UNIVERZITA OBRANY. Fakulta vojenského leadershipu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykového vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA OBRANY. Fakulta vojenského leadershipu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykového vzdělávání"

Transkript

1 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v České republice. Je státní vysokou školou, která profiluje budoucí mladé důstojníky pro potřeby Armády České republiky a civilní odborníky zejména ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného a bezpečnostního průmyslu a veřejné správy. Poskytuje akreditované vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Studijní programy Univerzity obrany jsou v příslušných oblastech vzdělávání plně uznávány jak v České republice, tak i v zahraničí. Směřováním do oblasti vojenství a širší sféry bezpečnostního systému státu představuje toto studium v České republice zcela jedinečnou odbornou příležitost mající předpoklady pro odpovídající pracovní uplatnění v armádním i civilním sektoru. Univerzita obrany nabízené studijní programy průběžně modernizuje s cílem odrážet dynamicky se měnící potřeby praxe a zvyšující se standardy vyspělých evropských univerzit. K měření studijní zátěže univerzita používá kreditní systém vycházející z principů Evropského systému převodu kreditů (ECTS), který umožňuje snadné a transparentní uznávání absolvovaných částí studia v rámci evropského vzdělávacího prostoru. Univerzita obrany je rovněž zapojena do evropského programu celoživotního vzdělávání Erasmus+, což umožňuje studentům absolvovat zahraniční studijní pobyt nebo stáž v délce 2 až 12 měsíců. Praktické vojenské a velitelské dovednosti studenti získávají především při vojenské přípravě mimo univerzitu, a to v rámci základní přípravy a vojensko-profesní přípravy. Komplexně je tedy v přípravě studentů, budoucích profesionálních vojáků AČR, kladen důraz na formování osobnosti důstojníka - velitele, manažera, ekonoma, technika nebo lékaře, na osvojování teoretických znalostí a praktických dovedností a schopností vést podřízené týmy. Důležitá je také jejich fyzická zdatnost, psychická odolnost a jazyková vybavenost. Absolventi univerzity jsou připraveni i pro působení mimo území České republiky v jednotkách mnohonárodních vojenských uskupení a v rámci aktivit NATO. Fakulta vojenského leadershipu Fakulta vojenských technologií Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzita obrany Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Centrum jazykového vzdělávání Centrum tělesné výchovy a sportu 1

2 Typy studijních programů Pro absolventy středních škol s maturitou Doba studia Studijní program Dosažený titul Zkratka titulu 3 roky bakalářský bakalář Bc. 5 let magisterský různé obory magisterský obor Vojenská farmacie magisterský obor Vojenské zubní lékařství inženýr magistr doktor zubního lékařství Ing. Mgr. MDDr. 6 let magisterský obor Vojenské všeobecné lékařství doktor medicíny MUDr. Pro absolventy bakalářských studijních programů Doba studia Studijní program Dosažený titul Zkratka titulu 2 roky magisterský navazující na bakalářský inženýr Ing. Pro absolventy magisterských studijních programů a navazujících magisterských studijních programů Doba studia 3 4 roky Studijní program Dosažený titul Zkratka titulu doktorský různé obory doktor Ph.D. Studijní programy jsou určeny: vojenským studentům civilním studentům a jsou nabízeny v prezenční i v kombinované formě studia. Kombinovaná forma studia je určena pro studenty, kteří nemohou každodenně docházet do školy. Umožňuje tak zejména zaměstnancům získat vysokoškolské vzdělání. Velká část studijní zátěže kombinované formy spočívá v domácím samostudiu, ve škole studenti navštěvují konzultace a semináře. Studijní obory Fakulty vojenského leadershipu (FVL) Fakulta vzdělává budoucí velitele a specialisty představující klíčový personál Armády České republiky ve vybraných oblastech managementu, řízení zdrojů a analýzy informací v obraně. Uchazeči o vojenské prezenční studium jsou přijímáni do pětiletého magisterského studijního programu Ekonomika a management, a jeho studijního oboru Řízení a použití ozbrojených sil. V průběhu studia jsou studenti postupně zařazováni do jednotlivých studijních modulů na základě aktuálních požadavků Ministerstva obrany ČR, svých studijních výsledků, osobnostních předpokladů a svého zájmu o studijní modul. 2

3 Studijní obor: Řízení a použití ozbrojených sil Studijní modul Vševojskový velitel Velitel průzkumných jednotek Velitel ženijních jednotek Velitel dělostřeleckých jednotek Velitel chemických jednotek Vojenská logistika Řízení finančních zdrojů Řízení lidských zdrojů Management informačních zdrojů Vojenské prezenční magisterské studium prezenční studium K výběru a zařazení studentů do studijních modulů dochází po: 5. semestru do studijního modulu Velitel chemických jednotek, 6. semestru do ostatních studijních modulů; Pro uchazeče o vojenské studium, kteří jsou vojáky v činné službě, fakulta nabízí studium v prezenční nebo kombinované formě v následujících studijních oborech: Studijní obor: Ekonomika obrany státu Studijní modul Vojenské bakalářské studium Vojenské magisterské studium navazující na bakalářské Řízení finančních zdrojů Logistika Ekonomika řízení lidských zdrojů Studijní obor: Vojenský management Studijní modul prezenční studium kombinované studium Vojenské magisterské studium navazující na bakalářské Velitel průzkumných jednotek Velitel dělostřeleckých jednotek Velitel ženijních jednotek Vševojskový velitel Management informačních zdrojů prezenční studium kombinované studium Uchazeči o vojenské bakalářské a magisterské studium navazující na bakalářské jsou přijímáni přímo do studijních modulů. 3

4 Pro uchazeče o civilní studium v prezenční i v kombinované formě studia fakulta nabízí studijní obory a moduly ve studijním programu Ekonomika a management. Uchazeči jsou přijímáni do bakalářského studia v prezenční i kombinované formě a do magisterského v prezenční i kombinované formě a jsou zařazování přímo do studijních modulů: Studijní obor: Ekonomika obrany státu Studijní modul Civilní bakalářské studium Civilní magisterské studium navazující na bakalářské Řízení finančních zdrojů Logistika Ekonomika řízení lidských zdrojů Studijní obor: Bezpečnostní management Studijní modul prezenční studium kombinované studium Civilní bakalářské studium Civilní magisterské studium navazující na bakalářské Ochrana obyvatelstva Bezpečnostní Bezpečnostní služby prezenční studium kombinované studium management V civilním magisterském studiu navazujícím na bakalářské se studijní obor Bezpečnostní management dále do studijních modulů nečlení a bude otevřen jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia. V rámci doktorského studijního programu nabízí Fakulta vojenského leadershipu tři studijní programy s možností studia v českém jazyce. Studijní program vojenské Doktorské studium civilní Ekonomika a management Ochrana vojsk a obyvatelstva Vojenská logistika prezenční studium kombinované studium Studijní obory Fakulty vojenských technologií (FVT) Fakulta vzdělává vojenské profesionály v širokém spektru vojensko-technických oborů, zejména v oblasti strojní, elektrotechnické, stavební, geografie a meteorologie, komunikačních a informačních technologií. Uchazeči o vojenské prezenční studium jsou přijímáni do pětiletého magisterského studijního programu Vojenské technologie a v průběhu studia jsou studenti postupně 4

5 zařazováni do jednotlivých studijních modulů na základě aktuálních požadavků Ministerstva obrany ČR, svých studijních výsledků, osobnostních předpokladů, zjištěné zdravotní způsobilosti a svého zájmu o studijní modul. Studijní program: Vojenské technologie Studijní modul Automatizované systémy velení a řízení Bojová a speciální vozidla Komunikační a informační systémy informační technologie Komunikační a informační systémy komunikační technologie Letecká technika - avionika a výzbroj Letecká technika - draky a motory Letecké radionavigační systémy Letecký štábní Letištní technické zabezpečení Radiolokace a elektronický boj Řízení letového provozu Vojenská geografie a meteorologie Vojenský pilot Zbraně a munice Ženijní technologie Vojenské prezenční magisterské studium prezenční studium K výběru a zařazení studentů do studijních modulů dochází po: 3. semestru do studijního modulu Vojenský pilot; nutno úspěšně absolvovat lékařskou prohlídku v ÚLZ Praha, 5. semestru do studijního modulu Vojenská geografie a meteorologie, 6. semestru do zbývajících studijních modulů; v případě studijního modulu Řízení letového provozu nutno úspěšně absolvovat lékařskou prohlídku v ÚLZ Praha. Pro zájemce o bakalářské studium v prezenční formě nabízí fakulta tříletý studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost, který je určen pro přípravu civilních studentů v následujících studijních oborech: Studijní obor Komunikační a informační technologie Technologie pro ochranu majetku a osob Zbraně a munice Civilní prezenční bakalářské studium prezenční studium 5

6 Pro zájemce o magisterské studium navazující na bakalářské nabízí fakulta následující studijní obory (vojenské studium je určeno pouze pro vojáky v činné službě): Studijní obor Magisterské studium navazující na bakalářské vojenské civilní Zbraně a munice Bojová a speciální vozidla Ženijní technologie Letecká a raketová technika Letový provoz Letecké elektrotechnické systémy Radiolokace Automatizované systémy velení a řízení Komunikační a informační systémy Vojenská geografie a meteorologie Vojenská chemie prezenční studium kombinované studium V rámci doktorského studijního programu nabízí Fakulta vojenských technologií studijní program Vojenské technologie s devíti různými obory, všechny s možností studia v českém i anglickém jazyce. Studijní obor vojenské Doktorské studium civilní Dopravní stroje a zařízení Elektronické systémy a zařízení Komunikační a informační systémy Letecká a raketová technika Materiálové a technologické inženýrství Technická kybernetika a mechatronika Vojenská geografie a meteorologie Vojenské stavby Zbraně a munice prezenční studium kombinované studium Uchazeči o vojenské magisterské studijní obory na FVL a FVT se mohou zdarma zúčastnit ve dnech uvedených na webových stránkách přípravného kurzu k přijímacím zkouškám. 6

7 Studijní obory Fakulty vojenského zdravotnictví (FVZ) Fakulta se zaměřuje v rámci pregraduálních vojenských studijních programů na moderní přípravu lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a zdravotnických záchranářů pro ozbrojené síly České republiky. Studijní obor Vojenské bakalářské studium Vojenské magisterské studium Doba studia Vojenské všeobecné lékařství 6 Vojenské zubní lékařství 5 Vojenská farmacie 5 Zdravotnický záchranář 3 Bakalářské a magisterské studium je na Fakultě vojenského zdravotnictví možné studovat pouze v prezenční vojenské formě studia. Magisterské studijní obory jsou realizovány ve spolupráci s Lékařskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Bakalářský studijní program je realizován ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Uchazeči o studijní obory Vojenské všeobecné lékařství a Vojenské zubní lékařství, kteří splnili zdravotní kritéria, se mohou ve dnech června 2016 zdarma zúčastnit na Fakultě vojenského zdravotnictví přípravného kurzu pro uchazeče. V rámci doktorského studijního programu nabízí Fakulta vojenského zdravotnictví osm studijních programů, z nichž sedm je s možností studia v českém i anglickém jazyce. Studijní program Doktorské studium civilní vojenské kombinované Studium v jazyce Doba studia Epidemiologie ČJ / AJ 4 Infekční biologie ČJ / AJ 4 Lékařská mikrobiologie ČJ / AJ 4 Toxikologie ČJ / AJ 4 Vojenská chirurgie ČJ / AJ 4 Vojenská radiobiologie ČJ / AJ 4 Vojenské vnitřní lékařství ČJ / AJ 4 Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví ČJ 4 7

8 Podávání přihlášky Uchazeč o studium podává elektronickou nebo písemnou přihlášku ke studiu ve studijním programu s uvedením studijního oboru. Detailní postup jak pracovat s elektronickou přihláškou naleznete na adrese: (rychlé odkazy E-přihláška). Pokud si uchazeč podává přihlášku do civilního studia (tedy se nechce stát vojákem z povolání), stačí podat elektronickou přihlášku, vytištěnou formu není třeba na fakultu zasílat. Uchazeči o studium magisterských studijních programů na FVZ jsou povinni souběžně s přihláškou na FVZ podat také přihlášku na Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové (studijní program Všeobecné lékařství, případně Zubní lékařství) nebo Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové (studijní program Farmacie). Informace naleznete na internetových stránkách a Termín podání přihlášky na FVL a FVT je do 31. března 2016 Termín podání přihlášky na FVZ je do 29. února 2016 V případě doktorského studijního programu se přihláška podává na předepsaném tiskopisu Přihláška ke studiu na vysoké škole v doktorském studijním programu (tiskopis SEVT č ) nebo v elektronické podobě na (rychlé odkazy E- přihláška). Podepsaný výtisk musí uchazeč doručit na adresu fakulty do 31. března 2016, resp. 30. dubna 2016 u FVZ včetně požadovaných příloh. Pokyny pro uchazeče o vojenské prezenční studium Rozhodne-li se uchazeč pro vojenské prezenční studium (tedy se chce stát vojákem z povolání), musí vyplnit přihlášku a odeslat v termínu stanoveném fakultou na adresu příslušné fakulty Univerzity obrany. Přihlášku ke studiu je možné podat: 1. vyplněním elektronické přihlášky dostupné na webové stránce Univerzity obrany. Pokud uchazeč podal elektronickou přihlášku je povinen ve stanoveném termínu doručit na příslušnou fakultu podepsaný výtisk elektronické přihlášky. 2. na předepsaném tiskopisu Přihláška ke studiu na vysoké škole v bakalářském nebo magisterském studijním programu (č ) vydaném nakladatelstvím SEVT. Po podání přihlášky se uchazeč musí dostavit na Rekrutační středisko (RS) nebo Rekrutační pracoviště (RP), kde mu bude sdělen termín lékařského vyšetření ve vojenské nemocnici a předány s vyšetřením související tiskopisy. Uchazeč bude poučen, jak postupovat při jejich vyplňování. Ve stanoveném termínu uchazeč absolvuje lékařské vyšetření ve Vojenské nemocnici, po jehož ukončení obdrží Posudek o zdravotní způsobilosti se závěrem lékařské přezkumné komise Vojenské nemocnice. Tento posudek uchazeč zašle (předloží) nejpozději 8

9 do dne přijímací zkoušky na Oddělení personální Univerzity obrany. Pokud vyšetření v nemocnici dopadne dobře, má uchazeč volnou cestu ke kariéře vojenského profesionála. Příslušnou fakultou UO bude k přijímací zkoušce písemně pozván. Její výsledek bude dostupný po zadání registračního čísla uchazeče na (rychlé odkazy - E - přihláška) a uchazeč obdrží písemné rozhodnutí děkana fakulty. Uchazeč přijatý ke studiu musí neprodleně po zjištění výsledku přijímacího řízení kontaktovat a navštívit RS (RP), kde podle pokynů vyplní a podepíše tiskopisy, na základě kterých je zahájen proces výběru pro povolání do služebního poměru vojáka z povolání a předloží veškeré požadované doklady: občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující státní občanství ČR, rodný list, rozhodnutí o přijetí ke studiu, výpis z rejstříku trestů ne starší než 6 měsíců, doklad o dosaženém vzdělání, průkaz zdravotní pojišťovny, 2 x foto, apod. Při poslední návštěvě RS (RP) je uchazeči předáno písemné rozhodnutí o povolání do služebního poměru vojáka z povolání dnem 1. srpna Tímto dnem nastupuje k vykonání základní přípravy v délce trvání 2 měsíce ve výcvikovém zařízení ve Vyškově v hodnosti vojína. Do služebního poměru může být povolán jen ten uchazeč, který splňuje níže uvedené podmínky: státní občanství České republiky, věk nad 18 let, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, splnění kvalifikačních předpokladů stanovených pro služební zařazení, ukončení členství v politické straně, hnutí či odborové organizaci. Uchazeč nesmí podporovat, propagovat ani sympatizovat s hnutím směřujícím k potlačování práv a svobod, hlásajícím národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť. Uchazeči z řad žáků vojenské střední školy vyřizují uvedené náležitosti cestou příslušného pracoviště vojenské střední školy. Poplatek za přijímací řízení 500,- Kč při podání přihlášky na standardním formuláři z prodejny tiskopisů SEVT úhrada formou kolku nalepeného na přihlášce ke studiu 400,- Kč při podání elektronické přihlášky úhrada bezhotovostním převodem na účet platba v tuzemsku: číslo účtu kód banky 0710 specifický symbol (SS) konstantní symbol (KS) 558 variabilní symbol (VS) registrační číslo uchazeče o studium, které se zobrazí po odeslání přihlášky ke studiu (je nutné jej vyplnit pro správnou identifikaci přijaté platby). 9

10 platba ze zahraničí: číslo účtu IBAN CZ BIC CNBACZPP specifický symbol (SS) konstantní symbol 558 variabilní symbol (VS) registrační číslo uchazeče o studium, které se zobrazí po odeslání přihlášky ke studiu (je nutné jej vyplnit pro správnou identifikaci přijaté platby). Název a adresa banky: Česká národní banka Rooseveltova ul. 575/18, Brno-město Bezhotovostní úhradu platby proveďte tak, aby byla do půlnoci 31. března 2016, resp. 29. února 2016 u FVZ připsána na výše uvedený účet. Při platbě ze zahraničí uhraďte takovou částku, aby po kurzovém přepočtu nebyla výsledná částka nižší, než je částka požadovaná v Kč. Po zahájení přijímacího řízení se uhrazený poplatek za úkony spojené s příjímacím řízení uchazeči o studium nevrací. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením hradí uchazeči o vojenské studium z řad občanů (absolventi středních škol s maturitou) do pětiletých magisterských studijních programů v prezenční formě studia, které uskutečňuje Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenských technologií, uchazeči o vojenské studium z řad občanů (absolventi středních škol s maturitou) do tříletého bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář v prezenční formě studia, který uskutečňuje Fakulta vojenského zdravotnictví, uchazeči o civilní studium do tříletých bakalářských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia, které uskutečňuje Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nehradí uchazeči do magisterských navazujících studijních programů v prezenční i kombinované formě studia, do doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia, do magisterských studijních programů Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství a Vojenská farmacie (uchazeči o studium v uvedených studijních programech zaplatí poplatek pouze ve prospěch Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy ve výši požadované těmito civilními fakultami). Více informaci naleznete na internetových stránkách a Přijímací zkoušky na Univerzitu obrany Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenských technologií organizují přijímací zkoušky na půdě Univerzity obrany v Brně. Fakulta vojenského zdravotnictví organizuje přijímací zkoušky v Hradci Králové. Děkan příslušné fakulty může prominout část přijímací zkoušky, za předpokladu, že uchazeč splní podmínky stanovené pravidly přijímacího řízení zveřejněných na webových stránkách dané fakulty. 10

11 Magisterský studijní program Fakulta vojenského leadershipu (FVL) Přijímací zkoušky do magisterského studijního programu na Fakultě vojenského leadershipu proběhnou v týdnu od 18. do 22. dubna Ke splnění přijímací zkoušky bude uchazeč písemně pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské prezenční magisterské studium Test z anglického jazyka Test fyzické zdatnosti okladů Test studijních předpokladů Bakalářský studijní program Přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu proběhnou na fakultě v týdnu od 18. do 22. dubna K vykonání přijímací zkoušky bude uchazeč písemně pozván na jeden den v uvedeném období. Civilní studium a vojenské kombinované studium Test studijních předpokladů Navazující magisterský studijní program Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu proběhnou na fakultě ve dnech 26. a 27. dubna K vykonání přijímací zkoušky bude uchazeč písemně pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské a civilní prezenční i kombinované studium Test odborných znalostí 11

12 Zákonnou podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu (dále jen studium ) je absolvování bakalářského studijního programu stejného, případně příbuzného se studijním programem Ekonomika a management KKOV B Příbuznost studijního programu je definována příslušnou Klasifikací kmenových oborů vzdělávání. Bližší informace o klasifikaci kmenových oborů vzdělávání jsou uvedeny v podmínkách přijímacího řízení, případně se lze obrátit na studijní skupinu, a to dotazem, zaslaným na elektronickou adresu Vojenské studium v navazujícím magisterském studijním programu je určeno pouze pro uchazeče, kteří jsou vojáky v činné službě. Magisterský studijní program Fakulta vojenských technologií (FVT) Přijímací zkoušky proběhnou na fakultě v týdnu od 25. do 28. dubna Ke splnění přijímací zkoušky bude uchazeč písemně pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské studium Test z anglického jazyka Test fyzické zdatnosti Matematika Bakalářský studijní program Přijímací zkoušky proběhnou na fakultě v týdnu od 13. do 16. června Ke splnění přijímací zkoušky bude uchazeč písemně pozván na jeden den v uvedeném období. Civilní studium Matematika Navazující magisterský studijní program Přijímací zkoušky proběhnou na fakultě v týdnu od 25. do 28. dubna Ke splnění přijímací zkoušky bude uchazeč písemně pozván na jeden den v uvedeném období. Vojenské i civilní studium 12 Test z odborného základu studijního oboru v rozsahu bakalářského studia

13 Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ) Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnický záchranář Přijímací zkouška proběhne na fakultě 7. června Zdravotnický záchranář Test z anglického jazyka Test fyzické zdatnosti Biologie Magisterský studijní program Přijímací zkouška do studijních programů Vojenské všeobecné lékařství a Vojenské zubní lékařství proběhne 22. června 2016 (světlé buňky označují předměty přijímací zkoušky na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a tmavé buňky předměty na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany). Test z anglického jazyka Vojenské všeobecné lékařství Vojenské zubní lékařství Fyzika Test fyzické zdatnosti Chemie Biologie Somatologie Přijímací zkouška do studijního programu Vojenská farmacie proběhne 11. června 2016 (světlé buňky označují předměty přijímací zkoušky na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy a tmavé buňky předměty na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany). Vojenská farmacie Test z anglického jazyka Test fyzické zdatnosti Test všeobecných studijních předpokladů Chemie Biologie (včetně botaniky) 13

14 Test fyzické zdatnosti Skládá se ze dvou disciplín, které jsou uvedeny v tabulce, přičemž výsledek každé disciplíny je hodnocen v rozmezí 0 až 25 bodů. Pro splnění podmínek testu z fyzické zdatnosti musí uchazeč dosáhnout minimálně 1 bod z každé disciplíny. Normy jsou rozdílné pro muže a ženy. Dvanáctiminutový běh Disciplíny muži Sed-leh za jednu minutu Body 3000 m m m m m m m m 35 1 méně než 2300 m méně než 35 0 Dvanáctiminutový běh Disciplíny ženy Sed-leh za jednu minutu Body 2550 m m m m m m m m 33 1 méně než 2100 m méně než 33 0 Průběh vojenské služby studentů vojenského prezenčního studia Uchazeči o prezenční vojenské studium, kteří nejsou vojáky v činné službě, mohou být po doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu a splnění podmínek pro službu vojáka z povolání navrženi k povolání do služebního poměru vojáka z povolání dnem 1. srpna 2016 v hodnosti vojína dle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Průběh vojenské služby studentů Univerzity obrany se řídí zákony a předpisy platnými pro průběh služby vojáků z povolání v Ozbrojených silách ČR. Jakmile uchazeč vykoná dvouměsíční základní přípravu ve výcvikovém zařízení AČR ve Vyškově, je přeložen personálním rozkazem k Univerzitě obrany, zařazen na služební místo studující vysoké vojenské školy, čekatel a jmenován do hodnosti svobodníka čekatele. 14

15 Současně se na základě příslušné dohody zavazuje ke službě v AČR na dobu studia a po jeho ukončení na dobu dvojnásobku doby trvání studia. Po zápisu do studia a složení imatrikulačního slibu se uchazeči stávají řádnými studenty Univerzity obrany. Hodnostní označení studentů v průběhu studia Období studia po dobu studia 1. ročníku po dobu studia 2. ročníku po dobu studia 3. ročníku po dobu studia 4. ročníku po dobu studia 5. ročníku po dobu studia 6. ročníku Hodnost svobodník desátník četař rotný rotmistr nadrotmistr Jmenování do vyšší hodnosti je podmíněno úspěšným ukončením studia daného ročníku. Absolutorium Po ukončení studia bakalářských programů Po ukončení studia magisterských programů Po ukončení delších než desetisemestrálních magisterských programů Hodnost praporčík nebo poručík poručík nadporučík Studenti vojenského studia nemají prázdniny, ale řádnou dovolenou v délce 37 kalendářních dnů v roce. Studenti řádnou dovolenou čerpají zpravidla v průběhu měsíce července a vánočních svátků. 27 pracovních dnů 10 dnů o sobotách + = a nedělích 37 kalendářních dnů Život vojenských studentů je organizován v souladu s vojenskými předpisy a řády. Studenti jsou zařazování podle příslušného ročníku do školních rot. Těmto rotám velí velitelé vychovatelé školního pluku. Materiální zabezpečení potřeb každodenního života vojenských studentů řeší na rotách výkonní praporčíci. Základní týdenní doba služby pro studenty je stanovena v pracovní dny, pondělí až čtvrtek zpravidla hod. a v pátek hod. v souladu s rozvrhem hodin pro výuku a výcvik. Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, je student povinen konat službu nad základní týdenní dobu služby. Pracovní dny začínají nástupem všech studentů, kontrolou jejich přítomnosti, ústroje (v době služby nosí studenti předepsaný vojenský stejnokroj), vnějšího vzhledu a vydáním potřebných služebních úkolů. Hlavní část pracovního dne tvoří studium. Zpravidla v pondělí odpoledne probíhá vojensko-odborná příprava. V souladu s denním řádem probíhá hlášení u velitelů rot, kde se řeší návrhy, žádosti, stížnosti studentů, probíhá příprava do dozorčí služby nebo ochranné směny a řeší se záležitosti potřebné pro zabezpečení života studentů. Po ukončení stanovené doby služby a po absolvování všech zaměstnání ve škole mají studenti v daný den osobní volno a mohou nosit civilní oděv. V rámci tohoto volna můžou 15

16 využívat nabídky kulturního a sportovního vyžití v zařízeních Univerzity obrany nebo posádkového města. Předčasný odchod z vojenské služby V případě, že voják nesplní závazek k setrvání ve služebním poměru, ke kterému se zavázal při zahájení studia, je povinen uhradit vojenské správě náklady vynaložené na studium podle délky studia a doby trvání služebního poměru. Náhrady za každý měsíc studia na Univerzitě obrany (dle vyhlášky Ministerstva obrany ČR č. 265/1999 Sb.) činí: Vojenský pilot ,- Kč/měsíc Vojenské všeobecné lékařství Vojenská farmacie Vojenské zubní lékařství ,- Kč/měsíc Ostatní obory 9.000,- Kč/měsíc Výše náhrady zahrnuje kompenzaci nákladů za služební plat a výdaje na materiální zabezpečení studenta vojenského studia, které mu byly v souvislosti se studiem poskytnuty. Zabezpečení studentů Univerzity obrany Studenti vojenského prezenčního studia Stávají se zaměstnanci vojenské správy, plátci daně, sociálního i zdravotního pojištění. Jsou plně zabezpečeni státem, rodiče ztrácejí nárok na daňové zvýhodnění a na přiznání sociálních dávek. Studenti mají bezplatné ubytování s připojením na internet, vystrojení a základní učební pomůcky. Stravování si hradí sami ve zvýhodněné ceně (např. cca 30,- Kč za oběd). Vojenští studenti pobírají měsíčně služební plat. Služební tarif pro jednotlivé hodnosti čekatelů činí: Svobodník 9.600,- Desátník Četař , ,- Rotný ,- Rotmistr ,- Nadrotmistr ,- 16

17 Po splnění podmínek stanovených Stipendijním řádem pro studenty Univerzity obrany lze studentovi přiznat stipendium v rozsahu daném přidělenými finančními prostředky. Studenti si mohou po celou dobu studia na Univerzitě obrany rozšiřovat a prohlubovat své jazykové znalosti. Pro vojenské studenty je povinné studium anglického jazyka, který se vyučuje první až pátý semestr. V šestém až devátém semestru si volí výuku druhého cizího jazyka mezi francouzštinou a němčinou. Univerzita obrany klade důraz na fyzickou zdatnost studentů, proto mají studenti k dispozici zdarma sportovní zařízení s posilovnou, tenisové kurty, letní bazén, tělocvičny, hřiště atd. Dále pak možnost zájmových sportovních klubů a kroužků. Vlastní klub Univerzity obrany s možností všestranného využití v podobě tanečních, hudebních, výtvarných, fotografických, aj. kroužků. Studenti civilního prezenčního studia Univerzita obrany poskytuje všem studentům civilního studia, kteří nemají trvalé bydliště v okrese Brno-město, ubytování na kolejích. Poplatky za ubytování jsou hrazeny měsíčně, jejich výše je cca 3.000,- Kč/měsíc a je stanovena vždy na kalendářní rok. Civilní studenti, kteří nemají trvalé bydliště v okrese Brno-město, mají možnost pobírat ubytovací stipendium ve výši 1.000,- Kč/měsíc. O přiznání tohoto stipendia si studenti musí písemně požádat do 31. října daného roku. Ubytovací stipendium se vždy vyplácí za celý kalendářní měsíc. V průběhu studia mají studenti možnost získat prospěchové stipendium, jehož výše závisí na dosaženém váženém průměru v semestru a pohybuje se od 500,- Kč do 1.500,- Kč. Přiznané prospěchové stipendium se vyplácí měsíčně po dobu celého následujícího semestru. V případě tíživé sociální situace může student požádat o vyplacení sociálního stipendia. Tuto možnost lze využít maximálně dvakrát v průběhu studia, pokaždé maximálně do částky, která nepřesahuje trojnásobek životního minima. Žádost o přiznání ubytovacího a sociálního stipendia se podává na studijní skupinu příslušné fakulty. Tiskopis žádosti o přiznání stipendia si student vyzvedne rovněž na studijní skupině. Přiznání a vyplácení stipendií závisí na finančních prostředcích přidělených Univerzitě obrany. Civilní studenti si mohou po celou dobu studia na Univerzitě obrany rozšiřovat a prohlubovat své jazykové znalosti. Povinně studují anglický jazyk. Výuka druhého cizího jazyka je odvislá od typu fakulty a studenti si volí mezi němčinou, francouzštinou a ruštinou. Studentům civilního studia se zapůjčují skripta, učebnice, technická literatura a ostatní studijní materiály z knihovního fondu Knihovny Univerzity obrany, v souladu s Knihovním řádem knihovny, zdarma po celou dobu studia. Studenti mohou bezplatně využívat sportovních a kulturních zařízení univerzity. Civilní studenti Univerzity obrany mají nárok na různé slevy (např. v dopravě) stejně jako na jiných vysokých školách. V průběhu studia ani po jeho ukončení nemají studenti civilního studia Univerzity obrany žádné služební ani pracovněprávní vztahy a závazky k Armádě České republiky. 17

18 KONTAKT Informace poskytuje Fakulta vojenského leadershipu studijní skupina FVL děkanát tel.: , Kounicova Brno fvl.unob.cz Fakulta vojenských technologií studijní skupina FVT děkanát tel.: , Kounicova Brno fvt.unob.cz Fakulta vojenského zdravotnictví studijní skupina FVZ děkanát tel.: , Třebešská Hradec Králové fvz.unob.cz Univerzita obrany Obecné informace o studiu: rektorát studijní oddělení Kounicova 65 tel.: , Brno Personální poradenství pro zájemce o vojenské studium: rektorát personální zabezpečení studentů tel.: , Obecné informace o univerzitě: rektorát tiskový mluvčí pplk. dr. Vladimír Šidla, CSc. tel.: , Aktuální informace o možnostech studia na jednotlivých fakultách najdete na adrese: Najdete nás také na: Obrany /timeline/ Směle nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme! Navštivte naše dny otevřených dveří! Informace o Armádě ČR a službě v ní naleznete na 18

19 TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Fakulta vojenského leadershipu magisterské studium dubna 2016 bakalářské studium dubna 2016 navazující magisterské studium dubna 2016 Pro vykonání přijímací zkoušky bude uchazeč písemně pozván na jeden den v uvedeném termínu. Fakulta vojenských technologií magisterské studium dubna 2016 bakalářské studium června 2016 navazující magisterské studium dubna 2016 Pro vykonání přijímací zkoušky bude uchazeč písemně pozván na jeden den v uvedeném týdnu. Fakulta vojenského zdravotnictví Vojenské všeobecné lékařství a Vojenské zubní lékařství 22. června 2016 Vojenská farmacie 11. června 2016 Zdravotnický záchranář 7. června 2016 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenských technologií 3. prosince 2015 a 7. ledna 2016 v 8.30 a v hodin Fakulta vojenského leadershipu navíc 10. února 2016 v hodin Místo: 3. prosince 2015 a 7. ledna 2016: objekt kasáren UO, ul. Šumavská č. 2, Brno 10. února 2016: Klub Univerzity obrany, ul. Šumavská č. 4, Brno Fakulta vojenského zdravotnictví 3. prosince 2015 ve hodin; 16. ledna 2016 v 9.00 a ve hodin Místo: budova FVZ, Třebešská 1575, Hradec Králové Bližší informace naleznete na našich internetových stránkách 19

20 REKRUTAČNÍ STŘEDISKA A PRACOVIŠTĚ (Místo, které musí navštívit každý, kdo se chce stát profesionálním vojákem) Rekrutační středisko Čechy Vítězné náměstí 4/ Praha tel Rekrutační středisko Morava Zahradníkova 7, Brno tel.: Rekrutační pracoviště Pardubice Hůrka 1100, Pardubice tel.: Rekrutační pracoviště Olomouc Dobrovského 6, Olomouc tel.: Rekrutační pracoviště České Budějovice Žižkova 37, České Budějovice tel.: Rekrutační pracoviště Ostrava Matiční 2, Ostrava tel.: Rekrutační pracoviště Plzeň Štefánikovo nám. 1, Plzeň tel.: Rekrutační pracoviště Jihlava Vrchlického 14, Jihlava tel.: Rekrutační pracoviště Liberec Na Zápraží 4, Liberec tel.: Rekrutační pracoviště Ústí nad Labem Štefánikova 2, Ústí nad Labem tel.:

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro zájemce o studium na Univerzitě obrany INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro zájemce o studium na Univerzitě obrany Brno 2009 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako státní škola zajišťuje přípravu

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2010 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 010 Informace o

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009

Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 2009 Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Schvaluji: Děkan FEM plukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. Zpráva o výsledcích přijímacího řízení Fakulty ekonomiky a managementu v roce 009 Informace o

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2015 2016 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÉ OBORY uskutečňované

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST. pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI NA UNIVERZITĚ OBRANY I. ČÁST pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. petr.hruza@unob.cz Univerzita obrany Brno Struktura Univerzity obrany Fakulta vojenského leadershipu

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo:.. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 EDUKAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE Vypracoval Schválil Funkce

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2015/2016 V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STIPENDIJNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stipendijní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje poskytování stipendií studentům Metropolitní univerzity Praha,

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZE DNE 5. ČERVNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2006

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění V Brně, 30. června 2015 Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) tento údaj se píše

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE)

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE) MASARYKŮVÚSTAVVYŠŠÍCHSTUDIÍČVUTVPRAZE Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT vpraze vyhlašuje mimořádné kolopřijímacíhořízeníprobakalářskýstudijníprogramspecializacevpedagogice, studijní obor

Více

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management

Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Směrnice č. 2 /2010 Věc: Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2011/2012 Účinnost od: 1. 10. 2010 do 31.10. 2011

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016 NA LÉKAŘSKOU FAKULTU MASARYKOVY UNIVERZITY KONTAKTY adresa: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Univerzitní kampus, pavilon A17, Studijní oddělení Kamenice 5

Více

Stipendijní program. ČéDés

Stipendijní program. ČéDés Stipendijní program ČéDés informační příručka pro školní rok 2010/2011 1. Slovo úvodem Firma České dráhy, a. s., největší železniční dopravce v České republice poskytující komplexní služby v železniční

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016

Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 č.j. 09/0163/15 Vodňany, 11.5.2015 Rozhodnutí děkana č. 21/2015 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2015/2016 Na základě 48 až 50 zákona č.111/1998

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2012/2013

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2012/2013 Směrnice dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 pro bakalářský studijní obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika v prezenční formě studijní program Dramatická umění V

Více

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V Hradci Králové dne 1. srpna 2010 Výtisk číslo: Počet listů: Schvaluji: plk. doc. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D. děkan fakulty PRŮVODCE STUDENTA Fakulty

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více