OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM"

Transkript

1 Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Základní názvosloví 2. Druhy (způsoby) ochran 3. Základní pravidlo a systém ochran podle ČSN EN ( ) 4. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 5. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 6. Ochrana samočinným odpojením 6.1 Ochrana samočinným odpojením v síti TN 6.2 Ochrana samočinným odpojením v síti TT 7. Průřezy ochranných vodičů 8. Pospojování Ostrava, březen 2006 Doc. Ing. Václav Vrána, CSc., Ing. Ctirad Koudelka

2 1. Základní názvosloví - Úraz elektrickým proudem fyziologický účinek elektrického proudu procházející tělem člověka nebo zvířete - Základní ochrana ochrana před úrazem elektrickým proudem v bezporuchovém stavu - Ochrana při poruše ochrana před úrazem elektrickým proudem při jedné poruše - Živá část vodič, nebo vodivá část určená k tomu, aby při normálním provozu byly pod napětím, včetně středního vodiče - Nebezpečná živá část živá část, která za určitých podmínek může způsobit úraz elektrickým proudem - Neživá část vodivé části zařízení, které se lze dotknout a která není obvykle živá, ale může se stát živou v případě poruchy základní izolace - Dotykové napětí napětí mezi vodivými částmi, kterých se osoba nebo zvíře dotýká současně - Základní izolace izolace nebezpečných živých částí, která zajišťuje základní ochranu - Přídavná izolace samostatná izolace použitá k základní izolaci, aby byla zajištěna ochrana při poruše - Dvojitá izolace izolace zahrnující jak základní izolaci, tak přídavnou izolaci - Zesílená izolace izolace nebezpečných živých částí, která zajišťuje stejný způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem jako dvojitá izolace - Pospojování elektrické spoje mezi vodivými částmi za účelem vyrovnání potenciálů - Ochranné pospojování- pospojování za účelem bezpečnosti 2. Druhy (způsoby) ochran před úrazem elektrickým proudem Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí Osoby a hospodářská zvířata musí být chráněny před nebezpečími, která mohou nastat při dotyku živých částí. Ochranu lze provést tím, že se - zabrání průchodu proudu tělem osoby nebo zvířete - nebo se proud, který může tělem procházet, omezí na bezpečnou hodnotu. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí Osoby a hospodářská zvířata musí být chráněny před nebezpečími při dotyku neživých částí, které by se mohly stát při poruše živými. Tuto ochranu lze provést tím, že se - zabrání průchodu proudu tělem osoby nebo zvířete nebo se - proud, který může tělem procházet, omezí na bezpečnou hodnotu nebo se - zařízení, na němž došlo k poruše, okamžitě po vzniku poruchy samočinně odpojí od zdroje 2

3 Ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí Osoby a hospodářská zvířata musí být chráněny před nebezpečími, která mohou nastat při dotyku živých částí i neživých částí, které by se mohly stát při poruše živými. Tuto ochranu lze zajistit tím, že - napětí živých částí zařízení nemůže za žádných okolností překročit bezpečnou hodnotu. 3. Základní pravidlo a systém ochran podle ČSN EN ( ) Základní Pravidlo ochrany: nebezpečné živé části přístupné přístupné vodivé části živé a to: - ani za normálních podmínek, - ani za podmínek jedné poruchy Jedna porucha přístupná část se stala nebezpečnou živou (při poruše omezení dotykového proudu) přístupná vodivá část se stala nebezpečnou (v důsledku poruchy základní izolace) živou nebezpečná živá část se stala přístupnou (např. v důsledku mechanického poškození krytu) Prostředky základní ochrany: - základní izolace - přepážky a kryty, zábrany - ochrana polohou - omezení napětí - omezení ustáleného dotykového proudu a náboje - řízení potenciálu 3

4 Prostředky ochrany při poruše: - přídavná izolace - ochranné pospojování - ochranné stínění - samočinné odpojení - jednoduché oddělení - nevodivé okolí - řízení potenciálu Prostředky zvýšené ochrany: - zesílená izolace - ochranné oddělení obvodů - zdroj omezeného proudu - ochranná impedance Principy ochran jsou znázorněny v tabulce. Předpokládá se, že provoz elektrických zařízení probíhá Přitom musí být vždy dodrženo základní pravidlo ochrany před úrazem elektrickým proudem spočívající v tom, že Uplatňuje se přitom Jako prostředky těchto ochran se uplatňují buď za normálních podmínek (bezporuchový provoz) nebo za podmínek jedné poruchy zařízení. nebezpečné živé části nesmějí být přístupné, a to ani za normálních podmínek ani za podmínek jedné poruchy a přístupné vodivé (většinou neživé) části nesmějí být nebezpečné živé, a to ani za normálních ani za podmínek jedné podmínek poruchy jako ochrana za jako ochrana za normálních podmínek podmínek jedné poruchy tzv. základní ochrana tzv. ochrana při poruše základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou (mimo dosah), omezení napětí, dotykového proudu náboje a přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění (připojené k ochrannému pospojování), samočinné odpojení (spolu s ochranným pospojováním), jednoduché oddělení (obvodů), nevodivé okolí Namísto ochran základní a při poruše se uplatňuje také ochrana zvýšená Jako prostředky zvýšené ochrany se uplatňují zesílená izolace, ochranné oddělení obvodů, zdroj omezeného proudu, ochranná impedance, Zároveň v určitých prostorech může použití elektrického zařízení zvyšovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem V těchto případech (jedná se např. o prostory s nízkou impedancí dotyku s potenciálem země, musí technická komise vzít v úvahu možnost potřeby specifikovat doplňkovou ochranu. Taková doplňková ochrana může být umístěna v instalaci, v síti nebo v zařízení. Poznámka: Tam, kde jiné ochranné prostředky nejsou účinné nebo v případech nepečlivé obsluhy uživatele, se jako doplňková ochrana před úrazem elektrickým proudem uznává použití proudových chráničů se jmenovitým reziduálním proudem nepřevyšujícím 30 ma. 4

5 4. Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí Ochrana izolací živých částí Živé části musí být úplně pokryty izolací, kterou lze odstranit pouze jejím zničením. U průmyslově vyráběných zařízení musí izolace vyhovovat příslušné normě pro toto zařízení. U ostatních zařízení musí být izolace provedena tak, aby vydržela všechna namáhání (mechaniká, chemická, elektrická a tepelná), kterým může být během provozu zařízení vystaveno. Nátěry (barvy, laky) se nepovažují za izolaci dostatečnou pro ochranu před dotykem živých částí. Ochrana kryty nebo přepážkami Živé části musí být uvnitř krytů nebo za přepážkami zajišťujícími krytí alespoň IP 2X (kromě některých objímek, žárovek nebo pojistek, otvorů zásuvek, kde jsou při výměně částí nebo vysunutí větší otvory, nebo tam, kde jsou větší otvory pro řádnou funkci zařízení). Vodorovný povrch musí mít krytí IP 4X. Kryty musí být pevné, zajištěné na místě a musí odolávat vnějším vlivům. Tam, kde je nutné kryty otevřít nebo odstranit, je třeba - k tomu použít klíče nebo nástroje, nebo - zajistit samočinné odpojení živých částí za krytem nebo přepážkou, než se kryt otevře, s možností obnovit napájení až po zavření krytu nebo umístění přepážky, - - po odstranění vnějšího krytu narazit na vnitřní přepážku zajišťující krytí alespoň IP 2X, která je odstranitelná pouze pomocí klíče nebo nástroje. Ochrana zábranou je využívána pro ochranu před nahodilým dotykem živých částí a neúmyslným přiblížením k nim. Zábrany mohou být odstraněny bez použití klíče nebo nástroje, ale musí být zajištěny tak, aby se nedaly neúmyslně odstranit. Zábrany musí být pevné a tuhé a musí odolávat vlivům prostředí. U poddajných zábran (např. provazu) se musí pamatovat na jejich možné prohnutí. Zábrana může být tvořena: - v prostorech přístupných laikům a pracovníkům bez požadované odborné způsobilosti (kvalifikace) uzamčením nebo neodnímatelným ohrazením, dostatečně pevným, vysokým a vzdáleným od živých částí (mříží nebo oplocením), - - v prostorech nepřístupných laikům a pracovníkům bez požadované odborné způsobilosti (kvalifikace) uzavřením, ohrazením (např. provazem, tyčí, zábradlím apod.), které může být i odnímatelné. Ochrana polohou spočívá v umístění živých částí mimo dosah. V místech, kam nemají přístup laici a pracovníci seznámení (v prostorách s kvalifikovanou obsluhou), musí být živé části od stanoviště ohrazeného zábranou dále než 1,25 m, nad stanovištěm výše než 2,5 m. V prostorách přístupných laikům musí být živé části ve vodorovném a jiném směru vzdáleny od stanoviště alespoň 3 m, nad stanovištěm alespoň 5 m. Doplňková ochrana proudovým chráničem pouze zlepšuje ostatní (výše uvedená) opatření na ochranu před dotykem živých částí. Spočívá v použití citlivého proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím proudem do 30 ma, který v případě, že v obvodu dojde ke vzniku nebezpečného unikajícího proudu (např. lidským tělem), tento obvod odpojí. 5

6 Nesmí se používat jako jediná - základní - ochrana. Princip ochrany proudovým chráničem: I A L1 L2 L3 N proudový chránič součtový transformátor spínací mechanismus vybavovací relé porucha spotřebič R s I A I A PE R A 5. Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí Základním cílem této ochrany je v případě, že dojde k porušení ochrany před nebezpečným dotykem živých částí, zabránit tomu, aby napětí, které se v tom případě objeví na neživých částech, bylo nebezpečné. Tento cíl se zajišťuje: - samočinným odpojením od zdroje, pokud se vyskytne porucha, - dalším stupněm izolace, tzv. přídavnou izolací, která zabrání průchodu proudu, jestliže dojde k průrazu základní izolace (resp. procházející proud omezí na bezpečnou hodnotu), - omezením poruchového proudu opatřením na straně zdroje, - vyrovnáním potenciálů mezi neživými částmi a okolím se omezí velikost proudu procházejícího tělem (uplatňuje se jen výjimečně při dodržení dalších bezpečnostních opatření). Ochrana samočinným odpojením od zdroje pracuje na tom principu, že poruchový proud vzniklý při průrazu izolace mezi živou a neživou částí uvede do činnosti ochranný prvek, a ten 6

7 odpojí elektrické zařízení nebo obvod s poruchou od zdroje. Přitom v principu není již tak důležité, kam se poruchový proud odvede, ani jakým způsobem se bude vyhodnocovat. Podstatné je, aby vůbec potřebný poruchový proud, na nějž bude ochranný prvek reagovat, při poruše vznikl. Z toho důvodu musí být neživá část prostřednictvím ochranného vodiče PE spojena se zemí. Aby se po dobu, než budou zařízení nebo obvod s poruchou odpojeny od zdroje, zabránilo vzniku vysokých dotykových napětí na neživých částech a také aby se zvýšil vyhodnocovaný poruchový proud odcházející z neživé části pod napětím, provádí se tak zvané pospojování. Uzemnění neživých částí elektrických zařízení a pospojování jsou tedy, kromě funkčnosti ochranného prvku, hlavními podmínkami ochrany samočinným odpojením od zdroje. Podle toho, jakým způsobem je prostřednictvím ochranného vodiče toto spojení provedeno, se - rozlišují druhy sítí (TN, TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT) a - uplatňují různé ochranné prvky podle způsobu, kterým vyhodnocují poruchové proudy. (Na vyhodnocení velkých poruchových proudů postačí pojistky a jističe, malé proudy musí být vyhodnocovány chrániči, popř. hlídači izolačního stavu.) Elektrická zařízení, jejichž ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je zajištěna samočinným odpojením, mají prostředek pro připojení ochranného vodiče a nazývají se elektrická (elektronická) zařízení (předměty, spotřebiče, nářadí) třídy ochrany I. TŘÍDY OCHRAN ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ. Třídy ochrany 0 I II III Základní charakteristiky zařízení Nemá prostředky (svorky) pro připojení ochranného vodiče Je opatřeno prostředky (svorkami) pro připojení ochranného vodiče Má přídavnou nebo zesílenou izolaci -není opatřeno prostředky (svorkami) pro připojení ochranného vodiče Je konstruováno pro napájení ze zdroje SELV Opatření k zajištění bezpečnosti Pouze nevodivým okolím Spojení s ochranným vodičem Nejsou třeba Připojení ke zdroji SELV Grafická značka Není Použití v instalacích V ČR není povolena Pouze s ochranným vodičem Všeobecné použití V obvodech SELV 7

8 Ochrana použitím zařízení třídy ochrany II nebo s rovnocennou izolací Účelem tohoto způsobu ochrany je v případě porušení základní izolace zabránit výskytu napětí na přístupných částech elektrického zařízení. Ochrana je zajišťována - továrně vyráběným elektrickým zařízením třídy ochrany II, které splňuje požadavky příslušných předmětových norem, nebo - přídavnou izolací provedenou v průběhu výstavby (montáže) elektrického zařízení, které samo o sobě má pouze základní izolaci, - zesílenou izolací provedenou v průběhu výstavby (montáže) elektrického zařízení u neizolovaných živých částí. Izolační kryt musí být způsobilý odolávat mechanickým, elektrickým nebo tepelným namáháním, která se mohou vyskytnout. Značka předmětů třídy ochrany II: Vodivé části krytu ani vodivé části uvnitř krytu se obecně nespojují s ochranným vodičem. Takové spojení může z funkčních důvodů předepisovat technická dokumentace zařízení. Ochranný vodič, izolovaný stejně jako živé části, však může zařízením třídy ochrany II procházet, aby sloužil dalším zařízením, jejichž napájecí obvod zařízením třídy ochrany II prochází (viz např. izolačně kryté rozváděče). Elektrická zařízení, jejichž ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je zajištěna uvedeným způsobem, se nazývají elektrická (elektronická) zařízení (předměty, spotřebiče, nářadí) třídy ochrany II. Ochrana elektrickým oddělením Účelem elektrického oddělení je zabránit průchodu takového proudu, který by při dotyku neživých částí, které se mohou při poruše základní izolace dostat pod napětí, způsobil úraz. Princip je znázorněn na následujícím obrázku. Na něm vidíme, že zdroj (kterým může být transformátor, generátor nebo primární elektrický článek) ani celý napájený obvod nejsou nikde, kromě místa, ve kterém došlo k poruše, spojeny se zemí. Při poruše se tedy obvod poruchového proudu nemůže nikde uzavřít. Poruchový prod neprochází, ani když se místa s poruchou dotýká člověk. Aby byl uvedený princip dodržen, musí být splněna řada podmínek. Především zdroj musí být dostatečně izolován od ostatních obvodů, zejména napájecího obvodu. Pokud je zdrojem transformátor, dbá se na izolační oddělení mezi jeho vstupním a výstupním vinutím. To musí vyhovovat i z hlediska přepětí, která se v napájecí síti mohou vyskytovat. (podrobné požadavky jsou v ČSN EN 60742:1998 ( ): izolační odpor mezi vinutími 5 MΩ (a zkušební napětí V pro běžnou síť 400 V.) Stejné oddělení 8

9 jako v transformátoru mezi vstupním a výstupním vinutím musí být zajištěno i od ostatních obvodů, a to nejen po celé délce vedení, ale i v elektrických přístrojích (např. ve stykačích). Podle dřívějších předpisů (ČSN :1965) se z obvodu napájeného z jednoho zdroje mohl napájet pouze jeden spotřebič. Dnes je možné z jednoho elektricky odděleného obvodu napájet i více spotřebičů. V takovém případě musí být neživé části odděleného obvodu navzájem spojeny izolovanými vodiči neuzemněného pospojování. Ochrana neuzemněným místním pospojováním spočívá v tom, že vzájemným místním pospojováním všech neživých a cizích vodivých částí v určitém místě se v tomto místě zabrání výskytu nebezpečného rozdílu potenciálu, a tím také nebezpečného dotykového napětí. Soustava místního neuzemněného pospojování nesmí být v elektrickém spojení se zemí přímo přes neživé části ani přes cizí vodivé části. V praxi se tato ochrana omezuje pouze na malá pracoviště, kde nelze nebo není výhodné uplatnit jiná ochranná opatření. V ČR se tato ochrana uplatňovala i dříve, ale pouze na základě výjimky z normy. Nyní je možno ji uplatnit při napájení spotřebičů z elektricky odděleného obvodu (opět pouze malého rozsahu). Některé zahraniční podklady uvádějí u této ochrany nutnost dozoru či dohledu nad zařízeními chráněnými uvedeným způsobem. Ochrana nevodivým okolím spočívá v tom, že v prostoru, v němž neexistuje vodivé spojení předmětů se zemí ani mezi sebou, nemůže při dotyku části pod napětím dojít k průchodu proudu tělem. Izolační odpor je příliš veliký, takže osoba, která se např. neživé části pod napětím dotkne, bude na potenciálu této neživé části s poruchou, nebude však ohrožena. Z toho pro uvedenou ochranu vyplývá zásadní požadavek - zabránit přivedení jakékoliv uzemněné části do prostoru, kde se uvedená ochrana uplatňuje. V uvedeném prostoru se nesmí používat ochranný vodič - zásuvky v něm musí být bez ochranného kontaktu (nesmí se přinést ani elektrický předmět třídy I napájený ze zásuvky mimo daný prostor), vodivé předměty spojené se zemí (např. radiátory ústředního topení) musí být chráněny nevodivými kryty před dotykem apod. Z uvedených důvodů se tato ochrana v ČR neužívala a obecně se užívat nebude. Je však třeba si uvědomit, že uplatnění principu této ochrany, tj. nevodivé nebo málo vodivé okolí v běžných prostorech v budovách, v řadě případů zřejmě vážnějším důsledkům úrazu elektrickým proudem skutečně zabránilo. Tento způsob ochrany se zřejmě uplatní v případech, kdy z technologických důvodů (výroba citlivých elektronických součástek) bude nutno zajistit elektricky izolované umístění daného (výrobního) prostoru. Rovněž v tomto případě bude nutno nad dodržením veškerých opatření zajistit dozor nebo dohled. Jak již bylo řečeno, v prostorech s nevodivým okolím je zakázáno používat zařízení třídy ochrany I, resp. se u těchto spotřebičů nesmí využít ochranný vodič. Zařízení, které má možnost připojení neživých částí prostřednictvím ochranného vodiče se zemí, ale nemusí ji uplatnit se nazývají elektrická (elektronická) zařízení (předměty, spotřebiče, nářadí) třídy ochrany 0I. Elektrická zařízení třídy ochrany 0 ani třídy ochrany 0I se v ČR nesmějí používat, resp. se budou moci uplatnit jen výjimečně. 9

10 (Ani IEC použití zařízení třídy ochrany 0 nedoporučuje. V prostorech s nevodivým okolím doporučuje používat pokud možno elektrická zařízení třídy II.) 6. Ochrana samočinným odpojením od zdroje Podmínky pro ochranu samočinným odpojením se stanoví podle druhu sítě. 6.1 Ochrana samočinným odpojením v síti TN Pro sítě TN platí: Uzemnění neživých částí se provádí tak, že se neživé části spojí prostřednictvím ochranného vodiče s uzemněným bodem sítě, kterým je obvykle střed neboli uzel zdroje. Princip samočinného odpojení je patrný z obrázku: Na něm je vidět, že při poruše, tj. průrazu napětí ze živé na neživou část, dojde vlastně ke zkratu. Zkratový proud prochází ze zdroje fázovým vodičem až do místa poruchy a odtud ochranným vodičem ke zdroji. Aby bylo zajištěno odpojení zařízení s poruchou, musí být ve vedení před tímto zařízením zařazen prvek, který na zkratový proud zareaguje a zařízení odpojí. Pro dráhu zkratového proudu se vžil název smyčka. Z principu vyplývá i podmínka pro samočinné odpojení v síti TN. Aby ochranný prvek vypnul, musí být impedance smyčky Z s tak malá, aby zkratový proud ve smyčce překročil hodnou proudu I a zajišťujícího samočinné působení ochranného prvku v dostatečně krátké době. Zkratový proud má velikost U o / Z s a musí být větší než proud I a. Z toho vyplývá podmínka uvedená v ČSN : Z s I a < U o, kde U o je fázové napětí sítě. (Distribuční síť v ČR má U o = 230 V.) Impedanci smyčky je třeba ověřit, aby vyhověla uvedené podmínce nejen za studeného stavu vedení, ale i při provozním, tj. teplém stavu. Jako prvky zajišťující samočinné odpojení se používají: - běžné prvky zajišťující ochranu před nadproudy, tj. pojistky a jističe, - nebo proudové chrániče (ty je možno používat pouze v síti TN-S). Doba, během níž je nutno zajistit samočinné odpojení v sítích TN 230/400 V: - pro zásuvkové obvody (popř. jiné obvody) napájející zařízení držená v ruce - 0,4 s, - - pro obvody napájející upevněná zařízení - 5 s (u těchto zařízení je nutno ověřit, že při poruše nestoupne napětí na zařízeních držených v ruce na více ne 50 V, popř. 25 V). 10

11 6.2 Ochrana samočinným odpojením v síti TT Podmínky pro ochranu samočinným odpojením se stanoví podle druhu sítě. Pro sítě TT platí: Uzemněné neživé části se připojí prostřednictvím ochranného vodiče přímo se zemničem. Princip samočinného odpojení je patrný z obrázku: Na něm je vidět, že při poruše, tj. průrazu napětí ze živé na neživou část, dojde vlastně k zemnímu spojení. Protože je uzel zdroje uzemněn, prochází poruchový proud ze zdroje fázovým vodičem až do místa poruchy, odtud ochranným vodičem a uzemněním chráněného zařízení do země a zemí přes uzemnění uzlu zdroje ke zdroji. (Vzniká tedy obdobná smyčka poruchového proudu jako v síti TN při poruše. Namísto ochranným, resp. PEN vodičem prochází poruchový proud zpět ke zdroji zemí.) Aby bylo zajištěno odpojení zařízení s poruchou, musí být ve vedení před tímto zařízením zařazen ochranný prvek. Ten na uvedený zemní poruchový proud zareaguje v případě, kdy by průchodem proudu mohlo dojít na zemniči, a tím i na chráněném zařízení ke vzniku nebezpečného dotykového napětí. Z tohoto principu vyplývá i podmínka pro samočinné odpojení v síti TT. Ochranný prvek musí vypnout, jakmile proud na odporu R A uzemnění neživé části chráněného zařízení vyvolá napětí, které dosáhne nebo přesáhne bezpečnou hodnotu. Odtud vyplývá podmínka uvedená v ČSN : R A I a < 50 V, kde 50 V mezní hodnota dovoleného dotykového napětí pro prostory normální i nebezpečné (pro prostory zvlášť nebezpečné je 25 V), I a proud zajišťující samočinné působení ochranného prvku v A, R A součet odporů zemniče a ochranného vodiče neživé části v W. Jako prvky zajišťující samočinné odpojení se používají: především proudové chrániče (I a je rovno jmenovitému vybavovacímu reziduálnímu proudu I Dn ), výjimečně běžné prvky zajišťující ochranu před nadproudy, tj. pojistky a jističe (uplatňuje se pouze pro velmi malé jmenovité proudy, přežívají ve starých instalacích do 6 A). Doba, během níž je nutno zajistit samočinné odpojení v sítích TN 230/400 V: pro zásuvkové obvody (popř. jiné obvody) napájející zařízení držená v ruce - 0,4 s, 11

12 pro obvody napájející upevněná zařízení - 5 s (u těchto zařízení je nutno ověřit, že při poruše nestoupne napětí na zařízeních držených v ruce na více ne 50 V, popř. 25 V). Obdobné podmínce musí vyhovět i uzemnění uzlu zdroje R t : R t I a max < 50 V kde I a max je proud zajišťující samočinné působení ochranného prvku u největšího chráněného spotřebiče, podružného rozváděče apod. 7. Průřezy ochranných vodičů Vztah mezi průřezem ochranných (PE) a fázových vodičů: Průřez fázových vodičů instalace S [mm 2 ] S < < S < < S Nejmenší průřez odpovídajícího ochranného vodiče SPE [mm 2 ] S 16 S/2 Tabulka platí pod podmínkou, že ochranný vodič je ze stejného materiálu jako fázové vodiče. Pokud tomu tak není, musí být vodivost ochranného vodiče přepočítána na materiál fázového vodiče a musí odpovídat této tabulce. (V této souvislosti je třeba upozornit, že podle ČSN jsou u nových zařízení a instalací nejmenší dovolené průřezy hliníkových vodičů 16 mm 2, u měděných zůstávají 1,5 mm 2.) Pro vodič PEN (tj. vodič se sdruženou funkcí ochranného PE a středního vodiče N, což je klasický nulovací vodič ve smyslu dříve platných předpisů) podle ČSN v nových pevných instalacích platí, že jeho nejmenší průřez může být 10 mm 2 Cu nebo 16 mm 2 Al. U menších průřezů je nutné vést samostatný střední N a ochranný PE vodič (tzv. tří- a pětivodičový rozvod). Vodiče pro pospojování - viz pospojování. 8. Pospojování Hlavní pospojování spojuje - ochranný vodič, - uzemňovací přívod nebo hlavní ochrannou svorku, - rozvod kovových potrubí v budově, - kovové konstrukční části, ústřední topení a klimatizace, pokud jsou instalovány. 12

13 Vztah mezi průřezem ochranných (PE) vodičů a vodičů hlavního pospojování: Největší průřez ochranného vodiče instalace S PE [mm 2 ] S < < S < 50 S/2 50 < S 25 Nejmenší průřez vodiče hlavního pospojování [mm 2 ] Doplňující pospojování - spojuje vodivé části, které mohou být při dotyku překlenuty v případech, kdy nemohou být splněny podmínky samočinného odpojení. Pospojování musí být spojeno s ochrannými vodiči zařízení včetně zásuvek. Vodiče doplňujícího pospojování nesmějí mít průřez menší, než je průřez ochranného vodiče připojeného na neživé části propojené tímto pospojováním. Kromě toho ČSN stanoví průřez vodiče pospojování ve vztahu k vodiči fázovému nebo krajnímu, jak je uvedeno v následující tabulce: Fázový nebo krajní vodič - materiál průřez [mm 2 ] Průřez vodiče ochranného pospojování [mm 2 ] měď hliník pozinkovaná ocel hliník do 6 mm 2, měď do 4 mm ,5 ( 4 mm) hliník 10 až 35 mm 2, měď 6 až 15 mm až 25 hliník 50 mm 2, měď 35 mm ( 8 mm) tloušťka 2,5 mm 100 tloušťka 3 mm 13

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový

Vyhláška 50 1. díl. Třídy elektrických spotřebičů. Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou. přívod 3(5) žilový Vyhláška 50 1. díl Třídy elektrických spotřebičů Třída 0 bez ochrany (u nás zakázáno) Třída 1 má ochrannou svorku označenou symbolem přívod 3(5) žilový 2 Třídy elektrických spotřebičů Třída II s dvojitou

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2 INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM

Více

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V 9. Jak musí být provedeno zapojení živých částí v síti IT? a/ živé části musí být spolehlivě spojeny se zemí b/ živé části mohou být spojeny se zemí c/ živé části musí být izolovány od země nebo spojeny

Více

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN )

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN ) Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN 33 2000-4- 41) Ing. Michal Kříž, IN-EL s.r.o. Praha U veškerých technických zařízení si přejeme, aby byla bezpečná.

Více

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL Bezpečnostní tabulky Příklady bezpečnostních tabulek Grafické značky na elektrických předmětech Grafické značky na elektrických předmětech

Více

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Více

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL Technická zařízení za požáru 2. Přednáška ČVUT FEL Druhy sítí podle způsobu uzemnění jsou označeny písmenovým kódem, kde prvé písmeno vyjadřuje vztah sítě a uzemnění: T I bezprostřední spojení jednoho

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, 530 02 Pardubice 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky elektrických

Více

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH 1. Prostory s vanou nebo sprchou 2. Umývací prostor 3. Ochrana před úrazem

Více

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Jištění a ochrana elektrických rozvodů nízkého napětí před požárem Ochrana před nežádoucími účinky elektrického proudu na živý organismus

Více

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah Obsah IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, 190 17 Praha 9 - Vinoř 1. ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 17 1.1 Základní vztahy v elektrotechnice 17 1.1.1 Elektrické napětí, proud, odpor a výkon 17 1.1.1.1 Jednotky

Více

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Úvod... 1 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4 Hlavní zásady - elektrické instalace nízkého napětí... 23 Základní ochranná opatření k zajištění bezpečnosti před úrazem

Více

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN 1) Z hlediska velikosti nebezpečí úrazu el. proudem, které může vzniknout při provozu el. zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu

Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích

Více

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ Základní pojmy Obsluha elektrického

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb.

POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb. Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikaci) pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení, nebo na nich pracují, práci na nich

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Systém bezpečnostních předmětů na ČVUT FEL v Praze Bezpečnostní předmět Symbol Termín Program Studium Základní školení BOZP BPZS Na začátku

Více

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem

Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem BOZP Zařízení Typy el. zařízení, obsluha, práce, ochrana před úrazem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Zařízení (1/22) VYHLÁŠKY č. 50/1978

Více

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE PRO BAKALÁŘE PŘEDNÁŠKA ZS 2018 2019 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Harmonogram školení BEZZ a BEZB pro začátek zimního semestru 2018/19 Týden Přednáška Cvičení 1. (1.10.

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Základní pojmy. 2. Prostředky ochrany při

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN VÝMĚNA UPS KÚ1 a KÚ2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Všeobecná část... 2 1.1. Základní údaje... 2 1.2. Rozsah... 2 1.3. Použité podklady... 2 1.4. Předpisy a normy...

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

Kontroloval Soubor tz.doc Měřítko Datum Červen 2012 Obsah Technická zpráva Arch. číslo List/listů (E)-10 1/5

Kontroloval Soubor tz.doc Měřítko Datum Červen 2012 Obsah Technická zpráva Arch. číslo List/listů (E)-10 1/5 Změna Popis Datum Jméno Stavba Zapojení mobilních elektrocentrál pro KKC Objekt Investor POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 30. dubna 24 728 99 Ostrava IČ. 75151502.

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů

Více

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce Proudový chránič (autor: Ing. Tomáš Kostka, základní informace pro studenty) Definice, značka Dne 4. 8. 1928 byl přihlášen německo-říšský patent na přístroj s názvem Fehlerstrom Schutzschalter, zkráceně

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_KLASIFIKACE OCHRAN_E2-3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_705 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Doporučený termín příští revize - nejpozději

Více

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí

Více

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí Ochrana samočinným odpojením od zdroje Charakteristika ochrany je ochranou před úrazem el. proudem v sítích TN. Má velkou tradici (dříve

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ 1. Úvod 2. Základní požadavky dle ČSN 33 2000-1

Více

Bezpečnost elektrických zařízení, Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Bezpečnost elektrických zařízení, Ochrana před úrazem elektrickým proudem TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Ústav mechatroniky a technické informatiky Bezpečnost elektrických zařízení, Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Více

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář.

Semerád Petr RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A JEDNODUCHÉ ELEKTRICKÉ OBVODY Určeno pro studenty 1.ročníků (tj let) oboru Elektrikář. Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_13_OV_E1 NORMY A PŘEDPISY sítě nn Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ D.3 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍSTO STAVBY : ČESKÁ TŘEBOVÁ DATUM : 5/2015 INVESTOR : EKO BI s.r.o. KRYTÝ BAZÉN U TEPLÁRNY 617 560 02

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava POHYBYBLIVÉ PŘÍVODY, ŠŇŮROVÁ VEDENÍ, PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ Předmět: Prevence elektrických zařízení Určeno pro studenty

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 č.j. S 40218 SŽDC-O14-2015 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Prosvětlené informační tabule Číslo TS 1/2015

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Datum revize: 24.6.2013-1.7.2013 Revizní technik: Martin Šťastný Keblov 65 ev.č.osvědčení 2094/2/11/R-EZ-E2/A ev.č.

Více

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 - Seminární práce Proudový chránič Vytvořil: Lukáš Zafer E.2 2010 Lukáš Zafer - 1 - Obsah: 1... Seminární práce 2... Obsah 3... Proudový chránič.. Konstrukce proudového chrániče 4... Princip funkce 5...

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Projekční kancelář elektrotechnických zařízení Mánesova 1510 739 11 Frýdlant n.o mobil +420 607 510 336 E-mail brezina1@volny.cz Projektová dokumentace Stavba : Sjednocení řídících systémů ČEZ Aréna Ostrava

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

D Elektroinstalace

D Elektroinstalace Obsah 1. ZADÁNÍ... 2 1.1. ROZSAH PROJEKTU... 2 1.2. PROJEKTOVÉ PODKLADY... 2 2. SILNOPROUD... 2 2.1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 2.2. ENERGETICKÁ BILANCE... 2 2.3. NAPÁJENÍ... 2 2.4. HLAVNÍ POSPOJENÍ...

Více

Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.)

Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních (č. 73/2010 Sb.) Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních

Více

Středoškolská technika 2015

Středoškolská technika 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského

Více

MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ MĚŘENÍ PŘI OP a OS ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ Ing. Josef Škvařil METRA BLANSKO, a.s. Poříčí 24 678 46 Blansko ČR 1 ODBORNÉ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ U elektrických

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 4. Měření dotykových a unikajících proudů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. Měření dotykových a unikajících proudů. Ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření dotykových a unikajících proudů. Úkol

Více

Zkušební testy. podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Zkušební testy. podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice Zkušební testy podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice PŠIS Nymburk 2010 1 Úvod Hlavním cílem při zpracování těchto zkušebních otázek bylo sestavení dostatečného počtu testových

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 11. BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Vnější vlivy Druhy prostorů Krytí elektrických zařízení Účinky elektrického proudu

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 15. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ Obsah: 1. Úvod 2. podle přípustného oteplení 3. s ohledem na hospodárnost

Více

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Prostory s vanou

Více

7. Spínací a jistící přístroje

7. Spínací a jistící přístroje Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 7. Učební text Ing. Jan Otýpka, Ing. Pavel Svoboda Poslední úprava 2014 Jištění a jisticí přístroje: Elektrické stroje, vedení,

Více

Test z vyhlášky 50/78sb verze 2017 (v1.1)

Test z vyhlášky 50/78sb verze 2017 (v1.1) Test z vyhlášky 50/78sb verze 2017 (v1.1) Poznámky: - U každé otázky může být správně pouze jedna, nebo několik, nebo i žádná odpověď. - Pod seznamem odpovědí je (v závorce) stručné vysvětlení proč jsou

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6 (9/2007)

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6 (9/2007) Vzor zprávy o výchozí revizi elektrické instalace Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Revize provedena v souladu s ČSN 331500 ( Z3/2004 ) a ČSN 332000-6

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 1

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 1 BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 1 1. PŘEDNÁŠKA ZS 2016 2017 http://bezpecnost.feld.cvut.cz Harmonogram předmětu BP1 pro začátek zimního semestru 2016/17 (EEM, EK, KYR, OES) Týden Přednášky Cvičení 1. (3.10.

Více

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Obsah ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 17 1.1 Pojistka 17 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 19 1.2 Jistič 19 1.2.1 Výhody jističů 20 1.2.2 Nevýhoda jističů

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002 6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova předn p ednáš ášky Funkce přístrojů a jejich stavba Elektrický oblouk a jeho zhášení Spínací přístroje

Více

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB ) Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Srpen 2013, Ostrava-Poruba Elektrická zařízení

Více

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA : 1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu

Více

Základní změny v ČSN ed. 2

Základní změny v ČSN ed. 2 Základní změny v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Bezpečnost elektrických zařízení, Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Jiří Sluka, inspektor elektrických zařízení, Institut technické inspekce Praha, pobočka

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

EZ je takové zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo magnetických jevů

EZ je takové zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo magnetických jevů Bezpečný provoz elektrických zařízení Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební

Více

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu:

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu: Petr Slezák - projekty elektro, Bratranců Veverkových 2717, Pardubice Akce: SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANCE MHD, PARDUBICE, ul. KOSMONAUTŮ Vedoucí projektant: Ing. Š. Stačinová ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato

Více

Zkušební testy. podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Zkušební testy. podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice Zkušební testy podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice PŠIS 2017 1 Úvod Hlavním cílem při zpracování těchto zkušebních otázek bylo sestavení dostatečného počtu testových

Více

: Rekonstrukce školní kuchyně SOUz Chvaletice

: Rekonstrukce školní kuchyně SOUz Chvaletice OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 1.1. VÝCHOZÍ PODKLADY 3 1.2. ÚČEL A ROZSAH PROJEKTU 3 1.3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 3 1.3.1. Zajištění energie 3 1.3.2. Celkové bilanční údaje 3 1.3.3. Napěťová soustava 3 1.3.4.

Více

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do 1 000 V AC Česká energetická společnost (ČENES), Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz, webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes Ochrana při poruše (ochrana

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE listů 6 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stupeň projektu: Projektová dokumentace pro ZMĚNU UŽÍVÁNÍ STAVBY Název akce: Centrum denních služeb v ZŠ Hrdlovská, Osek D1:SO 101 Denní centrum D1:SO 101.8 Silnoproudá elektrotechnika

Více

Bezpečnostní předpisy II V1b. Miroslav Paul

Bezpečnostní předpisy II V1b. Miroslav Paul Bezpečnostní předpisy II V1b Miroslav Paul 2003 KAPITOLA IV. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Ochrana před úrazem elektrickým proudem Řeší ČSN 33 2000-4-41 Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým

Více

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta

Více

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití Jističe Jističe slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČS E 60 898. Jsou určeny především pro použití v souladu s normou: ČS E 60 898; počet pólů: 1 a 3; jmenovitý proud In:

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Ochrana

Více

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )

Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB ) Rozváděčenn Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Říjen 2013, Ostrava-Poruba Elektrická zařízení a rozvody v budovách UPOZORNĚNÍ

Více

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.3 na ulici Rudná

Více

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (DLE ČSN EN 60204-1) ELEKTRICKÉ POHONY Obsah 1. Všeobecně o normě ČSN EN 60204-1 2. Připojení

Více

Bezpečný provoz elektrických zařízení Určeno pro studenty komb. formy FMMI, předmětu / 04 Elektrotechnika

Bezpečný provoz elektrických zařízení Určeno pro studenty komb. formy FMMI, předmětu / 04 Elektrotechnika Bezpečný provoz elektrických zařízení Určeno pro studenty komb. formy FMMI, předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek, listopad 2006 Elektrické zařízení EZ je takové zařízení, které ke

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A PRACOVNÍ VÝCHOVY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (TEXTOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UOP) ING. LADISLAV RUDOLF, PH.D. OSTRAVA 2004

Více

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Jan Dudek leden 2007 Elektrická vedení Slouží k přenosu elektrické energie a signálů

Více

Určeno pro studenty předmětu /01 BTS Bezpečnostní technika strojů

Určeno pro studenty předmětu /01 BTS Bezpečnostní technika strojů Rozváděče nn ČSN EN 60 439-1 ed. 2 Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Leden 2010, Ostrava-Poruba UPOZORNĚNÍ Uvedené textové soubory

Více

Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud

Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud Elektrické ochrany Elektrická ochrana zařízení kontrolující chod části energetického systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajistit normální provoz Chráněný objekt fyzikální zařízení pro přenos el. energie,

Více

Elektro profit 2008. 1) ČSN 33 2000-7-701 ed. 2: Prostory s vanou nebo sprchou: Zóny: Ochranné pospojování: Doplňková ochrana proudovým chráničem:

Elektro profit 2008. 1) ČSN 33 2000-7-701 ed. 2: Prostory s vanou nebo sprchou: Zóny: Ochranné pospojování: Doplňková ochrana proudovým chráničem: CNI @ Školící a vzdělávací pomůcka. Nesmí být prodávana, rozmnožována ani dále šířenam a to pod pokutou až 1 000 000,- Kč. bez Elektro profit 2008 Číslo 1 Ročník: 8 Cena: zdarma březen 2008 1) ČSN 33 2000-7-701

Více