- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku"

Transkript

1 Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová tabulka ASCII 0-31 speciální řídicí znaky základní část znakové sady národní abecedy resp. semigrafika - dekadické číslice souvislá řada v pořadí od 0 do 9 - velká písmena anglické abecedy souvislá řada od A do Z - malá písmena anglické abecedy souvislá řada od a do z - znakové konstanty lze zapisovat i kódem, např. #65 (totéž co A ) nebo #27 (klávesa Esc) (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování 1-7 1

2 - lze používat v procedurách read, write např. read(z); write( Z ); POZOR v příkladu výše rozlišovat Z a Z! - do proměnné lze dosazovat, např. W:=? ; Z:=W; - na typu char je definováno uspořádání (podle kódů), je možné používat relační operátory =, <, >, <=, >=, <> if (Z>= A ) and (Z<= Z ) then {hodnotou proměnné Z je velké písmeno anglické abecedy} while Z <> W do {dokud mají proměnné Z a W různou hodnotu} (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování 1-7 2

3 Standardní funkce var Z, Z1: char; B: byte; B := ord(z); Z := chr(b); vrací kód znaku Z v ASCII-tabulce (ordinální hodnotu) k zadanému ASCII-kódu vrací příslušný znak - funkce navzájem inverzní tedy chr(ord(z)) = Z - z hlediska syntaxe jazyka jde o přetypování - v kódu se nic neděje (znak je stejně reprezentován svým kódem) Použití: B:=ord(Z) ord( 0 ); cifra její hodnota Z:=chr(B+ord( 0 )); hodnota 0..9 cifra Z1 := UpCase(Z) malá písmena anglické abecedy změní na velká, ostatní znaky ponechá beze změny Použití: místo delšího if UpCase(Z) = A then if (Z= A ) or (Z= a ) then (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování 1-7 3

4 Příklad: vstup čísla po znacích - co přibližně dělá procedura read - algoritmus: Hornerovo schéma var Zn: char; {čtené znaky} Hodn: integer; {číselná hodnota} Hodn:=0; read(zn); while (Zn>= 0 ) and (Zn<= 9 ) do Hodn := Hodn*10 + ord(zn) ord( 0 ); read(zn) end; {výsledná hodnota je v proměnné Hodn} Pro jednoduchost předpokládáme korektní vstup, bez vedoucích mezer. (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování 1-7 4

5 Znakové řetězce - standardní typ string type JmenoTypu = string [N]; N celočíselná konstanta udávající maximální délku stringu N je nejvýše rovno 255 pokud N neuvedeme, implicitní hodnota je 255 Příklad: type JmenoMesice = string[8]; var Mesic: JmenoMesice; {proměnná pro řetězce max. 8 znaků} S: string; {proměnná pro řetězce max. 255 znaků} Reprezentace proměnné: - jednorozměrné pole znaků indexované od 1 do N - vlastní evidence aktuální délky uloženého řetězce (v bytu s indexem 0 pozor při manipulaci, formálně je typu char) (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování 1-7 5

6 Konstanty: duben řetězec délky 5 znaků? řetězec délky 1 znak (jako char) prázdný řetězec (žádný znak) Operace se stringy: - do proměnné lze dosazovat, např. Mesic := duben ; nastaví se tím aktuální délka (zde na 5) - jediný operátor + znamená zřetězení, např. po provedení S := Mesic; bude mít proměnná S hodnotu 12. duben a aktuální délku 9 - lze používat v procedurách read, write read(s); - načte tolik znaků, kolik je maximální délka S, nejvýše však do konce řádku na vstupu write(s); - vypíše tolik znaků, kolik je aktuální délka S Doporučení: Při čtení používat raději readln(s) přijdeme sice případně o znaky, které se nevešly do maximální délky S, zato při následujícím čtení budeme číst od začátku dalšího řádku. Jinak při čtení dalšího stringu ze vstupu načteme prázdný řetězec! (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování 1-7 6

7 Standardní procedury a funkce se znakovými řetězci Length(S) aktuální délka řetězce Concat(S1, S2,, Sn) spojení řetězců za sebe totéž se snáze zapíše operátorem + : S1 + S2 + + Sn Copy(S, Index, Pocet) vykopírování podřetězce dané délky počínaje od daného indexu Delete(S, Index, Pocet) v řetězci S zruší podřetězec dané délky počínaje od daného indexu Insert(Co, Kam, Index) do řetězce Kam vloží Co na pozici daného indexu Pos(Co, Kde) pozice prvního výskytu podřetězce Co v řetězci Kde (0 když tam není obsažen) (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování 1-7 7

8 Indexování: S[i] = i-tý znak řetězce S, je typu char S[2] := 5 ; for I:=1 to length(s) do if S[I] =? then S[I] :=! ; {v řetězci S nahradí všechny otazníky vykřičníkem} POZOR při indexování stringu změny neovlivňují aktuální délku: S:= ABC ; {aktuální délka S je 3} for I:= 1 to 10 do S[I]:= Z ; {do S se vloží 10 znaků, ale aktuální délka S zůstává nastavena na 3} write(s); {vypíše ZZZ } Uspořádání stringů - lexikografické, indukované uspořádáním na typu char 4 < Z < f < fa < fb < g < č < á - je možné používat relační operátory =, <, >, <=, >=, <> (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování 1-7 8

9 Příklad: načtení dlouhého čísla (kladné celé, max. 100 cifer) type Cislo = array [1..100] of byte; var A: Cislo; {A[1] cifra v řádu jednotek} PA: byte; {počet cifer} S: string[100]; I: integer; readln(s); PA := 0; for I:=length(S) downto 1 do inc(pa); A[PA] := ord(s[i])-ord( 0 ) end; (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování 1-7 9

10 Číselné soustavy - převod z dvojkové soustavy na číselnou hodnotu - algoritmus: Hornerovo schéma = = (((( ).2 + 0).2 + 0).2 + 1) = 50 - převod z šestnáctkové soustavy na číselnou hodnotu A1F A F.16 0 = = = = ( ) = 2591 (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování

11 program Bin_Dec; {převod čísla z dvojkové soustavy - Hornerovo schéma} var S: string[15]; {dvojkový zápis čísla} N: integer; {jeho hodnota} I: integer; read(s); N:=0; for I:= 1 to length(s) do N:=N*2 + ord(s[i])-ord('0'); writeln('hodnota: ', N) end. (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování

12 program Hex_Dec; {převod čísla z šestnáctkové soustavy - Hornerovo schéma} var S: string[15]; {šestnáctkový zápis čísla} N: integer; {jeho hodnota} I: integer; read(s); N:=0; for I:= 1 to length(s) do if (S[I]>='0') and (S[I]<='9') then N:=N*16 + ord(s[i])-ord('0') else N:=N*16 + ord(s[i])-ord('a') + 10; end; writeln('hodnota: ', N) end. (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování

13 = = (((( ).2 + 0).2 + 0).2 + 1) = 50 - převod číselné hodnoty do dvojkové soustavy - algoritmus: Hornerovo schéma využité v opačném směru posloupnost zbytků při celočíselném dělení dvěma tvoří odzadu dvojkový zápis čísla připojování dvojkových cifer do stringu zleva 50 : 2 = 25, zb : 2 = 12, zb : 2 = 6, zb. 0 6 : 2 = 3, zb. 0 3 : 2 = 1, zb. 1 1 : 2 = 0, zb. 1 (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování

14 program Dec_Bin; {převod čísla do dvojkové soustavy - obrácené Hornerovo schéma} var S: string[15]; {dvojkový zápis čísla} N: integer; {jeho hodnota} read(n); S:=''; {prázdný řetězec} while N > 0 do if odd(n) then S:='1'+S else S:='0'+S; N:=N div 2 end; writeln('dvojkový zápis čísla: ', S) end. (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování

15 program Dec_Hex; {převod čísla do šestnáctkové soustavy - obrácené Hornerovo schéma} var S: string[15]; {šestnáctkový zápis čísla} N: integer; {jeho hodnota} Z: integer; read(n); S:=''; {prázdný řetězec} while N > 0 do Z:=N mod 16; if (Z <= 9) then S:= chr(z + ord('0')) + S else S:= chr(z 10 + ord('a')) + S; N:=N div 16; end; writeln('šestnáctkový zápis čísla: ', S) end. (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování

16 Konverzní procedury Str(V, S) - konverze číselná hodnota V string S - V může být výraz typu integer nebo real - součástí V může být formátování V:n resp. V:n:m jako u write - volání Str se implicitně provádí v proceduře write (zápis čísla) Val(S, V, ErrCode) - konverze string S číselná hodnota V - V může být proměnná typu integer nebo real - ErrCode=0 převod se povedl bez chyby - ErrCode>0 pozice výskytu chyby (index v S) - volání Val se implicitně provádí v proceduře read (čtení čísla) (c) Pavel Töpfer, 2014 Programování

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2)

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2) Struktura programu a základní prvky První začátky s C Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Struktura programu a základní prvky

Struktura programu a základní prvky První začátky s C Struktura programu a základní prvky Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Praktická cvičení algoritmů

Praktická cvičení algoritmů texty pro distanční studium Ing. Eliška Treterová Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra Informatiky a počítačů Ostrava 2003 2 Praktická cvičení algoritmů Úvod...5 1. Jednoduchá

Více

Texty k Programování na VŠFS. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117

Texty k Programování na VŠFS. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117 Texty k Programování na VŠFS Petr Kučera 29. května 2006 Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117 Obsah Základní informace k předmětu Dynamicky alokovaná paměť Jednoduché dynamicky

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Čtení dat ze souboru FILE *f = NULL; char str[10] = ""; float a = 0.0, b = 0.0; Soubor otevíráme v režimu pro čtení "r" f = fopen("/home/martinp/testdata/test1.txt",

Více

ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN

ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 SPN Ing. Pavel Přívětivý ŠKOLNÍ MIKROPOČÍTAČ IQ 151 Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1988 Lektorovali RNDr. Antonín Vrba, CSc., a Marko Genyk-Berezovskyj Vydalo Státní

Více

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <->

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <-> Znaky každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak číslo) kódování jiný příklad kódování existuje mnoho kódů pojmy: morseova abeceda problémy o znaková sada které znaky

Více

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména:

MATLAB. Popis prostředí MATLABu (pracovní plocha) MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: Stránka 1 z 25 MATLAB MATLAB je integrovaným prostředím, s jehož pomocí lze provádět zejména: matematické výpočty (snadná a rychlá práce s maticemi reálných nebo komplexních čísel), modelování, analýzu

Více

Standardní vstup a výstup

Standardní vstup a výstup Standardní vstup a výstup Trochu teorie S pojmy standardní vstup/výstup (I/O, input/output) jste se již pravděpodobně setkali, pokud ale ne, zde je krátké vysvětlení. Standardní vstup a výstup jsou vlastně

Více

Příloha 1. 1. Jazyk Coach

Příloha 1. 1. Jazyk Coach Příloha 1 1. Jazyk Coach 1.1 Úvod Součástí integrovaného prostředí Coach jsou programy Modelování a Řídicí prostředí, ve kterých je možno navrhovat, zapisovat, ladit a provádět modelové výpočty a řídicí

Více

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP).

Úvod do jazyka C. *.obj *.lis. Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). *.h *.lib ladění Editor Preprocesor Linker Debugger Compiler *.cpp *.obj *.lis *.exe spuštění Editor Preprocesor Pomocí něj vytváříme a upravujeme zdrojový soubor (*.C, *.CPP). Jedná se o součást překladače,

Více

Makra v OpenOffice.org Calc

Makra v OpenOffice.org Calc Makra v OpenOffice.org Calc Petr Ponížil Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009 2012. Projekt

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic

Programování PLC podle normy IEC 61 131-3. v prostředí Mosaic Programování PLC podle normy IEC 61 131-3 v prostředí Mosaic desáté vydání listopad 2007 změny vyhrazeny 1 TXV 003 21.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Srpen 2004 1 První verze Říjen 2004 2 Doplněn

Více

Programování v jazyku C/C++

Programování v jazyku C/C++ Programování v jazyku C/C++ Programovací jazyk, zdrojový kód a překladač Prvním důležitým pojmem je zdrojový kód programu. Zdrojový kód programu není nic jiného, než hromada textových souborů, v nichž

Více

Jednoduché výrazy 30 Operace přiřazení... 30 Základní aritmetické operace... 33 Relační operátory... 38 Vstup dat... 42

Jednoduché výrazy 30 Operace přiřazení... 30 Základní aritmetické operace... 33 Relační operátory... 38 Vstup dat... 42 Obsah Předmluva 9 Předpoklady 9 Terminologie 9 Typografické konvence 10 Úvod do práce s daty 11 Konstanty a proměnné 13 Literály a výstupní operace... 13 Literály a výstupní operace v Pascalu... 14 Literály

Více

Knihovna kombinatorických funkcí

Knihovna kombinatorických funkcí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Knihovna kombinatorických funkcí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jiří Smejkal Brno, jaro 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem,

Více

Úvod do programovacího jazyka Perl Patrick M. Ryan

Úvod do programovacího jazyka Perl Patrick M. Ryan Úvod do programovacího jazyka Perl Patrick M. Ryan patrick.m.ryan@gsfc.nasa.gov listopad 1993 Obsah 1 Co je Perl? 1 2 Základy syntaxe Perlu 1 3 Základní datové typy 1 3.1 Skaláry.........................................

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury Data a datové typy 1 / 28 Obsah přednášky Základní datové typy Celá čísla Reálná čísla Znaky 2 / 28 Organizace dat Výběr vhodné datvé struktry různá paměťová náročnost různá

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Expresní kurs BASICu

Expresní kurs BASICu Expresní kurs BASICu BASIC (bejzyk) je zkratka z názvu "Beginners All purpose Symbolic Instruction Code", neboli "Všeobecný symbolický instrukční kód pro začátečníky". Vznikl počátkem šedesátých let a

Více

ATARI 800XL. Seznam potřebného příslušenství

ATARI 800XL. Seznam potřebného příslušenství Uvedení do provozu ATARI 800XL Seznam potřebného příslušenství Pro uvedení počítače ATARI 800XE do základního provozu a pro ověření jeho funkčnosti musíte mít následující komponenty: osmibitový domácí

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

PICAXE příručka programátora

PICAXE příručka programátora PICAXE příručka programátora Návěští Slouží k označení míst v programu pro příkazy GOTO, GOSUB, BRANCH. Musí začínat písmenem nebo podtržítkem, končit dvojtečkou. Návěští nesmí být shodné s rezervovaným

Více

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2

Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY Sbírka řešených a neřešených úloh ze skriptování ve WSH pro výuku předmětu Operační systémy 2 BAKALÁŘSKÁ

Více

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému

6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6. Fyzická (interní) úroveň databázového systému 6.1. Struktura databázového systému... 2 6.2. Přístup k datům v databázi... 3 6.3. Struktura souborů... 4 6.4. Správa vyrovnávací paměti... 8 6.5. Podstata

Více

'============================================================== Data\Priklady\04_Zpracovani_dat\ ' Název souboru 04_01_Comparison.

'============================================================== Data\Priklady\04_Zpracovani_dat\ ' Název souboru 04_01_Comparison. 95 Úvod V této kapitole naleznete řešení, které vám ukáže, jak můžete použít VBA pro zpracování dat. Dozvíte se, jak ukládat odkazy, jak porovnávat obsahy listů a jak se dají získat vzorce. Budeme se rovněž

Více