FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín"

Transkript

1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín

2 2

3 OBSAH 1. INFORMACE O IPRM Číslo IPRM Název IRPM Číslo hlavního Operačního programu (OP) Název hlavního Operačního programu (OP) Předpokládaný celkový finanční objem IPRM INFORMACE O ŽADATELI INFORMACE O PARTNEROVI/PARTNERECH POPIS IPRM Stručný popis IPRM Socioekonomická analýza města a SWOT analýza Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM Výchozí strategické dokumenty Soulad se strategickými dokumenty města Zlína Soulad se strategiemi kraje a NUTS Soulad se strategiemi na národní úrovni Analýza sociálně ekonomické situace Základní profil města Demografie Ekonomický rozvoj Sociální integrace Životní prostředí Přitažlivé město Doprava Správa věcí veřejných SWOT analýza Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru zóny Současné problémy a trendy vývoje Plánované prioritní oblasti IPRM Popis zóny /tématu Základní představení zóny Obyvatelstvo Ekonomický rozvoj Sociální integrace Životní prostředí Přitažlivá zóna Dopravní dostupnost a mobilita Správa věcí veřejných SWOT analýza Globální/Hlavní cíl IPRM Specifické cíle IPRM Monitorovací indikátory pro specifické cíle IPRM Plánované opatření/aktivity IPRM Indikátory aktivity Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity Vazba IPRM na související operační programy Indikátory aktivity Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity Časový harmonogram Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM Východiska implementační struktury Řídící výbor IPRM Manažer IPRM Monitorování IPRM a jeho změny

4 Změny IPRM Monitorování projektů a změny projektů předložených v rámci IPRM Veřejné projednávání IPRM Výběr a schvalování dílčích projektů městem Projekty předdefinované v IPRM Předložení dílčích projektů Realizace projektů Popis realizace partnerství a zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM Partnerství při zapojení do řídících struktur Řídící výbor Zastupitelstvo a rada města Partnerství při přípravě IPRM Informování veřejnosti Partnerství v realizační fázi IPRM V rámci realizační fáze IPRM bude mít největší význam Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a proto bude zajištěna maximálně efektivní komunikace a spolupráce s tímto partnerem, lze předpokládat, že na straně UTB ve Zlíně bude figurovat projektový manažer odpovědný za projekty univerzity Partnerství u dalších navazujících aktivit v rámci zóny V rámci zóny se předpokládá realizace dalších projektů nezahrnutých do IPRM, které ale mohou mít pozitivní synergický efekt. Jedná se například o projekty: a) Rozšíření parkoviště u obchodního domu Prior Analýza rizik IPRM Metodika analýzy rizik IPRM Katalog rizik Zhodnocení rizik IPRM Fáze udržitelnosti IPRM Horizontální témata ve vztahu k IPRM Rovné příležitosti a zákaz diskriminace Udržitelný rozvoj FINANČNÍ PLÁN IPRM Zdroje financování IPRM Finanční plán IPRM ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHY

5 1. INFORMACE O IPRM 1.1. Číslo IPRM Číslo IPRM 1.2. Název IRPM Název IPRM - CZ Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín 1.3. Číslo hlavního Operačního programu (OP) Číslo OP 1.4. Název hlavního Operačního programu (OP) Název OP Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 1.5. Předpokládaný celkový finanční objem IPRM V rámci celkového předpokládaného finančního objemu IPRM je uveden předpokládaný celkový objem veškerých finančních prostředků, které budou potřeba na realizaci projektových záměrů IPRM. Celkový objem finančních prostředků bude zahrnovat prostředky ze všech zdrojů. IPRM - celkové výdaje v EUR IPRM - celkové způsobilé výdaje v EUR EUR (kurz): 25,25 5

6 2. INFORMACE O ŽADATELI Informace o žadateli Úplný úřední název žadatele Statutární město Zlín Právní forma Obec IČ DIČ Typ žadatele Obec Oficiální adresa žadatele nám. Míru 12, Zlín Počet obyvatel obce Adresa pro doručení nám. Míru 12, Zlín Webové stránky žadatele Statutární zástupce Příjmení Ondrová Jméno Irena Titul před PhDr. Titul za Funkce osoby Primátorka Telefon Fax Adresa pracoviště Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín Statutární zástupce Příjmení Hladík Jméno Miroslav Titul před Ing. Titul za Funkce osoby 2. náměstek primátorky, předseda Řídícího výboru IPRM Telefon Fax Adresa pracoviště Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín Statutární zástupce Příjmení Kašný Jméno Miroslav Titul před Mgr. Titul za Funkce osoby Náměstek primátorky, místopředseda Řídícího výboru IPRM Telefon Fax Adresa pracoviště Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín Manažer IPRM Příjmení Cepková Jméno Marie Titul před Ing. Titul za Funkce osoby Pověřena zastupováním vedoucího oddělení koordinace projektů Telefon Fax Adresa pracoviště Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín Další osoby zapojené do realizace IPRM Příjmení Čechová Jméno Magdaléna Titul před Titul za DiS. Funkce osoby Referentka-dotace Telefon Fax Adresa pracoviště Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín 6

7 3. INFORMACE O PARTNEROVI/PARTNERECH Informace o partnerovi Úplný úřední název partnera Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Právní forma Vysoká škola IČ DIČ CZ Oficiální adresa partnera nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín Webové stránky partnera Statutární zástupce partnera Příjmení Ignác Jméno Hoza Titul před Prof. Ing. Titul za CSc. Funkce osoby Rektor Telefon Fax Adresa pracoviště nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, Česká republika Kontaktní osoby partnera Příjmení Sáha Jméno Petr Titul před Prof. Ing. Titul za CSc. Funkce osoby Prorektor pro strategii a rozvoj Telefon Fax Adresa pracoviště Nad Ovčírnou 3685, Zlín, Česká republika Předchozí spolupráce partnera s žadatelem Zkušenosti partnera s projekty Stručný popis zapojení partnera do IPRM Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRM Velmi úzká dlouhodobá spolupráce mezi žadatelem a partnerem s ohledem na význam Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro město a jeho rozvoj. Partner má velmi rozsáhlé zkušenosti jak s investičními, tak i neinvestičními projekty spolufinancovanými z fondů EU v předchozím programovacím období , tak i s projekty realizovanými z vlastních zdrojů nebo z národních zdrojů. Aktivní zapojení zástupce partnera v Řídícím výboru IPRM, Konzultace projektových záměrů partnera z hlediska jejich souladu s IPRM a možností rozšíření zóny, Připomínkování jednotlivých částí IPRM i celkového dokumentu. Vstupy: Aktivní účast v Řídícím výboru Významný podíl na výsledné podobě IPRM poskytnutí podkladů pro analýzy, formulace strategie, finanční a časový plán IPRM Připomínkování jednotlivých kapitol a částí IPRM Výstupem za zapojení partnera je zejména indikativní seznam projektů zařazených pod Specifický cíl 2 a na to navazující části IPRM (finanční plán a časový harmonogram, kapitola Partnerství v IPRM a další) 7

8 Informace o partnerovi Úplný úřední název partnera Zlínský kraj Právní forma Kraj IČ DIČ CZ Oficiální adresa partnera tř. T. Bati 21, Zlín Webové stránky partnera Statutární zástupce partnera Příjmení Lukáš Jméno Libor Titul před Titul za Funkce osoby Hejtman Telefon Fax Adresa pracoviště tř. T. Bati 21, Zlín Kontaktní osoby partnera Příjmení Filip Jméno Milan Titul před Mgr. Titul za Funkce osoby vedoucí Odboru strategického rozvoje Telefon Fax Adresa pracoviště tř. T. Bati 21, Zlín Předchozí spolupráce partnera s žadatelem Zkušenosti partnera s projekty Stručný popis zapojení partnera do IPRM Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRM Velmi úzká spolupráce mezi žadatelem a partnerem s ohledem na skutečnost, že Zlín je krajským městem a spolupráce mezi orgány samosprávy je nutná v mnoha ohledech a oblastech. Partner má rozsáhlé zkušenosti jak s investičními, tak i neinvestičními projekty spolufinancovanými z fondů EU v předchozím programovacím období , tak i s projekty realizovanými z vlastních zdrojů nebo z národních zdrojů. Zapojení zástupce Zlínského kraje v Řídícím výboru IPRM, konzultace projektových záměrů Zlínského kraje z hlediska jejich souladu s IPRM (prezentace Přínos IPRM pro region) Aktivní účast v Řídícím výboru a podíl na výsledné podobě IPRM 8

9 Informace o partnerovi Úplný úřední název partnera Filharmonie Bohuslava Martinů Právní forma Obecně prospěšná společnost IČ DIČ CZ Oficiální adresa partnera nám. T. G. Masaryka 2570, Zlín Webové stránky partnera Statutární zástupce partnera Příjmení Němý Jméno Josef Titul před RNDr. Titul za Funkce osoby ředitel Telefon , Fax Adresa pracoviště nám. T. G. Masaryka 2570, Zlín Kontaktní osoby partnera Příjmení Coufalíková Jméno Hana Titul před Ing. Titul za Funkce osoby Hlavní ekonom Telefon Fax Adresa pracoviště nám. T. G. Masaryka 2570, Zlín Předchozí spolupráce partnera s žadatelem Zkušenosti partnera s projekty Stručný popis zapojení partnera do IPRM Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRM Velmi úzká spolupráce mezi žadatelem a partnerem s ohledem na význam Filharmonie Bohuslava Martinů jako kulturní instituce s mezinárodním věhlasem. Partner má zkušenosti zejména s projekty, které souvisí s jeho činností a organizací kulturních akcí (koncerty, festivaly, soutěže) a s projekty realizovanými z vlastních zdrojů. Zapojení zástupce partnera v Řídícím výboru IPRM, intenzivní spolupráce na projektovém záměru vybudování Kulturního a univerzitního centra Zlín. Aktivní účast v Řídícím výboru a podíl na výsledné podobě IPRM a zejména na projektovém záměru vybudování Kulturního a univerzitního centra Zlín. 9

10 Informace o partnerovi Úplný úřední název partnera Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně Právní forma Zájmové sdružení IČ DIČ CZ Oficiální adresa partnera Vavrečkova 5263 /23. budova areálu Svit/, Zlín Webové stránky partnera Statutární zástupce partnera Příjmení Lečbychová Jméno Rita Titul před Ing. Titul za CSc. Funkce osoby Ředitelka Telefon Fax Adresa pracoviště Štefánikova 167, Zlín Kontaktní osoby partnera Příjmení Lečbychová Jméno Rita Titul před Ing. Titul za CSc. Funkce osoby Ředitelka Telefon Fax Adresa pracoviště Štefánikova 167, Zlín Předchozí spolupráce partnera s žadatelem Zkušenosti partnera s projekty Stručný popis zapojení partnera do IPRM Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRM Velmi úzká spolupráce mezi žadatelem a partnerem s ohledem na společné zájmy v oblasti podpory podnikatelských aktivit v městě Zlíně Partner má rozsáhlé zkušenosti jak s investičními, tak i neinvestičními projekty spolufinancovanými z fondů EU v předchozím programovacím období , zejména pak s projekty na rozvoj lidských zdrojů. Partner realizuje dotační poradenství pro své členy i dlaší podnikatelské subjekty. Zapojení zástupce partnera v Řídícím výboru IPRM. Aktivní účast v Řídícím výboru. 10

11 4. POPIS IPRM 4.1. Stručný popis IPRM Strategie IPRM a jeho zaměření Integrovaný plán rozvoje města Zlína (dále jen IPRM) je zónově zaměřený a jeho strategie obsahuje dva specifické cíle, které nastavují směrování IPRM zejména s ohledem na využití silných stránek a příležitostí: Specifický cíl 1 Rozvoj kultury a společenského života Specifický cíl 2 Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací Omezený rozsah opatření umožňuje koncentrovat podporu do několika aktivit, které budou mít dopad nejen pro obyvatele města, ale i další cílové skupiny návštěvníky, podnikatele, investory a další. Obrázek 1: Strategie IPRM Zóna Společensko-kulturní a vzdělávací centrum je územím blízkým centru města s velkým potenciálem pro rozvoj města jako celku. Území je charakteristické vysokou koncentrací vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit včetně zázemí a infrastruktury. Zóna byla vymezena na základě provedené socioekonomické analýzy města a následné SWOT analýzy jako území s vysokým potenciálem růstu, kde pákový efekt strukturálních fondů může být využit ke zvýšení konkurenceschopnosti zóny a tím i celého města. Časový a finanční harmonogram IPRM Celkový časový harmonogram IRPM vychází jak z požadavků výzvy oblasti podpory 2.1 ROP SM, tak i z indikativního seznamu projektových záměrů. Začátek realizace IPRM je plánován od 3. čtvrtletí roku 2008 do konce roku Podrobný časový harmonogram pak ukazuje, že u některých aktivit 11

12 bude docházet k překryvu, resp. souběžné realizaci aktivit (a projektových záměrů na ně navázaných), jasná je například provázanost aktivity zaměřené na realizaci měkkých, neinvestičních projektů na aktivitu 2.1.1, jejíž součástí je budování infrastruktury pro vzdělávání v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Obrázek 2: Časový harmonogram IPRM Aktivita / Čas Aktivita Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život Aktivita Revitalizace zeleně a zelených ploch Aktivita Investice do infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace Aktivita Podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji Aktivita Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání ve VVI Aktivity a projekty v rámci IPRM budou financovány ze 4 operačních programů, kdy kromě podpory z ROP SM, který financuje aktivity v rámci Specifického cíle 1 budou zapojeny také: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace Tabulka 1: Celkový objem čerpání z IPRM dle jednotlivých operačních programů Plánovaný objem způsobilých výdajů (mil. Kč) Segmenty IPRM Celkem IPRM - financované z ROP SM IPRM - financované z OP VaVpI IPRM - financované z OP PI IPRM - financované z OP VK IPRM Celkem Tabulka 2: Financování IPRM z ROP SM v Kč Zdroj financování Částka (v Kč) % Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční prostředky státního rozpočtu) ,21 Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování) ,79 Zdroje IPRM celkem ,00 Tabulka 3: Financování IPRM z ROP SM v EUR Zdroj financování Částka (v EUR) % Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční prostředky státního rozpočtu) ,21 Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování) ,79 Zdroje IPRM celkem ,00 12

13 4.2. Socioekonomická analýza města a SWOT analýza Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM Výchozí strategické dokumenty Posuzování místních specifik je nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných dokumentů na lokální úrovni. Je zcela zásadní, aby Integrovaný plán rozvoje města Zlína byl v souladu nejen s potřebami a prioritami identifikovanými v rámci strategických dokumentů města, ale rovněž s prioritami vyšších územních celků, které pro město Zlín vzhledem k potřebám IPRM budou představovat: Zlínský kraj NUTS II Střední Morava Česká republika Zpracovatel vyšel ze skutečnosti, že město Zlín zpracovává Strategický plán rozvoje města Zlín a hledá způsoby, jak jej efektivně naplnit: propojení národních a regionálních dokumentů se strategií města, vytvoření propojených (integrovaných) priorit, tedy balíčků projektů, které naplňují vizi rozvoje města, návrh implementační struktury, tj. formy, jak město bude iniciovat a řídit dotační projekty financované z EU fondů. Východiska pro formulování strategie rozvoje IPRM statutárního města Zlína byla vyhodnocována vzhledem ke stávajícím strategickým dokumentům města a regionu. Základním podkladovým materiálem se stal Strategický plán rozvoje města Zlína, Zastupitelstvem města Zlína schválená generální vize budoucího rozvoje města Zlín je plnohodnotné evropské město a aktuální strategický dokument Integrovaný plán statutárního města Zlína, schválený zastupitelstvem v roce 2006, který určuje vizi města a globální cíle směrující budoucí intervence do rozvoje města z komplexního pohledu. IPRM představuje nástroj plnění strategie rozvoje města Zlína, proto veškeré priority a aktivity vyplývající ze socioekonomické analýzy a SWOT analýzy i konsenzu Řídícího výboru jsou posuzovány z hlediska souladu se schváleným Strategickým plánem rozvoje města Zlín Soulad se strategickými dokumenty města Zlína Integrovaný program rozvoje města (IPRM) je jednou z cílených cest, jak zvýšit kvalitu života občanů ve městě, minimalizovat významné slabé stránky města a naopak podpořit jeho potenciál. Aby tohoto cíle bylo dosaženo efektivně a účelně, je třeba při procesu rozvoje postupovat systematicky. Základní klíčové potřeby, požadavky a jejich priority jsou dány průřezovým dokumentem v podobě Strategického plánu rozvoje města Zlín - II. Smyslem IPRM Zlín je koncentrace podpory urbánního rozvoje v jasně vymezené zóně města, a proto jeho nezbytným úkolem musí být plnění takových cílů, jež jsou v souladu se strategickými dokumenty samotného města. Při tvorbě IPRM byly brány v úvahu následující strategické materiály města: Strategický plán rozvoje statutárního města Zlín, generální vize budoucího rozvoje a Integrovaný plán statutárního města Zlína Územní plán města Zlín Akční plán zdraví a kvality života 2004 Vlastní analýza a koncepce sociální péče ve Zlíně

14 Název programu/strategie Kritická oblast Záměry Strategický plán rozvoje statutárního města Zlín Vize 3 Zlín město zdravých, vzdělaných, šťastných a spokojených lidí Obsah zaměření IRPM se prolíná zejména s vizí č. 3 Strategického plánu rozvoje, která řeší zdravotní, vzdělanostní rozvoj obyvatel a také společensko-kulturní vyžití nejen pro obyvatele města, ale i pro zvýšení atraktivity města jako takového. V následujícím seznamu byly vybrány aktivity, které se týkají IPRM a zároveň jsou součástí strategie rozvoje města. Klíčový úkol: : udržet a zvyšovat lidský potenciál města UV3-1. Podpora rozvoje Univerzity T. Bati s důrazem na strategické obory, informační a komunikační technologie UV3-4. Realizace projektu Zlín zdravé město UV3-6. Vybudování či rekonstrukce kulturních a společenských zařízení Míra souladu Anotace zdroje SPRM jako komplexní dokument města zachycuje zcela jasně oblast podpory vzdělávání, rozšiřování nabídky volnočasových, společenských a kulturních aktivit i zlepšování fyzického vzhledu města, jež jsou současně také prioritami IPRM. Vytvoření vhodných podmínek pro společenské a kulturní aktivity nejen občanů je jednou z priorit IPRM, kdy revitalizace a modernizace kulturní a společenské infrastruktury odpovídá úkolu vize strategie rozvoje UV3-6, s. 14. V rámci působení na rozvoj lidského potenciálu pomocí zvýšení vzdělanosti a rozvoje výzkumu a vývoje podporuje SPRM také mj. vytvoření moderní, funkční městské knihovny (UV3-1 až UV3-3, s. 14). SPRM také zahrnuje potřebu revitalizace a obnovy zanedbaného fyzického vzhledu veřejných prostranství i veřejné zeleně včetně městských lesů (UV3-4, s. 14). 14

15 Název programu/strategie Územní plán statutárního města Zlína Související priority Míra souladu Anotace zdroje: Návrhová část územního plánu (vč. koncepce dopravy, návrhu členění území města na funkční plochy a návrh územního systému ekologické stability) Veškeré aktivity IPRM jsou plánovány v souladu s platným územním plánem města Zlín. Vzhledem k jejich charakteru nedojde k nárokům na provedení změn v ÚPl, a tím nevzniká žádné riziko ohrožení jejich realizace nebo zpoždění jejich termínu. Tištěná podoba textové a grafické části, Název programu/strategie Akční plán zdraví a kvality života 2004 Související priority Oblasti plánu: A. Veřejná správa, média, informace, propagace B. Zdravý životní styl a zdravotnictví C. Vzdělávání / Volný čas D. Kultura E. Prevence kriminality a sociálně patologických jevů F. Životní prostředí G. Podnikatelský a výrobní sektor H. Sociální oblast Míra souladu Anotace zdroje: Obsah plánu koresponduje s aktivitami IPRM zejména týkajícími se vzdělání,vědy a výzkumu. V souladu s plánem je zajištění informovanosti o zdravém životu a prevenci a také zlepšení životního prostředí díky revitalizaci veřejných prostranství a zeleně. 15

16 Název programu/strategie Související priority Míra souladu Anotace zdroje: Vlastní analýza a koncepce sociální péče ve Zlíně Cílová skupina: Senioři Osoby se zdravotním postižením Matky s dětmi v tísni Nezaměstnaní Míra souladu je v podstatě okrajová, existuje soulad s využitím infrastruktury pro kulturu, společenské aktivity a volný čas. Tištěná podoba, Soulad se strategiemi kraje a NUTS2 Dle geografického členění Eurostatu spadá město Zlín do Zlínského kraje, který je součástí NUTS II Střední Morava. Region soudržnosti NUTS II Střední Morava je spravován Úřadem regionální rady, jenž řídí svůj rozvoj prostřednictvím regionálního operačního dokumentu, který specifikuje jednotlivé oblasti rozvoje podporované z evropských financí. Jelikož také IPRM bude podporovaný tímto operačním programem, je zcela nezbytný soulad priorit obou dokumentů. Město Zlín je součástí Zlínského kraje, který disponuje řadou strategických dokumentů regionálního významu. Tyto dokumenty zaštiťují veškerá důležitá témata související s ekonomicko-hospodářským rozvojem a jsou určující pro tvorbu strategických dokumentů nižších územních celků, jakými jsou mj. i municipality. Strategie IPRM Zlín je v souladu s níže zpracovanými a uvedenými regionálními strategickými materiály: Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje Koncepce rozvoje kultury ve Zlínském kraji Regionální inovační strategie Zlínského kraje Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji Program snižování emisí Zlínského kraje Program ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje Program ke snížení emisí skleníkových plynů Program specifických problémů kraje Souhrnný akční program Zlínského kraje Energetický informační systém a Datový model Konceptu Akční hlukový plán pro Zlínský kraj Koncepce dopravní infrastruktury na území Zlínského kraje Plán rozvoje sociálních služeb Koncepce hospodaření s odpady ve Zlínském kraji Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje Územní plán velkého územního celku Zlínská aglomerace Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje Koncepce prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 16

17 Název programu/strategie Související priority Míra souladu Anotace zdroje: Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje Generální strategický cíl Zlínského kraje č. III Generální strategický cíl č. IV Program rozvoje je mj. soustředěn na rozvoj veřejných obslužných služeb obyvatelstvu a na zvýšení vzdělanosti a zaměstnatelnosti obyvatel, rozvoj výzkumu a vývoje. IPRM vychází převážně z generálního strategického cíle č. III a okrajově č. IV. Generální strategický cíl Zlínského kraje č. III Rozvoj obyvatelstva jako generální strategický cíl má mnohorozměrný charakter. Vyžaduje, aby každý z prvků rozvoje obyvatelstva - demografický a sociální rozvoj, v jeho rámci zaměstnanost, bydlení a rozvoj kvalifikace, z jiného hlediska také rozvoj kultury a vzdělanosti obyvatelstva, souhrnně řečeno - rozvoj kvality života - byl respektován a aby priority v rámci generálního cíle a plánované hodnoty byly stanoveny v jednotlivých konkrétních kapitolách. Plnění tohoto cíle musí být prováděno v těsné návaznosti na generální cíl I. a II. jako neopominutelný prostředek spolupřičinění se o úspěch těchto cílů. Generální strategický cíl č. IV Generálním strategickým cílem č. 4 je získání maximálních efektů a užitků při realizaci rozvoje a strukturálních změn s cílem odstranit zaostávání kraje za přispění strukturálních fondů Evropské unie. Název programu/strategie Související priority Míra souladu Regionální operační program NUTS II Střední Morava (ROP SM) Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu Prioritní osa 3: Cestovní ruch ROP SM definuje 4 prioritních osy pro rozvoj regionu. Specifický cíl usiluje o komplexní řešení rozvojových problémů regionu soudržnosti Střední Morava; bude naplňován prostřednictvím podpory posilování role pólů (center) V rámci ROP SM jsou podporovány aktivity zejména v prioritní oblasti 2.1 Rozvoj regionálních center řešené v IPRM zaměřené na fyzickou revitalizaci území a veřejných prostranství a na rozvoj vzdělávací, kulturní a společenské infrastruktury. Zároveň se bude IPRM zaměřovat na zvýšení technologický rozvoje výzkumu a vývoje s ohledem na potřeby trhu práce a využívání moderních technologií Anotace zdroje: Vzhledem k zaměření IPRM na oblast podpory vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit pro zvyšování kvality života ve městě je téma IPRM zcela v souladu s ROP NUTS II Střední Morava. 17

18 Soulad se strategiemi na národní úrovni V oblasti veřejné správy se v praxi setkáváme s širokou škálou strategických dokumentů na všech úrovních. Strategický dokument představuje každý písemný výstup, jehož obsahem je vymezení jasného cíle spolu s určením způsobu jeho dosažení nebo plnění. Strategické dokumenty mají klíčový charakter pro závažná rozhodnutí dlouhodobého charakteru, jsou určující pro definování zásadních úkolů, delegování pravomocí a odpovědnosti a jsou podkladem při tvorbě dalších strategií a cílů v jednotlivých dílčích oblastech. V České republice je platná soustava strategických a programových dokumentů, které byly vytvořeny na různých úrovních veřejné správy (ministerstvech, NUTS II a krajích), ale také vzhledem ke členství České republiky v Evropské unii soustava programových dokumentů Evropské unie (pro využití finančních zdrojů z předvstupních a strukturálních fondů). Základní průřezové dokumenty při zvažování strategických cílů a priorit rozvoje jsou národní strategické dokumenty: Národní strategický referenční rámec Strategie regionálního rozvoje ČR Strategie udržitelného rozvoje ČR Politika územního rozvoje Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Národní plán sociálního začleňování 18

19 Název programu/strategie Související cíle Související priority Míra souladu Národní strategický referenční rámec I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území 1: Priorita B) Podpora kapacit V&V pro inovace 1: Priorita C) Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství 2: Priorita A) Priorita Vzdělávání 2: Priorita B) Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 3: Priorita A) Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 4: Priorita B) Rozvoj městských oblastí Podpora vědy a výzkumu pro inovace je řešena IPRM s velkým důrazem stejně jako v NSRR pod cílem 1 a prioritou B) Podpora kapacit V&V pro inovace Posílení a zvýšení efektivnosti kapacit v oblasti V&V a pro tvorbu inovací, a to v úzké funkční vazbě na podnikatelskou sféru. Současně podpora rozvoje infrastruktury pro rozvoj kultury a cestovního ruchu spadá pod prioritu C NSRR cíle č. 1. Stejně jako IPRM zaměřené na vytváření vhodného prostředí pro poskytování vzdělání ve formě zvýšení vzdělanosti a rozvoje výzkumu a vývoje se NSRR ve svém 2. cíli zaměřuje na zvýšení adaptability českého lidského potenciálu pro zajištění zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a podporu aktuální zaměstnanosti i budoucí zaměstnatelnosti,. Anotace zdroje: Téma revitalizace veřejných ploch je součástí III. NSRR priority A) Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí a IV. cíle B) Rozvoj městských oblastí, která je zaměřena na Zvyšování konkurenceschopnosti měst přeměnou (revitalizací) městského prostředí. 19

20 Název programu/strategie Strategie regionálního rozvoje ČR Související priority PO2: Ekonomika regionů PO3: Lidé a osídlení PO6: Cestovní ruch PO7: Kultura Související podpriority P2.3.: Podpora inovačního podnikání a výzkumu v regionech P3.1.: Podpora investic do lidského kapitálu P3.4.: Rozvoj a regenerace měst P6.2.: Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Míra souladu Aktivity IPRM jsou v souladu s: rozvoj infrastruktury pro výzkum a vývoj je v souladu s cílem priority P 2.1 Zvýšit podíl inovačního podnikání a produkce s vysokou přidanou hodnotou na celkové produkci v regionech. vytváření podmínek pro zajištění vzdělávání je v souladu s cílem priority P 3.1. Zajistit dostatečné množství kvalifikovaných lidí pro rozvoj znalostní ekonomiky obnova veřejných prostranství, městských parků odpovídá cílu priority P 3.4.: Zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity měst, zlepšení kvality života a prostředí ve městech. rozvoj infrastruktury pro rozvoj kultury a cestovního ruchu spadá pod cíl priority P 6.2 Rozvíjet základní a doplňková zařízení cestovního ruchu a zkvalitnit informační obsluhu v cestovním ruchu Anotace zdroje: 20

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM)

INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM) INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM) od teorie k praxi Integrované plány rozvoje města Olomouce financované z ROP Střední Morava Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice

Cíl IPRM. Integrovaný plán rozvoje města. Definice Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Integrovaný plán rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Jihomoravský 32, , Karlovarský 22, , Královéhradecký 29, , Liberecký 26, ,

Jihomoravský 32, , Karlovarský 22, , Královéhradecký 29, , Liberecký 26, , Příprava Olomouckého a Zlínského kraje na kohezní politiku EU 2014+ Analýza dopadů politiky soudržnosti v území NUTS2 Střední Morava A) Analýza využívání strukturálních fondů 2007 2011 Kohezní politika

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Žádost k INTEGROVANÉMU PLÁNU ROZVOJE MĚSTA

Žádost k INTEGROVANÉMU PLÁNU ROZVOJE MĚSTA Příloha č. 6 ŽÁDOST K IPRM Žádost k INTEGROVANÉMU PLÁNU ROZVOJE MĚSTA - 1 /12 - OBSAH 1. Informace o Integrovaném plánu rozvoje města...3 1.1. Číslo Integrovaného plánu rozvoje města...3 1.2. Název Integrovaného

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín FORMULÁŘ ŢÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín OBSAH 1. INFORMACE O IPRM... 4 1.1. Číslo IPRM... 4 1.2. Název IRPM... 4 1.3. Číslo hlavního Operačního

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období

Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období Strategie NRP a systém operačních programů v ČR pro období 2007-2013 Doc. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Systém dokumentů politiky soudržnosti v ČR v období

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 2 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.3. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál

Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál Strategie rozvoje města a jeho inovační potenciál PhDr. Milan Turba Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Smart specialisation strategies in Czech and Slovak Regions Brno, 14. května 2012

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

z toho v rodinných domu v letech domech (%)

z toho v rodinných domu v letech domech (%) 6. Domy a byty Domovní fond Zlínského kraje podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů představuje 6,8 % domovního fondu České republiky a Zlínský kraj se tak řadí na páté místo v rámci krajů České republiky.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

ostatní plochy 8,7% Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek

ostatní plochy 8,7% Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Největším správním obvodem z hlediska počtu obyvatel je Zlín, žije v něm asi 17 % obyvatel kraje. Na rozloze kraje se í necelými devíti procenty a je tak pátým největším obvodem. Hustota obyvatel je druhá

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ

AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ AKTUÁLNÍ ÚKOLY REGIONÁLNÍ POLITIKY NA OBDOBÍ 2012-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. IVO RYŠLAVÝ Faktory ovlivňující budoucí vývoj regionální politiky v ČR - Omezené finanční zdroje - Změny v

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s.

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Úvod Zadavatel: Zpracovatel: Karlovarský kraj EC Consulting a.s. 1. Poslání Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Program rozvoje územního obvodu

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

INTEGROVANÁ TERITORIÁLNÍ INVESTICE OSTRAVSKÉ AGLOMERACE PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ ESIF 2014-2020

INTEGROVANÁ TERITORIÁLNÍ INVESTICE OSTRAVSKÉ AGLOMERACE PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ ESIF 2014-2020 Území INTEGROVANÁ TERITORIÁLNÍ INVESTICE OSTRAVSKÉ AGLOMERACE PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ ESIF 2014-2020 Ostravská aglomerace má charakter polycentrického sídelního systému. Ostravská Larger Urban Zone (dle

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.4. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více