B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN"

Transkript

1 B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN 1) Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem, které může vzniknout při provozu el. zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení se prostory člení na: A) normální, nebezpečné a zvlášť nebezpečné B) základní, nebezpečné a zvlášť nebezpečné C) bezpečné, nebezpečné a zvlášť nebezpečné (podle ČSN čl N1) Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu elektrickým proudem, které může vzniknout při provozu el. zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení se prostory člení na: - prostory normální; - prostory nebezpečné; - prostory zvlášť nebezpečné. Toto členění je rozhodující při stanovení přísnosti požadavků určených jednotlivými způsoby ochran nebo při jejich kombinacích. 2) Pro účely ochrany z hlediska nebezpečného dotyku se napětí člení na: A) bezpečné napětí do 1000 V proti zemi, nad 1000 V B) malé napětí kategorie I. (ČSN ) do 1000 V proti zemi, nad 1000 V C) nebezpečné napětí, bezpečné malé napětí (podle ČSN čl. 400.N3) Napětí se člení na nebezpečné napětí a bezpečné malé napětí. 3) Meze bezpečných malých napětí živých částí pro prostory nebezpečné, jsou: A) 25 V ss, 12 V st B) 60 V ss, 25 V st C) 120 V ss, 50 V st (podle ČSN čl. tab. 41-NK) Pokud se při obsluze dotýkáme i živých částí, tak 25 V st nebo 60 V ss. (Pokud se při obsluze dotýkáme pouze neživých částí, tak 50 V st nebo 120 V ss.) 4) Ochranný prvek musí v případě poruchy mezi živou částí a neživou částí, nebo ochranným vodičem zařízení samočinně odpojit zdroj napájení zařízení. Pro předpokládané dotykové napětí se za určitých okolností v závislosti na způsobu uzemnění připouští doba odpojení nepřesahující: A) 5 s B) 3 s C) 2 s (podle ČSN čl ) Ochranný prvek musí v případě poruchy mezi živou částí a neživou částí nebo ochranným vodičem zařízení samočinně odpojit zdroj napájení zařízení, pro které zajišťuje ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí. V takovém případě předpokládané dotykové napětí překračující přijatou mez dotykového napětí U L nesmí trvat tak dlouho, aby byl vyvolán škodlivý fyziologický účinek u osoby dotýkající se částí současně přístupných dotyku. Za určitých okolností se však v závislosti na způsobu uzemnění sítě připouští odpovídající doba nepřekračující 5 s.

2 5) Živé části obvodů SELV a PELV: A) musí být odděleny ochranným oddělením od sebe navzájem, od obvodů FELV a od obvodů vyšších napětí. B) musí být elektricky navzájem a od jiných obvodů odděleny alespoň pracovní izolací C) musí být elektricky navzájem odděleny, s obvody jiných napětí mohou být uspořádány jen ve výjimečných případech, povolených touto normou, a jen jedná-li se o obvody s napětím do 500 V proti zemi (podle ČSN čl ) Živé části obvodů SELV a PELV musí být odděleny ochranným oddělením od sebe navzájem, od obvodů FELV a od obvodů vyšších napětí. POZNÁMKY: 1. Spojení obvodu PELV se zemí není zakázáno. 2. Zvláště je třeba, aby bylo zajištěno ochranné oddělení aby mezi živými částmi takových elektrických zařízení, jako jsou relé, stykače, pomocné spínače a kteroukoliv částí obvodu vyššího napětí. 3. Ochranné oddělení mezi vodiči každého obvodu SELV a PELV a vodiči kteréhokoliv jiného obvodu musí být provedeno jedním z těchto způsobů: - prostorové (fyzické) oddělení vodičů; - vodiče obvodů SELV a PELV musí mít vlastní základní izolaci, a kromě toho musí být uloženy v nekovovém plášti (přídavná izolace); - vodiče obvodů jiných napětí musí být odděleny uzemněným kovovým stíněním nebo uzemněným kovovým pláštěm; 4. Obvody o různých napětích mohou být obsaženy ve vícežilovém kabelu nebo jiném seskupení vodičů, ale vodiče obvodů SELV a PELV musí být izolovány, jednotlivě nebo společně pro nejvyšší použité napětí. 5. Vidlice a zásuvky pro obvody SELV a PELV musí splňovat tyto požadavky: - vidlice nesmí být možné zasunout do zásuvek sítí o jiném napětí; - zásuvky musí vylučovat použití vidlice pro sítě o jiném napětí; - zásuvky nesmějí mít kontakt pro ochranný vodič; - vidlice SELV nesmí být možné zasunout do zásuvek PELV; - vidlice PELV nesmí být možné zasunout do zásuvek SELV. 6. Vidlice PELV a zásuvky PELV mohou mít ochranný kontakt. 6) Označení SELV se užívá: A) pro napětí nebo obvody malého napětí, jejichž živé části nejsou v žádném bodě spojeny se zemí B) pro napětí nebo obvody malého napětí, jejichž živé části jsou spojeny v určitém bodě se zemí C) pro funkční malé napětí (podle ČSN čl. 400.N3.2 včetně poznámky) Označení SELV se užívá pro napětí nebo obvody, jejichž živé části nejsou v žádném bodě spojeny se zemí. Jedná se o malá napětí v rámci kategorie I.

3 7) U ochrany omezením ustáleného proudu a náboje, nesmí překročit proud mezi částmi současně přístupnými dotyku, tekoucí odporem (činným) 2 kω hodnoty: A) 3,5 ma st 10 ma ss B) 5 ma st 15 ma ss C) 10 ma st 25 ma ss (podle ČSN čl N3) Ustálený proud mezi částmi současně přístupnými dotyku, tekoucí odporem (činným) Ω, nesmí překročit 3,5 ma AC nebo 10 ma DC. Nahromaděný náboj nesmí překročit 50 μc. (U částí, jichž je nutno se dotýkat při normálním provozu, nesmí hodnoty překročit 1mA AC, 3 ma DC a 0,5 μc.) 8) Při ochraně kryty nebo přepážkami musí být živé části uvnitř krytů nebo za přepážkami (mimo horních povrchů krytů a přepážek, které zajišťují krytí) alespoň: A) IP2X nebo IPXXB B) IP3X nebo IPXXC C) IP4X nebo IPXXD (podle ČSN čl ) Živé části musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami, které zajišťují krytí alespoň IP2X, nebo IPXXB. 9) Při ochraně zábranou, v prostorách přístupných pouze osobám znalým, zábrany: A) mohou být odstranitelné pouze s použitím klíče nebo nástroje B) mohou být odstraněny bez použití klíče nebo nástroje, avšak vzdálenost stanoviště od živých částí musí být 0,2 m C) mohou být odstraněny bez použití klíče nebo nástroje, ale musí být zajištěny tak, aby se zabránilo jejich neúmyslnému odstranění (podle ČSN čl ) Zábrany jsou určeny k tomu, aby zabránily nahodilému dotyku živých částí, nikoliv však úmyslnému dotyku záměrným obejitím zábrany. Zábrany mohou být odstraněny bez použití klíče nebo nástroje, ale musí být zajištěny tak, aby se zabránilo jejich neúmyslnému odstranění. Odnímatelné zábrany mohou být použity i v prostorách, kam mají přístup laici a pracovníci bez požadované způsobilosti v elektrotechnice, jde-li o přechodná pracoviště (zkušební místa apod.) a pokud je zařízení a pracoviště při provozu pod dozorem pracovníka s předepsanou odbornou způsobilostí v elektrotechnice. Přitom výška zábran má být (1000 ± 200) mm. 10) U ochrany polohou se o dvou živých částech předpokládá, že jsou současně přístupné dotyku, jestliže od sebe nejsou vzdáleny více než: A) 3,5 m B) 3 m C) 2,5 m (podle ČSN čl ) Části současně přístupné dotyku, které mají odlišný potenciál, nesmějí být v dosahu ruky. O dvou částech se předpokládá, že jsou současně přístupné dotyku, jestliže od sebe nejsou vzdáleny více než 2,5 m.

4 11) U vnitřních zařízení nn (kategorie napětí II. viz ČSN ) je zóna (hranice) dosahu ruky od stanoviště ve směru nahoru: (v prostorách kam mají přístup pouze osoby znalé) A) 2 m B) 2,5 m C) 3 m (podle ČSN čl ) Části současně přístupné dotyku, které mají odlišný potenciál, nesmějí být v dosahu ruky. Poznámka: O dvou částech se předpokládá, že jsou současně přístupné dotyku, jestliže od sebe nejsou vzdáleny více než 2,5 m (v normě je připojen i obrázek 41C - zóna dosahu ruky). 12) Jestliže v instalaci nebo její části nelze splnit podmínky samočinného odpojení od zdroje: A) pak použité zásuvky nesmí mít připojen kontakt pro ochranný vodič B) musí být provedeno místní pospojování nazvané doplňujícím pospojováním C) může být instalace doplněna místním pospojováním (podle ČSN čl ) Jestliže v instalaci nebo její části nelze splnit podmínky samočinného odpojení (podle ), musí být provedeno místní pospojování nazvané doplňujícím pospojováním. 13) U síti TN musí impedance smyčky splňovat za respektování bezpečnostního součinitele tuto podmínku: A) Z s I a U 0 B) Z s 50 / I z C) Z sm 2U 0 / 3I a (podle ČSN čl ) Aby došlo v případě poruchy v instalaci mezi fázovým vodičem a ochranným vodičem nebo neživou částí, k samočinnému odpojení od zdroje v předepsaném čase, musí být splněna tato podmínka: Z s I a U 0, Z s je impedance poruchové smyčky, I a proud zajišťující samočinné působení odpojovacího ochranného prvku ve stanovené době, jestliže se použije proudový chránič, je I a rovno jmenovitému reziduálnímu proudu IΔN, U 0 jmenovité střídavé napětí proti zemi (efektivní hodnota). Impedance poruchové smyčky stanovená výpočtem (Z sv ) nebo měřením (Z sm ) se musí zvýšit příslušným bezpečnostním součinitelem k v pro vypočtenou impedanci nebo k m pro změřenou impedanci. Podmínka, která musí být splněna, pak je: buď U (k v Z sv ) I a U 0 respektive 1,25 Z sv I a U 0, (Z sv 0,8 0 ) I a nebo 2U (k m Z sm ) I a U 0 respektive 1,5 Z sm I a U 0, ( 0 Z sm ), kde 3I a Z sv je vypočtená hodnota impedance smyčky z rezistancí a reaktancí vodičů při maximální provozní teplotě vodičů se zanedbáním impedance vložených prvků (např. vypínačů, pojistek, jistících relé, jističů, měřicích přístrojů) a přechodových odporů spojů. Z sm změřená hodnota impedance smyčky při teplotě vodičů obvykle shodné s teplotou okolí, tedy se zanedbáním maximální provozní teploty apod. k v bezpečnostní součinitel rovný 1,25 zahrnující zanedbané hodnoty impedancí při výpočtu k m bezpečnostní součinitel 1,5 zahrnující zanedbané hodnoty při měření

5 14) U sítí TN musí impedance smyčky splňovat tuto základní podmínku: A) Z s x I a U 0 B) Z s x I z 50 V C) Z s x I a U d (podle ČSN čl ) Musí být splněna podmínka Z s x I a U 0 15) V síti TN celkový zemní odpor uzemnění R B vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny vč. uzemněného středu (uzlu) zdroje, pro sítě o jmenovitém napětí U 0 = 230 V, nesmí být větší než: A) 15 Ω B) 5 Ω C) 2 Ω (podle ČSN čl N10) Hodnota celkového odporu uzemnění 2 Ω v sítích o jmenovitém napětí 230 V se nemusí dodržet tam, kde je v místech pro zřizování uzemnění rezistivita půdy v hloubce 1 m až 3 m větší než 200 Ω. Zde se stanoví nejvyšší dovolená hodnota zemního odporu všech vodičů PEN odcházejících z transformovny podle vztahu R b < ρ min / 100 R b je celkový odpor uzemnění vodičů PEN všech odcházejících vedení z transformovny včetně odporu uzemnění transformovny v ohmech; ρ min je nejmenší hodnota rezistivity půdy zjištěná měřením v ohmech v místech, kde se zřizuje uzemnění. Poznámka: Není však třeba klást zemnicí pásky o celkové délce větší než 50 m. 16) Společné uzemnění pro el. zařízení nn a vn se kontroluje podle vztahu: A) R B k x (U d / I E ) B) R B U 0 / I E C) R B U Tp / I E (podle ČSN čl N11. - viz změna Z1) Je-li uzemnění společné pro elektrická zařízení vn a nn a nevztahuje-li se na ně ustanovení 413.1NB1, (rychlé vypínání zpravidla do 1 s, se záložní ochranou nejvýše do 6 s) pak se musí odpor uzemnění ještě kontrolovat podle vztahu: R B U Tp / I E R B - je celkový odpor uzemnění vodičů PEN všech odcházejících vedení z transformovny včetně odporu uzemnění transformovny v ohmech; U Tp - dotykové napětí, jehož hodnota se rovná U L = 50 V AC; I E - zemní proud na straně vn (kapacitní i svodový), nebo proud jednopólového zkratu v A.

6 17) Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE s síti TN-S se musí uzemnit buď samostatným zemničem nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje (nebo pracovně uzemněného místa zdroje) ještě v těchto místech venkovního rozvodu: A) u přípojkových skříní, jsou-li vzdáleny od místa nejbližšího uzemnění více než 50 m B) u kabelového vedení delšího než 200 m od místa předchozího uzemnění na jeho konci C) u vrchního vedení každých 200 m a na jeho konci a u odboček delších než 100 m na jejich konci (podle ČSN čl N12.) Vodič PEN v síti TN-C nebo vodič PE v síti TN-S se musí uzemnit buď samostatným zemničem nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje (nebo pracovně zemněného místa zdroje) ještě v těchto místech: ve vnitřním rozvodu - u objektů s vlastním transformátorem vždy u hlavních rozváděčů; - u podružných rozváděčů, jsou-li vzdáleny více než 100 m od nejbližšího místa uzemnění; - na konci odboček delších než 200 m od místa předchozího uzemnění. ve venkovním rozvodu - u vrchního vedení každých 500 m a na jeho konci a u odboček delších než 200 m na jejich koncích; - u kabelového vedení delšího než 200 m od místa předchozího uzemnění na jeho konci; - u přípojkových skříní (např. hlavních domovních), jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 100 m; - u dočasných pracovišť krátkodobého použití umístěných mimo trvalé objekty a obdobných pohyblivých zařízení a v objektech, kde se kladou na ochranu před dotykem zvláštní požadavky (prádelny, veřejné lázně apod.); další upřesnění - Jednotlivá uzemnění mají mít odpor uzemnění nejvýše 15 Ω; není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 20 m. - Na konci vedení a odboček sítě a v uzlu zdroje má být odpor uzemnění nejvýše 5 Ω; není však třeba klást zemnící pásky o celkové délce větší než 50 m. 18) Vodič PEN v síti TN-C se musí uzemnit, spojit s uzemňovací soustavou ještě v těchto místech: A) ve vnitřním rozvodu u podružných rozváděčů, jsou-li vzdáleny více než 100 m od nejbližšího místa uzemnění B) ve venkovním rozvodu u kabelového vedení delšího než 100 m od místa předchozího uzemnění na jeho konci C) ve vnitřním rozvodu na konci odboček delších než 100 m od místa předchozího uzemnění (podle ČSN čl N12.) a) ve venkovním rozvodu; aa) u vrchního vedení každých 500 m a na jeho konci a u odboček delších než 200 m na jejich koncích; ab) u kabelového vedení delšího než 200 m od místa předchozího uzemnění na jeho konci; ac) u přípojkových skříní (např. hlavních domovních), jsou-li vzdáleny od nejbližšího místa uzemnění více než 100 m; ad) u dočasných pracovišť krátkodobého použití umístěných mimo trvalé objekty a obdobných pohyblivých zařízení a v objektech, kde se kladou na ochranu před dotykem zvláštní požadavky (prádelny, veřejné lázně apod.) b) ve vnitřním rozvodu ba) u objektů s vlastním transformátorem vždy u hlavních rozváděčů; bb) u objektů bez vlastního transformátoru, je-li hlavní rozváděč připojen přímo na síť, podle bodu ac); bc) u podružných rozváděčů, jsou-li vzdáleny více než 100 m od nejbližšího místa uzemnění; bd) na konci odboček delších než 200 m od místa předchozího uzemnění.

7 19) V síti TT součet odporů zemniče a ochranného vodiče neživých částí R A musí splňovat podmínku: A) R A 5 Ω B) R A I a 50 V C) R A I a U 0 (podle ČSN čl ) Neživé části musí být uzemněny jednotlivě, po skupinách nebo společně. Musí být splněna tato podmínka: R A I a 50 V R A je součet odporu zemniče a ochranného vodiče; I a proud zajišťující samočinné vybavení vypínacího prvku. 20) Je-li síť IT kontrolována hlídačem izolačního stavu a je-li hodnota zemního odporu 20 Ω, musí být kontrolované zařízení odpojeno (mimo povolených výjimek), klesne-li celkový izolační odpor i s připojenými spotřebiči pod: A) 1 kω B) 5 kω C) 10 kω (podle ČSN čl ) Pro použití hlídačů izolačního stavu platí: Izolační odpor sítě proti zemi včetně spotřebičů se trvale kontroluje. Klesne-li celkový izolační odpor sítě i s připojenými spotřebiči pod Ω při odporu uzemnění 20 Ω nebo pod 200 Ω při odporu uzemnění 2 Ω, se zařízení odpojuje s výjimkou těch zařízení, u kterých je ještě jiným způsobem zajištěno, že nevznikne nebezpečné dotykové napětí, jako např. provedením ochrany pospojováním. 21) Účelem použití ochrany elektrického zařízení třídy II. nebo s rovnocennou izolací je: A) zabránit výskytu nebezpečného napětí na přístupných částech při porušení základní izolace B) dosáhnout kvalitní doplňkové izolace elektrického zařízení C) umožnit připojení všech kovových částí elektrického zařízení na stejný potenciál (podle ČSN čl ) Účelem tohoto opatření je zabránit výskytu nebezpečného napětí na přístupných částech elektrického zařízení, jestliže se poruší základní izolace.

8 22) Nejmenší jmenovitý průřez ochranných vodičů bez ochranného obložení v síti IT: A) 2,5 mm 2 Cu B) 4 mm 2 Cu C) 4 mm 2 Al (podle ČSN čl N9.) Ochranný vodič ve společném obložení s krajními nebo fázovými vodiči o průřezu do 6 mm 2, který postačí dimenzovat jako vodiče krajní nebo fázové není třeba kontrolovat na vypínací nebo zkratový proud. Pro vodiče bez obložení jsou v normě v tabulce 41NNa uvedeny tyto nejmenší jmenovité průřezy ochranných vodičů: Fázový nebo krajní vodič Průřez ochranného vodiče v [mm 2 ] materiál průřez v [mm 2 ] měď hliník pozinkovaná ocel hliník měď hliník měď hliník měď do 6 do 4 10 až 35 6 až a výše 35 a výše až ,5 ( 4 mm) 50 ( 8 mm) tloušťka 2,5 mm 100 tloušťka 3 mm 23) Zkouška elektrické pevnosti izolačního krytu při ochraně použitím zařízení třídy II. nebo s rovnocennou izolací při výchozí revizi, se musí provést: A) ve všech případech B) v případech, kdy izolační kryt je použit ve zvláště nebezpečných a chemicky agresivních prostorech C) v případech, kdy kryt nebyl předem zkoušen a není doložena jeho účinnost (podle ČSN čl ) Jestliže izolační kryt nebyl předem zkoušen a jsou pochybnosti o jeho účinnosti. 24) U ochrany nevodivým okolím odpor izolujících podlah a stěn v každém bodě měření při napětí do 500 V nesmí být menší než: A) 50 kω B) 100 kω C) 500 kω (podle ČSN čl ) Odpor izolujících podlah a stěn v každém bodě měření za podmínek stanovených v ČSN nesmí být menší než: - 50 kω, kde jmenovité napětí instalace nepřekračuje 500 V, nebo kω, kde jmenovité napětí instalace překračuje 500 V. Jestliže je v kterémkoliv bodě odpor menší než stanovená hodnota, považují se podlahy a stěny z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem za cizí vodivé části.

9 25) U ochrany neuzemněným místním pospojováním se soustava místního pospojování v elektrickém spojení se zemí přímo přes neživé části nebo přes cizí vodivé části: A) musí spojit B) nesmí spojit C) může spojit (podle ČSN čl ) Soustava místního pospojování nesmí být v elektrickém spojení se zemí přímo přes neživé části nebo přes cizí vodivé části. Jestliže uvedený požadavek nemůže být splněn, lze uplatnit ochranu samočinným odpojením od zdroje. 26) Napětí elektricky odděleného obvodu nesmí přesáhnout: A) 1000 V B) 500 V C) 230 V (podle ČSN čl ) Napětí elektricky odděleného obvodu nesmí přesáhnout 500 V a živé části odděleného obvodu nesmí být v žádném bodu spojeny s jiným obvodem nebo se zemí. 27) Živé části elektricky odděleného obvodu: A) nesmějí být v žádném bodu spojeny s jiným obvodem nebo se zemí B) nesmějí být v žádném bodě spojeny se zemí, avšak s jiným obvodem spojeny být mohou C) nesmějí být v žádném bodu spojeny s jiným obvodem, avšak výjimečně mohou být spojeny se zemí (výjimky povoluje tato norma) (podle ČSN čl ) Živé části odděleného obvodu nesmějí být v žádném bodu spojeny s jiným obvodem nebo se zemí. 28) V prostoru zvlášť nebezpečném u elektrických zařízení nn musí být stupeň ochrany u neživých částí: A) základní ochrana B) zvýšená ochrana C) zvýšená ochrana pouze u částí, které se musí uchopit rukou (podle ČSN čl. 413.N7.2.1) U elektrických zařízení musí být ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí volena s ohledem na členění prostorů a podle toho, zda se při obsluze části zařízení musí nebo nemusí uchopit rukou. Stupně ochrany jsou v normě ČSN uvedeny v tabulce 41NP takto: Prostory normální i nebezpečné zvlášť nebezpečné normální i nebezpečné zvlášť nebezpečné Napětí do V AC V DC do V AC V DC nad V AC V DC nad V AC V DC Části zařízení se nemusí uchopit rukou základní zvýšená základní zvýšená Stupeň ochrany Části zařízení se musí uchopit rukou požaduje se zhotovení z izolantu (pokud není v normě stanoveno jinak)

10 29) Pokyny výrobců jsou pro používání a montáž elektrických zařízení: A) nezbytné B) doporučené C) nepodstatné (podle ČSN čl ) Kromě požadavků této normy musí být dodrženy též příslušné montážní pokyny výrobce. 30) Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí obvodů FELV se musí provést: A) přepážkami nebo kryty zajišťujícími stupeň krytí alespoň IP2X nebo IPXXB, u vodorovných horních přístupných krytů nebo přepážek alespoň IP4X nebo IPXXD B) alespoň základní izolací a některým ze způsobů ochrany samočinným odpojením od zdroje C) přepážkami nebo kryty zajišťujícími stupeň krytí alespoň IP2X nebo IPXXB, nebo - izolací, která vydrží střídavé zkušební napětí 1000 V po dobu 1 minuty (podle ČSN čl ) Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí musí být zajištěna buď: - přepážkami nebo kryty podle ČSN čl , nebo - izolací odpovídající nejmenšímu zkušebnímu napětí požadovanému pro vstupní obvod. (podle ČSN čl ) Živé části musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami, které zajišťují krytí alespoň IP2X nebo IPXXB. Vodorovný horní povrch krytů nebo přepážek, které jsou snadno přístupné, musí zajišťovat krytí alespoň IP4X nebo IPXXD. 31) Minimální rozměry ocelových zemničů pozinkovaných: A) trubka - průměr 15 mm, tloušťka stěny 3 mm B) trubka - průměr 10 mm, tloušťka stěny 3 mm C) trubka - průměr 15 mm, tloušťka stěny 4 mm (podle ČSN čl. tab. 54NL) U pozinkovaných trubek - průměr trubky minimálně 15 mm, tloušťka stěny minimálně 3 mm. (U nepozinkovaných trubek - průměr trubky minimálně 15 mm, tloušťka stěny minimálně 4 mm.) 32) Minimální rozměry ocelových zemničů: A) pozinkovaná pásková ocel - průřez 100 mm 2, tloušťka 4 mm B) pozinkovaná pásková ocel - průřez 100 mm 2, tloušťka 3 mm C) pozinkovaná pásková ocel - průřez 150 mm 2, tloušťka 4 mm (podle ČSN čl. tab. 54NL) Pásková ocel v ohni pozinkovaná - průřez minimálně 100 mm 2, tloušťka min 3 mm. (Pásková ocel nepozinkovaná - průřez minimálně 150 mm 2, tloušťka min 4 mm.)

11 33)Minimální rozměry ocelových zemničů: A) nepozinkovaný úhelník - průřez 100 mm 2, tloušťka 4 mm B) nepozinkovaný úhelník - průřez 150 mm 2, tloušťka 3 mm C) nepozinkovaný úhelník - průřez 150 mm 2, tloušťka 4 mm (podle ČSN čl. tab. 54NL) Nepozinkované úhelníky - průřez minimálně 150 mm 2, tloušťka minimálně 4 mm. (V ohni pozinkované úhelníky - průřez minimálně 100 mm 2, tloušťka minimálně 3 mm.) 34) Minimální rozměry měděných zemničů: A) drátu průměr 8 mm B) páskový - průřez 100 mm 2, tloušťka 3 mm C) páskový nebo drátový - průřez 50 mm 2, tloušťka minimálně 1 mm (podle ČSN čl N2.5.3) Měděný pásek nebo drát - průřez minimálně 50 mm 2, tloušťka nejméně 1 mm. 35) Přívody od základových zemničů se musí chránit proti korozi pasivní ochranou: A) na přechodu z betonu do země nejméně 10 cm v betonu a 100 cm v zemi B) na přechodu z betonu na povrch nejméně 20 cm v betonu a 50 cm nad povrchem C) na přechodu z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem (podle ČSN čl. 542.N6) Přívody od základových zemničů se musí chránit proti korozi pasivní ochranou: - na přechodu z betonu do země nejméně 30 cm v betonu a 100 cm v zemi; - na přechodu z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem; - na všech podzemních spojích; - na přechodu z půdy na povrch nejméně 30 cm pod povrchem a 20 cm nad povrchem. 36) U společných uzemňovacích soustav tvořených vzájemně propojenými náhodnými zemniči se zemní odpor neměří, když je uzemňovací soustava: A) větší než m 2 B) větší než m 2 C) větší než m 2 (podle ČSN čl. 542.N7.3) Zemní odpor se neměří u společné uzemňovací soustavy větší než m 2. 37) Pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízení: A) se může používat náhodný základový zemnič B) se nesmí používat náhodný základový zemnič C) se nemá používat náhodný základový zemnič (podle ČSN čl N4) Pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízení se nemá používat náhodný základový zemnič. Používá se proto strojený zemnič.

12 38) Při přemostění dilatačních spár je nutno provést protikorozní ochranu přemosťovacích přeponek ve spáře a po obou stranách v betonu: A) nejméně 10 cm B) nejméně 20 cm C) nejméně 30 cm (podle ČSN čl. 542.N6.6) Protikorozní ochranu je nutné provést ve spáře a nejméně 20 cm v betonu na každou stranu. 39) Minimální rozměry ocelových zemničů nepozinkovaných: A) trubka - průměr 10 mm, tloušťka stěny 3 mm B) trubka - průměr 15 mm, tloušťka stěny 3 mm C) trubka - průměr 15 mm, tloušťka stěny 4 mm (podle ČSN čl. 54NL) U nepozinkovaných trubek - průměr trubky minimálně 15 mm, tloušťka stěny minimálně 4 mm. (U pozinkovaných trubek - průměr trubky minimálně 15 mm, tloušťka stěny minimálně 3 mm.) 40) Minimální rozměry ocelových zemničů: A) pozinkovaný úhelník - průřez 100 mm 2, tloušťka 4 mm B) pozinkovaný úhelník - průřez 150 mm 2, tloušťka 4 mm C) pozinkovaný úhelník - průřez 100 mm 2, tloušťka 3 mm (podle ČSN čl. 54NL) V ohni pozinkované úhelníky - průřez minimálně 100 mm 2, tloušťka minimálně 3 mm. (Nepozinkované úhelníky - průřez minimálně 150 mm 2, tloušťka minimálně 4 mm.) 41) Tam, kde horní vrstvy půdy jsou vodivější než vrstvy spodní, se doporučuje užít zemniče z pásků nebo drátů, které se ukládají do rýhy v hloubce: A) 50 cm B) 60 až 80 cm C) 90 cm (podle ČSN čl N1) V hloubce 60 až 80 cm. 42) Zemniče v kabelových rýhách musí být uloženy na dno výkopu a to nejméně: A) 10 cm pod kabel B) 20 cm pod kabel C) 30 cm pod kabel (podle ČSN čl N1.1) Zemniče musí být uloženy na dno výkopu a to nejméně 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu.

13 43) Uzemnění hromosvodu a silových zařízení: A) se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi 3 m B) se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m C) se musí spojit u speciálních objektů (podle ČSN čl. 542.N5.4.2) Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m. Spojení se provede zpravidla v zemi. Pouze pokud je z technických důvodů není možno spojit v zemi (v okolí je již například dokončen betonový povrch), spojí se nejkratší vhodnou cestou nad zemí. 44) Průřez ochranného vodiče musí být, má-li fázový vodič průřez 35 mm 2 a oba jsou ze stejného materiálu, nejméně: A) 25 mm 2 B) 16 mm 2 C) 35 mm 2 (podle ČSN čl. tab 54F) Pro fázové vodiče od 16 mm 2 do 35 mm 2 včetně je nejmenší průřez ochranného vodiče 16 mm 2. 45) Průřez žádného ochranného vodiče, který není součástí napájecího kabelu nebo není jeho pláštěm: A) nesmí být v žádném případě menší než 2,5 mm 2, pokud je chráněn před mechanickým poškozením B) nesmí být menší než 4 mm 2, pokud je chráněn před mechanickým poškozením C) nesmí být menší než 6 mm 2, pokud je chráněn před mechanickým poškozením (podle ČSN čl ) Nesmí být menší než 2,5 mm 2 pokud je chráněn před mechanickým poškozením. Nesmí být menší než 4 mm 2 pokud není chráněn před mechanickým poškozením. 46) Za náhodný ochranný vodič se nesmí používat: A) stínící mezivrstvy kabelu B) nosné napínací dráty C) kovové obaly vodičů (podle ČSN čl N4.1 a ) Za náhodný ochranný vodič se nesmí používat plynová potrubí, zábradlí, žebříky, ploty, kolejnice dopravních zařízení, nosné napínací dráty a jiná odnímatelná zařízení. 47) Za náhodné ochranné vodiče se mohou použít: A) stínící mezivrstvy kabelů B) kovové vodovodní potrubí C) plynová potrubí (podle ČSN čl ) Jako ochranný vodič se mohou použít: - vodiče v mnohažilových kabelech - izolované nebo holé vodiče ve společném obložení s pracovními vodiči - upevněné holé nobo izolované vodiče - kovové obaly, například pláště, stínicí mezivrstvy kabelů a pancéřování určitých kabelů - kovové instalační trubky nebo jiné kovové kryty vodičů

14 48) V pevných instalací připojených na sítě TN se může: A) jediný vodič použít jako vodič ochranný a střední při průřezu 16 mm 2 Al, při použití proudového chrániče B) jediný vodič použít jako vodič ochranný a střední při průřezu 10 mm 2 Cu, při použití proudového chrániče C) jediný vodič použít jako vodič ochranný a střední při průřezu 16 mm 2 Al nebo 10 mm 2 Cu za předpokladu, že ta část instalace, kde je použit vodič PEN, není chráněna proudovým chráničem (podle ČSN čl ) Minimálně 10 mm 2 z mědi nebo 16 mm 2 z hliníku. Instalace nesmí být chráněna proudovým chráničem. U kabelu s koncentrickým jádrem středního vodiče stačí 4 mm 2. (Změna Z1 povolila snížení na 6 mm 2 z mědi nebo 10 mm 2 z hliníku, ale pouze v úseku těsně před elektroměrem a těsně za elektroměrem.) 49) Je-li v použit vodič PEN, musí být splněno: A) ochranný vodič musí mít stejnou izolaci jako vodiče krajní B) ochranný vodič ve společném obložení musí mít stejnou izolaci jako vodiče fázové popř. krajní C) ochranný vodič izolovaný musí být veden souběžně s vodiči fázovými ve společném obložení (podle ČSN čl a čl N4) Vodič PEN musí mít izolaci na nejvyšší napětí, kterému může být vystaven, aby se zabránilo vzniku unikajícího (svodového) proudu. Ochranný vodič ve společném obložení musí mít stejnou izolaci jako vodiče fázové (popř. krajní). U střídavých jednofázových obvodů musí mít PEN stejnou izolaci jako vodiče fázové (popř. krajní). Je-li uložen fázový vodič v obložení, musí být témže obložení i PEN. 50) Pro jističe jsou hodnoty I a násobkem I n podle příslušných norem nebo charakteristik výrobce: A) I a =10xI n jističe vedení s charakteristikou U B) I a =10xI n jističe vedení s charakteristikou L C) I a =10xI n pro motorové jističe (podle ČSN z roku 1994 příloha NK, vysvětlivka 3 k tabulce NK1) Protože otázka může být položena i jiným způsobem, uvádíme více variant řešení: pro jističe s charakteristikou L... I a = 5 x I n pro jističe s charakteristikou U... I a =10 x I n pro jističe s charakteristikou A... I a = 2,5 x I n pro jističe s charakteristikou B... I a = 5 x I n pro jističe s charakteristikou C... I a =10 x I n pro jističe s charakteristikou D... I a =20 x I n

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový Vyhláška 50 1. díl Třídy elektrických spotřebičů Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou symbolem přívod 3(5) žilový 2 Třídy elektrických spotřebičů Třída II s dvojitou

Více

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V 9. Jak musí být provedeno zapojení živých částí v síti IT? a/ živé části musí být spolehlivě spojeny se zemí b/ živé části mohou být spojeny se zemí c/ živé části musí být izolovány od země nebo spojeny

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2 INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN )

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN ) Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN 33 2000-4- 41) Ing. Michal Kříž, IN-EL s.r.o. Praha U veškerých technických zařízení si přejeme, aby byla bezpečná.

Více

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, 190 17 Praha 9 - Vinoř 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky elektrických

Více

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL Technická zařízení za požáru 2. Přednáška ČVUT FEL Druhy sítí podle způsobu uzemnění jsou označeny písmenovým kódem, kde prvé písmeno vyjadřuje vztah sítě a uzemnění: T I bezprostřední spojení jednoho

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Základní názvosloví 2. Druhy (způsoby) ochran 3. Základní

Více

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL Bezpečnostní tabulky Příklady bezpečnostních tabulek Grafické značky na elektrických předmětech Grafické značky na elektrických předmětech

Více

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz, webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes Ochrana při poruše (ochrana

Více

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb.

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikaci) pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení, nebo na nich pracují, práci na nich

Více

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Více

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem BOZP Zařízení Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Zařízení (1/22) VYHLÁŠKY č. 50/1978

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH 1. Prostory s vanou nebo sprchou 2. Umývací prostor 3. Ochrana před úrazem

Více

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Hlavní zásady - elektrické instalace nízkého napětí... 23 Základní ochranná opatření k zajištění bezpečnosti před úrazem

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Systém bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL v Praze Bezpečnostní předmět Symbol Termín Program Studium Základní školení BOZP BPZS Na začátku

Více

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým

Více

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Jištění a ochrana elektrických rozvodů nízkého napětí před požárem Ochrana před nežádoucími účinky elektrického proudu na živý organismus

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

Bezpečnost elektrických zařízení, Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Bezpečnost elektrických zařízení, Ochrana před úrazem elektrickým proudem TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Ústav mechatroniky a technické informatiky Bezpečnost elektrických zařízení, Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Všeobecná část... 2 1.1. Základní údaje... 2 1.2. Rozsah... 2 1.3. Použité podklady... 2 1.4. Předpisy a normy...

Více

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Prostory s vanou

Více

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA : 1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu

Více

Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb.

Vybrané testové otázky z vyhlášky 50/78 Sb. Rozhodující při úrazu el. proudem je: a) velikost proudu, který člověkem protéká b) velikost napětí, kterého se člověk dotýká c) velikost celkového odporu člověka (vnitřního-přechodového) Meze bezpečných

Více

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta

Více

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu:

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu: Petr Slezák - projekty elektro, Bratranců Veverkových 2717, Pardubice Akce: SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANCE MHD, PARDUBICE, ul. KOSMONAUTŮ Vedoucí projektant: Ing. Š. Stačinová ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA ZS 2018 2019 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Harmonogram školení BEZZ a BEZB pro začátek zimního semestru 2018/19 Týden Přednáška Cvičení 1. (1.10.

Více

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Název: Investor: CIDEM Hranice, a.s. Skalní 1088, 753 01 Hranice Místo stavby: parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Část projektu: D.1.4.2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Vypracoval:

Více

Ochrana neživých částí při poruše rozvodných elektrických zařízení nad 1 000 V Dotyková napětí u zařízení AC

Ochrana neživých částí při poruše rozvodných elektrických zařízení nad 1 000 V Dotyková napětí u zařízení AC Ochrana neživých částí při poruše rozvodných elektrických zařízení AC nad 1 000 V - Dotyková napětí u zařízení AC nad 1 000 V postupy pro jejich stanovení v sítích vn 25. 9. 2014 1 Co je považováno za

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE listů 6 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stupeň projektu: Projektová dokumentace pro ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY Název akce: Centrum denních služeb v ZŠ Hrdlovská, Osek D1:SO 101 Denní centrum D1:SO 101.8 Silnoproudá elektrotechnika

Více

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE. Výchozí revize č 5008-E

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE. Výchozí revize č 5008-E ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Výchozí revize č 08-E Datum zahájení revize: 4.prosince 2008 Podle normy: ČSN 33 10 Datum ukončení revize: 5.prosince 2008 ČSN 33 2000-6-61 d.2 Datum vypracováni revize:

Více

D Elektroinstalace

D Elektroinstalace Obsah 1. ZADÁNÍ... 2 1.1. ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2. PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2. SILNOPROUD... 2 2.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.2. ENERGETICKÁ BILANCE... 2 2.3. NAPÁJENÍ... 2 2.4. HLAVNÍ POSPOJENÍ...

Více

CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ ZZSZK V UHERSKÉM BRODĚ

CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ ZZSZK V UHERSKÉM BRODĚ Projekt: Stupeň: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o, Zlín Peroutkovo nábřeží 434 760 01 Zlín Investor: SO / PS: ZZSZK V UHERSKÉM BRODĚ Obsah: Provozní rozvod

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU

UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU UZEMŇOVÁNÍ V ELEKTRICKÉM ROZVODU Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Elektroenergetika 2 (A1B15EN2) UZEMNĚNÍ dle ČSN 33 2000 5 54 ed2 (09/2007) účel uzemnění: ochrana lidí a zvířat před úrazem (snížením

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava POHYBYBLIVÉ PŘÍVODY, ŠŇŮROVÁ VEDENÍ, PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ Předmět: Prevence elektrických zařízení Určeno pro studenty

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Základní pojmy. 2. Prostředky ochrany při

Více

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář.

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář. Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_13_OV_E1 NORMY A PŘEDPISY sítě nn Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický

Více

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ D.3 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍSTO STAVBY : ČESKÁ TŘEBOVÁ DATUM : 5/2015 INVESTOR : EKO BI s.r.o. KRYTÝ BAZÉN U TEPLÁRNY 617 560 02

Více

MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ Ing. Josef Škvařil METRA BLANSKO, a.s. Poříčí 24 678 46 Blansko ČR 1 ODBORNÉ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ U elektrických

Více

Elektro profit 2008. 1) ČSN 33 2000-7-701 ed. 2: Prostory s vanou nebo sprchou: Zóny: Ochranné pospojování: Doplňková ochrana proudovým chráničem:

Elektro profit 2008. 1) ČSN 33 2000-7-701 ed. 2: Prostory s vanou nebo sprchou: Zóny: Ochranné pospojování: Doplňková ochrana proudovým chráničem: CNI @ Školící a vzdělávací pomůcka. Nesmí být prodávana, rozmnožována ani dále šířenam a to pod pokutou až 1 000 000,- Kč. bez Elektro profit 2008 Číslo 1 Ročník: 8 Cena: zdarma březen 2008 1) ČSN 33 2000-7-701

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

D.3.1. Technická zpráva

D.3.1. Technická zpráva D.3.1 Název akce: Čištění odpadních vod Hřivno kanalizace s výtlakem na ČOV Chotětov Část: SO 03 - D.3 Čerpací stanice - Přípojka n.n. Investor: Městys Chotětov Zakázkové číslo: VIS 2/16-006 Stupeň: Projekt

Více

Značení kabelů a vodičů

Značení kabelů a vodičů Důležité pojmy: Vodič elektrický materiál určený k vedení el. proudu. Izolace el. nevodivý materiál (izolant) určený k ochraně před účinky el. proudu i k ochraně samotného vodiče. Holé vodiče vodiče bez

Více

Základní změny v ČSN ed. 2

Základní změny v ČSN ed. 2 Základní změny v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Bezpečnost elektrických zařízení, Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Jiří Sluka, inspektor elektrických zařízení, Institut technické inspekce Praha, pobočka

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice 1 Projektant: Ing Jiří Horák Valdecká 82 26801 Hořovice Generální projektant: projektový ateliér ASSA spol. s r.o. Praha 4 Dvorecká 32 Zakázka: Investor : OU Březová MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ Stupeň : Dokumentace

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projektová dokumentace Přípojka do sítě NN Název stavby: Místo: Kraj: Zde zadej název Zde místo Moravskoslezský Investor: GF a SPŠEI Frenštát p. R. Zpracovatel projektu: Jan Novák Odp. projektant: Jan

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 1

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 1 BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 1 1. PŘEDNÁŠKA ZS 2016 2017 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Harmonogram předmětu BP1 pro začátek zimního semestru 2016/17 (EEM, EK, KYR, OES) Týden Přednášky Cvičení 1. (3.10.

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. Měření dotykových a unikajících proudů. Ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření dotykových a unikajících proudů. Úkol

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

Technická zpráva D.1.4.4-1

Technická zpráva D.1.4.4-1 Stavba: NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE Investor: Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice SO 01 : OBJEKT ŠATEN D.1.4.4. : TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

Více

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady

Více

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků

ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR

Více

Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.)

Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Datum revize: 24.6.2013-1.7.2013 Revizní technik: Martin Šťastný Keblov 65 ev.č.osvědčení 2094/2/11/R-EZ-E2/A ev.č.

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6 (9/2007)

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6 (9/2007) Vzor zprávy o výchozí revizi elektrické instalace Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6

Více

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí Ochrana samočinným odpojením od zdroje Charakteristika ochrany je ochranou před úrazem el. proudem v sítích TN. Má velkou tradici (dříve

Více

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje

1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje 1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_KLASIFIKACE OCHRAN_E2-3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3 Montér elektrických sítí (kód: 26-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů 1) Může být uvnitř elektrického zařízení pracovního stroje použita svorka s označením PEN? ČSN EN 60204 1 ed. 2:2007 2) Jak musí být označena

Více

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Jan Dudek leden 2007 Elektrická vedení Slouží k přenosu elektrické energie a signálů

Více

14/7.3 ZÁKLADNÍ DRUHY MĚŘENÍ PŘI ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ

14/7.3 ZÁKLADNÍ DRUHY MĚŘENÍ PŘI ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 14, díl 7, kapitola 3, str. 1 14/7.3 ZÁKLADNÍ DRUHY MĚŘENÍ PŘI ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ Revize elektrických zařízení je

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Rozvodná zařízení (BRZB)

Rozvodná zařízení (BRZB) Přednášející: Prof. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. orsagova@feec.vutbr.cz, VUT FEKT Technická 12, Brno Střídavá elektrická rozvodná zařízení Rozvodná zařízení (BRZB) e-power - Inovace výuky elektroenergetiky

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 11. BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Vnější vlivy Druhy prostorů Krytí elektrických zařízení Účinky elektrického proudu

Více

EZ je takové zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo magnetických jevů

EZ je takové zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo magnetických jevů Bezpečný provoz elektrických zařízení Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební

Více

TECHNOLOGIE TLAKOVÉ KANALIZACE PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE

TECHNOLOGIE TLAKOVÉ KANALIZACE PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE TECHNOLOGIE TLAKOVÉ KANALIZACE PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE 1. Úvod Dokumentace řeší elektrickou instalaci tlakové kanalizace (připojení na síť nn, silové napojení kalového čerpadla, umístění ovládací automatiky

Více

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB ) Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Srpen 2013, Ostrava-Poruba Elektrická zařízení

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Montér elektrických instalací (kód: 26-017-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON Distribuce, PRE Distribuce, ČEPS, ZSE REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PNE

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15. 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17

Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15. 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17 ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 13 Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17 1.2 Jistič 17 1.2.1 Výhody jističů 18 1.2.2 Nevýhoda jističů 19

Více

Bezpečnostní předpisy II V1b. Miroslav Paul

Bezpečnostní předpisy II V1b. Miroslav Paul Bezpečnostní předpisy II V1b Miroslav Paul 2003 KAPITOLA IV. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Ochrana před úrazem elektrickým proudem Řeší ČSN 33 2000-4-41 Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

Elektrické zařízení. PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, Rumburk ELEKTRICKÁ INSTALACE

Elektrické zařízení. PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, Rumburk ELEKTRICKÁ INSTALACE PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk REKONSTRUKCE INFORMAČNÍHO STŘEDISKA - - JETŘICHOVICE část D.1.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE Obsahuje: Textová část Technická zpráva Výkresová část E1 Dispozice

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více