Příloha č. 2 Spisový a skartační řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 Spisový a skartační řád"

Transkript

1 Příloha č. 2 Spisový a skartační řád 1

2 Starosta města Stráž pod Ralskem vydává v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, následující Spisový a skartační řád Městského úřadu Stráž pod Ralskem. I. Úvodní ustanovení 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Stráž pod Ralskem (dále jen řád ) je soubor pravidel pro manipulaci s dokumenty (příjem, třídění, zapisování, oběh, vyřizování, odesílání, ukládání a skartaci dokumentů), jehož součástí je spisový a skartační plán. 2. Spisová služba se řídí: Zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů; Vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů; Vyhláškou č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění pozdějších předpisů; Zákonem č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů; Vyhláškou č. 167/2012 Sb. o elektronických podatelnách ve znění pozdějších předpisů; Vyhláškou č. 412/2005 Sb. o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů; Zákonem č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů; Zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláškou č. 193/2009 Sb. o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů ve znění pozdějších předpisů; Vyhláškou č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek ve znění pozdějších předpisů. II. Vymezení pojmů 1. Spisová služba specifická část činnosti, jejímž úkolem je kompletní péče o dokumenty zahrnující zajišťování úkonů spojených s příjmem, označováním, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovením a podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů. Spisová služba zahrnuje veškerý oběh dokumentů v úřadu včetně dokumentů v podobě záznamů na elektronických nosičích. Tvoří jednotný ucelený informační podsystém, který je součástí administrativního systému úřadu. Městský úřad Stráž pod Ralskem provádí spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby WinESS elektronická spisová služba. 2. Výkon spisové služby zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný 2

3 příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. 3. Původce organizace, jejíž zaměstnanci (zpracovatelé) vytvářejí dokumenty. 4. Zpracovatel každý, z jehož činnosti dokument vznikl. 5. Dokument každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce nebo byl původci doručen. 6. Výběr archiválií posouzení hodnoty dokumentů a rozhodnutí o jejich vybrání za archiválie a zařazení do evidence archiválií. 7. Spis - je soubor dokumentů týkajících se téže věci vyřizovaných jedním konečným zpracovatelem. Každý spis musí být označen spisovou značkou. Do spisu jsou zařazovány rovněž dokumenty týkající téže věci a vzniklé z vlastní činnosti určeného původce. V soupisu součástí spisu se jako první poznamená iniciační dokument a přidělí se mu číslo jednací lomené pořadovým číslem 1. Ostatní dokumenty, které se stanou součástí spisu, se označí číslem jednacím a pořadovým číslem, pod nímž byly zařazeny do spisu. Dokument je uložen ve spisu (WinESS) a ihned opatřen skartačním znakem a skartační lhůtou podle platného spisového a skartačního plánu, který je přílohou tohoto interního předpisu. 8. Spisové (ukládací) znaky a podznaky - jsou označeny jednotlivé druhy dokumentů a spisů ve věcném členění podle jednotlivých agend (v případě potřeby lze při respektování těchto znaků provést po dohodě s příslušným okresním archivem podrobnější členění agend). 9. Číslo jednací a evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů dokument zaevidovaný v evidenci dokumentů se označuje číslem jednacím. Číslo jednací obsahuje vždy označení nebo zkratku označení původce (MUSPR), pořadové číslo a označeného časového období, kterým je zpravidla kalendářní rok. Dokument zaevidovaný v samostatné evidenci dokumentů se označuje evidenčním číslem ze samostatné evidence dokumentů. 10. Skartační návrh - návrh úřadu na vyřazení dokumentů, které nejsou dále potřebné pro jeho činnost. 11. Skartační znak - (A, S, V) vyjadřuje, jak má být po uplynutí skartačních lhůt s dokumenty naloženo ve skartačním řízení: znak "A" označuje dokumenty trvalé dokumentární, historické nebo kulturní hodnoty, které po uplynutí skartační lhůty budou navrženy k trvalému uložení v Státním okresním archivu Česká Lípa, znak "S" označuje dokumenty, které po uplynutí skartační lhůty budou navrženy ke zničení., znak "V" označuje dokumenty, u nichž se teprve po uplynutí skartační lhůty ve skartačním řízení posoudí, zda je převezme Státní okresní archiv, nebo zda budou po vydání skartačního povolení zničeny. 12. Skartační lhůta je doba, po kterou dokument zůstává uložen u původce. Tato lhůta je závazná a nelze ji zkracovat. V případě potřeby může být prodloužena. Počíná běžet dnem 1. ledna roku následujícího po vyřízení (uzavření) spisu (dokumentu). 13. Skartační řízení se provádí jedenkrát ročně a týká se všech dokumentů, u nichž v právě uplynulém kalendářním roce prošly skartační lhůty. Dodržení skartačních lhůt a přiřazení skartačních znaků je elektronicky sledováno a evidenčně zajišťováno prostředky spisové služby. 14. Skartační protokol - záznam příslušného archivního orgánu o provedeném skartačním řízení. 3

4 15. Spisový a skartační plán - je soustava třídících spisových (věcných) hesel a jim odpovídajících spisových znaků a podznaků (identifikačních kódů), které vytvářejí vnitřní strukturu spisové agendy úřadu, slouží k roztřiďování dokumentů do skupin, k označování spisů a k jejich pozdějšímu systémovému ukládání v centrální spisovně úřadu. Spisový a skartační plán je členěn podle věcného hlediska, předřazeny jsou znaky společné. Uvádí závazné skartační znaky a skartační lhůty dokumentů. 16. Datová schránka je úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci či provádění úkonů vůči těmto orgánům. Datová schránka nese název Město Stráž pod Ralskem. Městský úřad Stráž pod Ralskem má pouze jednu datovou schránku. 17. Datová zpráva je dokument přijatý datovou schránkou úřadu nebo zpracovatelem vytvořený elektronický dokument, určený k odeslání prostřednictvím datové schránky úřadu. 18. Autorizovaná konverze dokumentů - převod dokumentu v listinné podobě do dokumentu v elektronické podobě a opačně. III. Příjem, označování, evidence a třídění dokumentů 1. Doručené dokumenty v analogové i digitální podobě se přijímají v podatelně, která současně plní funkci výpravny (dále jen podatelna ). 2. Zaměstnanec podatelny u dokumentu v analogové podobě zkontroluje nejdříve neporušitelnost obalu zásilky, dále prověří, zda zásilky doručené poštovním úřadem jsou skutečně adresované úřadu. Zjištěné závady reklamují, popřípadě vrátí zásilky bez zbytečného odkladu poště, nebo osobě, od níž zásilku přijaly. 3. Zaměstnanec podatelny otevírá veškeré došlé zásilky, kromě těch, kde je již z obálky zřejmé, že buď obsahují skutečnosti tvořící předmět státního, hospodářského a služebního tajemství, nebo přihlášky do výběrového řízení s poznámkou Neotvírat, nebo je na prvním místě před označením uvedeno jméno a příjmení pracovníka. Zjistí-li adresát po otevření zásilky, že obsahuje dokument úředního charakteru, zabezpečí jeho dodatečné zaevidování. Obdobně postupuje rovněž adresát, na jehož adresu elektronické pošty byl přímo doručen dokument úředního charakteru v digitální podobě. 4. Doručené dokumenty v analogové podobě zavede pracovnice podatelny do elektronického systému spisové služby, který přidělí dokumentu jednací číslo a označí dokument v den doručení otiskem podacího razítka a dále postupuje takto: Na dokumentu bude v podacím razítku vyznačeno datum doručení nebo vzniku dokumentu, číslo jednací, přidělené v elektronickém systému spisové služby a údaj o počtu příloh; dokumenty podléhající zvláštní evidenci (příloha č. 3) se evidují pod pořadovým číslem na jednotlivých odborech; dokumenty, které se nezaznamenávají do evidence dokumentů a nemají úřední charakter (příloha č. 4) se označí podacím razítkem; zásilky, které se týkají výběrového řízení se na obálce označí otiskem podacího razítka, kde se vyznačí datum doručení, číslo jednací a hodina přijetí; vlastní dokumenty v analogové podobě se označí číslem jednacím a manipuluje se s nimi jako s ostatními dokumenty. 5. Za doručený dokument se považuje také dokument doručený mimo podatelnu, nebo dokument vzniklý z podání učiněného ústně, pokud byl učiněn zápis. 6. Dokumenty, které se nezaznamenávají do evidence dokumentů, nejsou podatelnou označovány číslem pořadovým, ani nejsou opatřeny otiskem podacího razítka. 4

5 7. Do evidence se nezapisují dokumenty, které jsou evidovány v samostatných evidencích (příloha č. 3). Dokument zaevidovaný na příslušném odboru v samostatné evidenci dokumentů se označuje evidenčním číslem ze samostatné evidence dokumentů. Evidenční číslo obsahuje vždy název samostatné evidence dokumentů a pořadové číslo lomené rokem. 8. Obálka dokumentu se ponechává jako jeho součást: je-li v souladu s jiným právním předpisem doručován původci do vlastních rukou, je-li to nezbytné pro určení, kdy byl dokument podán k poštovní přepravě nebo kdy byl původci doručen jiným způsobem, údaje na ní uvedené jsou rozhodné pro stanovení adresy odesílatele, i v dalších případech, když zpracovatel usoudí, že je třeba obálku ponechat. 9. U doručeného dokumentu v digitální podobě prostřednictvím datové schránky se zkontroluje čitelnost, přípustnost datového formátu a v nezměněné podobě se uloží v úložišti doručených datových zpráv, zavede se do elektronického systému spisové služby a označí se číslem jednacím. 10. Pokud je dokument doručen na adresu elektronické pošty nebo na adresy jednotlivých zaměstnanců městského úřadu postupuje se obdobně, tzn., že takto doručený dokument se vytiskne a zaeviduje ve spisové službě. 11. Podací deník se vede v elektronické podobě WinESS elektronická spisová služba. 12. Podací deník v elektronické podobě se tiskne po ukončení kalendářního roku a vyřízení všech dokumentů a kopie se uloží na CD nosiči. 13. Veškeré doručené dokumenty rozděluje podatelna tak, že řádně zaevidované dokumenty v evidenci písemností přidělí jednotlivému spisovému uzlu a fyzicky je předá pověřenému zaměstnanci příslušného odboru, který potvrdí převzetí dokumentů na protokole o předání dokumentů. 14. Výdej dokumentů na odbory probíhá na podatelně každý pracovní den. 15. Zjistí-li vedoucí odboru, že dokument nepatří do jeho kompetence, dokument předá jak fyzicky tak prostřednictvím elektronické spisové služby jinému odboru. Předání bude doložené podpisem na protokolu o předání dokumentu. IV. Vyhotovování dokumentů 1. Dokument, jemuž podle spisového a skartačního plánu bude přidělen skartační znak A, vyhotovuje příslušný zaměstnanec (dále jen zpracovatel) na trvanlivém papíru určenému pro dokumenty. 2. Dokumenty vzniklé z činnosti městského úřadu se označují záhlavím a zápatím dle přílohy č. 5. V. Podepisování dokumentů a užívání razítek 1. Dokument podepisuje zaměstnanec k tomu pověřený organizačním řádem městského úřadu. Pokud to stanoví zvláštní právní předpis, opatří se podepsaný dokument otiskem úředního razítka. 2. Razítka stejného typu se shodným textem se rozlišují pořadovými čísly. 3. Sekretariát zodpovídá za vedení evidence razítek, v níž musí být otisk razítka s uvedením jména, funkce a podpisu osoby, která razítko převzala a používá. 4. Razítko se vyřazuje z evidence v případech: ztráty jeho platnosti, jeho ztráty, 5

6 jeho opotřebování VI. Vyřizování a odesílání dokumentů 1. Vedoucí odboru pověří zpracovatele vyřízením příslušného dokumentu. Zpracovatel zodpovídá za jeho bezpečné uchování. 2. Zpravidla se věc vyřizuje formou písemné odpovědi žadateli, správním rozhodnutím, usnesením či jiným úředním opatřením. Pokud věc nevyžaduje písemnou odpověď, vyřizuje se ústně, elektronicky nebo jiným způsobem učiní se o tom úřední záznam nebo poznámka přímo na dokumentu jako např. vzato na vědomí, vyřízeno při osobním kontaktu nebo telefonicky. 3. Způsob vyřízení je zpracovatelem dokumentu také zadán v elektronické spisové službě spolu s vytvořením zásilky. 4. Povinností každého zpracovatele je zjistit při odesílání dokumentů přednostně, zda má adresát datovou schránku. Pokud datovou schránku nemá, může přistoupit k odeslání dokumentu prostřednictvím poštovní služby nebo prostřednictvím poštovního doručovatele. Poštovní doručovatel (zaměstnanec úřadu) roznáší zásilky v rámci území Stráže pod Ralskem. 5. Dokument připravený k odeslání datovou schránkou zpracovatel převede do formátu PDF CREATOR, dokument opatří uznávaným elektronickým podpisem oprávněné úřední osoby, přiřadí datovou schránku adresáta a dokument odešle. 6. Dokumenty, které se odesílají prostřednictvím poštovní služby nebo prostřednictvím poštovního doručovatele jsou předávány v zalepené obálce spolu se stejnopisem podatelně. 7. Dokumenty určené k odesílání prostřednictvím poštovní služby budou na podatelnu předávány pondělí, středa do hodin, úterý, čtvrtek do hodin, pátek do hodin včetně zásilek připravených k odeslání v elektronickém systému spisové služby. Dokumenty doručené na podatelnu po stanovených hodinách budou odeslány následující pracovní den. 8. Dokumenty určené k odesílání prostřednictvím poštovního doručovatele v rámci území Stráže pod Ralskem budou na podatelnu předány každý pracovní den do včetně zásilek připravených k odeslání v el. spisové službě. 9. Datové zprávy budou zaměstnancem podatelny odesílány průběžně každý pracovní den, nejpozději 30 minut před koncem pracovní doby. VII. Ukládání dokumentů 1. Dokumenty jsou ukládány v průběhu roku u zpracovatele. Zpracovatel třídí vyřízené dokumenty podle spisového a skartačního plánu (příloha č. 9) na jednotlivé agendy. Zpracovatel dokumenty opatřuje spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami. Po uplynutí kalendářního roku jsou uzavřené dokumenty předány k uložení a evidenci do spisoven městského úřadu. Předávací protokol dokumentů je přílohou č Městský úřad má jednu hlavní spisovnu. 3. O uložených dokumentech vede evidenci v archivní knize zaměstnanec pověřený vedením spisovny. 4. Dokumenty se ze spisoven úřadu zapůjčují pouze prostřednictvím zaměstnance, který vede spisovnu. O zapůjčených dokumentech se vede kniha zápůjček, která je přílohou č Ukládání do spisoven probíhá jednou ročně a to do

7 6. Pro nahlížení dokumentů uložených ve spisovně platí obecná ustanovení o nahlížení do spisu v řízení před správním orgánem. To neplatí, jestliže dokumenty před uložením ve spisovně byly veřejně přístupné. VIII. Podrobnosti skartačního řízení a postupu při vyřazování dokumentů 1. Do skartačního řízení se zařazují všechny dokumenty, kterým uplynula skartační lhůta a razítka vyřazená z evidence dle V/4 tohoto spisového řádu. 2. Skartační lhůta se určuje počtem let od 1. ledna roku následujícího po vyřízení dokumentu nebo po jeho uzavření. Během skartační lhůty je vyřízený dokument uložen ve spisovnách městského úřadu a po jejím uplynutí se zařadí do skartačního řízení. Skartační lhůta se označuje číslicí za skartačním znakem. 3. Skartační lhůty nelze zkracovat. Skartační lhůta může být výjimečně prodloužena, pokud zpracovatel potřebuje dokument pro další vlastní činnost. Tato skutečnost se oznámí Státnímu okresnímu archivu Česká Lípa. 4. Členem skartační komise zřízené k provedení skartačního řízení je vždy zaměstnanec pověřený vedením spisovny a dalšími jejími členy jsou pověření zaměstnanci jednotlivých odborů. 5. Dokumenty připravuje ke skartačnímu řízení zaměstnanec pověřený vedením hlavní spisovny. 6. Dokumenty připravují ke skartačnímu řízení zaměstnanci pověření vedením spisoven (hlavní spisovna, spisovna finančního odboru, spisovna stavebního odboru). V seznamech dokumentů navrhovaných ke skartačnímu řízení uvedou zvlášť dokumenty se skartačním znakem A, zvlášť dokumenty se skartačním znakem S. Dokumenty se skartačním znakem V skartační komise posoudí a zařadí je buď k dokumentům se skartačním znakem A nebo k dokumentům se skartačním znakem S. 7. Dokumenty se skartačním znakem S mohou být ke skartačnímu řízení předloženy v jakékoliv podobě, pokud není pro jejich autenticitu požadována listinná podoba s náležitostmi originálu. 8. Zaměstnanec pověřený starostou města zašle skartační návrh na vyřazení dokumentů a razítek Státnímu okresnímu archivu Česká Lípa v listinné podobě. 9. Po provedeném skartačním řízení a na základě souhlasu ke zničení dokumentů označených skartačním znakem S zabezpečí skartační komise jejich zničení. Zničením dokumentu se rozumí jeho znehodnocení tak, aby byla znemožněna jeho rekonstrukce a identifikace obsahu. Při přípravě skartačního řízení, tzn. před příjezdem pracovníků Státního okresního archivu Česká Lípa, vyjádří vedoucí odborů písemný souhlas se zařazením dokumentů do skupiny dokumentů S. 10. Skartační návrh, protokol o skartačním řízení, protokol o předání archiválií a potvrzení archivu o jejich převzetí se ukládají na odboru městského úřadu pověřeného organizačním řádem vedením spisovny. 11. Evidenční pomůcky se zařadí do skartačního řízení až po vyřazení všech dokumentů v nich evidovaných. 7

8 IX. Řízení a kontrola 1. Starosta města zodpovídá za zabezpečení spisové služby. Spisovou manipulaci na podatelně, spisovně a metodiku v oblasti spisové služby zajišťuje odbor všeobecné vnitřní správy. 2. Za řádné a včasné vyřizování písemností včetně ukládání dokumentů do spisoven ve stanovené lhůtě odpovídají příslušní vedoucí odboru MěÚ. X. Závěrečné ustanovení 1. Tento spisový řád nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012 a zároveň pozbývá platnost spisový řád ze dne 1. listopadu PŘÍLOHY: Příloha č. l - Seznam použitých zkratek odborů a organizačních jednotek Příloha č. 2 - Vzor podacího razítka a razítka stejnopisu Příloha č. 3 - Dokumenty podléhající zvláštní evidenci Příloha č. 4 - Dokumenty, které se nezaznamenávají do evidence dokumentů a nemají úřední charakter Příloha č. 5 - Vzor záhlaví a zápatí úředního dokumentu Příloha č. 6 - Předávací protokol do hlavní spisovny městského úřadu Příloha č. 7 - Vzor knihy zápůjček ze spisoven Příloha č. 8 - Vzor skartačního návrhu Příloha č. 9 - Spisový a skartační plán Bc. Věra Reslová starostka 8

9 Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Stráž pod Ralskem Seznam použitých zkratek odborů nebo organizačních jednotek Starosta Místostarosta Tajemník Finanční odbor Odbor výstavby Odbor správy majetku a rozvoje města Odbor všeobecné vnitřní správy Městská policie Oddělení technické správy města Oddělení domovní správy Městská knihovna Dům s pečovatelskou službou S MS T FO OV OSMaRM OVVS MP TSM ODS MěK DPS 9

10 Příloha č. 2 Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Stráž pod Ralskem Vzor podacího razítka a razítka stejnopisu 10

11 Příloha č. 3 Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Stráž pod Ralskem Dokumenty podléhající zvláštní evidenci 1. Přijaté faktury dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 2. Vydané faktury dle zákona č. 563/1991 SB., o účetnictví a č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 3. Vystavené objednávky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 4. Stížnosti dle zákona č. 248/1985 Sb. a 3/1988 Sb. 5. Petice dle zákona č. 85/1990 Sb. O právu petičním 6. Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 7. Dokumenty zvláštního stupně utajení dle zákona č. 552/1991 Sb. 11

12 Příloha č. 4 Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Stráž pod Ralskem Dokumenty, které se nezaznamenávají do elektronického systému spisové služby Poř. Č. Typ dokumentu 1. Sbírky zákonů 2. Věstníky 3. Pozvánky (pokud se nevztahují ke správnímu řízení) 4. Novoroční gratulace 5. Katalogy 6. Časopisy, noviny, knihy, brožury 7. Plakáty k výlepu + jejich objednávky 8. Dokument ke zveřejnění na ÚD 9. Propagační a reklamní písemnosti 10. Přihlášky k trvalému pobytu 11. Cestovní příkaz 12. Kulturní programy 13. Bankovní výpisy 14. Neschopenky 15. Dotazníky, průzkumy 16. Nabídky školení a seminářů 17. Návrhy na udělení cen města 18. Příkazy k úhradě 19. Pokladní doklady 20. Výkaz docházky zaměstnanců 21. Výplatní listina platů a OON 22. Přehled o spotřebě známek a kolků 23. Inventarizace majetku 24. Účetní závěrky 25. Spotřeba stravenek 26. Protokol o likvidaci majetku 27. Protokol o převzetí majetku 28. Přehledy o spotřebě PHM a materiálových zásob 29. Pokladní deník 12

13 Čj: Počet listů dokumentu/příloh: Vyřizuje: Příloha č. 5 Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Stráž pod Ralskem Vzor záhlaví a zápatí úředního dokumentu Město Stráž pod Ralskem starosta Revoluční č.p. 164, Stráž pod Ralskem ve Stráži pod Ralskem dne IČ: IDDS: ifqba8b Fax: Tel.: 13

14 Čj: Počet listů dokumentu/příloh: Vyřizuje: Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor... Revoluční č.p. 164, Stráž pod Ralskem ve Stráži pod Ralskem dne IČ: IDDS: ifqba8b Fax: Tel.: 14

15 Příloha č. 6 Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Stráž pod Ralskem Předávací protokol do hlavní spisovny městského úřadu Rok Spisový Skartač Poř.číslo Druh (název) dokumentu Množství vzniku znak lhůta VVS/01/05 vzor změny příjmení V/5 vázací desky 15

16 Příloha č. 7 Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Stráž pod Ralskem Kniha zápůjček ve spisovnách městského úřadu Datum zapůjčení Jméno a příjmení Obsah a rozsah dokumentů, spisu poř.č. arch.knihy Podpis výpůjčovatele Vráceno dne podpis pověř. pracovníka poznámka 16

17 Příloha č. 8 Spisového a skartačního řádu Městského úřadu Stráž pod Ralskem Vzor skartačního návrhu Městský úřad Stráž pod Ralskem Odbor všeobecné vnitřní správy Revoluční č.p. 164, Stráž pod Ralskem Čj: Stráž pod Ralskem Počet listů dokumentu/příloh: dne Vyřizuje: Adresa Skartační návrh Na základě zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a předpisů s ním souvisejících, vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a podle spisového a skartačního řádu Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem předkládáme skartační návrh na vyřazení dokumentů. Do skartačního řízení byly zahrnuty dokumenty úřadu z let...s uplynulými skartačními lhůtami, které nejsou nadále potřebné pro jeho činnost. Dokumenty jsou uloženy ve spisovnách městského úřadu Stráž pod Ralskem, Revoluční č. p Přiložený seznam je uspořádán podle znaků spisového řádu a skartačního plánu, který je přílohou spisového a skartačního řádu úřadu. Žádáme o odborné posouzení navrhovaných dokumentů a navrhujeme termín pro provedení skartačního řízení dne.... Příloha: seznam dokumentů Seznam dokumentů skupina A Jméno, příjmení, funkce pořadové číslo dokumentu ukládací znak Druh dokumentu Skartační lhůta Množství (počet krabic, balíků, svazků) Seznam dokumentů skupina S pořadové číslo dokumentu ukládací znak Druh dokumentu Skartační lhůta Množství (počet krabic, balíků, svazků) 17

Spisový a skartační řád Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, se sídlem Zámeček Ernestinum, Tyršova 106, Příbram

Spisový a skartační řád Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, se sídlem Zámeček Ernestinum, Tyršova 106, Příbram Spisový a skartační řád Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, se sídlem Zámeček Ernestinum, Tyršova 106, 261 01Příbram Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování

Více

Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č.

Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č. Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č. Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Směrnici schválil: Mgr. Libor Mojžíš Projednáno a schváleno v ZO: Datum

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

Výkon spisové služby podle zákona č. 499/2004 sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů

Výkon spisové služby podle zákona č. 499/2004 sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů SPISOVÁ SLUŽBA Výkon spisové služby podle zákona č. 499/2004 sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce a jeho právních

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ I. Úvodní ustanovení II. Příjem dokumentů III. Evidence dokumentů IV. Vyřizování dokumentů V. Podepisování dokumentů a užívání razítek VI. Odesílání dokumentů VII.

Více

Místní akční skupina Střední Povltaví, z.s. Spisový a skartační řád

Místní akční skupina Střední Povltaví, z.s. Spisový a skartační řád Místní akční skupina Střední Povltaví, z.s. Spisový a skartační řád Místní akční skupina Střední Povltaví, z.s. Stránka 1 I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád a Skartační řád Místní akční skupiny Střední

Více

Spisová služba odborná správa dokumentů. Mgr. Marie Tarantová, SOA v Praze 16. dubna 2018

Spisová služba odborná správa dokumentů. Mgr. Marie Tarantová, SOA v Praze 16. dubna 2018 Spisová služba odborná správa dokumentů Mgr. Marie Tarantová, SOA v Praze 16. dubna 2018 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

Archivační a skartační řád

Archivační a skartační řád Archivační a skartační řád LAG Podralsko z.s. Zahrádky, 4.11.2013 1 Obsah Archivační a skartační řád... 1 I. Úvodní ustanovení... 3 II. Spisový řád... 3 Vymezení pojmů... 3 III. Archivační a skartační

Více

Směrnice č. 3. Spisový, archivační a skartační řád

Směrnice č. 3. Spisový, archivační a skartační řád Směrnice č. 3 Spisový, archivační a skartační řád Název: MAS Labské skály, z.s. IČ: 270 10 066 Sídlo: Mírové nám. 280, Jílové 407 01 Kancelář manažerů: Libouchec 233, 403 35 (dále jen Spolek MAS) 1. Úvodní

Více

SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016

SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016 1 SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016 1. Obecná ustanovení 1.1 Obec Sušice vydává tento spisový řád (dále jen řád), který je zpracováván dle ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě Skartační a archivační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě Skartační a archivační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Skartační a archivační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 1.9.2013 Aktualizace ze dne 1.1.2015 Aktualizace směrnice schválena

Více

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D. Místní akční skupiny Regionu Poodří, o.s.

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D. Místní akční skupiny Regionu Poodří, o.s. S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D Místní akční skupiny Regionu Poodří, o.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Spisový a skartační řád se vydává na základě právních předpisů, které se týkají spisové a archivní

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Základní právní normy zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( 3

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ POČERNICE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-DOLNÍ POČERNICE ÚVODNÍ USTANOVENÍ Spisový řád je závazný interní právní akt (akt interního řízení

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obsah: 1. Účel... 2 2. Platnost směrnice... 2 3. Použité zkratky a pojmy... 2 4. Odpovědnosti a pravomoci... 2 5. Spisový a skartační řád... 3 5.1.1.1 Dokumenty nepodléhající evidenci...

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby.

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Spisový a skartační řád. datum: č. j.: zpracoval: 10. března 2015 K 34/2015 Ilona Ďurišová

Spisový a skartační řád. datum: č. j.: zpracoval: 10. března 2015 K 34/2015 Ilona Ďurišová Spisový a skartační řád datum: č. j.: zpracoval: 10. března 2015 Ilona Ďurišová Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vydává ke stanovení podmínek realizace spisové a archivní služby ve smyslu zákona

Více

Obecní úřad Křenice. Spisový řád

Obecní úřad Křenice. Spisový řád Obecní úřad Křenice Spisový řád OBSAH: Úvodní ustanovení Čl. 1 Příjem dokumentů Čl. 2 Evidence dokumentů Čl. 3 Rozdělování a oběh písemností Čl. 4 Vyřizování dokumentů Čl. 5 Úprava dokumentů, podepisování,

Více

SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č. 8 SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení 1. Spisový, archivační a skartační řád (dále jen řád) je vnitřní předpis, který sjednocuje postup při nakládání s písemnostmi

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Základní právní normy zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška

Více

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z. s.

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z. s. Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z. s. 687 04 Košíky 172, IČ: 27 057 607 SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD verze: 1.0 schváleno Valnou hromadou dne: 6. 9. 2018 účinnost: Ode dne schválení

Více

OBEC OKŘÍNEK SMĚRNICE Č.1/2017 SPISOVÝ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU OKŘÍNEK.

OBEC OKŘÍNEK SMĚRNICE Č.1/2017 SPISOVÝ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU OKŘÍNEK. Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů 8. Vyřazování dokumentů

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Spisový, archivní a skartační řád OS DOSIA

Spisový, archivní a skartační řád OS DOSIA Spisový, archivní a skartační řád OS DOSIA I. Spisový řád Odborové organizace nejsou ze zákona ( 499/2004 Sb. o archivní a spisové službě) povinny vést spisovou službu, proto níže uvedenou úpravu spisového

Více

Spisový a skartační řád - koncept

Spisový a skartační řád - koncept Spisový a skartační řád - koncept 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 2 3. ZÁKLADNÍ POJMY... 2 4. SPISOVÝ ŘÁD... 3 5. PŘÍLOHY:... 13-1 - 1. ÚVOD Účelem spisového a skartačního

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

Opatření děkana č. 24/2013 Výkon spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Opatření děkana č. 24/2013 Výkon spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 24/2013 Výkon spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spisová služba na Filozofické

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

Městský úřad v Novém Strašecí

Městský úřad v Novém Strašecí Městský úřad v Novém Strašecí SPISOVÝ ŘÁD Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Spisovou službou se rozumí zajišťování úkonů spojených s příjmem, oběhem, odesíláním, ukládáním a vyřizováním písemností. Za písemnosti

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

Ukládání dokumentů ve spisovně a skartační řízení. Lukáš Čoupek Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Ukládání dokumentů ve spisovně a skartační řízení. Lukáš Čoupek Státní okresní archiv Uherské Hradiště Ukládání dokumentů ve spisovně a skartační řízení v prostředí essl Lukáš Čoupek Státní okresní archiv Uherské Hradiště O co jde? část životního cyklu dokumentu mezi vyřízením dokumentu (uzavřením spisu)

Více

OBEC XY adresa. Spisový řád

OBEC XY adresa. Spisový řád OBEC XY adresa Spisový řád Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Příjem dokumentů... 3 3. Evidence dokumentů... 4 4. Rozdělování a oběh dokumentů... 5 5. Vyřizování dokumentů... 5 6. Vyhotovování dokumentů...

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

Spisový řád. Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění;

Spisový řád. Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění; Spisový řád Organizace: Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres Znojmo, Vydáno dne: 19. 10. 2015 Směrnice nabývá účinnosti: 1. 11. 2015 Počet listů: 7 ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 499/2004 Sb.

Více

Co je to spisová služba

Co je to spisová služba ERMS - essl Co je to spisová služba životní cyklus dokumentů zahrnující příjem, označování, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování formy:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

STANDARD 13. Vedení dokumentace v Rodinném centru Zdeňka Matějčka

STANDARD 13. Vedení dokumentace v Rodinném centru Zdeňka Matějčka STANDARD 13 Vedení dokumentace v Rodinném centru Zdeňka Matějčka Pověřené osoby: ředitel, referentka sociálních věcí, psychologové 1. Pravidla pro vedení, založení a uzavření dokumentace Referentka sociálních

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. 208/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2014 Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: Počet příloh: 6 1.

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 16 /2012 k výkonu spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1. Základní ustanovení 1) Spisová služba Filozofické

Více

Moravský zemský archiv v Brně

Moravský zemský archiv v Brně Č.j:MZA/KM- 7593/2016 V Kroměříži dne 27. července 2016 Výtisk č.: 2 Protokol o kontrole se sídlem Velehradská 4259,, IČ: 709 79 146, jako kontrolní orgán, dle 71 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Příloha č. 2 Spisový a skartační řád

Příloha č. 2 Spisový a skartační řád Příloha č. 2 Spisový a skartační řád Starosta města Stráž pod Ralskem vydává v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Místní akční skupiny Podještědí, z.s.

ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Místní akční skupiny Podještědí, z.s. ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Místní akční skupiny Podještědí, z.s. 1. Úvodní ustanovení Tento archivační a skartační řád se vydává na základě 66 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1

Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Čj.: AS-1709/1-2003 10. listopadu 2003 Metodický návod odboru archivní správy Ministerstva vnitra k vedení spisové služby, ukládání a vyřazování písemností vzniklých z činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

Spisový, archivační a skartační řád MAS Český les, z. s.

Spisový, archivační a skartační řád MAS Český les, z. s. Spisový, archivační a skartační řád MAS Český les, z. s. I. Úvodní ustanovení 1. Tento spisový, archivační a skartační řád je vnitřní předpis, který upravuje manipulaci s dokumenty a jejich archivaci v

Více

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení. Ludmila Hobzová Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení. Ludmila Hobzová Státní okresní archiv Uherské Hradiště Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Ludmila Hobzová Státní okresní archiv Uherské Hradiště Uchovávání dokumentů Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií 3 odst.

Více

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D Obecná ustanovení Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě platném znění, vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Větrušice Vltavská 14, 250 67 Větrušice IČO: 24 09 74 tel.: 220941265 email: obec @vetrusice.cz, www.vetrusice.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Právní normy a předpisy

Více

Spisová služba. Předarchivní péče o dokumenty v praxi

Spisová služba. Předarchivní péče o dokumenty v praxi Spisová služba Předarchivní péče o dokumenty v praxi Legislativní předpisy a metodiky Legislativní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

Vnitřní směrnice obce Dolany. č. 01/2011

Vnitřní směrnice obce Dolany. č. 01/2011 Vnitřní směrnice obce Dolany č. 01/2011 Spisový a skartační řád S M Ě R N I C E K V E D E N Í S P I S O V É S L U Ž B Y, K ARCHIVACI, S P I S O V Ý A SKARTAČNÍ ŘÁD (DATOVÉ SCHRÁNKY, KONVERZE DOKUMENTŮ.

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Vnitřní předpis č. 1/2015 Spisový a skartační řád Ú č i n n o s t o d : 1. 5. 2 0 1 5 Ruší vnitřní předpis č. -/-- Tento vnitřní předpis je závazný pro všechny zaměstnance Obce Brloh zařazené do obecního

Více

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Tabulky Obrázky REJSTŘÍK POUŽITÉ ZDROJE Odborná literatura Webové stránky...

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Tabulky Obrázky REJSTŘÍK POUŽITÉ ZDROJE Odborná literatura Webové stránky... SEZNAM ZKRATEK...Ю ÚVOD...13 1. STRUČNÁ HISTORIE SPISOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE.. 15 2. LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD SPISOVÉ SLUŽBY... 24 2.1 Zákon o archivnictví a spisové službě... 26 2.1.1 Přehled novelizací

Více

Směrnice č. 5/2017. Spisový, archivační a skartační řád

Směrnice č. 5/2017. Spisový, archivační a skartační řád MAS Podchlumí, z.s. Holovousy 39, 508 01 Hořice IČ: 270 15 947 Směrnice č. 5/2017 Spisový, archivační a skartační řád Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Spisový, archivní a skartační řád je vnitřní předpis, který

Více

OBEC XY adresa. Spisový řád

OBEC XY adresa. Spisový řád OBEC XY adresa Spisový řád Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Příjem dokumentů... 3 3. Evidence dokumentů... 4 4. Rozdělování a oběh dokumentů... 5 5. Vyřizování dokumentů... 5 6. Vyhotovování dokumentů...

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 29. 9. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ s ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 příspěvková organizace SPISOVÝ ŘÁD (platný od 1.9.2016) Projednáno pedagogickou radou dne 29.8.2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Spisový

Více

/2011 Sb. Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních. s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích

/2011 Sb. Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních. s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích Strana 5730 Sbírka zákonů č. 433 / 2011 433 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky

Více

Opatření děkana č. 12/2014

Opatření děkana č. 12/2014 Opatření děkana č. 12/2014 Stanovení podmínek pro vedení spisové služby FHS UK Čl. 1 Spisová služba FHS UK Spisová služba Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze se řídí ustanoveními zákona

Více

POSTUP PŘI VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ A PODROBNOSTI SKARTAČNÍHO ŘÍZENÍ. určeno pro městské úřady

POSTUP PŘI VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ A PODROBNOSTI SKARTAČNÍHO ŘÍZENÍ. určeno pro městské úřady POSTUP PŘI VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ A PODROBNOSTI SKARTAČNÍHO ŘÍZENÍ určeno pro městské úřady POSTUP PŘI VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

Archivační a skartační řád

Archivační a skartační řád Český volejbalový svaz směrnice č. 2/2008 směrnice kategorie: C Archivační a skartační řád Úvod Ve smyslu platného zákona o archivnictví a spisové službě, příslušné prováděcí vyhlášky a zákona o účetnictví,

Více

SK03 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Revize : 0. Obsah:

SK03 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Revize : 0. Obsah: Obsah: 1 ÚČEL... 3 2 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3 POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Záznam... 3 3.2 Záznam o kvalitě... 3 3.3 Dokumentace... 3 3.4 Písemnost... 3 3.5 Příruční registratura... 3 3.6 Skartace... 3 3.7

Více

Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Obec Žernov PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Listopad 2007 1 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Účelem

Více

Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.

Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Město Nové Hrady SMĚRNICE RADY MĚSTA NOVÉ HRADY Č. 1/2011 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Část I. Úvodní ustanovení Rada Města Nové Hrady stanoví podle 102 odst. 2 písm. n) zákona

Více

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 městského úřadu Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 EVIDENČNÍ Č ÍSLO PODLE KATALOGU ŘÍDÍC Í DOKUMENTACE SPISOVÝ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOMYŠL, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN ZMĚNA Návaznost na řídící dokumentaci

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Cílem těchto pravidel je upravit závazný postup při přijímání a vyřizování petic a stížností. Podle ustanovení 102 odst.

Více

Rozhodnutí děkana č. 9/2017 Výkon spisové služby Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Rozhodnutí děkana č. 9/2017 Výkon spisové služby Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č.j. 09/552/17 Vodňany, 18.09.2017 Rozhodnutí děkana č. 9/2017 Výkon spisové služby Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích V souladu s příslušnými právními předpisy

Více

Policie České republiky

Policie České republiky Příloha č. 8 k PPP č. 170/2015 EVIDENCE DOKUMENTŮ ČÁST PRVNÍ Povinné údaje v evidenci dokumentů o evidovaném dokumentu Čl. 1 JP Pořadové Povinné údaje uváděné v evidenci ESSL 1/ SED SED číslo dokumentů

Více

Čl. I Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb.

Čl. I Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb. 433 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb. Národní bezpečnostní

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC

Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC Úvod Aktuální stav novely v legislativním procesu Prezentované znění ještě není

Více

Project:Úplné elektronické podání

Project:Úplné elektronické podání Project:Úplné elektronické podání Den publikace: 23 Lis 2016 Verze 1.0 Atributy modelu: Obsah 0 Celkovy prehled 1 Vyber, identifikace, autentizace 2 Priprava podani 3 Podani, ukon 4 Ulozeni a potvrzeni

Více

Směrnice SPISOVÁ SLUŽBA, ARCHIVACE A SKARTACE DOKUMENTŮ

Směrnice SPISOVÁ SLUŽBA, ARCHIVACE A SKARTACE DOKUMENTŮ Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Směrnice SPISOVÁ SLUŽBA, ARCHIVACE A SKARTACE DOKUMENTŮ Označení dokumentu: SM1/2014 Počet stran: 6 Počet příloh:

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Pravidla Rady města Kuřimi č. P1/2018/RM PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Článek I. Obecná ustanovení 1. Tato Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností (dále jen Pravidla ) vydává v souladu

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Metodický návod odboru archivní správy k vyhlášce č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Metodický návod odboru archivní správy k vyhlášce č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Metodický návod odboru archivní správy k vyhlášce č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Čj.: AS-582/2-2005 Praha 5. dubna 2005 Ministerstvo vnitra vydalo 13. prosince 2004 vyhlášku č.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 Obsah a text 191/2009 Sb. - poslední stav textu 191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více