VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 17/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 17/"

Transkript

1 VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 17/ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Program byl zveřejněn v souladu s ustanovením 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Bod 1 Zahájení Bez usnesení Bod 2 Schválení programu, volba členů návrhové komise, ověřovatelů a určení zapisovatelky Usnesení 2a): Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání č.17/ : Program: 1) Zahájení 2) Schválení programu, volba členů návrhové komise, ověřovatelů a určení zapisovatelky 3) Zpráva o činnosti rady obce 4) Zpráva finančního výboru 5) Majetkové převody Prodej oddělené části z pozemku p.č. 460/64 o celkové výměře 105m 2, na základě GP č /2018 ze dne , nově nazvané jako p.č. 460/79 o výměře 44m 2, na ulici Vodárenská, k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou 6) Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok ) Závěrečný účet obce za rok ) Inventarizace ) Účetní závěrka obce k ) Rozpočtové opatření č. 4 / ) Prodej bytového domu Šebelova 695 a s tím spojené právní kroky 12) Žádost o dotaci - MAS Moravský kras na akci Komunitní centrum Bílovice nad Svitavou 13) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ SOKOL 14) Audit KTS Ekologie s.r.o. a závěrečný účet ) Kanalizace Havlíčkova schválení finančních prostředků pro DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko 16) Strategický plán rozvoje sportu pro období ) Ručitelské prohlášení k zajištění dluhu z úvěrové smlouvy č Wüstenroth hypoteční banka 18) Smlouva o zápůjčce ZŠ Bílovice nad Svitavou 19) Rozhodnutí o přidělení zakázky a smlouva o dílo na akci - Odborné učebny ZŠ Bílovice nad Svitavou, výzva ITI: 14. INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) 20) Rekonstrukce dětských hřišť 21) žádost SFDI - Bezpečnostní opatření pro chodce v Bílovicích nad Svitavou 22) Různé 23) Diskuze 24) Závěr Stránka 1 z 15

2 2b) volba členů návrhové komise Usnesení 2b Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou volí členy návrhové komise Ing. Luďka Ledvinu a Ing. Dušana Lázníčka. 2c) Určení ověřovatelů a zapisovatele Usnesení 2c Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou určuje ověřovateli zápisu Mgr. Bohdana Kousalíka a Josefa Zavadila a zapisovatelkou, paní Mgr. Idu Kárnou, MPA. Bod 3 Zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období Bez usnesení Bod 4 Zpráva finančního výboru Usnesení k bodu č. 4 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva je přílohou zápisu č. 4. Stránka 2 z 15

3 Bod 5 Majetkové převody Prodej oddělené části z pozemku p.č. 460/64 o celkové výměře 105m 2, na základě GP č /2018 ze dne , nově nazvané jako p.č. 460/79 o výměře 44m 2, na ulici Vodárenská, k.ú. i obec Bílovice nad Svitavou Usnesení k bodu 5: Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje prodej části pozemku, který vznikne oddělením z pozemku p.č. 460/64 orná půda o celkové výměře 105 m 2, dle Geometrického Plánu, č /2018, ze dne , nově nazvaný jako p.č. 460/79 o výměře 44 m 2, na ulici Vodárenská, za cenu obvyklou pozemku p.č. 460/64, k.ú. Bílovice nad Svitavou ve výši 3.500,- Kč/m 2,dle znaleckého posudku č /2017, nacházející se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, zapsáno na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov. Prodávající Obec Bílovice nad Svitavou, zastoupena starostou obce Bc. Miroslavem Boháčkem, se sídlem Těsnohlídkovo náměstí č.p. 1000, Bílovice nad Svitavou, kupující paní Ing. R. Š., Bílovice nad Svitavou. Kupní cena 3.500,- Kč za 1 m², celková kupní cena ,- Kč. Geometrický plán bude přílohou č.6 zápisu. Bod 6 Zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2017 Usnesení k bodu 6 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření Obce Bílovice nad Svitavou za rok Zpráva je přílohou zápisu č. 7. Bod 7 Závěrečný účet obce za rok 2017 Usnesení k bodu č. 7: Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje závěrečný účet obce v souladu s ust. 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zprávu auditora za rok 2017 v souladu s 17 odst. 7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Závěrečný účet obce za rok 2017 je přílohou zápisu č. 8. Stránka 3 z 15

4 Bod 8 Inventarizace 2017 Usnesení k bodu č. 8 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou, bere na vědomí výsledky provedené fyzické a dokladové inventury za rok 2017 dle Zprávy o provedení inventarizace a dle příloh č.1 a 2. Bod 9 Účetní závěrka obce k Usnesení k bodu č. 9: Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou v souladu s 84 odst 2) písm b) zákona č. 128/2000 Sb., schvaluje účetní závěrku obce Bílovice nad Svitavou sestavenou k rozvahovému dni Schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Bílovice nad Svitavou. Účetní závěrka je přílohou zápisu č.9. Hlasování jmenovitě /dle zákona o rozpočtových pravidlech/ Pro: MUDr. Vendula B A R T Á K O V Á, Ph.D. Bc. Miroslav B O H Á Č E K Mgr. Bohdan K O U S A L Í K Ing. Dušan Lázníček Ing. Luděk L E D V I N A Ing. Ivan M I C H A L Í K Lenka Prudíková Ing. Ivana S L Á Č Í K O V Á Ing. Jiří Š TA N C L Mgr. Martin V O Z K A Josef ZA V A D I L Proti: 0 Zdržel se hlasování 0 Usnesení bylo schváleno Stránka 4 z 15

5 Bod č. 10 Rozpočtové opaření 4/2018 Usnesení k bodu č. 10: Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje rozpočtové opatření č 4/2018. Rozpočtové opatření je přílohou č. 10 zápisu. Bod č. 11 Prodej bytového domu Šebelova 695 a s tím spojené právní kroky Bod č Vymezení Jednotek v Pozemku pod Domem p.č. St. 1410, jehož součástí je Dům č.p. 695, a Souvisejícím Vedlejším pozemku p.č. 1181/287, vše v katastrálním území Bílovice nad Svitavou Usnesení k bodu č. 11.1: Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje vydání Prohlášení vlastníka, kterým Obec jako vlastník podle skutečného stavu vymezí 18 bytových Jednotek v Nemovité věci, za níž se považuje Pozemek pod Domem p.č. St. 1410, jehož součástí je Dům č.p. 695, a Související Vedlejší pozemek. Souvisejícím Vedlejším pozemkem se pro účely převodů Jednotek v Domě č.p. 695 rozumí pozemek p.č. 1181/287, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 821 m 2, v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, vymezený Geometrickým plánem pro změnu hranic pozemků, rozdělení pozemků a vyznačení věcného břemene, vyhotoveným panem J. K. pod č /2018. Vzhledem k tomu, že jde o pozemek funkčně související s Domem, Zastupitelstvo dává výslovný pokyn, aby Související Vedlejší pozemek byl definován v Prohlášení jako součást Nemovité věci, ve které jsou Jednotky vymezovány. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou pověřuje starostu a místostarostu, aby v souladu s tímto usnesením a Pravidly zajistili veškeré potřebné kroky související s vymezením Jednotek v Nemovité věci, zejména vyhotovení a podpis Prohlášení vlastníka a dále zápis Jednotek a Souvisejícího Vedlejšího pozemku do katastru nemovitostí. Příloha č. 11. usnesení Zastupitelstva: Geometrický plán pro změnu hranic pozemků, rozdělení pozemků a vyznačení věcného břemene, vyhotovený panem J. K. pod č /2018 Stránka 5 z 15

6 Bod č. 11.2: Zatížení Souvisejícího Vedlejšího pozemku p.č. 1181/287 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou služebnostmi ve prospěch obce Bílovice nad Svitavou Usnesení k bodu č Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou vyslovuje souhlas se zřízením dále uvedených služebností k tíži Souvisejícího Vedlejšího pozemku p.č. 1181/287 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, vzniklého na základě Geometrického plánu pro změnu hranic pozemků, rozdělení pozemků a vyznačení věcného břemene, vyhotoveného panem J. K. pod č /2018 (přiložen k předchozímu bodu usnesení Zastupitelstva) ve prospěch pozemku p.č. St v katastrálním území Bílovice nad Svitavou ve vlastnictví obce Bílovice nad Svitavou. Služebnosti přejdou na nabyvatele Jednotek jako zátěže spolu s Jednotkou. a) Služebnost inženýrských sítí - služebnost kanalizace: Služebnost kanalizace, která zakládá vlastníku panujícího pozemku právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést kanalizační vedení, provozovat je a udržovat. Vlastník služebného pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě, a je-li to s ním předem projednáno, umožní oprávněné osobě vstup na služebný pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě. Služebnost zahrnuje právo zřídit, mít a udržovat na služebném pozemku také potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti. Územní rozsah služebnosti je vymezen v Geometrickém plánu pro změnu hranic pozemků, rozdělení pozemků a vyznačení věcného břemene, vyhotoveném panem J. K. pod č /2018. Služebnost bude zřízena bezúplatně, časově neomezeně. Oprávněným ze služebnosti bude vlastník panujícího pozemku, tedy pozemku p.č. St v katastrálním území Bílovice nad Svitavou. b) Služebnost zdržení se výstavby a výsadby Služebnost, jejímž obsahem bude závazek vlastníků Souvisejícího Vedlejšího pozemku (tj. vlastníků Jednotek) zdržet se na Souvisejícím Vedlejším pozemku, bez předchozího písemného souhlasu vlastníka panujícího pozemku, jakékoli výstavby, včetně výstavby plotů, jakož i výsadby trvalých porostů. V případě, že dojde k výstavbě nebo osazení či byť jen náletu trvalých porostů, má vlastník panujícího pozemku právo odstranit takové trvalé porosty či stavby, a to po předchozím marném upozornění Společenství vlastníků Šebelova 695, Bílovice nad Svitavou a na náklady uvedeného společenství. Služebnost bude sjednána v rozsahu celého Souvisejícího Vedlejšího pozemku. Služebnost bude zřízena bezúplatně, časově neomezeně. Oprávněným ze služebnosti bude vlastník panujícího pozemku, tedy pozemku p.č. St v katastrálním území Bílovice nad Svitavou. Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu ke všem nezbytným krokům souvisejícím se zřízením těchto služebností a jejich zápisem do katastru nemovitostí. Stránka 6 z 15

7 Bod č. 11.3: Zatížení pozemku p.č. 1181/46 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou služebnostmi ve prospěch obce Bílovice nad Svitavou Návrh Usnesení k bodu č Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou vyslovuje souhlas se zřízením dále uvedené služebnosti k tíži stávajícího pozemku p.č. 1181/46 v katastrálním území Bílovice nad Svitavou ve prospěch pozemku p.č. St v katastrálním území Bílovice nad Svitavou ve vlastnictví obce Bílovice nad Svitavou. Služebnost přejde na nabyvatele Jednotek jako zátěž spolu s Jednotkou. a) Služebnost inženýrských sítí - služebnost pynového vedení: Služebnost plynového vedení, která zakládá vlastníku panujícího pozemku právo vlastním nákladem a vhodným i bezpečným způsobem zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést plynové vedení, provozovat je a udržovat. Vlastník služebného pozemku se zdrží všeho, co vede k ohrožení inženýrské sítě, a je-li to s ním předem projednáno, umožní oprávněné osobě vstup na služebný pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě. Služebnost zahrnuje právo zřídit, mít a udržovat na služebném pozemku také potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět na inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti. Územní rozsah služebnosti je vymezen v Geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemene, vyhotoveném panem J. K. pod č /2018. Služebnost bude zřízena bezúplatně, časově neomezeně. Oprávněným ze služebnosti bude vlastník panujícího pozemku, tedy pozemku p.č. St v katastrálním území Bílovice nad Svitavou. Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu ke všem nezbytným krokům souvisejícím se zřízením této služebnosti a jejím zápisem do katastru nemovitostí. Příloha č.12. usnesení Zastupitelstva: Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene, vyhotoven panem J. K. pod č /2018 Stránka 7 z 15

8 Bod č. 11.4: Založení Společenství vlastníků Šebelova 695, Bílovice nad Svitavou Usnesení k bodu č. 11.4: Zastupitelstvo schvaluje založení právnické osoby Společenství vlastníků Šebelova 695, Bílovice nad Svitavou, členství obce v této právnické osobě a stanovy této právnické osoby ve znění, které je přiloženo u tohoto usnesení. Schválené stanovy nechť jsou součástí Prohlášení vlastníka, kterým se budou vymezovat Jednotky v Nemovité věci. Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu ke všem nezbytným krokům k založení a zápisu společenství do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Krajským soudem v Brně. Příloha č. 13. usnesení Zastupitelstva: Stanovy Společenství vlastníků Šebelova 695, Bílovice nad Svitavou Usnesení k bodu 11.5: Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje M. B.,Bílovice nad Svitavou, Mgr. M. V., Bílovice nad Svitavou a J. T., Řícmanice za první členy výboru Společenství vlastníků Šebelova 695, Bílovice nad Svitavou. Tito členové výboru nechť si mezi sebou zvolí svého předsedu a místopředsedu výboru. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu ke všem nezbytným krokům k zápisu takto zvolených členů výboru do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Krajským soudem v Brně. Bod č. 11.6: Prodej Jednotek v Domě č.p. 695, Bílovice nad Svitavou, schválení záměru a jeho realizace, určení Zvláštních cen a Vzorová Kupní smlouva o převodu bytové jednotky v bytovém domě Šebelova č.p. 695 Usnesení k bodu č Stránka 8 z 15

9 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje přiložený záměr prodeje Vybraných nemovitostí a jeho realizaci. Za Vybrané nemovitosti jsou pro tento případ považovány Jednotky vymezené v Nemovité věci. Nemovitou věcí je Pozemek pod Domem p.č. St. 1410, jehož součástí je Dům č.p. 695, a Související Vedlejší pozemek p.č. 1181/287, vše v obci Bílovice nad Svitavou Prodej nechť je proveden dle Pravidel s odchylkami stanovenými zastupitelstvem, a to s využitím dále uvedené vzorové Kupní smlouvy o převodu bytové jednotky v bytovém domě Šebelova č.p Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu k provedení všech kroků předvídaných Pravidly, zejména aby vyzvali osoby oprávněné dle Pravidel k uzavření kupní smlouvy, podepsali s nimi kupní smlouvy, s odkládací podmínkou, podle které účinky převodu vlastnického práva (tj. právní účinky vkladu vlastnického práva) nesmí nastat před po podnikli veškeré kroky potřebné pro podání návrhu na zápis těchto osob jako vlastníků do katastru nemovitostí a zápis vlastnického práva, vypořádali Fond oprav tak, že jej vyplatí v souladu s čl. 10 Pravidel. Výplata bude provedena ve prospěch nabyvatelů Jednotek, kteří se jako Nájemci na tvorbě Fondu oprav podíleli, ale místem plnění bude pro zjednodušení bankovní účet Společenství vlastníků v domě Šebelova 695, Bílovice nad Svitavou. Zastupitelstvo obce určuje podle odst. 5.3 Pravidel Zvláštní Kupní cenu v částce =32.545,- Kč (za každou jednu bytovou Jednotku). Z odst. 5.3 Pravidel bude na daný případ použita pouze věta: Zvláštní Kupní cena stanovená pro nositele práva na Budoucí převod. Zvláštní Kupní cenu budou mít Zájemci, kteří mají platně sjednáno právo na Budoucí převod Jednotek, podílů na Pozemku po Domem nebo Parkovacích stání. Zvláštní Kupní cena se týká i Vedlejších pozemků. Zápočty Nevypořádané pohledávky Nájemců vůči Obci Bílovice nad Svitavou prováděny nebudou, neboť v tomto případě bude vklad vlastnictví prováděn až po uplynutí 20 let od právní moci kolaudace Domu. Odchylka Zvláštní Kupní ceny od ceny obvyklé je ve smyslu ustanovení 39 odst. 2 ZoO řádně zdůvodněna takto: Obec musí tak či tak po určené době splnit závazek z Nájemní smlouvy a převést Nájemci s právem Budoucího převodu Jednotku bezúplatně nebo za symbolickou kupní cenu = 1,- Kč. Ve Zvláštní kupní ceně je započítána i cena za podíl na Souvisejícím Vedlejším pozemku, zatíženém shora uvedenými služebnostmi. Jeho cena byla stanovena s pomocí Znaleckého posudku č /2017 zpracovaného dne znalcem Ing. P.F. Znalec stanovil cenu m 2 pozemku, ze kterého Vedlejší pozemek oddělením vzniká, po zaokrouhlení na celé Kč směrem dolů na částku =582,- Kč. Celkem tedy cena Vedlejšího souvisejícího pozemku činí = ,- Kč. Na jednu z 18 Jednotek připadá 1/18, tedy částka =26.545,- Kč. Kladný rozdíl mezi stanovenou cenou Jednotky v částce =32.545,- Kč a cenou podílu souvisejícího vedlejšího Pozemku v částce =26.545,- Kč tak činí =6.000,- Kč ve prospěch obce Bílovice nad Svitavou. Stránka 9 z 15

10 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou určuje, že nabyvatel Jednotky je povinen uhradit spolu se Zvláštní Kupní cenou náhradu katastrálních správních poplatků v částce =1.100,- Kč (za kolek pro návrh na vklad do katastru nemovitostí a kontrolní výpis z katastru nemovitostí osvědčující vlastnictví k Jednotce). Kupní cena včetně správních poplatků musí být uhrazena nabyvatelem Jednotky na účet obce Bílovice nad Svitavou nebo v hotovosti na pokladně obce před podpisem kupní smlouvy. Příloha č. 14. usnesení Zastupitelstva: Záměr převodu Jednotek vymezovaných v domě Šebelova 695, Bílovice nad Svitavou a spoluvlastnických podílů na funkčně Souvisejícím Vedlejším pozemku (zveřejněn na úřední desce , sňat ) Znalecký posudek č /2017 zpracovaný dne znalcem Ing. P. F. Usnesení k bodu č Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje vzorovou Kupní smlouvu o převodu bytové jednotky v bytovém domě Šebelova č.p Tento vzor nechť je doplněn v souladu s Pravidly, usneseními Zastupitelstva a Prohlášením vlastníka. Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu, aby tak učinili. Příloha č. 15. usnesení Zastupitelstva: Vzorová Kupní smlouva o převodu bytové jednotky v bytovém domě Šebelova č.p. 695 Bod č. 12 Žádost o dotaci - MAS Moravský kras na akci Komunitní centrum Bílovice nad Svitavou Usnesení k bodu č. 12 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu s názvem Komunitní centrum Bílovice nad Svitavou, a to do výzvy č. 5 MAS Moravský kras, která byla vyhlášena ve vazbě na výzvu Řídícího orgánu Stránka 10 z 15

11 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) č. 62 Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD. Projekt spočívá ve stavebních úpravách a přístavbě budovy bývalé knihovny. Výše stavebních nákladů činí dle položkového rozpočtu stavby Kč (včetně DPH), přičemž maximální výše dotace bude činit Kč (95 % z 6 mil. Kč, což je maximální výše způsobilých výdajů stanovená výzvou). Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje, v případě přiznání dotace, dofinancování spoluúčasti a neuznatelné náklady projektu z rozpočtu obce. Bod č. 13 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce TJ SOKOL Usnesení k bodu č. 13 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje účelovou investiční dotaci ve výši ,-Kč. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje DODATEK č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 17/2018/VP ze dne na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu obce pro Tělocvičná jednota Sokol Bílovice nad Svitavou, se sídlem Palackého údolí č.p. 350, Bílovice nad Svitavou ve výši ,- Kč na dofinancování projektu- vybudování umělého zavlažování fotbalového hřiště. Projekt bude ukončen do DODATEK č. 1 je přílohou č. 16 zápisu. Bod č.14 Audit KTS Ekologie s.r.o. a závěrečný účet Usnesení k bodu č. 14: Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou, bere na vědomí zprávu auditora a závěrečný účet, schválené na valné hromadě společnosti KTS Ekologie s.r.o., IČ: , se sídlem Hutní osada 14, dne Bod č.15 Kanalizace Havlíčkova schválení finančních prostředků pro DSO vodovody a kanalizace Bílovicko Stránka 11 z 15

12 Usnesení k bodu č. 15 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou se zavazuje uhradit Dobrovolnému svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko, IČ: , sídlo Kanice 76, PSČ , všechny náklady související s investiční výstavbou prodloužení splaškové kanalizace ul. Havlíčkova. Bod č.16. Strategický plán rozvoje sportu pro období Usnesení k bodu č. 16 Zastupitelstvo obec Bílovice nad Svitavou schvaluje Strategický plán rozvoje sportu pro období v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění. Strategický plán rozvoje sportu pro období je přílohou zápisu č.17. Jednání opustil Mgr. Martin Vozka. Hlasuje 10 přítomných zastupitelů Bod č. 17. Ručitelské prohlášení k zajištění dluhu z úvěrové smlouvy č Wüstenrot hypoteční banka Usnesení k bodu č Zastupitelstvo obec Bílovice nad Svitavou schvaluje Ručitelské prohlášení k zajištění dluhu z úvěrové smlouvy č , vůči Wüstenroth hypoteční banka a.s., IČO: , se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha 4, ve výši ,- Kč. Pro 10 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 Usnesení k bodu č Zastupitelstvo obec Bílovice nad Svitavou schvaluje Ručitelské prohlášení k zajištění dluhu z úvěrové smlouvy č , vůči Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČO: , se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha 4, ve výši ,- Kč. Stránka 12 z 15

13 Pro 10 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 Usnesení k bodu č Zastupitelstvo obec Bílovice nad Svitavou schvaluje Ručitelské prohlášení k zajištění dluhu z úvěrové smlouvy č , vůči Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČO: , se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Praha 4, ve výši ,- Kč. Pro 10 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 Mgr. Martin Vozka se vrátil do sálu k jednání ZO. Přítomno 11 zastupitelů. Bod č.18 Smlouva o zápůjčce ZŠ Bílovice nad Svitavou Usnesení k bodu č. 18 Zastupitelstvo obec Bílovice nad Svitavou souhlasí se zapůjčením finančních prostředků ve výši ,- Kč, na akci Modernizace školních dílen ZŠ Bílovice nad Svitavou, která na základě rozhodnutí č / /1, MAS Moravský kras z.s, IČO: , jejíž financování bude ex-post. Zastupitelstvo obec Bílovice nad Svitavou schvaluje smlouvu o zápůjčce mezi obcí Bílovice nad Svitavou, IČO: jako zřizovatel a zápůjčitel na straně jedné a ZŠ Bílovice nad Svitavou, příspěvková organizace, IČO: , jako vydlužitel na straně druhé. Zápůjčitel na základě smlouvy zápůjčuje vydlužiteli částku ve výši ,- Kč na akci Modernizace školních dílen ZŠ Bílovice nad Svitavou. Vydlužitel se zavazuje vrátit zapůjčiteli poskytnutou částku do 14 dní po obdržení finančních prostředků dotace, od MAS Moravský kras z.s, IČO: Smlouva je přílohou č. 18 zápisu. Bod č. 19 Rozhodnutí o přidělení zakázky a smlouva o dílo na akci - Odborné učebny ZŠ Bílovice nad Svitavou, výzva ITI: 14. INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ (ZŠ) Usnesení k bodu č. 19.1: Zastupitelstvo obec Bílovice nad Svitavou na základě doporučení hodnotící komise schvaluje vítězného uchazeče na zakázku V Odborné učebny ZŠ Bílovice nad Svitavou stavební práce, firmu Moravská stavební unie MSU s.r.o, IČO: , se sídlem Jižní náměstí 7/7, BRNO, za cenu ,11 s DPH. Stránka 13 z 15

14 Usnesení k bodu č : Zastupitelstvo obec Bílovice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o dílo na zakázku V Odborné učebny ZŠ Bílovice nad Svitavou stavební práce s vítězným uchazečem. Objednatel obec Bílovice nad Svitavou, IČO: , Těsnohlídkovo náměstí 1000, Bílovice nad Svitavou a zhotovitel Moravská stavební unie MSU s.r.o, IČO: , se sídlem Jižní náměstí 7/7, BRNO, za celkovou cenu ,11 s DPH. Bod č. 20 Rekonstrukce dětských hřišť Usnesení k bodu č Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou souhlasí s rekonstrukcí dětských hřišť v lokalitě Polanka, stávající horní hřiště mezi bytovkami, prašné hřiště u trafostanice a vybudování víceúčelového hřiště u garáží. Ing. Ivan Michalík opustil jednací sál. Přítomno 10 zastupitelů. Usnesení k bodu č Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje výměnu herních prvků na stávajícím horním hřišti mezi bytovkami, u prašného hřiště u trafostanice p.č. 1181/170 realizaci nového herního prvku šplhací sestava, vše dle nabídky MONOTREND s.r.o. IČO , se sídlem Jamné 34, Tišnov, ze dne ve výši s DPH a dle nabídky Bonita Group Service s.r.o.,ičo: , DIČ: CZ , se sídlem Koráb 131, Tišnov,na dodávku herní sestavy domeček v nabídkové ceně s DPH.. Zastupitelstvo obec Bílovice nad Svitavou schvaluje vybudování víceúčelového hřiště u garáží na ul. Lesní p.č. 1181/1 a ukládá vedení obce zajistit všechny potřebné kroky k realizaci. Investice bude do max. výše ,- s DPH. Stránka 14 z 15

15 Pro 10 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 Bod č. 21- žádost SFDI - Bezpečnostní opatření pro chodce v Bílovicích nad Svitavou Usnesení k bodu č. 21 Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje financování projektu- Bezpečnostní opatření pro chodce v Bílovicích nad Svitavou, dle přílohy č. 19, z rozpočtu obce Bílovice nad Svitavou, v případě získání dotace ze SFDI. Pro 10 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 Bod č. 22. Různé Bez usnesení. Bod č. 23 Diskuze Bez usnesení. Bod č. 24 Závěr Závěrem starosta konstatoval, že ZO bere na vědomí projednání návrhů, připomínek a podnětů občanů ve smyslu ustanovení 16 odst. 2, písmeno g) zákona o obcích. Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 21:20 hodin. Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatelka: Mgr. Ida Kárná, MPA Stránka 15 z 15

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 5/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 5/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 17.06.2019, zápis č. 5/2018-2022 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 6/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 6/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 16.09.2019, zápis č. 6/2018-2022 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 2/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 2/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 17.12.2018, zápis č. 2/2018-2022 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 10/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 10/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 15.9.2016, zápis č. 10/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 18/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 18/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 17.09.2018, zápis č. 18/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 12/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 12/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 20.3.2017, zápis č. 12/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 19.06.2017, zápis č. 13/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 15/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 15/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 18.12.2017, zápis č. 15/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 3/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 3/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 08.02.2019, zápis č. 3/2018-2022 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 14/

VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne , zápis č. 14/ VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva Obce Bílovice nad Svitavou konaného dne 18.9.2017, zápis č. 14/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento zápis byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného dne 03.

Více

U s n e s e n í z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. června 2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí:

U s n e s e n í z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. června 2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: U s n e s e n í z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 27. června 2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: Ad 3.) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.6.2018 v 16,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE VACENOVICE č.243; PSČ: 696 06; IČO: 00285439 OBEC VACENOVICE Usnesení Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VACENOVICE, KONANÉHO DNE 28.5.2014 V 18 HODIN V PŘÍSÁLÍ KULTURNÍHO DOMU VE VACENOVICÍCH PROGRAM:

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Josef Novotný, Lubomír Stehlík (od 15:09 hod., bod č. 5)

VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Josef Novotný, Lubomír Stehlík (od 15:09 hod., bod č. 5) VÝPIS USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 17. 5. 2018 od 15:00 do 15:48 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: 14 členů zastupitelstva

Více

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne Zastupitelstvo města Horšovský Týn: Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne 24.6.2019 01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. 02. schvaluje program 6. jednání

Více

U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 25. dubna 2018

U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 25. dubna 2018 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří konaného dne 25. dubna 2018 č. ZM 12/2018 u p r a v e n á v e r z e Závěrečný účet Města Kynšperk nad Ohří za rok 2017, který tvoří přílohy

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Zastupitelstvo města Štramberka

Zastupitelstvo města Štramberka Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 24. 06. 2015 43/4/ZM/2015 Kontrola plnění úkolů I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 21.06.2018 Zastupitelstvo města Rosice na svém zasedání dne 21.06.2018 přijalo

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í z 10. jednání zastupitelstva obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 27. června 2016 na Obecním úřadě Šenov u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE

Více

Výsledek hlasování: Pro : 12 Proti : 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro : 12 Proti : 0 Zdrželi se: 0 1 Výpis usnesení z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 28.06.2017 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Pištěk, Vajdák, Gargulák,

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ. z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne , zápis č.21/2017

VÝPIS USNESENÍ. z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne , zápis č.21/2017 VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne 19. 6. 2017, zápis č.21/2017 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 23. dubna 2018 od 17:00 hodin Usnesení č. 33/1 Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19.05.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

Soupis přijatých usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo : bez výhrad.

Soupis přijatých usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, Zastupitelstvo obce Litvínovice schválilo : bez výhrad. Soupis přijatých usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 24.4.2017 na OÚ v Litvínovicích (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 29.06.2015 čís. 89/05/15-118/05/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. května 2017 č. RM 111/2017 u p r a v e n á v e r z e Smlouvu o poskytnutí nově pořízeného motorového vozidla k užívání starostovi města, která

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

OÚ Vysoká u Příbramě

OÚ Vysoká u Příbramě Obec Vysoká u Příbramě Zápis č 13/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě Datum: 13 9 2017 Místo: Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: OÚ Vysoká u Příbramě Lucie Šímová Ivo Chleboun, Jaroslav

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 15/2014 Program 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Vyhlášení záměru na směnu pozemků

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 29. dubna 2019 od 17:00 hodin Usnesení č. 6/1 Zastupitelstvo

Více

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu 15/06/2017- ZO -U Příloha k usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19.6.2017 v 17. hodin v zasedací síni obecního úřadu Program : 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, konaného 27. dubna 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne 4.6.2018 Zastupitelstvo města pod číslem usnesení: 17/3/352 bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města, rady města, usnesení

Více

Město Blovice Zastupitelstvo města Blovice

Město Blovice Zastupitelstvo města Blovice Město Blovice Zastupitelstvo města Blovice Usnesení č. 03/18 ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.08.2018 v zasedací místnosti radnice od 17:00 hodin Usnesení obsahuje: 8 strany, body č. 1-39

Více

Usnesení 27. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 11. dubna 2018 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 27. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 11. dubna 2018 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 27. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného ve středu dne 11. dubna 2018 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 27/1: ZM schvaluje předložený program 27. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Přítomni:

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Přítomni: O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25. 9. 2018 Přítomni: Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Josef Lakatoš

Více

ZM U S N E S E N Í. z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM U S N E S E N Í. z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Naše čj.: MUSP 28535/2018 Naše sp. zn.: 28533/2018 TAJ/IVNO *MUSPX01UZ5FK* U S N E S E N Í z 34. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 22. 3. 2018 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo

průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

ZM z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 5440/2017 č. j.: 8385/2017 z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 26. 1. 2017 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Moravská Třebová 1. Usnesení

Město Moravská Třebová 1. Usnesení 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo v pondělí 24.06.2019 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká č.o. 2 Zastupitelstvo města schvaluje: 170/Z/240619:

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.29/2018 z 29. zasedání

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec

Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zápis č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 6. 2019 v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Zabrušany roku 2016, konaného dne 12. prosince 2016 v budově Obecního úřadu Zabrušany.

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Zabrušany roku 2016, konaného dne 12. prosince 2016 v budově Obecního úřadu Zabrušany. Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Zabrušany roku 2016, konaného dne 12. prosince 2016 v budově Obecního úřadu Zabrušany. Usnesení č. 1/4/16 k bodu 2 Zastupitelstvo obce Zabrušany schvaluje ověřovateli

Více

Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne

Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 27.3.2019 USNESENÍ č. 112/19/ZM6 Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele v o l í návrhovou komisi

Více

U S N E S EN Í z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou č. 21/ , konaného dne

U S N E S EN Í z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou č. 21/ , konaného dne U S N E S EN Í z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou č. 21/2010-2014, konaného dne 17.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor)

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor) Materiál číslo: 8 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 10.11. 2016 v 17:00 hod. v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení z jednání č. 27 Zastupitelstva města Dobřany ze dne

Usnesení z jednání č. 27 Zastupitelstva města Dobřany ze dne Usnesení z jednání č. 27 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 25.04.2018 Volí 654 - Ověřovatele zápisu p. MUDr. Jitku Šebestovou a p. Josefa Šefla. 655 - Do funkce přísedícího Okresního soudu Plzeň jih

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 Z 52/19 Z 53/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy dne 12. 06. 2019

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

9. Pozemky 9.1 Prodej pozemků Usnesení č. 12/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví Povodí Ohře, s.

9. Pozemky 9.1 Prodej pozemků Usnesení č. 12/21Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do vlastnictví Povodí Ohře, s. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 6. června 2018

U s n e s e n í z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 6. června 2018 U s n e s e n í z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 6. června 2018 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: Ad 3.) zprávy z jednání Rady obce Bořetice od posledního

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ ze 14. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 13. 9.2017 229/14/ZM/2017 Kontrola plnění úkolů kontrolu úkolů ke dni 13.09.2017. 230/14/ZM/2017

Více

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Přítomni: Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 5. 2019 Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Josef Lakatoš - Mgr.

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, dne

U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, dne U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, dne 13. 6. 2018 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 14 členů zastupitelstva Hlasování: pro proti - zdržel se, veřejně - zdvižením ruky Usnesení

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

ZM z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 105193/2016 č. j.: 110300/2016 z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 3. 11. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Přítomno: 11 členů ZM Načeradec

Přítomno: 11 členů ZM Načeradec MĚSTYS NAČERADEC Přítomno: 11 členů ZM Načeradec USNESENÍ Z 20. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. ČERVNA 2018 1. Zahájení Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Pro: 11 Proti:0

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 26.06.2017 654/19/ZM/2017 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 19. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 24.11.2016 na svém zasedání dne 24.11.2016 přijalo následující usnesení

Více

6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 27.5.2019 68/6/ZM/2019 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 11.03.2019, 14.03.2019,

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 21. 08. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 14.12.2018 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

Výpis z usnesení ze 4. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne od 17:30 hodin v kulturním domě Roškopov

Výpis z usnesení ze 4. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka konaného dne od 17:30 hodin v kulturním domě Roškopov Obec Stará Paka se sídlem Obecního úřadu Revoluční 180, 507 91 Stará Paka, IČO: 00272132 tel. 493 798 282, e-mail: ou@starapaka.cz, ID datové schránky: ytha6e6 Výpis z usnesení ze 4. řádného veřejného

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

U S N E S E N Í. 5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2013 (tisk Z/218)

U S N E S E N Í. 5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků Města Kojetína za rok 2013 (tisk Z/218) 1 U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 25. března 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více