FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín"

Transkript

1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín

2 2

3 OBSAH 1. INFORMACE O IPRM Číslo IPRM Název IRPM Číslo hlavního Operačního programu (OP) Název hlavního Operačního programu (OP) Předpokládaný celkový finanční objem IPRM INFORMACE O ŽADATELI INFORMACE O PARTNEROVI/PARTNERECH POPIS IPRM Stručný popis IPRM Socioekonomická analýza města a SWOT analýza Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM Výchozí strategické dokumenty Soulad se strategickými dokumenty města Zlína Soulad se strategiemi kraje a NUTS Soulad se strategiemi na národní úrovni Analýza sociálně ekonomické situace Základní profil města Demografie Ekonomický rozvoj Sociální integrace Životní prostředí Přitažlivé město Doprava Správa věcí veřejných SWOT analýza Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění výběru zóny Současné problémy a trendy vývoje Plánované prioritní oblasti IPRM Popis zóny /tématu Základní představení zóny Obyvatelstvo Ekonomický rozvoj Sociální integrace Životní prostředí Přitažlivá zóna Dopravní dostupnost a mobilita Správa věcí veřejných SWOT analýza Globální/Hlavní cíl IPRM Specifické cíle IPRM Monitorovací indikátory pro specifické cíle IPRM Plánované opatření/aktivity IPRM Indikátory aktivity Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity Vazba IPRM na související operační programy Indikátory aktivity Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity Časový harmonogram Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM Východiska implementační struktury Řídící výbor IPRM Manažer IPRM Monitorování IPRM a jeho změny

4 Změny IPRM Monitorování projektů a změny projektů předložených v rámci IPRM Veřejné projednávání IPRM Výběr a schvalování dílčích projektů městem Projekty předdefinované v IPRM Předložení dílčích projektů Realizace projektů Popis realizace partnerství a zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM Partnerství při zapojení do řídících struktur Řídící výbor Zastupitelstvo a rada města Partnerství při přípravě IPRM Informování veřejnosti Partnerství v realizační fázi IPRM V rámci realizační fáze IPRM bude mít největší význam Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a proto bude zajištěna maximálně efektivní komunikace a spolupráce s tímto partnerem, lze předpokládat, že na straně UTB ve Zlíně bude figurovat projektový manažer odpovědný za projekty univerzity Partnerství u dalších navazujících aktivit v rámci zóny V rámci zóny se předpokládá realizace dalších projektů nezahrnutých do IPRM, které ale mohou mít pozitivní synergický efekt. Jedná se například o projekty: a) Rozšíření parkoviště u obchodního domu Prior Analýza rizik IPRM Metodika analýzy rizik IPRM Katalog rizik Zhodnocení rizik IPRM Fáze udržitelnosti IPRM Horizontální témata ve vztahu k IPRM Rovné příležitosti a zákaz diskriminace Udržitelný rozvoj FINANČNÍ PLÁN IPRM Zdroje financování IPRM Finanční plán IPRM ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHY

5 1. INFORMACE O IPRM 1.1. Číslo IPRM Číslo IPRM 1.2. Název IRPM Název IPRM - CZ Integrovaný plán rozvoje města Zlína Společensko-kulturní a vzdělávací centrum Zlín 1.3. Číslo hlavního Operačního programu (OP) Číslo OP 1.4. Název hlavního Operačního programu (OP) Název OP Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 1.5. Předpokládaný celkový finanční objem IPRM V rámci celkového předpokládaného finančního objemu IPRM je uveden předpokládaný celkový objem veškerých finančních prostředků, které budou potřeba na realizaci projektových záměrů IPRM. Celkový objem finančních prostředků bude zahrnovat prostředky ze všech zdrojů. IPRM - celkové výdaje v EUR IPRM - celkové způsobilé výdaje v EUR EUR (kurz): 25,25 5

6 2. INFORMACE O ŽADATELI Informace o žadateli Úplný úřední název žadatele Statutární město Zlín Právní forma Obec IČ DIČ Typ žadatele Obec Oficiální adresa žadatele nám. Míru 12, Zlín Počet obyvatel obce Adresa pro doručení nám. Míru 12, Zlín Webové stránky žadatele Statutární zástupce Příjmení Ondrová Jméno Irena Titul před PhDr. Titul za Funkce osoby Primátorka Telefon Fax Adresa pracoviště Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín Statutární zástupce Příjmení Hladík Jméno Miroslav Titul před Ing. Titul za Funkce osoby 2. náměstek primátorky, předseda Řídícího výboru IPRM Telefon Fax Adresa pracoviště Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín Statutární zástupce Příjmení Kašný Jméno Miroslav Titul před Mgr. Titul za Funkce osoby Náměstek primátorky, místopředseda Řídícího výboru IPRM Telefon Fax Adresa pracoviště Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín Manažer IPRM Příjmení Cepková Jméno Marie Titul před Ing. Titul za Funkce osoby Pověřena zastupováním vedoucího oddělení koordinace projektů Telefon Fax Adresa pracoviště Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín Další osoby zapojené do realizace IPRM Příjmení Čechová Jméno Magdaléna Titul před Titul za DiS. Funkce osoby Referentka-dotace Telefon Fax Adresa pracoviště Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, Zlín 6

7 3. INFORMACE O PARTNEROVI/PARTNERECH Informace o partnerovi Úplný úřední název partnera Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Právní forma Vysoká škola IČ DIČ CZ Oficiální adresa partnera nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín Webové stránky partnera Statutární zástupce partnera Příjmení Ignác Jméno Hoza Titul před Prof. Ing. Titul za CSc. Funkce osoby Rektor Telefon Fax Adresa pracoviště nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, Česká republika Kontaktní osoby partnera Příjmení Sáha Jméno Petr Titul před Prof. Ing. Titul za CSc. Funkce osoby Prorektor pro strategii a rozvoj Telefon Fax Adresa pracoviště Nad Ovčírnou 3685, Zlín, Česká republika Předchozí spolupráce partnera s žadatelem Zkušenosti partnera s projekty Stručný popis zapojení partnera do IPRM Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRM Velmi úzká dlouhodobá spolupráce mezi žadatelem a partnerem s ohledem na význam Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro město a jeho rozvoj. Partner má velmi rozsáhlé zkušenosti jak s investičními, tak i neinvestičními projekty spolufinancovanými z fondů EU v předchozím programovacím období , tak i s projekty realizovanými z vlastních zdrojů nebo z národních zdrojů. Aktivní zapojení zástupce partnera v Řídícím výboru IPRM, Konzultace projektových záměrů partnera z hlediska jejich souladu s IPRM a možností rozšíření zóny, Připomínkování jednotlivých částí IPRM i celkového dokumentu. Vstupy: Aktivní účast v Řídícím výboru Významný podíl na výsledné podobě IPRM poskytnutí podkladů pro analýzy, formulace strategie, finanční a časový plán IPRM Připomínkování jednotlivých kapitol a částí IPRM Výstupem za zapojení partnera je zejména indikativní seznam projektů zařazených pod Specifický cíl 2 a na to navazující části IPRM (finanční plán a časový harmonogram, kapitola Partnerství v IPRM a další) 7

8 Informace o partnerovi Úplný úřední název partnera Zlínský kraj Právní forma Kraj IČ DIČ CZ Oficiální adresa partnera tř. T. Bati 21, Zlín Webové stránky partnera Statutární zástupce partnera Příjmení Lukáš Jméno Libor Titul před Titul za Funkce osoby Hejtman Telefon Fax Adresa pracoviště tř. T. Bati 21, Zlín Kontaktní osoby partnera Příjmení Filip Jméno Milan Titul před Mgr. Titul za Funkce osoby vedoucí Odboru strategického rozvoje Telefon Fax Adresa pracoviště tř. T. Bati 21, Zlín Předchozí spolupráce partnera s žadatelem Zkušenosti partnera s projekty Stručný popis zapojení partnera do IPRM Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRM Velmi úzká spolupráce mezi žadatelem a partnerem s ohledem na skutečnost, že Zlín je krajským městem a spolupráce mezi orgány samosprávy je nutná v mnoha ohledech a oblastech. Partner má rozsáhlé zkušenosti jak s investičními, tak i neinvestičními projekty spolufinancovanými z fondů EU v předchozím programovacím období , tak i s projekty realizovanými z vlastních zdrojů nebo z národních zdrojů. Zapojení zástupce Zlínského kraje v Řídícím výboru IPRM, konzultace projektových záměrů Zlínského kraje z hlediska jejich souladu s IPRM (prezentace Přínos IPRM pro region) Aktivní účast v Řídícím výboru a podíl na výsledné podobě IPRM 8

9 Informace o partnerovi Úplný úřední název partnera Filharmonie Bohuslava Martinů Právní forma Obecně prospěšná společnost IČ DIČ CZ Oficiální adresa partnera nám. T. G. Masaryka 2570, Zlín Webové stránky partnera Statutární zástupce partnera Příjmení Němý Jméno Josef Titul před RNDr. Titul za Funkce osoby ředitel Telefon , Fax Adresa pracoviště nám. T. G. Masaryka 2570, Zlín Kontaktní osoby partnera Příjmení Coufalíková Jméno Hana Titul před Ing. Titul za Funkce osoby Hlavní ekonom Telefon Fax Adresa pracoviště nám. T. G. Masaryka 2570, Zlín Předchozí spolupráce partnera s žadatelem Zkušenosti partnera s projekty Stručný popis zapojení partnera do IPRM Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRM Velmi úzká spolupráce mezi žadatelem a partnerem s ohledem na význam Filharmonie Bohuslava Martinů jako kulturní instituce s mezinárodním věhlasem. Partner má zkušenosti zejména s projekty, které souvisí s jeho činností a organizací kulturních akcí (koncerty, festivaly, soutěže) a s projekty realizovanými z vlastních zdrojů. Zapojení zástupce partnera v Řídícím výboru IPRM, intenzivní spolupráce na projektovém záměru vybudování Kulturního a univerzitního centra Zlín. Aktivní účast v Řídícím výboru a podíl na výsledné podobě IPRM a zejména na projektovém záměru vybudování Kulturního a univerzitního centra Zlín. 9

10 Informace o partnerovi Úplný úřední název partnera Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně Právní forma Zájmové sdružení IČ DIČ CZ Oficiální adresa partnera Vavrečkova 5263 /23. budova areálu Svit/, Zlín Webové stránky partnera Statutární zástupce partnera Příjmení Lečbychová Jméno Rita Titul před Ing. Titul za CSc. Funkce osoby Ředitelka Telefon Fax Adresa pracoviště Štefánikova 167, Zlín Kontaktní osoby partnera Příjmení Lečbychová Jméno Rita Titul před Ing. Titul za CSc. Funkce osoby Ředitelka Telefon Fax Adresa pracoviště Štefánikova 167, Zlín Předchozí spolupráce partnera s žadatelem Zkušenosti partnera s projekty Stručný popis zapojení partnera do IPRM Vstupy a výstupy ze zapojení do IPRM Velmi úzká spolupráce mezi žadatelem a partnerem s ohledem na společné zájmy v oblasti podpory podnikatelských aktivit v městě Zlíně Partner má rozsáhlé zkušenosti jak s investičními, tak i neinvestičními projekty spolufinancovanými z fondů EU v předchozím programovacím období , zejména pak s projekty na rozvoj lidských zdrojů. Partner realizuje dotační poradenství pro své členy i dlaší podnikatelské subjekty. Zapojení zástupce partnera v Řídícím výboru IPRM. Aktivní účast v Řídícím výboru. 10

11 4. POPIS IPRM 4.1. Stručný popis IPRM Strategie IPRM a jeho zaměření Integrovaný plán rozvoje města Zlína (dále jen IPRM) je zónově zaměřený a jeho strategie obsahuje dva specifické cíle, které nastavují směrování IPRM zejména s ohledem na využití silných stránek a příležitostí: Specifický cíl 1 Rozvoj kultury a společenského života Specifický cíl 2 Rozvoj výzkumu, vývoje a inovací Omezený rozsah opatření umožňuje koncentrovat podporu do několika aktivit, které budou mít dopad nejen pro obyvatele města, ale i další cílové skupiny návštěvníky, podnikatele, investory a další. Obrázek 1: Strategie IPRM Zóna Společensko-kulturní a vzdělávací centrum je územím blízkým centru města s velkým potenciálem pro rozvoj města jako celku. Území je charakteristické vysokou koncentrací vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit včetně zázemí a infrastruktury. Zóna byla vymezena na základě provedené socioekonomické analýzy města a následné SWOT analýzy jako území s vysokým potenciálem růstu, kde pákový efekt strukturálních fondů může být využit ke zvýšení konkurenceschopnosti zóny a tím i celého města. Časový a finanční harmonogram IPRM Celkový časový harmonogram IRPM vychází jak z požadavků výzvy oblasti podpory 2.1 ROP SM, tak i z indikativního seznamu projektových záměrů. Začátek realizace IPRM je plánován od 3. čtvrtletí roku 2008 do konce roku Podrobný časový harmonogram pak ukazuje, že u některých aktivit 11

12 bude docházet k překryvu, resp. souběžné realizaci aktivit (a projektových záměrů na ně navázaných), jasná je například provázanost aktivity zaměřené na realizaci měkkých, neinvestičních projektů na aktivitu 2.1.1, jejíž součástí je budování infrastruktury pro vzdělávání v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Obrázek 2: Časový harmonogram IPRM Aktivita / Čas Aktivita Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život Aktivita Revitalizace zeleně a zelených ploch Aktivita Investice do infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace Aktivita Podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji Aktivita Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání ve VVI Aktivity a projekty v rámci IPRM budou financovány ze 4 operačních programů, kdy kromě podpory z ROP SM, který financuje aktivity v rámci Specifického cíle 1 budou zapojeny také: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace Tabulka 1: Celkový objem čerpání z IPRM dle jednotlivých operačních programů Plánovaný objem způsobilých výdajů (mil. Kč) Segmenty IPRM Celkem IPRM - financované z ROP SM IPRM - financované z OP VaVpI IPRM - financované z OP PI IPRM - financované z OP VK IPRM Celkem Tabulka 2: Financování IPRM z ROP SM v Kč Zdroj financování Částka (v Kč) % Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční prostředky státního rozpočtu) ,21 Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování) ,79 Zdroje IPRM celkem ,00 Tabulka 3: Financování IPRM z ROP SM v EUR Zdroj financování Částka (v EUR) % Dotace Regionální rady (příspěvek EU, finanční prostředky státního rozpočtu) ,21 Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné národní veřejné zdroje, soukromé financování) ,79 Zdroje IPRM celkem ,00 12

13 4.2. Socioekonomická analýza města a SWOT analýza Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s IPRM Výchozí strategické dokumenty Posuzování místních specifik je nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných dokumentů na lokální úrovni. Je zcela zásadní, aby Integrovaný plán rozvoje města Zlína byl v souladu nejen s potřebami a prioritami identifikovanými v rámci strategických dokumentů města, ale rovněž s prioritami vyšších územních celků, které pro město Zlín vzhledem k potřebám IPRM budou představovat: Zlínský kraj NUTS II Střední Morava Česká republika Zpracovatel vyšel ze skutečnosti, že město Zlín zpracovává Strategický plán rozvoje města Zlín a hledá způsoby, jak jej efektivně naplnit: propojení národních a regionálních dokumentů se strategií města, vytvoření propojených (integrovaných) priorit, tedy balíčků projektů, které naplňují vizi rozvoje města, návrh implementační struktury, tj. formy, jak město bude iniciovat a řídit dotační projekty financované z EU fondů. Východiska pro formulování strategie rozvoje IPRM statutárního města Zlína byla vyhodnocována vzhledem ke stávajícím strategickým dokumentům města a regionu. Základním podkladovým materiálem se stal Strategický plán rozvoje města Zlína, Zastupitelstvem města Zlína schválená generální vize budoucího rozvoje města Zlín je plnohodnotné evropské město a aktuální strategický dokument Integrovaný plán statutárního města Zlína, schválený zastupitelstvem v roce 2006, který určuje vizi města a globální cíle směrující budoucí intervence do rozvoje města z komplexního pohledu. IPRM představuje nástroj plnění strategie rozvoje města Zlína, proto veškeré priority a aktivity vyplývající ze socioekonomické analýzy a SWOT analýzy i konsenzu Řídícího výboru jsou posuzovány z hlediska souladu se schváleným Strategickým plánem rozvoje města Zlín Soulad se strategickými dokumenty města Zlína Integrovaný program rozvoje města (IPRM) je jednou z cílených cest, jak zvýšit kvalitu života občanů ve městě, minimalizovat významné slabé stránky města a naopak podpořit jeho potenciál. Aby tohoto cíle bylo dosaženo efektivně a účelně, je třeba při procesu rozvoje postupovat systematicky. Základní klíčové potřeby, požadavky a jejich priority jsou dány průřezovým dokumentem v podobě Strategického plánu rozvoje města Zlín - II. Smyslem IPRM Zlín je koncentrace podpory urbánního rozvoje v jasně vymezené zóně města, a proto jeho nezbytným úkolem musí být plnění takových cílů, jež jsou v souladu se strategickými dokumenty samotného města. Při tvorbě IPRM byly brány v úvahu následující strategické materiály města: Strategický plán rozvoje statutárního města Zlín, generální vize budoucího rozvoje a Integrovaný plán statutárního města Zlína Územní plán města Zlín Akční plán zdraví a kvality života 2004 Vlastní analýza a koncepce sociální péče ve Zlíně

14 Název programu/strategie Kritická oblast Záměry Strategický plán rozvoje statutárního města Zlín Vize 3 Zlín město zdravých, vzdělaných, šťastných a spokojených lidí Obsah zaměření IRPM se prolíná zejména s vizí č. 3 Strategického plánu rozvoje, která řeší zdravotní, vzdělanostní rozvoj obyvatel a také společensko-kulturní vyžití nejen pro obyvatele města, ale i pro zvýšení atraktivity města jako takového. V následujícím seznamu byly vybrány aktivity, které se týkají IPRM a zároveň jsou součástí strategie rozvoje města. Klíčový úkol: : udržet a zvyšovat lidský potenciál města UV3-1. Podpora rozvoje Univerzity T. Bati s důrazem na strategické obory, informační a komunikační technologie UV3-4. Realizace projektu Zlín zdravé město UV3-6. Vybudování či rekonstrukce kulturních a společenských zařízení Míra souladu Anotace zdroje SPRM jako komplexní dokument města zachycuje zcela jasně oblast podpory vzdělávání, rozšiřování nabídky volnočasových, společenských a kulturních aktivit i zlepšování fyzického vzhledu města, jež jsou současně také prioritami IPRM. Vytvoření vhodných podmínek pro společenské a kulturní aktivity nejen občanů je jednou z priorit IPRM, kdy revitalizace a modernizace kulturní a společenské infrastruktury odpovídá úkolu vize strategie rozvoje UV3-6, s. 14. V rámci působení na rozvoj lidského potenciálu pomocí zvýšení vzdělanosti a rozvoje výzkumu a vývoje podporuje SPRM také mj. vytvoření moderní, funkční městské knihovny (UV3-1 až UV3-3, s. 14). SPRM také zahrnuje potřebu revitalizace a obnovy zanedbaného fyzického vzhledu veřejných prostranství i veřejné zeleně včetně městských lesů (UV3-4, s. 14). 14

15 Název programu/strategie Územní plán statutárního města Zlína Související priority Míra souladu Anotace zdroje: Návrhová část územního plánu (vč. koncepce dopravy, návrhu členění území města na funkční plochy a návrh územního systému ekologické stability) Veškeré aktivity IPRM jsou plánovány v souladu s platným územním plánem města Zlín. Vzhledem k jejich charakteru nedojde k nárokům na provedení změn v ÚPl, a tím nevzniká žádné riziko ohrožení jejich realizace nebo zpoždění jejich termínu. Tištěná podoba textové a grafické části, Název programu/strategie Akční plán zdraví a kvality života 2004 Související priority Oblasti plánu: A. Veřejná správa, média, informace, propagace B. Zdravý životní styl a zdravotnictví C. Vzdělávání / Volný čas D. Kultura E. Prevence kriminality a sociálně patologických jevů F. Životní prostředí G. Podnikatelský a výrobní sektor H. Sociální oblast Míra souladu Anotace zdroje: Obsah plánu koresponduje s aktivitami IPRM zejména týkajícími se vzdělání,vědy a výzkumu. V souladu s plánem je zajištění informovanosti o zdravém životu a prevenci a také zlepšení životního prostředí díky revitalizaci veřejných prostranství a zeleně. 15

16 Název programu/strategie Související priority Míra souladu Anotace zdroje: Vlastní analýza a koncepce sociální péče ve Zlíně Cílová skupina: Senioři Osoby se zdravotním postižením Matky s dětmi v tísni Nezaměstnaní Míra souladu je v podstatě okrajová, existuje soulad s využitím infrastruktury pro kulturu, společenské aktivity a volný čas. Tištěná podoba, Soulad se strategiemi kraje a NUTS2 Dle geografického členění Eurostatu spadá město Zlín do Zlínského kraje, který je součástí NUTS II Střední Morava. Region soudržnosti NUTS II Střední Morava je spravován Úřadem regionální rady, jenž řídí svůj rozvoj prostřednictvím regionálního operačního dokumentu, který specifikuje jednotlivé oblasti rozvoje podporované z evropských financí. Jelikož také IPRM bude podporovaný tímto operačním programem, je zcela nezbytný soulad priorit obou dokumentů. Město Zlín je součástí Zlínského kraje, který disponuje řadou strategických dokumentů regionálního významu. Tyto dokumenty zaštiťují veškerá důležitá témata související s ekonomicko-hospodářským rozvojem a jsou určující pro tvorbu strategických dokumentů nižších územních celků, jakými jsou mj. i municipality. Strategie IPRM Zlín je v souladu s níže zpracovanými a uvedenými regionálními strategickými materiály: Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje Koncepce rozvoje kultury ve Zlínském kraji Regionální inovační strategie Zlínského kraje Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji Program snižování emisí Zlínského kraje Program ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje Program ke snížení emisí skleníkových plynů Program specifických problémů kraje Souhrnný akční program Zlínského kraje Energetický informační systém a Datový model Konceptu Akční hlukový plán pro Zlínský kraj Koncepce dopravní infrastruktury na území Zlínského kraje Plán rozvoje sociálních služeb Koncepce hospodaření s odpady ve Zlínském kraji Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje Územní plán velkého územního celku Zlínská aglomerace Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje Koncepce prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 16

17 Název programu/strategie Související priority Míra souladu Anotace zdroje: Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje Generální strategický cíl Zlínského kraje č. III Generální strategický cíl č. IV Program rozvoje je mj. soustředěn na rozvoj veřejných obslužných služeb obyvatelstvu a na zvýšení vzdělanosti a zaměstnatelnosti obyvatel, rozvoj výzkumu a vývoje. IPRM vychází převážně z generálního strategického cíle č. III a okrajově č. IV. Generální strategický cíl Zlínského kraje č. III Rozvoj obyvatelstva jako generální strategický cíl má mnohorozměrný charakter. Vyžaduje, aby každý z prvků rozvoje obyvatelstva - demografický a sociální rozvoj, v jeho rámci zaměstnanost, bydlení a rozvoj kvalifikace, z jiného hlediska také rozvoj kultury a vzdělanosti obyvatelstva, souhrnně řečeno - rozvoj kvality života - byl respektován a aby priority v rámci generálního cíle a plánované hodnoty byly stanoveny v jednotlivých konkrétních kapitolách. Plnění tohoto cíle musí být prováděno v těsné návaznosti na generální cíl I. a II. jako neopominutelný prostředek spolupřičinění se o úspěch těchto cílů. Generální strategický cíl č. IV Generálním strategickým cílem č. 4 je získání maximálních efektů a užitků při realizaci rozvoje a strukturálních změn s cílem odstranit zaostávání kraje za přispění strukturálních fondů Evropské unie. Název programu/strategie Související priority Míra souladu Regionální operační program NUTS II Střední Morava (ROP SM) Prioritní osa 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu Prioritní osa 3: Cestovní ruch ROP SM definuje 4 prioritních osy pro rozvoj regionu. Specifický cíl usiluje o komplexní řešení rozvojových problémů regionu soudržnosti Střední Morava; bude naplňován prostřednictvím podpory posilování role pólů (center) V rámci ROP SM jsou podporovány aktivity zejména v prioritní oblasti 2.1 Rozvoj regionálních center řešené v IPRM zaměřené na fyzickou revitalizaci území a veřejných prostranství a na rozvoj vzdělávací, kulturní a společenské infrastruktury. Zároveň se bude IPRM zaměřovat na zvýšení technologický rozvoje výzkumu a vývoje s ohledem na potřeby trhu práce a využívání moderních technologií Anotace zdroje: Vzhledem k zaměření IPRM na oblast podpory vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit pro zvyšování kvality života ve městě je téma IPRM zcela v souladu s ROP NUTS II Střední Morava. 17

18 Soulad se strategiemi na národní úrovni V oblasti veřejné správy se v praxi setkáváme s širokou škálou strategických dokumentů na všech úrovních. Strategický dokument představuje každý písemný výstup, jehož obsahem je vymezení jasného cíle spolu s určením způsobu jeho dosažení nebo plnění. Strategické dokumenty mají klíčový charakter pro závažná rozhodnutí dlouhodobého charakteru, jsou určující pro definování zásadních úkolů, delegování pravomocí a odpovědnosti a jsou podkladem při tvorbě dalších strategií a cílů v jednotlivých dílčích oblastech. V České republice je platná soustava strategických a programových dokumentů, které byly vytvořeny na různých úrovních veřejné správy (ministerstvech, NUTS II a krajích), ale také vzhledem ke členství České republiky v Evropské unii soustava programových dokumentů Evropské unie (pro využití finančních zdrojů z předvstupních a strukturálních fondů). Základní průřezové dokumenty při zvažování strategických cílů a priorit rozvoje jsou národní strategické dokumenty: Národní strategický referenční rámec Strategie regionálního rozvoje ČR Strategie udržitelného rozvoje ČR Politika územního rozvoje Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Národní plán sociálního začleňování 18

19 Název programu/strategie Související cíle Související priority Míra souladu Národní strategický referenční rámec I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území 1: Priorita B) Podpora kapacit V&V pro inovace 1: Priorita C) Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství 2: Priorita A) Priorita Vzdělávání 2: Priorita B) Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 3: Priorita A) Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 4: Priorita B) Rozvoj městských oblastí Podpora vědy a výzkumu pro inovace je řešena IPRM s velkým důrazem stejně jako v NSRR pod cílem 1 a prioritou B) Podpora kapacit V&V pro inovace Posílení a zvýšení efektivnosti kapacit v oblasti V&V a pro tvorbu inovací, a to v úzké funkční vazbě na podnikatelskou sféru. Současně podpora rozvoje infrastruktury pro rozvoj kultury a cestovního ruchu spadá pod prioritu C NSRR cíle č. 1. Stejně jako IPRM zaměřené na vytváření vhodného prostředí pro poskytování vzdělání ve formě zvýšení vzdělanosti a rozvoje výzkumu a vývoje se NSRR ve svém 2. cíli zaměřuje na zvýšení adaptability českého lidského potenciálu pro zajištění zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a podporu aktuální zaměstnanosti i budoucí zaměstnatelnosti,. Anotace zdroje: Téma revitalizace veřejných ploch je součástí III. NSRR priority A) Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí a IV. cíle B) Rozvoj městských oblastí, která je zaměřena na Zvyšování konkurenceschopnosti měst přeměnou (revitalizací) městského prostředí. 19

20 Název programu/strategie Strategie regionálního rozvoje ČR Související priority PO2: Ekonomika regionů PO3: Lidé a osídlení PO6: Cestovní ruch PO7: Kultura Související podpriority P2.3.: Podpora inovačního podnikání a výzkumu v regionech P3.1.: Podpora investic do lidského kapitálu P3.4.: Rozvoj a regenerace měst P6.2.: Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Míra souladu Aktivity IPRM jsou v souladu s: rozvoj infrastruktury pro výzkum a vývoj je v souladu s cílem priority P 2.1 Zvýšit podíl inovačního podnikání a produkce s vysokou přidanou hodnotou na celkové produkci v regionech. vytváření podmínek pro zajištění vzdělávání je v souladu s cílem priority P 3.1. Zajistit dostatečné množství kvalifikovaných lidí pro rozvoj znalostní ekonomiky obnova veřejných prostranství, městských parků odpovídá cílu priority P 3.4.: Zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity měst, zlepšení kvality života a prostředí ve městech. rozvoj infrastruktury pro rozvoj kultury a cestovního ruchu spadá pod cíl priority P 6.2 Rozvíjet základní a doplňková zařízení cestovního ruchu a zkvalitnit informační obsluhu v cestovním ruchu Anotace zdroje: 20

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti

Integrovaný plán rozvoje města. Definice. Cíl IPRM. Prioritní oblasti Integrovaný plán rozvoje města IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU

OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU OPERAČNÍ PROGRAMY NA SLOVENSKU Slovensko má 11 operačních programů pro období 2007 13 Vláda Slovenské republiky schválila na mimořádném zasedání 8. října 2006 jedenáct operačních programů, jejichž prostřednictvím

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Budoucnost evropských dotací 2014 2020

Budoucnost evropských dotací 2014 2020 Budoucnost evropských dotací 2014 2020 Tomáš Vacenovský GRANTIKA České spořitelny, a.s. Den malých obcí, Vyškov, 1. března 2012 Osnova prezentace 1. VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY 1.1. Časový harmonogram 1.2. Návrh

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky 1 ze dne: Naše značka: 97856/ENV/lO Vyřizuje: Ing. Krausová/1.2142 PRAHA 10. u. 2010 Věc: Posuzování

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Strategické řízení ve světle evropských fondů. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Strategické řízení ve světle evropských fondů Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Současné problémy Absence kvalitních dlouhodobých i střednědobých plánovacích

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více