FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín"

Transkript

1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín

2 2

3 OBSAH 1. INFORMACE O IPRM Číslo IPRM Název IRPM Číslo hlavního Operačního programu (OP) Název hlavního Operačního programu (OP) Předpokládaný celkový finanční objem IPRM INFORMACE O ŽADATELI INFORMACE O PARTNEROVI/PARTNERECH POPIS IPRM Stručný popis IPRM Socioekonomická analýza města a SWOT analýza Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM Výchozí strategické dokumenty Soulad se strategickými dokumenty města Zlína Soulad se strategiemi kraje a NUTS Soulad se strategiemi na národní úrovni Analýza sociálně ekonomické situace Základní profil města Demografie Ekonomický rozvoj Sociální integrace Životní prostředí Přitažlivé město Doprava Správa věcí veřejných SWOT analýza Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru zóny Současné problémy a trendy vývoje Plánované prioritní oblasti IPRM Popis zóny /tématu Základní představení zóny Obyvatelstvo Ekonomický rozvoj Sociální integrace Životní prostředí Přitažlivá zóna Dopravní dostupnost a mobilita Správa věcí veřejných SWOT analýza Globální/Hlavní cíl IPRM Specifické cíle IPRM Monitorovací indikátory pro specifické cíle IPRM Plánované opatření/aktivity IPRM Indikátory aktivity Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity Vazba IPRM na související operační programy Indikátory aktivity Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity Časový harmonogram Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM Východiska implementační struktury Řídící výbor IPRM Manažer IPRM Monitorování IPRM a jeho změny

4 Změny IPRM Monitorování projektů a změny projektů předložených v rámci IPRM Veřejné projednávání IPRM Výběr a schvalování dílčích projektů městem Projekty předdefinované v IPRM Předložení dílčích projektů Realizace projektů Popis realizace partnerství a zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM Partnerství při zapojení do řídících struktur Řídící výbor Zastupitelstvo a rada města Partnerství při přípravě IPRM Informování veřejnosti Partnerství v realizační fázi IPRM V rámci realizační fáze IPRM bude mít největší význam Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a proto bude zajištěna maximálně efektivní komunikace a spolupráce s tímto partnerem, lze předpokládat, že na straně UTB ve Zlíně bude figurovat projektový manažer odpovědný za projekty univerzity Partnerství u dalších navazujících aktivit v rámci zóny V rámci zóny se předpokládá realizace dalších projektů nezahrnutých do IPRM, které ale mohou mít pozitivní synergický efekt. Jedná se například o projekty: a) Rozšíření parkoviště u obchodního domu Prior Analýza rizik IPRM Metodika analýzy rizik IPRM Katalog rizik Zhodnocení rizik IPRM Fáze udržitelnosti IPRM Horizontální témata ve vztahu k IPRM Rovné příležitosti a zákaz diskriminace Udržitelný rozvoj FINANČNÍ PLÁN IPRM Zdroje financování IPRM Finanční plán IPRM ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHY

5 1. INFORMACE O IPRM 1.1. Číslo IPRM Číslo IPRM 1.2. Název IRPM Název IPRM - CZ Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín 1.3. Číslo hlavního Operačního programu (OP) Číslo OP 1.4. Název hlavního Operačního programu (OP) Název OP Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 1.5. Předpokládaný celkový finanční objem IPRM V rámci celkového předpokládaného finančního objemu IPRM je uveden předpokládaný celkový objem veškerých finančních prostředků, které budou potřeba na realizaci projektových záměrů IPRM. Celkový objem finančních prostředků bude zahrnovat prostředky ze všech zdrojů. IPRM - celkové výdaje v EUR IPRM - celkové způsobilé výdaje v EUR EUR (kurz): 25,25 5

6 2. INFORMACE O ŽADATELI Informace o žadateli Úplný úřední název žadatele Statutární město Zlín Právní forma Obec IČ DIČ Typ žadatele Obec Oficiální adresa žadatele nám. Míru 12, Zlín Počet obyvatel obce Adresa pro doručení nám. Míru 12, Zlín Webové stránky žadatele Statutární zástupce Příjmení Ondrová Jméno Irena Titul před PhDr. Titul za Funkce osoby Primátorka Telefon Fax Adresa pracoviště Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín Statutární zástupce Příjmení Hladík Jméno Miroslav Titul před Ing. Titul za Funkce osoby 2. náměstek primátorky, předseda Řídícího výboru IPRM Telefon Fax Adresa pracoviště Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín Statutární zástupce Příjmení Kašný Jméno Miroslav Titul před Mgr. Titul za Funkce osoby Náměstek primátorky, místopředseda Řídícího výboru IPRM Telefon Fax Adresa pracoviště Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín Manažer IPRM Příjmení Cepková Jméno Marie Titul před Ing. Titul za Funkce osoby Pověřena zastupováním vedoucího oddělení koordinace projektů Telefon Fax Adresa pracoviště Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín Další osoby zapojené do realizace IPRM Příjmení Čechová Jméno Magdaléna Titul před Titul za DiS. Funkce osoby Referentka-dotace Telefon Fax Adresa pracoviště Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín 6

7 3. INFORMACE O PARTNEROVI/PARTNERECH Informace o partnerovi Úplný úřední název partnera Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Právní forma Vysoká škola IČ DIČ CZ Oficiální adresa partnera nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín Webové stránky partnera Statutární zástupce partnera Příjmení Ignác Jméno Hoza Titul před Prof. Ing. Titul za CSc. Funkce osoby Rektor Telefon Fax Adresa pracoviště nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, Česká republika Kontaktní osoby partnera Příjmení Sáha Jméno Petr Titul před Prof. Ing. Titul za CSc. Funkce osoby Prorektor pro strategii a rozvoj Telefon Fax Adresa pracoviště Nad Ovčírnou 3685, Zlín, Česká republika Předchozí spolupráce partnera s žadatelem Zkušenosti partnera s projekty Stručný popis zapojení partnera do IPRM Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRM Velmi úzká dlouhodobá spolupráce mezi žadatelem a partnerem s ohledem na význam Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro město a jeho rozvoj. Partner má velmi rozsáhlé zkušenosti jak s investičními, tak i neinvestičními projekty spolufinancovanými z fondů EU v předchozím programovacím období , tak i s projekty realizovanými z vlastních zdrojů nebo z národních zdrojů. Aktivní zapojení zástupce partnera v Řídícím výboru IPRM, Konzultace projektových záměrů partnera z hlediska jejich souladu s IPRM a možností rozšíření zóny, Připomínkování jednotlivých částí IPRM i celkového dokumentu. Vstupy: Aktivní účast v Řídícím výboru Významný podíl na výsledné podobě IPRM poskytnutí podkladů pro analýzy, formulace strategie, finanční a časový plán IPRM Připomínkování jednotlivých kapitol a částí IPRM Výstupem za zapojení partnera je zejména indikativní seznam projektů zařazených pod Specifický cíl 2 a na to navazující části IPRM (finanční plán a časový harmonogram, kapitola Partnerství v IPRM a další) 7

8 Informace o partnerovi Úplný úřední název partnera Zlínský kraj Právní forma Kraj IČ DIČ CZ Oficiální adresa partnera tř. T. Bati 21, Zlín Webové stránky partnera Statutární zástupce partnera Příjmení Lukáš Jméno Libor Titul před Titul za Funkce osoby Hejtman Telefon Fax Adresa pracoviště tř. T. Bati 21, Zlín Kontaktní osoby partnera Příjmení Filip Jméno Milan Titul před Mgr. Titul za Funkce osoby vedoucí Odboru strategického rozvoje Telefon Fax Adresa pracoviště tř. T. Bati 21, Zlín Předchozí spolupráce partnera s žadatelem Zkušenosti partnera s projekty Stručný popis zapojení partnera do IPRM Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRM Velmi úzká spolupráce mezi žadatelem a partnerem s ohledem na skutečnost, že Zlín je krajským městem a spolupráce mezi orgány samosprávy je nutná v mnoha ohledech a oblastech. Partner má rozsáhlé zkušenosti jak s investičními, tak i neinvestičními projekty spolufinancovanými z fondů EU v předchozím programovacím období , tak i s projekty realizovanými z vlastních zdrojů nebo z národních zdrojů. Zapojení zástupce Zlínského kraje v Řídícím výboru IPRM, konzultace projektových záměrů Zlínského kraje z hlediska jejich souladu s IPRM (prezentace Přínos IPRM pro region) Aktivní účast v Řídícím výboru a podíl na výsledné podobě IPRM 8

9 Informace o partnerovi Úplný úřední název partnera Filharmonie Bohuslava Martinů Právní forma Obecně prospěšná společnost IČ DIČ CZ Oficiální adresa partnera nám. T. G. Masaryka 2570, Zlín Webové stránky partnera Statutární zástupce partnera Příjmení Němý Jméno Josef Titul před RNDr. Titul za Funkce osoby ředitel Telefon , Fax Adresa pracoviště nám. T. G. Masaryka 2570, Zlín Kontaktní osoby partnera Příjmení Coufalíková Jméno Hana Titul před Ing. Titul za Funkce osoby Hlavní ekonom Telefon Fax Adresa pracoviště nám. T. G. Masaryka 2570, Zlín Předchozí spolupráce partnera s žadatelem Zkušenosti partnera s projekty Stručný popis zapojení partnera do IPRM Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRM Velmi úzká spolupráce mezi žadatelem a partnerem s ohledem na význam Filharmonie Bohuslava Martinů jako kulturní instituce s mezinárodním věhlasem. Partner má zkušenosti zejména s projekty, které souvisí s jeho činností a organizací kulturních akcí (koncerty, festivaly, soutěže) a s projekty realizovanými z vlastních zdrojů. Zapojení zástupce partnera v Řídícím výboru IPRM, intenzivní spolupráce na projektovém záměru vybudování Kulturního a univerzitního centra Zlín. Aktivní účast v Řídícím výboru a podíl na výsledné podobě IPRM a zejména na projektovém záměru vybudování Kulturního a univerzitního centra Zlín. 9

10 Informace o partnerovi Úplný úřední název partnera Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně Právní forma Zájmové sdružení IČ DIČ CZ Oficiální adresa partnera Vavrečkova 5263 /23. budova areálu Svit/, Zlín Webové stránky partnera Statutární zástupce partnera Příjmení Lečbychová Jméno Rita Titul před Ing. Titul za CSc. Funkce osoby Ředitelka Telefon Fax Adresa pracoviště Štefánikova 167, Zlín Kontaktní osoby partnera Příjmení Lečbychová Jméno Rita Titul před Ing. Titul za CSc. Funkce osoby Ředitelka Telefon Fax Adresa pracoviště Štefánikova 167, Zlín Předchozí spolupráce partnera s žadatelem Zkušenosti partnera s projekty Stručný popis zapojení partnera do IPRM Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRM Velmi úzká spolupráce mezi žadatelem a partnerem s ohledem na společné zájmy v oblasti podpory podnikatelských aktivit v městě Zlíně Partner má rozsáhlé zkušenosti jak s investičními, tak i neinvestičními projekty spolufinancovanými z fondů EU v předchozím programovacím období , zejména pak s projekty na rozvoj lidských zdrojů. Partner realizuje dotační poradenství pro své členy i dlaší podnikatelské subjekty. Zapojení zástupce partnera v Řídícím výboru IPRM. Aktivní účast v Řídícím výboru. 10

11 4. POPIS IPRM 4.1. Stručný popis IPRM Strategie IPRM a jeho zaměření Integrovaný plán rozvoje města Zlína (dále jen IPRM) je zónově zaměřený a jeho strategie obsahuje dva specifické cíle, které nastavují směrování IPRM zejména s ohledem na využití silných stránek a příležitostí: Specifický cíl 1 Rozvoj kultury a společenského života Specifický cíl 2 Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací Omezený rozsah opatření umožňuje koncentrovat podporu do několika aktivit, které budou mít dopad nejen pro obyvatele města, ale i další cílové skupiny návštěvníky, podnikatele, investory a další. Obrázek 1: Strategie IPRM Zóna Společensko-kulturní a vzdělávací centrum je územím blízkým centru města s velkým potenciálem pro rozvoj města jako celku. Území je charakteristické vysokou koncentrací vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit včetně zázemí a infrastruktury. Zóna byla vymezena na základě provedené socioekonomické analýzy města a následné SWOT analýzy jako území s vysokým potenciálem růstu, kde pákový efekt strukturálních fondů může být využit ke zvýšení konkurenceschopnosti zóny a tím i celého města. Časový a finanční harmonogram IPRM Celkový časový harmonogram IRPM vychází jak z požadavků výzvy oblasti podpory 2.1 ROP SM, tak i z indikativního seznamu projektových záměrů. Začátek realizace IPRM je plánován od 3. čtvrtletí roku 2008 do konce roku Podrobný časový harmonogram pak ukazuje, že u některých aktivit 11

12 bude docházet k překryvu, resp. souběžné realizaci aktivit (a projektových záměrů na ně navázaných), jasná je například provázanost aktivity zaměřené na realizaci měkkých, neinvestičních projektů na aktivitu 2.1.1, jejíž součástí je budování infrastruktury pro vzdělávání v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Obrázek 2: Časový harmonogram IPRM Aktivita / Čas Aktivita Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život Aktivita Revitalizace zeleně a zelených ploch Aktivita Investice do infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace Aktivita Podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji Aktivita Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání ve VVI Aktivity a projekty v rámci IPRM budou financovány ze 4 operačních programů, kdy kromě podpory z ROP SM, který financuje aktivity v rámci Specifického cíle 1 budou zapojeny také: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace Tabulka 1: Celkový objem čerpání z IPRM dle jednotlivých operačních programů Plánovaný objem způsobilých výdajů (mil. Kč) Segmenty IPRM Celkem IPRM - financované z ROP SM IPRM - financované z OP VaVpI IPRM - financované z OP PI IPRM - financované z OP VK IPRM Celkem Tabulka 2: Financování IPRM z ROP SM v Kč Zdroj financování Částka (v Kč) % Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční prostředky státního rozpočtu) ,21 Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování) ,79 Zdroje IPRM celkem ,00 Tabulka 3: Financování IPRM z ROP SM v EUR Zdroj financování Částka (v EUR) % Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční prostředky státního rozpočtu) ,21 Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování) ,79 Zdroje IPRM celkem ,00 12

13 4.2. Socioekonomická analýza města a SWOT analýza Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM Výchozí strategické dokumenty Posuzování místních specifik je nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných dokumentů na lokální úrovni. Je zcela zásadní, aby Integrovaný plán rozvoje města Zlína byl v souladu nejen s potřebami a prioritami identifikovanými v rámci strategických dokumentů města, ale rovněž s prioritami vyšších územních celků, které pro město Zlín vzhledem k potřebám IPRM budou představovat: Zlínský kraj NUTS II Střední Morava Česká republika Zpracovatel vyšel ze skutečnosti, že město Zlín zpracovává Strategický plán rozvoje města Zlín a hledá způsoby, jak jej efektivně naplnit: propojení národních a regionálních dokumentů se strategií města, vytvoření propojených (integrovaných) priorit, tedy balíčků projektů, které naplňují vizi rozvoje města, návrh implementační struktury, tj. formy, jak město bude iniciovat a řídit dotační projekty financované z EU fondů. Východiska pro formulování strategie rozvoje IPRM statutárního města Zlína byla vyhodnocována vzhledem ke stávajícím strategickým dokumentům města a regionu. Základním podkladovým materiálem se stal Strategický plán rozvoje města Zlína, Zastupitelstvem města Zlína schválená generální vize budoucího rozvoje města Zlín je plnohodnotné evropské město a aktuální strategický dokument Integrovaný plán statutárního města Zlína, schválený zastupitelstvem v roce 2006, který určuje vizi města a globální cíle směrující budoucí intervence do rozvoje města z komplexního pohledu. IPRM představuje nástroj plnění strategie rozvoje města Zlína, proto veškeré priority a aktivity vyplývající ze socioekonomické analýzy a SWOT analýzy i konsenzu Řídícího výboru jsou posuzovány z hlediska souladu se schváleným Strategickým plánem rozvoje města Zlín Soulad se strategickými dokumenty města Zlína Integrovaný program rozvoje města (IPRM) je jednou z cílených cest, jak zvýšit kvalitu života občanů ve městě, minimalizovat významné slabé stránky města a naopak podpořit jeho potenciál. Aby tohoto cíle bylo dosaženo efektivně a účelně, je třeba při procesu rozvoje postupovat systematicky. Základní klíčové potřeby, požadavky a jejich priority jsou dány průřezovým dokumentem v podobě Strategického plánu rozvoje města Zlín - II. Smyslem IPRM Zlín je koncentrace podpory urbánního rozvoje v jasně vymezené zóně města, a proto jeho nezbytným úkolem musí být plnění takových cílů, jež jsou v souladu se strategickými dokumenty samotného města. Při tvorbě IPRM byly brány v úvahu následující strategické materiály města: Strategický plán rozvoje statutárního města Zlín, generální vize budoucího rozvoje a Integrovaný plán statutárního města Zlína Územní plán města Zlín Akční plán zdraví a kvality života 2004 Vlastní analýza a koncepce sociální péče ve Zlíně

14 Název programu/strategie Kritická oblast Záměry Strategický plán rozvoje statutárního města Zlín Vize 3 Zlín město zdravých, vzdělaných, šťastných a spokojených lidí Obsah zaměření IRPM se prolíná zejména s vizí č. 3 Strategického plánu rozvoje, která řeší zdravotní, vzdělanostní rozvoj obyvatel a také společensko-kulturní vyžití nejen pro obyvatele města, ale i pro zvýšení atraktivity města jako takového. V následujícím seznamu byly vybrány aktivity, které se týkají IPRM a zároveň jsou součástí strategie rozvoje města. Klíčový úkol: : udržet a zvyšovat lidský potenciál města UV3-1. Podpora rozvoje Univerzity T. Bati s důrazem na strategické obory, informační a komunikační technologie UV3-4. Realizace projektu Zlín zdravé město UV3-6. Vybudování či rekonstrukce kulturních a společenských zařízení Míra souladu Anotace zdroje SPRM jako komplexní dokument města zachycuje zcela jasně oblast podpory vzdělávání, rozšiřování nabídky volnočasových, společenských a kulturních aktivit i zlepšování fyzického vzhledu města, jež jsou současně také prioritami IPRM. Vytvoření vhodných podmínek pro společenské a kulturní aktivity nejen občanů je jednou z priorit IPRM, kdy revitalizace a modernizace kulturní a společenské infrastruktury odpovídá úkolu vize strategie rozvoje UV3-6, s. 14. V rámci působení na rozvoj lidského potenciálu pomocí zvýšení vzdělanosti a rozvoje výzkumu a vývoje podporuje SPRM také mj. vytvoření moderní, funkční městské knihovny (UV3-1 až UV3-3, s. 14). SPRM také zahrnuje potřebu revitalizace a obnovy zanedbaného fyzického vzhledu veřejných prostranství i veřejné zeleně včetně městských lesů (UV3-4, s. 14). 14

15 Název programu/strategie Územní plán statutárního města Zlína Související priority Míra souladu Anotace zdroje: Návrhová část územního plánu (vč. koncepce dopravy, návrhu členění území města na funkční plochy a návrh územního systému ekologické stability) Veškeré aktivity IPRM jsou plánovány v souladu s platným územním plánem města Zlín. Vzhledem k jejich charakteru nedojde k nárokům na provedení změn v ÚPl, a tím nevzniká žádné riziko ohrožení jejich realizace nebo zpoždění jejich termínu. Tištěná podoba textové a grafické části, Název programu/strategie Akční plán zdraví a kvality života 2004 Související priority Oblasti plánu: A. Veřejná správa, média, informace, propagace B. Zdravý životní styl a zdravotnictví C. Vzdělávání / Volný čas D. Kultura E. Prevence kriminality a sociálně patologických jevů F. Životní prostředí G. Podnikatelský a výrobní sektor H. Sociální oblast Míra souladu Anotace zdroje: Obsah plánu koresponduje s aktivitami IPRM zejména týkajícími se vzdělání,vědy a výzkumu. V souladu s plánem je zajištění informovanosti o zdravém životu a prevenci a také zlepšení životního prostředí díky revitalizaci veřejných prostranství a zeleně. 15

16 Název programu/strategie Související priority Míra souladu Anotace zdroje: Vlastní analýza a koncepce sociální péče ve Zlíně Cílová skupina: Senioři Osoby se zdravotním postižením Matky s dětmi v tísni Nezaměstnaní Míra souladu je v podstatě okrajová, existuje soulad s využitím infrastruktury pro kulturu, společenské aktivity a volný čas. Tištěná podoba, Soulad se strategiemi kraje a NUTS2 Dle geografického členění Eurostatu spadá město Zlín do Zlínského kraje, který je součástí NUTS II Střední Morava. Region soudržnosti NUTS II Střední Morava je spravován Úřadem regionální rady, jenž řídí svůj rozvoj prostřednictvím regionálního operačního dokumentu, který specifikuje jednotlivé oblasti rozvoje podporované z evropských financí. Jelikož také IPRM bude podporovaný tímto operačním programem, je zcela nezbytný soulad priorit obou dokumentů. Město Zlín je součástí Zlínského kraje, který disponuje řadou strategických dokumentů regionálního významu. Tyto dokumenty zaštiťují veškerá důležitá témata související s ekonomicko-hospodářským rozvojem a jsou určující pro tvorbu strategických dokumentů nižších územních celků, jakými jsou mj. i municipality. Strategie IPRM Zlín je v souladu s níže zpracovanými a uvedenými regionálními strategickými materiály: Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje Koncepce rozvoje kultury ve Zlínském kraji Regionální inovační strategie Zlínského kraje Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji Program snižování emisí Zlínského kraje Program ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje Program ke snížení emisí skleníkových plynů Program specifických problémů kraje Souhrnný akční program Zlínského kraje Energetický informační systém a Datový model Konceptu Akční hlukový plán pro Zlínský kraj Koncepce dopravní infrastruktury na území Zlínského kraje Plán rozvoje sociálních služeb Koncepce hospodaření s odpady ve Zlínském kraji Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje Územní plán velkého územního celku Zlínská aglomerace Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje Koncepce prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 16

17 Název programu/strategie Související priority Míra souladu Anotace zdroje: Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje Generální strategický cíl Zlínského kraje č. III Generální strategický cíl č. IV Program rozvoje je mj. soustředěn na rozvoj veřejných obslužných služeb obyvatelstvu a na zvýšení vzdělanosti a zaměstnatelnosti obyvatel, rozvoj výzkumu a vývoje. IPRM vychází převážně z generálního strategického cíle č. III a okrajově č. IV. Generální strategický cíl Zlínského kraje č. III Rozvoj obyvatelstva jako generální strategický cíl má mnohorozměrný charakter. Vyžaduje, aby každý z prvků rozvoje obyvatelstva - demografický a sociální rozvoj, v jeho rámci zaměstnanost, bydlení a rozvoj kvalifikace, z jiného hlediska také rozvoj kultury a vzdělanosti obyvatelstva, souhrnně řečeno - rozvoj kvality života - byl respektován a aby priority v rámci generálního cíle a plánované hodnoty byly stanoveny v jednotlivých konkrétních kapitolách. Plnění tohoto cíle musí být prováděno v těsné návaznosti na generální cíl I. a II. jako neopominutelný prostředek spolupřičinění se o úspěch těchto cílů. Generální strategický cíl č. IV Generálním strategickým cílem č. 4 je získání maximálních efektů a užitků při realizaci rozvoje a strukturálních změn s cílem odstranit zaostávání kraje za přispění strukturálních fondů Evropské unie. Název programu/strategie Související priority Míra souladu Regionální operační program NUTS II Střední Morava (ROP SM) Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu Prioritní osa 3: Cestovní ruch ROP SM definuje 4 prioritních osy pro rozvoj regionu. Specifický cíl usiluje o komplexní řešení rozvojových problémů regionu soudržnosti Střední Morava; bude naplňován prostřednictvím podpory posilování role pólů (center) V rámci ROP SM jsou podporovány aktivity zejména v prioritní oblasti 2.1 Rozvoj regionálních center řešené v IPRM zaměřené na fyzickou revitalizaci území a veřejných prostranství a na rozvoj vzdělávací, kulturní a společenské infrastruktury. Zároveň se bude IPRM zaměřovat na zvýšení technologický rozvoje výzkumu a vývoje s ohledem na potřeby trhu práce a využívání moderních technologií Anotace zdroje: Vzhledem k zaměření IPRM na oblast podpory vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit pro zvyšování kvality života ve městě je téma IPRM zcela v souladu s ROP NUTS II Střední Morava. 17

18 Soulad se strategiemi na národní úrovni V oblasti veřejné správy se v praxi setkáváme s širokou škálou strategických dokumentů na všech úrovních. Strategický dokument představuje každý písemný výstup, jehož obsahem je vymezení jasného cíle spolu s určením způsobu jeho dosažení nebo plnění. Strategické dokumenty mají klíčový charakter pro závažná rozhodnutí dlouhodobého charakteru, jsou určující pro definování zásadních úkolů, delegování pravomocí a odpovědnosti a jsou podkladem při tvorbě dalších strategií a cílů v jednotlivých dílčích oblastech. V České republice je platná soustava strategických a programových dokumentů, které byly vytvořeny na různých úrovních veřejné správy (ministerstvech, NUTS II a krajích), ale také vzhledem ke členství České republiky v Evropské unii soustava programových dokumentů Evropské unie (pro využití finančních zdrojů z předvstupních a strukturálních fondů). Základní průřezové dokumenty při zvažování strategických cílů a priorit rozvoje jsou národní strategické dokumenty: Národní strategický referenční rámec Strategie regionálního rozvoje ČR Strategie udržitelného rozvoje ČR Politika územního rozvoje Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Národní plán sociálního začleňování 18

19 Název programu/strategie Související cíle Související priority Míra souladu Národní strategický referenční rámec I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území 1: Priorita B) Podpora kapacit V&V pro inovace 1: Priorita C) Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství 2: Priorita A) Priorita Vzdělávání 2: Priorita B) Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 3: Priorita A) Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 4: Priorita B) Rozvoj městských oblastí Podpora vědy a výzkumu pro inovace je řešena IPRM s velkým důrazem stejně jako v NSRR pod cílem 1 a prioritou B) Podpora kapacit V&V pro inovace Posílení a zvýšení efektivnosti kapacit v oblasti V&V a pro tvorbu inovací, a to v úzké funkční vazbě na podnikatelskou sféru. Současně podpora rozvoje infrastruktury pro rozvoj kultury a cestovního ruchu spadá pod prioritu C NSRR cíle č. 1. Stejně jako IPRM zaměřené na vytváření vhodného prostředí pro poskytování vzdělání ve formě zvýšení vzdělanosti a rozvoje výzkumu a vývoje se NSRR ve svém 2. cíli zaměřuje na zvýšení adaptability českého lidského potenciálu pro zajištění zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a podporu aktuální zaměstnanosti i budoucí zaměstnatelnosti,. Anotace zdroje: Téma revitalizace veřejných ploch je součástí III. NSRR priority A) Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí a IV. cíle B) Rozvoj městských oblastí, která je zaměřena na Zvyšování konkurenceschopnosti měst přeměnou (revitalizací) městského prostředí. 19

20 Název programu/strategie Strategie regionálního rozvoje ČR Související priority PO2: Ekonomika regionů PO3: Lidé a osídlení PO6: Cestovní ruch PO7: Kultura Související podpriority P2.3.: Podpora inovačního podnikání a výzkumu v regionech P3.1.: Podpora investic do lidského kapitálu P3.4.: Rozvoj a regenerace měst P6.2.: Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Míra souladu Aktivity IPRM jsou v souladu s: rozvoj infrastruktury pro výzkum a vývoj je v souladu s cílem priority P 2.1 Zvýšit podíl inovačního podnikání a produkce s vysokou přidanou hodnotou na celkové produkci v regionech. vytváření podmínek pro zajištění vzdělávání je v souladu s cílem priority P 3.1. Zajistit dostatečné množství kvalifikovaných lidí pro rozvoj znalostní ekonomiky obnova veřejných prostranství, městských parků odpovídá cílu priority P 3.4.: Zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity měst, zlepšení kvality života a prostředí ve městech. rozvoj infrastruktury pro rozvoj kultury a cestovního ruchu spadá pod cíl priority P 6.2 Rozvíjet základní a doplňková zařízení cestovního ruchu a zkvalitnit informační obsluhu v cestovním ruchu Anotace zdroje: 20

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Partner

Více

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing.

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing. 1 / 103 Obsah: Úvod... 3 Východiska pro zpracování studie... 7 Evropská úroveň... 7 Národní úroveň... 9 Krajská úroveň... 13 Obecní úroveň... 15 Socio-ekonomická analýza... 16 ÚVOD.... 16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Integrovaná strategie území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko Stav k úterý, 26. srpna 2014, V101, pracovní verze k veřejnému projednání Integrovaná strategie MAS KLS 1/48 Obsah Obsah... 2 1 Úvodní informace...

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020 Zadavatel: Adresa: Bratrská 709/34, Přerov 750 11 Tel.: (+420) 581 268 111, E-mail: posta@prerov.eu http://www.prerov.eu

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze k 13. 9. 2008) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY 2008 Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Profil území... 5 3 Souhrnná SWOT analýza... 13 4 Strategická vize rozvoje území... 15 5 Strategie rozvoje území...

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 -1 Obsah Seznam použitých zkratek... 6 Seznam map... 7 Seznam tabulek... 7 Seznam grafů... 9 1. Úvod

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více