Specifické potřeby občanů města Ostravy Romské etnikum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifické potřeby občanů města Ostravy Romské etnikum"

Transkript

1 Specifické potřeby občanů města Ostravy Romské etnikum TATO ZPRÁVA BYLA VYTVOŘENA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ / /3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM.

2 1. Úvod Charakteristika skupiny Předpokládané potřeby Výsledky průzkumu Bydlení Práce a finance Vzdělávání Sociální péče Sociální poradenství Právní poradenství Pomoc při vyřizování běžných záležitostí Sociální bydlení s doprovodným sociálním programem Vzdělávací aktivity Volnočasové aktivity Ostatní Zdraví Volný čas a rodina Informace Bariéry Závěr a doporučení

3 1. Úvod Průzkum specifickým potřeb občanů města Ostravy proběhl v průběhu měsíce září 2006 za účelem vytvoření jednoho z podkladů důležitých pro komunitní plán sociálních služeb ve městě Ostrava na období 2007 až Cílem průzkumu bylo zjistit specifické potřeby občanů města Ostravy ve vztahu k sociálním službám a ověřit, zda nový způsob zjišťování údajů potvrdí předpokládané potřeby. Důležitým cílem bylo ale také informovat občany o konkrétní nabídce sociálních služeb, které se týkají jejich specifických potřeb. Dotazovaným občanům byl rovněž vysvětlován smysl a náplň jednotlivých forem existujících sociálních služeb. Průzkum proběhl formou řízeného rozhovoru, který s respondenty vedli vyškolení tazatelé. Celkem se průzkumu zúčastnilo 499 občanů města Ostravy, kteří byli rozděleni dle jednotlivých pracovních skupin a podskupin vytvořených v rámci komunitního plánu. V průběhu rozhovoru byly postupně zmiňovány oblasti, které by měly obsáhnout celý komplex specifických potřeb bydlení, práce a finance, vzdělávání, zdraví, sociální péče a volný čas a rodina. Dále se rozhovor okrajově dotýkal také informovanosti občanů a bezpečí ve městě. Důležitou částí rozhovoru bylo také povídání o míře dopadu jednotlivých možných bariér. V průběhu řízených rozhovorů se jistě nepodařilo zachytit všechny konkrétní potřeby jednotlivých osob, výsledek průzkumu však může jistě pomoci poukázat na nejcitlivější oblastí potřeb jednotlivých skupin. Důležitým výstupem jsou také pocity a dojmy dotazovaných, které bohužel nejde zachytit do tohoto výstupu a nejde je ani statisticky zpracovat. Tyto informace budou součástí závěrečné souhrnné zprávy. 3

4 2. Charakteristika skupiny V rámci skupiny Romské etnikum se průzkumu zúčastnilo celkem 60 osob. Dotazování jsou jednak uživateli nestátních neziskových organizací poskytujících příslušné služby a jednak náhodně oslovení občané města Ostravy. V rámci celého průzkumu tvoří dotazování této skupiny asi 12% všech dotazovaných, což odpovídá zastoupení uživatelů této skupiny v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních služeb města Ostravy. Ve zkoumaném vzorku bylo 28% mužů a 72% žen, což vyplynulo jednak z většího zastoupení žen mezi uživateli služeb, ale také z jejich větší ochoty vést rozhovor. Pohlaví muž žena Dle věku bylo použito pouze rozdělení na dvě skupiny. Podrobnější třídění by vzhledem k počtu respondentů nemělo smysl. Skupina mladších respondentů měla 32 let a méně (45%), skupina starších respondentů měla více než 32 let (55%). 4

5 Mezi respondenty bylo 46,6% osob nezaměstnaných. 16% dotazovaných bylo na mateřské dovolené. Dále zde bylo zastoupeno 11,7% invalidních důchodců. Zaměstnané byli pouze tři osoby. Sociální postavení nezletilé dítě 1 1,7 1,7 starobní důchodce 1 1,7 3,3 invalidní důchodce 7 11,7 15,0 ČID 1 1,7 16,7 nezaměstnaný na ÚP 26 43,3 60,0 nezaměstnaný na SP 2 3,3 63,3 mateřská dovolená 16 26,7 90,0 zaměstnanec 3 5,0 95,0 jiné 3 5,0 100,0 Z hlediska vzdělání byli nejčastěji dotazovány osoby se základním vzděláním (80%). 10% mělo nedokončené základní vzdělání. Vzdělání nedokončené základní praktická škola a OU SOU 5

6 Mezi respondenty bylo nejvíce osob ženatých a vdaných (51,7%), 35% dotázaných osob bylo svobodných. Rodinný stav svobodný 21 35,0 35,0 ženatý/vdaná 31 51,7 86,7 rozvedený 7 11,7 98,3 ovdovělý 1 1,7 100,0 Naprostá většina dotázaných žije v domácnosti s partnerem a dětmi (70%). Pouhé 3,3% dotázaných osob žijí sami. S kým žijete? sám s partnerem s dětmi s partnerem a dětmi s rodiči Většina dotázaných osob ve skupině Romské etnikum (55 osob) byla velmi vstřícná a při vedení rozhovoru i aktivní. Pouze tři osoby dali najevo, že o rozhovor nemají zájem. 6

7 3. Předpokládané potřeby Na tomto místě pouze stručně shrneme potřeby osob spadajících do příslušné skupiny komunitního plánování, jak jsou uvedeny v komunitním plánu rozvoje sociálních služeb do roku Ve skupině "Romské etnikum" byly potřeby definovány na základě šetření firmy RESPOND, na základě vlastních analýz a ze zkušeností poskytovatelů a potenciálních příjemců sociálních služeb. Jako nejdůležitější potřeby ve vztahu k sociálním službám byly definovány tyto: 1. Přístup k informacím 2. Iniciace ke změně v myšlení uvnitř komunity 3. Možnost získat přiměřené bydlení 4. Vzdělání vyrovnávací programy v základním vzdělávání a v přístupu ke vzdělání 5. Zaměstnanost a pracovní aktivity 6. Efektivní řešení finančních problémů 7

8 4. Výsledky průzkumu 4.1 Bydlení Mezi dotazovanými je velká část těch, které lze považovat za potencionálně ohrožené bezdomovectvím. Pouze 26,7% respondentů uvedlo, že bydlí v nájemním bytě na dobu neurčitou. Téměř polovina jich bydlí v nájemních bytech na dobu určitou (46,7%) a zbytek pak v podnájmu, v zařízeních sociální péče či u příbuzných a známých. Dva dotázání pak bydlí na ubytovně a jeden v azylovém domě. Bydlení nájemní byt na dobu neurčitou 16 26,7 26,7 nájemní byt na dobu určitou 28 46,7 73,3 podnájem 4 6,7 80,0 ubytovna 2 3,3 83,3 azylový dům 1 1,7 85,0 u příbuzných, známých 3 5,0 90,0 v zařízení sociální péče 5 8,3 98,3 jinde 1 1,7 100,0 Spokojenost s bydlením uvedlo pouze 36,7% dotázaných. Ti, kteří nejsou s bydlením spokojeni, uvedli nejčastěji jako důvod nespokojenosti vysokou cenu bydlení (27,8%) a to, že nemají byt ve svém vlastnictvím (25%). Jako další důvody byly uvedeny bariérovost bytu a chybějící koupelna. Pokud nejste spokojen, dokážete určit hlavní důvod vaší nespokojenosti? bydlení je pro mě moc drahé 10 16,7 27,8 27,8 nelíbí se mi místo, kde bydlím 5 8,3 13,9 41,7 chtěl(a) bych větší byt 5 8,3 13,9 55,6 chtěl(a) bych bydlet ve svém 9 15,0 25,0 80,6 chtěl(a) bych byt vyšší kategorie 3 5,0 8,3 88,9 nejsem spokojen v zařízení, kde bydlím 1 1,7 2,8 91,7 jiný důvod 3 5,0 8,3 100,0 Celkem 36 60,0 100,0 neuvedeno 24 40,0 8

9 Poměrně velká část respondentů uvedla, že jim na bydlení přispívá stát. 60% respondentů dostává na bydlení dávky sociální podpory, 15% respondentů pak dávky sociální péče. Přispívá vám na bydlení stát? Platná nepřispívá 15 25,0 25,0 sociální podpora 36 60,0 85,0 sociální péče 9 15,0 100,0 Při dotázaní na konkrétní možnosti zlepšení situace v bydlení uvedli respondenti následující návrhy a připomínky: byt v lepším stavu byt v přízemí čekám dlouho na přidělení bytu lokalita s mladšími lidmi méně rómů v komunitě- z důvodu vandalismu a nepořádku navrácení bezdůvodně odebraného bytu příspěvek na vyúčtování plynu a elektřiny příspěvek na nájem a inkaso příspěvek na zařízení dětského pokoje státní byt udělat dětem hřiště-nemají si kde hrát u bytů OKD-nedostatečné opravy větší byt větší podpora a přídavky jednorázové příspěvky více peněz vlastní byt hezké prostředí sousedé vlastní soc.zařízení odstranění plísně vana v bytě 9

10 4.2 Práce a finance Vzhledem k vysokému počtu nezaměstnaných osob mezi respondenty se dalo předpokládat, že v oblasti práce nebude míra spokojenosti moc vysoká. Spokojenost v této oblasti vyjádřilo 13,4% dotázaných a 40% odpovědělo, že jsou v nějaké míře nespokojeni. Ostatní respondenti se k dané oblasti nevyjádřili většinou právě z důvodu, že žádnou práci nemají. Spokojenost práce zcela spokojen 4 6,7 6,7 spokojen, ale mohlo by to být lepší 4 6,7 13,3 nejsem zcela spokojen 5 8,3 21,7 jsem zcela nespokojen 19 31,7 53,3 nevím, nedokážu posoudit 28 46,7 100,0 Nezaměstnané osoby se rovněž vyjadřovali k důvodům jejich nezaměstnanosti. Většina osob odpověděla, že nemůže najít práci, přestože ji hledá (69,7%). Dalších 12,1% respondentů pokládá za hlavní důvod své nezaměstnanosti své zdravotní problémy. Ostatní osoby pak uvedli jako důvod, že se jim nechce do práce, že se jim vyplatí žít z dávek nebo z důvodu péče o osobu blízkou. Z jakého důvodu nepracujete? nemůžu najít práci, přestože ji hledám 23 38,3 69,7 69,7 vyplatí se mi žít z dávek 1 1,7 3,0 72,7 nechce se mi do práce 1 1,7 3,0 75,8 ze zdravotních či psychických důvodů 4 6,7 12,1 87,9 z důvodu péče o osobu blízkou 2 3,3 6,1 93,9 jiný důvod 2 3,3 6,1 100,0 Celkem 33 55,0 100,0 nevyjádřili se 27 45,0 10

11 Dotazované osoby měli možnost vybrat takovou formu zaměstnání, jaká by jim vyhovovala. Kromě osob, které by stáli o práci jakoukoliv (61,8%), byla nejčastěji zmiňována práce na částečný úvazek (14,7%). Jaká forma práce by vám vyhovovala? jakákoliv 21 35,0 61,8 61,8 práce s omezením pro ZP 2 3,3 5,9 67,6 práce doma 3 5,0 8,8 76,5 práce na ČÚ 5 8,3 14,7 91,2 jiná 3 5,0 8,8 100,0 Celkem 34 56,7 100,0 neuvedeno 26 43,3 Z výše uvedených skutečností vyplývají i vyjádření se respondentů ke své finanční situaci, kde se žádný respondent neřadí mezi bohaté a 81,6% respondentů se řadí mezi špatně finančně zajištěné, resp. mezi chudé. Dle velikosti majetku Platná průměrně finančně zajištění 11 18,3 18,3 špatně finančně zajištění 23 38,3 56,7 v podstatě chudí 26 43,3 100,0 U vyjádření, jaký příjem by respondenti požadovali, aby byli spokojeni, uváděli v průměru hodnotu ,- Kč, kterou by chtěli dosáhnout především získáním práce nebo získáním lépe placeného místa, zvýšením vzdělání, brigádami či zařízením plného invalidního důchodu. Následující seznam obsahuje položky, které respondenti uvedli v otázce, v čem se musí kvůli malým příjmům omezovat. Nejčastěji jsou uváděny položky potraviny, vybavení bytu a oblečení tedy položky vcelku potřebné pro zajištění základních potřeb. pomůcky do školy 8 dovolená 3 oblečení 24 vybavení a údržba domácnosti 23 volnočasové aktivity pro děti 7 potraviny 18 11

12 4.3 Vzdělávání Mezi respondenty je více než polovina osob, které v rozhovorech vyjádřili potřebu dalšího vzdělávání. Potřeba se dále vzdělávat ano ne neuvedeno Z nabízených forem a možností dalšího vzdělávání uváděli respondenti jako potřebné nejčastěji rekvalifikační kurzy (75%). Dále zde projevili někteří jednotlivci zájem o jazykové kurzy, zvýšení dosaženého vzdělání a nespecifikované sebevzdělávání. Forma dalšího vzdělání zvýšení vzdělání 2 3,3 6,3 6,3 rekvalifikační kurz 24 40,0 75,0 81,3 jazykový kurz 2 3,3 6,3 87,5 sebevzdělávání 2 3,3 6,3 93,8 přednášky se zdravotní problematikou 1 1,7 3,1 96,9 jiné 1 1,7 3,1 100,0 Celkem 32 53,3 100,0 nemají zájem 28 46,7 12

13 Osoby, které nemají zájem se dále vzdělávat, uváděli jako důvod především tvrzení, že to nemá smysl (33,3%). Proč se nechci dál vzdělávat nemá to smysl 8 13,3 33,3 33,3 myslím, že na to nemám 4 6,7 16,7 50,0 nemám čas 4 6,7 16,7 66,7 nemám na to finance 2 3,3 8,3 75,0 nevím nic o možnostech 2 3,3 8,3 83,3 jiný důvod 4 6,7 16,7 100,0 Celkem 24 40,0 100,0 mají zájem 36 60,0 13

14 4.4 Sociální péče V této části rozhovoru byly respondentům jmenovány jednotlivé formy sociální pomoci či péče a respondenti vyjádřili své zkušenost s těmito formami. Díky otázky číslo 15 měli respondenti možnost vyslechnout nabídku existujících služeb a jednotlivých činností a případně vyjádřit i potřebu využívat i služeb, které v současné době nabízeny nejsou. U otázky číslo 15 se respondenti skupiny Romské etnikum měli možnost vyjádřit celkem k šesti službám. 85% respondentů uvedlo, že jsou nebo byli příjemci některé z forem sociálních služeb Sociální poradenství Sociálního poradenství využilo a za prospěšné považuje 27,1% respondentů. Dalších 20% dotázaných řeklo, že službu nezná, ale že by jim mola pomoci. Jako poskytovatele uváděli respondenti nejčastěji NNO (11 osob) a úřady (9 osob). Sociální poradenství využil jsem ji či využívám a pomáhá mi 16 26,7 27,1 27,1 využil jsem ji či využívám a nepomáhá mi 5 8,3 8,5 35,6 nevyužil jsem, protože ji nepotřebuji 25 41,7 42,4 78,0 neznám ji, ale stejně bych ji nevyužil 1 1,7 1,7 79,7 neznám ji, ale asi by mi mohla pomoci 12 20,0 20,3 100,0 Celkem 59 98,3 100,0 neuvedeno 1 1, Právní poradenství Právního poradenství s prospěchem využilo pouze 8,5% dotázaných. Opět se téměř jedna pětina respondentů (18,6%) vyjádřila ve smyslu, že službu nezná a mohla by jim pomoci. Právní poradenství využil jsem ji či využívám a pomáhá mi 5 8,3 8,5 8,5 využil jsem ji či využívám a nepomáhá mi 1 1,7 1,7 10,2 nevyužil jsem, protože ji nepotřebuji 42 70,0 71,2 81,4 neznám ji, ale asi by mi mohla pomoci 11 18,3 18,6 100,0 Celkem 59 98,3 100,0 neuvedeno 1 1,7 14

15 4.4.3 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí Pomoc při vyřizování běžných záležitostí využívá a považuje za potřebné téměř třetina (32,2%) respondentů. 9 osob, které službu využilo uvedlo jako poskytovatele úřad a 8 osob nestátní neziskovou organizaci. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí využil jsem ji či využívám a pomáhá mi 19 31,7 32,2 32,2 využil jsem ji či využívám a nepomáhá mi 3 5,0 5,1 37,3 nevyužil jsem, protože ji nepotřebuji 30 50,0 50,8 88,1 neznám ji, ale stejně bych ji nevyužil 1 1,7 1,7 89,8 neznám ji, ale asi by mi mohla pomoci 6 10,0 10,2 100,0 Celkem 59 98,3 100,0 neuvedeno 1 1, Sociální bydlení s doprovodným sociálním programem Službu sociální bydlení využívá 15,3% dotázaných osob. Většina z nich (6 osob) uvedla jako poskytovatele NNO. Sociální bydlení s doprovodným sociálním programem využil jsem ji či využívám a pomáhá mi 9 15,0 15,3 15,3 využil jsem ji či využívám a nepomáhá mi 1 1,7 1,7 16,9 nevyužil jsem, protože ji nepotřebuji 46 76,7 78,0 94,9 neznám ji, ale asi by mi mohla pomoci 3 5,0 5,1 100,0 Celkem 59 98,3 100,0 neuvedeno 1 1,7 15

16 4.4.5 Vzdělávací aktivity Vzdělávací aktivity jsou respondenty využívány pouze v minimální míře. Více než čtvrtina z nich (27,1%) však o takových službách neví a myslí si, že by jim pomohla. Vzdělávací aktivity využil jsem ji či využívám a pomáhá mi 2 3,3 3,4 3,4 využil jsem ji či využívám a nepomáhá mi 1 1,7 1,7 5,1 nevyužil jsem, protože ji nepotřebuji 39 65,0 66,1 71,2 neznám ji, ale stejně bych ji nevyužil 1 1,7 1,7 72,9 neznám ji, ale asi by mi mohla pomoci 16 26,7 27,1 100,0 Celkem 59 98,3 100,0 neuvedeno 1 1, Volnočasové aktivity Ani volnočasové aktivity se neukázaly být respondenty využívané a téměř čtvrtina (24,1%) o službě opět neví a službu by uvítali. Volnočasové aktivity využil jsem ji či využívám a pomáhá mi 2 3,3 3,4 3,4 nevyužil jsem, protože ji nepotřebuji 40 66,7 69,0 72,4 neznám ji, ale stejně bych ji nevyužil 2 3,3 3,4 75,9 neznám ji, ale asi by mi mohla pomoci 14 23,3 24,1 100,0 Celkem 58 96,7 100,0 neuvedeno 2 3,3 16

17 4.4.7 Ostatní V další otázce mohli respondenti uvést další služby, které považuji za potřebné. V možnostech se objevily služby jako centrum s dohledem pro děti, informace o pracovních místech pro osoby se zdravotním postižením, pomoc s hledáním bydlení, psychologická pomoc a služba, která by se věnovala pomoci dětem. V otázce 16 respondenti uvedli, od kterých možných poskytovatelů by očekávali ještě větší míru podpory, než jakou mají teď. Nejčastěji se v odpovědích objevila možnost úřad (50 osob). Dále byly uváděny NNO (4 osoby) a specializované odborné pracoviště (2 osoby). Od koho z možných poskytovatelů služeb myslíte, že byste potřebovali větší pomoc? jiný 1 1,7 1,7 nepotřebuji 1 1,7 3,3 neuvedeno 3 5,0 8,3 nevím 1 1,7 10,0 nno 1 1,7 11,7 rodiče 1 1,7 13,3 sop 2 3,3 16,7 úřad 45 75,0 91,7 úřad, lékař 2 3,3 95,0 úřad,nno 3 5,0 100,0 Poslední otázka oblasti sociální péče se týká placení za sociální služby. Ukázalo se, že pouze 15% dotázaných není ochotno za služby platit, 6,7% dotázaných by za ně platilo v každém případě a 76,7% by platilo, kdyby na služby dostalo peníze od státu. Jsou vaše potřeby na sociální služby tak vysoké, že byste za uvedené byl ochoten platit? neplatil bych za ně neplatil bych za ně, i kdybych na ně dostal peníze zaplatil bych za ně v každém případě zaplatil bych za ně, kdybych na ně dostal peníze neuvedeno 17

18 4.5 Zdraví Co se týká vlastního pohledu na zdravotní stav, popsalo jej nejvíce osob (65%) jako dobrý nebo velmi dobrý. 10% dotázaných považuje svůj zdravotní stav za velmi špatný. Zdravotní stav velmi dobrý 12 20,0 20,0 dobrý 27 45,0 65,0 spíše špatný 9 15,0 80,0 špatný 6 10,0 90,0 velmi špatný 6 10,0 100,0 Mezi respondenty je téměř polovina těch, kteří si myslí, že jejich špatný zdravotní stav je ovlivněn jejich špatnou finanční situaci. Zdraví negativně ovlivněno penězi? ano 29 48,3 48,3 ne 31 51,7 100,0 Mezi dotazovanými jsou čtyři, kteří nemají svého ošetřujícího lékaře. Průkaz pojištěnce nemá jeden respondent. S odmítnutím lékaře se setkalo 15% dotázaných, kteří jako důvod odmítnutí uvedli následující: neochota lékaře plný stav pacientů dluhy pojišťovny rasové důvody (2x) Jako největší problém v oblasti zdravotnictví uvádějí respondenti především cenu léků a zdravotní péče vůbec. 18

19 4.6 Volný čas a rodina Většina respondentů uvedla, že má děti (93,3%). Většina z nich uvádí, že tráví spolu s dětmi hodně času. Nejvíce byli zastoupeni respondenti, kteří měli tři děti (28,3%) nebo dvě děti (25%) Počet dětí 0 4 6,7 6, ,0 11, ,0 36, ,3 65, ,0 80, ,7 96, ,7 98, ,7 100,0 Pouze tři respondenti uvedli, že tráví společně jako rodina spíše málo času, ostatní odpověděli, že jsou spolu často nebo téměř pořád. Jak často trávíte čas společně jako rodina? spíše málo 3 5,0 5,3 často 7 11,7 17,5 téměř pořád 47 78,3 100,0 Celkem 57 95,0 neuvedli 3 5,0 Děti dotazovaných osob si hraji nejčastěji v okolí domu (35,8%) nebo doma (32,1%). Zájmové kroužky jako důležitou náplň volného času uvedlo 13,2% dotázaných. Jak tráví volný čas Vaše děti? nejčastěji před domem 19 31,7 35,8 35,8 navštěvuje zájmové kroužky 7 11,7 13,2 49,1 sportuje 3 5,0 5,7 54,7 hraje si hlavně doma 17 28,3 32,1 86,8 jinak 7 11,7 13,2 100,0 Celkem 53 88,3 100,0 neuvedeno 7 11,7 19

20 Co se týče nabídky aktivit pro děti, považuje ji 46,3% dotázaných za nedostatečnou. Připadá vám nabídka volnočasových aktivit pro vaše děti dostatečná? ano 29 48,3 53,7 53,7 ne 25 41,7 46,3 100,0 Celkem 54 90,0 100,0 neuvedeno 6 10,0 V nabídce jim chybí vzdělávací kroužky, aktivity pro zdravotně postižené děti, aktivity, které by se neplatily a aktivity pro různé věkové skupiny. Polovina dotazovaných uvedla, že sami mají dostatek volného času a že ví, jak ho má naplnit. Víte vy sám, co s volným časem? nemám volný čas 18 30,0 30,0 mám volný čas, ale nevím, jak ho naplnit 12 20,0 50,0 mám volný čas a využívám ho 30 50,0 100,0 Osoby, které neví, jak naplnit svůj volný čas, opět poukazují především na finanční překážky (72,7%). Co vám chybí k tomu, abyste ho měl čím vyplnit? nevím o žádných možnostech 2 3,3 18,2 18,2 nemám na to peníze 8 13,3 72,7 90,9 vyhovuje mi to takhle 1 1,7 9,1 100,0 Celkem 11 18,3 100,0 neuvedeno 49 81,7 20

21 K nejčastějším způsobům trávení volného času patří mezi dotazovanými především sledování TV (25%). Dotazovaní, kteří vybrali jinou možnost, opět zdůrazňovali, že tráví čas především s rodinou. Jak ho trávíte? sport 2 3,3 6,3 6,3 TV 8 13,3 25,0 31,3 akce členských organizací 1 1,7 3,1 34,4 jiné 21 35,0 65,6 100,0 Celkem 32 53,3 100,0 neuvedeno 28 46,7 V trávení volného času je pro respondenty velkou překážkou nedostačující pocit bezpečí ve městě - jako problém ho uvádí 68,3% dotázaných. Omezuje vás nebo vaše děti v trávení volného času nedostačující pocit bezpečí ve městě? ano 41 68,3 68,3 ne 19 31,7 100,0 Celke m ,0 21

22 4.7 Informace Přísunem informací se zabývá otázka číslo tři, která se ptá na hlavní zdroje získávání informací, jež jsou pro dotazované důležité. Nejčastěji jsou zde uváděna jako zdroj informací televize (61,7%). Zdroje získávání informací tisk 7 11,7 11,7 televize 37 61,7 73,3 příbuzní 7 11,7 85,0 známí 4 6,7 91,7 schůzky klubu, jehož jsem členem 2 3,3 95,0 internet 1 1,7 96,7 jiné 2 3,3 100,0 22

23 4.8 Bariéry Jako podstatné bariéry se v průzkumu ukázaly být pro respondenty skupiny Romské etnikum v různé míře následující: neochota ostatních přijmout mě za sobě rovného (celkem 78,3% dotázaných) Platná vůbec se mě netýká 13 21,7 21,7 způsobuje mi občas problémy 21 35,0 56,7 často mi to komplikuje život 20 33,3 90,0 je to můj největší problém 6 10,0 100,0 předsudky druhých - to, že mě předem odsoudí (celkem 76,7% dotázaných) vůbec se mě netýká 14 23,3 23,3 způsobuje mi občas problémy 21 35,0 58,3 často mi to komplikuje život 19 31,7 90,0 je to můj největší problém 6 10,0 100,0 malý pocit bezpečí ve městě (celkem 77,6% dotázaných) vůbec se mě netýká 13 21,7 22,4 22,4 způsobuje mi občas problémy 21 35,0 36,2 58,6 často mi to komplikuje život 22 36,7 37,9 96,6 je to můj největší problém 2 3,3 3,4 100,0 Celkem 58 96,7 100,0 neuvedeno 2 3,3 23

24 5. Závěr a doporučení Provedený průzkum se okrajově dotkl jednotlivých možných oblastí specifických potřeb. Dle předpokladu se ukázalo, že nejmenší spokojenost projevili respondenti s oblastí "práce" (průměr 3,22) a s ní související oblastí "finance" (průměr 3,25). Naopak jsou respondenti velice spokojení v oblasti volný čas a rodina (1,52) a zdraví (1,93). Poměrně nízká spokojenost panuje mezi respondenty rovněž v oblasti sociální péče z rozhovorů pak vyplynulo, že nespokojenost je způsobená především přístupem úřadů. Spokojenost v jednotlivých oblastech Spokojenost - bydlení 2,77 Spokojenost - finance 3,25 Spokojenost - práce 3,22 Spokojenost - vzdělávání 2,84 Spokojenost - sociální péče 2,97 Spokojenost - zdraví 1,93 Spokojenost - volný čas a rodina 1,52 Spokojenost - duševní pohoda 2,17 V porovnání s původními předpokládanými potřebami se tedy průzkum shoduje s vysokou potřebou zaměření se na oblast práce, což znamená především pomoc při vyhledávání volných míst či vytváření vhodných pracovních míst. Dotazované osoby uvádějí, že práci hledají a že nezáleží na formě zaměstnání. Z nízké zaměstnanosti pak vyplývá rovněž potřeba řešení finančních problémů respondenti se kvůli nedostatku peněz omezují v oblastech jako je oblečení, vybavení bytu a potraviny, velká část jich dává do souvislosti s nedostatkem financí rovněž svůj zdravotní stav. Dotazované osoby vyjádřili rovněž ve vysoké míře potřebu dalšího vzdělávání a to především formou rekvalifikačních kurzů, což úzce souvisí s předchozí oblasti "práce". V oblasti vzdělávání jasně vyplývá nevyslovená potřeba zaměření se na podporu v oblasti zvyšování základního vzdělání je to zřejmé s charakteristiky vzorku. Určitým rizikem se stává také oblast bydlení mezi dotázanými je pouze menší část těch, kteří mají zajištěno stále bydlení na dobu neurčitou. Pravděpodobně by stálo za hlubší analýzu prozkoumání situace v této oblasti s předběžnými návrhy na řešení. Jednotlivé sociální služby nabízené v průběhu řízeného rozhovoru byly respondentům vesměs známé. Nejméně věděli respondenti o službách vzdělávací aktivity a volnočasové aktivity. Zájem byl mezi respondenty ale i o služby sociálního a právního poradenství. Naopak nejvyužívanější a nejčastěji uváděná jako potřebná se ukázala být služba pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Obecně lze vysokou míru potřebnosti sociálních služeb usoudit z míry ochoty dotazovaných osob platit za sociální služby většinou však za předpokladu, že na sociální služby dostanou peníze od státu. Jako návrhy na nové služby se objevily centrum s dohledem pro děti, informace o pracovních místech pro osoby se zdravotním postižením, pomoc s hledáním bydlení, psychologická pomoc a služba, která by se věnovala pomoci dětem. Z výsledků průzkumu v této oblasti vyplývá, že respondenti jsou dostatečně o existujících službách informováni. Tento fakt je samozřejmě ovlivněn také skutečností, že mezi respondenty bylo mnoho klientů stávajících služeb, kteří mají v této 24

25 oblasti dostatečný přehled. Proto nelze tento výsledek interpretovat tak, že již není třeba dále služby propagovat v širší veřejnosti. Výrazně se v průzkumu projevila nespokojenost respondentů s přístupem pracovníků úřadů a jejich angažovanost při řešení problémů respondentů. Výsledky v oblasti "Zdraví", kterou lze ze strany poskytovatelů sociálních služeb velice těžko ovlivnit, ukazují především na potíže s nedostatkem financí. Za zmínku jistě dále stojí poukázání na důležitost bariér, které osobám skupiny Romské etnikum komplikují život. Těmito bariérami jsou především neochota ostatních přijímat rómy za sobě rovné, předsudky druhých a malý pocit bezpečí ve městě. Je otázkou nakolik a jakou cestou je možno pracovat na odstranění těchto bariér. Výsledky průzkumu se prolíná silná spjatost respondentů se svými rodinami, které jsou pro ně z hlediska podpory nejdůležitějším a často jediným důvěryhodným poskytovatelem. Z tohoto hlediska je pravděpodobně důležité zaměření se na práci s celou rodinou, na komplexní přístup v řešení problémů celé rodiny. Pro hlubší interpretaci výsledků průzkumu je třeba brát v úvahu výběr respondentů, podmínky za kterých byl prováděn a na samotné výsledky je nutné nahlížet především v kontextu dalších zdrojů a informací. Je třeba využít zkušenosti z práce s konkrétními osobami skupiny Romské etnikum. Vzhledem k počtu respondentů nemá smysl pouštět se na tomto místě do rozborů výsledků dle pohlaví, věku či vzdělání. V případě potřeby je možno tyto údaje vyčíst z tabulek a grafů v příloze. Pokud budeme výsledky porovnávat s předpokládanými potřebami, můžeme vyčíst v mnoha oblastech shodu, ale současně je zde zřejmý i jistý posun, způsobený (snad i) implementací prvního komunitního plánu. 25

Specifické potřeby občanů města Ostravy Občané s kombinovaným a tělesným postižením

Specifické potřeby občanů města Ostravy Občané s kombinovaným a tělesným postižením Specifické potřeby občanů města Ostravy Občané s kombinovaným a tělesným postižením TATO ZPRÁVA BYLA VYTVOŘENA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ 04.1.05/3.2.81.3/3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory V průběhu října a listopadu 2011 bylo v obci Kokory provedeno anonymní dotazníkové šetření. V náhodně vybraných domácnostech tazatelka zjišťovala zkušenosti

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova č. 2/2009 Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příležitostí, abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, abych i já Vám všem jménem zaměstnanců Luxoru Poděbrady

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života Ad hoc modul 2010 bude šetřen na 1. vlně (resp. podle čtvrtletí zařazení sčítacího obvodu) v domácnosti ve všech čtvrtletích

Více

Shrnující zpráva ze sociologického výzkumu NEJDEK

Shrnující zpráva ze sociologického výzkumu NEJDEK UNIVERSITAS, s.r.o. Borovská 1425, 190 16 Praha 9 Tel.: 281972182 www.universitas.cz IČO: 274 17 719 Sociální služby: Potřeby a názory občanů v Karlovarském kraji 2007 Shrnující zpráva ze sociologického

Více

Seznámení s výsledky ankety Zjišťování potřeb města Bruntál

Seznámení s výsledky ankety Zjišťování potřeb města Bruntál Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením realizované v rámci projektu Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 DATUM KONÁNÍ:

Více

DOTAZNÍK OBČANSKÉ SPOKOJENOSTI

DOTAZNÍK OBČANSKÉ SPOKOJENOSTI - 1 - DOTAZNÍK OBČANSKÉ SPOKOJENOSTI Vážení spoluobčané, Obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při tvorbě Strategického plánu rozvoje města Nového Jičína. Máte možnost se vyjádřit k Vaší představě

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

1) údaje o respondetech

1) údaje o respondetech 1) údaje o respondetech 1a) pohlaví pohlaví muž 55 28,6 žena 123 62,76 neuvedeno 18 9,18 196 1 Pohlaví respondentů 9,18% 28,6% muž žena neuveden o 62,76% 1b) věk respondentů věk do 2 1,51 21-35 26 13,27

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (zjednodušený průzkum veřejného mínění) v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (zjednodušený průzkum veřejného mínění) v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (zjednodušený průzkum veřejného mínění) v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy Dotazník byl připraven v rámci zpracování Programu rozvoje města a většina jeho

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Obor: Provoz a ekonomika Statistické aspekty terénních průzkumů Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Hošková Vypracoval: Martin Šimek 2003

Více

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky

VÝZKUM. KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity. Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky VÝZKUM KRAJE V ČESKÉ REPUBLICE: vytvoření modelu efektivity Moravská vysoká škola Olomouc Grantová agentura České republiky Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, v zimě jsme se na Vás obrátili

Více

VYBRANÉ ASPEKTY PÉČE O SENIORY

VYBRANÉ ASPEKTY PÉČE O SENIORY VYBRANÉ ASPEKTY PÉČE O SENIORY Z HLEDISKA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z EMPIRICKÉHO VÝZKUMU REALIZOVANÉHO V RÁMCI PROJEKTU TD2 Projekt Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

Více

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech NÁHRADA ŠKODY - zaměstnanec i zaměstnavatel mají obecnou odpovědnost za škodu, přičemž každý potom má svou určitou specifickou odpovědnost - pracovněprávní odpovědnost rozlišuje mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Více

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš

Studijní opora. Název předmětu: Organizační chování. Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Studijní opora Název předmětu: Organizační chování Zpracoval: Mgr. Jaromír Ďuriš Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Monitoring institucionální výchovy podrobná zpráva za výchovné ústavy

Monitoring institucionální výchovy podrobná zpráva za výchovné ústavy Monitoring institucionální výchovy podrobná zpráva za výchovné ústavy říjen 2009 1 2 Kapacita a úvazky Dotazník s informacemi za výchovné ústavy (dále jen VÚ) vyplnili zástupci celkem 6 spádových oblastí

Více

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení Příloha č. 2 ke Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení 1. FACTUM INVENIO ad 2. Popis metodiky průzkumu 80 bodů Hodnotící komise posoudila nabídku uchazeče v tomto

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti České Budějovice (dle TPP) První vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti České Budějovice (dle TPP) První vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti České Budějovice (dle TPP) První vlna Praha 2010 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu.

Anketa byla určena pro rodiče, jejichž děti navštěvují naši školní jídelnu. Stránka1 Vyhodnocení ankety Školní jídelna Chvaletická 918 Praha 9 - Lehovec Vážení rodiče, vážení strávníci, ráda bych Vás seznámila s výsledky ankety, kterou jsme pro Vás připravili v měsíci říjnu a

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

Příloha č. 1: Seznam respondentů

Příloha č. 1: Seznam respondentů Seznam příloh Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Scénář otázek pracovníci ÚP Příloha č. 3: Scénář otázek zahraniční pracovníci Příloha č. 4: Scénář otázek zaměstnavatelé Příloha č.

Více

1) jednotlivec.. 22 (32,4 %)

1) jednotlivec.. 22 (32,4 %) 1 VYHODNOCENÍ ANKETY MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ Z celkového počtu 597 oslovených domácností odpovědělo 68 respondentů (11,4 %) Otázka č.1 Kolik let bydlíte na sídlišti Kapitána Nálepky 1 10 let.. 14 domácností

Více

Dotazník. Průzkum veřejného mínění a spokojenosti v obci Jestřabí v Krkonoších. Vážení občané, rekreanti či návštěvníci obce Jestřabí v Krkonoších,

Dotazník. Průzkum veřejného mínění a spokojenosti v obci Jestřabí v Krkonoších. Vážení občané, rekreanti či návštěvníci obce Jestřabí v Krkonoších, Dotazník Průzkum veřejného mínění a spokojenosti v obci Jestřabí v Krkonoších Vážení občané, rekreanti či návštěvníci obce Jestřabí v Krkonoších, dostává se Vám do rukou dotazník, o jehož vyplnění bychom

Více

Průzkum podnikatelského prostředí OBSAH

Průzkum podnikatelského prostředí OBSAH PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ MĚSTA HABARTOV STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HABARTOV 2008-2013 OBSAH OBSAH... 2 Úvod... 3 2 Cíle... 3 3 Výběr metody sběru dat... 3 3.1 Návrh dotazníku... 3 3.2 Metodika

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 19. 4. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Tisková zpráva Internet pro zdravotně postižené 2.

Více

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic)

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic) Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD Michal Samek (samekmic) Zadání: Návrh uživatelského rozhraní pro automat MHD v Pardubicích, kde se kromě klasických papírových jízdenek využívá

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Předmětem signální zprávy o průběhu realizace projektu

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti

Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti Zodpovědné podniky Dotazník pro zvýšení informovanosti 1. Úvod Tento dotazník vám pomůže zamyslet se nad tím, jak se vaše společnost může stát zodpovědným podnikem, a to za pomoci otázek zaměřených na

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Czech Republic ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Czech Republic FL 0 - e-health Literacy - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód

Více

Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav

Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav Územní plánování, charakter intravilánu a osídlení obce Nosislav 15.4.2007 Ponechal Lukáš, Hromková Lucie 1 Obec Nosislav leží v okolí řeky Svratky na hranici Ždánického lesa a Dyjskosvrateckého úvalu.

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková

Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková hykovter@fel.cvut.cz Zadání Cílem projektu je nalézt řešení, které by umožnilo nevidomým dívkám a ženám interpretovat výsledek těhotenského testu v soukromí

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: tj1cs103.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Chrudim, Olbrachtova 291 adresa:

Více

STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA 2014 2020 Příloha č. 1: Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli Zpracovatel: Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o. Červen 2014 Verze 1.0 Obsah Strategický plán

Více

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ústí nad Labem (dle TPP) Druhá vlna

Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ústí nad Labem (dle TPP) Druhá vlna Projekt: Výzkumné šetření informovanosti o vypnutí zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Ústí nad Labem (dle TPP) Druhá vlna Praha 2010 Obsah: 1. Zadání 2. Průběh průzkumu 3. Výsledky

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část II.

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část II. MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část II. Monitoring, sběr a vyhodnocení dat Quality management systému Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 22 - Monitoring, sběr a vyhodnocení dat

Více

Základní škola a Mateřská škola Praha 7 Tusarova 21. Evaluační dotazníkové šetření pro rodičovskou veřejnost

Základní škola a Mateřská škola Praha 7 Tusarova 21. Evaluační dotazníkové šetření pro rodičovskou veřejnost Základní škola a Mateřská škola Praha 7 Tusarova 21 Evaluační dotazníkové šetření pro rodičovskou veřejnost Školní rok 21/211 Evaluační dotazníkové šetření Evaluační dotazník pro rodičovskou veřejnost

Více

Analýza uživatelů. sociálních a souvisejících služeb. v regionech Moravskobudějovicko a Jemnicko

Analýza uživatelů. sociálních a souvisejících služeb. v regionech Moravskobudějovicko a Jemnicko TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNII (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA. Analýza uživatelů sociálních a souvisejících služeb v regionech Moravskobudějovicko

Více

Změny v poskytování sociálních služeb a jejich důsledky ve Velké Británii. James Milne

Změny v poskytování sociálních služeb a jejich důsledky ve Velké Británii. James Milne Změny v poskytování sociálních služeb a jejich důsledky ve Velké Británii James Milne Tatopřednáškaobsahuješestčástí: Část1: Pozadísociálnípéče ve VelkéBritánii Část2: Stávajícísystém Část3:Plánovanézměny

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

STAV ZUBNÍ HYGIENY V ČR

STAV ZUBNÍ HYGIENY V ČR STAV ZUBNÍ HYGIENY V ČR Hlavní zjištění kvantitativního průzkumu provedeného mezi pacienty zubních lékařů Říjen 2006 OBSAH Hlavní zjištění strana 3 Příloha - grafy strana 6 Realizátor projektu strana 14

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků říjen a listopad 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků říjen a listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 210 10 91 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků říjen a listopad

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

Cena p evodních cen transfer pricing Od té doby se událo mnohé závazného posouzení zp sobu, jakým byla vytvo

Cena p evodních cen transfer pricing Od té doby se událo mnohé závazného posouzení zp sobu, jakým byla vytvo Cena převodních cen Jakou cenu "platí" poplatníci a státní pokladna za tzv. převodní ceny (transfer pricing)? A jakou kvalitu si za ní pořizují? Jinými slovy řečeno - vyhovuje jejich současná právní úprava

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

FORMULÁŘ Úvodní návštěva v rodině zájemce o pěstounství

FORMULÁŘ Úvodní návštěva v rodině zájemce o pěstounství FORMULÁŘ Úvodní návštěva v rodině zájemce o pěstounství Při úvodní návštěvě sociální pracovník/psycholog v prostředí rodiny ověřuje informace uvedené zájemcem o pěstounství v Dotazníku předběžného zájmu,

Více

Nehodovost v kraji v roce 2012

Nehodovost v kraji v roce 2012 Nehodovost v kraji v roce 212 Přehled viníků a zavinění nehod v Jihočeském kraji v roce 212 Viník, zavinění nehody Řidičem motorového vozidla Řidičem nemotorového vozidla z toho dětmi Chodcem z toho dětmi

Více

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5447. Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5447 Flash Eurobarometer 304 (Employers Perception of Graduate Employability) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 304 EUROBAROMETER SURVEY "EMPLOYERS' PERCEPTION OF GRADUATE EMPLOYABILITY"

Více

Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství

Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování Globální výchovy s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Varování

Více

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady)

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady) Unie neslyšících Brno, z.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel.: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.unieneslysicichbrno.ch

Více

Centrum pro rodinu, Lidická 174, Broumov Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. STANDARD č.7

Centrum pro rodinu, Lidická 174, Broumov Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. STANDARD č.7 Centrum pro rodinu, Lidická 174, Broumov Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi STANDARD č.7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Obsah: 1) Cíl standardu 2) Kritéria 3)

Více

KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU V SOCIÁLNÍ OBLASTI NA OBDOBÍ 2013-2016

KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU V SOCIÁLNÍ OBLASTI NA OBDOBÍ 2013-2016 KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA NĚMČICE NAD HANOU V SOCIÁLNÍ OBLASTI NA OBDOBÍ 2013-2016 Koncepce rozvoje města Němčice nad Hanou v sociální oblasti na období 2013 2016 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

Kontaktní centrum PLUS Ztracená 63 767 01 Kroměříž tel.: 573 336 569 email: kc.km@seznam.cz

Kontaktní centrum PLUS Ztracená 63 767 01 Kroměříž tel.: 573 336 569 email: kc.km@seznam.cz Kontaktní centrum PLUS Ztracená 63 767 01 Kroměříž tel.: 573 336 569 email: kc.km@seznam.cz Důvody pro provedení průzkumu V souvislosti s hledáním nových cest jak oslovit uživatele drog, kteří ještě nejsou

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 1 0 8. října (pátek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Nadace Partnerství Bezpečné cesty do školy Pardubice-Polabiny

Nadace Partnerství Bezpečné cesty do školy Pardubice-Polabiny ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Nadace Partnerství Bezpečné cesty do školy Pardubice-Polabiny listopad 2015 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty,

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Rozšíření kapacity nízkoprahového centra Kamarád Žadatel : Statuární město Děčín

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD Indikativní výklad pro plánování aktivit v MAP Příklady možných plánovaných aktivit jsou uvedeny pro inspiraci realizátorům MAP, jak mohou využít MAP pro naplánování aktivit

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Věc: Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních služeb pro region, o nové priority V rámci komunitního plánování

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 oblast související se zajištěním potřeb občanů v nepříznivé sociální situaci

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 oblast související se zajištěním potřeb občanů v nepříznivé sociální situaci ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 oblast související se zajištěním potřeb občanů v nepříznivé sociální situaci Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Září 2013 Obsah 1. INFORMACE

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice z.s. Noclehárna, číslo služby 48

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU Název projektu: Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín Registrační číslo projektu:

Více

Principy soužití menšiny s většinovou společností

Principy soužití menšiny s většinovou společností Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-02 Principy soužití menšiny s většinovou společností Autor: Mgr. Petra Lušňáková Šluknov 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

Rozhodněte se, co budete dál dělat

Rozhodněte se, co budete dál dělat KAPITOLA 3 Rozhodněte se, co budete dál dělat Jako zakladatel firmy se snažíte přijít na to, čím strávíte dalších pár let svého života. Váš startup chcete pomocí lean metod budovat především proto, abyste

Více

ZA5894. Flash Eurobarometer 377 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave 15) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5894. Flash Eurobarometer 377 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave 15) Country Questionnaire Czech Republic ZA89 Flash Eurobarometer 77 (Introduction of the Euro in the New Member States, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 77 The introduction of the Euro in the most recently acceded MS - CZ D Kolik

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

Přílohy: Dotazník ředitele školy Grafické zpracování výsledků dotazníku ředitele školy

Přílohy: Dotazník ředitele školy Grafické zpracování výsledků dotazníku ředitele školy Přílohy: Dotazník ředitele školy Grafické zpracování výsledků dotazníku ředitele školy. Dotazník pro rodiče školní rok 2014/2015 Vážení rodiče, stává se velmi dobrou tradicí na této škole, že při závěrečných

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji , 3P Consulting, s. r. o., Římská 2, 20 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s v Moravskoslezském kraji Přehled a charakteristika

Více