Zkušební řád. Zpracovala: PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. V Praze dne:

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušební řád. Zpracovala: PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. V Praze dne:"

Transkript

1 Zkušební řád pro zkoušky a periodické zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Přepracování zkušebního řádu v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 592/2006 Sb Zpracovala: PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. V Praze dne:

2 Obsah: 1. Obecná ustanovení 3 2. Zákonné předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP ) 3 3. Příprava zkoušky/periodické zkoušky 4 4. Postup podání přihlášky ke zkoušce/periodické zkoušce 4 5. Pozvánka ke zkoušce/periodické zkoušce 5 6. Zahájení zkoušky/periodické zkoušky 6 7. Písemná část zkoušky 7 8. Písemná část zkoušky periodické zkoušky 7 9. Ústní část zkoušky Ústní část periodické zkoušky Hodnocení celé zkoušky/periodické zkoušky Neúspěšně vykonaná část zkoušky/periodické zkoušky Organizační zabezpečení zkušebního dne ve kterém se koná zkouška/periodická zkouška Zkušební den, ve kterém se koná zkouška, periodická zkouška, nebo opravná zkouška Seznam úspěšných absolventů Závěrečná ustanovení 12 2

3 CIVOP s.r.o. ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro zkoušky a periodické zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 88/2016 Sb. a podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento dokument stanoví činnosti a odpovědnost držitele akreditace, a to společnosti CIVOP s.r.o. při provádění zkoušek a periodických zkoušek (po 5 letech) z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP ) podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlád č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 1.2 Za správnost vypracování tohoto Zkušebního řádu odpovídá odborný garant zkoušek, který také odpovídá za udržení odborné úrovně zkoušek a periodických zkoušek při jejich provádění. 1.3 Obsahem tohoto Zkušebního řádu jsou v souladu s platnou právní úpravou zákonné předpoklady odborné způsobilosti žadatelů/uchazečů o zkoušku/periodickou zkoušku, ověřování splnění zákonných předpokladů odborné způsobilosti, postup při provádění zkoušek a periodických zkoušek, hodnocení uchazečů a postup při řešení podání stížnosti nebo odvolání uchazeče, který u zkoušky nebo periodické zkoušky neuspěl. 2. Zákonné předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP ) 2.1 Žadatel o vykonání zkoušky/periodické zkoušky musí mít a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, b) odbornou praxi v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže získala vysokoškolské vzdělání v oblasti BOZP; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti BOZP, c) v případě žadatele o vykonání periodické zkoušky musí mít uchazeč také platné osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky nebo periodické zkoušky, ke stanovenému termínu zkoušky, na kterou se hlásí. Ode dne vydání osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce nesmí uplynout více jek 5 let. 3

4 3. Příprava zkoušky a periodické zkoušky 3.1 Personální obsazení odborné zkušební komise (dále jen OZK ) zajišťují členové OZK, kteří byli schváleni v projektu zkoušek a mají platná osvědčení. 3.2 Před stanoveným termínem zkoušky vyzve odborný garant všechny členy OZK k účasti na pracovní schůzce, na níž je podrobně seznámí s metodikou zkoušky. 3.3 Zkušební řád obdrží na žádost jak žadatelé/uchazeči o zkoušku/periodickou zkoušku, tak každý ze členů OZK v písemné i elektronické podobě, včetně stručného metodického materiálu o bodovém hodnocení obou částí zkoušky/periodické zkoušky, tzn. jak písemné, tak i ústní části. 3.4 Termíny zkoušek/periodických zkoušek budou vyhlašovány na celý rok dopředu, kromě letních měsíců (července a srpna) a to na první čtvrtek v měsíci kromě dní, na které připadne státní nebo jiný svátek. V případě většího zájmu fyzických osob, které se chtějí přihlásit ke zkouškám/periodickým zkouškám a stanovené termíny již budou obsazeny, budou vyhlášeny další termíny. 3.5 Přihlásí-li se na jeden termín zkoušky/periodické zkoušky méně než 3 uchazeči, bude tento termín zrušen a s jednotlivými uchazeči bude dohodnut nejbližší další termín zkoušky, který jim bude nejlépe vyhovovat. Informace o stanovených termínech budou na www stránkách společnosti CIVOP s.r.o., na www stránkách Komory BOZP a PO ČR. Na plánované a další termíny zkoušek se lze informovat i telefonicky na informační lince společnosti CIVOP s.r.o.: , která funguje 24 hodin denně. 3.6 Členové OZK budou jmenováni pro předem stanovené termíny zkoušek s ohledem na své časové možnosti. Jednatel firmy tři dny před stanoveným termínem zkoušky jmenuje předsedu a členy OZK. OZK bude složena z předsedy a 2 členů OZK. Se všemi členy OZK budou předem dojednány a uzavřeny Dohody o provedení práce. 3.7 Členové OZK se mohou stát z pověření odborného garanta i hodnotiteli (oponenty) písemných prací na základě tohoto posouzení zpracují posudek, zda písemnou práci doporučují k obhajobě před OZK anebo nikoliv. 4. Postup podání přihlášky ke zkoušce/periodické zkoušce 4.1 Každý žadatel o vykonání zkoušky/ periodické zkoušky bude moci svůj zájem projevit telefonicky, em či zaslat jej poštou. Na jeho základě toho mu bude zaslána Přihláška ke zkoušce/periodické zkoušce, kterou vyplní, přiloží k ní přílohy, podepíše a odešle poštou zpět na adresu společnosti CIVOP s.r.o. Přihlášku ke zkoušce/periodické zkoušce si uchazeč bude moci stáhnout prostřednictvím internetu z webových stránek společnosti CIVOP s.r.o., vyplnit ji, podepsat a odeslat em a poštou na stanovenou adresu spolu s písemnými doklady o splnění zákonných předpokladů odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle 10 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona. 4.2 Přílohou přihlášky ke zkoušce/periodické zkoušce musí být kopie dokladů o dosaženém vzdělání a doklad o odborné praxi podle požadavků 10 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona. U periodické zkoušky musí uchazeč zaslat i kopii platného osvědčení ke stanovenému dni periodické zkoušky. 4

5 4.3 Administrátorka provede po doručení přihlášek jejich kontrolu, včetně zaslaných dokladů. Každá doručená přihláška podepsaná uchazečem obdrží číslo, tzv. evidenční číslo sestavené z označení běžného roku lomeno pořadovým číslem došlé přihlášky. Evidenční číslo bude uvedeno na všech dalších dokumentech spojených s průběhem a vyhodnocením zkoušky/periodické zkoušky. Pokud tyto požadavky na Přihlášku ke zkoušce nebo k periodické zkoušce nebyly uchazečem splněny, tak se mu Přihláška vrátí k úpravě a doplnění. 4.4 Průběžnou kontrolu došlých plateb úhrady nákladů za zkoušky/periodické zkoušky dle výpisů z účtu provádí administrátorka zkoušky. 4.5 Náklady spojené s provedením zkoušky/periodické zkoušky z odborné způsobilosti a s vydáním dokladu podle 10 odst. 2 písm. c), nebo d), nebo 11 odst. 2 písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, stanovené držitelem akreditace a schválené MPSV uhradí uchazeč o vykonání zkoušky/periodické zkoušky nejpozději v den konání zkoušky/periodické zkoušky před jejím zahájením. 5. Pozvánka ke zkoušce 5.1 Pokud bylo úspěšně ověřeno u uchazeče splnění zákonných předpokladů odborné způsobilosti zašle držitel akreditace uchazeči do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení Přihlášky ke zkoušce Pozvánku ke zkoušce, pokud uchazeč nepožádá o dřívější termín zkoušky na formuláři Žádost o dřívější termín zkoušky. 5.2 Pozvánka ke zkoušce bude obsahovat: 1. evidenční číslo uchazeče o provedení zkoušky, 2. potvrzení vybraného nebo dohodnutého termínu zkoušky, 3. výzvu k úhradě nákladů za zkoušku na v pozvánce uvedené číslo účtu a termín, do kterého musí být uhrazeny, nejpozději ve stanovený den zkoušky před jejím zahájením a 4. další informace, které budou zahrnovat: zkušební okruhy pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle Přílohy č. 1 NV č. 592/2006 Sb., ve znění Přílohy č. 3 NV č. 136/2016 Sb. v platném znění ukázku k prověření znalostí a ověření dovedností v identifikaci a hodnocení rizik (fotografie) na pracovištích, výzvu ke zvolení tématu písemné práce (téma bude možné dohodnout i telefonicky a následně potvrdit em), požadavky na písemnou práci (formální a věcné), kterými jsou rozsah od 10 do 15 stran strojopisu A4, úroveň technického zpracování písemné práce, posouzení obsahového řešení zadané práce, posouzení návrhů opatření k zajištění nejvyšší možné úrovně BOZP na vybraném pracovišti, dovednost při aplikaci právních předpisů v oblasti BOZP), podle kterých bude také písemná práce posuzována, termín odevzdání uchazečem zpracované písemné práce ( em nebo poštou) držiteli akreditace k zajištění jejího posouzení před stanoveným termínem zkoušky (bez doporučení písemné práce k obhajobě se nelze zkoušky zúčastnit). 5

6 5.3 Hodnocení písemné práce členem OZK pověřeným odborným garantem probíhá na základě předem stanovených kritérií, která byla uchazeči v Pozvánce ke zkoušce sdělena: Komplexní posouzení rizik na vybraném pracovišti Dovednost při navrhování účinných opatření k nápravě Schopnost reagovat na doplňující otázky k písemné práci Schopnost prezentace, komunikace a vyjadřování Zaměření písemné práce ke zkoušce z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 592/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů musí být zaměřena na jedno z témat tematického okruhu d) (viz příloha 1 k NV č. 592/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů), rozpracovaného v příloze č. 2 k této části nazvané Rozsah ověřovaných znalostí a v části D.1, téma bude vybráno s ohledem na dosavadní odborné zaměření uchazeče o zkoušku, uchazeč musí prokazovat znalosti a dovednosti v oblasti identifikace a hodnocení rizik a navrhování preventivních a ochranných opatření k jejich minimalizaci, popř. odstranění, uchazeč písemnou práci zpracuje před vlastní zkouškou a odevzdá ji 15 dní před datem konání zkoušky, kvalitu práce písemně zhodnotí před konáním zkoušky/periodické zkoušky pověřený odborný oponent z členů OZK, kteří nebudou v daný termín zasedat v odborné zkušební komisi. 5.4 Držitel akreditace zajistí podle 7 odst. 2 prostřednictvím odborného garanta projektu zkoušek posouzení písemné práce uchazeče pověřeným členem OZK a nejpozději 5 dní před stanoveným termínem zkoušky/periodické zkoušky sdělí uchazeči, zda písemnou práci doporučuje k obhajobě na zkoušce/periodické zkoušce před odbornou zkušební komisí anebo nikoliv. Nejpozději 5 dní před stanoveným termínem zkoušky/periodické zkoušky bude odborný posudek oponenta, který zpracoval člen OZK pověřený odborným garantem projektu zkoušek/periodických zkoušek, zaslán em uchazeči, aby se mohl připravit na obhajobu své práce při zkoušce/ periodické zkoušce. 5.5 Uchazeči, který se ke zkoušce/periodické zkoušce neomluveně a bez vážných důvodů nedostavil, držitel akreditace zaplacenou úhradu nákladů za zkoušku/periodickou zkoušku nevrací. 5.6 Uchazeči, který svoji účast na zkoušce/periodické zkoušce zruší v době kratší než 3 pracovní dny přede dnem jejího konání, držitel akreditace vrátí zaplacenou úhradu za zkoušku/periodickou zkoušku sníženou o náklady vzniklé organizačním zajištěním, a to ve výši 30 % z uhrazených nákladů na zkoušku/periodickou zkoušku. 6. Zahájení zkoušky/periodické zkoušky 6.1 Ke zkoušce/periodické zkoušce se uchazeč dostaví v čase určeném na pozvánce ke zkoušce/periodické zkoušce, jinak se nemůže zkoušky/periodické zúčastnit. 6.2 Zkouška/periodická zkouška je neveřejná a skládá se ze dvou částí: písemné a ústní části. Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost a předložit k porovnání originály dokladů o vzdělání a doklad o odborné praxi se zaslanými kopiemi podle 10 odst. 1 písm. a) a písm. b), popř. písm. c) zákona. Pokud není tato kontrola úspěšně provedena, tak se uchazeč nemůže zkoušky zúčastnit. 6.3 Zahájení zkoušky/periodické zkoušky. 6

7 Po této kontrole následuje zahájení zkoušky předsedou OZK a informace předsedy OZK přednesená o časovém průběhu, organizaci zkoušky, představí uchazečům členy OZK a vysvětlí vyplňování písemného testu a opravy v případě opravy nesprávné odpovědi uchazeče. 6.4 Za objektivnost hodnocení uchazečů odpovídá předseda OZK. Po celou dobu provádění zkoušky/periodické zkoušky jsou přítomni všichni zkoušející. 7. Písemná část zkoušky 7.1 Písemná část zkoušky/periodické zkoušky probíhá v den zkoušky/periodické zkoušky a to společně pro všechny přítomné uchazeče. V průběhu písemné části je ve zkušební místnosti přítomna administrátorka projektu. 7.2 Písemná část zkoušky se skládá z 80 písemných testových otázek zpracovaných podle okruhů Přílohy č. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Písemné testy se zaměřují na ověření znalostí vybraných zkušebních okruhů dle části II/1 A Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., v platném znění 7.3 Pro úspěšné hodnocení písemné části zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 80% úspěšnosti zodpovězení testových otázek v každém okruhu podle částí II/1 Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. a zároveň alespoň 85 % úspěšnosti v písemném testu jako celku. 7.4 Písemné otázky jsou generovány z úplného souboru písemných otázek v počtu 400 písemných otázek, přičemž pro každý zkušební okruh je zpracováno alespoň 100 písemných otázek, ze kterých se písemné testy zpracují dle Přílohy č. 3 písmene A části II/1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 7.5 Stanovené okruhy písemných otázek jsou: Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a odborové organizace atd. 30 písemných otázek (80% je 24) Znalost právních předpisů o BOZP 15 písemných otázek (80% je 12) Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popř. minimalizaci rizik při práci, vč. metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání 25 písemných otázek (80% je 20) Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu 10 písemných otázek (80% je 8) Celkem má písemný test pro zkoušku 80 písemných otázek. Písemný test je pro každého uchazeče jiný. Pro úspěšné vykonání této části zkoušky je třeba 85% správných odpovědí, tj. 68 správných odpovědí z 80 otázek písemného testu. Předpokládaný časový rozsah zkoušky pro jednoho uchazeče činí nejméně: a) 70 minut v písemné části zkoušky b) 30 minut v ústní části zkoušky K této době je třeba připočíst nezbytnou dobu na hodnocení písemné práce. 7

8 8. Písemná část zkoušky periodické zkoušky 8.1 Písemná část periodické zkoušky se skládá ze 40 písemných testových otázek zpracovaných podle okruhů Přílohy č. 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Písemné testy se zaměřují na ověření znalostí vybraných zkušebních okruhů dle části II/1 A Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., v platném znění 8.2 Pro úspěšné hodnocení písemné části periodické zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 80% úspěšnosti zodpovězení testových otázek v každém okruhu podle částí II/1 Přílohy č. 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. a zároveň alespoň 85 % úspěšnosti v písemném testu jako celku. 8.3 Písemné otázky jsou generovány z úplného souboru písemných otázek v počtu 400 písemných otázek, přičemž pro každý zkušební okruh je zpracováno alespoň 100 písemných otázek, ze kterých se písemné testy zpracují dle Přílohy č. 3 písmene A části II/1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 8.4 Stanovené okruhy písemných otázek jsou: Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a odborové organizace atd. 15 písemných otázek (80% je 12) Znalost právních předpisů o BOZP 7 písemných otázek (80% je 6) Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popř. minimalizaci rizik při práci, vč. metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání 13 písemných otázek (80% je 10) Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu 5 písemných otázek (80% je 4) Celkem má písemný test pro periodickou zkoušku 40 písemných otázek Písemný test je pro každého uchazeče jiný. Pro úspěšné vykonání této části zkoušky je třeba 85% správných odpovědí, tj. 32 správných odpovědí ze 40 otázek písemného testu. Předpokládaný časový rozsah periodické zkoušky pro jednoho uchazeče činí nejméně: c) 50 minut v písemné části zkoušky d) 30 minut v ústní části zkoušky 9. Ústní část zkoušky 9.1 Po uplynutí doby stanovené pro písemnou část zkoušky/periodické zkoušky, popř. i dříve, pokud jsou uchazeči hotovi a souhlasí s tím, si vylosují podle dohodnutého pořadí 4 ústní otázky a jednu fotografii pro zkoušku 9.2 Ústní část zkoušky se skládá z odpovědí na vylosované ústní otázky (otevřené), z odpovědi na jednu vylosovanou fotografii pracoviště a z obhajoby písemné práce, kterými se ověřuje dovednost uchazečů získané znalosti z oblasti BOZP aplikovat v praxi. 9.3 K ústní části zkoušky uchazeči přistupují jednotlivě podle určeného časového harmonogramu. 8

9 9.4 Jednotlivé otázky a fotografie musí být losovány samotným uchazečem pod dohledem OZK, jejichž čísla si členové OZK zapíší do Záznamového listu o hodnocení uchazeče. 9.5 Pro celkový soubor ústních otázek k losování platí, že ke každému vybranému zkušebnímu okruhu, pro který se losování uplatňuje, existuje minimálně 15 ústních otázek. 9.6 Stanovené okruhy ústních otázek jsou: Prokázat dovednost při uplatňování právních předpisů o BOZP 1 vylosovaná ústní otázka Prokázat dovednost při praktickém uplatňování znalosti povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a odborové organizace atd. 1 vylosovaná ústní otázka Prokázat v praxi dovednost prosazování všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popř. minimalizaci rizik při práci, vč. metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání 1 vylosovaná ústní otázka Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu 1 vylosovaná ústní otázka Celkem: 4 ústní otázky 9.7 Vylosovaná jedna fotografie vybraného pracoviště Ústní ověření dovednosti při identifikaci nebezpečí a závad v BOZP na konkrétním pracovišti 1fotografie 9.8 Obhajoba písemné práce V zápětí je uchazeč vyzván k prezentaci svojí písemné práce a její obhajobě před přítomnou OZK na zkoušce, pomocí které prokazuje dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP. 10. Ústní část periodické zkoušky 10.1 Po uplynutí doby stanovené pro písemnou část zkoušky/periodické zkoušky, popř. i dříve, pokud jsou uchazeči hotovi a souhlasí s tím, si vylosují podle dohodnutého pořadí 2 ústní otázky (otevřené) a jednu fotografii pro periodickou zkoušku 10.2 Ústní část periodické zkoušky se skládá z odpovědí na vylosované ústní otázky (otevřené), z odpovědi na jednu vylosovanou fotografii pracoviště a z obhajoby písemné práce, kterými se ověřuje dovednost uchazečů získané znalosti z oblasti BOZP aplikovat v praxi Stanovené okruhy ústních otázek jsou: Prokázat dovednost při uplatňování právních předpisů o BOZP 1 vylosovaná ústní otázka Prokázat dovednost při praktickém uplatňování znalosti povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a odborové organizace atd. 1 vylosovaná ústní otázka Prokázat v praxi dovednost prosazování všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popř. minimalizaci rizik při práci, vč. metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání při obhajobě písemné práce 9

10 Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu při obhajobě písemné práce Celkem: 2 ústní otázky 10.4 Vylosovaná jedna fotografie vybraného pracoviště Ústní ověření dovednosti při identifikaci nebezpečí a závad v BOZP na konkrétním pracovišti 1fotografie 10.5 Obhajoba písemné práce V zápětí je uchazeč vyzván k prezentaci svojí písemné práce a její obhajobě před přítomnou OZK na zkoušce, pomocí které prokazuje dovednost při komplexním posouzení rizik a přijetí vhodných opatření na vybraném pracovišti při zajišťování BOZP. 11. Hodnocení celé zkoušky/periodické zkoušky 11.1 Úspěšně vykonaná zkouška/periodická zkouška uchazeč vyhověl, pokud splnil všechna kriteria v písemné a v ústní části zkoušky/periodické zkoušky. a) V písemné části alespoň 80 % úspěšnosti zodpovězených testových otázek v každém okruhu a zároveň alespoň 85 % úspěšnosti v písemném testu jako celku b) V ústní části z obhajoby písemné práce, vylosovaných otázek a fotografie. Dále ověření dovednosti uchazeče užívat nástroje komunikace, praktické předvedení této dovednosti při obhajobě plánu BOZP zpracovaného uchazečem ke zkoušce/periodické zkoušce v písemné práci. Písemná část zkoušky Obhajoba písemné práce Ústní otázky Vylosovaná fotografie Celkové hodnocení zkoušky/periodické zkoušky uspěl neuspěl uspěl neuspěl uspěl neuspěl uspěl neuspěl vyhověl - nevyhověl 11.3 Slovní popis hodnotících známek Hodnotící známka 1 odpovídá hodnocení výborně Výborné znalosti platných právních předpisů, zákonitostí, definic a pojmů. Výborně reaguje na odborné dotazy OZK. Myslí logicky, jeho ústní a písemný projev je správný, přesný. Výstižně a tvořivě uplatňuje svoje poznatky a dovednosti při řešení praktických a teoretických úkolů. Projev samostatnosti a tvořivosti je u něho zřetelný. Hodnotící známka 2 odpovídá hodnocení chvalitebně Velmi dobré znalosti platných právních předpisů, zákonitostí, definic a pojmů v podstatě ucelené, přesné a úplné. Samostatně, nebo na drobné podněty OZK reaguje na odborné dotazy. Myslí správně logicky, jeho ústní a písemný projev má menší nedostatky ve správnosti a výstižnosti. Hodnotící známka 3 odpovídá hodnocení dobře Nepodstatné mezery v ucelenosti a úplnosti platných právních předpisů, zákonitostí, definic a pojmů. Neúplnosti a nepřesnosti dovede za pomoci OZK doplnit. Samostatně, nebo na drobné podněty OZK reaguje na odborné dotazy. Myšlení je celkem správné logické, jeho ústní a písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Neuspěl odpovídá hodnocení nedostatečně Uchazeč při výkladu platných právních předpisů, zákonitostí, definic a pojmů má závažné a značné mezery. Neúplnosti a nepřesnosti nedovede, ani s pomocí OZK doplnit. Jeho dovednost vykonávat 10

11 požadované činnosti má velmi podstatné nedostatky. Při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Neprojevuje samostatnost, kvalita výsledků jeho činnosti má vážné nedostatky Uchazeč je s výsledkem zkoušky/periodické zkoušky seznámen po vykonání potřebné administrativy Předseda OZK předá uchazeči, který v celkovém hodnocení zkoušky/periodické zkoušky vyhověl, po skončení celé zkoušky/periodické zkoušky, předem připravené osvědčení; případně administrátorka zkoušky/periodické zašle osvědčení poštou do 5 pracovních dnů po vykonání zkoušky/periodické zkoušky. 12. Neúspěšně vykonaná část zkoušky/periodické zkoušky 12.1 Předseda OZK oznámí uchazeči neúspěšný výsledek zkoušky/periodické zkoušky ústně v den zkoušky, včetně zdůvodnění, pro které OZK ohodnotila uchazeče výsledkem nevyhověl 12.2 Administrátorka zkoušky/periodické zkoušky zašle neúspěšnému uchazeči písemné Oznámení o neúspěšném vykonání zkoušky, ve kterém jsou konkrétně uvedeny důvody, proč u zkoušky/periodické zkoušky neuspěl a poučen o možnosti vykonat znovu část zkoušky ve které neuspěl. Rovněž, je uchazeč po skončení zkoušky poučen o možnosti podat odvolání mimo odvolací řízení proti rozhodnutí OZK, že u zkoušky neuspěl, popř. stížnost na postup OZK u zkoušky. Na základě žádosti o vykonání opravné části zkoušky/periodické zkoušky, kterou uchazeč nevykonal úspěšně, je uchazeči zaslána nová pozvánka obsahující potvrzení vybraného nebo dohodnutého termínu opravné zkoušky/periodické zkoušky, výzvu k zaplacení poplatku za opravnou část zkoušky na uvedené číslo účtu a termín, do kterého musí být poplatek za opravnou zkoušku zaplacen. 13. Stížnost uchazeče na postup OZK a odvolání proti rozhodnutí OZK 13.1 Stížnost uchazeče na nesprávný postup OZK při zkoušce/periodické zkoušce, nebo odvolání proti rozhodnutí OZK mimo správní řízení. Neúspěšný uchazeč u zkoušky/periodické zkoušky může podat do 14 dnů od data konání zkoušky stížnost a požádat o přezkoumání postupu odborné zkušební komise. Výsledek tohoto přezkoumání mu musí být zaslán poštou nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o přezkoumání postupu odborné zkušební komise držitelem akreditace. O stížnosti rozhoduje držitel akreditace mimo správní řízení na základě stanoviska odborného garanta a vyjádření předsedy OZK. V případě, že držitel akreditace shledá, že postup OZK při provádění zkoušky/periodické zkoušky nebyl správný a nebyl v souladu s projektem, tak rozhodne o konání další zkoušky/periodické zkoušky před jinou OZK, a to bezúplatně. Pokud však neshledá, že by OZK nedodržela schválený postup zkoušky/periodické zkoušky, tak stížnost uchazeče na postup OZK zamítne Odvolání proti rozhodnutí OZK Pokud neúspěšný uchazeč podá do 14 dnů od vykonání zkoušky/periodické zkoušky odvolání proti rozhodnutí OZK, tak jsou dvě možnosti. Buď na základě vyjádření odborného garanta zkoušek a z podkladů o průběhu a hodnocení zkoušky/periodické zkoušky neshledá pochybení OZK při hodnocení uchazeče a rozhodnutí OZK potvrdí. Pokud však zjistí nedostatky v hodnocení uchazeče na zkoušce/periodické zkoušce, tak původní rozhodnutí OZK o neúspěšném vykonání zkoušky/periodické zkoušky zruší a rozhodne o vydání Osvědčení. Výsledek řízení o odvolání mimo správní řízení musí být uchazeči zaslán držitelem akreditace poštou nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení odvolání proti rozhodnutí OZK. 11

12 14. Zkušební den, ve kterém se koná zkouška, periodická zkouška, nebo opravná zkouška 15.1 Pokud se na daný termín zkoušky hlásí uchazeči ke zkoušce, periodické zkoušce i k opravné zkoušce, lze je provést v jednom zkušebním dni Písemná část probíhá současně pro všechny uchazeče. Každý uchazeč má test odpovídající zkoušce, na kterou byl přihlášen 15.3 Každý uchazeč má jiný písemný test 15.4 Časový rozsah písemné části zkoušky činí 70 minut a periodické zkoušky činí 50 minut O tom zda jako první proběhne ústní část zkoušky, periodické zkoušky, nebo opravné zkoušky rozhoduje držitel akreditace Po vyhodnocení písemné části zkoušek, proběhne ústní část zkoušky, poté periodické zkoušky, popř. opravné zkoušky dle časového harmonogramu Časový rozsah zkoušky/periodické zkoušky je 30 minut a periodické zkoušky je 20 minut U zkoušky, periodické zkoušky, nebo opravné zkoušky se postupuje podle tohoto Zkušebního řádu 15. Seznam úspěšných absolventů u držitele akreditace bude vystaven a průběžně doplňován na webových stránkách společnosti CIVOP s.r.o., Komory BOZP a PO ČR a na stránkách časopisu Komora-CZ, který je časopisem Hospodářské komory České republiky a je určen podnikatelům v ČR a v seznamu vedeném MPSV podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 16. Závěrečná ustanovení Tento Zkušební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu držitelem akreditace, a to dnem Za vedení dokumentace o zkoušce zodpovídá administrátorka projektu. Kontrolu vedení dokumentace po každé zkoušce provádí a odpovídá za ni předseda OZK. Tato dokumentace je uložena v archiv u CIVOP s.r.o. po dobu 10 let. V Praze dne.. statutární zástupce držitele akreditace 12

Zkušební řád. Revize zkušebního řádu. červen Zpracovala: Ing. Markéta Formánková odborná garantka zkoušky. Strana 1 (celkem 31)

Zkušební řád. Revize zkušebního řádu. červen Zpracovala: Ing. Markéta Formánková odborná garantka zkoušky. Strana 1 (celkem 31) Zkušební řád pro zkoušky a periodické zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Metodika pro zkoušku z odborné způsobilosti

Metodika pro zkoušku z odborné způsobilosti Metodika pro zkoušku z odborné způsobilosti Pro zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Více

Metodika pro periodickou zkoušku z odborné způsobilosti

Metodika pro periodickou zkoušku z odborné způsobilosti Metodika pro periodickou zkoušku z odborné způsobilosti Pro periodické zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Přepracování zkušebního řádu v souvislosti s novelou NV č. 592/2006 Sb. červenec 2016

Přepracování zkušebního řádu v souvislosti s novelou NV č. 592/2006 Sb. červenec 2016 ZKUŠEBNÍ ŘÁD zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik a periodická zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI FYZICKÝCH OSOB K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI FYZICKÝCH OSOB K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI FYZICKÝCH OSOB K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK 1) Termíny zkoušek včetně úplného přehledu zkušebních okruhů v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování

Více

PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, Praha 4 Braník

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, Praha 4 Braník TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik a periodické zkoušky podle

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

Seznam pojmů a zkratek

Seznam pojmů a zkratek ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

Více

Zkušební řád. Zpracoval: Ing. Josef Štoudek odborný garant zkoušky. Strana 1 (celkem 30)

Zkušební řád. Zpracoval: Ing. Josef Štoudek odborný garant zkoušky. Strana 1 (celkem 30) Zkušební řád pro zkoušky a opakované zkoušky po pěti letech z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky,z.s. Držitel akreditace na ověřování odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Zkušební řád. revize zkušebního řádu červenec 2015

Zkušební řád. revize zkušebního řádu červenec 2015 Zkušební řád pro zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a pro zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik opakované po 5-ti letech (dále

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Zkušební řád pro zkoušku a pro zkoušku opakovanou po 5 letech z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 4 Účinnost: Zkušební středisko Strana 1 (celkem 15)

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 4 Účinnost: Zkušební středisko Strana 1 (celkem 15) EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 4 Účinnost: 1.11.2016 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 15) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŽITÉ

Více

Přezkoumal: Ing. Martina Hájková Zpracoval: Ing. Romana Hofmanová Jméno Podpis Datum

Přezkoumal: Ing. Martina Hájková Zpracoval: Ing. Romana Hofmanová Jméno Podpis Datum Dokument ČSJ (SzOZ) Číslo: ČSJ 04A Výtisk č.: Strana: 1 Celkem stran: 12 Počet příloh: 0 Zkušební řád 2: Zkušební řád pro periodickou zkoušku po 5 letech z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více

KE ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE OPAKOVANÉ PO 5-ti LETECH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

KE ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE OPAKOVANÉ PO 5-ti LETECH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ZKUŠEBNÍ ŘÁD KE ZKOUŠCE A KE ZKOUŠCE OPAKOVANÉ PO 5-ti LETECH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném

Více

Hodnoticí standard Technik BOZP (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Technik BOZP (kód: M) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Technik BOZP (kód: 39-004-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Technik BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky Držitel akreditace na ověřování odborné způsobilosti fyzických osob v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Kritéria hodnocení pro obor veřejnosprávní činnost

Kritéria hodnocení pro obor veřejnosprávní činnost Kritéria hodnocení pro obor veřejnosprávní činnost Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů Obor: veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů oboru

Více

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Kumburská 846, 509 01 Nová Paka Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky Kritéria platná pro školní rok 2018/19 Obor vzdělávání: 23-43-L/51 Provozní

Více

Režim: Počet stran: 25 Počet příloh: ŘÍZENÝ DOKUMENT. Počet vzorů:

Režim: Počet stran: 25 Počet příloh: ŘÍZENÝ DOKUMENT. Počet vzorů: Platnost od: 2016 Skartační znak: S - 10 Počet stran: 25 Počet příloh: 0 Počet vzorů: 0 Režim: ŘÍZENÝ DOKUMENT Verze: PÍSEMNÁ VERZE Vydání 1 2 3 4 5 Změna 0 1 2 3 4 5 Určeno pro: ODBORNÉ ZKUŠEBNÍ KOMISI

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

(předpis k provedení zkoušky) Dokument ČSJ ČSJ 04

(předpis k provedení zkoušky) Dokument ČSJ ČSJ 04 Dokument ČSJ (SzOZ) Číslo: ČSJ 04 Výtisk č.: Strana: 1 Celkem stran: 11 Počet příloh: 0 Zkušební řád 1: Zkušební řád pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle 10 zákona

Více

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12)

EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013. Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) EURO CERT CZ a.s. ZKUŠEBNÍ ŘÁD Verze: 2 Účinnost: 1.6.2013 Zkušební středisko Strana 1 (celkem 12) Obsah: 1. ÚČEL... 2 2. OBLAST PLATNOSTI... 2 3. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3.1 DEFINICE... 2 3.2 POUŽITÉ

Více

Směrnice: (předpis k provedení opakované zkoušky) Dokument ČSJ ČSJ 04A

Směrnice: (předpis k provedení opakované zkoušky) Dokument ČSJ ČSJ 04A Dokument ČSJ (SzOZ) Číslo: ČSJ 04A Výtisk č.: Strana: 1 Celkem stran: 12 Počet příloh: 0 Směrnice: Příloha 3.25 Zkušební řád pro zkoušku opakovanou po 5 letech z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů

Více

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753 INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. 1. Struktura I.T.I.-

Více

II. Zkušební a organizační řád

II. Zkušební a organizační řád Vnitřní předpis Domu techniky Pardubice spol. s r.o. II. Zkušební a organizační řád pro zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky obor Multimediální tvorba pro školní rok 2018/2019

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky obor Multimediální tvorba pro školní rok 2018/2019 Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky obor Multimediální tvorba pro školní rok 2018/2019 Dějiny výtvarné kultury Procentuální hodnocení: 100 85% 1 84 70% 2 69 55% 3 54 40% 4 39% a méně 5 Žák má

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kritéria jsou platná pro školní rok 2018/19 Maturitní zkouška z povinných odborných předmětů je vykonávána v profilové části formou ústní zkoušky

Více

Režim: Počet stran: 20 Počet příloh: ŘÍZENÝ DOKUMENT. Počet vzorů:

Režim: Počet stran: 20 Počet příloh: ŘÍZENÝ DOKUMENT. Počet vzorů: Platnost od: 2013 Skartační znak: S - 10 Počet stran: 20 Počet příloh: 0 Počet vzorů: 0 Režim: ŘÍZENÝ DOKUMENT Verze: PÍSEMNÁ VERZE Vydání 1 2 3 4 5 Změna 0 1 2 3 4 5 Určeno pro: ODBORNÉ ZKUŠEBNÍ KOMISI

Více

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Manažer BOZP (kód: 39-005-T) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Manažer BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD. Čl. 1 Všeobecná ustanovení

ZKUŠEBNÍ ŘÁD. Čl. 1 Všeobecná ustanovení ZKUŠEBNÍ ŘÁD Čl. 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Základní informace Držitel akreditace: VÚBP, v.v.i. Jeruzalémská 9 116 52 Praha 1 Tel: 221 015 811 fax: 224 238 550 E-mail: vubp@vubp-praha.cz Webová stránka:

Více

ŠVP Ochrana osob a majetku 1. Způsob hodnocení profilové maturitní zkoušky Právní vzdělávání. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

ŠVP Ochrana osob a majetku 1. Způsob hodnocení profilové maturitní zkoušky Právní vzdělávání. ústní zkouška před zkušební maturitní komisí KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM A PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2019 V souladu s 24 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kritéria jsou platná pro školní rok 2015/2016. A. ÚSTNÍ ZKOUŠKY

KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ) ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kritéria jsou platná pro školní rok 2015/2016. A. ÚSTNÍ ZKOUŠKY Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ (ŠKOLNÍ)

Více

Zkušební řád pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Zkušební řád pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik Strana 1/17 1. ÚČEL Účelem zkušebního řádu je stanovení organizace zkoušek pro získání odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky Zpracováno podle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách

Více

Vyhláška. Rady města Plzně. č. 42/1998

Vyhláška. Rady města Plzně. č. 42/1998 Vyhláška Rady města Plzně č. 42/1998 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, obsluhy taxametru řidiči taxislužby (Zkoušky řidičů taxislužby)

Více

Zkušební řád pro ověřování odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou

Zkušební řád pro ověřování odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou Zkušební řád pro ověřování odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou Ministerstvo dopravy schválilo v souladu s ustanovením 17b odst. 1 vyhlášky č. 478/2000

Více

ČÁST DRUHÁ Atestační zkouška

ČÁST DRUHÁ Atestační zkouška 188/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. června 2009 o atestační zkoušce závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

ČÁST DRUHÁ ATESTAČNÍ ZKOUŠKA

ČÁST DRUHÁ ATESTAČNÍ ZKOUŠKA Částka 56 Sbírka zákonů č. 189 / 2009 Strana 2735 189 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2009 o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení ZKUŠEBNÍ ŘÁD Krajského úřadu Středočeského kraje k prokazování odborné způsobilosti žadatelů k provozování vymezených druhů silniční dopravy pro cizí potřeby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Více

Čl. 4 Náplň a náležitosti zkoušky Čl. 5 Písemná část zkoušky A. odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Čl. 4 Náplň a náležitosti zkoušky Čl. 5 Písemná část zkoušky A. odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Zkušební řád Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. pro odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele (dále jen zkušební řád ) Čl. 1 Základní ustanovení

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne. 2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne. 2017, N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne. 2017, o zkušebním řádu aprobační zkoušky a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu

Více

Hodnocení maturitních zkoušek. Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky

Hodnocení maturitních zkoušek. Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb. v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhl. č. 177/2009 Sb., v platném znění). Maturitní

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD na ověřování odborné způsobilosti fyzických osob koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

ZKUŠEBNÍ ŘÁD na ověřování odborné způsobilosti fyzických osob koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky školní rok 2018/2019 Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Nový Bydžov, duben 2019 Navrhuje: ředitel školy Mgr. Lukáš Rosůlek Schvaluje: Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky pro obor Modelářství a návrhářství oděvů M/07 pro školní rok 2018/2019

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky pro obor Modelářství a návrhářství oděvů M/07 pro školní rok 2018/2019 Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky pro obor Modelářství a návrhářství oděvů 82-41-M/07 pro školní rok 2018/2019 Maturitní práce a její obhajoba Vedoucí práce přijme pouze kompletní maturitní

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Teoretické vyučování Vyřizuje: Prošková V Táboře 21.3.2019 Způsob hodnocení zkoušek profilové

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení maturitních zkoušek Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem Motto: Vzděláním a výchovou k odpovědnosti Hodnocení maturitních

Více

Hodnocení maturitních zkoušek. Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky

Hodnocení maturitních zkoušek. Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb. v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhl. č. 177/2009 Sb., v platném znění). Maturitní

Více

Článek 1 Obecné ustanovení

Článek 1 Obecné ustanovení MĚSTO TŘINEC 2008 Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, a znalosti obsluhy taxametru řidiči vozidla taxislužby

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY v profilové části ve školním roce 2017/2018

KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY v profilové části ve školním roce 2017/2018 KRITÉRIA HODNOCENÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY v profilové části ve školním roce 2017/2018 Obor: CESTOVNÍ RUCH Teoretická zkouška z odborných předmětů Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy. Chápe vztahy

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělávání K/81 a K/48 (Gymnázium)

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělávání K/81 a K/48 (Gymnázium) D V O Ř Á K O V O G Y M N Á Z I U M a Střední odborná škola ekonomická Dvořákovo nám. 800, 278 53 Kralupy nad Vltavou Hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělávání 79-41-K/81 a 79-41-K/48

Více

Administrativní pracovník společenství vlastníků (kód: N)

Administrativní pracovník společenství vlastníků (kód: N) Administrativní pracovník společenství vlastníků (kód: 69-068-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň

Více

Hodnocení maturitních zkoušek

Hodnocení maturitních zkoušek Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb., v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 kterou se stanovuje řidiči taxislužby jako podmínka pro zahájení nebo nabízení přepravy na území města Písku povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, obsluhy taxametru

Více

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R)

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R) Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: 62-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista

Více

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek pro školní rok 2017/2018

Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek pro školní rok 2017/2018 Organizace, průběh a hodnocení maturitních zkoušek pro školní rok 2017/2018 Tento dokument doplňuje a vychází ze zákona 561/2044 Sb., "školský zákon", vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Záhlaví Schválení AS FIT: 13. 11. 2018 Platnost: dnem schválení Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: proděkan pro tvůrčí činnost a doktorské

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Zkušební řád. 1. Základní ustanovení

Zkušební řád. 1. Základní ustanovení Zkušební řád 1. Základní ustanovení 1.1. Zkušební řád je závazný pro držitele akreditace, kterým je TÜV SÜD Czech s.r.o. a pro všechny osoby, které u tohoto držitele akreditace personálně zabezpečují organizaci

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2018 o zkušebním řádu aprobační zkoušky

VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2018 o zkušebním řádu aprobační zkoušky Strana 1498 Sbírka zákonů č. 117 / 2018 117 VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2018 o zkušebním řádu aprobační zkoušky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. f) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách

Více

Klasifikační řád denního studia na SPŠO šk. rok 2015/2016

Klasifikační řád denního studia na SPŠO šk. rok 2015/2016 Klasifikační řád denního studia na SPŠO šk. rok 2015/2016 obor oděvnictví 31 43 M/01 (denní studium) obor modelářství a návrhářství oděvů 82 41 M/07 (denní studium) obor scénická a výstavní tvorba 82-41-M/03

Více

Hodnoticí standard. Dispečer silniční osobní dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dispečer silniční osobní dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dispečer silniční osobní dopravy (kód: 37-056-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Věstník ČNB částka 5/2008 ze dne 27. února 2008. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 22. února 2008

Věstník ČNB částka 5/2008 ze dne 27. února 2008. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 22. února 2008 Třídící znak 2 0 7 0 8 5 7 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 22. února 2008 o vydání Zkušebního řádu pro odborné zkoušky pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře 1) Česká národní banka vydává

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb. 1) Termíny zkoušek včetně úplného přehledu

Více

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Řád rigorózního řízení upravuje v souladu s 46 odst. 5, 99 odst. 5 zákona č. 111/1998

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby na území města Karviné Schváleno:

Více

Hodnocení maturitních zkoušek. Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky

Hodnocení maturitních zkoušek. Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky Hodnocení maturitních zkoušek Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem (č. 561/2004 Sb. v platném znění) a příslušným prováděcím právním předpisem (vyhl. č. 177/2009 Sb., v platném znění). Maturitní

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD. 1 Účel zkoušky

ZKUŠEBNÍ ŘÁD. 1 Účel zkoušky ZKUŠEBNÍ ŘÁD Podle 5, odst. 9 zákona ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR ve znění zákona č.170/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb. (dále jen "zákon"), upravuje

Více

Operátor poštovních informačních služeb

Operátor poštovních informačních služeb Operátor poštovních informačních služeb (kód: 37-026-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Operátor poštovních informačních služeb

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

POKYNY K VYKONÁNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A PERIODICKÉ ZKOUŠKY

POKYNY K VYKONÁNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A PERIODICKÉ ZKOUŠKY Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. POKYNY K VYKONÁNÍ ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A PERIODICKÉ ZKOUŠKY I. Obecná ustanovení A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Písemné ověřování znalostí uchazeče se u

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 28/2005,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 28/2005, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna (v aktuálním znění) Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z4/028.

Více

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech:

část A Přijímací řízení pro uchazeče o studium v doktorských studijních programech v českém jazyce bude probíhat celkem ve dvou kolech: Nařízení děkana č. 04/2017 Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro studium v českém i anglickém jazyce v akademickém roce 2017/2018 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze

Více

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky Kritéria platná pro školní rok 2017/2018

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky Kritéria platná pro školní rok 2017/2018 Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky Kritéria platná pro školní rok 017/018 Obor vzdělávání: 37-41-M Provoz a ekonomika dopravy (Provoz a ekonomika dopravy ) Účelem profilové části MZ je

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Kollárova 12, Ostrava-Mariánské Hory , ,

Helena Ondriášová - vzdělávání Kollárova 12, Ostrava-Mariánské Hory , , OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

Více

o b e c n ě z á v a z n o u v y h l á š k u: Čl. I Úvodní ustanovení

o b e c n ě z á v a z n o u v y h l á š k u: Čl. I Úvodní ustanovení V Y H L Á Š K A s t a t u t á r n í h o m ě s t a P l z n ě č. 13/2013, o prokazování znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxisluţby a ochranu spotřebitele

Více

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Správce památkového objektu (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Správce památkového objektu (kód: 82-018-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Domovník (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69)

Hodnoticí standard. Domovník (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Domovník (kód: 69-069-M) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Správce objektu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení

Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení Směrnice děkana č. 4/2013 Rigorózní řízení Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice o rigorózním řízení na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerizty (dále jen FSpS MU ) v souladu s 46 odst. 5 a

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 ČÍSLO JEDNACÍ: PŮSOBNOST: ZPRACOVALA: všichni žáci

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více