 20 jsou obsaženy následující díly: DriveControl protikonektor napájení napětím (WAGO /xxx-xxx) protikonektor vstupy/výstupy (WAGO /xxx-xxx) pomocný nástroj protikonektor zdroje napětí (černý) pomocný nástroj protikonektor vstupy/výstupy (žlutý) V rozsahu dodávky DriveControl 54 jsou obsaženy následující díly: DriveControl Typový štítek Údaje na typovém štítku slouží k identifikaci DriveControl. DriveControl for RollerDrive 06/10 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX DriveControl 20 1 Výrobce 2 Název výrobku 3 Týden/rok výroby 4 Adresa výrobce 5 Číslo výrobku 6 Sériové číslo /10 XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX DriveControl 54 1 Číslo výrobku 2 Týden/rok výroby 3 Adresa výrobce 4 Sériové číslo 10

13 Informace o výrobku Technické údaje Jmenovité napětí 24 V DC Napěťový rozsah 19 až 26 V DC (ochrana před přepólováním do 30 V) Odběr proudu s RollerDrive: až do 5 A bez RollerDrive: 0,5 A Třída ochrany DriveControl 20: IP20 DriveControl 54: IP54 Chlazení Konvekce Přípustná okolní teplota v provozu Přípustná vzdušná vlhkost Výška instalace nad mořem DriveControl 20: 0 C až 40 C (32 F až 104 F) DriveControl 54: -28 C až 40 C (-18 F až 104 F) 5 až 95 %, orosení/kondenzace nepřípustné max m (max ft) Význam diod LED LED informují o provozním stavu DriveControl a RollerDrive a rovněž o provozním napětí. Zelená LED Červená LED Význam ZAP nesvítí DriveControl je připravena k provozu bliká nesvítí RollerDrive běží / aktivuje se nesvítí ZAP Pojistka v DriveControl vadná nesvítí ZAP ZAP bliká pomalu 1) bliká pomalu 1) bliká rychle 2) Provozní napětí je příliš nízké je aktivní RollerDrive- ERROR nebo RollerDrive není připojený Vypnutí z důvodu nadměrné teploty odporu střídače Provozní napětí 19 až 26 V 19 až 26 V pod 18 V 19 až 26 V 1) LED bliká pomalu = 0,5 s ZAP - 1,5 s VYP 2) LED bliká rychle = 0,5 s ZAP - 0,5 s VYP 11

14 Informace o výrobku DIP přepínače Pomocí DIP přepínačů se může volit rychlost a směr dopravy. Při expedici jsou DIP přepínače DIR a rezerva zapnuté na OFF a DIP přepínače SPEED A, B, C, D na ON. DIP přepínače ON OFF DIR SPEED A, B, C, D Rezerva Směr otáčení RollerDrive ve směru hodinových ručiček (z pohledu od přípojného kabelu) * Nastavení rychlosti (viz "Provoz", strana 24) neobsazeno * Směr otáčení se otočí, když se zapne vstup DIR. Směr otáčení RollerDrive proti směru hodinových ručiček (z pohledu od přípojného kabelu) * DIP přepínače na DriveControl 20 DIP přepínače na DriveControl 54 1 DIR 2 SPEED A 3 SPEED B 4 SPEED C 5 SPEED D 6 Rezerva 12

15 Informace o výrobku Rozměry ,5 55 6,5 Ø ,5 24 DriveControl Ø 4, ,29 DriveControl 54 13

16 Transport a uložení Okolní podmínky pro přepravu a skladování Přípustná okolní teplota -40 C až 85 C (-40 F až 185 F) Přípustná relativní vlhkost vzduchu 5 až 95 % Orosení/Kondenzace nejsou přípustné. Přeprava Každý DriveControl je jednotlivě balen v krabici. Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Před transportem zkontroluje, zda jsoudrivecontrolkrabice správně upevněné. Při transportu se vyhněte silným nárazům. Po transportu zkontrolujte každý DriveControl, zda není viditelně poškozen (protikonektor, pomocné nástroje) (viz "Rozsah dodávky", strana 10). Pokud zjistíte poškození, vyfotografujte poškozené části. V případě poškození při transportu informujte neprodleně dopravce a Interroll, abyste neztratili nároky na náhradu škody. Řídicí kartadrivecontrol nevystavujte silnému kolísání teplot, mohlo by to vést k vytváření kondenzátu. Uložení POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného transportu Transport nechte provést jen autorizovaným personálem. Dbejte následujících pokynů. POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku neodborného uložení Na sebe stohujte maximálně čtyři krabice. Po uložení zkontrolujte každý DriveControl, zda není viditelně poškozen. 14

17 Montáž a instalace Výstražná upozornění k montáži a instalaci UPOZORNĚNÍ Nebezpečí věcných škod, které mohou způsobit poruchu nebo zkrácenou životnost Dbejte následujících pokynů. Abyste zabránili vnitřnímu poškození, nenechte DriveControl spadnout nebo jej nepoužívejte neodborně. Před montáží zkontrolujte každý DriveControl, zda není viditelně poškozen. Výstražná upozornění k elektrické instalaci UPOZORNĚNÍ Poškození DriveControl Dbejte následujících bezpečnostních pokynů. Elektrickou instalaci nechte provést jen autorizovaným personálem. Před instalací, odstraněním nebo zapojením DriveControl ji odpojte od napětí. Zajistěte, aby se na přípojky nebo kryt nemohla dostat nebezpečná napětí, ani v případě chyby. RollerDrive resp. DriveControl nikdy neprovozujte se střídavým proudem, mohlo by to způsobit neopravitelné poškození přístroje. Připojení, resp. vedení země, nepoužívejte jako ochranný vodič (PE). Motorový konektor nevystavuje příliš velkému zatížení v tahu resp. tlaku. Při ohnutí kabelu u konektoru by mohla být poškozena izolace kabelu a mohlo by to způsobit poruchu DriveControl nebo RollerDrive. Zajistěte, že stávající elektroinstalace nemají rušivé vlivy na DriveControl nebo na RollerDrive. Používejte pouze takové kabely, které jsou pro konkrétní podmínky použití vhodně dimenzovány. Zajistěte, aby proudové zatížení jednotlivých svorek, resp. svorkovnic nepřesáhlo 10 A. Zajistěte, aby zdroj napětí napájející DriveControl, dodával jmenovité stejnosměrné napětí 24 V s maximální odchylkou ±8 %. Zajistěte, aby RollerDrive, DriveControl a zdroj napětí byly s rámem dopravníku nebo podpěrnou konstrukcí spojeny tak, aby byly správně uzemněny. Neodborné uzemnění může způsobit statický náboj, což může mít za následek poruchu nebo předčasný výpadek motoru nebo DriveControl. Používejte pouze uvedený protikonektor (viz "Vstupy a výstupy", strana 18) a přiložený pomocný nástroj. Provozní napětí připojte teprve tehdy, jestliže jsou připojeny vodiče. 15

18 Montáž a instalace Instalace DriveControl 20/54 do dopravního systému Vyhledejte rovnou plochu, na kterou se má DriveControl namontovat. DriveControl použijte jako šablonu a označte střed obou montážních otvorů. Vzdálenost mezi montážními otvory viz "Rozměry", strana 13. Na značkách vyvrtejte dva montážní otvory o ø 5,6-6 mm (0,22-0,24 in). Přišroubujte DriveControl. Zajistěte, aby v tělese nedocházelo k žádným zkroucením. Elektrická instalace Tip DriveControl je vybaven interní, nevyměnitelnou pojistkou, která slouží výhradně k ochraně zařízení.. Ochranu napájecích vedení musí zajistit provozovatel. DriveControl 20 Potřebná vedení: Připojení Vstupy/ výstupy Průřez vodiče jemná lanka: 0,08 do 0,5 mm 2 (AWG 28 do 21) jemná lanka s objímkou konce žil: 0,25 do 0,34 mm 2 (AWG 24 do 22) Odizolovaná délka: 5 do 6 mm (0,2 do 0,24 in) Zdroj napětí jemná lanka, H05(07) V-K: 1,5 mm 2 (AWG 16) (volitelně s objímkou konce žil podle DIN 46228/1) Odizolovaná délka: 6 do 7 mm (0,24 do 0,27 in) Konce žil připravte podle doporučení výrobce kontaktů. Vedení vstupů/výstupů zasuňte s pomocí žlutého pomocného nástroje do protikonektoru (viz "Vstupy a výstupy", strana 18). Vodiče zdroje napájení zasuňte pomocí černého pomocného nástroje do protikonektoru. Protikonektor zasuňte do DriveControl. Případně nastavte DIP spínače podle požadavků (viz "Provoz", strana 24). KonektorRollerDrive zasuňte tak, aby se u DriveControl dal přečíst nápis "RD" a na konektoru směřoval nápis "EC310" dozadu, takže se nedá přečíst. 16

19 Montáž a instalace DriveControl 54 Potřebná vedení: Připojení Vstupy/ výstupy Vedení jemná lanka: 0,08 do 0,5 mm 2 (AWG 28 do 21) jemná lanka s objímkou konce žil: 0,25 mm 2 (AWG 24) Odizolovaná délka: 5 do 6 mm (0,2 do 0,24 in) Zdroj napětí jemná lanka, H05(07) V-K: 1,5 mm 2 (AWG 16) (volitelně s objímkou konce žil podle DIN 46228/1) AWG: 16 Odizolovaná délka: 8 mm (0,31 in) Konce žil připravte podle doporučení výrobce kontaktů. Oba šrouby žlutého krytu přípojného obvodu uvolněte. Kabelové průchodky k přípojnému obvodu otevřete podle použitých kabelů. Protáhněte kabel. Připojte vedení pro vstupy a výstupy (vstupy a výstupy viz "DriveControl 54", strana 19). K tomu posuňte bílý běžec doprava (ve směru kabelové průchodky), zaveďte vodič a běžec posuňte zpět. Připojte vedení pro provozní napětí (přípoje viz "DriveControl 54", strana 19). K tomu stlačte bílé tlačítko dolů a zaveďte vodič. Vytvořte odlehčení od tahu. Případně nastavte DIP spínače podle požadavků (viz "Provoz", strana 24). Připojte kryt a oba šrouby pevně přišroubujte. Přípojný obvod opticky zkontrolujte, aby bylo zajištěno, že je zaručena třída krytí IP54. Konektor RollerDrive zasuňte tak, aby se u DriveControl dal přečíst nápis "RD" a na konektoru směřoval nápis "EC310" dozadu, takže se nedá přečíst. 17

20 Montáž a instalace Vstupy a výstupy DriveControl 20 Připojení RollerDrive: 8 mm Snap-in, 5pólový, obsazení kontaktů podle DIN EN V DC 2 Výstup směr otáčení 3 Kostra 4 Vstup chyby 5 Výstup rychlost Připojení zdroje napětí Protikonektor: WAGO /xxx-xxx V DC 2 GND (Kostra) Tip Připojení napájení napětím je provedeno dvojitě, aby bylo možné připojit napájení napětím ze strany, která je pro instalaci technicky výhodnější. Oba přípoje jsou interně přímo navzájem spojeny. Napájení napětím může být provedeno pomocí DriveControl tak, aby mohly být spojeny maximálně dva DriveControl za sebou. Připojení vstupy/výstupy Protikonektor: WAGO /xxx-xxx 1 COMMON GND (Společná signálová zem) 2 24 V EXT (Zdroj napětí pro signál ERROR) 3 ERROR (Výstup pro chyby) 4 DIR (Směr otáčení) 5 SPEED C (Vstup pro nastavení rychlosti) 6 SPEED B (Vstup pro nastavení rychlosti) 7 SPEED A (Vstup pro nastavení rychlosti) 18

21 Montáž a instalace DriveControl 54 Připojení RollerDrive: 8 mm Snap-in, 5pólový, obsazení kontaktů podle DIN EN V DC 2 Výstup směr otáčení 3 Kostra 4 Vstup chyby 5 Výstup rychlost Připojení vstupy/výstupy 1 COMMON GND (Společná signálová zem) 2 24 V EXT (Zdroj napětí pro signál ERROR) 3 ERROR (Výstup pro chyby) 4 DIR (Směr otáčení) 5 SPEED C (Vstup pro nastavení rychlosti) 6 SPEED B (Vstup pro nastavení rychlosti) 7 SPEED A (Vstup pro nastavení rychlosti) Připojení zdroje napětí 1 GND (Kostra) V DC 3 GND (Kostra) V DC Tip Připojení zdroje napětí je provedeno dvojnásobně. Oba přípoje jsou interně přímo navzájem spojeny. Napájení napětím může být provedeno pomocí DriveControl tak, aby mohly být spojeny maximálně dva DriveControl za sebou. Elektrické údaje jednotlivých přípojů jsou uvedeny v dodatku (viz "Elektrické údaje přípojek", strana 29). 19

22 Montáž a instalace Schémata zapojení Signály SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR aerror jsou plně galvanicky odpojeny od provozního napětí pomocí optoelektronických spojovacích členů. Výstupní signálerror potřebuje navíc externí napětí 24 V EXT. Společné uzemnění signálů SPEED A, SPEED B, SPEED C, DIR aerror je COMMON GND. Není-li galvanické odpojení potřebné, mohou se přípoje 24 V (napájení napětím) spojit s 24 V EXT (vstupy/výstupy) a GND (napájení napětím) scommon GND (vstupy/výstupy). Základní zapojení A GND +24V +24V GND DriveControl A SPEED B C DIR Common GND 24 V EXT ERROR ERROR + 24 V EXT - 1 Provozní napětí síťového dílu (vodič 1,5 mm 2, AWG 16) 2 Další DriveControl (vodič 1,5 mm 2, AWG 16) Tip Čárkovaná vedení se použijí pouze tehdy, když není potřebné galvanické odpojení mezi vstupy/výstupy a provozním napětím. 20

23 Montáž a instalace Minimální vybavení vodiči + - GND +24V +24V GND DriveControl SPEED A B C DIR Common GND 24 V EXT ERROR 1 Provozní napětí síťového dílu (vodič 1,5 mm 2, AWG 16) Tip Toto zapojení umožňuje zadání požadovaných hodnot pro počet otáček a směr otáčení pomocí interních DIP spínačů. Chybový signál se nepoužije, chyby jsou zobrazovány pouze červenou LED. Start a Stop mohou být řízeny střídáním hladiny na přípoji SPEED A. DriveControl příp. RollerDrive se nesmějí zapínat, příp. vypínat aktivací, příp. deaktivací napájecího napětí DriveControl, to je možné pouze signálem Start (SPEED A, B, C). 21

24 Montáž a instalace Připojení chybového signálu Aby bylo možné vyhodnotit chybový signál, musí se vstup 24 V EXT napájet napětím 24 V DC. Vstup24 V EXT spojte s provozním napětím. Chybový signál maximálně šest DriveControl se může sdružit sériovým zapojením. Na DriveControl se tím sníží logická hladina "žádná chyba" o 1,1 V. VýstupERROR předcházejícího DriveControl se spojí se vstupem 24 V EXT následujícího DriveControl. DriveControl DriveControl DriveControl 24 V EXT ERROR Common GND 24 V EXT ERROR Common GND 24 V EXT ERROR Common GND GND 24 V PLC IN X.X Když se provozní napětí odpojí, zapne výstup ERROR do stavu Chyba. Tím je zaručeno i správné zobrazení chyby, když byl sdružen chybový signál několika DriveControl a provozní napětí DriveControl se odpojí, příp. se vyskytne chyba kabelu (uvolněný kontakt, zlom kabelu). Když se provozní napětí zapne, chybový signál trvá tak dlouho, dokud interní mikrokontrolér nepřevezme řízení. Když neexistuje žádná chyba, chybový signál se cca 400 ms po zapnutí provozního napětí zruší. 22

25 Uvádění do provozu a provoz Uvedení do provozu Kontroly před prvním uvedením do provozu Kontroly před každým uvedením do provozu Zajistěte, aby DriveControl byl správně upevněn na profil a aby všechny šrouby byly řádně dotaženy. Zkontrolujte, aby z rozhraní k jiným komponentám nevznikaly dodatečné nebezpečné oblasti. Zkontrolujte, aby se zapojení shodovalo se specifikací a zákonnými ustanovením. Zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Zkontrolujte, aby se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržovaly žádné osoby. Zkontrolujte DriveControl, zda nemá viditelné škody. Zkontrolujte nastavení DIP spínačů (viz "DIP přepínače", strana 12). Zkontrolujte všechna ochranná zařízení. Přesně specifikujte a sledujte uložení dopravovaného materiálu. Zkontrolujte, aby RollerDrive nebyl blokován. Zkontrolujte, aby se v nebezpečných oblastech u dopravníku nezdržovaly žádné osoby. 23

26 Uvádění do provozu a provoz Provoz POZOR Neúmyslný rozběh RollerDrive Nebezpečí pohmoždění končetin a věcných škod na dopravovaném materiálu. Před připojením provozního napětí zajistěte, aby se v nebezpečných oblastech dopravníku nezdržovaly žádné osoby. Tip Okolní podmínky při provozu viz "Technické údaje", strana 11 Interní nastavení rychlosti na DriveControl Předpoklad: Externí vstupyspeed A, B, C jsou logicky neaktivní. Pomocí přepínačů DIP nastavte požadovanou rychlost (viz tabulka). Jeden ze vstupů SPEED A, B, C zapněte jako logicky aktivní, aby se RollerDrive spustil. RollerDrive se otáčí s nastavenou rychlostí. Pro zastavenírollerdrive zapněte všechny vstupyspeed A, B, C jako logicky neaktivní. Poloha přepínače DIPSPEED na DriveControl Rychlost při převodovém poměru m/s A B C D 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 zap zap zap zap 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 zap zap zap vyp 1,63 1,22 0,92 0,73 0,61 0,41 0,31 0,23 0,15 zap zap vyp zap 1,51 1,13 0,85 0,68 0,57 0,38 0,28 0,21 0,14 zap zap vyp vyp 1,39 1,04 0,78 0,62 0,52 0,35 0,26 0,20 0,13 zap vyp zap zap 1,27 0,95 0,72 0,57 0,48 0,32 0,24 0,18 0,12 zap vyp zap vyp 1,15 0,86 0,65 0,52 0,43 0,29 0,22 0,16 0,11 zap vyp vyp zap 1,03 0,78 0,58 0,47 0,39 0,26 0,19 0,15 0,10 zap vyp vyp vyp 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 vyp zap zap zap 0,80 0,60 0,45 0,36 0,30 0,20 0,15 0,11 0,07 vyp zap zap vyp 0,68 0,51 0,38 0,31 0,25 0,17 0,13 0,10 0,06 vyp zap vyp zap 0,56 0,42 0,32 0,25 0,21 0,14 0,11 0,08 0,05 vyp zap vyp vyp 0,44 0,33 0,25 0,19 0,17 0,11 0,08 0,06 0,04 vyp vyp zap zap 0,32 0,24 0,18 0,15 0,12 0,08 0,06 0,05 0,03 vyp vyp zap vyp 0,21 0,15 0,12 0,09 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 vyp vyp vyp zap 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 vyp vyp vyp vyp Podle signálů na vstupech SPEED A, B, C 24

27 Uvádění do provozu a provoz Externí nastavení rychlosti přes digitální vstupy Předpoklad: Všechny DIP spínače SPEED A, B, C, D jsou nastaveny naoff. Externí vstupy SPEED A, B, C zapněte podle níže uvedené tabulky jako logicky aktivní nebo neaktivní, aby serollerdrive spustil s požadovanou rychlostí. Aby se rychlost změnila, změňte patřičně signály na vstupech SPEED A, B, C. Pro zastavenírollerdrive zapněte všechny vstupyspeed A, B, C jako logicky neaktivní. Tip Interní nastavení rychlosti má přednost. Když se během externího zadání rychlosti zapne jeden nebo několik interních DIP spínačůspeed A, B, C, D naon, otáčí serollerdrive s touto interně nastavenou rychlostí, nezávisle na signálech externích vstupů. Když se všechny interní DIP spínače SPEED A, B, C, D nastaví naoff, otáčí se RollerDrive opět s rychlostí, která je nastavena přes externí vstupy. Vstupy SPEED na DriveControl * Rychlost při převodovém poměru m/s A B C 9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 H H H 1,75 1,31 0,98 0,78 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 H H L 1,47 1,10 0,83 0,66 0,55 0,37 0,28 0,21 0,14 H L H 1,19 0,89 0,67 0,53 0,45 0,30 0,22 0,17 0,11 H L L 0,92 0,69 0,52 0,41 0,34 0,23 0,17 0,13 0,09 L H H 0,64 0,48 0,36 0,29 0,24 0,16 0,12 0,09 0,06 L H L 0,36 0,27 0,20 0,17 0,14 0,09 0,07 0,05 0,03 L L H 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 L L L

28 Údržba a čištění Výstražná upozornění pro údržbu a čištění Údržba POZOR Nebezpečí úrazu při nesprávné manipulaci Údržbu a čištění nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Údržbářské práce provádějte jen ve stavu bez napětí. Zařízení zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Umístěte informační tabulky, které upozorňují na provádění údržbářských prací. DriveControl Zkontrolujte řídicí kartu. Výměna DriveControl DriveControl sám nevyžaduje údržbu. Aby se zabránilo poruchám, musejí se však pravidelně kontrolovat přípoje a upevnění. Jednou ročně zkontrolujte, zda jsou šrouby DriveControl stále pevně dotažené a kabel je správně uložený a připojený na odpovídající přípojky. Pokud je DriveControl poškozený nebo vadný, je nutno ho vyměnit. Instalujte nový DriveControl (viz "Odstavení z provozu", strana 28 a viz "Instalace DriveControl 20/54 do dopravního systému", strana 16). Čištění Prach a nečistota mohou ve spojení s vlhkostí způsobit zkrat elektrického okruhu. V nečistých prostředích lze proto pravidelným čištěním předcházet zkratům, které mohou poškodit DriveControl. POZOR Poškození DriveControl neodborným čištěním DriveControl nenamáčejte do kapalin. Nepoužívejte čisticí prostředky. V případě potřeby vysajte prach a nečistotu. Pro důkladnější čištění DriveControl odpojte od zdroje napětí, demontujte (viz "Odstavení z provozu", strana 28) a utřete vlhkým hadrem. 26

29 Co dělat v případě poruchy Vyhledávání závad Porucha Příčina Odstranění DriveControl nepracuje správně nebo vůbec Modul DriveControl je vadný nebo poškozený Bez zdroje napětí Nesprávná poloha přepínače DIP Zaúčinkovala vnitřní pojistka nebo je vadná. Zajistěte, aby bylo výstupní napětí zdroje napětí v předepsaném rozmezí. Zkontrolujte přípojky a příp. je upravte. Zkontrolujte a příp. upravte polohu přepínače DIP (viz "DIP přepínače", strana 12). Vyměňte DriveControl. Při dále uvedených poruchách bude vyslán chybový signál: Chyba na RollerDrive RollerDrive nepřipojený Vadná pojistka Přípustná oblast provozního napětí podkročena Provozní napětí má opačnou polaritu Odpor střídač je přehřátý 27

30 Odstavení z provozu a likvidace Odstavení z provozu Z DriveControl odpojte všechny kabely. Povolte šrouby, kterými je DriveControl upevněna na dopravním rámu. Vyjměte DriveControl z rámu dopravníku. Likvidace POZOR Nebezpečí úrazu v důsledku nesprávné manipulace Odstavení z provozu nechte provést jen autorizovaným odborným personálem. Odstavení DriveControl z provozu provádějte jen ve stavu bez napětí. DriveControl zajistěte proti neúmyslnému zapnutí. Za odbornou likvidaci DriveControl je odpovědný provozovatel. Při likvidaci DriveControl a jeho obalu je nutno dodržovat místní předpisy a ustanovení specifická pro daný obor. 28

31 Příloha Elektrické údaje přípojek Přípojka vstupů/výstupů Vstup 24 V (Pin 2) Vlastnosti galvanicky odpojené Izolační pevnost max. 500 V ef 1 min, 50 Hz Ochrana proti max. 30 V DC přepólování Odběr proudu max. 50 ma musí být zapojeno externí osazení kabely Výstup ERROR (Pin 3) Vlastnosti galvanicky odpojené, napájení cizího napětí nepřípustné Izolační pevnost max. 500 V ef 1 min, 50 Hz Logická hladina v případě chyby Výstupní proud v případě chyby Logická hladina, když není chyba Výstupní proud, když není chyba Impedance vztažená nacommon GND max. 1 V DC max. 0,1 ma 10 až 25 V DC max. 50 ma 4,7kΩ externí zatěžovací odpor podle GND potřebný nejsou odolné proti zkratu Tip Vadné vedení se může sdružit tak, že se výstup chyby předcházejícího DriveControl spojí se vstupem 24 V následujícího DriveControl. Logická hladina se tím redukuje při "žádná chyba" o 1,1 V na DriveControl. Vstupy SPEED A, SPEED B, SPEED C a DIR (Pin 4-7) Vlastnosti kontakt odskočený, galvanicky odpojený Ochrana proti max. 30 V DC přepólování Ochrana proti přepětí max. 30 V DC trvale, bez harmonických Izolační pevnost max. 500 V ef 1 min, 50 Hz Nízká logická úroveň 0 až 1 V DC logická 0 = L = neaktivní Vstupní proud nízký max. 0,1 ma Vysoká logická úroveň 18 až 26 V DC logická 1 = H = aktivní Vysoký vstupní proud 2,5 až4,5 ma 29

32 Příloha Přípojka RollerDrive Napájecí napětí (pin 1, 3) Jmenovitá hodnota 24 V DC Rozsah napětí 18 až 26 V DC Přípustné kolísání max. 600 mv pp Jmenovitý proud 0 až 2,3 A Rozběhový proud max. 5 A max. 250 ms > 2,3 A, trojúhelníkový průběh proudu, časově závislý, klíčovací poměr 19 % Odolnost proti zpětnému napájecímu napětí max. 35 V DC bez harmonických max. 500 ms; po 500 ms musí být záložní napětí 27 V, klíčovací poměr max. 27 % Výstup pro směr otáčení (pin 2) Vlastnosti bez galvanického oddělení, odolný proti zkratu, napájení cizím napětím je nepřípustné Ochrana proti přepětí max. 30 V DC Otáčení proti směru max. 4 V logická 0 hodinových ručiček Nízký výstupní proud max. 1 ma Zatěžovací odpor = 57kΩ Otáčení ve směru min. 7 V logická 1 hodinových ručiček Vysoký výstupní proud max. 0,2 ma při zkratu Chyba na vstupu (pin 4) Vlastnosti bez galvanického oddělení Ochrana proti max. 30 V DC přepólování Max. napětí 30 V DC Nízká logická úroveň max. 8,5 V 1,5 ma logická 0 = neaktivní = bez chyby Nízký chybový proud 1,5 ma max. 5 ma Vysoká logická úroveň 12 až 30 V DC logická 1 = aktivní = chyba Vysoký chybový proud max. 0,01 ma 30

33 Příloha Výstup rychlosti (pin 5) Vlastnosti Řídicí napětí motoru pro regulační rozsah otáček Rozsah udržení/ zastavení Přesnost řídicího napětí motoru bez galvanického oddělení 2,3 do 10 V DC RollerDrive se otáčí 0 až 2 V DC RollerDrive se neotáčí 5 % Řídicí napětí motoru mezi2,3 a 10 V DC při 21 C Zvlnění řídicího napětí 250 mv pp 50 Ω motoru max. zatížení řídicího 0,16 do 2 ma Vstupní odpor RollerDrive: 66kΩ proudu motoru Rychlost změny 4,5 do 5 V/ms % řídicího napětí motoru 31

34 Příloha Prohlášení k montáži ve smyslu směrnice EU o strojních zařízeních 2006/42/ES, příloha II B Výrobce: Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D Wermelskirchen Německo tímto prohlašuje, že výrobní série DriveControl 20 DriveControl 54 je neúplným strojem ve smyslu směrnice ES o strojích, a proto nevyhovuje zcela požadavkům této směrnice. Uvedení tohoto modulu dopravníku do provozu je zakázáno, dokud se neprohlásí shoda celého stroje/linky, do něhož/níž je tento modul zabudován, se směrnicí ES o strojích a směrnicí o EMC. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle přílohy I byly aplikovány. Speciální technické podklady podle přílohy VII B byly vypracovány a budou případně odevzdány příslušnému úřadu. Osoba zodpovědná za sestavení technických podkladů: Interroll Engineering GmbH, Hoeferhof 16, D Wermelskirchen Aplikované směrnice ES: Směrnice o strojích 2006/42/ES Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Aplikované harmonizované normy: DIN EN ISO 12100: "Bezpečnost strojních zařízení Všeobecné zásady pro konstrukci Posouzení rizik a snižování rizik" Wermelskirchen, dne 31. března 2010 Armin Lindholm (ředitel společnosti) (V případě potřeby si můžete toto prohlášení výrobce prohlédnout na 32

35 Příloha 33

36 For your local contacts please visit interroll.com/contacts

Interroll DriveControl

Interroll DriveControl INSPIRED BY EFFICIENCY Návod k obsluze Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 DriveControl 2048 Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Höferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

VR 70. Návod k instalaci. Návod k instalaci. Pro instalatéra. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

VR 70. Návod k instalaci. Návod k instalaci. Pro instalatéra. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro instalatéra Návod k instalaci VR 70 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Více

VR 71. Návod k instalaci. Návod k instalaci. Pro instalatéra. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

VR 71. Návod k instalaci. Návod k instalaci. Pro instalatéra. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH ávod k instalaci Pro instalatéra ávod k instalaci VR 71 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Více

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč Návod k montáži a provozu Podružný rozváděč Obsah Obsah 1. Obecné informace... 3 1.1.Použité symboly...3 1.2.Účel použití...3 1.3.Další platné dokumenty...3 2. Přehled norem a předpisů... 4 3. Bezpečnostní

Více

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU Netcom100 pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás 22 CZ/PL/HU Obsah Obsah 1 ezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů..........................13 1.1 Použité symboly..............

Více

Stropní svítidlo s LED

Stropní svítidlo s LED Stropní svítidlo s LED cs Návod k montáži 100403HB43XIX 2019-03 379 443 Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK S DIGITÁLNÍM NULOVÁNÍM typ TENZ 2215 ve skříňce DIN35 www.aterm.cz 1 1. ÚVOD...3 2. OBECNÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4 3. TECHNICKÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO PŘEVODNÍKU...4

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Pokyny k obsluze. Elektrické vodní topení. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Pokyny k obsluze. Elektrické vodní topení. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P CS Pokyny k obsluze Elektrické vodní topení ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 O tomto dokumentu 1.1 Účel dokumentu Tyto pokyny k obsluze jsou součástí produktu a obsahují informace pro uživatele

Více

2-kanálový zesilovač Automatický koncový stupeň

2-kanálový zesilovač Automatický koncový stupeň 2-kanálový zesilovač Automatický koncový stupeň 10006684 10006685 10006686 10006687 10006688 10006689 http://www.auna-multimedia.com ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Problém Řešení Kontrolka napájení se nerozsvítí. Uvolněná

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S. Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC UŽIVATELSKÝ MANUÁL BOARD 8S Spínací skříň s 8 zásuvkami typu IEC OBSAH ÚVOD...3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 PROVOZNÍ PODMÍNKY...4 ZAPOJENÍ...5 Připojení do sítě...5 Výstupy...5 OVLÁDÁNÍ...5 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...6

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

Napájecí zdroj JS-2K0-2K0_NV. Návod k obsluze

Napájecí zdroj JS-2K0-2K0_NV. Návod k obsluze Napájecí zdroj JS-2K0-2K0_NV Návod k obsluze OTD 2K207900 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upozornění... 2 3 Doprava, přejímka... 2 4 Instalace a uvedení do provozu... 4 5 Provozní podmínky... 6 5.1 Vstupní napětí...

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

LED stropní svítidlo. Návod k montáži 94521AB0X1VIII

LED stropní svítidlo. Návod k montáži 94521AB0X1VIII LED stropní svítidlo cs Návod k montáži 94521AB0X1VIII 2017-09 Vážení zákazníci, 2 světlejší LED bodovky Vašeho nového stropního svítila lze podle potřeby nasměrovat tak, abyste mohli cíleně vytvořit světelné

Více

Revize. Převodovky s nastavitelným převodovým poměrem chráněné proti explozi VARIMOT a příslušenství * _0119*

Revize. Převodovky s nastavitelným převodovým poměrem chráněné proti explozi VARIMOT a příslušenství * _0119* Technika pohonů \ Automatizace mechaniky \ Systémová integrace \ Služby *25937227_0119* Revize Převodovky s nastavitelným převodovým poměrem chráněné proti explozi VARIMOT a příslušenství Vydání 01/2019

Více

LED stropní zářič. Návod k montáži 96241FV05X02VIII L N

LED stropní zářič. Návod k montáži 96241FV05X02VIII L N LED stropní zářič cs Návod k montáži 96241FV05X02VIII 2018-04 Vážení zákazníci, 4 LED bodovky Vašeho nového stropního zářiče lze podle potřeby nasměrovat tak, abyste mohli cíleně vytvořit světelné body.

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A

Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Spínaný zálohovaný napájecí zdroj POW12-6A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-6_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých zařízení,

Více

Návod k obsluze Druhý displej

Návod k obsluze Druhý displej Návod k obsluze Druhý displej KERN PFB-A08 Verze 1.1 01/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CONTURA DA Výrobce Elmont-invest s.r.o., Jihlavská 2523/36, 591 01 Žďár nad Sázavou Technická specifikace svítidel Venkovní LED svítidla řady Contura DA se používají k osvětlení vozovek, parkovišť a ostatních komunikací

Více

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A

Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Stabilizované zálohované napájecí zdroje POW12-1,2A POW12-1,7A Návod pro instalaci Popis zdroje POW12-1,x_rev1.doc - strana 1 (celkem 5) Rozsah použití Zálohovaný napájecí zdroj je určen pro napájení slaboproudých

Více

Napájecí zdroje dodávané jako příslušenství modulů MicroUnit serie (výroba BKE)

Napájecí zdroje dodávané jako příslušenství modulů MicroUnit serie (výroba BKE) Napájecí zdroje dodávané jako příslušenství modulů MicroUnit serie (výroba BKE) obchodní označení TEDIA typové označení výrobce (BKE) technické parametry originální uživatelská příručka výkon při teplotě

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

Závěsné svítidlo s LED

Závěsné svítidlo s LED Závěsné svítidlo s LED cs Návod k montáži 88346HB54XVIIZE 2017-07 K tomuto návodu Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: ELEKTRICKÝ TOPNÝ ČLÁNEK 2) Typ: IVAR.ASKO HEAT AHR-B-C 3) Instalace: 4) Charakteristika použití:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: ELEKTRICKÝ TOPNÝ ČLÁNEK 2) Typ: IVAR.ASKO HEAT AHR-B-C 3) Instalace: 4) Charakteristika použití: 1) Výrobek: ELEKTRICKÝ TOPNÝ ČLÁNEK 2) Typ: IVAR.ASKO HEAT AHR-B-C 3) Instalace: Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá

Více

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH Vážení zákazníci, R129A - Multimetr MS8269 MASTECH děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu

Více

Provozní návod Interroll RollerDrive EC310

Provozní návod Interroll RollerDrive EC310 Provozní návod Interroll RollerDrive EC310 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel.: +49 2193 23 0

Více

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník

Pro provozovatele. Návod k obsluze. allstor. Vyrovnávací zásobník Pro provozovatele Návod k obsluze allstor Vyrovnávací zásobník CZ Obsah Obsah 1 Informace k dokumentaci... 3 1.1 Související dokumentace... 3 1.2 Archivace podkladů... 3 1.3 Použité symboly... 3 1.4 Platnost

Více

První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze. Hoblovka s protahem ADH 200 ADH 250 ADH 305 ADH 200 ŘADA ADH ADH 250

První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze. Hoblovka s protahem ADH 200 ADH 250 ADH 305 ADH 200 ŘADA ADH ADH 250 První hanácká BOW, s.r.o. Návod k obsluze Hoblovka s protahem ADH 200 ADH 250 ADH 250 ADH 305 ADH 200 ŘADA ADH První hanácká BOW, s.r.o. Identifikace výrobku Hoblovka s protahem Objednací číslo ADH 200

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Závěsné svítidlo. Návod k montáži 91060AB4X4VII

Závěsné svítidlo. Návod k montáži 91060AB4X4VII Závěsné svítidlo cs Návod k montáži 91060AB4X4VII 2017-04 K tomuto návodu Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 11 01 73 Tento regulátor nabíjení je vybaven přepínačem pro nabíjení akumulátorů s jmenovitým napětím 12 V nebo 24 V a s ochranou proti podvybití (úplnému vybití) nabíjeného akumulátoru.

Více

TYP CAF. Návod k obsluze. Jednofázový frekvenční měnič

TYP CAF. Návod k obsluze. Jednofázový frekvenční měnič TYP CAF Návod k obsluze Jednofázový frekvenční měnič Záruka Hervisa, S.A. v záruční době odstraní na vlastní náklady veškeré závady nebo vymění vadné díly. Hervisa, S.A. poskytuje na tento výrobek záruční

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 1. POUŽITÍ Přístroje řady N24 a N25 jsou digitální přístroje určené pro měření unipolárních nebo bipolárních stejnosměrných napětí nebo proudů,

Více

C 190 QBE9210. Čidlo tlaku. pro kapaliny

C 190 QBE9210. Čidlo tlaku. pro kapaliny C 190 Čidlo tlaku pro kapaliny Piezorezistivní princip měření, keramická membrána Výstupní signál DC 4 20 ma nebo DC 0...10 V Vysoká teplotní stálost Bez mechanického opotřebení nebo povrchových změn Vnější

Více

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK 0011 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

Věžový ventilátor

Věžový ventilátor 10031517 10031518 Věžový ventilátor Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC. Uživatelský návod

Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC. Uživatelský návod Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC Uživatelský návod MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC Uživatelský návod Elektronické

Více

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot.

Provoz 100% doba zapnutí je povolena i v případě nepříznivých přípustných okolních teplot. Provozní návod Ochrana před výbuchem Ochrana před výbuchem je zde na výběr a je označena na magnetickém pohonu pomocí typového štítku Ex. Pohony a příslušná ovládání magnetických ventilů odpovídají kategorii

Více

Stropní svítidlo. Návod k montáži. Tchibo GmbH D Hamburg 83926AB0X1VIMIT

Stropní svítidlo. Návod k montáži. Tchibo GmbH D Hamburg 83926AB0X1VIMIT Stropní svítidlo cs Návod k montáži Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 83926AB0X1VIMIT 2015-09 Vážení zákazníci, toto nové stropní svítidlo, které jste si zakoupili, zaujme především svým moderním nadčasovým

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN

Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN Bezpečnostní modul Monitorování Nouzového zastavení dle ČSN EN 418/ČSN EN 60204-1 Označení svorek Rozměry 2 3 4 13 23 33 Y64 41 Y74 2 3 4 13 23 33 41 Y64 Y74 99 mm (3,89 in) 35 mm (1,38 in) 1 / 2 S33 S34

Více

Návodu k montáži a obsluze

Návodu k montáži a obsluze WILO ESK1 / PSK1 CZ Návodu k montáži a obsluze 2 059 363 / 0502 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 2 Obr. 4a Obr. 4b Obr. 4c Obr. 4d Obr. 4e Obsah: 1 Všeobecné informace... 5 1.1 Účel použití... 5 1.2 Charakteristika

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Model: DO CFJS007A Startovací stanice

Model: DO CFJS007A Startovací stanice Model: DO CFJS007A CZ Startovací stanice Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UPOZORNĚNÍ!!! PO ZAKOUPENÍ STARTOVACÍ STANICE JE NUTNO BEZPRODLENĚ PLNĚ NABÍT AKUMULÁTOR STARTOVACÍ STANICE. AKUMULÁTOR ZNOVU

Více

Síťový zdroj High Performance

Síťový zdroj High Performance INSPIRED BY EFFICIENCY Návod k obsluze Síťový zdroj High Performance HP5424 (24 V DC, 40 A), HP5448 (48 V DC, 20 A) Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Höferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49

Více

Stropní svítidlo. Návod k montáži 88169HB1XVIIJSMIT

Stropní svítidlo. Návod k montáži 88169HB1XVIIJSMIT Stropní svítidlo cs Návod k montáži 88169HB1XVIIJSMIT 2016-08 334 063 Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je

Více

Lustr. Návod k montáži 88448HB11XVII

Lustr. Návod k montáži 88448HB11XVII Lustr cs Návod k montáži 88448HB11XVII 2016-09 335 755 Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto

Více

klidová poloha dimenzování Funkční data krouticí moment (jmenovitý moment) min. 10 jmenovité napětí směr otáčení volitelné přepínačem 0 příp.

klidová poloha dimenzování Funkční data krouticí moment (jmenovitý moment) min. 10 jmenovité napětí směr otáčení volitelné přepínačem 0 příp. Technický list klapkový pohon NM23A Klapkový pohon pro přestavování vzduchotechnických klapek ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov velikost klapky do cca 2 m 2 krouticí moment Nm napájecí

Více

Stropní svítidlo. Návod k montáži 91712HB54XVIIZAMIT

Stropní svítidlo. Návod k montáži 91712HB54XVIIZAMIT Stropní svítidlo cs Návod k montáži 91712HB54XVIIZAMIT 2017-06 K tomuto návodu Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak,

Více

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

ExpertLine EL45x99A1x / EL45x74A1x / EL45x49A1x

ExpertLine EL45x99A1x / EL45x74A1x / EL45x49A1x 390272A 03/19 ExpertLine EL45x99A1x / EL45x74A1x / EL45x49A1x ČESKY Návod na sestavení a montáž Obecně Bezpečnostní lišta Systém zpracování signálu Bezpečnostní lišty jsou ochranná zařízení citlivá na

Více

NÁVOD K POUŽITÍ prodlužovací přívod

NÁVOD K POUŽITÍ prodlužovací přívod NÁVOD K POUŽITÍ prodlužovací přívod Typové označení: 250 mm, 400 mm, 700 mm, ZS 27D, ZS 36D, ZS 45D Technický popis: Materiál tělesa: eloxovaný hliník s multifunkčními drážkami Napájení: přívodním kabelem

Více

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT Originální návod k použití 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 71642 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.2552-0 E-Mail:

Více

Nástěnná lampa Retro. Návod k montáži 92326HB22XVIII

Nástěnná lampa Retro. Návod k montáži 92326HB22XVIII Nástěnná lampa Retro cs Návod k montáži 92326HB22XVIII 2017-12 K tomuto návodu Tento výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

STEREO ZESILOVAČ SPL300 - SPL400 UŽIVATELSKÝ MANUÁL V1.1

STEREO ZESILOVAČ SPL300 - SPL400 UŽIVATELSKÝ MANUÁL V1.1 STEREO ZESILOVAČ SPL300 - SPL400 UŽIVATELSKÝ MANUÁL V1.1 ZÁKLADNÍ PŘIPOJENÍ: SPL 400-2 - Blahopřejeme k nákupu tohoto SPL zesilovače. Před použitím výrobku si přečtěte instrukce. CZ Bezpečnostní pokyny

Více

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR typ TENZ2347 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO KOMPARÁTORU... 4 3. TECHNICKÝ POPIS TENZOMETRICKÉHO KOMPARÁTORU... 4 4. MONTÁŽ A NASTAVENÍ TENZOMETRICKÉHO

Více

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tento měřící přístroj byl navržen a otestován v souladu s normou

Více

Návod k montáži a provozu 10/2018. Powerbox Comfort

Návod k montáži a provozu 10/2018. Powerbox Comfort Návod k montáži a provozu Powerbox Comfort Obsah Obsah 1. Obecné informace... 3 1.1.Použité symboly...3 1.2.Účel použití...3 1.3.Další platné dokumenty...3 2. Přehled norem a předpisů... 4 3. Bezpečnostní

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

Nožní spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Prumyslová automatizace. Stavebnictví. Prumysl

Nožní spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Prumyslová automatizace. Stavebnictví. Prumysl 6100 Nožní spínač Nožní spínač 6100 je vhodný pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení. Je navržen pro použití v řídících obvodech strojů (ovládání relé, stykačů, PLC). Vlastnosti Nožní spínač

Více

Č. katalogu od verze software Č. dokumentu I/O modul jiqc10cz1-c (1408)

Č. katalogu od verze software Č. dokumentu I/O modul jiqc10cz1-c (1408) P Ř E K L A D O R I G I N Á L N Í H O N Á V O D U K P R O V O Z U Typové IO1000 ozn. Popis I/O modul výrobku Č. katalogu od verze software Č. dokumentu 560-310 I/O modul 1.11 jiqc10cz1-c (1408) Tento dokument

Více

AX-7020 Příručka uživatele

AX-7020 Příručka uživatele AX-7020 Příručka uživatele 1. Přehled Tento přístroj je analogový multimetr s vysokou přesností. Jeho bezpečnostní vlastnosti se výrazně zlepšily. Dosahují standardu CAT III 600 V. Má 21 rozsahů a může

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Saunové osvětlení A-910

Saunové osvětlení A-910 Saunové osvětlení A-910 max. 40 W/IP54 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ Česky CS Verze 02/19 Ident. č. BA-A910 Návod k montáži a použití S. 2/8 Obsah 1 Všeobecná bezpečnostní upozornění a pokyny k montáži 3 2

Více

PDX015 USB Phono Zesilovač Ref. č.:

PDX015 USB Phono Zesilovač Ref. č.: PDX015 USB Phono Zesilovač Ref. č.:172.775 UŽIVATELSKÝ MANUÁL V1.1 2 CZ Blahopřejeme k nákupu tohoto produktu Power Dynamics. Před použitím produktu si důkladně přečtěte tuto příručku, abyste mohli plně

Více

Závěsné svítidlo. Návod k montáži HB54XIX

Závěsné svítidlo. Návod k montáži HB54XIX Závěsné svítidlo cs Návod k montáži 100240HB54XIX 2019-05 Tento výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno

Více

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2 LED ovládání Návod k montáži a použití V 1.2 getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu Obsah 1. Všeobecné pokyny...4 1.1 Bezpečnostní

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

OBSAH. Volitelný port MBUSD UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH. Volitelný port MBUSD UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Volitelný port MBUSD UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Stropní svítidlo. Návod k montáži 96228HB43XVIII

Stropní svítidlo. Návod k montáži 96228HB43XVIII Stropní svítidlo cs Návod k montáži 96228HB43XVIII 2018-01 K tomuto návodu Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a výrobek používejte pouze tak,

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: /

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: / NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/03 Obj. č.: 35 07 30 / 35 07 33 Tento praktický přepínací pult Vám poslouží k rozšíření ozvučení prostorů z jednoho páru reproduktorů až na 4 páry u všech zesilovačů (nebo podobných

Více

Chladnička

Chladnička Chladnička 10010816 10033190 Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny k montáži, aby se zabránilo škodám na zařízení.

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Kombinovaný zdroj pro elektrický ohradník BZ 5

Kombinovaný zdroj pro elektrický ohradník BZ 5 Kombinovaný zdroj pro elektrický ohradník BZ 5 Návod k používání a záruční list Výrobce: Ohradníky s.r.o., www.ohradniky.cz Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup zdroje pro elektrický ohradník. Zdroje

Více