Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve"

Transkript

1 Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve Charakteristika Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje špecifickú ošetrovateľskú starostlivosť ľuďom v komunitách v príslušnej spádovej oblasti. Požadovaný stupeň vzdelania - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa Optimálne školské vzdelanie - Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo a rehabilitácia - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo a rehabilitácia - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná sestra - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore detská sestra - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore detská sestra - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ženská sestra - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ženská sestra - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zubná sestra - Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra - Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore skupina odborov Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách - - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo /Bc/ - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo - Špecializačný odbor domáca ošetrovateľská starostlivosť - Špecializačný odbor ošetrovateľská a sociálna starostlivosť - Špecializačný odbor sociálna starostlivosť - Špecializačný odbor sociálna služba - Špecializačný odbor ošetrovateľská starostlivosť v komunite - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore skupina odborov Pedagogické vedy Strana 1/7

2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore skupina odborov Pedagogické vedy - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore skupina odborov Učiteľstvo - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore skupina odborov Učiteľstvo Alternatívne vzdelávacie cesty Alternatívne vzdelávacie cesty neboli definované. Špecializačné študijné programy - zdravotnícky manažment a financovanie (pre rôzne zdravotnícke zamestnania) - odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health - manažment v ošetrovateľstve - zdravotnícky manažment a financovanie (pre sestru a a zdravotníckeho laboranta) Certifikačné študijné programy - audiometria - endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch - sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok - funkčné vyšetrovacie metódy - vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike - psychoterapia - klasifikačný systém v zdravotníctve Študijné programy sústavného vzdelávania - diagnostika, terapia a prevencia v akupunktúre - mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo - ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany - ošetrovateľská starostlivosť, o pacienta so stómiou - vzdelávací program Bazální stimulace - neodkladná podpora životných funkcií (pre zdravotníckych pracovníkov okrem pracovníkov záchrannej zdravotnej služby) - neodkladná podpora životných funkcií (pre zdravotníckych pracovníkov okrem zdravotníckeho povolania lekár) - podnikateľské vzdelávanie z oblasti práva, ekonómie a marketingu Právny predpis Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi: - ZĂĄkon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotnă ckych pracovnă koch, stavovskă ch organizăąciăąch v zdravotnă ctve a o zmene a doplnenă niektoră ch zăąkonov v znenăneskoršă ch predpisov Strana 2/7

3 - Nariadenie vlăądy Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spă sobilosti na vă kon zdravotnă ckeho povolania, spă sobe ďalšieho vzdelăąvania zdravotnă ckych pracovnă kov, săşstave špecializačnă ch odborov a săşstave certifikovană ch pracovnă ch činnostă v znenă neskoršă ch predpisov - Nariadenie vlăądy Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. o použă vană profesijnă ch titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornăş spă sobilosť na vă kon zdravotnă ckeho povolania - VyhlĂĄška Ministerstva zdravotnă ctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spoluprăąci s lekăąrom a rozsah praxe pă rodnej asistencie poskytovanej pă rodnou asistentkou samostatne a v spoluprăąci s lekăąrom v znenă vyhlăąšky č. 470/2006 Z. z. - VyhlĂĄška Ministerstva zdravotnă ctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o krităšriăąch a spă sobe hodnotenia săşstavnăšho vzdelăąvania zdravotnă ckych pracovnă kov v znenă neskoršă ch predpisov - ZĂĄkon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službăąch săşvisiacich s poskytovană m zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnenă niektoră ch zăąkonov v znenă neskoršă ch predpisov - ZĂĄkon č. 581/2004 Z. z. o zdravotnă ch poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnenă niektoră ch zăąkonov v znenă neskoršă ch predpisov - ZĂĄkon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotnă ckych pomă ckach a o zmene a doplnenă niektoră ch zăąkonov v znenă neskoršă ch predpisov Certifikáty a osvedčenia Na výkon tohto zamestnania sa vyžaduje nasledovný certifikát: - Text certifikátu:diplom o špecializăącii dokladujăşci odbornăş spă sobilosť na vă kon špecializovană ch pracovnă ch činnostă podľa Nariadenia vlăądy Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spă sobilosti na vă kon zdravotnă ckeho povolania, spă sobe ďalšieho vzdelăąvania zdravotnă ckych pracovnă kov, săşstave špecializačnă ch odborov a săşstave certifikovană ch pracovnă ch činnostă v znenă neskoršă ch predpisov. Na výkon tohto zamestnania sa odporúčajú nasledovné certifikáty: sestra: audiometria (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - 11 ods. 3) sestra: endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania činností v znení Strana 3/7

4 sestra: funkčné vyšetrovacie metódy (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych sestra: invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy v kardiológii (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení sestra: kalmetizácia (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - 11 ods. 3) sestra: klasifikačný systém v zdravotníctve (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych sestra: ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych sestra: ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania činností v znení sestra: ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania činností v znení sestra: ortoptika a pleoptika (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - 11 ods. 3) Strana 4/7

5 sestra: paliatívna ošetrovateľská starostlivosť (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych sestra: starostlivosť o drogovo závislých (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych sestra: sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania činností v znení sestra: vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike (nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: - aspoň 3 roky Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č / OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.; Osobnostné predpoklady - precíznosť (presnosť) nadpriemerná - pozornosť nadpriemerná - vnútorná stabilita nadpriemerná - trpezlivosť nadpriemerná - ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť) nadpriemerná - empatia nadpriemerná - spoľahlivosť nadpriemerná - sebaovládanie nadpriemerná - asertivita bežná - praktické myslenie bežná - komunikatívnosť bežná - analytické myslenie bežná Strana 5/7

6 - pamäť bežná - sebaistota bežná Osobnostný typ - Sociálny typ Zdravotné obmedzenia Choroby vylučujúce výkon zamestnania - Alergia na alergény (látky vyvolávajúce alergické prejavy) v pracovnom prostredí - Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania - Záchvatové a kolapsové stavy Choroby obmedzujúce výkon zamestnania - Alergické choroby kože, dýchacích ciest a spojoviek - Výskyt alergických prejavov v minulosti - Duševné poruchy - Poruchy správania - Závažné psychosomatické choroby - Závažné choroby mozgu a/alebo periférneho nervového systému - Chronické choroby dýchacích ciest a pľúc s ťažšou poruchou funkcie - Imunitná nedostatočnosť - Závažné poruchy tvorby krvi a krvácavé stavy - Choroby obehovej sústavy s funkčným obmedzením - Choroby končatín s poruchou funkcie, vrátane poúrazových stavov - Choroby pohybového systému obmedzujúce pohyblivosť a svalovú silu - Prognosticky závažné choroby pohybového systému obmedzujúce prácu v neštandardnej (vynútenej) polohe - Prognosticky závažné choroby chrbtice - Prognosticky závažné choroby pohybového a nervového systému znemožňujúce jemnú motoriku a koordináciu pohybov - Prognosticky závažné stavy po úrazoch či operáciách pohybového systému - Chronické prognosticky nepriaznivé choroby pečene - Ťažké orgánové choroby podľa toxických, vlastností látok - Závažné orgánové choroby podľa druhu neionizujúceho žiarenia - Kožné prekancerózy (chorobné stavy kože s tkanivovými zmenami, z ktorých sa môže vyvinúť rakovina) - Poruchy zraku - Epilepsia a iné záchvatové choroby - Závrat akéhokoľvek pôvodu Mzdy v regiónoch Kraj Od Medián Do Slovenská republika 848 Eur 978 Eur 1054 Eur Doplňujúce informácie Strana 6/7

7 Pracovné podmienky - Práca v nevhodných pracovných polohách alebo v obmedzenom pracovnom priestore významná - Záťaž biologickými faktormi významná - Celková fyzická záťaž čiastočná - Manipulácia s bremenami čiastočná - Psychická pracovná záťaž čiastočná - Záťaž chemickými faktormi čiastočná - Záťaž malých svalových skupín alebo jemnej motoriky čiastočná - Záťaž ionizujúcim žiarením čiastočná - Záťaž neionizujúcim žiarením čiastočná - Nepravidelný pracovný čas, práca na zmeny - Práca v uzavretom alebo polouzavretom priestore Charakter práce Charakter činností - Špecializované, tvorivé a vývojové práce Vedenie podriadených pracovníkov - Bez vedenia Zodpovednosť za výsledky a hodnoty - Veľká zodpovednosť, prípadné straty môžu byť veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) Ďalšie informácie Špecializačné štúdium v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite trvá jeden rok. Klasifikácie ISCO Špecialisti v ošetrovateľstve SK ISCO Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve Sekcia SK NACE Rev. 2 Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc Divízia SK NACE Rev Zdravotníctvo Európsky kvalifikačný rámec Úroveň 6 Strana 7/7

Farmaceut bez špecializácie

Farmaceut bez špecializácie Farmaceut bez špecializácie Charakteristika Farmaceut bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti hromadnej prípravy liekov, výroby a kontroly liekov v laboratóriách na ich kontrolu,

Více

Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále

Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále Charakteristika Sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále vykonáva špecializované pracovné činnosti na operačných sálach a inštrumentuje

Více

Klinický psychológ. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty

Klinický psychológ. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty Klinický psychológ Charakteristika Klinický psychológ vykonáva špecializované pracovné činnosti vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo výchovnej činnosti v zdravotníctve. Zameriava sa na psychologickú

Více

Farmaceutický laborant v lekárenstve

Farmaceutický laborant v lekárenstve Farmaceutický laborant v lekárenstve Charakteristika Farmaceutický laborant v lekárenstve vykonáva špecializované lekárenské a laboratórne práce. Jeho hlavnou úlohou je poskytovanie lekárenskej starostlivosti:

Více

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v mikrobiológii a biológii životného prostredia

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v mikrobiológii a biológii životného prostredia Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v mikrobiológii a biológii životného prostredia Charakteristika Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v mikrobiológii a biológii životného prostredia

Více

Algeziológ. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty

Algeziológ. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty Algeziológ Charakteristika Algeziológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa na interdisciplinárnom princípe zaoberá komplexnou prevenciou, diagnostikou, liečbou

Více

Charakteristika. Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba

Charakteristika. Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba Veterinárny technik Charakteristika Veterinárny technik asistuje pri preventívnej, dozornej, diagnostickej, liečebnej a poradenskej činnosti veterinárneho lekára. Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné

Více

Verejný zdravotník špecialista v oblasti zdravia pri práci

Verejný zdravotník špecialista v oblasti zdravia pri práci Verejný zdravotník špecialista v oblasti zdravia pri práci Charakteristika Verejný zdravotník špecialista v oblasti zdravia pri práci vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa podporou a uchovaním

Více

Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe

Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe Charakteristika Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe realizuje odborné činnosti v oblasti štátnej správy, diagnostické, preventívne a liečebné úkony

Více

Charakteristika. - Psychológ v zdravotníctve s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia - Psychológ v zdravotníctve špecialista

Charakteristika. - Psychológ v zdravotníctve s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia - Psychológ v zdravotníctve špecialista Psychoterapeut Charakteristika Psychoterapeut vykonáva špecifické psychoterapeutické postupy a špecializované pracovné činnosti v psychoterapii aplikovaním rôznych foriem individuálnej, skupinovej a komunitnej

Více

Psychológ Policajného zboru

Psychológ Policajného zboru Psychológ Policajného zboru Charakteristika Psychológ Policajného zboru vykonáva špecializované odborné činnosti v psychologickej prevencii, diagnostike, terapii, poradenstve a vystavuje odborné posudky

Více

Pekár. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty.

Pekár. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty. Pekár Charakteristika Pekár vyrába chlieb, pečivo a ostatné pekárske výrobky. Používa pri tom múku, vodu a ďalšie suroviny. Alternatívne názvy - Múčnikár - Pečivár - Výrobca pekárskych výrobkov Požadovaný

Více

Poradenský psychológ. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty

Poradenský psychológ. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty Poradenský psychológ Charakteristika Poradenský psychológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, vrátane konzultačnej, výskumnej, vzdelávacej alebo výchovnej činnosti v zdravotníctve. Vykonáva odborné

Více

Operátor vysokozdvižného vozíka

Operátor vysokozdvižného vozíka Operátor vysokozdvižného vozíka Charakteristika Operátor vysokozdvižného vozíka vedie vozidlá, vrátane manipulácie s prepravovaným nákladom alebo mechanizmami nainštalovanými na vozidle. Alternatívne názvy

Více

Dermatovenerológ. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty

Dermatovenerológ. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty Dermatovenerológ Charakteristika Dermatovenerológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou,

Více

Cukrovinkár. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie.

Cukrovinkár. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Cukrovinkár Charakteristika Cukrovinkár spracováva základné suroviny, polotovary a prísady na čokoládové a nečokoládové výrobky. Hotové výrobky balí, skladuje a expeduje. Alternatívne názvy - Pracovník

Více

Farmaceutický laborant bez špecializácie

Farmaceutický laborant bez špecializácie Farmaceutický laborant bez špecializácie Charakteristika Farmaceutický laborant bez špecializácie vykonáva zložitejšie analytické laboratórne práce vo výrobách farmaceutických substancií a farmaceutických

Více

Anestéziológ a intenzivista

Anestéziológ a intenzivista Anestéziológ a intenzivista Charakteristika Anestéziológ a intenzivista vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním anestetickej, resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti kriticky

Více

Lodný strojník. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty

Lodný strojník. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty Lodný strojník Charakteristika Lodný strojník obsluhuje stroje, vykonáva údržbu a opravy strojových zariadení plavidla vrátane elektronavigačných prístrojov. Alternatívne názvy - Motorár - Pracovník v

Více

Reštaurátor (okrem umeleckého)

Reštaurátor (okrem umeleckého) Reštaurátor (okrem umeleckého) Charakteristika Reštaurátor (okrem umeleckého) reštauruje a konzervuje predmety, zariadenia, ktoré majú kultúrnu, historickú alebo osobnú hodnotu. Požadovaný stupeň vzdelania

Více

Oftalmológ. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty. Špecializačné študijné programy

Oftalmológ. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty. Špecializačné študijné programy Oftalmológ Charakteristika Oftalmológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, posudzovaním a výskumom chorôb oka a jeho prídavných orgánov

Více

Pomocný pracovník na stavbe budov

Pomocný pracovník na stavbe budov Pomocný pracovník na stavbe budov Charakteristika Pomocný pracovník na stavbe budov vykonáva jednoduché, pomocné, obslužné a dokončovacie práce pri výstavbe budov pod dohľadom a podľa pokynov kvalifikovaných

Více

Otorinolaryngológ. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty

Otorinolaryngológ. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty Otorinolaryngológ Charakteristika Otorinolaryngológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou chorôb ucha, dýchacích

Více

Špecialista energetik projektant, konštruktér

Špecialista energetik projektant, konštruktér Špecialista energetik projektant, konštruktér Charakteristika Špecialista energetik projektant, konštruktér vykonáva projektové a konštruktérske práce a riadi projektové práce v rámci energetickej spoločnosti.

Více

Sklár. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty.

Sklár. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty. Sklár Charakteristika Sklár ručne tvaruje výrobky zo skloviny naberaním (vo formách aj bez foriem), rozfukovaním a fúkaním, roztáčaním, nalepovaním a vytváraním od ruky. Alternatívne názvy - Sklár - bankár

Více

Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení

Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení Charakteristika Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení vykonáva opravy a údržbu leteckých motorov rôznych typov lietadiel a vrtuľníkov, servisné,

Více

Mechanik, opravár elektronických zariadení

Mechanik, opravár elektronických zariadení Mechanik, opravár elektronických zariadení Charakteristika Mechanik, opravár elektronických zariadení vykonáva samostatné práce a čiastkové i celkové riadenie prác pri výrobe, montáži, nastavovaní, opravách

Více

Aktuár špecialista (poistná matematika)

Aktuár špecialista (poistná matematika) Aktuár špecialista (poistná ) Charakteristika Aktuár špecialista (poistná ) koordinuje a vykonáva vysoko odborné činnosti v oblasti oceňovania a riadenia finančných a poistných rizík. Alternatívne názvy

Více

Záhradník krajinár. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie.

Záhradník krajinár. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Záhradník krajinár Charakteristika Záhradník krajinár sa zaoberá činnosťou, ktorá súvisí so záhradnou krajinnou tvorbou a je zameraná na poznávanie, ochranu a pretváranie krajiny. Požadovaný stupeň vzdelania

Více

Koncipient (detektív)

Koncipient (detektív) Koncipient (detektív) Charakteristika Koncipient (detektív) poskytuje detektívne služby zamerané na vykonávanie základných preverovacích úkonov u menej náročných prípadov, podieľanie sa na hľadaní osôb

Více

Vodič električky. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty

Vodič električky. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty Vodič električky Charakteristika Vodič električky samostatne vedie a obsluhuje hnacie dráhové vozidlo na električkovej dráhe alebo súpravy mestskej električkovej dráhy za účelom prepravy osôb v zmysle

Více

Hydrobiológ. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty.

Hydrobiológ. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty. Hydrobiológ Charakteristika Hydrobiológ odoberá vzorky z vody, z nárastov na kameňoch a z dna a tieto vzorky laboratórne vyhodnocuje. Požadovaný stupeň vzdelania - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Více

Vychovávateľ. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie.

Vychovávateľ. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Vychovávateľ Charakteristika Vychovávateľ vychováva a vzdeláva žiakov v čase mimo vyučovania a zameriava sa na efektívne využívanie voľného času. Alternatívne názvy - Vychovávateľ v škole a v školskom

Více

Kozmetik. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty. Právny predpis.

Kozmetik. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty. Právny predpis. Kozmetik Charakteristika Kozmetik vykonáva odbornú, profesionálnu starostlivosť o kožu tváre, krku, dekoltu, prípadne rúk. Požadovaný stupeň vzdelania - Úplné stredné odborné vzdelanie Optimálne školské

Více

Technik kontroly kvality v chemickej výrobe

Technik kontroly kvality v chemickej výrobe Technik kontroly kvality v chemickej výrobe Charakteristika Technik kontroly kvality v chemickej výrobe zabezpečuje vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu kvality chemických výrobkov. Alternatívne

Více

Charakteristika. Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore výtvarné spracúvanie skla - vzorkárstvo sklenej bižutérie

Charakteristika. Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore výtvarné spracúvanie skla - vzorkárstvo sklenej bižutérie Umelecký sklár Charakteristika Umelecký sklár je schopný samostatne vytvárať podľa zadaného výtvarného návrhu umelecké sklárske výrobky ako úžitkové a dekoratívne predmety. Požadovaný stupeň vzdelania

Více

Finančný kontrolór. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie.

Finančný kontrolór. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Finančný kontrolór Charakteristika Finančný kontrolór analyzuje, hodnotí a kontroluje finančnú situáciu organizácie a navrhuje finančné procesy v organizácii (tok finančných prostriedkov). Požadovaný stupeň

Více

Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu)

Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu) Sprievodca v cestovnom ruchu (okrem regionálneho sprievodcu) Charakteristika Sprievodca v cestovnom ruchu sprevádza tuzemské i zahraničné zájazdové skupiny v SR alebo v zahraničí, vrátane odborného výkladu

Více

Manikér. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty.

Manikér. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty. Manikér Charakteristika Manikér poskytuje profesionálnu starostlivosť o ruky a nechty prostredníctvom mokrej, suchej, japonskej, SPA, HOT, detskej a pánskej manikúry. Zmäkčuje kožu, skracuje nechty, brúsi,

Více

Štukatér, kašírnik. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty.

Štukatér, kašírnik. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty. Štukatér, kašírnik Charakteristika Štukatér, kašírnik samostatne realizuje štukatérske práce na stavebných konštrukciách a úpravy povrchov s použitím malty a sádry. Požadovaný stupeň vzdelania - Stredné

Více

Barman. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty.

Barman. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty. Barman Charakteristika Barman zodpovedá za prípravu nápojov, ich správnu prezentáciu, servírovanie, skladovanie a podobne. Požadovaný stupeň vzdelania - Stredné odborné vzdelanie Optimálne školské vzdelanie

Více

Dispečer v petrochemickom priemysle

Dispečer v petrochemickom priemysle Dispečer v petrochemickom priemysle Charakteristika Dispečer v petrochemickom priemysle operatívne riadi prevádzkovanie výrobného útvaru a výrobu ropných tokov a produktov v zmysle schváleného plánu. Koordinuje

Více

vlasy vlasovú pokožku účesy ošetruje vlasy vlasovú pokožku

vlasy vlasovú pokožku účesy ošetruje vlasy vlasovú pokožku Kaderník Charakteristika Kaderník sa stará o vlasy a vlasovú pokožku. Rozčesáva, kefuje vlasy, umýva vlasy, masíruje pokožku hlavy. Vytvára a upravuje účesy, ošetruje vlasy a vlasovú pokožku. Alternatívne

Více

Fázar. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie.

Fázar. Charakteristika. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Fázar Charakteristika Fázar kreslí fázy pohybu animovaného filmu a zabezpečuje prefázovanie jednotlivých kreslených záberov podľa dispozícií animátorov alebo prekresľovačov. Požadovaný stupeň vzdelania

Více

Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik)

Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) Charakteristika Pracovník fyzickej ochrany majetku (strážnik) plní základné, menej náročné úlohy spojené so zvýšenou fyzickou námahou podľa pokynov a nariadení

Více

Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér)

Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér) Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér) Charakteristika Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér) organizuje a riadi zmeny v organizácii, ktoré môžu byť vyvolané vnútornými potrebami (zmena poslania

Více

Mechanik pneuservisu. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty

Mechanik pneuservisu. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty Mechanik pneuservisu Charakteristika Mechanik pneuservisu vykonáva výmeny kolies na motorových vozidlách a motocykloch, kontroluje a posudzuje ich stav a vykonáva ich záverečné čistenie a ošetrenie. Alternatívne

Více

Kuchár (okrem šéfkuchára)

Kuchár (okrem šéfkuchára) Kuchár (okrem šéfkuchára) Charakteristika Kuchár sa podieľa na zostavovaní menu resp. jedálneho lístka, preberá potravinárske suroviny a z predpísaných noriem, kuchárskych kníh alebo vlastných receptúr

Více

Názov zamestnania: sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých

Názov zamestnania: sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých Názov zamestnania: sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,

Více

Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku

Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku Charakteristika Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej

Více

Revízny technik elektrických zariadení

Revízny technik elektrických zariadení Revízny technik elektrických zariadení Charakteristika Revízny technik elektrických zariadení vykonáva revízie elektrických zariadení a bleskozvodov a vystavuje revízne správy. Alternatívne názvy Revízny

Více

Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve

Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve Kvalitár, kontrolór v hutníctve a zlievarenstve Charakteristika Kvalitár, kontrolór kvality v hutníctve a zlievarenstve vykonáva komplexnú výstupnú kontrolu výrobkov na vybraných hutných agregátoch, vrátane

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník rádiologický technik

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník rádiologický technik Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník rádiologický technik Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho

Více

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho

Více

Špecialista riadenia systému kvality

Špecialista riadenia systému kvality Špecialista riadenia systému kvality Charakteristika Špecialista riadenia systému kvality plánuje, koordinuje, riadi a kontroluje systém manažérstva kvality, monitoruje a meria procesy a identifikuje príležitosti

Více

Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ)

Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ) Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ) Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ) riadi jednotlivé oblasti činností spadajúce pod manažment

Více

Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe

Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe Charakteristika Majster (supervízor) v potravinárskej výrobe organizuje a koordinuje všetky činnosti pri zabezpečovaní úloh stanovených operatívnym plánom výroby

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,

Více

Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením Charakteristika Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Více

Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie

Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie Názov kvalifikácie: Odborník na zdravotnícky manažment a financovanie Kód kvalifikácie U1342999-01377 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 1342999 Riadiaci pracovník

Více

Elektrotechnik automatizovanej výroby

Elektrotechnik automatizovanej výroby Elektrotechnik automatizovanej výroby Charakteristika Elektrotechnik automatizovanej výroby opravuje a vykonáva preventívne opatrenia súvisiace so zariadeniami a procesmi automatizovanej výroby. Alternatívne

Více

Nastavovač CNC strojov

Nastavovač CNC strojov Nastavovač CNC strojov Charakteristika Nastavovač CNC strojov vykonáva osadenie stroja upínačmi náradia, náradím a upína materiál. Nastavuje stroj, skúša a odlaďuje program a nastavenie stroja. Vykonáva

Více

Technik vozového parku

Technik vozového parku Technik vozového parku Charakteristika Technik vozového parku zodpovedá za správu a dohľad nad vozovým parkom a koordináciu prepravy v rámci organizácie. Alternatívne názvy - Technik dopravy - Správca

Více

Nariadenie vlády č. 296 / 2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,

Nariadenie vlády č. 296 / 2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, Nariadenie vlády č. 296 / 2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných

Více

Hotelový recepčný. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty

Hotelový recepčný. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty Hotelový recepčný Charakteristika Hotelový recepčný je zodpovedný za administratívu spojenú s ubytovávaním hotelových hostí, ich zúčtovaním a plnením ich požiadaviek. Zodpovedá za pokladňu, vybavovanie

Více

Názov zamestnania: pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite

Názov zamestnania: pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite Názov zamestnania: pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon

Více

Špecialista, odborný lesný hospodár

Špecialista, odborný lesný hospodár Špecialista, odborný lesný hospodár Charakteristika Špecialista, odborný lesný hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie v lese a je zodpovedný za odborné obhospodarovanie lesov pred štátnou správou

Více

Názov kvalifikácie: Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov

Názov kvalifikácie: Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov Názov kvalifikácie: Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných Kód kvalifikácie U2221005-00643 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 2221005

Více

Názov kvalifikácie: Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

Názov kvalifikácie: Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve Názov kvalifikácie: Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve Kód kvalifikácie U2221008-00646 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 2221008 Sestra špecialistka

Více

Aktivity Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v oblasti ochrany zdravia zdravotníckych pracovníkov?

Aktivity Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v oblasti ochrany zdravia zdravotníckych pracovníkov? Aktivity Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v oblasti ochrany zdravia zdravotníckych pracovníkov? PhDr. Milan Laurinc, PhD. dipl. s. Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. PRAHA, 28. marca 2017

Více

Strojársky technik kontroly kvality

Strojársky technik kontroly kvality Strojársky technik kontroly kvality Charakteristika Strojársky technik kontroly kvality zabezpečuje požadovanú kvalitatívnu úroveň vstupov, procesov a výstupov v priebehu výroby. Vyhodnocuje kvalitu výrobkov,

Více

PhDr. Anna Bullová, UNM Martin

PhDr. Anna Bullová, UNM Martin PhDr. Anna Bullová, UNM Martin Neznalosť právnych predpisov neospravedlňuje Druhy právnych predpisov Ústava SR, Ústavné zákony Zákony Nariadenia a Smernice EÚ Všeobecne záväzné právne normy: Nariadenia

Více

PERSONÁLNE OBSADENIE V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH. Daniela Pochybová

PERSONÁLNE OBSADENIE V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH. Daniela Pochybová PERSONÁLNE OBSADENIE V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH Daniela Pochybová Brno 04. 05.03.2014 LEGISLATÍVA Zákon NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,

Více

Ročník 2010 Bratislava 13. decembra 2010 Čiastka 105

Ročník 2010 Bratislava 13. decembra 2010 Čiastka 105 Počet listov: 4 Ročník 2010 Bratislava 13. decembra 2010 Čiastka 105 Obsah 1. Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2010 č. SEOPMVL-3-55/2010-OdL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva

Více

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. z 30. apríla 2013,

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. z 30. apríla 2013, Strana 938 Zbierka zákonov č. 111/2013 Čiastka 28 111 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej

Více

Lekárske odborné špecializácie

Lekárske odborné špecializácie Nemocnica: Lekársky personál Kurz: Slovenčina pre zahraničných lekárov Tematická oblasť: 1. Nemocnica Časť:1.3. Lekársky personál Príloha Lekárske odborné špecializácie A - Lekár: 001 - vnútorné lekárstvo

Více

Názov kvalifikácie: Sestra špecialistka v odboroch chirurgie

Názov kvalifikácie: Sestra špecialistka v odboroch chirurgie Názov kvalifikácie: Sestra špecialistka v odboroch chirurgie Kód kvalifikácie U2221999-01376 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne služby SK ISCO-08 2221999 Špecialista v ošetrovateľstve

Více

Otázky z predmetu Zdravotnícke pomôcky pre ŠS bakalárskeho štúdia

Otázky z predmetu Zdravotnícke pomôcky pre ŠS bakalárskeho štúdia Otázky z predmetu Zdravotnícke pomôcky pre ŠS bakalárskeho štúdia 1. Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok. Príprava sterilnej zdravotníckej pomôcky na opakované použitie. Možnosti a druhy

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 17. decembra 2014,

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 17. decembra 2014, Strana 3390 Zbierka zákonov č. 393/2014 Čiastka 113 393 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

Názov kvalifikácie: Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite

Názov kvalifikácie: Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite Názov kvalifikácie: Pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii a starostlivosti o ženu v rodine a komunite Kód kvalifikácie U2222003-00601 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Zdravotníctvo a sociálne

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 Ročník 2006 ZŠ-26/2006 Obsah Úvod... 7 Dojčené deti... 9 Dojčené deti v Slovenskej republike (graf)... 9 Vyšetrenia (ošetrenia)

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Voľné miesto: Referent režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu

Voľné miesto: Referent režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu Zbor väzenskej a justičnej stráže Voľné miesto: Referent režimu úseku režimovej činnosti oddelenia výkonu trestu Informácie o voľnom mieste Miesto výkonu štátnej služby Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Více

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Kód kvalifikácie C2146020-00417 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146020 Zlievarenský špecialista projektant

Více

Príloha č. 2: Legislatívny rámec LSPP

Príloha č. 2: Legislatívny rámec LSPP Príloha č. 2: Legislatívny rámec LSPP A. Základné právne predpisy upravujúce poskytovanie a vykonávanie LSPP: 1. Zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej

Více

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy.

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Materiál slúži ako pomôcka pre aplikačnú prax. Kvalifikačné predpoklady,

Více

Vzdelávanie farmaceutického laboranta v Slovenskej republike Viera Jeníková, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Vzdelávanie farmaceutického laboranta v Slovenskej republike Viera Jeníková, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava Vzdelávanie farmaceutického laboranta v Slovenskej republike Viera Jeníková, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava Na Slovensku je 33 Stredných zdravotníckych škôl a odbor farmaceutický laborant sa vyučuje

Více

322/2006 Z.z. NARIADENIE VLÁDY. Slovenskej republiky

322/2006 Z.z. NARIADENIE VLÁDY. Slovenskej republiky Stav k 31.8.2008. 322/2006 Z.z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 3. mája 2006 o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných

Více

Povolání Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program

Povolání Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program Fyzioterapeut Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Fyzioterapeut provádí diagnostickou, preventivní a léčebnou péči v oblasti poruch pohybového aparátu

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V ZSS NA SLOVENSKU PhDr. Margita Kosturíková

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V ZSS NA SLOVENSKU PhDr. Margita Kosturíková ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V ZSS NA SLOVENSKU PhDr. Margita Kosturíková Sociálna starostlivosť do 1. 1. 2009 Sociálna starostlivosť o seniorov na Slovensku: Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci Zákon

Více

1. Ošetrovateľstvo ako vedná disciplína

1. Ošetrovateľstvo ako vedná disciplína 1. Ošetrovateľstvo ako vedná disciplína a) ošetrovateľstvo ako vedná disciplína, b) charakteristika ochorenia cholecystolitiáza, cirhóza pečene (anatómia a fyziológia hepatobiliárneho systému, definícia

Více

KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium na školský rok 2018/2019

KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium na školský rok 2018/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava www.szsbaza.sk KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium na školský rok 2018/2019 V súlade s 64, 65 a 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove

Více

Riaditeľ školy. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty

Riaditeľ školy. Charakteristika. Alternatívne názvy. Požadovaný stupeň vzdelania. Optimálne školské vzdelanie. Alternatívne vzdelávacie cesty Riaditeľ školy Charakteristika Riaditeľ školy zodpovedá za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu a zabezpečuje jej celkový organizačný, hospodársky a finančný chod. Alternatívne

Více