APLIKACE DATA KE STAŽENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKACE DATA KE STAŽENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 APLIKACE DATA KE STAŽENÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha

2 Obsah 1 ÚVODNÍ INFORMACE 2 2 ZÁKLADY PRÁCE S APLIKACÍ Spuštění aplikace Základní popis aplikace Export dat do XLS a XML POPIS DATOVÝCH VÝSTUPŮ Nejdůležitější datové výstupy HISTORIE PŮDNÍCH BLOKŮ Z REGISTRU LPIS PŘEHLED O AEO ZÁVAZCÍCH V REGISTRU LPIS AKTUÁLNĚ CHOVANÁ ZVÍŘATA DLE IZR ČÍSELNÍK PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ČÍSELNÍK HNOJIV Další datové výstupy DATA PRO VINAŘE Aktuální data o vlastních vinicích Číselníky z Registru vinic DATA PRO CHMELAŘE Seznam registrovaných chmelnic Číselníky z Registru chmelnic Vydané označovací štítky OSTATNÍ INDIVIDUÁLNÍ DATA SUBJEKTU Přehled o výsledcích agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) Výpočet krmných dnů dle IZR Chybníky individuálně značených zvířat OSTATNÍ ČÍSELNÍKY A DATA Číselníky související s evidencí zvířat Číselník plodin Číselník škodlivých organismů Číselník opatření nitrátové směrnice Číselníky územně správních jednotek Registr poradců ÚZEI Seznam zkratek AEO MZe PF SRS ÚKZÚZ Agroenvironmentální opatření Ministerstvo zemědělství Portál farmáře Státní rostlinolékařská správa Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 1

3 1 Úvodní informace Cílem této příručky je představit uživateli možnosti aplikace Data ke stažení, seznámit jej s jednotlivými datovými výstupy a nabídnout jejich možné využití. Aplikace Data ke stažení je novou aplikací, která byla spuštěna současně s Portálem eagri. Hlavním účelem aplikace je 1. umožnit uživateli z jednoho místa vyhledávat v datech registrů MZe 2. centralizovat číselníky používané v systémech Mze 3. vyhledaná data si exportovat do formátu XLS pro případnou další práci. Export do XLS je přitom vytvářen tak, aby data byla správně formátována a v exportovaném XLS bylo možné data řadit, filtrovat či provádět běžné operace. Aplikace je určena jak pro veřejnost, tak pro přihlášené uživatele. Pro veřejnost obecně číselníková data, pro přihlášené uživatele navíc individuální data subjektu evidovaná v registrech Mze. Výstupy aplikace pro veřejnost Aplikace Data ke stažení nabízí pro nepřihlášené uživatele zejména vyhledávání v číselnících, z nichž mezi nejdůležitější patří: číselníky územně správních celků (obce, katastrální území, okresy) číselníky související s vedením evidence hnojení a přípravků na ochranu rostlin (číselník hnojiv, číselník POR, číselník škodlivých organismů a číselník plodin) číselníky související s evidencí zvířat (číselníky plemen, kódů pohybů, zemí, chyb) číselníky chmelařských oblastí, odrůd a klonů číselníky vinařských oblastí, podoblastí a tratí číselník opatření nitrátové směrnice. Pro veřejnost aplikace umožňuje ještě vyhledávání v databázi zemědělských poradců, kteří jsou akreditováni na ÚZEI. Výstupy aplikace pro přihlášené uživatele Pro přihlášené uživatele nabízí aplikace navíc stažení dat ze základních registrů, a to jak data s platností k aktuálnímu dni, tak u některých registrů je umožněno stažení verze dat k historickému datu. Jedná se o následující data: seznam půdních bloků se všemi atributovými údaji (včetně překryvu s katastrálními parcelami, ENVIRO loukami apod.) seznam půdních bloků s AEO závazky výsledky měření AZZP seznam chovaných zvířat a průměrné stavy zvířat v jednotlivých kategoriích za zvolené období přehled chybníků z hlášení pohybů zvířat do ústřední evidence za zvolené období seznam užívaných vinice se všemi atributovými údaji seznam užívaných chmelnic se všemi atributovými údaji. Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 2

4 Přehled číselníků a dat dostupných v aplikaci Skupina / podskupina Odkaz v aplikaci Popis Individuální data subjektu z registrů Mze a OSS (dostupné pouze přihlášeným uživatelům) Živočišná výroba Aktuálně chovaná zvířata dle IZR Data individuálně evidovaných zvířat z ústřední evidence zvířat. Výpočet krmných dnů dle IZR Data průměrného stavu zvířat v jednotlivých kategoriích dle zadaného časového intervalu pro výpočet dat. Chybníky individuálně značených zvířat Chybníky individuálně značených zvířat ze zpracování hlášení pohybů zvířat z ústřední evidence pro konkrétní provozovnu (hospodářství) chovatele a zvolený časový interval. Rostlinná výroba Historie půdních bloků z registru LPIS Data kompletní historie evidovaných půdních bloků (PB) z registru LPIS (včetně dat překryvů s katastrálními parcelami, BPEJ apod.) Aktuální data o vlastních vinicích Aktuální data o vlastních vinicích (poskytnutí aktuálních platných vinic daného subjektu k dnešnímu dni). Přehled o AEO závazcích v registru LPIS Data o AEO závazcích navázaných na půdní bloky. Přehled o výsledcích agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) Seznam registrovaných chmelnic Vydané označovací štítky Data pro veřejnost (není nutné přihlášení k portálu eagri) Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS Živoč. výroba Rostlinná výroba Číselníky související s evidencí zvířat Číselník plodin Číselník škodlivých organismů Číselník hnojiv Číselník opatření nitrátové směrnice Výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd; u každého půdního bloku je uveden výčet odběrných bodů, datum měření a v řádku výsledky. Seznam registrovaných chmelnic subjektu k aktuálnímu datu včetně atributových údajů. Vydané štítky pěstitelům chmele pro certifikaci s informacemi pořízenými v Registru Chmelnic na základě přijatých žádosti o přidělení štítků, které pěstitelé podávají před vlastní sklizní. Číselníkové údaje z registru zvířat (ústřední evidence). Jedná se o 4 podčíselníky: Číselník plemen Číselník druhů chyb z chybníků Číselník kódů zemí Číselník druhů pohybů Seznam plodin a jejich ID používaných v systémech MZe (SRS a ÚKZÚZ) a seznam skupin plodin. Data číselníku škodlivých organismů používaných v rámci účelu použití v evidenci použití přípravků na ochranu rostlin. Seznam registrovaných hnojiv na ÚKZÚZ, rozšířený o statková hnojiva. Data číselníku opatření nitrátové směrnice. Číselníky z Registru chmelnic Seznam chmelařských oblastí a evidovaných odrůd/klonů chmele v registru chmelnic. Číselníky z Registru vinic Číselníkové údaje z registru vinic. Jedná se o 3 podčíselníky: Číselník vinařských oblastí; Číselník vinařských podoblastí; Číselník viničních tratí. Číselník přípravků na ochranu rostlin Seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin v Registru přípravků SRS. Číselník je rozšířen o informace o jednotlivých registracích, účelu použití apod. Číselníky územně správních jednotek Číselníky územně správních jednotek Základní číselníky územní identifikace správních jednotek (kraje, okresy, obce atd.). Registr poradců ÚZEI Registr poradců ÚZEI Kompletní seznam zemědělských poradců v registru zřízeném Ministerstvem zemědělství ČR, jehož vedením je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 3

5 Skupina / podskupina Odkaz v aplikaci Popis (ÚZEI). 2 Základy práce s aplikací 2.1 Spuštění aplikace Aplikaci lze spustit z Portálu farmáře eagri (adresa pomocí odkazu Data ke stažení v rámečku Aplikace pro přihlášené nebo Aplikace pro veřejnost v pravém sloupci stránky, nebo pomocí odkazu Spustit Data ke stažení v levém menu (viz Obrázek 1). Je zcela lhostejné, kterým z popsaných odkazů aplikaci spustíte. Rámeček Aplikace pro přihlášené vidí pouze přihlášení uživatelé. Pokud spustíte aplikaci Data ke stažení bez přihlášení do portálu eagri, v menu aplikace uvidíte pouze data dostupná pro veřejnost. Obrázek 1. Spuštění aplikace Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 4

6 2.2 Základní popis aplikace Aplikace má obdobné rozvržení uživatelského rozhraní jako ostatní aplikace na Portálu farmáře. Základní obrazovku aplikace pro přihlášeného uživatele ukazuje následující obrázek. V pravé horní části je informace o přihlášeném uživateli nebo vstupní pole pro přihlášení do portálu eagri. Hlavní část obrazovky je určena pro vyhledávání a zobrazování informací. V levé části obrazovky je menu s odkazy, které lze skrýt a opět zobrazit kliknutím na symbol se šipkami. Skrytím menu zvětšíte prostor pro pohlížení dat. Obrázek 2. Základní obrazovka aplikace Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 5

7 Základní postup práce v aplikaci ukazuje následující obrázek. 2. krok: zadat vstupní parametry a stisknout tlačítko VYHLEDAT 1. krok: v menu zvolit požadovaný datový výstup Při nevyplnění dat od do získáte zpravidla kompletní historii dat!! 3. krok: vyhledaná data lze prohlížet v aplikaci 4. krok: vyhledaná data lze pomocí tlačítek pod seznamem exportovat do formátu XLS (případně v XML pro účely importu do zemědělského SW) Kliknutím na symbol šipek vedle názvu sloupečku lze záznamy řadit podle daného kritéria Zobrazení další stránky seznamu Kliknutím na řádek lze v některých seznamech zobrazit další detaily. V případě historie PB se po kliknutí na řádek zobrazí další detaily spodní části obrazovky. Obrázek 3. Základní postup práce v aplikaci 2.3 Export dat do XLS a XML Datové výstupy, které nabízí aplikace Data ke stažení, lze exportovat do formátu XLS a do formátu XML. XLS je formát programu Microsoft Excel; lze jej otevřít také v programu Open Office Calc. XML je formát pro uchování, přenášení a výměnu dat mezi různými systémy. XML formát má význam pouze pro uživatele, kteří mají aplikaci, jež umí s tímto formátem pracovat (pro zobrazení XML neexistuje žádný běžný kancelářský program typu Excel). Tlačítka pro export dat do formátu XLS a XML se nachází pod každým datovým výstupem v aplikaci, resp. export do XLS se nabízí pouze tam, kde to má význam, tj. v případě, že výstupem je tabulka dat. Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 6

8 Po stisku tlačítka Export do XLS se připraví data pro export (může trvat i jednotky minut v závislosti na objemu dat!!) a objeví se standardní dialog webového prohlížeče pro stažení souboru. Soubor můžete uložit na Váš počítač a pak jej otevřít, nebo můžete zvolit rovnou možnost Otevřít. Obrázek 4. Export do XLS V případě, že XLS soubor otevíráte v Excelu 2007, může se Vám objevit upozornění zobrazené na následujícím obrázku (důvodem je pouze to, že soubor je vytvořen pomocí HTML) stiskněte tlačítko Ano a dokument se poté normálně otevře v aplikaci Excel. Obrázek 5. Upozornění při otevírání XLS souboru v Excelu 2007 Obdobně jako export do XLS probíhá uložení dat do formátu XML. V případě problémů s exportem dat do XLS nebo XML kontaktujte Helpdesk MZe (kontakt naleznete v pravé horní části úvodní stránky Portálu farmáře). Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 7

9 3 ových výstupů 3.1 Nejdůležitější datové výstupy Historie půdních bloků z registru LPIS Odkaz Historie půdních bloků z registru LPIS se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Služba poskytuje data historie půdních bloku/dílů (PB/DPB) evidovaných v registru LPIS u daného uživatele (resp. jím zastoupeného subjektu), a to buď: za zvolený časový interval jsou-li vyplněny parametry data od - do: nebo s celou historií PB v LPIS (pokud nejsou vyplněna výše uvedená data od do). Aktuální stav PB/DPB získáte vyplněním data dnešního dne do políček od-do Služba dále umožňuje vypsat historii pouze pro konkrétní PB/DPB (je-li v dotazu zadáno číslo čtverce ve a zkrácený kód PB/DPB). Po vyhledání dat a zobrazení seznamu PB/DPB v aplikaci lze kliknutím na řádek seznamu zobrazit další detaily týkající se daného PB/DPB (zobrazí se v dolní části obrazovky). Jedná se např. o překryvy s erozními vrstvami, opatření nitrátové směrnice nebo překryvy s polygony BPEJ. V exportovaném XLS jsou veškeré informace vypsané na jednom listu (všechny dílčí seznamy jsou uvedené pod sebou). Možné využití Export obsahuje kromě standardních informací některé důležité informace o užívaných PB/DPB: 1. V případě, že uživatel hospodaří v k.ú. s digitalizovanými katastrálnímí mapami, je exportu kompletní překryv katastrálních parcel s PB/DPB, a to včetně čísla listu vlastnictví a údajem o velikosti překryvu 2. Informace o překryvech s vrstvou erozní ohroženosti půd 3. Informace o překryvech se zvláště chráněnými územími nebo ENVIRO loukami 4. Informace o vzdálenosti nejbližší hranice PB/DPB od vody, průměrné sklonitosti apod Přehled o AEO závazcích v registru LPIS Odkaz Přehled o AEO závazcích v registru LPIS se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Služba poskytuje kompletní data platných AEO EAFRD závazků navázaných na půdní bloky uživatele v registru LPIS. Pozor data jsou navázána na každou verzi půdního bloku, která v historii užívání vznikla. Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 8

10 Možné využití Vyfiltrováním účinných PB/DPB tedy těch, které nemají platnost do vyplněnou získáte aktuální stav závazků na vašem podniku Aktuálně chovaná zvířata dle IZR Odkaz Aktuálně chovaná zvířata dle IZR se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Živočišná výroba. Jedná se o seznam individuálně evidovaných zvířat z ústřední evidence zvířat. Seznam je možné parametrizovat: a. za subjekt (pokud není vyplněno CZ provozovny/hospodářství), nebo za konkrétní provozovnu/hospodářství b. za určitý druh zvířat, c. k aktuálnímu dni (pokud není v parametrech dotazu vyplněno žádné datum), nebo k zadanému historickému datu (např , apod.) Číselník přípravků na ochranu rostlin Odkaz Číselník přípravků na ochranu rostlin se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Služba poskytuje seznam registrovaných přípravků na ochranu rostlin z Registru přípravků SRS. Číselník je rozšířen o tzv. indikacích přípravků, tj. informacích o jednotlivých registracích, účelu použití, účinných látkách apod. Po zobrazení seznamu přípravků v aplikaci lze kliknutím na řádek seznamu zobrazit další detaily týkající se daného přípravku (detail se zobrazí v dolní části obrazovky). V XLS exportu jsou data vypsána ve čtyřech samostatných seznamech (všechny seznamy jsou uvedeny pod sebou na jednom listu) Číselník hnojiv Odkaz Číselník hnojiv se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Jedná se o seznam registrovaných hnojiv na ÚKZÚZ, rozšířený o statková hnojiva dle vyhlášky č. 274/1998 Sb.,. Číselník obsahuje informace o procentickém obsahu jednotlivých živin v příslušných hnojivech. Po zobrazení seznamu v aplikaci lze kliknutím na řádek seznamu zobrazit další detaily týkající se daného hnojiva (detail se zobrazí ve vyskakovacím okně). V XLS exportu jsou data vypsána ve čtyřech samostatných seznamech (všechny seznamy jsou uvedeny pod sebou na jednom listu). Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 9

11 3.2 Další datové výstupy Data pro vinaře Aktuální data o vlastních vinicích Odkaz Aktuální data o vlastních vinicích se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Služba poskytuje aktuální data o vlastních vinicích daného subjektu k dnešnímu dni. Číselníky z Registru vinic Odkaz Číselníky z Registru vinic se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Číselníkové údaje z registru vinic. Jedná se o 3 podčíselníky: číselník vinařských oblastí číselník vinařských podoblastí číselník viničních tratí Data pro chmelaře Seznam registrovaných chmelnic Odkaz Seznam registrovaných chmelnic se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Seznam registrovaných chmelnic subjektu k aktuálnímu datu včetně atributových údajů. Číselníky z Registru chmelnic Odkaz Číselníky z Registru chmelnic se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Seznam chmelařských oblastí a evidovaných odrůd a klonů chmele v registru chmelnic. Vydané označovací štítky Odkaz Vydané označovací štítky se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 10

12 Služba poskytuje data o vydaných štítcích pěstitelům chmele pro certifikaci s informacemi pořízenými v Registru Chmelnic na základě přijatých žádosti o přidělení štítků, které pěstitelé podávají před vlastní sklizní. Data jsou vztažena k jednotlivým ročníkům sklizně Ostatní individuální data subjektu Přehled o výsledcích agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) Odkaz Přehled o výsledcích agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Jedná se o výsledky agrochemického zkoušení zemědělských půd navázané na PB/DPB, tak jak měření provádí ÚKZÚZ. U každého půdního bloku je uveden výčet odběrných bodů, datum měření a v řádku příslušné výsledky. Výpočet krmných dnů dle IZR Odkaz Výpočet krmných dnů dle IZR se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Živočišná výroba. Sestava vypočítá průměrný stavu zvířat v jednotlivých kategoriích dle zadaného časového intervalu (interval nesmí přesáhnout 1 rok) ve variantách: Za celý subjekt, nebo s omezením na konkrétní provozovnu (hospodářství) či stáj S omezením jen pro individuálně evidovaná zvířata (výsledky pak budou vypočteny i v členění na stáje). Chybníky individuálně značených zvířat Odkaz Chybníky individuálně značených zvířat se nachází v menu v části Individuální data subjektu z registrů MZe a OSS > Živočišná výroba. Služba poskytuje pro konkrétní provozovnu/hospodářství chovatele a zvolený časový interval chybníky individuálně značených zvířat ze zpracování hlášení pohybů zvířat z ústřední evidence. Jsou poskytovány pouze chybníky za období, kdy daný subjekt provozovnu (hospodářství) vlastnil. Jednotlivé chybníky jsou v rámci druhu zvířete řazeny dle data sestupně Ostatní číselníky a data Číselníky související s evidencí zvířat Odkaz Číselníky související s evidencí zvířat se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Živočišná výroba. Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 11

13 Číselníkové údaje z registru zvířat (ústřední evidence). Jedná se o 4 podčíselníky: číselník plemen číselník druhů chyb z chybníků číselník kódů zemí číselník druhů pohybů Číselník plodin Odkaz Číselník plodin se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Číselník obsahuje seznam plodin a skupin plodin a jejich ID používaných v systémech Mze (SRS a ÚKZÚZ) Číselník škodlivých organismů Odkaz Číselník škodlivých organismů se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Data číselníku škodlivých organismů, případně účelu použití používaných v rámci účelu použití v evidenci použití přípravků na ochranu rostlin. Škodlivé organismy (účely použití) jsou vázány na plodinu, případně skupinu plodin. Číselník opatření nitrátové směrnice Odkaz Číselník opatření nitrátové směrnice se nachází v menu v části Zemědělské číselníky registrů MZe a OSS > Rostlinná výroba. Data číselníku opatření nitrátové směrnice (kód opatření a text) používaných v LPIS. Číselníky územně správních jednotek Odkaz Číselníky územně správních jednotek se nachází v první úrovni menu aplikace. Základní číselníky územní identifikace správních jednotek (číselník krajů, okresů, obcí, částí obcí, pověřených obcí, obcí s pověřeným obecním úřadem, katastrálních území, správních obvodů, městských částí, pražských obvodů a pošt). Registr poradců ÚZEI Odkaz Registr poradců ÚZEI se nachází v první úrovni menu aplikace. Služba poskytuje kompletní seznam zemědělských poradců v registru zřízeném Ministerstvem zemědělství ČR, jehož vedením je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) jako správce registru a metodický a kontrolní orgán poradenství. Aplikace Data ke stažení uživatelská příručka 12

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Portál farmáře. Katastr v LPIS. Podklady pro školení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Portál farmáře. Katastr v LPIS. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Katastr v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Portál farmáře. Základní informace a doporučení pro uživatele. Podklady pro školení. Říjen 2010

Portál farmáře. Základní informace a doporučení pro uživatele. Podklady pro školení. Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Základní informace a doporučení pro uživatele Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz

Více

Portál farmáře Základní informace a doporučení pro uživatele

Portál farmáře Základní informace a doporučení pro uživatele Portál farmáře Základní informace a doporučení pro uživatele PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 Obsah 1. Základní informace o Portálu farmáře... 3 1.1. Co je Portál farmáře...

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2016 na Portálu farmáře SZIF UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE! Odeslání PDF dokumentu Deklarace chovu koní (DCHK) z Portálu farmáře SZIF je možné pouze v případě,

Více

Podklady pro školení LPIS. Katastr v LPIS

Podklady pro školení LPIS. Katastr v LPIS Podklady pro školení LPIS Katastr v LPIS PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace LPIS mohu použít k zobrazení dat katastru nemovitostí a dohledávání

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy Uživatelská příručka použití aplikace Ministerstvo zemědělství IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy: Uživatelská

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

Portál farmáře. Integrovaný zemědělský registr: Vyhledávání a přehledy. Podklady pro školení. Říjen 2010

Portál farmáře. Integrovaný zemědělský registr: Vyhledávání a přehledy. Podklady pro školení. Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Integrovaný zemědělský registr: Vyhledávání a přehledy Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o.,

Více

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2018 na Portálu farmáře SZIF

Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2018 na Portálu farmáře SZIF Příručka pro generování a podání Deklarace chovu koní 2018 na Portálu farmáře SZIF ZMĚNY OPROTI ROKU 2017 Zásadní změnou při podávání deklarace chovu koní oproti roku 2017 je fakt, že žadatel o poskytnutí

Více

Podnikové informační systémy e-business e-government

Podnikové informační systémy e-business e-government Podnikové informační systémy e-business e-government Portál farmáře ve vinařství a vinohradnictví Kobylí, 28. 1. 2009 Ing. Lukáš Peterka Obsah 1. Portál farmáře Základní informace Přístup veřejné a neveřejné

Více

Uživatelská příručka Registr sadů na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů)

Uživatelská příručka Registr sadů na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) Uživatelská příručka Registr sadů na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) CCV Informační systémy 2015 1 Obsah 1 Speciální registry na eagri... 1-3 2 Základní orientace na eagri... 2-3 2.1

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Opat Michal Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 29.1.2009 Jméno souboru: IZR-PF-090130.doc Počet

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Zelená nafta Evidence činností Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 15.8.2016 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v01 Počet stran:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO PORTÁL FARMÁŘE NÁRODNÍ DOTACE WELFARE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO PORTÁL FARMÁŘE NÁRODNÍ DOTACE WELFARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO PORTÁL FARMÁŘE NÁRODNÍ DOTACE WELFARE Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 30.9.2016 Počet stran: 6 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 16.4.2018 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v02 Počet stran:

Více

Výdej dat územně analytických podkladů pro obce

Výdej dat územně analytických podkladů pro obce Výdej dat územně analytických podkladů pro obce 1 OBSAH NÁPOVĚDY Obsah 1. Úvod... 3 2. Kde najdu aplikaci ÚAP... 3 3. Přihlášení do aplikace... 3 4. Stažení dat ÚAP... 4 2 1. Úvod Výdej dat je realizován

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o.

REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) Brno CCV, s. r. o. REGISTR VINIC - ŽÁDOST O ZATŘÍDĚNÍ VÍNA (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO FARMÁŘE) 24. 03. 2010 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka pro farmáře Registr vinic žádost o zatřídění vína Verze 2.0 Datum vydání:

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE

Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE Návod na použití mapového portálu MAP SQUARE ÚVODEM Mapový aplikační server MapSquare (MS) umožňuje online přístup do informačního systému ČÚZK, uživatel tak může prohlížet katastrální mapy, hledat vlastníky

Více

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP

Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Racionální hnojení Zpráva o výsledcích AZZP Sitewell s.r.o. Tomáš Marek Zákazník: Ministerstvo zemědělství České republiky Řešitel: SITEWELL s.r.o. www.sitewell.cz Táborská 31, 140 00 Praha 4 tel. +420

Více

Zákon o zemědělství 252/1997Sb.

Zákon o zemědělství 252/1997Sb. Zákon o zemědělství 252/1997Sb. v úplném znění = 385/2009Sb. částka 124/2009 - rozeslána dne 10. listopadu 2009 15x novela zákona + 1x nález ústavního soudu 1 Účel zákona 2 Úloha státu v zemědělství 3

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ EVIDENCE LÉČENÍ A EVIDENCE LÉKŮ V IZR

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ EVIDENCE LÉČENÍ A EVIDENCE LÉKŮ V IZR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ EVIDENCE LÉČENÍ A EVIDENCE LÉKŮ V IZR Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 23.05.2011 Jméno souboru: IZR-EL-230511.doc

Více

Jak evidovat pastvu v EPH

Jak evidovat pastvu v EPH Podklady pro školení EPH Jak evidovat pastvu v EPH PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 Obsah 1. Základní informace k evidenci pastvy... 3 2. Metodika správného vedení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO PORTÁL FARMÁŘE NÁRODNÍ DOTACE WELFARE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO PORTÁL FARMÁŘE NÁRODNÍ DOTACE WELFARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO PORTÁL FARMÁŘE NÁRODNÍ DOTACE WELFARE Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 8. 10. 2018 Počet stran: 9 OBSAH 1.

Více

Novinky ISÚI a VDP verze

Novinky ISÚI a VDP verze Novinky ISÚI a VDP verze 2.6 https://ruian.cuzk.cz/ Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 3. 5. 2019 Obsah 1. ZMĚNY V ISÚI... 4 1.1 Nové uživatelské rozhraní ISÚI...4 1.1.1 Fungující

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO PORTÁL FARMÁŘE ZELENÁ NAFTA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO PORTÁL FARMÁŘE ZELENÁ NAFTA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO PORTÁL FARMÁŘE ZELENÁ NAFTA Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 28.7.2017 Počet stran: 6 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO APLIKACI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI (CROSS COMPLIANCE) NA PORTÁLU FARMÁŘE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO APLIKACI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI (CROSS COMPLIANCE) NA PORTÁLU FARMÁŘE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO APLIKACI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI (CROSS COMPLIANCE) NA PORTÁLU FARMÁŘE Vytvořeno na základě analytických podkladů ÚZEI VERZE DOKUMENTU Verze Datum Popis 090327 27.3.2009 Základní

Více

Portál farmáře Základní orientace v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Základní orientace v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Základní orientace v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Uživatelská příručka k podávání elektronických prohlášení v rámci Registru vinic na portálu eagri

Uživatelská příručka k podávání elektronických prohlášení v rámci Registru vinic na portálu eagri Uživatelská příručka k podávání elektronických prohlášení v rámci Registru vinic na portálu eagri Prohlášení o sklizni Prohlášení o produkci Prohlášení o zásobách CCV Informační systémy 2013 1 Obsah 1

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe verze pro mobilní zařízení a čtečky elektronických

Více

Evidence přípravků a hnojiv (EPH)

Evidence přípravků a hnojiv (EPH) Uživatelská příručka Evidence přípravků a hnojiv (EPH) předávání dat evidence hnojení pro účely statistického zjišťování verze pro mobilní zařízení a čtečky elektronických knih Ministerstvo zemědělství

Více

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů)

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) CCV Informační systémy 20144 1 Evidence vydaných verzí dokumentu: Verze Datum vydání Popis změn 1.0 1.6 23. 12. 2009

Více

Portál FARMÁŘ pro chovatele

Portál FARMÁŘ pro chovatele PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA - OPATŘENÍ I.3.1. DALŠÍ ODBORNÉ VZDÁLÁVÁNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST Portál FARMÁŘ pro chovatele 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

LPIS Základní orientace Podklady pro školení Říjen 2011

LPIS Základní orientace Podklady pro školení Říjen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LPIS Základní orientace Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1.

Více

MANUÁL PRO ZEMĚDĚLCE K OBSLUZE PORTÁLU VCELSTVA.CZU.CZ

MANUÁL PRO ZEMĚDĚLCE K OBSLUZE PORTÁLU VCELSTVA.CZU.CZ MANUÁL PRO ZEMĚDĚLCE K OBSLUZE PORTÁLU VCELSTVA.CZU.CZ 1. Úvodní obrazovka Na úvodní obrazovce portálu http://vcelstva.czu.cz/ najde neregistrovaný návštěvník mapu ČR pouze se značkami, které představují

Více

Portál farmáře. Podklady pro školení. Říjen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Portál farmáře. Podklady pro školení. Říjen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Eroze v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Portál farmáře Jak evidovat pastvu v EPH Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Jak evidovat pastvu v EPH Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Jak evidovat pastvu v EPH Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

aneb Jak zvládnout evidenci v hospodaření a nezbláznit se! P C

aneb Jak zvládnout evidenci v hospodaření a nezbláznit se! P C aneb Jak zvládnout evidenci v hospodaření a nezbláznit se! Úvod Portál Farmáře jsou mimo jiné hlavně databáze známých skutečností o půdních blocích, které jsou zemědělsky obhospodařovány.databáze vede

Více

Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line registru přípravků na ochranu rostlin

Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line registru přípravků na ochranu rostlin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil/telefon:

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Metodika Vyhledávání v LPIS krok za krokem ochrana ZPF

Metodika Vyhledávání v LPIS krok za krokem ochrana ZPF Metodika Vyhledávání v LPIS krok za krokem ochrana ZPF Zpracovatel dokumentu Verze 1.1 Datum vydání verze 13. 6. 2018 Cílová skupina Účel Ing. Jaroslav Gottfriedl, OŽPZ gottfried.j@kr-vysocina.cz Zaměstnanci

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 20177 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis Autor 1.0 15. 03. 2012 Založení dokumentu 2.0 15. 05.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Skladové karty Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Úvod

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ PRASAT PRO DŽPZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ PRASAT PRO DŽPZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ PRASAT PRO DŽPZ (Hlášení denních stavů kategorií prasat) Autor: Solitea Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 6.10.2016

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

Vytvoření statistiky v Praktiku

Vytvoření statistiky v Praktiku Vytvoření statistiky v Praktiku 1. V hlavní obrazovce Praktika (8 okének Pacienti, Nepravidelná péče ) zvolte Statistiky 2. V menu vyberte ÚZIS roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS 3. V otevřeném okně

Více

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Metodický

Více

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Nejprve se zaregistrujte do Centrálního úložiště výkazů ÚZIS Pokud již jste registrovaní na ÚZIS 1, pokračujte na Vytvoření statistiky v Praktiku

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K EVIDENCI DEKLARACÍ CHOVU KONÍ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K EVIDENCI DEKLARACÍ CHOVU KONÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K EVIDENCI DEKLARACÍ CHOVU KONÍ Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 25.7.2016 Jméno souboru: IZR_PF_DEKLARACE_CHOVU_KONI_v05

Více

EPH Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy Podklady pro školení Říjen 2011

EPH Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy Podklady pro školení Říjen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o., 2011 http://www.pvagri.cz

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Portál farmáře. Bilance výroby a užití statkových hnojiv v EPH. Podklady pro školení. Říjen 2010

Portál farmáře. Bilance výroby a užití statkových hnojiv v EPH. Podklady pro školení. Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Bilance výroby a užití statkových hnojiv v EPH Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 17. srpna 2016)

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 17. srpna 2016) www.ruian.cz (aktualizováno dne 17. srpna 2016) Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 2.0 Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 15. - 17. 7. 2016. Níže jsou stručně

Více

Tipy jak používat nový tiskový modul v LPIS Nový tiskový modul Vám umožňuje vytisknout i nástěnné mapy s přehledem všech vašich PB s názvy pozemků, nebo mapy s proložením katastru nemovitostí a půdních

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Jak evidovat hnojení a aplikace POR

Jak evidovat hnojení a aplikace POR Podklady pro školení EPH Jak evidovat hnojení a aplikace POR PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 Obsah 1. Základní informace k evidenci hnojení a POR... 3 2. Metodika správného

Více

Použití a evidence hnojiv

Použití a evidence hnojiv Použití a evidence hnojiv Používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů v souladu se zákonem o hnojivech, zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu; při jejich používání

Více

NÁPOVĚDA K APLIKACI POZEMKY

NÁPOVĚDA K APLIKACI POZEMKY NÁPOVĚDA K APLIKACI POZEMKY Aplikace Pozemky slouží primárně k vyhledávání pozemkových a stavebních parcel a k editaci parcel ve vlastnictví AOPK. Základní vyhledávání probíhá ve veřejné databázi RÚIAN,

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Nový design ESO9. E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a , P r a h a. Strana 1 z 9

Nový design ESO9. E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a , P r a h a.   Strana 1 z 9 Nový design ESO9 E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 z 9 Úvod... 3 Popis změn... 4 Horní lišta... 4 Strom činností... 5 Prostřední rám... 7 Horní lišta...

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ POSTUPY

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ POSTUPY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO IZR NA PORTÁLU FARMÁŘE - ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÉ POSTUPY Autor: Aquasoft, spol. s r. o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 26.8.2010 Jméno souboru: IZR-PF-100426.doc

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

MODUL MUNI ASPI, a. s muni_manual.indd :57:23

MODUL MUNI ASPI, a. s muni_manual.indd :57:23 MODUL MUNI ASPI, a. s. 2006 OBSAH OBSAH 1. ÚVOD.......................................................................... 4 2. ZADÁNÍ DOTAZU................................................................

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Správce výrobce verze 1.0 1 z 24 Obsah 1. Seznam zkratek... 3 2. Přehled změn manuálu... 3 3. Úvod... 4 4. Popis Registru OZO... 5 4.1. Uživatelské

Více

Uţivatelská příručka pro webový formulář vývozního šetření s dostupnosti z internetu

Uţivatelská příručka pro webový formulář vývozního šetření s dostupnosti z internetu Uţivatelská příručka pro webový formulář vývozního šetření s dostupnosti z internetu Zhotovil: Mrózek Roman Datum vzniku: 11.3.2011 Jméno souboru: vyvovozni_šetření_uţiv _příručka.docx Počet stran: 13

Více

Správa uživatelů a rolí farmářů

Správa uživatelů a rolí farmářů SURF Správa uživatelů a rolí farmářů Uživatelská příručka pro lokální správce účtů farmářů Ministerstvo zemědělství HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 02.08.2017 První verze dokumentu

Více

Uživatelská příručka Registru vinic EVIDENČNÍ KNIHA PRO OBCHODNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE. Základní popis funkcí a formulářů

Uživatelská příručka Registru vinic EVIDENČNÍ KNIHA PRO OBCHODNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE. Základní popis funkcí a formulářů Uživatelská příručka Registru vinic EVIDENČNÍ KNIHA PRO OBCHODNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE Základní popis funkcí a formulářů CCV Informační systémy 2013 1 1.1.1.1 Evidence vydaných verzí dokumentu: Verze Datum

Více

WebLIMS. Kuk do laboratoře

WebLIMS. Kuk do laboratoře WebLIMS Kuk do laboratoře 1. Přihlášení do WebLIMS Přístup do aplikace WEBLIMS naleznete na stránkách KNL v části Pro odborníky https://www.nemlib.cz. Kliknete na odkaz tlačítko a najdete odkaz na WebLIMS

Více

LPIS Katastr Podklady pro školení Říjen 2011

LPIS Katastr Podklady pro školení Říjen 2011 LPIS Katastr Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o., 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Základní informace LPIS mohu použít k zobrazení dat katastru nemovitostí a dohledávání vlastnických

Více

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019)

Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) Novinky v grafickém prostředí Marushka v ISÚI (leden 2019) www.ruian.cz (publikováno dne 25. 1. 2019) Obsah 1. NOVINKY PRO VŠECHNY PROJEKTY... 4 1.1 Doplnění panelu tlačítek...4 1.2 Základní mapy ČR jako

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Webová aplikace. Ing. Jiří Kapička Mgr. Daniel Žížala Školení 2016

MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Webová aplikace. Ing. Jiří Kapička Mgr. Daniel Žížala Školení 2016 MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Webová aplikace Ing. Jiří Kapička Mgr. Daniel Žížala Školení 2016 Úvodní stránka Úvodní stránka Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Úvodní stránka

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 18. července 2017)

Novinky ISÚI a VDP verze (aktualizováno dne 18. července 2017) www.ruian.cz (aktualizováno dne 18. července 2017) Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 2.2 Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 1. 7. 2. 7. 2017. Níže jsou stručně

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál Autor RH SID, s.r.o.

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál Autor RH SID, s.r.o. Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 3.5.2017 1 Obsah: 1 2 3 4 Internetový informační portál Integri G5i... 3 Minimální konfigurace pro provoz G5i... 3 Přihlášení... 4 Struktura informačního portálu...

Více

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Metodika NZIS Sběr dat výkazů resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Uživatelská příručka verze CUV_20180102 Tuto kompletní metodiku sběru dat vydal, na základě

Více

PŘÍPRAVA A PODÁNÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2018

PŘÍPRAVA A PODÁNÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2018 PŘÍPRAVA A PODÁNÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2018 NA PORTÁLU FARMÁŘE OPAVA 19.4.2018 BRUNTÁL 23.4.2018 Program Základní podmínky dotací v rámci JŽ 2018 Způsoby podání JŽ LPIS příprava předtisků Orná půda zadávání

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více