VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 14/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 14/"

Transkript

1 VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 14/ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Program byl zveřejněn v souladu s ustanovením 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 1. Zahájení Bez usnesení 2. Schválení programu, volba členů návrhové komise, ověřovatelů a určení zapisovatelky Usnesení 2a): Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání č.14/ : Program: 1) Zahájení 2) Schválení programu, volba členů návrhové komise, ověřovatelů a určení zapisovatelky 3) Zpráva o činnosti rady obce 4) Změna usnesení Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, přijatého pod bodem č jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, konaného dne , zápis č. 13/ ) Schválení Smlouvy o převodu pozemků, inženýrských sítí a komunikace a o zřízení a zániku souvisejících věcných práv mezi obcí Bílovice nad Svitavou a převodci, z ní vyplývajících dispozic s nemovitými věcmi, zejména nabytí pozemků a zřízení a rušení souvisejících věcných práv obce Bílovice nad Svitavou 6) Převzetí společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o. a s tím související právní kroky 7) Schválení poskytnutí úvěru a uzavření úvěrové dokumentace 8) Rozpočtové opatření 3/2017 9) Různé 10) Diskuze 11) Závěr Hlasování aklamací:

2 2b) Volba členů návrhové komise Usnesení 2b Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí členy návrhové komise Martina Šenka, Ing. Ivanu Sláčikovou. 2c) Určení ověřovatelů a zapisovatele Usnesení 2c Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou určuje ověřovateli zápisu RNDr. Taťánu Součkovou, Mgr. Bohdana Kousalíka, a zapisovatelkou, paní Mgr. Idu Kárnou. Pro 12 Proti 0 Zdržel se hlasování 1 Bod č. 3 Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období Bez usnesení Bod 4. Změna usnesení Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, přijatého pod bodem č jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, konaného dne , zápis č. 13/ Usnesení č.4.1 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou z r u š u j e usnesení Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, přijaté pod bodem č jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, konaného dne , zápis č. 13/

3 Usnesení č.4.2 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou s c h v a l u j e Zřízení dále uvedených služebností k tíži Souvisejícího Vedlejšího pozemku p.č. 1181/286 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, vzniklého na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemků, změnu hranic pozemků a vyznačení věcného břemene vyhotoveném Josefem Kolínkem pod č /2017, ve prospěch pozemku p.č. St v katastrálním území Bílovice nad Svitavou ve vlastnictví obce Bílovice nad Svitavou. Služebnosti budou zřizovány Prohlášením a přejdou na nabyvatele Jednotek jako zátěže spolu s Jednotkou. a) Služebnost inženýrských sítí: Služebnost kanalizace, která zakládá vlastníku panujícího pozemku právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést kanalizační vedení, provozovat je a udržovat. Vlastník služebného pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě, a je-li to s ním předem projednáno, umožní oprávněné osobě vstup na služebný pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě. Služebnost zahrnuje právo zřídit, mít a udržovat na služebném pozemku také potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti. Územní rozsah služebnosti je vymezen v Geometrickém plánu pro rozdělení pozemků, změnu hranic pozemků a význačení věcného břemene vyhotoveném Josefem Kolínkem pod č /2017. Služebnost bude zřízena bezúplatně, časově neomezeně. Oprávněným ze služebnosti bude vlastník panujícího pozemku, tedy pozemku p.č. St v katastrálním území Bílovice nad Svitavou. b) Služebnost zdržení se výstavby a výsadby Služebnost, jejímž obsahem bude závazek vlastníků Souvisejícího Vedlejšího pozemku (tj. vlastníků Jednotek) zdržet se na Souvisejícím Vedlejším pozemku, bez předchozího písemného souhlasu vlastníka panujícího pozemku, jakékoli výstavby, včetně výstavby plotů, jakož i výsadby trvalých porostů. V případě, že dojde k výstavbě nebo osazení či byť jen náletu trvalých porostů, má vlastník panujícího pozemku právo odstranit takové trvalé porosty či stavby, a to po předchozím marném upozornění Společenství vlastníků Šebelova 679, Bílovice nad Svitavou a na náklady uvedeného společenství. Služebnost bude sjednána v rozsahu celého Souvisejícího Vedlejšího pozemku. Služebnost bude zřízena bezúplatně, časově neomezeně. Oprávněným ze služebnosti bude vlastník panujícího pozemku, tedy pozemku p.č. St v katastrálním území Bílovice nad Svitavou. u k l á d á starostovi a místostarostovi zřídit obě služebnosti v souladu s touto změnou a pověřuje starostu a místostarostu ke všem nezbytným krokům souvisejícím se zřízením těchto služebností a jejich zápisem do katastru nemovitostí.

4 Bod č. 5 Schválení Smlouvy o převodu pozemků, inženýrských sítí a komunikace a o zřízení a zániku souvisejících věcných práv mezi obcí Bílovice nad Svitavou a převodci, z ní vyplývajících dispozic s nemovitými věcmi, zejména nabytí pozemků a zřízení a rušení souvisejících věcných práv obce Bílovice nad Svitavou Usnesení k bodu č. 5.1 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou z r u š u j e usnesení Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, přijaté pod bodem č. 11 jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, konaného dne , zápis č. 11/ Usnesení k bodu č. 5.2 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou s c h v a l u j e převod pozemku p.č. 480/181 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou ve společném jmění manželů Ing. R. K. a Ing. M. K., Bílovice nad Svitavou, do výlučného vlastnictví obce Bílovice nad Svitavou, a to za kupní cenu =1,- Kč splatnou do 30 dnů od provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch obce. Uvedený pozemek vzniká na základě geometrického plánu č /2014 zpracovaného a ověřeného dne Ing. Radkem Smutným; převod pozemku p.č. 480/107 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou ve společném jmění manželů Ing. R. K. a Ing. M. K. do výlučného vlastnictví obce Bílovice nad Svitavou, a to za kupní cenu =1,- Kč splatnou do 30 dnů od provedení vkladu vlastnického práva ve prospěch obce; převod komunikace pro veřejnou potřebu a inženýrských sítí ve společném jmění manželů Ing. R. K. a Ing. M. K. do výlučného vlastnictví obce Bílovice nad Svitavou. Převod bude bezúplatný. Komunikací se rozumí komunikace vybudovaná dle stavebního povolení vydaného Městským úřadem Šlapanice, odborem výstavby, speciálním stavebním úřadem dne , sp.zn. OV/ /JAD, č.j. OV-ČJ/ /JAD. Inženýrskou sítí se rozumí vodovod pro veřejnou potřebu a splašková a dešťová kanalizace pro veřejnou potřebu, vybudované na základě rozhodnutí vydaného Městským úřadem Šlapanice, odborem životního prostředí, ze dne , sp.zn. OŽP/ /MOU, č.j. OŽP- ČJ /MOU, a dále veřejné osvětlení a kabelová chránička na základě územního rozhodnutí Obecního úřadu Bílovice nad Svitavou, stavebního úřadu, o umístění stavby ze dne sp.zn. S-241/2013/BNS-SU, č.j. 1205/2015/BNS/SÚ. Konkrétně jde o 1. SO 01 Vodovod, vodovodní řad A o celkové délce 221,10 m; materiál PE 100 RC 90x5,4 2. SO 02 Kanalizace splašková, stoka SK I o celkové délce 229,04 m; materiál PP DN 300 (šachty ŠS0-ŠS8) stoka SK II o celkové délce 16,14 m; materiál PP DN 300 (šachty ŠS3-ŠS9) 3. SO 03 Dešťová kanalizace, stoka DK-I o celkové délce 237,80 m; materiál PP DN 300 (šachty ŠD0-ŠD8) včetně odlučovače ENVIA TNC 30 s, akumulační nádrže a vsakovacích vrtů VV 1hl. 16,00 m a VV 2hl. 18,00 m stoka DK II celková délka 12,95 m, materiál PP DN 300 (šachty ŠD3-ŠD9)

5 4. SO 08 prodloužení veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 480/161, 480/162, 1210 vše v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, 5. SO 05 komunikace a parkoviště, prodloužená komunikace v obytné zóně ul. Soběšická včetně parkovacích stání a obratiště a zpomalovacích retardérů a dopravního značení na části pozemků p.č. 480/104, 480/105, 480/107, 480/161, 1210 vše v katastrálním území Bílovice nad Svitavou. zřízení předkupního práva obce Bílovice nad Svitavou jako práva věcného k pozemku p.č. 480/161 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou ve společném jmění manželů Ing. R. K. a Ing. M. K., podle kterého vlastníci zatíženého pozemku musí nabídnout obci pozemek ke koupi za =1,- Kč, pokud by jej chtěli prodat nebo jakkoli jinak zcizit třetí osobě. Zatížený vzniká na základě shora uvedeného geometrického plánu. Předkupní právo se zřizuje na bezúplatně a na dobu neurčitou; zřízení služebnosti stezky a cesty jako veřejného statku ve prospěch obce a k tíži celého pozemku p.č. 480/161 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou ve společném jmění manželů Ing. R. K. a Ing. M. K.. Zatížený pozemek vzniká na základě shora uvedeného geometrického plánu. Služebnost se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou; zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch obce a k tíži celého pozemku p.č. 480/161 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou ve společném jmění manželů Ing. R. K. a Ing. M. K.. Zatížený pozemek vzniká na základě shora uvedeného geometrického plánu. Služebnost se zřizuje bezúplatně a na dobu neurčitou; zákaz zcizení a zatížení jako práva věcného ve prospěch obce a k tíži celého pozemku p.č. 480/161 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou ve společném jmění manželů Ing. R. K. a Ing. M. K.. Zatížený pozemek vzniká na základě shora uvedeného geometrického plánu. Zákaz zcizení a zatížení se zřizuje bezúplatně a na dobu 20 let; vzdání se následujících věcných práv k věci cizí zřízených v minulosti ve prospěch obce Bílovice nad Svitavou k tíži pozemku p.č. 480/154 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou: předkupního práva, zákazu zcizení a zatížení, služebnosti stezky, služebnosti inženýrských sítí, úpravy a zpevnění povrchu zatížených pozemků; uzavření trojstranné dohody, která založí právo obce Bílovice nad Svitavou uplatňovat nároky manželů Ing. R. K. a Ing. M. K. z odpovědnosti za vady inženýrských sítí a komunikace přímo vůči jejich zhotoviteli, společnosti PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.; to vše za podmínek přiložené Smlouvu o převodu pozemků, inženýrských sítí a komunikace a o zřízení a zániku souvisejících věcných práv mezi obcí Bílovice nad Svitavou a manželi Ing. R. K. a Ing. M. K.. s c h v a l u j e zrušení následujících věcných práv k věci cizí zřízených ve prospěch obce Bílovice nad Svitavou v minulosti k tíži pozemku p.č. 480/107 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, který se na základě shora uvedeného stává vlastnictvím obce Bílovice nad Svitavou, čímž dochází na straně obce ke splynutí oprávněné osoby z uvedených věcných práv a vlastníka: předkupního práva, zákazu zcizení a zatížení, služebnosti stezky, služebnosti inženýrských sítí, úpravy a zpevnění povrchu zatížených pozemků. u k l á d á starostovi uzavřít uvedenou Smlouvu o převodu pozemků, inženýrských sítí a komunikace a o zřízení a zániku souvisejících věcných práv, ovšem až poté, co bude ze strany manželů Ing. R. K. a Ing. M. K. dokončena a zkolaudována protihluková

6 zeď na hranici pozemků p.č. 480/180 (záliv veřejné hromadné dopravy) a pozemků p.č. 480/181, 480/172 a 480/173 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou. Zastupitelstvo ukládá starostovi uzavřít výše uvedenou trojstrannou dohodu mezi obcí, manželi Ing. R. K. a Ing. M. K. a společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. Zastupitelstvo ukládá starostovi, aby po zápisu obce Bílovice nad Svitavou jako výlučného vlastníka pozemku p.č. 480/107 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou zajistil výmaz věcných práv obce k věci cizí zapsaných na uvedeném pozemku, konkrétně předkupního práva, zákazu zcizení a zatížení, služebnosti stezky, služebnosti inženýrských sítí, úpravy a zpevnění povrchu zatížených pozemků. Zastupitelstvo pověřuje starostu ke všem nezbytným krokům souvisejícím se zápisem a výmazem příslušných práv v katastru nemovitostí. Smlouva je přílohou zápisu č.4. Bod č. 6 Převzetí společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o. a s tím související právní kroky Usnesení k bodu č. 6.1 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e znalecká ocenění stanovující obvyklou cenu nemovitosti, technologie, ekonomické, daňové a právní prověrky, konkrétně: 1. Znalecký posudek č /17 týkající se stanovení obvyklé ceny technologie MVE Bílovice nad Svitavou, včetně technologických součástí jezu, ze dne , zpracovatel Ing. Jiří Trávníček, soudní znalec; příloha č Znalecký posudek č /2017 o stanovení obvyklé ceny nemovitosti Mlýn Koudelka - Bílovice nad Svitavou, zpracovaný Ing. Bc. Martinou Doleželovou, ze dne , příloha č. 6 ekonomické, daňové a právní prověrky (tzv. DUE DILIGENCE), konkrétně: 1. Protokol o prověření hospodaření společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o., IČ: , ze dne , zpracovaný společností TOP AUDITING, s.r.o.; příloha č Závěrečnou zprávu o právní prověrce společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o. ze dne , zpracovanou společností SCHREIBER & PARTNER, advokátní kancelář s.r.o., příloha č.8 zprávu místostarosty obce o výsledcích znaleckého zkoumání a porovnání sjednané ceny podílů a pohledávek se zjištěnou cenou podstatných aktiv a účetní hodnotou pasiv; /přílohou zápisu č. 9 /

7 Usnesení k bodu č. 6.2 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o postupu při převzetí společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o. uzavřené dne mezi Ing. J. L. a P. K. jako budoucími převodci a obcí Bílovice nad Svitavou jako budoucím nabyvatelem, schválené ZO č. 13/ , dne , usnesením č. 11. Dodatek č. 1 je přílohou zápisu č.10 Usnesení k bodu č. 6.3 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e nabytí 100% podílu ve společnosti Brněnská mlynárenská, s.r.o. a všech pohledávek dosavadních společníků uvedené společnosti za celkovou cenu podílů a pohledávek v částce ,- Kč, a to za podmínek sjednaných ve výše uvedené Smlouvě o postupu při převzetí společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o. ve znění Dodatku č. 1 schváleného Zastupitelstvem obce, přičemž Zastupitelstvo obce nevyužívá práva na odstoupení, které je pro určité případy zakotveno v uvedené Smlouvě o postupu při převzetí společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o.. Usnesení k bodu č. 6.4 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e advokátní úschovu celkové ceny podílů a pohledávek, a to za podmínek uvedených v přiložené Svěřenecké smlouvě uzavírané mezi JUDr. Pavlou Plašilovou, advokátem se sídlem v Brně, Jakubská 1, jako správcem, Ing. J. L. a P. K. jako oprávněnými a obcí Bílovice nad Svitavou jako složitelem. Svěřenecká smlouva je přílohou č. 11. Usnesení k bodu č. 6.5 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e : změnu názvu společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o. na Mlýnský ostrov s.r.o.; rozšíření počtu jednatelů společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o. na dva jednatele, kteří budou jménem společnosti jednat vždy společně; rozšíření předmětu podnikání společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o. o výrobu elektřiny; podřízení společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o. zákonu o obchodních korporacích.

8 Usnesení k bodu č. 6.6 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e jako nové jednatele společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o. pana M. B., Bílovice nad Svitavou, a pana M. V Bílovice nad Svitavou, čímž do budoucna není dotčena působnost Rady obce podle 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích. Usnesení k bodu č. 6.7 Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e nové úplné znění Zakladatelského dokumentu obchodní společnosti a u k l á d á starostovi uzavřít shora uvedený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o postupu při převzetí společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o., shora uvedenou Svěřeneckou smlouvu, jakož i veškerou dokumentaci předvídanou Smlouvou o postupu při převzetí společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o., zejména pak Kupní smlouvu o převodu podílů ve společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o.; Smlouvu o postoupení pohledávky; Dohodu o vyplňovacím právu směnečném ke směnce č Zastupitelstvo ukládá starostovi a pověřuje ho, aby učinil veškeré nezbytné kroky pro realizaci práv a povinností ze shora uvedené smluvní dokumentace, zejména aby podepsal smluvní dokumentaci, dával pokyny k čerpání zadržené části ceny podílů a pohledávek, v případě potřeby v souladu s Dohodou o vyplňovacím právu směnečném ke směnce č. 001 vyplnil blankosměnku č. 001 a učinil z ní tak platnou směnku vlastní. Zakladatelský dokument je přílohou č. 12. Bod č. 7 Schválení poskytnutí úvěru a uzavření úvěrové dokumentace Usnesení 7.1 : Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny a.s. ve výši ,- Kč na úhradu kupní ceny v souladu se Smlouvou o postupu při převzetí společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o., s pevnou úrokovou sazbou 1,09% ročně, bez zajištění, s obdobím čerpání do a splácením formou pravidelných měsíčních splátek od do a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o úvěru.

9 Usnesení 7.2: Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o úvěru č /LCD, přijetí úvěru ve výši ,- Kč na úhradu kupní ceny v souladu se Smlouvou o postupu při převzetí společnosti Brněnská mlynárenská s.r.o. ve znění Dodatku č. 1 s pevnou úrokovou sazbou 1,09 % ročně, bez zajištění, s obdobím čerpání do a splácením formou pravidelných měsíčních splátek od do u k l á d á starostovi obce a pověřuje ho, aby podepsal shora uvedenou smlouvu o úvěru a učinil veškeré další nezbytné kroky pro řádné čerpání úvěru. Smlouva je přílohou č. 13. Bod č.8 rozpočtové opatření 3/2017 Usnesení k bodu č. 8: Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017, včetně změny v účtování tj. rozdělení finančních prostředků par na par. 2292, dle přílohy č. 14. Bod č. 9 Různé Starosta obce informoval přítomné o dění v obci. Sdělil, že veškeré akce, které se konají, zveřejňuje obec na světelné vývěsce u obecního úřadu. Opět započaly farmářské trhy. Nyní se domlouvá s městem Brnem předání vánočního stromu se uskuteční naše tradiční vánoční trhy včetně vánočního punče a rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Bílovicích. Pohádkový les se uskuteční od 9h. Všechny informace jsou dostupné na facebooku obce a www stránkách. Bez usnesení Bod č. 10 Diskuze Bez usnesení

10 Bod č. 11 Závěr Závěrem starosta konstatoval, že ZO bere na vědomí projednání návrhů, připomínek a podnětů občanů ve smyslu ustanovení 16 odst. 2, písmeno g) zákona o obcích. Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat Poděkoval všem za účast. Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:25 hodin. Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatelka: Mgr. Ida Kárná, MPA

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 18/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 18/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 17.09.2018, zápis č. 18/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 10/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 10/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 15.9.2016, zápis č. 10/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 5/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 5/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 17.06.2019, zápis č. 5/2018-2022 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 6/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 6/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 16.09.2019, zápis č. 6/2018-2022 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 15/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 15/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 18.12.2017, zápis č. 15/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 12/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 12/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 20.3.2017, zápis č. 12/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 2/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 2/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 17.12.2018, zápis č. 2/2018-2022 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 17/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 17/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 18.06.2018, zápis č. 17/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-085-020-16 ze dne 22.8.2016 Smlouva o zániku věcného břemene a zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 222/2, 229/1, 229/2 a 4079/1,

Více

ZÁPIS 5. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje

ZÁPIS 5. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 5. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje 5. 4. 2018 Tento zápis obsahuje usnesení R/1018-1020/18 Přítomni: MARTIN NETOLICKÝ, ROMAN LÍNEK, MICHAL KORTYŠ, BOHUMIL BERNÁŠEK, VÁCLAV

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 19.06.2017, zápis č. 13/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 3/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 3/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 08.02.2019, zápis č. 3/2018-2022 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 14. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.12.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 694. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti Vak - Vodovody

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-159-021-14 ze dne 27.5.2014 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městskou částí Praha 12 a společností Linkin Invest

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 7.9.2016 Žádost o odprodej infrastruktury Usnesení č. 167 Rada města I. b e r e n a v ě d o m í žádost pana Michala Skuhrovce, bytem Jedličkova 1687/11, Lysá

Více

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 14.12.2018 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-078-011-16 ze dne 13.6.2016 Revokace usnesení Rady MČ Praha 12 č. R-070-012-16 ze dne 2.5.2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 21. 08. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

N Á V R H U S N E S E N Í

N Á V R H U S N E S E N Í Město Uherské Hradiště N Á V R H U S N E S E N Í 8. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 7.12.2015 Záměry města podle 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů I.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 15.02.2017 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 28.02.2017 Věc: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy REAL AP Blansko, s.r.o.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-154-033-14 ze dne 29.4.2014 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 4008 v k. ú. Modřany - umístění přípojky dešťové kanalizace Rada

Více

2. manželé Jan Melichar, r.č. a ing. Dagmar Melicharová r.č... oba bytem Hlavice č.p. 80, PSČ

2. manželé Jan Melichar, r.č. a ing. Dagmar Melicharová r.č... oba bytem Hlavice č.p. 80, PSČ Směnná smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle 2184 a násl. a 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými smluvními stranami: 1.

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor)

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor) Materiál číslo: 8 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 16. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 20.4.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 766. Zastupitelstvo města bere

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr.

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Výpis z usnesení ze 4. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne od 17:30 hodin v kulturním domě Roškopov

Výpis z usnesení ze 4. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne od 17:30 hodin v kulturním domě Roškopov Obec Stará Paka se sídlem Obecního úřadu Revoluční 180, 507 91 Stará Paka, IČO: 00272132 tel. 493 798 282, e-mail: ou@starapaka.cz, ID datové schránky: ytha6e6 Výpis z usnesení ze 4. řádného veřejného

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-008-15 ze dne 5.10.2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 707 v k. ú. Komořany - přípojky vodovodu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-009-17 ze dne 23.1.2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - vedení komunikační sítě, k tíži pozemků parc. č. 1608/4,

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání bude provedena na příštím veřejném zasedání.

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání bude provedena na příštím veřejném zasedání. Z Á P I S z 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.10.2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Iveta Kašparová,

Více

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 11.12.2017 332/21/ZM/2017 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 6. 9. 2017, 20.

Více

Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne od hodin v sálku obecního úřadu

Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne od hodin v sálku obecního úřadu Výpis usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice, konaného dne 17.12.2018 od 18.00 hodin v sálku obecního úřadu Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-164-022-18 ze dne 9.4.2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - podzemní vedení veřejné komunikační sítě, k tíži pozemků parc. č.

Více

ZÁPIS č. 21 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky

ZÁPIS č. 21 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky ZÁPIS č. 21 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 4. 12. 2017 v 17.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen předsedající )

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 16

VÝPIS USNESENÍ č. 16 VÝPIS USNESENÍ č. 16 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 8.9. 2016 od 19.00 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Výpis USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ze dne 25. dubna 2019

Výpis USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ze dne 25. dubna 2019 Výpis USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ze dne 25. dubna 2019 1. Kontrola usnesení z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lužice, ze dne 26.2.2019 USNESENÍ č. 3/1: ZO

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-034-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 42 v k. ú. Komořany - splašková kanalizace Rada městské

Více

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:..

J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. J. V., nar..., bytem Bankovní spojení:, číslo účtu:.. jako strana budoucí povinná z věcného břemene (dále jen Budoucí povinný ) a Město Semily se sídlem Husova 82, 513 13 Semily IČ: 00276111 DIČ: CZ00276111

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

U S N E S EN Í z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou č. 21/ , konaného dne

U S N E S EN Í z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou č. 21/ , konaného dne U S N E S EN Í z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou č. 21/2010-2014, konaného dne 17.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-064-018-16 ze dne 4.4.2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 15/1, v k. ú. Točná Rada městské

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

Výpis ze zápisu č. 6. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 9. září 2015

Výpis ze zápisu č. 6. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 9. září 2015 Výpis ze zápisu č. 6 ze zasedání Zastupitelstva města Broumov konaného dne 9. září 2015 1 Volba návrhové komise 1/1 ZM volí návrhovou komisi ve složení Mgr., pan Arnold Vodochodský a paní Jitku Nigrinovou

Více

KUPNÍ SMLOUVU SMLO UVU O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁV A SMLO UVU O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOS TI. číslo

KUPNÍ SMLOUVU SMLO UVU O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁV A SMLO UVU O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOS TI. číslo Město Hořice IČ: 00271560 sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 50819 Hořice zastoupené starostou Alešem Svobodou (ve smlouvě dále jen jako prodávající) a..., IČ: sídlo:... zastoupená,... (ve smlouvě dále

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

ZM U S N E S E N Í. z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM U S N E S E N Í. z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Naše čj.: MUSP 17664/2019 Naše sp. zn.: 14759/2019 TAJ/IVNO *MUSPX01ZG6R7* U S N E S E N Í z 4. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 2. 2019 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury

Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury Pravidla výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury Březen 2013 Město Rožnov pod Radhoštěm - 0 - S t r á n k a Obsah OBSAH - 1-1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ - 2-1.1 DEFINICE VYKUPOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH

Více

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne

z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne U s n e s e n í z 15. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne 27.3.2017 Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.3.2017 I. Projednalo a schvaluje: Usnesení č. 15/I/1/III/2017

Více

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená dle ust. 1240, 1746 odst. 2 a 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1.

Více

ze dne Smlouva o zřízení služebnosti cyklostezky k tíži pozemků parc. č. 222/29, 229/11 a 229/12, vše v k. ú. Modřany

ze dne Smlouva o zřízení služebnosti cyklostezky k tíži pozemků parc. č. 222/29, 229/11 a 229/12, vše v k. ú. Modřany MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-085-021-16 ze dne 22.8.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cyklostezky k tíži pozemků parc. č. 222/29, 229/11 a 229/12, vše v k. ú. Modřany Rada městské

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

OÚ Vysoká u Příbramě

OÚ Vysoká u Příbramě Obec Vysoká u Příbramě Zápis č 13/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě Datum: 13 9 2017 Místo: Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: OÚ Vysoká u Příbramě Lucie Šímová Ivo Chleboun, Jaroslav

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 OBEC LÁNOV Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 10.9.2015, od 17.30 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů zastupitelstva Omluven: p. Knapíková

Více

přijatá na 18. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník

přijatá na 18. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník Město Jeseník Usnesení přijatá na 18. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.9.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 858. Zastupitelstvo města bere

Více

Jméno a příjmení/manželé Bytem Rodné číslo

Jméno a příjmení/manželé Bytem Rodné číslo Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená v souladu s ustanovením 1785 a násl., 1257 a násl. a 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanovením

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-010-17 ze dne 23.1.2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - přípojka splaškové a dešťové kanalizace, k tíži pozemku

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Usnesení 27. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 11. dubna 2018 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 27. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 11. dubna 2018 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 27. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 11. dubna 2018 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 27/1: ZM schvaluje předložený program 27. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.6/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 6.září od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:7 Omluveni:2 Hosté:7 Zasedání řídil

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty č. 2017000718 -(114-5/115/17/VB) 1. statutární město Čcskc Budějovice náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 Českc Budějovice IČO: 00244732

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá

Zásady. stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zásady stanovující postup při prodeji nemovitostí z majetku města Planá Zastupitelstvo města Planá schválilo dne 21. 03. 2018 tyto zásady, kterými se stanovuje postup při prodeji nemovitostí ve vlastnictví

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 15.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

4. jednání Zastupitelstva města Horšovský Týn dne Přehled hlasování ze zasedání konaného dne :

4. jednání Zastupitelstva města Horšovský Týn dne Přehled hlasování ze zasedání konaného dne : Přehled hlasování ze zasedání konaného dne : 13.5.2019 HLASOVÁNÍ č. 1 13.5.2019 17:04:03 02. Schválení návrhové komise ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. Pro:

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 4.1.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.1.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta Návrh

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zastupitelstvo města Štramberka

Zastupitelstvo města Štramberka Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 24. 06. 2015 43/4/ZM/2015 Kontrola plnění úkolů I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

Více