Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana před úrazem elektrickým proudem"

Transkript

1 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D.

2 OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Základní pojmy. 2. Prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení. 3. Přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem. 4. Princip a použití proudového chrániče. 2

3 ZÁKLADNÍ POJMY Elektrické zařízení je zařízení, které ke své činnosti využívá elektrický proud. Skládá se z elektrických obvodů, elektrické instalace a elektrických předmětů (např. zdroj, spotřebič atd.). Elektrický spotřebič el. obvod nebo zařízení, ve kterém se elektrická energie mění na jiný druh energie (světelnou, tepelnou, mechanickou, akustickou atd.). Bezpečnost elektrických zařízení je souhrn takových opatření, aby el. zařízení nezpůsobilo škody na zdraví nebo na majetku. 3

4 ZÁKLADNÍ POJMY Z hlediska úrazu elektrickým proudem má každé el. zařízení tyto části: živé části při běžném užívání el. zařízení jsou určeny k vedení elektrického proudu (např. pracovní vodiče, svorky, propojky atd.) a jsou tedy standardně pod napětím. neživé části je vodivá část el. zařízení, které se lze dotknout a při běžném užívání (bezporuchový stav) nejsou určeny k vedení elektrického proudu. Při poruše se zde může objevit el. napětí! (např. ochranný vodič, kovový kryt spotřebiče atd.) 4

5 ZÁKLADNÍ POJMY Pracovní vodič vodič v elektrické síti, který slouží k přenosu elektrické energie: (L) fázový vodič (N) střední pracovní vodič, spojen s uzlem zdroje Ochranný vodič neslouží k přenosu elektrické energie, jeho funkce je čistě ochranná (PE) 5

6 ZÁKLADNÍ POJMY Střídavá jednofázová soustava Střídavá třífázová soustava 6

7 ZÁKLADNÍ POJMY Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem Normální vnější vlivy nezvyšují nebo snižují riziko úrazu el. proudem (sucho, teplo, nevodivé okolí). Nebezpečné působením vnějších vlivů je buď přechodné nebo stálé nebezpečí úrazu el. proudem (extrémní teplota, vlhkost, vodivé okolí). Zvlášť nebezpečné působením zvláštních okolností a vnějších vlivů trvale hrozí nebezpečí úrazu el. proudem (např. prostory mokré se slanou vodou, extrémní teploty, vodivé okolí, hořlaviny). 7

8 ZÁKLADNÍ POJMY Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem Prostory (+dotyk částí zařízení) Normální a nebezpečné Živé části Kryty izolované od živých částí Zvlášť nebezpečné Živé části Kryty izolované od živých částí střídavé napětí 25 V 50 V V stejnosměrné napětí 60 V 120 V V 8

9 ZÁKLADNÍ POJMY Zemnič vodivé těleso uložené do země tak, aby vytvořilo vodivé spojení se zemí. Uzemnění vodivé spojení živých nebo neživých částí se zemí. Ochranné uzemnění přímé spojení neživých částí elektrického zařízení se zemí, za účelem ochrany před nebezpečným dotykem. Pracovní uzemnění přímé uzemnění některé části proudového obvodu (např. uzlu zdroje, středního vodiče) nebo nepřímé uzemnění přes svodiče přepětí 9

10 ZÁKLADNÍ POJMY 10

11 Elektrické rozvodné sítě ZÁKLADNÍ POJMY Základní označení elektrických rozvodných sítí je mezinárodně stanoveno a je dvoupísmenové: -TN -TT -IT Rozvodná síť TN nese v označení další písmeno (C, S, C-S) s doplňující informací. 11

12 ZÁKLADNÍ POJMY XX X 3. písmeno: určuje uspořádání vodiče N a PE S: vodičepe a N jsou odděleny (S = séparé; oddělený) C: vodiče PE a N jsou spojeny do jednoho vodiče PEN (C = combiné; kombinovaný) 2. písmeno: určuje způsob ochrany neživé části el. zařízení T: neživá část je přímo uzemněna (T = terré; země) N: neživá část je připojena na ochranný vodič (N = neutré; neutrální) 1. písmeno: určuje způsob provozování uzlu zdroje T: uzel zdroje (soustavy) je uzemněný (T = terré; země) I: uzel zdroje (soustavy) je izolovaný (I = isolé; izolovaný) 12

13 Elektrické rozvodné sítě TN ZÁKLADNÍ POJMY Sítě TN-S a TN-C-S jsou v současné době nejrozšířenějším provedením rozvodné soustavy v ČR. T uzemněný uzel zdroje (soustavy) N neživé části jsou spojeny s uzlem zdroje pomocí ochranného vodiče PE, popřípadě PEN. C, S Doplňující písmena upřesňují uspořádání vodičů PE, N. 13

14 Elektrické rozvodné sítě TN ZÁKLADNÍ POJMY 14

15 ZÁKLADNÍ POJMY TN C S V první části sítě jsou vodiče PE a Nsloučeny do jediného vodiče (TN-C). V další části sítě jsou oba vodiče vedeny odděleny (TN-S). Poté se již nesmí opět spojit! 15

16 Elektrické rozvodné sítě TT ZÁKLADNÍ POJMY Síť TT se používá v ČR v některých oblastech jižní Moravy, v některých oblastech Německa, ve Francii a v dalších zemích jižní Evropy. T uzemněný uzel zdroje (soustavy) T neživé části jsou uzemněny 16

17 ZÁKLADNÍ POJMY 17

18 Elektrické rozvodné sítě IT ZÁKLADNÍ POJMY V síti IT je střed zdroje izolován a neživé části jsou spojené se zemí nebo mohou být navzájem pospojovány, ale neuzemněny V případě poruchy (poškození izolace) zde nevzniká jednofázový zemní zkrat, protože poruchový proud se nemá kudy uzavřít, ale vzniká tzv. zemní spojení. Síť obvykle provozujeme dál a pracujeme na odstranění poruchy. Poruchu signalizuje tzv. hlídač izolačního stavu. 18

19 ZÁKLADNÍ POJMY 19

20 ZÁKLADNÍ POJMY Zapojení zásuvek v jednotlivých rozvodných sítích 20

21 ZÁKLADNÍ POJMY Třídy ochran elektrických předmětů Ochrany je dosaženo kombinací konstrukčního uspořádání zařízení a přístrojů spolu se způsobem instalace. Pojem třída ochrany se vztahuje na ochranu neživých částí elektrických předmětů. Rozlišujeme čtyři třídy 0, I, II a III. 21

22 ZÁKLADNÍ POJMY Třída 0 Zařízení se základní izolací jako prostředkem základní ochrany a bez jakéhokoliv opatření pro ochranu při poruše. V ČR a EU se nesmí používat! 22

23 ZÁKLADNÍ POJMY Třída I Neživé části (el. vodivé kryty), na kterých by se mohlo při poruše objevit nebezpečné dotykové napětí, jsou připojeny na ochranný vodič. např. lednice, pračka, osobní počítač, elektrická trouba atd. 23

24 ZÁKLADNÍ POJMY Třída II Neživé části jsou pro případ jedné poruchy chráněny dvojitou nebo zesílenou izolací. Kryt je z elektricky nevodivého materiálu. K instalaci se tyto spotřebiče (jednofázové) připojují dvouvodičově. např. televizní přijímač, fén, šlehač, nabíječka mobilu atd. 24

25 ZÁKLADNÍ POJMY Třída III Dotyk na živé ani neživé části el. zařízení není nebezpečný. Používá se napájení ze zdroje bezpečného napětí (SELV, PELV, baterie). např. digitální fotoaparát, dětské hračky, mobil, hodinky atd. 25

26 Obvody SELV a PELV ZÁKLADNÍ POJMY SELV: Safe Extra-Low Voltage PELV: Protective Extra-Low Voltage U těchto obvodů a jejich zdrojů nemůže přesáhnout napětí horní hranici bezpečného napětí pro daný prostor. Obvody SELV nebo PELV jsou odděleny od všech ostatních sítí jiných než SELV a PELV, používají vidlice a zásuvky nezaměnitelné s jinými rozvody. 26

27 Obvody SELV a PELV ZÁKLADNÍ POJMY Živé části obvodů SELVjsou od sebe navzájem elektricky odděleny, neživé části nesmějí být uzemněné nebo spojené s ochrannými vodiči nebo s cizími vodivými částmi. Obvody PELVjsou podobné obvodům SELV, neživé části jsou vzájemně pospojovány a mohou být uzemněny, 27

28 Přehled ochranných prostředků před úrazem el. proudem Norma ČSN EN ed. 2 a ČSN ed. 2 rozeznává prostředky: základní ochrany (dříve ochrana před dotykem živých částí), prostředky ochrany při poruše (dříve ochrana před dotykem neživých částí). 28

29 Prostředky základní ochrany 1. základní izolace 2. přepážky a kryty 3. zábrany 4. ochrana polohou 5. omezení napětí 6. omezení proudu a náboje 29

30 1. Základní izolace Izolace nebezpečných živých částí, tepelně i mechanicky odolná. Je navržena na jmenovité izolační napětí, lze odstranit zničením. 30

31 2. Přepážky a kryty Kryty poskytují ochranu před přímým dotykem s živými a pohybujícími se částmi a dosahuje se jimi ochrana před poškozením vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů apod. 31

32 2.1 Stupeň krytí Stupeň ochrany se udává pomocí IP kódu (International Protection): 32

33 33

34 Stupeň ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles 0 nechráněno 0 nechráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50 mm a větších a před dotykem hřbetem ruky před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších a před dotykem prstem před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5 mm a větších a před dotykem nástrojem před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem 5 před prachem a před dotykem drátem 5 Stupeň ochrany před vniknutím vody svisle kapající voda kapající voda ve sklonu 15 kropení, déšť stříkající voda tryskající voda 6 prachotěsnost 6 7 intenzivně tryskající voda dočasné ponoření 8 vodotěsnost 34

35 3. Zábrany Brání neúmyslnému přiblížení osoby k živým částem a nahodilému dotyku živých částí. Provedení: uzamčením nebo neodnímatelným, dostatečně pevným a vysokým ohrazením. 35

36 4. Ochrana polohou Umístění nebezpečných živých částí mimo dosah ruky. Brání nahodilému přímému dotyku. 36

37 4. Ochrana polohou 37

38 5. Omezení napětí Ochrana bezpečným napětím (třída ochrany el. předmětů III). Dotyk na živé ani neživé části el. zařízení není nebezpečný. Používá se napájení ze zdroje bezpečného napětí (SELV, PELV, baterie). 38

39 5. Omezení napětí Napájení spotřebiče třídy III z elektrické sítě: 39

40 5. Omezení napětí Napájení spotřebiče třídy III z elektrické sítě: 40

41 6. Omezení proudu a náboje maximální bezpečný stejnosměrný proud 10 ma maximální bezpečný střídavý proud 3,5 ma maximální nashromážděný náboj pro dotyk 50 µc 41

42 Prostředky ochrany při poruše přídavná izolace nevodivé okolí ochranné pospojování ochranné stínění jednoduché oddělení obvodů automatické odpojení od zdroje 42

43 1. Přídavná izolace Ochrana je zajišťována: el. zařízením s dvojitou nebo zesílenou izolací označené značkou, Doplnění el. zařízení se základní izolací přídavnou izolací. 43

44 Příklad přídavné izolace:

45 Požadavky na izolaci (resp. kryty): Izolační kryt musí odolávat mechanickým, elektrickým a tepelným namáháním, povrchové úpravy barvou nebo nevodivým lakem se nepovažují za dostatečnou izolaci, izolačním krytem nesmí procházet vodivé části, na kterých se může v případě poruchy objevit nebezpečné dotykové napětí, náhrada šroubů z izolačního materiálu kovovými nesmí narušit izolační stav, vodivé části umístěné v krytu nesmí být spojeny s PE vodičem, kryt nesmí mít nepříznivý vliv na funkci zařízení. 45

46 2. Ochrana nevodivým okolím Zabraňuje současnému dotyku s částmi o různém potenciálu. Neživé části musí být uspořádány tak, aby se za běžných podmínek osoby nemohly dotýkat současně: - dvou neživých částí, - neživé části a kterékoliv cizí vodivé části, pokud tyto části mohou mít různý potenciál. Za dostatečnou se považuje vzdálenost 2,5 m nebo při umístění mimo hranici dosahu ruky 1,25 m (vzdálenost lze snížit pomocí vhodných izolačních zábran). 46

47 V prostorách s nevodivým okolím nesmí být ochranný vodič PE. Řešení musí být trvalé. 47

48 3. Ochranné pospojování Vodiče pospojování musí vodivě spojit neživé části a cizí vodivé části, které jsou současně přístupné dotyku = mezi místy na stejném el. potenciálu neteče elektrický proud. Místní propojení nesmí být v elektrickém spojení se zemí. Systém ochranného pospojování musí být spojen sochrannými vodiči PE všech zařízení včetně zásuvek. 48

49 49

50 50

51 4. Ochranné stínění Mezi živou část krytou pouze základní izolací a část, která má být chráněna je vložena vodivá stínicí vložka. Stínicí vložka musí být připojena k systému ochranného pospojování. V případě průrazu základní izolace nedojde k ohrožení bezpečnosti, protože poruchový proud je odveden ochranným pospojováním, kterým se také vyrovná potenciál. 51

52 5. Oddělení obvodů 52

53 5. Oddělení obvodů Proudový okruh chráněného spotřebiče je galvanicky oddělen od veřejné elektrické napájecí sítě pomocí oddělovacího ochranného transformátoru (izolace mezi primárním a sekundárním vinutím). Živé části odděleného obvodu nesmí být spojeny s jiným obvodem nebo zemí! Mezi živou částí odděleného obvodu a zemí tedy nevzniká napětí. Je-li na oddělený okruh napojen více než jeden spotřebič, musí být vodivě spojeny jejich neživé části (nesmí však být spojeny se zemí!). Napětí elektricky odděleného obvodu nesmí překročit 500 V. Nutná kontrola izolačního stavu oddělovacího obvodu. 53

54 6. Automatické odpojení od zdroje Při poruše dojde k automatickému odpojení postiženého obvodu od zdroje v předepsaném čase. Odpojení se realizuje: - pojistkou, -jističem, - proudovým chráničem. 54

55 Princip ochrany automatickým odpojením od zdroje: 55

56 Vypínací čas závisí především na druhu zařízení a velikosti napětí proti zemi. koncová síť (AC 230 V): -TN do času 0,4 s -TT do času 0,2 s distribuční obvody: -TN do času 5 s -TT do času 1s 56

57 Síť TN-C: 57

58 Vodič PEN zastává funkci středního pracovního i ochranného vodiče. Objeví-li se na neživé části napětí větší než bezpečné pro daný prostor (např. průraz izolace), prochází obvodem poruchový proud. Vzniká zkrat mezi L a PEN vodičem. Poruchový proud musí být dost velký na vypnutí pojistky nebo jističe v předepsaném čase. Nevýhody ochrany: Přerušení vodiče PEN ohrožuje uživatele (zaniká ochranná funkce). Ochranu nelze doplnit proudovým chráničem. 58

59 Síť TN-S: 59

60 Při přerušení středního pracovního vodiče N dojde k přerušení činnosti el. zařízení, ale funkce ochranného vodiče PE je zachována. Podmínky pro správnou činnost ochrany: - Vodič PEN, resp. PE (vždy zelenožlutá barva) se nesmí jistit. -Použije-li se jako ochranný prvek proudový chránič, musí být v tomto obvodě zařazen i nadproudový ochranný přístroj (pojistka, jistič). - Bezporuchové uzemnění instalace, spolehlivé a účinné spojení ochranného vodiče PE se zemí. 60

61 Podmínky pro správnou činnost ochrany: - Impedance ochranné vypínací smyčky musí splňovat podmínku: U 0 1,5 Z s I a Z U 0 efektivní hodnota střídavého fázového napětí (např. AC 230 V) Z s impedance ochranné vypínací smyčky (vhodný průřez PE, PEN) I a proud, který způsobí vypnutí obvodu v předepsaném čase 1,5 korekční součinitel zahrnující nepříznivé podmínky (oteplení vedení při zkratu způsobí zvýšení impedance, pokles napětí v síti vlivem jednofázového zkratu) 61

62 Vypínací smyčku s impedancí Z s tvoří: - impedance zdroje, - impedance pracovních vodičů vedení až k místu poruchy, - impedance ochranného vodič mezi místem poruchy a zdrojem. Minimální průřez vodiče PEN je 10 mm 2 (Cu), 16 mm 2 (Al) Zemní odpor pracovního uzemnění uzlu zdroje (generátor, transformátor) nemá překročit hodnotu 5 Ω. 62

63 Velikost poruchového proudu, který způsobí samočinné odpojení od zdroje v předepsaném čase vychází z vypínací charakteristiky nadproudového jistícího přístroje (jističe): 63

64 Důležité: V současné době se nadproudové jistící prvky zapojují společně s proudovým chráničem (neplatí pro síť TN-C). 64

65 Definice a použití proudového chrániče Elektrický přístroj, který chrání člověka a živé organismy před nebezpečným dotykovým napětím na neživé, případně živé části. Automaticky odpojí chráněné zařízení od zdroje, prochází-li z některé fáze proud do země. 65

66 Důležité: Proudový chránič neslouží k ochraně zařízení, např. před účinky zkratového proudu či proudovému přetížení (pojistka, jistič) 66

67 Konstrukce proudového chrániče 67

68 Princip proudového chrániče 68

69 Princip proudového chrániče 69

70 Princip proudového chrániče V bezporuchovém stavu tečou fázovými vodiči L a středním pracovním vodičem N stejně velké proudy, součet jejich okamžitých hodnot je roven nule (stejný proud teče od zdroje i zpět). V magnetickém obvodu transformátoru se nevybudí žádný magnetický tok φ Indukované napětí ve výstupním vinutí transformátoru je tedy rovno nule (u i = 0 V). = 70

71 Princip proudového chrániče Při poruše (proud teče také neživou částí a ochranným vodičem PE) se část proudu, který tekl do spotřebiče již nevrací pracovním vodičem N. Vzniká unikající (tzv. reziduální, rozdílový) proud I Δ, který z obvodu odtéká buď ochranným vodičem PE nebo přes člověka do země. Tento rozdíl v proudech vyvolá v magnetickém obvodu magnetický tok φ= φ 1 -φ 2, který v sekundárním vinutí indukuje napětí. Vybavovací zařízení spustí volnoběžku = rozpojení silových kontaktů. 71

72 Tlačítko TEST Tlačítko je součástí zkušebního obvodu, jehož součástí je zatěžovací rezistor a pomocné kontakty. Obvod uměle vytváří reziduální proud, kterým se testuje správná funkce zapojeného proudového chrániče pod napětím. 72

73 Základní parametry počet pólů (fází) jednofázové, trojfázové jmenovitý proud I N (A), obvykle 16 A jmenovitý reziduální proud I ΔN (ma), obvykle 10, 30, 100, 500 ma zkratový proud (A) jmenovité napětí U N (V), obvykle 230V / 400V síťový kmitočet (Hz), obvykle 50 Hz vypínací doba (s) 73

74 Důležité: Proudový chránič se musí vždy zapojit společně s pojistkou nebo jističem, neboť nechrání spotřebič a vedení před zkratem a nadproudem! 74

75 Zapojení v síti TN C S: 75

76 Dráha poruchového proudu I a : 76

77 Síť TT: Pro ochranu při poruše v sítích TT se musí přednostně používat proudové chrániče. Proudové chrániče zajišťují: - automatické odpojení od zdroje, - při poruchovém proudu, který ještě nedosahuje hodnoty dostačující pro toto odpojení, nesmí být na zemniči napětí vyšší než 50 V (resp. 12 V pro zvlášť nebezpečné prostory). 77

78 Při ochraně proudovým chráničem musí být splněny podmínky: R A I ΔN 50 V R A součet odporů zemniče a ochranného vodiče I ΔN jmenovitý reziduální vybavovací proud proudového chrániče Musí dojít k odpojení od zdroje v předepsaném čase do 0,2 s. 78

79 79

80 Při poruše, tj. průrazu napětí ze živé na neživou část, dojde k zemnímu spojení. Protože je uzel zdroje uzemněn, prochází poruchový proud ze zdroje fázovým vodičem až do místa poruchy, odtud ochranným vodičem a uzemněním chráněného zařízení do země a zemí přes uzemnění uzlu zdroje ke zdroji. Vzniká obdobná smyčka poruchového proudu jako při poruše v síti TN. 80

81 Síť IT: Síť IT se používá tam, kde je nežádoucí automatické odpojení od zdroje v případě vzniku první poruchy (důlní provozy, operační sály v nemocnici atd.) Za podmínky jedné poruchy mezi živou a neživou částí nebo živou částí a zemí je poruchový proud velmi malý, nedojde k vytvoření nebezpečného dotykového napětí a proto se automatické odpojení nepožaduje. Musí být neprodleně zahájeny úkony o odstranění závady. 81

82 Vadná část sítě musí být odpojena v okamžiku vzniku druhé poruchy. V sítích IT musí být živé části izolovány od země (neuzemněny) nebo spojeny se zemí přes dostatečně vysokou impedanci. Neživé části musí být uzemněny jednotlivě, po skupinách nebo společně. V případech, kdy je síť IT použita z důvodu zajištění kontinuity napájení, musí být použit hlídač izolačního stavu, aby signalizoval výskyt první poruchy mezi živou částí a neživými částmi a zemí. 82

83 Síť IT neživé části uzemněny společně 83

84 Síť IT neživé části uzemněny jednotlivě 84

85 Vznikne-li první porucha, protéká poruchový proud přes odporové a kapacitní svody vedení nadproudový ochranný přístroj (pojistka, jistič) nemusí zareagovat. Při druhé poruše (stejné nebo jiné zařízení) dojde k odpojení stejně jako u sítě TT. 85

86 KONEC PREZENTACE Děkuji za pozornost 86

STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁKLADNÍ INFORMACE

STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁKLADNÍ INFORMACE STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 PROUDOVÝ CHRÁNIČ ZÁKLADNÍ INFORMACE Ing. Tomáš Kostka, verze 2/2006 tento text je k dispozici na www.volny.cz/kostka2000 Proudový chránič Definice, značka

Více

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz, webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes Ochrana při poruše (ochrana

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým

Více

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí Ochrana samočinným odpojením od zdroje Charakteristika ochrany je ochranou před úrazem el. proudem v sítích TN. Má velkou tradici (dříve

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

II. Bezpečnost práce

II. Bezpečnost práce II. Bezpečnost práce 1. Příčiny vzniku úrazu elektrickým proudem Při práci na elektrických zařízeních je zapotřebí vždy pamatovat na ochranu člověka před dotykem živých částí instalace. Jsou to takové

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2 INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 15. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Obsah: 1. Úvod 2. podle přípustného oteplení 3. s ohledem na hospodárnost

Více

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář.

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář. Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_13_OV_E1 NORMY A PŘEDPISY sítě nn Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický

Více

Dimenzování vodičů v rozvodech NN

Dimenzování vodičů v rozvodech NN Dimenzování vodičů v rozvodech NN Kritéria pro dimenzování vodičů: přípustné oteplení hospodárnost mechanické namáhání dovolený úbytek napětí účinky zkratových proudů správná funkce ochrany před úrazem

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3 http://bezpecnost.feld.cvut.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Elektrotechnická kvalifikace Doc. Ing. Mirko Cipra, CSc., Ing. Michal Kříž, Ing.

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 1 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL Bezpečnostní tabulky Příklady bezpečnostních tabulek Grafické značky na elektrických předmětech Grafické značky na elektrických předmětech

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15. 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17

Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15. 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17 ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 13 Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17 1.2 Jistič 17 1.2.1 Výhody jističů 18 1.2.2 Nevýhoda jističů 19

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3 Montér elektrických instalací (kód: 26-017-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů 1) Může být uvnitř elektrického zařízení pracovního stroje použita svorka s označením PEN? ČSN EN 60204 1 ed. 2:2007 2) Jak musí být označena

Více

ESIII-2.8.3 Proudové chrániče

ESIII-2.8.3 Proudové chrániče Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESIII-2.8.3 Proudové chrániče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V 9. Jak musí být provedeno zapojení živých částí v síti IT? a/ živé části musí být spolehlivě spojeny se zemí b/ živé části mohou být spojeny se zemí c/ živé části musí být izolovány od země nebo spojeny

Více

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb.

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikaci) pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení, nebo na nich pracují, práci na nich

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL Technická zařízení za požáru 2. Přednáška ČVUT FEL Druhy sítí podle způsobu uzemnění jsou označeny písmenovým kódem, kde prvé písmeno vyjadřuje vztah sítě a uzemnění: T I bezprostřední spojení jednoho

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Jištění a ochrana elektrických rozvodů nízkého napětí před požárem Ochrana před nežádoucími účinky elektrického proudu na živý organismus

Více

ČOS 611501 3. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ POHÁNĚNÁ SPALOVACÍMI MOTORY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ČOS 611501 3. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ POHÁNĚNÁ SPALOVACÍMI MOTORY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČOS 611501 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ POHÁNĚNÁ SPALOVACÍMI MOTORY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČOS (VOLNÁ STRANA) 2 ČOS 611501 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ POHÁNĚNÁ

Více

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, 190 17 Praha 9 - Vinoř 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky

Více

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový Vyhláška 50 1. díl Třídy elektrických spotřebičů Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou symbolem přívod 3(5) žilový 2 Třídy elektrických spotřebičů Třída II s dvojitou

Více

8. BEZPEČNOST PRÁCE S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM

8. BEZPEČNOST PRÁCE S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM 8. BEZPEČNOST PRÁCE S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM Bezpečná práce s elektrickým zařízením je dána odbornou způsobilostí obsluhy a technickým stavem zařízení.významná i také organizace práce a znalosti a vybavení

Více

Užití elektrické energie

Užití elektrické energie Učební materiály pro předmět Užití elektrické energie Část 1 Oboru Elektrikář 3. ročník Pouze pro potřeby výuky SOŠ a SOU Kladno - Dubská Verze 1.1 Vyučující: Mgr. Stanislav Dlouhý Přípojky, druhy, provedení

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky elektrických

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: TECHNOLOGIE - OCHRANY Obor: 26-51 H/003 Elektrikář -

Více

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Aplikování základních pojmů a vztahů v elektrotechnice 3 Montér elektrických rozvaděčů (kód: 26-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Elektromechanik

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN )

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN ) Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN 33 2000-4- 41) Ing. Michal Kříž, IN-EL s.r.o. Praha U veškerých technických zařízení si přejeme, aby byla bezpečná.

Více

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H)

Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Svodiče bleskových proudů a přepětí. Katalog a aplikační průvodce

Svodiče bleskových proudů a přepětí. Katalog a aplikační průvodce Svodiče bleskových proudů a přepětí Katalog a aplikační průvodce Svodiče bleskových proudů a přepětí Obsah Funkce a technické údaje A 1 Předjištění svodičů přepětí B 1 Rozměry C 1 Aplikační průvodce D

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

Metodika identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejích omezení

Metodika identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejích omezení Metodika identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejích omezení ng. Mečislav Hudeczek Ph.D. HDEZEK SEVE s. r. o. Albrechtice. ÚVOD Základem pro bezpečné provozování elektrické sítě je výpočet

Více

Zkušební testy. podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Zkušební testy. podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice Zkušební testy podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice PŠIS Nymburk 2010 1 Úvod Hlavním cílem při zpracování těchto zkušebních otázek bylo sestavení dostatečného počtu testových

Více

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce Proudový chránič (autor: Ing. Tomáš Kostka, základní informace pro studenty) Definice, značka Dne 4. 8. 1928 byl přihlášen německo-říšský patent na přístroj s názvem Fehlerstrom Schutzschalter, zkráceně

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Základní názvosloví 2. Druhy (způsoby) ochran 3. Základní

Více

PŘÍRUČKA OCHRANA ELEKTRONICKÝCH STAVĚDEL A PŘEJEZDOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY BLESKOVÝCH PROUDŮ. Surge Protection. Device.

PŘÍRUČKA OCHRANA ELEKTRONICKÝCH STAVĚDEL A PŘEJEZDOVÝCH ZABEZPEČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY BLESKOVÝCH PROUDŮ. Surge Protection. Device. PŘÍRUČKA OCHRANA ELEKTRONICKÝCH STAVĚDEL A PŘEJEZDOVÝCH ZABEZČOVACÍCH ZAŘÍZENÍ PŘED ÚČINKY BLESKOVÝCH PROUDŮ H-SPD-03-12-2015-CZ Surge Protection Device HAKEL spol. s r.o. Bratří Štefanů 980 500 03 Hradec

Více

Redline. Ochrana obvodů. Ochrana osob. Zařízení přídavná. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík E.2. Systém přípojnic - VBS

Redline. Ochrana obvodů. Ochrana osob. Zařízení přídavná. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík E.2. Systém přípojnic - VBS Ochrana obvodů.2 - VS Ochrana osob.3.4 Přípojnice izolované typ kolíkový Přípojnice izolované typ vidlicový Zařízení přídavná.5.6 Příslušenství pro izolované přípojnice Přípojnice izolované Přístroje modulové

Více

Název a adresa školy:

Název a adresa školy: ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ 2 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za Bory 110, 533 01 Pardubice Autoři: Jan Svatoň, Lenka Štěrbová AJ, Jan Bartoš NJ Název projektu:

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach 2009 Ing. Antonín Ševčík Metra Blansko, a.s. ČR Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4 Tato část

Více

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2 Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015

Více

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

KOMPETENCE ZAVAZUJE. JISTIČE PROUDOVÉ CHRÁNIČE MOTOROVÉ SPÍNAČE ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ

KOMPETENCE ZAVAZUJE. JISTIČE PROUDOVÉ CHRÁNIČE MOTOROVÉ SPÍNAČE ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ KOMPETENCE ZAVAZUJE. JISTIČE PROUDOVÉ CHRÁNIČE MOTOROVÉ SPÍNAČE ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ OBSAH JISTIČE 6/10 ka 2 JISTIČE 10 ka 8 JISTIČE 6 ka 13 1 JISTIČE PRO VŠECHNY DRUHY

Více

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav SO 01 Menza úprava vytápění Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Komenského nábřeží 1, Břeclav Profese: Měření a regulace Zpracovatel PD: A-Technology

Více

Obsah předmětu technologie 2. ročník 1 ŠKOLENÍ BP VE ŠKOLE A NA PRACOVIŠTI... 5 1.1 Vznik střídavého proudu... 5 1.2 Působení elektrického proudu na

Obsah předmětu technologie 2. ročník 1 ŠKOLENÍ BP VE ŠKOLE A NA PRACOVIŠTI... 5 1.1 Vznik střídavého proudu... 5 1.2 Působení elektrického proudu na TECHNOLOGIE 2 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za Bory 110, 533 01 Pardubice Autoři: Jan Svatoň, Lenka Štěrbová AJ, Jan Bartoš NJ Název projektu: Inovace

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

Redline. Ochrana obvodů. Ochrana osob. Zařízení přídavná. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík E.1. Systém přípojnic VBS E.

Redline. Ochrana obvodů. Ochrana osob. Zařízení přídavná. Přístroje modulové ostatní. Přípojnice. Zapouzdření. Rejstřík E.1. Systém přípojnic VBS E. Ochrana obvodů.2 VS Ochrana osob.3.4 Přípojnice izolované typ kolíkový Přípojnice izolované typ vidlicový Zařízení přídavná.5.6 Příslušenství pro izolované přípojnice Přípojnice izolované Přístroje modulové

Více

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Společná hlediska pro instalaci a zařízení. 1. Definice ČSN EN 61 140 Ochrn před úrzem elektrickým proudem Společná hledisk pro instlci zřízení Tto mezinárodní norm pltí pro ochrnu osob zvířt před úrzem elektrickým proudem. Je určen pro poskytnutí zákldních

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn 1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální

Více

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Jističe str. 6 RX³ 6000 Jističe do 63 A Proudové chrániče

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Stavební úpravy MŠ Pražská 1908/2a, Svitavy SO 02

Více

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN 1) Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem, které může vzniknout při provozu el. zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení

Více

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem BOZP Zařízení Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Zařízení (1/22) VYHLÁŠKY č. 50/1978

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 - Seminární práce Proudový chránič Vytvořil: Lukáš Zafer E.2 2010 Lukáš Zafer - 1 - Obsah: 1... Seminární práce 2... Obsah 3... Proudový chránič.. Konstrukce proudového chrániče 4... Princip funkce 5...

Více

Projektování automatizovaných systémů

Projektování automatizovaných systémů Projektování automatizovaných systémů Osvald Modrlák, Petr Školník, Jaroslav Semerád, Albín Dobeš, Frank Worlitz TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Více

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA ZS 2018 2019 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Harmonogram školení BEZZ a BEZB pro začátek zimního semestru 2018/19 Týden Přednáška Cvičení 1. (1.10.

Více

Test z vyhlášky 50/78sb verze 2017 (v1.1)

Test z vyhlášky 50/78sb verze 2017 (v1.1) Test z vyhlášky 50/78sb verze 2017 (v1.1) Poznámky: - U každé otázky může být správně pouze jedna, nebo několik, nebo i žádná odpověď. - Pod seznamem odpovědí je (v závorce) stručné vysvětlení proč jsou

Více

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Datum revize: 24.6.2013-1.7.2013 Revizní technik: Martin Šťastný Keblov 65 ev.č.osvědčení 2094/2/11/R-EZ-E2/A ev.č.

Více

Revize a kontroly všeobecně, prohlídka, zkoušení, měření

Revize a kontroly všeobecně, prohlídka, zkoušení, měření Odborný seminář Ochrana distribučních sítí Revize a kontroly všeobecně, prohlídka, zkoušení, měření Ing. Jaroslav Rynda Kongresový sál č.217 budovy ČSVTS Novotného lávka 5 Praha 1 26. listopad 2010 Distribuční

Více

AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-184-AQ-400

AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-184-AQ-400 AQ SPOL, s.r.o. Chelčického Hochmanova 07, 0 Roudnice nad Labem OVL. SKŘÍŇ RSK-8-AQ-00 Investor: Rok vyhotovení : srpen 0 Číslo zakázky: Počet vyhotovení: Vyhotovení č.: Název: OVLÁDACÍ SKŘÍŇ RSK-8-AQ-00

Více

Minia. JISTIČE LPE DO 63 A (6 ka) LPE

Minia. JISTIČE LPE DO 63 A (6 ka) LPE LPE JISTIČE LPE DO 63 A (6 ka) Řada jističů pro domovní, bytové a podobné elektrické rozvody do 63 A, 30/400 V a.c. a 60/0 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 2 ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD 1. PRÁCE DODAVATELE ZAHRNUJÍ Dodávku a provedení stavby, zpracování dokumentace

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

Minia. PROUDOVÉ CHRÁNIČE Minia

Minia. PROUDOVÉ CHRÁNIČE Minia s nadproudovou ochranou OLE (6 ka)... C2 s nadproudovou ochranou OLI (0 ka)... C6 Příslušenství pro OLE, OLI... C2 OFE (6 ka)... C4 OFI (0 ka)... C7 Příslušenství pro OFE, OFI... C22 Základní pojmy, značky

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka)

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka) Proudové chrániče MINIA PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE ( ka) Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých

Více

SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika. SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika

SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika. SALTEK s.r.o. Drážďanská 85 400 07 Ústí nad Labem Česká republika SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle ČSN EN 61643-11 a přepěťové

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 1. Úvod 2. Účinky

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

Řada 7P - Přepěťové ochrany (SPD)

Řada 7P - Přepěťové ochrany (SPD) Řada - Přepěťové ochrany (SPD) Řada přepěťové ochrany pro sítě 230/400 V a pro fotovoltaická zařízení podle základních požadavků na přepěťové ochrany dle ČSN N 62305 pro rozhraní hladin ochrany před bleskem

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

revi 106 Typ:R0141/R

revi 106 Typ:R0141/R Regulátor pro vibrační zásobník revi 106 Typ:R0141/R Návod k obsluze EVAS CZ s.r.o. Brožíkova 873 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ Telefon: +420 465 534118 +420 465 530165 Fax: +420 465 530166 +420 465 534118 E-mail:

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Alena Škárová Datum vytvoření:

Více

Ochrana před vznikem požáru od elektrické instalace pomocí proudových chráničů (RCD) a obloukových ochran (AFDD)

Ochrana před vznikem požáru od elektrické instalace pomocí proudových chráničů (RCD) a obloukových ochran (AFDD) Ochrana před vznikem požáru od elektrické instalace pomocí proudových chráničů (RCD) a obloukových ochran (AFDD) Ing. František Štěpán, Eaton Elektrotechnika s.r.o. Statistiky požárů od elektrických instalací

Více

Organizační pokyny pro práci v elektro laboratořích.

Organizační pokyny pro práci v elektro laboratořích. Organizační pokyny pro práci v elektro laboratořích. 1. Žáci přicházejí do místností elektro laboratoří v otevřené obuvi podle předem stanoveného rozvrhu, včas a řádně připraveni. 2. Žáci do elektro laboratoří

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

rozvodům televizního a rozhlasového signálu v místech, kde je tento rozvod zřízen nebo se s jeho zřízením počítá.

rozvodům televizního a rozhlasového signálu v místech, kde je tento rozvod zřízen nebo se s jeho zřízením počítá. Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Elektrické rozvody Hlavním

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4 Tel. 241001010 fax: 241001090, Email: elektrodesign@elektrodesign.cz TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Typ : REV x E RDV x E Napětí

Více