PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE"

Transkript

1 PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE NÁZOV STAVBY OBJEDNÁVATEĽ MIESTO STAVBY PREVÁDZKOVÝ SÚBOR MODERNIZÁCIA AB ÚVV a ÚVTOS KOŠICE SO 01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ÚVV a ÚVTOS,Floriánska 18,04142 Košice Budova na parc.č.3271/20,lv č , Floriánska 18,04142 Košice MERANIE A REGULÁCIA ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OSVEDČENIE VYDANÉ SKSI CERTIFIKÁT EIC BARÁK LUDĚK Č.J: TI-007/2002 ZO DŇA S2013/01262/08/EIC COO/EZ ČÍSLO ZÁKAZKY DÁTUM 06/2017 TEXTOVÁ ČASŤ: - TECHNICKÁ SPRÁVA - ROZPOČET - VÝKAZ VÝMER VÝKRESOVÁ ČASŤ: BARAKe, s.r.o, Liptovský Mikuláš mob: , RIADIACI SYSTÉM OMOS RIADIACI SYSTÉM OMOS RIADIACI SYSTÉM OMOS RIADIACI SYSTÉM OMOS SCHÉMA TECHNOLÓGIE SITUÁCIA VO VÝMENNÍKOVEJ STANICI MAR1 MAR2 MAR3 MAR4 MAR5 MAR6

2 TECHNICKÁ SPRÁVA NÁZOV STAVBY OBJEDNÁVATEĽ MIESTO STAVBY PREVÁDZKOVÝ SÚBOR MODERNIZÁCIA AB ÚVV a ÚVTOS KOŠICE SO 01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ÚVV a ÚVTOS,Floriánska 18,04142 Košice Budova na parc.č.3271/20,lv č , Floriánska 18,04142 Košice MERANIE A REGULÁCIA ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OSVEDČENIE VYDANÉ SKSI CERTIFIKÁT EIC BARÁK LUDĚK Č.J: TI-007/2002 ZO DŇA S2013/01262/08/EIC COO/EZ ČÍSLO ZÁKAZKY DÁTUM 06/2017 Obsah: 1. Úvod 2. Údaje, kde sa začína a končí rozvod 3. Voľba rozvodných sústav 4. Predpisy a normy 5. Druhy prostredia a vonkajších vplyvov 6. Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie 7. Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu 8. Spôsob kompenzácie účinníka 9. Zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technologických zariadení 10. Technický popis rozvodov technológie 11. Uvedenie zariadenia do prevádzky Projektové podklady Pre vypracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie elektrickej časti technológie boli použité tieto podklady: Koordinačná situácia Projekt stavebnej časti Príslušné predpisy a normy Požiadavky spracovateľov jednotlivých profesií a konzultácia s nimi 1. Úvod Predmetom riešenia projektu je meranie a regulácia UK. 2. Údaje kde sa začína končí rozvod

3 Rozvod riešený týmto projektom začína v rozvádzači MaR. 3. Voľba rozvodných sústav PEN, 50 Hz, 230/400 V, TN-C PE+N, 50 Hz, 230/400 V, TN-S Elektrické zariadení zaradenie do triedy B podľa vyhl. 508/2009 Zb. Predpisy a normy PD spracovaná v súlade s predpismi a STN, EN platnými v čase spracovania. Sú to predovšetkým: - STN EN STN EN STN EN STN EN STN IEC 73 - STN STN EN STN EN Vyhláška 508/2009 Zb. 4. Vonkajšie vplyvy Prostredie, v ktorom sú uložené jednotlivé elektrická zariadení a rozvody je stanovené v protokole o určení vonkajších vplyvov č Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie Elektrické zariadenia napojené na rozvody riešené v tejto PD patria do 3. stupňa dôležitosti dodávky elektrickej energie 6. Zásadné riešenie ochrán proti skratu, preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu Zariadenie a káble sú proti skratu a preťaženiu chránené poistkami a ističmi. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (živé časti) je krytmi, izoláciou a umiestnením mimo dosah. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche je samočinným odpojením napájania a doplnkovou ochranou pospájaním, podľa STN EN Spôsob kompenzácie účinníka Nie je riešená v tomto projekte. Musí byť riešená v samostatnom projekte! 8. Zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technologických zariadení Obsluhu elektrických zariadení môžu vykonávať len pracovníci s kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb., min. č. 20. Každý zásah do elektrickej inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a skúšky elektrických zariadení, ako aj výmenu jednotlivých časti zariadení. Údržbu, rekonštrukciu, montáž elektrozariadení môžu vykonávať len pracovníci s príslušnou kvalifikáciou podľa vyhlášky Zb. Súčasťou dodávky jednotlivých zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. musí byť sprievodná dokumentácia, ktorá musí obsahovať: - Identifikačné údaje výrobcu, resp. dodávateľa, základné údaje o zariadení

4 - Pokyny pre prevádzku, údržbu a obsluhu jednotlivých zariadení: prípustný spôsob použitia návod na obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky požiadavky na vedenie prevádzkovej dokumentácie Požiadavky na odbornú spôsobilosť Návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia do prevádzky Preberacie dokumenty: Východisková odborná skúška Projekt skutočného vyhotovenia Osvedčenie o elektrických zariadeniach Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením do prevádzky a počas nej zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení podľa 12, vyhlášky 508/2009 Zb. 9. Technický popis Jestvujúci systém MaR umiestnený v samostatnej miestnosti sa demontuje a inštaluje sa nový systém ONESOFT v novej rozvodnej skrini. - Rozvody pre obehové čerpadla, servopohony, teplotné čidla vratnej vody budú inštalované na združenom rozdeľovači budú inštalované pomocou elektroinštalačného žlabu MARS - Čidlo vonkajšej teploty bude umiestnené na severnej časti objektu na vonkajšej fasáde - Priestorové čidla budú umiestnené v referenčných miestnostiach príslušných okruhov vykurovania V1 Ekvitermická regulácia: ÚK stála služba Kvalitatívna regulácia teploty vody okruhu ÚK je zabezpečená riadiacim systémom rozdeľovači, teploty vonkajšieho vzduchu a priestorovým snímačom v miestnosti stálej služby. V2 Ekvitermická regulácia: A SEVER Kvalitatívna regulácia teploty vody okruhu ÚK je zabezpečená riadiacim systémom rozdeľovači, teploty vonkajšieho vzduchu a priestorovým snímačom v kancelárii V3 Ekvitermická regulácia: A JUH

5 Kvalitatívna regulácia teploty vody okruhu ÚK je zabezpečená riadiacim systémom rozdeľovači, teploty vonkajšieho vzduchu a priestorovým snímačom v kancelárii V4 Ekvitermická regulácia: B SEVER Kvalitatívna regulácia teploty vody okruhu ÚK je zabezpečená riadiacim systémom rozdeľovači, teploty vonkajšieho vzduchu a priestorovým snímačom v kancelárii V5 Ekvitermická regulácia: B JUH Kvalitatívna regulácia teploty vody okruhu ÚK je zabezpečená riadiacim systémom rozdeľovači, teploty vonkajšieho vzduchu a priestorovým snímačom v kancelárii Uvedenie zariadenia do prevádzky Celé montážne prevedenie musí byť v súlade s príslušnými STN a predpismi súvisiacimi. Do trvalej prevádzky sa môže zariadenie uviesť až po vykonaní východiskovej revízie podľa STN Vypracoval Barák Luděk, certifikát S2013/01262/08/EIC COO/EZ

6 MODUL 1b OMOS 6D0 MODUL 1a TABUĽKA ZAPOJENÍ SYSRES B 1 A 2 RS485 GND 3 LB 4 LA 5 AN OUT GND 6 +10V 7 AN4 T-VONK GND 8 WS00 JYTY 2Ax1 SEV. VONK. IN 9 MÚR OV 10 AN3 T-UK1 GND 11 WS01 JYTY 2Ax1 VYST. IN 12 TEPLOTA OV 13 AN2 T-UK2 GND 14 WS02 JYTY 2Ax1 VYST. IN 15 TEPLOTA OV 16 AN1 T-UK3 GND 17 WS03 JYTY 2Ax1 VYST. IN 18 TEPLOTA SIET L 1 N 2 OUT1 OTV 3 WL1 CYSY 5x0,75 Y1 UK1 L 4 OUT2 ZATV 5 UK1 L 6 OUT3 OTV 7 WL2 CYSY 5x0,75 Y2 UK2 L 8 OUT4 ZATV 9 UK2 L OUT5 OTV 12 WL3 CYSY 5x0,75 Y3 UK3 L 13 OUT6 ZATV 14 UK3 15 INP INP2 18

7 MODUL 2b OMOS 6D0 MODUL 2a SYSRES B 1 A 2 RS485 GND 3 LB 4 LA 5 AN OUT GND 6 +10V 7 AN4 T-UK4 GND 8 WS05 JYTY 2Ax1 VYST. TEPLOTA IN 9 OV 10 AN3 T-UK5 GND 11 WS06 JYTY 2Ax1 VYST. TEPLOTA IN 12 OV 13 AN2 TP-UK1 GND 14 WS11 JYTY 2Ax1 PRIESTOROVÝ IN 15 TERM V1 OV 16 STALA.SL AN1 TP-UK2 GND 17 WS12 JYTY 2Ax1 PRIESTOROVÝ IN 18 TERM V2 KANC, 2,18 SIET L 1 N 2 OUT1 OTV 3 WL4 CYSY 5x0,75 Y4 UK4 4 OUT2 ZATV 5 UK4 6 OUT3 OTV 7 WL5 CYSY 5x0,75 Y5 UK5 8 OUT4 ZATV 9 UK OUT5 OČ1 12 WL11 CYSY 3x0,75 13 OUT6 OČ2 14 WL12 CYSY 3x0,75 15 INP INP2 18

8 MODUL 3b OMOS 6D0 MODUL 3a SYSRES B 1 A 2 RS485 GND 3 LB 4 LA 5 AN OUT GND 6 +10V 7 AN4 TP-UK3 GND 8 WS13 JYTY 2Ax1 PRIESTOROVÝ IN 9 TERM V3 OV 10 KANC AN3 TP-UK4 GND 11 WS14 JYTY 2Ax1 PRIESTOROVÝ IN 12 TERM V4 OV 13 KANC AN2 TP-UK5 GND 14 WS15 JYTY 2Ax1 PRIESTOROVÝ IN 15 OV 16 AN1 GND 17 IN 18 TERM V5 KANC SIET L 1 N 2 OUT1 OČ3 3 WL13 CYSY 3x0,75 OC1 4 OUT2 OČ4 5 WL14 CYSY 3x0,75 OC2 6 OUT3 OČ5 7 WL15 CYSY 3x0,75 OC3 8 OUT OUT OUT INP INP