Výnos rektora č. 3/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výnos rektora č. 3/2009"

Transkript

1 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1

2 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU) Článek 1 Úvodní ustanovení, vymezení pojmů 1) Tento spisový a skartační řád upravuje jednotnou manipulaci s dokumenty na AMU. Je vydán v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a s vyhláškou č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, obojí v platném znění. Je závazný pro všechny zaměstnance AMU včetně externích spolupracovníků. 2) Za organizaci spisové služby na AMU odpovídají: a) za rektorát a orgány AMU kvestor b) za fakulty tajemníci c) za součásti AMU (pracoviště i zařízení) s celoškolní působností jejich vedoucí. 3) Spisovou službou se rozumí zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti AMU, která zahrnuje řádný příjem dokumentů, jejich evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání do spisovny a vyřazování v periodických skartačních řízeních podle skartačních znaků a lhůt. 4) Spisová služba se v AMU vykonává elektronickou formou pověřenými pracovníky prostřednictvím systému podatelen a spisových uzlů. Centrální podatelna je v sekretariátě rektora. 5) Elektronický informační systém, modul Spisová služba (SpSl), slouží k evidenci činností souvisejících s výkonem spisové služby. 6) Dokumentem se rozumí všechny písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné záznamy v analogové či digitální podobě. Podle obsahu a důležitosti lze dokument označit jako úřední dokument. 7) Úřední dokument (dokument úředního charakteru) je dokument mající důležitou správní, informační, vědeckou a kulturní hodnotu a je označen číslem jednacím. 8) PID je jedinečné identifikační číslo dokumentu v podacím deníku, generované při uložení záznamu o dokumentu v modulu SpSl automaticky. PID je přidělen každému dokumentu evidovanému v modulu SpSl. 9) Číslo jednací je další identifikační údaj přiřazovaný dokumentu úředního charakteru, zaevidovanému v podacím deníku. Článek 2 Příjem dokumentů, třídění 1) Doručené dokumenty se přijímají v podatelně rektorátu, jednotlivých fakult, případně útvarů. Zde se dokumenty třídí a dále předávají spisovým uzlům. 2) Za doručený dokument se považuje také dokument přijatý mimo podatelnu (např. na služební cestě apod.). Evidence v podacím deníku se provede 2

3 bezodkladně po přijetí dokumentu. 3) Zaměstnanec podatelny při převzetí musí zkontrolovat: a) správnost adresy (omylem doručené dokumenty vrátí neprodleně poštovnímu doručovateli) b) vnější stav a neporušenost obalů, zvláště u cenných zásilek. Poškozené zásilky pozastaví a reklamuje u provozovatele poštovní služby či jiného doručovatele. Tato povinnost se vztahuje také na ostatní zaměstnance, kteří převzali dokument. Při vrácení či reklamacích spolupracují s příslušným spisovým uzlem. 4) Podatelna přijaté zásilky se rozdělí na: a) dokumenty, které se adresátům předávají neotevřené (viz čl. 2/5), b) dokumenty, které nepodléhají evidenci v podacím deníku (viz čl. 3/6) c) ostatní dokumenty podléhající evidenci v podacím deníku SpSl 5) Podatelna a spisové uzly nejsou oprávněni otevírat a) dokumenty adresované na jméno, které je uvedeno na prvním místě adresy před označením instituce, příp. označené doručit do vlastních rukou. Zjistí-li adresát po otevření zásilky, která mu byla takto doručena, že obsahuje dokument úředního charakteru, zabezpečí jeho dodatečné zaevidování. b) utajované dokumenty (je-li obálka takto úředně označena) c) dokumenty označené jako veřejná zakázka nebo názvem veřejné zakázky d) dokumenty adresované zaměstnaneckému odboru a studijním oddělením či referátům e) dokumenty označené textem neotevírat 6) Podatelna označí obálky doručených dokumentů podacím razítkem. Podatelna u dokumentů vždy ponechává obálky (kromě faktur), když: a) není dokument podepsán, i když je uvedeno jméno a adresa pisatele nebo pokud není patrný odesílatel b) obsahuje obálka podání, které patří jinému příjemci, c) má datum podání zásilky na poště právní význam (např. pro posouzení dodržení lhůt), d) liší se značně časový údaj razítka na obálce od datace dokumentu nebo není-li na vlastním dokumentu datum, e) jde o doporučenou zásilku nebo zásilku zasílanou na doručenku, f) v případě zásilky ze zahraničí, g) v případě zaslání technických nosičů, které nemají samostatný řádně označený obal. 7) Spisový uzel převezme denně z podatelny nebo příslušného nadřazeného spisového uzlu proti podpisu všechnu poštu (včetně obálek). V případě, že se jedná o expresní zásilku, zásilku podléhající zkáze, telegram či fax, musí být tato zásilka převzata neprodleně na základě výzvy příslušné podatelny nebo spisového uzlu. 8) Při otevírání obálek se vždy porovná, zda u každého dokumentu souhlasí uváděný počet a druh příloh se skutečným stavem. Zjištěné nesrovnalosti se vyznačí na průvodní dokument. 9) Spisový uzel ponechává obálku dokumentu jako jeho součást. Obálky u doporučených dopisů se uchovávají šest měsíců. V ostatních případech se obálky po předání dokumentu k vyřízení příslušnému zaměstnanci vyřazují bez skartačního řízení. 3

4 Článek 3 Evidence dokumentů 1) Doručené dokumenty a dokumenty vzniklé z vlastní činnosti AMU (kromě případů uvedených v čl. 3/6 se evidují v podacím deníku (modul SpSl). Doporučené dokumenty se zapisují do podacího deníku vždy. Vyřízení doručeného dokumentu se neeviduje samostatně, ale připojí se k doručenému dokumentu se stejným číslem jednacím. 2) Do podacího deníku se nemusí zapisovat dokumenty, které jsou zpracovávány a evidovány v jiných informačních systémech AMU. To se však netýká dokumentů, u nichž je nutné sledovat jejich oběh po AMU do doby jejich zanesení do příslušného informačního systému AMU (např. faktury, smlouvy). 3) Podací deník je veden pro celou AMU jediný centrální, v elektronické podobě (modul SpSl) a je základní evidenční pomůckou AMU. Musí zachycovat průběh vyřizování dokumentu včetně jeho změn a pohybu. Přímé přenášení a předávání evidenci podléhajících dokumentů bez řádné evidence v podacím deníku je vyloučeno. Podací deník musí být úředně uzavřen za každý kalendářní rok a zabezpečen proti ztrátě, pozměnění a neoprávněnému vstupu. 4) Dokumenty se evidují v podacím deníku v číselném a časovém pořadí, v němž byly doručeny nebo vznikly. Výjimku tvoří přehodnocené dokumenty doručené na jméno a příjmení fyzické osoby, pakliže se týkají úřední činnosti AMU, popřípadě dokumenty převzaté mimo AMU (např. během pracovní cesty). 5) Zápisem dokumentu do SpSl mu je automaticky vygenerováno jedinečné identifikační číslo PID. Tato čísla tvoří ucelenou číselnou řadu, začínající číslem jedna. Číselná řada úředních dokumentů (čísel jednacích) v podacím deníku začíná dnem 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí dnem 31. prosince daného kalendářního roku. 6) Evidenci nepodléhají následující dokumenty: a) doručené: noviny, časopisy, knihy, úřední tiskoviny (sbírky zákonů, věstníky), knihy, brožury, katalogy, kulturní programy, ceníky, vstupenky, propagační a reklamní dokumenty, novoročenky, pozvánky a jiné dokumenty obdobného charakteru (vyjma pozvánek k přijímacímu řízení) atd. nabídkové letáky, propagační materiály, pozvánky (mimo pozvánek na služební jednání), b) vlastní koncepty, pomocné dokumenty (vnitřní korespondence) cestovní příkazy, žádanky 7) O dokumentu se vedou v podacím deníku tyto závazné údaje: a) PID pořadové číslo dokumentu generované automaticky ve SpSl b) u doporučených zásilek podací číslo České pošty nebo jiného provozovatele poštovní služby c) u úředních dokumentů vlastní číslo jednací d) datum doručení, u dokumentů vzešlých z jednotlivých pracovišť datum vzniku e) odesílatel (identifikace odesílatele, příp. jeho číslo jednací), jde-li o vlastní dokument, uvádí se spisový uzel či jméno pracovníka AMU 4

5 f) předmět, tj. stručný obsah dokumentu. Dokumenty, které se neotevírají (dle čl. 2/5), se zapisují jako neotevřená zásilka ) g) počet listů přijímaného či odesílaného dokumentu h) počet/druh příloh i) údaj o vyřízení jméno zaměstnance a pracoviště určeného k vyřízení, způsob a datum vyřízení j) odeslání, případně předání dokumentu den odeslání, příjemce/adresát k) záznam o uložení, spisový a skartační znak, skartační lhůta l) záznam o vyřazení ve skartačním řízení 8) Podatelna u evidovaných došlých dokumentů vyplňuje v podacím deníku údaje uvedené pod písmeny a), b), d), e) a f) čl. 3/7 a další povinně vyplňované položky v modulu SpSl. 9) Úřední dokumenty, které podléhají evidenci v podacím deníku, musí být opatřeny v den, kdy byly univerzitě předány, podacím razítkem. Podací razítko obsahuje: a) název AMU podatelna b) datum doručení, u podání, kde to ukládá zvláštní právní předpis, také čas doručení c) PID Další zákonem předepsané údaje jsou vyznačovány a uváděny v podacím deníku SpSl na příslušném spisovém uzlu, kde je dokument dále vyřizován. Jedná se o: d) číslo jednací, generované ve SpSl na spisovém uzlu, který daný dokument vyřizuje e) počet listů, u dokumentů v digitální podobě velikost v jednotkách bytů f) počet listů/druh příloh g) spisový a skartační znak a skartační lhůtu dokumentu podle spisového a skartačního plánu 10) Podací razítko se umísťuje zpravidla v horní pravé části dokumentu. Nelze-li podacím razítkem dokument označit, označí se jím zvláštní papír, který se k dokumentu připojí. Úřední dokumenty přijaté prostřednictvím podatelny označuje podacím razítkem podatelna. V ostatních případech označí dokument pracovník pověřený vedením spisové služby na příslušném spisovém uzlu datem doručení a identifikátorem PID a do modulu SpSl zaznamená další náležitosti dle čl. 3/9 písm. d) až g). 11) Číslo jednací je generováno v podacím deníku SpSl automaticky nebo může být dokumentu přiděleno již existující číslo jiného dokumentu, k němuž se váže, a vždy obsahuje: a) číselné označení útvaru, který dokument vyřizuje nebo kde daný dokument vznikl b) pořadové číslo zápisu dokumentu v podacím deníku c) celý letopočet 12) Dojde-li ke ztrátě dokumentu, musí být tato skutečnost zaznamenána v podacím deníku v informacích o vyřízení dokumentu jako ztráta spolu s číslem jednacím dokumentu, kterým byla ztráta řešena (v rubrice modulu SpSl doplňující údaje-poznámka ). Článek 4 Rozdělování, oběh, vyřizování a odesílání dokumentů 1) Doručené dokumenty třídí a rozděluje podatelna podle věcné příslušnosti 5

6 jednotlivým spisovým uzlům. Zaevidované dokumenty v SpSl se předávají mezi podatelnou a spisovými uzly osobně, předání je stvrzeno podpisem předávacího protokolu. Předávací protokol je generován automaticky SpSl při vzniku záznamu o předání dokumentu. 2) Dokumenty jsou vyřizovány včas, účelně a hospodárně. Pokud není stanovena lhůta pro vyřízení dokumentů příslušným právním předpisem, odesílatelem nebo rozhodnutím nadřízeného, jsou dokumenty vyřizovány nejpozději do 14 dnů. 3) Zaevidovaný dokument se předává příslušnému zaměstnanci k vyřízení. O převzetí dokumentu zaměstnancem provede příslušný pracovník pověřený vedením spisové služby záznam v podacím deníku. Vyřídí-li dokument jinak než v listinné podobě (telefonicky, faxem, em apod.), učiní o tom na dokumentu záznam. 4) Zjistí-li vedoucí či pracovník pověřený vyřízením, že dokument spadá do kompetence jiného pracoviště, postoupí jej tomuto pracovišti a zajistí zaevidování této skutečnosti do podacího deníku. 5) Pokud jsou v doručeném dokumentu skutečnosti, které se týkají i dalších pracovišť či zaměstnanců, bude kopie dokumentu včetně příloh neprodleně předána na příslušné další pracoviště s poznámkou, kdo všechno dokument obdržel. Všechny součástí AMU jsou povinny si navzájem aktivně poskytovat veškeré dokumenty nezbytné pro řádný výkon svých činností, pro něž byly zřízeny. 6) Po vyřízení dokumentu se na dokument připojí pokyn k založení, datum a podpis zaměstnance, který dokument vyřídil. Bere-li se dokument pouze na vědomí (nedává-li podnět k žádným opatřením), uvede se o tom záznam. 7) Veškeré dokumenty týkající se téže věci (všechna podání, záznamy, přílohy, stejnopis vyřízení, popř. jeho koncept) se spojují ve spis. 8) Spis může vznikat i shromažďováním jednotlivých čísel jednacích k jedné a téže věci v průběhu mnoha let. V tomto případě pak bude spis označen vyšším skartačním znakem a vyšší skartační lhůtou. 9) Spis v modulu SpSl obsahuje soupis všech čísel jednacích dokumentů, jež jsou jeho součástí a návaznost připojovaných dokumentů. Spis je uspořádán tak, že v jeho spodní části je uložen dokument nejstarší, kdežto nahoře dokument nejmladší. Spis je evidován pod číslem jednacím nejmladšího dokumentu, nemá vlastní číslo jednací. 10) Součásti vyřízeného spisu je vždy stejnopis vyřízení dokumentu označený datem předání k odeslání. Vyřízení dokumentu v digitální podobě je nutné před uložením vytisknout. Článek 5 Vyhotovování dokumentů 1) Zaměstnanec AMU, který vyhotovuje dokument z vlastního podnětu nebo na pokyn nadřízeného, zajistí jeho zaevidování v podacím deníku pod přiděleným číslem jednacím. 2) Všechny dokumenty vzniklé z úřední činnosti AMU se označují záhlavím s názvem a sídlem AMU a číslem jednacím. V odpovědích na doručené dokumenty se uvádí i číslo jednací došlého dokumentu, pokud jej obsahuje. 3) Dalšími náležitostmi dokumentu jsou: 6

7 a) číslo jednací dokumentu, na který se odpovídá (pokud bylo uvedeno) b) označení adresáta včetně adresy c) vyjádření obsahu dokumentu (věc) d) jméno a příjmení zaměstnance vyřizujícího dokument, e) datum (datem se rozumí den podpisu dokumentu), f) počet listů dokumentu, g) počet listů příloh nebo druh příloh, h) jméno, příjmení a funkce zaměstnance pověřeného jeho podpisem 4) Ustanovení v čl. 5/1 až 5/3 se nemusí dodržovat v případě zdvořilostní korespondence. 5) Odpověď na došlý dokument se eviduje, vyřizuje a odesílá pod týmž číslem jednacím, pod kterým byl evidován při doručení. 6) Dopisy odesílané mimo AMU se píší na hlavičkový papír. Zaměstnancům AMU není dovoleno používat hlavičkový papír pro soukromou korespondenci. 7) Vzor záhlaví úředních dokumentů AMU je uvedeno v příloze č. 2 tohoto spisového řádu. Článek 6 Podepisování dokumentů 1) Rektor jako statutární zástupce AMU má univerzální právo podpisu. Podepisuje dokumenty zásadního charakteru, které vyplývají z jeho pracovní činnosti stanovené právními předpisy a Statutem AMU, a dále ty dokumenty, které si k podpisu vyhradí. 2) Prorektoři podepisují dokumenty v rozsahu zastupování rektora vymezeném rektorem v souladu se svým jmenovacím dekretem 3) Kvestor podepisuje dokumenty v rozsahu vymezeném v opatření rektora. 4) Podepisování faktur upravuje vnitřní směrnice. 5) Dokumenty související s financováním podepisují pracovníci rektorátu podle dispozičního práva stanoveného Směrnicí o oběhu účetních dokladů AMU. 6) Právo podpisu ostatních pracovníků v oblasti pracovně-právní a hospodářsko-správní upravuje Organizační řád AMU. 7) Podepisuje-li dokument za odpovědného zaměstnance jeho zástupce, připojí pod svůj podpis zkratku v z. (v zastoupení). Článek 7 Užívání razítek 1) Pro užívání razítek se státním znakem a pro použití kulatého nebo hranatého razítka platí zvláštní předpisy. 1 Na ostatní korespondenci se používají výhradně hranatá razítka. 2) Razítka stejného typu se stejným textem se rozlišují pořadovými čísly, která musí být při otisku razítka čitelná. 1 Zákon č. 68/1990 Sb. v platném znění, vyhláška MV ČR č. 435/1990 Sb., v platném znění, zákon č. 71/1967 Sb., zákon č. 41/1993 Sb., v platném znění a Výnos rektora AMU č. 4/

8 3) Rektorát AMU zajišťuje centrální výdej a evidenci razítek. Evidence obsahuje: a) otisk razítka b) jméno, příjmení a funkci zaměstnance, který razítko převzal a užívá c) datum vrácení razítka d) datum vyřazení razítka z evidence e) podpis přebírajícího zaměstnance 4) Pořizování úředních razítek jednotlivými součástmi AMU samostatně je zakázáno. 5) Razítko se vyřazuje z evidence v případech pozbytí jeho platnosti, jeho ztráty, nebo jeho opotřebování v rámci skartačního řízení. Článek 8 Odesílání dokumentů 1) Dokumenty se odevzdávají k odeslání příslušné podatelně v zalepených obálkách s řádně napsanou adresou. Doporučené zásilky musejí být označené na obálce termínem doporučeně. 2) Podle závažnosti se dokumenty odesílají obyčejnou poštou, doporučeně nebo do vlastních rukou. Dokumenty, jejichž doručení je třeba potvrzovat, se zasílají na doručenku, která se po vrácení připojí ke spisu i dokumentu. Dokumenty, u nichž není vyžadována právní průkaznost, lze odeslat elektronickou poštou ( em) nebo faxem. 3) Doporučené zásilky zapíše zaměstnanec podatelny do hromadných poštovních archů. 4) Interní korespondence (pokyny nebo oběžníky) určená většímu počtu pracovišť je předávána s rozdělovníkem, na kterém příjemci potvrdí převzetí. Článek 9 Ukládání dokumentů 1) Vyřízené spisy a jiné dokumenty AMU vzniklé během roku jsou ukládány v řádně popsaných pořadačích v příručních registraturách v jednotlivých kancelářích. Popis pořadačů v příručních registraturách musí obsahovat: a) název útvaru/oddělení b) spisový znak a druh dokumentu c) časový rozsah d) e) číslo kartonu v rámci ukládané věcné skupiny 2) Správné uložení, označení a zabezpečení dokumentů zajišťuje příslušný pracovník. Za řádné uložení dokumentů zodpovídá vedoucí útvaru či oddělení. 3) Na konci roku či na začátku roku následujícího jsou předány dokumenty a spisy z příručních registratur do spisoven. Účetní a mzdové dokumenty jsou ukládány v příručních registraturách po dobu pěti let. 4) Spisovny jsou zřízeny při rektorátu AMU a při jednotlivých fakultách. Spisovnu rektorátu AMU představují uzamykatelné skříně na chodbě rektorátu a zvláštní místnost na půdě ÚVS Beroun. V ÚVS Beroun 8

9 se ukládají pouze S dokumenty (účetní doklady AMU; mzdové listy do roku 1985; mrtvé osobní spisy správních zaměstnanců AMU apod.). 5) Předání dokumentů z příruční registratury do spisovny iniciuje vedoucí pracovník daného útvaru či oddělení. Předání do spisovny se děje na základě předávacího protokolu (viz příloha č. 4). Vyhotovuje jej předávající pracovník ve dvojím provedení, z nichž jedno si ponechá a jedno obdrží pracovník pověřený vedením spisovny. 6) Dokumenty A a V v digitální podobě je nutné před předáním do spisovny vytisknout. Pouze dokumenty S mohou být předány do spisovny v digitální podobě. 7) Zaměstnanec pověřený vedením spisovny může zkontrolovat, zdali jsou ukládané dokumenty řádně označené a převezme je do spisovny. Bez řádného označení nemohou být dokumenty převzaty z příruční registratury do spisovny. 8) Dokumenty jsou ve spisovně uloženy podle skartačních znaků a v rámci těchto skupin podle spisových značek. Dokumenty S mohou být uloženy pouze v původních pořadačích či obalech, dokumenty A jsou uloženy v řádně označených archivních krabicích. 9) Přístup do spisovny má pouze zaměstnanec pověřený vedením spisovny či jeho nadřízený. Ostatní zaměstnanci pouze v jejich přítomnosti. Zaměstnanec pověřený vedením spisovny vede evidenci dokumentů uložených ve spisovně v elektronické či písemné podobě (tzv. archivní kniha) a evidenci výpůjček. 10) Zaměstnanec pověřený vedením spisovny může zapůjčovat dokumenty ze spisovny: a) zaměstnancům pracovišť, v nichž dokument vznikl nebo byl vyřízen b) zaměstnancům jiných pracovišť na základě souhlasu vedoucího zaměstnance pracoviště, kde dokument vznikl nebo byl vyřízen c) zaměstnancům orgánů a organizací a soukromým osobám na základě souhlasu rektora, na fakultách děkana. 11) Dokumenty se ze spisovny zapůjčují proti podpisu vypůjčitele. Předávání vypůjčených dokumentů dalším osobám není dovoleno. 12) Při ztrátě nebo poškození dokumentu je nutné vyhotovit protokol obsahující příčiny, míru zavinění, eventuálně následky jeho ztráty nebo zničení a určit způsob nahrazení dokumentu či jiná potřebná opatření. Protokol podepíše pracovník odpovědný za ztrátu dokumentu a vedoucí příslušného oddělení. Do kolonky Vyřízeno podacího deníku se zaznamená ztráta a číslo jednací tohoto protokolu. Článek 10 Podrobnosti skartačního řízení a postupu při vyřazování dokumentů 1) Vyřazování dokumentů se provádí skartačním řízením, při kterém se vyřazují dokumenty nadále nepotřebné pro činnost AMU a při kterém je prováděn výběr archiválií. Do skartačního řízení se zařazují všechny dokumenty s uplynulou skartační lhůtou, případně razítka vyřazená z evidence. Evidenční pomůcky se zařadí do skartačního řízení až po vyřazení všech dokumentů v nich evidovaných. 2) Skartační lhůta začíná běžet dnem 1. ledna roku následujícího po vyřízení 9

10 dokumentu nebo jeho uzavření. U dokumentů AMU do roku 2007 včetně začíná skartační lhůta běžet od 1. ledna Skartační lhůty jednotlivých typů dokumentů jsou uvedeny ve spisovém a skartačním plánu (příloha č. 1 tohoto řádu) a nelze je zkracovat. 3) Skartační lhůta může být výjimečně prodloužena, pokud si AMU z nějakého důvodu potřebuje ponechat dokument pro další vlastní činnost. Tuto skutečnost oznámí kvestor či tajemník fakulty Státnímu oblastnímu archivu v Praze. 4) K přípravě skartačního řízení je kvestorem AMU či tajemníkem fakulty jmenována skartační komise, jejímž členem je vždy pracovník pověřený vedením spisovny. 5) Pracovník pověřený vedením spisovny vypracuje skartační návrh podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 tohoto Spisového a skartačního řádu. Skartační návrh obsahuje průvodní dopis a přílohy se seznamy dokumentů navrhovaných ke skartačnímu řízení. Zvlášť se uvedou seznamy dokumentů se skartačními znaky A a S. Dokumenty se skartačním znakem V se rozdělí do těchto dvou seznamů podle toho, zda jsou navrženy k trvalému uložení do archivu (k dokumentům se skartačním znakem A ) nebo ke zničení (k dokumentům se skartačním znakem S ). V seznamech je vždy uvedeno: a) pořadové číslo b) spisový znak dokumentu c) typ dokumentu d) časové rozmezí e) skartační lhůta f) počet evidenčních jednotek dokumentů (krabic, balíků, svazků apod.) 6) Skartační návrh je odeslán Státnímu oblastnímu archivu v Praze, jehož pověřený zaměstnanec (dále jen archivář ) provede odbornou archivní prohlídku dokumentů navrhovaných ke skartaci. 7) Při archivní prohlídce archivář posoudí: a) zda dokumenty se skartačním znakem A odpovídají kritériím stanoveným zákonem k prohlášení za archiválie, b) zda dokumenty se skartačním znakem S nemají trvalou hodnotu; pokud zjistí, že trvalou hodnotu mají, přeřadí je mezi dokumenty se skartačním znakem A, c) zařazení dokumentů se skartačním znakem V mezi dokumenty určené k prohlášení za archiválie nebo mezi dokumenty určené ke zničení. 8) Po provedené archivní prohlídce archivář sepíše protokol a vydá souhlas ke zničení dokumentů označených skartačním znakem S. 9) Na základě souhlasu ke zničení dokumentů označených skartačním znakem S zabezpečí rektorát AMU či příslušná fakulta jejich zničení. Zničením dokumentu se rozumí jeho znehodnocení tak, aby byla znemožněna jeho rekonstrukce a identifikace obsahu. Bez souhlasu archivu nelze likvidovat žádné dokumenty. Kopie dokumentů slouží jako pomocný materiál pro vlastní potřebu jednotlivých pracovníků. Nepředávají se do spisovny a nepodléhají skartačnímu řízení. Jejich likvidace je provedena těmito pracovníky odpovídajícím způsobem (skartovací stroj) po ztrátě jejich potřeby. 10) Skartační návrh, protokol o skartačním řízení, protokol o předání archiválií a potvrzení archivu o jejich převzetí se ukládají v AMU a ve Státním oblastním archivu v Praze, kde jsou archiválie trvale uloženy. 10

11 Článek 11 Závěrečná ustanovení 1) Tento Spisový a skartační řád nabývá účinnosti dne 1. dubna ) Tímto Spisovým a skartačním řádem se ruší dosavadní Spisový a skartační řád AMU z 29. června Přílohy: 1. Spisový a skartační plán 2. Vzor záhlaví úředních dokumentů 3. Vzor předávacího protokolu dokumentů do spisovny 4. Vzor skartačního návrhu a) seznam dokladů navržených ke skartaci skupina A b) seznam dokladů navržených ke skartaci skupina S 11

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD Datum vydání: 10.12.2009 Obec Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Schválil: Státní okresní archív Jeseník Počet stran: 18 Změny: Změna č.:

Více

Článek 1 Základní pojmy

Článek 1 Základní pojmy Spisový a skartační řád Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Článek 1 Základní pojmy 1. Pojmem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD

ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Archivační a skartační řád Místní akční skupiny Broumovsko + Spisový a skartační řád je souhrn pravidel pro vedení spisové služby, která musí : 1) být vedena jednotně, racionálně a přispívat k pružnějšímu

Více

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012

tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 tajemník Úřadu MČ Praha 7 tajemníka č. 4 z 21.09.2012 Září 2012 Přílohy: 1. Seznam spisových uzlů (str. 23) 2. Seznam dokumentů nepodléhajících spisové evidenci (str.25) 3. Spisový a skartační plán (str.

Více

Spisový řád Národního památkového ústavu

Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Spisový a skartační řád Národního památkového ústavu Generální ředitelka Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ ) vydává k provádění Statutu NPÚ

Více

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 městského úřadu Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 EVIDENČNÍ Č ÍSLO PODLE KATALOGU ŘÍDÍC Í DOKUMENTACE SPISOVÝ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOMYŠL, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN ZMĚNA Návaznost na řídící dokumentaci

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Žim Žim 28, 415 01 Teplice IČO: 00266663 tel.: +420 417 87 20 09, email: obeczim@volny.cz, www.zim.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení... 2 II. Právní normy a předpisy. 2 III. Všeobecná

Více

Centrální podatelna a Spisová služba

Centrální podatelna a Spisová služba AMU = DAMU + FAMU + HAMU Centrální podatelna a Spisová služba 1) Centrální podatelna - výhody, změny v činnostech pracovišť a složek 2) Spisová služba (SpSl) - princip, funkce, legislativní východiska

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici

8/2015 SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu v České Skalici 8/2015 SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu v České Skalici Číslo vnitřního Datum vydání /platnost Aktualizace Zrušen předpisu - 1.1.1998-31.12.2005-1.1.2006-31.12.2007 2/2008 1.1.2008-31.3.2008 10/2008 1.4.2008

Více

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: 01.01.2008 Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/2007-420-ORG/11 ÚTVAR FUNKCE

Více

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk

MĚSTO ŠTRAMBERK. Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1. Spisový a skartační řád Městského úřadu Štramberk Příkaz tajemníka Číslo: 2/2010 Strana: 1 Zpracovatel: Pracovní skupina Tajemníka MÚ Správce vnitřního předpisu: Oddělení vnitřní správy Platnost: 1.7.2010 Novelizace: Derogace: 2/2003 Rozdělovník: - Všem

Více

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje

SPISOVÝ ŘÁD. Účinnost od 1. 1. 2015. Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od 1. 1. 2015 Mgr. René Havlík ředitel krajského úřadu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Tel: +420 485 226 111 Fax: +420

Více

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby

Interní normativní akt KrÚ směrnice. SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012. Směrnice k řízení spisové služby Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt KrÚ směrnice Evidenční číslo 3/INA-KrÚ Číslo vydání: 7 SPISOVÝ ŘÁD Účinnost od: 2. 1. 2012 OBSAH: Směrnice

Více

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA

259/2012 Sb. VYHLÁŠKA 259/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Změna: 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

K a n c e l á ř s k ý ř á d ČÁST PRVNÍ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna:15. dubna 2005 K a n c e l á ř s k ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 zákona

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Spisový řád Magistrátu města Prostějova a Městské policie Prostějov Vypracoval Schválil Jméno Bc. František Nevrtal Pavlína Pospíšilová Miroslav Pišťák

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 4/2006, kterým se vydává SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD 1. lékařské fakulty zpracoval: Mgr. Eva Jenčíková odpovídá:

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2012. o podrobnostech výkonu spisové služby II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne 25.9.2006, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č.

Více

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou

1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD. Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou Město Veselí nad Moravou Městský úřad Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 1::1 VESELí 1. 11III.1NAD MORAVOU SPISOVÝ ŘÁD Evidenční číslo vnitřního MVNM/18296/2013 předpisu: Městský úřad Veselí nad Moravou,

Více

Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily

Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily Kancelář tajemníka Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č. j.: Vyřizuje: R. Šimůnek Tel.: +420 481 629 218 +420 721 346 114 Fax: +420 481 629 209 E mail: simunek@mu.

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L Příručka pro archivaci dokumentů Příručka pro archivaci dokumentů Příloha OM OP RLZ L Řízená Řízená kopie kopie elektronická 1.8.2008 2008 Číslo vydání: Číslo 1 vydání: 1 Číslo Číslo revize: revize: 1

Více

VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci,

VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci, VYHLÁŠKA č. 64/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci, kterou se mění Vyhláška č. 385/2006 Sb. ve znění Vyhlášky 479/2006 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 67b odst. 19 zákona č. 20/1966 Sb., o

Více

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost M.J. o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor správní náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Vážený pán M. J. Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Nové Město nad Metují 10815/05.05.2016

Více

Úřad městské části Praha - Zbraslav SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Úřad městské části Praha - Zbraslav SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úřad městské části Praha - Zbraslav SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD (Instrukce MV ČR čj. VSC/1-793/92 ze dne 25.5.1992) -------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obecního úřadu v Horní Moštěnici, vydaný dne 27. 6. 2005, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou 646/2004 Sb. o

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 37974/2013 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pravidla pro přijímání a vyřizování

Více

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016

Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Spisový a skartační řád Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. března 2016 Část I Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tento spisový a skartační řád stanovuje způsob

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ČÍSLO: NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e č.j.: 687/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 3/2009 ve znění Dodatku č. 1, č. j. 19 201/2009 ze dne 16. 12. 2009, Dodatku č. 2, č. j. 112 360 ze dne 29. 11. 2012, Dodatku č. 3, č. j. 114 062/2014 ze dne 27. 1. 2014,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA VZORY SMLUV Níže uvedené vzory jsou pouze ilustrativní a obecné. Nejsou uzpůsobeny individuálním požadavkům jednotlivých případů. Město Třebíč neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s poskytnutými

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Strana 1 / 13 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Anotace: Tato směrnice upravuje postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 181/2007 Sb.,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č.

Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č. Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č. Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Směrnici schválil: Mgr. Libor Mojžíš Projednáno a schváleno v ZO: Datum

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník

Informace o doručené žádosti. Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Informace o doručené žádosti Informace poskytl dne 19.04.2016 Ing. Jiří Furik, tajemník Předmět žádosti: Žadatel se na město obrátil se žádostí o následující informace: 1. V jakém formátu uchovává Váš

Více

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Strážnice 1. 9. 2008 Ing. Petra Fialová ředitelka 1 Seznam

Více

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů II. Tento zákon upravuje PLATNÁ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a) výběr, evidenci a kategorizaci

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ustanovení 527a násl., zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. Čl. 1. Čl. 2. Předmět směrnice. Čl. 3. Základní pojmy Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 IČ: 259 098 Směrnice č. 29/2011 Rada obce Strašice vydává v souladu s ustanovením 102, odst.2, písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle 175

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Národního muzea

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Národního muzea KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Národního muzea Obsah: Preambule Článek I - Základní ustanovení 1 Poslání a činnost Knihovny Národního muzea 2 Veřejné knihovnické a informační služby 3 Základní práva a povinnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb.

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona

Více

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vydal: Schválil: Základní škola Šumperk, Šumavská 21, příspěvková organizace ředitel školy Mgr. Viktor Verner Účinnost: od 1. ledna 2012 Článek 1. Obecná ustanovení Na

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 88 Rozeslána dne 26. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 258. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Odbor životního prostředí

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Odbor životního prostředí MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN.: SPISOVÁ ZNAČKA: 09 567/2016 ČJ.: ÚMČ P15 09 567/2016/OŽP/VVa VYŘIZUJE: Mgr. Zuzana Venclíková

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01 Strana 1 / 9 VYŘIVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení za dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

Zajištění školení zaměstnanců v oblasti optických komunikací a vláknové optiky

Zajištění školení zaměstnanců v oblasti optických komunikací a vláknové optiky Zadavatel: MAXPROGRES, s.r.o. Traťová 1 619 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Předmět: Zajištění školení zaměstnanců v oblasti optických komunikací a vláknové optiky Květen 2006 Obsah 1

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2007 V Praze dne 31. prosince 2007 Částka 298 OBSAH Část I 204. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 31. prosince 2007,

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov

S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov Domov Harmonie, centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov S m ě r n i c e č. 2 7 / 2 0 1 1 upravující vyřizování stížností v Domově Harmonie Mirošov V souladu s 175

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

ÚČETNÍCTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice o účetnictví Obec: Rousměrov Adresa: Rousměrov 16,591 01 Žd ár nad Sázavou Směrnici zpracovala: Martina Smejkalová Projednáno a schváleno v ZO: 26.1.2009 Směrnice

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 18/2011 Organizační řád Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK Instituce s původním názvem Státní sbírka mapová Republiky československé

Více

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní

Zadávací dokumentace. Miniaturní vstřikovací lis stolní Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek na Miniaturní vstřikovací lis stolní Pro potřeby

Více

Organizace: OBEC Dlouhoňovice Sídlo: Dlouhoňovice, ul. Školská 71, 564 01 Žamberk IČ: 00588899 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Organizace: OBEC Dlouhoňovice Sídlo: Dlouhoňovice, ul. Školská 71, 564 01 Žamberk IČ: 00588899 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Organizace: OBEC Dlouhoňovice Sídlo: Dlouhoňovice, ul. Školská 71, 564 01 Žamberk IČ: 00588899 SMĚRNICE K ZADÁVANÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem ZADAVATEL: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky,, Strana 1 z 13 Obsah PREAMBULE... 3 1. Identifikační údaje zadavatele...

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2

SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obsah : OBEC BŘEZINA. Oběh účetních dokladů Strana 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Oběh účetních dokladů Strana 1 OBEC BŘEZINA SMĚRNICE OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obsah : ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...2 Účel a rozsah směrnice...2 Působnost směrnice...3 Čl. 3 Metodické řízení 3 ČÁST DRUHÁ

Více

JEDNACÍ PROTOKOL pro PŘÍSNĚ TAJNÉ dokumenty TAJNÉ DŮVĚRNÉ VYHRAZENÉ. Označení orgánu státu nebo právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

JEDNACÍ PROTOKOL pro PŘÍSNĚ TAJNÉ dokumenty TAJNÉ DŮVĚRNÉ VYHRAZENÉ. Označení orgánu státu nebo právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby Jednací protokol JEDNACÍ PROTOKOL pro PŘÍSNĚ TAJNÉ dokumenty TAJNÉ DŮVĚRNÉ VYHRAZENÉ DATUM Označení orgánu státu nebo právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby ORGANIZAČNÍ CELEK SEVT 01 301 7 01 301

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti SEMACO tools and software, s.r.o. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vztahů mezi společností SEMACO tools and

Více

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4. Vnitřní směrnice Firma: MAS Svatojiřský les o.s. Sídlo: Loučeň č.p. 345 IČ: 270 29 182 Přílohy: 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Více

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod odboru archivní správy MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

II. pohled orgánu veřejné moci 1. příjem podání a) podaného elektronicky Dle 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

II. pohled orgánu veřejné moci 1. příjem podání a) podaného elektronicky Dle 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o II. pohled orgánu veřejné moci 1. příjem podání a) podaného elektronicky Dle 64 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, je třeba v rámci spisové služby

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

SMĚRNICE SM/08/01/15

SMĚRNICE SM/08/01/15 MĚSTO HULÍN SMĚRNICE SM/08/01/15 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z PROGRAMOVÉHO FONDU MĚSTA HULÍNA Zpracovatel: Schváleno: Útvar tajemníka Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: Zastupitelstvo města Hulína,

Více

Místní akční skupina Střední Povltaví, z.s. Spisový a skartační řád

Místní akční skupina Střední Povltaví, z.s. Spisový a skartační řád Místní akční skupina Střední Povltaví, z.s. Spisový a skartační řád Místní akční skupina Střední Povltaví, z.s. Stránka 1 I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád a Skartační řád Místní akční skupiny Střední

Více

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech).

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech). Obchodní podmínky objednávky: o Výrobce si vyhrazuje právo na změny u vyobrazených produktů. Barevnosti jsou pouze orientační. Umístění loga, letopočtu, dekorativní ražby a dalších prvků diáře bude s každým

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Před začátkem nákupu v tomto internetovém obchodě se prosím seznamte s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Potvrzením objednávky kupující souhlasí s níže

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Město Kutná Hora Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností schválená usnesením Rady města Kutné Hory č. 989/2012 ze dne 12.12.2012 Přílohy: 1. Záznam o ústním podání stížnosti 2. Předání podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 7. září 2009 O B S A H: 309. Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D. Místní akční skupiny Regionu Poodří, o.s.

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D. Místní akční skupiny Regionu Poodří, o.s. S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D Místní akční skupiny Regionu Poodří, o.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Spisový a skartační řád se vydává na základě právních předpisů, které se týkají spisové a archivní

Více