J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV"

Transkript

1 ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje. Do nastávajících voleb komunálních vstupují výrazněji osobnosti kandidátů. Zejména v těch menších obcích. Nejsou to jen různě se tvářící portréty z bilboardů. Volí se zastupitelé, kteří v obci bydlí, a proto je jejich vztah k obci mnohem bližší. Znají dobře místní poměry, mají svoje konkrétní volební programy. Ale především to jsou naši spoluobčané, které známe z osobních kontaktů, od vidění či z dobrozdání nebo pomluv sousedů. I proto by měli cítit větší odpovědnost vůči svým voličům. Odpovědnost k dobrovolně převza - té funkci. Myšlenka, kterou jeden současný jundrovský zastupitel prezentoval kdysi na stránkách občasníku Náš Jundrov, že málo který zastupitel má po 8 až 12 hodinách v zaměstnání ještě čas, chuť a energii shánět nebo ověřovat podklady i z jiných zdrojů, než z těch správně připravených radou, je přinejmenším zarážející. Není to otázka času či chuti, je to otázka odpovědnosti vůči voličům, kterým se svým slibem zastupitelé zavázali. Slibem, že svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů. I to by měli mít voliči na paměti, až se budou rozhodovat, komu dát svůj hlas. Nebo nejlépe všech patnáct hlasů. Už podruhé se loučím s radnicí. Asi bych měl provést bilanci svého působení v těch uplynulých čtyřech či osmi letech. Několikrát jsem ve svých úvodnících vyslovil myšlenku, že nejlepšími hodnotitely programů a slibů zastupitelů jsou jejich voliči. Ti, co mají o podrobné vyhodnocení jednotlivých bodů programu skutečný zájem, si to mohou provést a odškrtávat sami program rozvoje obce je uveden na webových stránkách. Je hezké, když se podaří splnit předvolební slib, promítnutý do programu zastupitelstva (což je vnímáno jako samozřejmost). Horší je, když se něco slíbí a nesplní, bez ohledu na objektivnost důvodů. Mezi tím je ale spousta jiných, neslíbených činů, které se realizují proto, protože si to občané zrovna přejí, protože to vyplynulo z jejich nebo jiných aktuálních potřeb či přání. Možná bych přece jen mohl vzpomenout několik maličkostí, u kterých jsem byl hnací silou zákaz předjíždění na Veslařské, omezení rychlosti ve vnitřním Jundrově, omezení pálení zahradního odpadu, instalace přístřešku u vozovny, zavedení důsledných opatření proti dlužníkům na nájemném. To je samozřejmě jen zlomek všech akcí, které se za tu dobu podařily realizovat z iniciativy dalších radních a ve spolupráci s nimi i s dalšími zastupiteli, zejména v oblasti investic v bytové výstavbě a ve školství. Prioritou v dalším volebním období nejen v Jundrově bude příprava nového územního plánu. Plánu, který by měl po dvaceti letech přinést zcela nový dokument, aktualizovaný a doplněný o nové požadavky na využití území města Brna. Věřím, že nový územní plán bude po dlouhých debatách a konzultacích odborných i laických jednoznačným podkladem i pro rozumný rozvoj Jundrova. A který prokáže, že strašení občanů katastrofickými vizemi současné rady, prezentované některými občany, je pouze populistickým předvolebním gestem. Děkuji kolegyním i kolegům úřednicím a radním za dobrou spolupráci po celou dobu mého působení ve funkci starosty. Děkuji všem občanům za pozitivní i negativní reakce vůči mé osobě, byla to neocenitelná životní zkušenost. Ještě jednou jsem se rozhodl zkusit štěstí v letošních jundrovských volbách. Ať bude jejich výsledek jakýkoliv, přeji všem Jundrová - kům, aby příští starosta či starostka byla osobnost s největšími preferencemi, tedy s důvěrou největšího počtu voličů. Svému nástupci přeji hodně síly, zdraví, pevné nervy a trochu tolerance soudných občanů. Vše bude ve své funkci moc potřebovat. Tímto se s Vámi loučí v tomto volebním období dosluhující starosta Miroslav Kolář. Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev MČ BRNO-JUNDROV A STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Starosta městské části Brno-Jundrov podle 15 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, oznamuje: 1. Volby do zastupitelstev MČ Brno-Jundrov a statutárního města Brna se uskuteční dne 15. října 2010 od 14:00 do 22:00 hod. a 16. října 2010 od 08:00 do 14:00 hod. 2. Místem konání voleb je: ve volebním okrsku č volební místnost v ZŠ Jasanová 2 pro voliče bydlící na ulicích Gellnerova, Muškátová, Osiková, Průhon, Rozmarýnová, Sosnová, Šeříková, ve volebním okrsku č volební místnost v Klubu seniorů, Nálepkova 47 pro voliče bydlící v ulicích Jedlová, Lelkova, Modřínová, Nálepkova, Olšová, Optátova, Pivoňkova, Smrčková, Stromovka, Tyršovo návrší, ve volebním okrsku č volební místnost v Mateřské škole Dubová 2, pro voliče bydlící v ulicích Březová, Dubová, Pod Holednou, ve volebním okrsku č volební místnost v ZŠ Jasanová 2 pro voliče bydlící v ulicích Jasanová, Kopretinová, Na Jurance, Na Kopaninách, Pisárecká 4, V luzích, Veslařská sudá, Veslařská lichá, Výšina. 3. Právo volit do zastupitelstev obcí má státní občan České republiky nebo občan jiného státu (EU), jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, současně dosáhl alespoň v den voleb nejméně 18 let věku a je v den voleb přihlášen v městské části k trvalému pobytu. Občan jiného státu, který splňuje podmínky volebního práva, musí nejpozději do do 16,00 hod. požádat ÚMČ Brno-Jundrov o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. 4. Občanu (dále voliči) bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo cestovním průkazem nebo průkazem o povolení k pobytu. 5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 6. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 7. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 8. Po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. 9. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany pouze jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Kromě toho lze oba způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. 10. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do jedné úřední obálky hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva statutárního města Brna a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva MČ Brno-Jundrov. 11. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do volební schránky. 12. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, okrsková volební komise hlasování neumožní. Ing. Miroslav Kolář starosta

2 Nové ulice v Jundrově V souvislosti s výstavbou RD v lokalitě pod Dubovou vzniknou dvě nové ulice. Rada MČ vypisuje anketu na návrhy názvů těchto ulic. Zaslané návrhy budou projednány novým zastupitelstvem městské části a zaslány Zastupitelstvu města Brna k posouzení a schválení. Vhodné jsou názvy rostlin či názvy s vazbou k historii dané lokality. Ulice mohou být také pojmenovány po významných nežijících osobnostech s vazbou k Jundrovu či Brnu (nevylučuje se ani nebrněnská osobnost). Návrhy posílejte (předávejte) písemně na adresu ÚMČ Brno-Jundrov, Veslařská 97/56, Brno nebo em na adresu Rada MČ á v o b u D L e l k o v a Jundrovské čtvrtky Tohle není kouř z pálení pouze suchého rostlinného dřevěného odpadu viz Požární řád MČ Brno-Jundrov. Neodpovědnost některých občanů k životnímu prostředí je argumentem k dalšímu omezení pálení v Jundrově Kolář? O p t á t o v a? Z ÚŘADU SBĚROVÉ DNY NA ÚZEMÍ MČ BRNO-JUNDROV V ROCE 2010 říjen stanoviště konečná MHD linky č. 67 Dubová ulice parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová ulice Na stanovištích bude zajištěn dohled. Upozorňujeme, že se jedná o služby poskytované městskou částí pro fyzické osoby, ne pro osoby podnikající. Je povoleno odkládat pouze velkoobjemový odpad, ne drobný domovní odpad, který patří do popelnic. Doba je stanovena 9.00 hod hod. Žádáme řidiče, aby v uvedené dny přeparkovali svoje vozidla. Čištění vozovek ZÁKOS proběhne : Optátova, Lelkova, Veslařská, Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Optátova po křižovatku Nálepkova x Lelkova) Čištění bude vždy probíhat včetně parkovišť, zálivů, odstavných stání a konečné linky MHD 67. Žádáme řidiče, aby po dobu blokového čištění respektovali dopravní značení a na uvedenou dobu svoje vozidla přeparkovali. Odtahy vozidel zajišťuje firma Černý s odtahovou plochou v AREALU AUTOBAZARU MAX na ulici Jihlavské (50m od bývalé prodejny DELVITA směr Bosonohy) tel MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU V MČ Brno-Jundrov proběhne dne mobilní sběr na následujících zastávkách a v daném čase: 16:00-16:10 Dubová - parkoviště 16:15-16:25 Březová 41 16:30-16:40 Nálepkova - Olšová 16:45-16:55 Šeříková - parkoviště 17:00-17:10 Jasanová blok 17:15-17:25 SK Jundrov - Veslařská 17:30-17:40 Výšina - Veslařská Co se sbírá: Barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla Akumulátory, monočlánky Oleje a maziva, zaolejované hadry Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek Vývojky, ustalovače Zářivky a úsporné žárovky, teploměry Staré a nepotřebné léky Kosmetika odlakovače, přelivy, laky Brzdové destičky, obaly od sprejů Nebezpečné složky komunálního odpadu zásadně nespalujte, neukládejte na volné plochy ani do země!!!!!!!! Ohrožujete zdraví své, svých dětí, spoluobčanů!!!!!!!!!! Mimo uvedené termíny mobilního sběru lze nebezpečné složky komunálního odpadu odložit na nejbližším sběrném středisku odpadů SSO Sochorova, Pastviny. Zimní posyp Rada městské části nabízí majitelům rodinných domků v Jundrově bezplatné dodání vhodného posypového materiálu na zajištění zimní údržby chodníků přiléhajících k jejich nemovitostem. Zájemci o dodání potřebného množství (kbelíků) mají možnost podat objednávku (tel , , ) na Úřadu městské části Brno- Jundrov nejpozději do Oznámení přesného termínu rozvozu písku bude zveřejněno ve vývěskách. Dále nabízíme bezplatný odběr koštěte na zajištění zimní údržby chodníku. Odběr od v úřední dny pondělí, středa od 8.00 do hod. na ÚMČ Veslařská 56, Brno. ŠKOLA Základní škola Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Co se děje na Základní škole Jasanová Začal nový školní rok a naše škola přivítala 47 nových prvňáčků. Co jsme pro ně a pro ostatní žáky připravili? Nově jsme zrekonstruovali školní jídelnu za ,- opravili podlahy v šatnách u bazénu, nachystali nový nábytek do tříd, připravili nové učebny. Průběžnou kontrolou hospodaření jsem zjistil, že za prázdniny jsme investovali přes ,- Kč na renovaci školy. Škola se nám rozrůstá, žáci přibývají a za to patří dík Vám rodičům. V novém školním roce máme před sebou plno úkolů: začínáme výjezdem do Chorvatska, pokračujeme fotbalovým turnajem, naši školu navštíví delegace z partnerského německého Stuttgartu, začali jsme opět spolupracovat se školami v šesti zemích Evropské unie na společném projektu Comenius zaměřujeme se na 4 přírodní živly, ke Dni jazyků (29.9) chystáme webovou konferenci, při níž se naši žáci setkají se svými kamarády z jiných evropských škol a společně si zazpívají, plánujeme společný lyžařský kurz s našimi chorvatskými kamarády, 12. října s mateřskou školkou Dubová a s nadačním fondem Niké připravujeme Slavnosti podzimu se spoustou překvapení pro děti. Proběhne tenisový výcvikový kurz pro všechny naše žáky. Dále pokračujeme v úspěšných projektech z minula: Jak se žije, Pánové a dámy, život začíná, Adopce na dálku, chystáme projektovou dokumentaci k projektu EU peníze do škol, v něm se chceme zaměřit na čtenářskou gramotnost a hlavně zmodernizovat počítačovou vybavenost naší školy. Každý úkol je výzva, kterou se posouváme dál v budování toho, co jsme si dali do motta naší školy: Vybudování moderní školy pro 21. století. Je toho plno, co jsme si přichystali a ještě mnoho práce nás čeká. Dokončení rekonstrukce hřiště, které je připraveno, dokončení zateplení školy. Abychom všechno mohli splnit, potřebujeme i Vaši pomoc. Těším se na spolupráci s Vámi. Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel ZŠ Jasanová s kolektivem všech pracovníků

3 M Ě S T O P O S K Y T U J E P Ů J Č K Y Z F O N D U R O Z V O J E B Y D L E N Í Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z FRBmB). O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9. do a od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Mali novského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejichž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení půjčky zajistí město výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech , a účel půjčky obnova střechy lhůta splatnosti 5 let horní hranice půjčky 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/bytový dům zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra 5 let 400 tis. Kč/dům 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě 200 tis. Kč/rodinný dům modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku Vážení spoluobčané Jundrova, AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká škola, se již stala integrální součástí jundrovského školství. Jsme možná jedinou soukromou vysokou školou, na níž ti nejlepší mohou studovat zcela zdarma od začátku do konce přesto, že od státu nedostáváme ani jednu korunu. I díky dobrému hospodaření jsme obsadili v anketě TOP 2010 MSP 1. místo jako nejlepší malá a střední firma v městě Brně. Velkým zásahem do hospodaření školy byla koupě objektu Stromovka 1 a následující opravy, ale kvalitním hospodařením a promyšlenými půjčkami zajišťujeme vyrovnané hospodaření i v této ekonomicky nepříznivé době. Jistě jste si již všimli, že se nám podařilo úspěšně dokončit první etapu opravy budovy staré obecní školy na Stromovce. Přistoupili jsme k vnějšímu zkrášlení přesto, že nás po provozní stránce daleko víc tíží vnitřní problémy (elektroinstalace, topné rozvody, opravy interiérů atd.) V rámci této etapy došlo k výměně oken do ulic Stromovka i Nálepkova, budova byla sanována a následně byla zcela rekonstruována fasáda. Vyměněny byly svody dešťové vody. Provádějící stavební forma, specialista na historické a památkově chráněné objekty, podle názoru našeho i názoru nezávislého stavebního dozoru, odvedla svou práci bez jakýchkoliv vad. Těší nás i bezprostřední reakce některých z vás, kteří pochvalují provedené práce. Zvelebili jsme budovu, která pořád zůstává jundrovskou školou a jsme rádi, že jsme mohli přispět ke zkrášlení Jundrova. Velmi nás proto mrzí reakce malé části občanů: Je nám velmi líto, že k prvnímu poškození pláště budovy došlo již tři dny po předání stavby. Pořadatelé Slováckých hodů, TJ Sokol a SDH Jundrov, v přilehlé Sokolovně neopatrně transportovali máju a drobně poškodili fasádu i vstupní portál. Velice nás mrzí, že na upozornění o poškození reagoval jeden z organizátorů místo omluvy velmi podrážděně. V rámci zájmu o dobré sousedské vztahy AKADEMIE STING, o.p.s. nebude poškození řešit s Městskou policií a na vlastní náklad zajistí opravu. Druhou nepříjemností je fáma, že se kvůli naší škole bude někde v Jundrově stavět parkoviště. Je to naprostý nesmysl a osobně jsem se o tom dozvěděl, když kvůli tomu jedna občanka Jundrova začala nadávat mé manželce, která ani netušila, stejně jako nikdo z naší školy, o co vlastně jde. Nechápu, proč někdo šíří tyto fámy a štve občany Jundrova proti naší škole? Závist, hloupost, předvolební boj? Věříme, že společným zájmem AKADEMIE STING i občanů (včetně zástupců TJ Sokol a SDH Jundrov) je kultivované a příjemné životní prostředí v celém Jundrově, k čemuž jsme opravou staré obecní školy za nemalé náklady rádi přispěli. Zdeněk Sadovský, rektor AKADEMIE STING, o.p.s. vysoká škola POZVÁNKY: Slavnosti podzimu Vážení malí kamarádi, rodiče, přátelé, dovolujeme si Vás společně s Mateřskou školkou Dubová, Nadačním fondem Niké a firmou Mr. MAGIC pozvat od 15:00 hod. na Slavnosti podzimu na hřiště Základní školy Jasanová. Pro přítomné bude nachystán veselý program od skupiny Kamarádi, spousta her a zábavy. V případě nepříznivého počasí bude program přemístěn do sportovní haly při základní škole. Těšíme se na Vaši účast. Fotbalový turnaj O pohár místostarosty Jundrova se uskutečnil již 4. ročník fotbalového turnaje žáků 3. až 5. ročníků O pohár místostarosty Jundrova. Na hřišti SK Jundrov na Veslařské se potkali žáci z různých brněnských a možná i mimobrněnských základních škol, aby mohli svým fotbalovým umem vybojovat krásné poháry, které do turnaje věnoval p. místostarosta JUDr. Chládek. Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel ZŠ Jasanová s organizačním výborem 1. září 2010 V první zářijový den se před školní budovou na Jasanové ulici shromáždili budoucí prvňáci se svými rodiči a netrpělivě čekali až vstoupí do školy. Mohli si prohlédnout opravené prostranství před školou, kde se objevily nové lavičky a houpačky. Nechala je nainstalovat Městská část Jundrov, škola přidala posezení před okny budovy. Díky brněnským teplárnám se dostalo i na nový nátěr plotu a lampy se zábradlím. Tyto prvky navazovaly na nově upravené příjezdní parkoviště před školou, kam se instalovaly betonové zábrany, kruhové odpočívadlo se stromy a upravený chodník. Všechny úpravy byly prováděny ke zvýšení bezpečnosti našich žáků v reakci na připomínky rodičů na třídních schůzkách. Po úvodním projevu p. místostarosty JUDr. Chládka a p. Dvořáčka se rodiče s dětmi vydali do nově zrekonstruované školní jídelny, která byla vybavena novým nábytkem a výdejními pulty. Nábytek dodala firma Rofim a její vedoucí pan ing Karel Mifek přítomné pozdravil. Následně každý nový žáček dostal deštník od firmy Mr. MAGIC. Poté se rodiče s dětmi vydali společně do tříd a paní učitelky jim sdělily vše potřebné. Jsme rádi, že jsme mohli našim 47 prvňáčkům zpříjemnit jejich první den ve škole. HK

4 Návštěva žáků ZŠ Jasanová na radnici města Rabu Ač prázdniny teprve skončily, naši žáci si je mírně prodlouží. V sobotu vyjelo 23 žáků se třemi učiteli do chorvatského Rábu, kde jsme navštívili naši partnerskou školu Ivana Rablajina. Ubytováni jsme v malebném místě Suha Punta, v hotelu Carolina. Užíváme koupání a sluníčka, sportu a zábavy. V pondělí jsme byli přijati na radnici města Rabu, kde se nám dostalo milého přijetí od paní míststarostky.a zdůraznění podpory místní radnice naší spolupráci s místní radnicí. Naše děti si získaly obdiv prezentací místní školní hymny a několika moravských písní. Dále probíhají sportovní a přátelská setkání. Navštívili jsme vyučování a strávili společně se svými kamarády mnoho příjemného času. Věřme, že tato návštěva bude přínosná pro další rozvoj našich vzájemných kontaktů. Poděkování patří sponzorům, bez kterých by se akce nemohla uskutečnit: Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna, Městská část Brno Jundrov, firma Mr. MAGIC, dopravní firma Jedotour, cestovní agentura Trojáčková a další. Mgr. Přemysl Jeřábek Zprávy z MŠ Dubové: Upozorňujeme rodiče, že pořadník nepřijatých dětí se k ruší. Zájemci o umístění v MŠ se musí informovat individuálně u ředitelky školky. Přednost budou mít děti, které dovršily 3 roky a starší. Aktuálně je MŠ Dubová plně obsazená. Dne pořádá Klub cimbálové muziky Javorník a MŠ Dubová 2 pod záštitou ÚMČ Jundrov, již 18.ročník folklorního festivalu Jundrovské jablíčko. Srdečně zveme všechny milovníky dětského folkloru od 16 hodin do kina Svratka. Mgr. Anna Balšínková, ředitelka MŠ Dubová Zajímavost ze ZŠ a MŠ logopedické, Veslařská Strom roku Žáci 7. a 8. třídy se zapojili do soutěže, pořádané nadací Partnerství. Přihlásili krásný školní strom do soutěže Strom roku Společně s paní učitelkami výtvarně zpracovali život platanu javorolistého, který roste asi 95 let na školní zahradě. K výtvarnému dílu složili žáci básničku a Martin Šotek krátké vypravování. K velké radosti žáků porota v červnu vybrala z 53 obdržených nominací i náš strom platan javorolistý. Postoupil tedy do finále mezi 12 stromů z celé České republiky. Přijďte se na náš strom podívat a v průběhu září až do 10. října podpořte naše úsilí. Více na Náš strom má číslo 6. Mgr. Miroslava Kellnerová, Mgr. Renata Mikolášková SPOLEČENSKÁ KRONIKA, KULTURA Všichni členové klubu seniorů Brno-Jundrov se připojují k blahopřání svým členkám, které se narodily v měsících červenec září a přejí jim pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Jsou to paní: Růžena Rejdová Irena Hanušová Obora Holedná Obora Holedná představuje oplocený lesní komplex o výměře více jak 300 ha, obklopený sídlišti Jundrov, Kohoutovice a Bystrc. Jedná se o rekreačně vysoce atraktivní lesní území, využívané zejména pro krátkodobou rekreaci. Pozitivní kontakt s přírodou, poznání volně žijících živočichů a zvěře v jejich téměř přirozeném prostředí láká obyvatele celého Brna i vzdálenějšího okolí. Důležitým pozitivním faktorem je snadná dostupnost jak hromadnou, tak i individuální dopravou. Hustá síť asfaltových lesních cest a vyznačené běžecké okruhy vytváří dobré podmínky pro sportovní rekreaci, malebná zákoutí s vybudovanými napajedly, lavičkami a altány plně poslouží k rodinným vycházkám i k relaxaci starší generace. Lesnické obhospodařování převážné části lesních porostů, chov oborní zvěře i budování rekreačních zařízení v oboře Holedná provádí městská společnost Lesy města Brna, a.s. (LmB), která současně spravuje veškerý lesní majetek Statutárního města Brna. Snahou pracovníků LmB je vytvořit zde rekreační zázemí, které by na jedné straně uspokojilo potřeby návštěvníků, a na straně druhé se vytvořily vhodné podmínky pro chov oborní zvěře. Součástí tohoto snažení je i provádění pouze vhodně zvolených šetrných postupů v těžbě i pěstování lesa. Dobrý způsob hospodaření po lesnické stránce nám potvrdily 3 nezávislé státní kontroly, které v oboře Holedná byly provedeny v roce Tak jako asi všude, tak i v oboře Holedná se vyskytují neukáznění návštěvníci s volně puštěnými psy, cyklisté na horských kolech, jezdících napříč lesními porosty, ale především vandalové, kteří zejména v posledním období zásadním způsobem ničí jak myslivecké, tak rekreační vybavení. Boj proti těmto nešvarům je velice obtížný a to i přes občasnou výpomoc městské policie. Právě v oblasti boje proti vandalismu a udržování pořádku vidí pracovníci LmB svoje priority, jelikož již v letošním roce dojde k dalšímu rekreačnímu rozvoji obory rozšířením naučné stezky, zvýšením počtu odpočinkových míst i opravou stávajících asfaltových vycházkových tras. Při své práci spoléháme na zájem Jundrovské samosprávy a všímavost většiny slušných návštěvníků obory, s jejichž pomocí a díky jejich včasným upozorněním je možné rychle a účinně omezovat poškozování krásného přírodního prostředí obory Holedná. Ing. Jiří Neshyba, ředitel Lesů města Brna, a.s. Vážení rodiče, začalo chodit vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY. V období měsíce září - do 10. října 2010 se mohou prvňáčci bezplatně registrovat na kterémkoli provozu KJM a celý rok si tak zdarma půjčovat knížky. Ve čtvrtek 7. října 2010 pak budou pasováni na rytíře knihovny. Po dobu volných registrací je pro děti připravena výtvarná soutěž Co ukrývá makovice? Veškeré další podrobnosti se dozvíte v knihovně nebo na Těšíme se na Vás i na Vaše prvňáčky! Knihovna Jiřího Mahena v Brně

5 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GABRIELA O.S. nabízí občanům Brna a okolí tyto služby: Lůžkový Hospic sv. Alžběty s 20 lůžky nabízí komplexní péči nemocným, kteří trpí pokročilým nevyléčitelným onemocněním způsobujícím takové zdravotní potíže, které nelze zvládnout v domácím prostředí a nevyřeší je ani hospitalizace v nemocnici poskytující akutní péči. Domácí hospic Tabita poskytuje specializovanou paliativní péči v domácím prostředí formou návštěv zdravotních sester, lékaře specialisty, pečovatelky v rámci terénní odlehčovací služby, případně dalších odborníků. Hospicová poradna je sociální služba, která poskytuje poradenství uživatelům pečujícím o blízké trpící nevyléčitelným onemocněním i samotným nemocným a následně i poradenství pozůstalým. Součástí hospicové poradny je půjčovna pomůcek, kde je možné zapůjčit si zdravotnické a kompenzační pomůcky, které umožní pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí i v období posledních dnů života. Dále zveme všechny, kteří by se chtěli seznámit s činností našeho sdružení, k prohlídce Hospice sv. Alžběty. Vaše návštěva je možná v pracovní dny odpoledne po předchozí telefonické domluvě na tel října 2010 Světový den hospicové a paliativní péče Světová veřejnost si připomíná, že každý člověk má právo na důstojnou péči v době své nemoci, na začátku i na konci života. Občanské sdružení Gabriela o.s. Vás zve na tyto akce v rámci Světového dne hospicové a paliativní péče: Přednáška MUDr. Violy Svobodové, zakladatelky Hospice sv. Alžběty v Brně a Prof. MUDr. Marty Munzarové, CSc., profesorky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně na téma DŮSTOJNOST ČLOVĚKA A LIDSKÁ PRÁVA v 17:00 v přednáškovém sále Biskupství brněnského na Petrově 2 Vstup je volný. Veřejné promítání filmu SKAFANDR A MOTÝL Drama Francie/USA, 2007, Režie: Julian Schnabel, v hlavní roli Mathieu Amalric ve 21:00 hod. v kině Art v Brně na Cihlářské ulici 19. Vstupné je dobrovolné. Včelaři budují u přehrady pracoviště pro včelařské kroužky - přijděte se podívat - naučíme vás včelařit - Včely začínají být téměř ohroženým druhem, neboť včelstev i včelařů kvapem ubývá. Tyto trendy se bohužel začínají dotýkat i včelaření v našem kraji a výjimkou není ani Brno. Naštěstí si to uvědomili jihomoravští zastupitelé a na doporučení prvního náměstka hejtmana pana magistra Václava Božka kraj poskytl v posledních dvou letech jihomoravským včelařům záchranné dotace. Téměř pět milionů Kč pomohlo k ozdravení včelstev a částečně i k obnově a modernizaci základního včelařského vybavení. Část této pomoci půjde i na podporu začínajícím včelařům a včelařským kroužkům. Včelařství není ekonomicky příliš atraktivní a mladí lidé se tudíž do včelaření zrovna nehrnou. Závažným problémem včelařství je i vysoký věkový průměr včelařů. K jeho řešení přispívá i zakládání včelařských kroužků mládeže. V naší základní organizaci ČSV Brno- Žabovřesky, kam přísluší včelaři z Bystrce, Jundrova, Kníniček, Komína, Žabovřesk a Žebětína, máme již dva včelařské kroužky jeden u ZŠ Vejrostova (Bystrc) a druhý při ZŠ Plovdivská (Žabovřesky). Pro tyto kroužky budujeme u brněnské přehrady v místě opuštěného hydrovrtu na k.ú. Kníničky menší včelařské pracoviště. Magistrát města Brna nám se slevou odprodal pozemek bývalého hydrovrtu, prostředky na jeho zakoupení nám poskytl jihomoravský kraj. Na vybavení tohoto včelařského areálu nám přispívají naše městské části některé penězi či materiálem, jiné přislíbily pomoc alespoň svou pracovní skupinou. Díky této pomoci zde vzniká malé včelařské pracoviště. To bude sloužit především včelařům, včelařským kroužkům a začínajícím včelařům. Poznat život včel a práci včelaře zde však budou moci všichni, které problematika života a chovu včel zajímá. Pod dozorem zkušeného včelaře, tedy jen s minimálním nebezpečím včelího bodnutí, bude možné v krásném prostředí brněnské přehrady získat vědomosti, ale i praktické poznatky o této pro přírodu tak potřebné činnosti. Jsem rád, že mezi lidmi ještě nevymizel pocit solidarity a odpovědnosti a že většina z nás a zejména zastupitelé a starostové obcí pochopili význam včelařství. Uvědomují si, že včelařství kromě produkce lahodného medu napomáhá udržet rozmanitost naší krajiny a že z práce včelařů má užitek celá společnost. Naše včelařská organizace touto aktivitou navíc poskytuje prostor pro smysluplné vyžití volného času našich dětí při tvůrčí činnosti v přírodě. Všem ať již zastupitelům, učitelům našich škol, ale i aktivním včelařům bych chtěl touto cestou za jejich práci a podporu včelařství poděkovat a rodiče se školními dětmi pozvat, ať se na naše včelaření přijdou podívat. Vedoucí včelařských kroužků v ZO Žabovřesky Ing. Antonín Pavlíček A Kluby ČR, o.p.s. (obecně prospěšná společnost usilující o prevenci, zmírňování následků a léčbu škodlivého užívání či závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách a hazardním hráčství) 29. září - Den otevřených dveří v Centru podpory zaměstnanosti na Křenové 62a. Lidé, co sem přicházejí, zde nacházejí podporu a pomoc v oblastech pracovního trhu, mohou využít počítačovou učebnu, PC kurzy, Job Club či některé z tréninkových míst od různých zaměstnavatelů. V rámci Dne otevřených dveří, který bude trvat od 10 do 16 hodin, jsme přichystali přednášku na téma závislostí dětí na počítači a počítačových hrách. Přednáška a následná debata začíná v 10:00 hod. 1. října lidé procházející centrem města mohou navštívit náš informativní stánek na náměstí Svobody. Dozví se zde vše o závislostech na alkoholu a hazardních hrách, mohou si vyzkoušet alkotest nebo psychowalkman. Stánek bude otevřený od 13 do 18 hodin. Obě události probíhají v rámci rozsáhlé akce Brněnských dnů pro zdraví, které pořádá Magistrát města Brna. Mgr. Šárka Syslová, A Kluby ČR, o.p.s. OZNÁMENÍ Dětský folklorní soubor ISKERKA (iskerka je valašsky sedmikráska), působící v Brně, Králově Poli, přijímá děti a mládež do souboru. Přijímáme zájemce o lidový tanec i naprosté začátečníky, bez konkurzu! Začali jsme potom vždy každé pondělí a úterý, dle věku dětí nábor není časově omezen. Nácviky: pondělky Oddělení dětské: od 17,00 do 19,00hod, děti od 7 do 12 let úterky Oddělení mládeže: od 17,00 do 19,00 hod, mládež od 12 do 18 let (lze až do 26 let) Místo nácviků: Základní škola, Košinova ul. 22, Brno-Královo Pole, školní družina. Kontaktní adresa: Vangorová Vladimíra, Merhautova 177, Brno, telefon: Brněnské dny pro zdraví 2010 Brněnské dny pro zdraví 2010 se uskuteční ve dnech 24. září až 3. října Během deseti dnů je na mnoha místech po celém městě připraveno pro veřejnost všech věkových kategorií více než sedmdesát rozmanitých akcí, zaměřených na sportovní a pohybové aktivity pro děti, dospělé i seniory, soutěže, hry a závody pro děti, relaxační metody, zdravou výživu, prevenci civilizačních chorob, poradenství v oblasti zdraví a mnoho dalších. Podrobný program kampaně naleznete na Rozmarýnek nabízí pro děti i širokou veřejnost kroužky a další akce. Do přírodovědných, chovatelských, keramických a dalších kroužků je možné se hlásit až do půlky října. První schůzky proběhnou v týdnu od 27. září. Přihlášky je možné získat na internetových stránkách nebo osobně v kanceláři Rozmarýnku. Pro jundrovské občany je nejbližším pracovištěm Lipky Rozmarýnek sídlící na ulici Rozmarýnová 6 v Jundrově. Zdejší zaměstnanci se zaměřují především na témata jako zdravé bydlení, chov zvířat, zoologie nebo přírodní zahrady. Odpoví ale také na dotazy týkající se myslivosti, lesnictví i ochrany krajiny. Poradna na pracovišti Rozmarýnek je otevřena vždy v úterý a ve čtvrtek mezi 13. a 15.

6 hodinou. Dotazy lze také pokládat telefonicky na čísle nebo pomocí u Adresa: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání pracoviště Rozmarýnek Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov V tomto školním roce můžete vybírat z těchto kroužků: ŠPACHTLIČKY pondělí 16:30-18:00 (keramická dílna), děti 5-10 let Keramický kroužek pro menší děti. Cena 1800 Kč/rok nebo 90 Kč/schůzka. Vedoucí J. Babická. ZDRAVÉ BYDLENÍ úterý 18:00-20:00 cca 1x měsíčně, dospělí. Přednášky o zdravém bydlení pro zájemce z odborné i široké veřejnosti. Cena 80 Kč/přednáška. ŠPALÍČCI středa 15:30-17:00, děti 5-7 let Tvořivě přírodovědný kroužek. Cena 900 Kč/rok. Vedoucí M. Kopečná. ČTVERÁCI středa 16:30-18:00, děti 8-13 let Přírodovědně-chovatelský kroužek. Cena 900 Kč/rok. Vedoucí V. Chlubná PLŠÍCI čtvrtek 15:00-16:30, děti 6-9 let Přírodovědně chovatelský kroužek pro děti od 1. třídy. Cena 900 Kč/rok. Vedoucí V. Chlubná. TULÁCI čtvrtek 16:30-18:00, děti 8-13 let Přírodovědně turistický kroužek. Cena 900 Kč/rok. Vedoucí M. Šrom KLUB MAMINEK PÍRKO pátek 16:00-18:00 1x za 14 dní, děti 0-4 roky Setkání maminek s dětmi. Cena 30 Kč schůzka. Vedoucí V. Zlevorová. REZEDA: pátek 16:00-19:00 1x za měsíc, 5 výletů v roce, děti 9-15 let Přírodovědně poznávací klub. Cena 450 Kč/rok. Vedoucí M. Šrom a V. Chlubná. ENGOBY: sobota 9:00-16:00 1x za měsíc, dospělí Keramický kroužek. Cena 400 Kč/sobota. Vedoucí P. Štěpánková. Těšit se můžete také na tyto akce pro veřejnost: Úterý 29. září CO SE DĚJE V ZAHRÁDCE, 15:30 18:00 Přijďte strávit příjemné podzimní odpoledne na Rozmarýnek. Hry a hříčky pro rodiče a děti do 8 let v naší přírodní zahradě. Drobné soutěže o drobné ceny. Vstupné dobrovolné. Sobota 2. října PERMAKULTURA přednáška pro veřejnost, 14:00 17:30 Přednáška o permakultuře způsobu navrhování lidských sídel a jejich okolí, zejména zahrad, respektujícím přírodní zákonitosti. Vstupné dobrovolné října PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA ROZMARÝNKU, příměstský tábor Pro děti 7 11 let. Příchod dětí denně mezi 7:30 9:00, odchod mezi 15:30 17:00. Cena akce 800 Kč. V ceně: strava 3x denně, pomůcky na program, pedagogický dohled. Více informací na nebo tel Otevření nové expozice Beringie Nová expozice, na ploše přibližně m 2, návštěvníkům přiblíží přírodu Kamčatky a východní Sibiře. Hlavním chovaným druhem bude medvěd kamčatský, v doplňkových expozicích se představí rosomáci sibiřští, lišky polární, sovice sněžné a další ptačí druhy ze skupiny bahňáků. Středem areálu povede dobrodružná naučná stezka, z níž bude možno pozorovat přirozeně reagující zvířata. Ve středu expozice vznikne lovecké středisko tvořené dřevěnými kamčatskými chalupami, kde bude k dispozici přednáškový sál a veškerý návštěvnický servis. Otevírací doba Zoo Brno v říjnu: 9 17hod. Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org vyhlašuje SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek Obuv veškerou nepoškozenou. Sbírka se uskuteční: Dne: Čas: 9,00-17,00 hod. Místo: nákladové nádraží Brno hlavní Na nádraží bude přistaven vagón, u kterého bude zaměstnanec Diakonie Broumov, který od Vás Vámi darované oděvy převezme. Věci, prosíme, zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : , INZERCE JAZYKOVÁ KOLA SLON V UKA V JUNDROVù ANGLIâTINA - pro dûti, pro maminky/tatínky s hlídáním dûtí, pro seniory, pfiíprava k FCE, individuální v uka NùMâINA, PANùL TINA Práce na pc - Koupím rodinný dům v Brně i okolí k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově jsem přímý kupec. Tel.: zn.: Brno i okraj. Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. Tel.: Koupím garáž kdekoli v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: Koupím pozemek v Brně i okolí pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: Ihned koupím byt ov, db, případně menší rd. Rychlé jednání. Děkuji za nabídky. Tel.:

7 KOSMETIKA Š e ř í k o v á 2 8 nabízí ve dnech a (soboty) ošetření výkonným francouzským přístrojem ARIANE (IPL) trvalé odstranění nežádoucích chloupků omlazení pleti odstranění pigmentových skvrn (obličej, ruce) Klinicky testované, bezpečné, účinné ošetření. Ošetření v kosmetice s přístrojem SKINLIGHT diamantová dermabraze, neinvazivní mezoterapie, fotoporace, elektroporace, kryoterapie,.. laserové ošetření (opary, akne) Více informací na tel.:

8 Nové, zcela nezávislé a lokální, pouze jundrovské politické hnutí se představuje se svým programem do komunálních voleb 15. a 16. října 2010 Řídíme se heslem: Politika není byznys, politika je služba občanům! Zájmy Jundrováků nad zájmy developerů Nechceme auty ucpaný Jundrov s obyvateli, k čemuž směřují megalomanské developerské projekty, podporované současnými radními. Stavíme se ostře proti změnám územního plánu, které by změnily zahrady a lesy kolem Jundrova na jedno velké sídliště a znehodnotily tak prostředí a nemovitosti současných Jundrováků. K otázce budování nových obytných zón vyvoláme místní referendum a v něm budeme hlasovat proti tomu, aby se v novém územním plánu další oblasti v Jundrově (např. Juranka nebo Káčata) staly místem pro novou hromadnou zástavbu. Podporujeme jen výstavbu rodinných domů v rozsahu současného územního plánu. Dopravní tepny mimo domy Zabráníme výstavbě magistrály do Kohoutovic přes ulici Jasanovou na Juranku, jak tento plán schválilo současné zastupitelstvo. Zasadíme se o přestavbu příjezdu z ulice Veslařské do Pisárek tak, abychom zabránili každodenním ranním zácpám v této ulici. Konkurence ve školství Postaráme se o rozvoj školek a škol v Jundrově, aby děti nemusely do škol dojíždět mimo Jundrov. Širší nabídku škol a školek a konkurenci mezi nimi chápeme jako přínos pro děti, na rozdíl od současných radních. Nájemní smlouvu pro soukromou mateřskou a základní školu na Rozmarýnové prodloužíme. Atraktivní podmínky pro volný čas Podpoříme aktivity, které povedou k aktivnímu trávení volného času Jundrováků (kultura, sport, Rozmarýnek, hasiči, hody, spolky apod.). Vybudujeme nejméně 3 hřiš- tě. Hřiště-louku u školy na ul. Jasanové, které už čtvrtý rok nelze používat kvůli zpackané přestavbě iniciované současnou radnicí, uvedeme do použitelného stavu a v odpoledních hodinách a o víkendech hřiště u školy zpřístupníme veřejnosti. Čistý vzduch stále I ve čtvrtek od 12 do 18 hodin chceme v Jundrově čistý vzduch. Pálení odpadu omezíme na 30. duben (Pálení čarodějnic). Hazard pryč Hrací automaty vyženeme z Jundrova, jak rychle to bude možné. Trvalá spolupráce s Jundrováky Ptáme se na Vaše názory, zjišťujeme, jaké potíže občany Jundrova tíží. Na rozdíl od současných radních budeme realizovat jen projekty, které získají Vaši podporu. Transparentní radnice bez korupce Korupce na radnici v Jundrově už nikdy nebude! Pořizujeme už teď a nadále budeme pořizovat videozáznamy z jednání zastupitelstva a zveřejníme je na internetu. Každou veřejnou zakázku zveřejníme na internetu. Před schválením každého rozhodnutí radnice budeme vyžadovat, aby byly uvedeny všechny zájmové skupiny, pro které je rozhodnutí výhodné nebo naopak nevýhodné a popsány tyto přínosy/nevýhody. Politiky a pracovníky radnice zavážeme etickým kodexem, který omezí korupční prostor. Nebudeme přijímat rozhodnutí, která vyvolávají podezření z korupce. Postaráme se o to, aby etická pravidla byla natolik samozřejmá, že pro jakoukoli budoucí kliku bude neprůchozí pokusit se omezit transparentnost radnice. Vezměte vládu věcí svých do vlastních rukou 1 Dejte hlas programu číslo:

9

10 Deset nej pro Brno 1. Výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny. 2. Navýšení počtu parkovacích míst budování parkovacích domů, navýšení počtu parkovacích míst u nové zástavby. 3. Vybudování komplexního rehabilitačního centra v Brně moderně a komplexně vybavená rehabilitace pro nemocné po úrazech, mozkových a cévních příhodách, operacích kloubů apod. 4. Snížení čekacích dob v ambulancích v městských zdravotnických zařízeních. 5. Zavedení víceletého financování sociální péče (neziskový sektor) a kultury. 6. Zajištění dostatečného počtu míst pro děti v mateřských školách. 7. Plynulost dopravy a lepší koordinace dopravních staveb. 8. Budování cyklostezek, cyklotras a ploch vhodných pro bruslaře a cyklisty v návaznosti na stávající síť. 9. Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova na moderní městskou polikliniku se širokým spektrem služeb. 10. Zabránění dalšímu zahušťování brněnských sídlišť s vysokou koncentrací obyvatel. MUDr. Daniel Rychnovský Kandidát na primátora města Brna Volby do zastupitelstev obcí 2010

11

12 SPOLEČNĚ S VÁMI TO DOKÁŽEME LEPŠÍ JUNDROV NAŠE PRIORITY ZVÝŠÍME KAPACITU MŠ DUBOVÁ o 50 míst nadstavbou dvou tříd, zateplíme budovu. ZREKONSTRUUJEME a nově vybudujeme šest sportovních dětských hřišť. DOKONČÍME REKONSTRUKCI nového školního hřiště při ZŠ Jasanová. BUDEME PODPOROVAT vybudování domu s pečovatelskou službou pro naše seniory. NADÁLE BUDEME ZAJIŠŤOVAT a podporovat tradiční akce, předvánoční zájezdy do Laa an der Thaya, Slovácké hody, posezení u cimbálu, dětský den, sportovní zářijové dny, meziškolní soutěže žáků v různých soutěžních disciplínách. AKTIVNĚ BUDEME VYHLEDÁVAT programy Evropské unie, prostřednictvím kterých bychom zvýšili komfort občanů Jundrova v jejich každodenním životě. Administrace: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel.: Redakční kolektiv = Rada MČ: Dubský I., Dvořáček J., Chládek M., Kolář M., Šťastná R. Jazyková korekce prof. Dragounová. Redakční pošta a inzerce Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka čísla: Redaktor: B. Holčák. Tisk: Tiskárna EXPODATA-DIDOT, spol. s r.o.

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

J UNDROV Z OBCE Z ÚŘADU INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Vážení spoluobčané,

J UNDROV Z OBCE Z ÚŘADU INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Vážení spoluobčané, ROČNÍK 16/ Č.3 / 2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE Vážení spoluobčané, volební období 2002 2006 končí. A s ním končí i funkční období volených samosprávných orgánů

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1 / 29 leden SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v minulém čísle Černovin jsem slíbil vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice

Více

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ srpen Vážení spoluobčané, jsme v druhé polovině srpna, děti si užívají zbytku prázdnin a dospělí se

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří

strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.brno-medlanky.cz CEITEC Science Park a Vědeckotechnický park Brno strana 4 Benefiční koncert pro Matěje strana 6 Oslavy 90. výročí bezmotorového

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více