Zpráva o čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR"

Transkript

1 Zpráva o čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR Za období: Leden 2019 REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE ÚSTECKÉHO KRAJE II

2 Obsah Úvod... 4 Metodika... 4 Ústecký kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Základní informace Alokace Příjemci podpory Vyhodnocení čerpání... 9 Podané projekty Úspěšnost projektů Úspěšnost projektů OP PIK v jednotlivých prioritních osách Náklady na úspěšné projekty OP PIK v jednotlivých prioritních osách Porovnání projektů OP PIK v Ústeckém kraji s ostatními kraji ČR Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Základní informace Alokace Příjemci podpory Vyhodnocení čerpání Podané projekty Úspěšnost projektů Úspěšnost projektů OP VVV v jednotlivých prioritních osách Náklady na úspěšné projekty OP VVV v jednotlivých prioritních osách Porovnání projektů OP VVV v Ústeckém kraji s ostatními kraji ČR Operační program Zaměstnanost Základní informace

3 3.2 Alokace Příjemci podpory Vyhodnocení čerpání Podané projekty Úspěšnost projektů Úspěšnost projektů OPZ v jednotlivých prioritních osách Náklady na úspěšné projekty OPZ v jednotlivých prioritních osách Porovnání projektů OP Z v Ústeckém kraji s ostatními kraji ČR Operační program Doprava Základní informace Alokace Příjemci podpory Vyhodnocení čerpání Podané projekty Úspěšnost projektů Úspěšnost projektů OP D v jednotlivých prioritních osách Náklady na úspěšné projekty OP D v jednotlivých prioritních osách Porovnání projektů OP D v Ústeckém kraji s ostatními kraji ČR Operační program Životní prostředí Základní informace Alokace Příjemci podpory Vyhodnocení čerpání Podané projekty Úspěšnost projektů

4 Úspěšnost projektů OP ŽP v jednotlivých prioritních osách Náklady na úspěšné projekty OP ŽP v jednotlivých prioritních osách Porovnání projektů OP ŽP v Ústeckém kraji s ostatními kraji ČR Integrovaný regionální operační program Základní informace Alokace Příjemci podpory Vyhodnocení čerpání Podané projekty Úspěšnost projektů Úspěšnost projektů IROP v jednotlivých prioritních osách Náklady na úspěšné projekty IROP v jednotlivých prioritních osách Porovnání projektů IROP v Ústeckém kraji s ostatními kraji ČR Závěr Seznam zkratek Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam grafů

5 Úvod Zpráva se zaměřuje na porovnání Ústeckého Kraje s ostatními kraji v České republice v čerpání operačních programů financovaných z EU. Jedná se o tyto programy: 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 3. Operační program Zaměstnanost 4. Operační program Doprava 5. Operační program Životní prostředí 6. Integrovaný regionální operační program Metodika Tyto programy jsou rozděleny do šesti kapitol. Každá kapitola je členěna ve struktuře Základní informace, Alokace, Příjemci podpory, Vyhodnocení čerpání. Praktická část se věnuje vyhodnocení čerpání. Při zpracování teoretické části byly využity informace z programových manuálů operačních programů, či údajů obsažených na oficiálních webových stránkách programů. Analytická část kapitol byla zpracována ze zdrojových dat sestavy poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj. Tato zdrojová data jsou zpracována k Nejprve bylo analyzováno čerpání dotačních prostředků v jednotlivých prioritních osách operačních programů u žadatelů z Ústeckého kraje v porovnání s celkovým finančním objemem podpořených projektů v ČR. Analýza se dále zabývala počtem úspěšných projektů v jednotlivých prioritních osách a finančním objemem. Za úspěšné byly považovány projekty, které byly: finančně ukončeny ze strany řídícího orgánu fyzicky ukončeny s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory v plné (fyzické i finanční) realizaci ve fyzické realizaci s žádostí o podporu doporučené k financování s žádostí o podporu doporučené k financování po ex-ante kontrole s žádostí o podporu doporučené k financování s výhradou Součástí dokumentu je představení Ústeckého kraje jako území, které je posuzováno z hlediska čerpání dotačních prostředků jednotlivých operačních programů žadateli z předmětného území. 4

6 Poslední částí dokumentu je závěr věnovaný vyhodnocení souhrnného čerpání dotačních prostředků na obyvatele v jednotlivých operačních programech v Ústeckém kraji v porovnání s ČR. Analýza si klade za cíl zmapovat postavení Ústeckého kraje v rámci ČR při čerpání EU fondů na jednotlivých OP a specifikovat postavení jednotlivých žadatelů v rámci kraje. 5

7 Ústecký kraj Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveň i státní hranicí se Spolkovou republikou Německo, a to spolkovou zemí Sasko. Na severovýchodě sousedí Ústecký kraj s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským a z malé části i s krajem Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským krajem. Svou rozlohou zaujímá sedmé místo mezi ostatními kraji ČR (5 335 km 2 představuje 6,8 % rozlohy ČR). [1] Obrázek 1: Počet obyvatel v jednotlivých krajích ČR Zdroj: Vlastní zpracování 2018 Území kraje je podle Ústavního zákona složeno ze sedmi okresů. Podle zákona č. 314/2002 Sb. se dále člení na 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. V kraji je 354 obcí, z toho je 58 obcí se statutem města. Největší obcí a zároveň sídlem kraje je město Ústí nad Labem. Z výše uvedených údajů, týkajících se počtu obyvatel, je vycházeno při zpracování statistik na obyvatele v této analýze. 6

8 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 1.1 Základní informace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK) byl vládou schválen dne 14. července Tento operační program je základním programovým dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj v programovém období kohezní politiky Evropské unie Ze strany Evropské komise byl program schválen dne 29. dubna 2015 a stal se tak klíčovým nástrojem pro podporu českých podnikatelů z fondů Evropské unie v programovacím období Cílem OP PIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Program podporuje místní podniky v prosazování se na světových trzích a vytváření nových pracovních míst. Operační program byl připraven v souladu s pravidly pro kohezní politiku v programovém období a vychází ze stěžejních strategických dokumentů přijatých na úrovni Evropské unie a České republiky. Nový operační program Ministerstva průmyslu a obchodu navazuje na úspěšnou realizaci předchozích dvou operačních programů v působnosti ministerstva, Operačního programu Průmysl a podnikání ( ) a Operačního programu Podnikání a inovace ( ). V rámci OP PIK jsou podporovány projekty v progresivních odvětvích, jako je především oblast inovačního a trvale udržitelného podnikání. Operační program byl připravován na principu partnerství, tj. v úzké spolupráci jak s dalšími resorty státní správy ČR, tak s hospodářskými a sociálními partnery Ministerstva průmyslu a obchodu, formou projednávání v rámci Platformy Ministerstva průmyslu a obchodu pro přípravu OP PIK a v rámci několika kol kulatých stolů s partnery, zejména partnery z řad podnikatelské sféry. 7

9 1.2 Alokace Pro podporu českých podnikatelů je v tomto operačním programu připraveno mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj, což v přepočtu představuje zhruba 117 mld. Kč ( 2015). OP PIK obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, mezi které byly finance alokovány. Prioritní osy OP PIK: Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií Prioritní osa 5 Technická pomoc Alokace PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 Celkem mld. Kč 34, ,34 19,17 3,24 111,62 % 31,24 % 20,6 % 28,08 % 17,17 % 2,9 % 100 % Tabulka 1 Alokace financí OP PIK v jednotlivých prioritních osách 1.3 Příjemci podpory Příjemci podpory OP PIK ve sledovaném období jsou akciové společnosti, dobrovolné svazky obcí, družstva, evidované církevní právnické osoby, evropské společnosti, komory (hospodářské, agrární), kraje, městské části hl. města Prahy, nadace, nadační fondy, obce, obecně prospěšné společnosti, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, odštěpné závody zahraniční právnické osoby, organizační složky státu, pobočné spolky, podnikající fyzické osoby tuzemské, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, společnosti komanditní, společnosti s ručením omezeným, spolky, správy železniční dopravní cesty, státní organizace, státní fondy ze zákona nezapisující se do obchodního rejstříku, státní podniky, státní příspěvkové organizace, školské právnické osoby, ústavy, veřejné obchodní společnosti, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy (veřejné, státní) a zájmová sdružení právnických osob. 8

10 1.4 Vyhodnocení čerpání Tato kapitola je věnována přehledu čerpání dotačních prostředků z OP PIK v Ústeckém kraji a v celé ČR v období od 2014 do října 2018 V tomto období bylo v ČR podpořeno projektů z celkem podaných žádostí (viz tabulka č. 2). Všechny podpořené projekty v ČR dosahují nákladů ve výši ,91 mil. Kč (viz tabulka č. 5). Nejvíce podaných žádostí, celkem 2 657, bylo přijato v Jihomoravském kraji. Nejméně žádostí bylo přijato v Karlovarském kraji, kde bylo zaznamenáno 367 podaných projektů. V Ústeckém kraji bylo ve sledovaném období podpořeno 428 projektů z celkem podaných žádostí (viz tabulka č. 2 a graf č. 1 a č. 2). Při přepočítání úspěšnosti projektů na procenta bylo zjištěno, že v tomto směru nejúspěšnější kraj je Plzeňský kraj, kde je podíl podpořených projektů ze všech podaných žádostí 47,3 %. Nejmenší úspěšnost byla zaznamenána v Jihočeském kraji, kde bylo podpořeno 38,9 % ze všech podaných projektů. V rámci OP PIK bylo v Ústeckém kraji nejvíce podpořených projektů z Prioritní osy č. 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků (viz tabulka č. 3 a graf č. 3). V této prioritní ose bylo podpořeno 152 projektů z celkem 374 podaných žádostí. Náklady na podpořené projekty v OP PIK v rámci prioritní osy č. 2 v Ústeckém kraji jsou v celkové výši 2 562,2 mil. Kč (viz tabulka č. 3 a graf č. 4). V prioritní ose č. 5 Technická pomoc bylo v Ústeckém kraji podáno pouze 20 žádostí, z nich 17, bylo podpořeno. Náklady na tyto podpořené projekty jsou 1 315,15 mil. Kč. Závěr kapitoly je věnován porovnání stavu projektů OP PIK podaných v Ústeckém kraji s projekty podanými v ostatních krajích v ČR. Do čerpání OP PIK se zapojili žadatelé ze všech krajů ČR (kromě hl. města Prahy). Přehled podaných i podpořených projektů je uveden v tabulce č. 5. Nejvyšší náklady na úspěšné projekty má Jihomoravský kraj. Náklady na podpořené projekty v Jihomoravském kraji dosahují výše ,08 mil. Kč. Nejnižší náklady na podpořené projekty má Královéhradecký kraj, tyto náklady dosahují výše 6 345,55 mil. Kč. Náklady na úspěšné projekty v Ústeckém kraji jsou zhruba 9 433,37 mil. Kč (viz tabulka č. 5) a Ústecký kraj se tak v tomto směru řadí na 7. místo. Při porovnání čerpání dotačních prostředků v přepočtu na jednoho obyvatele mezi všemi kraji, skončil Ústecký kraj na posledním místě. Na jednoho obyvatele bylo čerpáno ,80 Kč (viz tabulka č. 6). V tomto srovnání se nejlépe umístil Zlínský kraj, kde jsou náklady na úspěšné projekty v přepočtu na 1 obyvatele ,6 Kč. 9

11 Podané projekty Podané projekty Úspěšnost projektů Graf 1 Počty podaných projektů v OP PIK v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR Podané projekty Úspěšné projekty Úspěšnost v % Plzeňský kraj ,3 % Moravskoslezský kraj ,4 % Středočeský kraj ,2 % Jihomoravský kraj ,0 % Královéhradecký kraj ,5 % Liberecký kraj ,4 % Kraj Vysočina ,5 % Karlovarský kraj ,5 % Pardubický kraj ,4 % Ústecký kraj ,2 % Olomoucký kraj ,1 % Zlínský kraj ,0 % Jihočeský kraj ,8 % Hlavní město Praha 1 0 0,0 % Celkem ,9 % Tabulka 2 Úspěšnost projektů podaných v OP PIK v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR 10

12 Celkem podaných rojektů Úspěšné projekty Graf 2 Úspěšnost projektů podaných v OP PIK v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR Úspěšnost projektů OP PIK v jednotlivých prioritních osách Prioritní osa Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií Podané projekty v ČR Úspěšné projekty v ČR Podané projekty v ÚK Úspěšné projekty v ÚK

13 Technická pomoc Tabulka 3 Přehled podaných a úspěšných projektů v OP PIK v jednotlivých prioritních osách v ČR a v ÚK Podané projekty Úspěšné projekty Graf 3 Úspěšnost projektů v OP PIK v ÚK v jednotlivých prioritních osách Náklady na úspěšné projekty OP PIK v jednotlivých prioritních osách Prioritní osa Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin Náklady na úspěšné projekty v ČR (v mil. Kč) Náklady na úspěšné projekty v ÚK (v mil. Kč) v % z nákladů na úspěšné projekty v ČR , ,12 5 % , ,20 10,05 % , ,23 6,42 % 12

14 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií ,87 967,68 8,85 % Technická pomoc , ,15 7,6 Tabulka 4 Přehled požadovaných financí a nákladů na úspěšné projekty v OP PIK v jednotlivých prioritních osách v ČR a v ÚK (v mil. Kč) , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,23 967, ,15 ČR ÚK Graf 4 Požadované finance a na úspěšné projekty v OP PIK v jednotlivých prioritních osách v ČR a v ÚK (v mil. Kč) 13

15 Porovnání projektů OP PIK v Ústeckém kraji s ostatními kraji ČR Počet podaných projektů Požadované finance (v mil. Kč) Počet úspěšných projektů Náklady na úspěšné projekty (v mil. Kč) Hlavní město Praha 1 42,31 0 0,00 Jihočeský kraj , ,77 Jihomoravský kraj , ,08 Karlovarský kraj , ,06 Kraj Vysočina , ,24 Královéhradecký kraj , ,55 Liberecký kraj , ,00 Moravskoslezský kraj , ,20 Olomoucký kraj , ,86 Pardubický kraj , ,15 Plzeňský kraj , ,07 Středočeský kraj , ,07 Ústecký kraj , ,37 Zlínský kraj , ,50 Celkem , ,91 Tabulka 5 Počet podaných a úspěšných projektů včetně jejich nákladů - porovnání všech krajů ČR Náklady na úspěšné projekty (V Kč) Počet obyvatel Náklady na 1 obyvatele (V Kč) Zlínský kraj , ,60 Olomoucký kraj , ,60 Jihomoravský kraj , ,30 Jihočeský kraj , ,90 Liberecký kraj , ,60 Karlovarský kraj , ,10 Kraj Vysočina , ,50 Pardubický kraj , ,60 Moravskoslezský kraj , ,50 Středočeský kraj , ,70 Plzeňský kraj , ,00 Královéhradecký kraj , ,50 Ústecký kraj , ,80 14

16 0, , , , , , , , , , , , , ,83 Hlavní město Praha 0, Celkem , ,60 Tabulka 6 Přehled čerpání nákladů na úspěšné projekty OP PIK v Kč na 1 obyvatele v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR , , , , ,00 0,00 Graf 5 Přehled čerpání nákladů na úspěšné projekty OP PIK v Kč na 1 obyvatele v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR (v Kč) 15

17 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2.1 Základní informace Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV) je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti. Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání. OP VVV by také měl snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce. OP VVV podporuje zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy. 16

18 2.2 Alokace V tomto operačním programu je připraveno celkem 71,87 mld. Kč od Evropské unie. OP VVV obsahuje 4 prioritní osy, které rozdělují operační program na logické celky, mezi které byly finance alokovány. Prioritní osy OP VVV: PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání PO4 Technická pomoc Alokace PO1 PO2 PO3 PO4 Celkem mld. Kč 26,12 19,88 23,35 2,52 71,87 % 36,34 % 27,66 % 32,49 % 3,5 % 100 % Tabulka 7 Alokace financí OP VVV v jednotlivých prioritních osách 2.3 Příjemci podpory Příjemci podpory OP VVV ve sledovaném období jsou akciové společnosti, dobrovolné svazky obcí, evidované církevní právnické osoby, kraje, městské části hl. města Prahy, obce, obecně prospěšné společnosti, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, organizační složky státu, pobočné spolky, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, společnosti s ručením omezeným, spolky, státní příspěvkové organizace, školské právnické osoby, ústavy, veřejné obchodní společnosti, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy (veřejné, státní) a zájmová sdružení právnických osob. 17

19 2.4 Vyhodnocení čerpání Tato kapitola je věnována přehledu čerpání dotačních prostředků z OP VVV v Ústeckém kraji a v celé ČR v období od 2014 do října V tomto období bylo v ČR podpořeno projektů z celkem podaných žádostí (viz graf č. 6 a tabulka č. 8). Všechny podpořené projekty v ČR dosahují nákladů ve výši ,09 mil. Kč (viz tabulka č. 11). Nejvíce podaných žádostí, celkem 1 497, bylo přijato v Jihomoravském kraji. Nejméně žádostí bylo přijato v Karlovarském kraji, kde bylo zaznamenáno 376 podaných projektů. V Ústeckém kraji bylo ve sledovaném období podpořeno 645 projektů z celkem 910 podaných žádostí (viz tabulka č. 8 a graf č. 6 a č. 7). Při přepočítání úspěšnosti projektů na procenta bylo zjištěno, že v tomto směru nejúspěšnější kraj je Karlovarský kraj, kde je podíl podpořených projektů ze všech podaných žádostí 71,81 %. Nejmenší úspěšnost byla zaznamenána v Hlavním městě Praze, kde bylo podpořeno 66,08 % ze všech podaných projektů. V rámci OP VVV bylo v Ústeckém kraji nejvíce podpořených projektů z prioritní osy č. 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (viz tabulka č. 9 a graf č. 8). V této prioritní ose bylo podpořeno 599 projektů z celkem 829 podaných žádostí. Náklady na podpořené projekty v OP VVV v rámci prioritní osy č. 3 v Ústeckém kraji jsou v celkové výši 4 685,14 mil. Kč (viz tabulka č. 10). Závěr kapitoly je věnován porovnání stavu projektů OP VVV podaných v Ústeckém kraji s projekty podanými v ostatních krajích v ČR. Do čerpání OP VVV se zapojili žadatelé ze všech krajů ČR. Přehled podaných i podpořených projektů je uveden v tabulce č. 11. Nejvyšší náklady na úspěšné projekty má Hlavní město Praha. Náklady na podpořené projekty v Hlavním městě Praze dosahují výše ,08 mil. Kč. Nejnižší náklady na podpořené projekty má Zlínský kraj, tyto náklady dosahují výše 6 627,81 mil. Kč. Náklady na úspěšné projekty v Ústeckém kraji jsou zhruba 8 492,79 mil. Kč (viz tabulka č. 11) a Ústecký kraj se tak v tomto směru řadí na 7. místo. Při porovnání čerpání dotačních prostředků v přepočtu na jednoho obyvatele mezi všemi kraji, skončil Ústecký kraj na předposledním místě. Na jednoho obyvatele bylo čerpáno ,7 Kč (viz tabulka č. 12). V tomto srovnání se nejlépe umístilo Hlavní město Praha, kde jsou náklady na úspěšné projekty v přepočtu na 1 obyvatele ,8Kč. 18

20 Podané projekty Podané projekty Úspěšnost projektů Graf 6 Počty podaných projektů v OP VVV v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR Podané projekty Úspěšné projekty Úspěšnost v % Karlovarský kraj ,81 % Liberecký kraj ,74 % Středočeský kraj ,49 % Pardubický kraj ,24 % Ústecký kraj ,88 % Zlínský kraj ,78 % Kraj Vysočina ,97 % Olomoucký kraj ,93 % Plzeňský kraj ,74 % Jihočeský kraj ,32 % Moravskoslezský kraj ,25 % Jihomoravský kraj ,74 % Královéhradecký kraj ,18 % Hlavní město Praha ,08 % Celkem ,36 % Tabulka 8 Úspěšnost projektů podaných v OP VVV v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR 19

21 Celkem podaných projektů Úspěšné projekty 0 Graf 7 Úspěšnost projektů podaných v OP VVV v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR Úspěšnost projektů OP VVV v jednotlivých prioritních osách Prioritní osa Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Podané projekty v ČR Úspěšné projekty v ČR Podané projekty v ÚK Úspěšné projekty v ÚK Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Technická pomoc Tabulka 9 Přehled podaných a úspěšných projektů v OP VVV v jednotlivých prioritních osách v ČR a v ÚK 20

22 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Podané projekty Rovný přístup ke Technická pomoc kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Úspěšné projekty Graf 8 Úspěšnost projektů v OP VVV v ÚK v jednotlivých prioritních osách Náklady na úspěšné projekty OP VVV v jednotlivých prioritních osách Prioritní osa Posilování kapacit pro kvalitní výzkum Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Náklady na úspěšné projekty v ČR (v mil. Kč) Náklady na úspěšné projekty v ÚK (v mil. Kč) v % z nákladů na úspěšné projekty v ČR 41842, ,12 2,58 % 21258,17 979,52 4,61 % 60010, ,14 7,81 % Technická pomoc 24500, ,01 7,14 % Tabulka 10 Přehled požadovaných financí a nákladů na úspěšné projekty v OP VVV v jednotlivých prioritních osách v ČR a v ÚK (v mil. Kč) 21

23 Porovnání projektů OP VVV v Ústeckém kraji s ostatními kraji ČR Počet podaných projektů Požadované finance (v mil. Kč) Počet úspěšných projektů Náklady na úspěšné projekty (v mil. Kč) Hlavní město Praha , ,08 Jihočeský kraj , ,12 Jihomoravský kraj , ,39 Karlovarský kraj , ,91 Kraj Vysočina , ,94 Královéhradecký kraj , ,51 Liberecký kraj , ,37 Moravskoslezský kraj , ,67 Olomoucký kraj , ,42 Pardubický kraj , ,06 Plzeňský kraj , ,79 Středočeský kraj , ,23 Ústecký kraj , ,79 Zlínský kraj , ,81 Celkem , ,09 Tabulka 11 Počet podaných a úspěšných projektů včetně jejich nákladů - porovnání všech krajů ČR Náklady na úspěšné projekty (V Kč) Počet obyvatel Náklady na 1 obyvatele (V Kč) Hlavní město Praha , ,8 Karlovarský kraj , ,2 Plzeňský kraj , ,8 Olomoucký kraj , ,9 Liberecký kraj , ,3 Královéhradecký kraj , ,1 Pardubický kraj , ,7 Jihomoravský kraj , ,6 Kraj Vysočina , ,0 Jihočeský kraj , ,5 Středočeský kraj , ,6 Zlínský kraj , ,9 Ústecký kraj , ,7 22

24 19 568, , , , , , , , , , , , , ,60 Moravskoslezský kraj , ,6 Celkem , ,0 Tabulka 12 Přehled čerpání nákladů na úspěšné projekty OP VVV v Kč na 1 obyvatele v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR , , , , ,00 0,00 Graf 9 Přehled čerpání nákladů na úspěšné projekty OP VVV v Kč na 1 obyvatele v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR (v Kč) 23

25 3. Operační program Zaměstnanost 3.1 Základní informace Cílem Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. 3.2 Alokace Z fondů Evropské unie bylo pro OP Z vyčleněno celkem 55,64 mld. Kč. OPZ se rozděluje do 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, mezi které byly finance alokovány. Prioritní osy OP Z: Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa Prioritní osa 5 Technická pomoc Alokace PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 Celkem mld. Kč 34,21 14,83 1,10 3,30 2,20 55,64 % 61,48 % 26,65 % 1,98 % 5,93 % 3,95 % 100 % Tabulka 13 Alokace financí OP PIK v jednotlivých prioritních osách 3.3 Příjemci podpory Příjemci podpory OP Z ve sledovaném období jsou akciové společnosti, dobrovolné svazky obcí, družstva, evidované církevní právnické osoby, evropské společnosti, komory (hospodářské, agrární), kraje, městské části hl. města Prahy, nadace, nadační fondy, obce, obecně prospěšné společnosti, odborové organizace, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, odštěpné závody zahraničních právnických osob, organizace zaměstnavatelů, organizační složky státu, pobočné spolky, podnikající fyzické osoby tuzemské, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, společnosti komanditní, společnosti s ručením omezeným, spolky, správy železniční dopravní cesty, státní organizace, státní fond ze zákona nezapisující se do obchodního rejstříku, státní podniky, státní příspěvkové organizace ostatní, státní příspěvkové organizace ze zákona, školské právnické osoby, ústavy, veřejné obchodní společnosti, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy (veřejné a státní) a zájmová sdružení právnických osob. 24

26 3.4 Vyhodnocení čerpání Tato kapitola je věnována přehledu čerpání dotačních prostředků v Ústeckém kraji a v celé ČR z OP Z ve sledovaném období 2014 říjen V tomto období bylo v ČR podpořeno projektů z celkem podaných žádostí (viz tabulka č. 14). Všechny podpořené projekty v ČR dosahují nákladů ve výši ,54 mil. Kč (viz tabulka č. 17). Nejvíce podaných žádostí, celkem 2 146, bylo přijato ve Středočeském kraji. Nejméně žádostí bylo přijato v Karlovarském kraji, kde bylo zaznamenáno 714 podaných projektů. V Ústeckém kraji bylo ve sledovaném období podpořeno 721 projektů z celkem 1 499podaných žádostí (viz tabulka č. 14 a graf č. 10 a č. 11). Při přepočítání úspěšnosti projektů na procenta bylo zjištěno, že v tomto směru nejúspěšnější kraj je kraj Vysočina, kde je podíl podpořených projektů ze všech podaných žádostí 51,7 %. Nejmenší úspěšnost byla zaznamenána v Olomouckém kraji, kde bylo podpořeno 44,6 % ze všech podaných projektů. V rámci OP Z bylo v Ústeckém kraji nejvíce podpořených projektů z Prioritní osy č. 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (viz tabulka č. 15 a graf č. 12). V této prioritní ose bylo podpořeno 456 projektů z celkem 882 podaných žádostí. Náklady na podpořené projekty v OP PIK v rámci prioritní osy č. 1 v Ústeckém kraji jsou v celkové výši ,18 mil. Kč (viz tabulka č. 16). V prioritní ose č. 5 Technická pomoc bylo v Ústeckém kraji podáno pouze 6 žádostí, z nichž všech 6 bylo podpořeno. Náklady na tyto podpořené projekty jsou 2 779,39 mil. Kč. Závěr kapitoly je věnován porovnání stavu projektů OP Z podaných v Ústeckém kraji s projekty podanými v ostatních krajích v ČR. Do čerpání OP Z se zapojili žadatelé ze všech krajů ČR. Přehled podaných i podpořených projektů je uveden v tabulce č. 17. Nejvyšší náklady na úspěšné projekty má Jihomoravský kraj. Náklady na podpořené projekty v Jihomoravském kraji dosahují výše ,77 mil. Kč. Nejnižší náklady na podpořené projekty má hlavní město Praha, tyto náklady dosahují výše ,03 mil. Kč. Náklady na 721 úspěšných projektů v Ústeckém kraji jsou zhruba ,48 mil. Kč (viz tabulka č. 17) a Ústecký kraj se tak v tomto směru řadí na 2. místo. Při porovnání čerpání dotačních prostředků v přepočtu na jednoho obyvatele mezi všemi kraji, skončil Ústecký kraj na 10. místě (viz graf č. 13). Na jednoho obyvatele bylo čerpáno ,49 Kč (viz tabulka č. 18 a graf č. 13). V tomto srovnání se nejlépe umístil Karlovarský kraj, kde jsou náklady na úspěšné projekty v přepočtu na 1 obyvatele ,77 Kč. 25

27 Podané projekty Podané projekty Úspěšnost projektů Graf 10 Počty podaných projektů v OP Z v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR Podané projekty Úspěšné projekty Úspěšnost v % Kraj Vysočina ,7 % Hlavní město Praha ,2 % Plzeňský kraj ,6 % Jihomoravský kraj ,1 % Pardubický kraj ,8 % Karlovarský kraj ,7 % Královéhradecký kraj ,7 % Moravskoslezský kraj ,5 % Středočeský kraj ,5 % Zlínský kraj ,4 % Ústecký kraj ,1 % Jihočeský kraj ,8 % Liberecký kraj ,2 % Olomoucký kraj ,6 % Celkem ,7 % Tabulka 14 Úspěšnost projektů podaných v OP Z v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR 26

28 Celkem podaných projektů Úspěšné projekty Graf 11 Úspěšnost projektů podaných v OP Z v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR Úspěšnost projektů OPZ v jednotlivých prioritních osách Prioritní osa Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Sociální začleňování a boj s chudobou Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Podané projekty v ČR Úspěšné projekty v ČR Podané projekty v ÚK Úspěšné projekty v ÚK Efektivní veřejná správa Technická pomoc Tabulka 15 Přehled podaných a úspěšných projektů v OP Z v jednotlivých prioritních osách v ČR a v ÚK 27

29 Podpora Sociální zaměstnanosti začleňování a a adaptability boj s pracovní síly chudobou Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Efektivní veřejná správa Technická pomoc Podané projekty Úspěšné projekty Graf 12 Úspěšnost projektů v OP Z v ÚK v jednotlivých prioritních osách Náklady na úspěšné projekty OPZ v jednotlivých prioritních osách Prioritní osa Náklady na úspěšné projekty v ČR (v mil. Kč) Náklady na úspěšné projekty v ÚK (v mil. Kč) v % z nákladů na úspěšné projekty v ČR Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly , ,18 7,65 % Sociální začleňování a boj s chudobou Sociální inovace a mezinárodní spolupráce Efektivní veřejná správa , ,95 7,63 % 3 308,45 266,01 8,04 % ,95 681,95 6,25 % Technická pomoc , ,39 7,14 % Tabulka 16 Přehled požadovaných financí a nákladů na úspěšné projekty v OP Z v jednotlivých prioritních osách v ČR a v ÚK 28

30 Porovnání projektů OP Z v Ústeckém kraji s ostatními kraji ČR Počet podaných projektů Požadované finance (v mil. Kč) Počet úspěšných projektů Náklady na úspěšné projekty (v mil. Kč) Hlavní město Praha , ,03 Jihočeský kraj , ,79 Jihomoravský kraj , ,77 Karlovarský kraj , ,18 Kraj Vysočina , ,80 Královéhradecký kraj , ,32 Liberecký kraj , ,65 Moravskoslezský kraj , ,07 Olomoucký kraj , ,06 Pardubický kraj , ,24 Plzeňský kraj , ,28 Středočeský kraj , ,69 Ústecký kraj , ,48 Zlínský kraj , ,17 Celkem , ,54 Tabulka 17 Počet podaných a úspěšných projektů OP Z včetně jejich nákladů - porovnání všech krajů ČR Náklady na úspěšné projekty (V Kč) Počet obyvatel Náklady na 1 obyvatele (V Kč) Karlovarský kraj , ,77 Liberecký kraj , ,57 Kraj Vysočina , ,96 Pardubický kraj , ,47 Královéhradecký kraj , ,16 Zlínský kraj , ,49 Plzeňský kraj , ,55 Olomoucký kraj , ,46 Jihočeský kraj , ,00 Ústecký kraj , ,49 Jihomoravský kraj , ,88 Moravskoslezský kraj , ,00 Středočeský kraj , ,65 29

31 61950, , , , , , , , , , , , , ,77 Hlavní město Praha , ,11 Celkem , ,04 Tabulka 18 Přehled čerpání nákladů na úspěšné projekty OP Z v Kč na 1 obyvatele v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR , , , , , , , , , ,00 0,00 Graf 13 Přehled čerpání nákladů na úspěšné projekty OP Z v Kč na 1 obyvatele v OP Z v porovnání s ostatními kraji ČR (v Kč) 30

32 4 Operační program Doprava 4.1 Základní informace Operační program Doprava (dále jen OP D ) představuje v programovém období hlavní finanční a technický dokument pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v České republice. Svým zaměřením navazuje na OP D , má však jinou strukturu. Přidány byly některé podporovatelné oblasti a jiné je také zdůvodnění plánovaných intervencí. Řídicím orgánem je Ministerstvo dopravy, které tuto roli vykonává prostřednictvím Odboru fondů EU (O430). OP D představuje z hlediska objemu finančních prostředků v programovém období jeden z největších operačních programů v České republice - připadá na něj cca 4,56 mld. EUR (přibližně 123 mld. Kč). 4.2 Alokace Celková alokace OP D je 123,1 mld. Kč. OP D obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, mezi které byly finance alokovány. Prioritní osy OP D: PO 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu PO 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu PO 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T PO 4: Technická pomoc Alokace PO1 PO2 PO3 PO4 Celkem mld. Kč 63 33,84 24,36 1,9 123,1 % 51,18 % 27,49 % 19,79 % 1,54 % 100 % Tabulka 19 Alokace financí OP D v jednotlivých prioritních osách 31

33 4.3 Příjemci podpory Příjemci podpory OP D ve sledovaném období jsou akciové společnosti, kraje, obce, organizační složky státu, společnosti s ručením omezeným, správa železniční dopravní cesty, státní fondy ze zákona nezapisující se do obchodního rejstříku, státní příspěvkové organizace a ostatní. 4.4 Vyhodnocení čerpání Tato kapitola je věnována přehledu čerpání dotačních prostředků z OP D v Ústeckém kraji a v celé ČR v období od 2014 do října 2018 V tomto období bylo v ČR podpořeno 197 projektů celkem 442 podaných žádostí (viz tabulka č. 20). Všechny podpořené projekty v ČR dosahují nákladů ve výši ,16 mil. Kč (viz tabulka č. 23). Nejvíce podaných žádostí, celkem 65, bylo přijato v Hlavním městě Praze. Nejméně žádostí bylo přijato ve Zlínském kraji, kde bylo zaznamenáno 12 podaných projektů. V Ústeckém kraji bylo ve sledovaném období podpořeno 13 projektů z celkem 44 podaných žádostí (viz tabulka č. 20 a graf č. 14 a č. 2). Při přepočítání úspěšnosti projektů na procenta bylo zjištěno, že v tomto směru nejúspěšnější kraj je Kraj vysočina, kde je podíl podpořených projektů ze všech podaných žádostí 65,5 %. Nejmenší úspěšnost byla zaznamenána v Hlavním městě Praze, kde bylo podpořeno 24,6 % ze všech podaných projektů. V rámci OP D bylo v Ústeckém kraji nejvíce podpořených projektů z Prioritní osy č. 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu (viz tabulka č. 21 a graf č. 16). V této prioritní ose bylo podpořeno 8 projektů z celkem 34 podaných žádostí. Náklady na podpořené projekty v OP D v rámci prioritní osy č. 1 v Ústeckém kraji jsou v celkové výši 2 485,97 mil. Kč (viz tabulka č. 22). Závěr kapitoly je věnován porovnání stavu projektů OP D podaných v Ústeckém kraji s projekty podanými v ostatních krajích v ČR. Do čerpání OP D se zapojili žadatelé ze všech krajů ČR. Přehled podaných i podpořených projektů je uveden v tabulce č. 23. Nejvyšší náklady na úspěšné projekty má Středočeský kraj. Náklady na podpořené projekty ve Středočeském kraji dosahují výše ,19mil. Kč. Nejnižší náklady na podpořené projekty má Zlínský kraj, tyto náklady dosahují výše 1 294,12 mil. Kč. Náklady na úspěšné projekty v Ústeckém kraji jsou zhruba 4 663,49 mil. Kč (viz tabulka č. 23) a Ústecký kraj se tak v tomto směru řadí na 10. místo. Při porovnání čerpání dotačních prostředků v přepočtu na jednoho obyvatele mezi všemi kraji, skončil Ústecký kraj na 12. místě. Na jednoho obyvatele bylo čerpáno 5 677,65 Kč (viz tabulka č. 24). V tomto srovnání se nejlépe umístil Kraj Vysočina, kde jsou náklady na úspěšné projekty v přepočtu na 1 obyvatele ,03 Kč. 32

34 Podané projekty Podané projekty Úspěšnost projektů Graf 14 Počty podaných projektů v OP D v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR Celkem podaných projektů Úspěšné projekty Úspěšnost v % Kraj Vysočina ,5 % Olomoucký kraj ,0 % Liberecký kraj ,8 % Moravskoslezský kraj ,6 % Jihočeský kraj ,5 % Karlovarský kraj ,6 % Středočeský kraj ,9 % Plzeňský kraj ,0 % Jihomoravský kraj ,3 % Královéhradecký kraj ,9 % Zlínský kraj ,3 % Pardubický kraj ,3 % Ústecký kraj ,5 % Hlavní město Praha ,6 % Celkem ,6 % Tabulka 20 Úspěšnost projektů podaných v OP D v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR 33

35 Celkem podaných prijektů Úspěšné projekty Graf 15 Úspěšnost projektů podaných v OP D v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR Úspěšnost projektů OP D v jednotlivých prioritních osách Prioritní osa Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Podané projekty v ČR Úspěšné projekty v ČR Podané projekty v ÚK Úspěšné projekty v ÚK Technická pomoc Tabulka 21 Přehled podaných a úspěšných projektů v OP D v jednotlivých prioritních osách v ČR a v ÚK 34

36 Podané projekty Úspěšné projekty Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Technická pomoc Graf 16 Úspěšnost projektů v OP D v ÚK v jednotlivých prioritních osách Náklady na úspěšné projekty OP D v jednotlivých prioritních osách Prioritní osa Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T Náklady na úspěšné projekty v ČR (v mil. Kč) Náklady na úspěšné projekty v ÚK (v mil. Kč) v % z nákladů na úspěšné projekty v ČR ,95 Kč 2 485,97 Kč 4,10 % ,95 Kč 1 704,98 Kč 4,16 % ,9 Kč 255,71 Kč 2,50 % Technická pomoc 5 470,36 Kč 216,83 Kč 3,96 % Tabulka 22 Přehled požadovaných financí a nákladů na úspěšné projekty v OP D v jednotlivých prioritních osách v ČR a v ÚK 35

37 Porovnání projektů OP D v Ústeckém kraji s ostatními kraji ČR Počet podaných projektů Požadované finance (v mil. Kč) Počet úspěšných projektů Náklady na úspěšné projekty (v mil. Kč) Hlavní město Praha , ,23 Jihočeský kraj , ,03 Jihomoravský kraj , ,78 Karlovarský kraj , ,14 Kraj Vysočina , ,71 Královéhradecký kraj , ,26 Liberecký kraj , ,02 Moravskoslezský kraj , ,56 Olomoucký kraj , ,72 Pardubický kraj , ,07 Plzeňský kraj , ,83 Středočeský kraj , ,19 Ústecký kraj , ,49 Zlínský kraj , ,12 Celkem , ,16 Tabulka 23 Počet podaných a úspěšných projektů včetně jejich nákladů - porovnání všech krajů ČR Náklady na úspěšné projekty (V Kč) Počet obyvatel Náklady na 1 obyvatele (V Kč) Kraj Vysočina , ,03 Pardubický kraj , ,02 Jihočeský kraj , ,90 Středočeský kraj , ,30 Jihomoravský kraj , ,27 Karlovarský kraj , ,35 Plzeňský kraj , ,75 Moravskoslezský kraj , ,93 Olomoucký kraj , ,28 Královéhradecký kraj , ,11 Liberecký kraj , ,61 Ústecký kraj , ,65 Hlavní město Praha , ,49 36

38 17 365, , , , , , , , , , , , , ,02 Zlínský kraj , ,10 Celkem , ,04 Tabulka 24 Přehled čerpání nákladů na úspěšné projekty OP D v Kč na 1 obyvatele v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR , , , , , ,00 0,00 Graf 17 Přehled čerpání nákladů na úspěšné projekty OP D v Kč na 1 obyvatele v ÚK v porovnání s ostatními kraji ČR (v Kč) 37

39 5 Operační program Životní prostředí 5.1 Základní informace Operační program Životní prostředí (dále jen OP ŽP) navazuje na Operační program Životní prostředí Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,506 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4. Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. 5.2 Alokace OP ŽP obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, mezi které bylo alokováno celkem 70,59 mld. Kč. Prioritní osy OP ŽP: Prioritní osa 1 zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní Prioritní osa 2 zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech Prioritní osa 3 odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika Prioritní osa 4 ochrana a péče o přírodu a krajinu Prioritní osa 5 energetické úspory Prioritní osa 6 technická pomoc Alokace PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 Celkem mld. Kč 19,68 13,6 11,78 9,03 14,1 2,4 70,59 % 27,88 % 19,27 % 16,68 % 12,79 % 19,97 % 3,4 % 100 % Tabulka 25 Alokace financí OP ŽP v jednotlivých prioritních osách 38

40 5.3 Příjemci podpory Příjemci podpory OP ŽP ve sledovaném období jsou organizační složky státu a státní fondy ze zákona nezapisující se do obchodního rejstříku. 5.4 Vyhodnocení čerpání Tato kapitola je věnována přehledu čerpání dotačních prostředků z OP ŽP v Ústeckém kraji a v celé ČR v období od 2014 do října 2018 V tomto období bylo v ČR podpořeno projektů z celkem podaných žádostí (viz tabulka č. 26). Všechny podpořené projekty v ČR dosahují nákladů ve výši ,62 mil. Kč (viz tabulka č. 29). Nejvíce podaných žádostí, celkem 1 597, bylo přijato ve Středočeském kraji. Nejméně žádostí bylo přijato v Karlovarském kraji, kde bylo zaznamenáno 245 podaných projektů. V Ústeckém kraji bylo ve sledovaném období podpořeno 278 projektů z celkem 540 podaných žádostí (viz tabulka č. 26 a graf č. 18 a č. 19). Při přepočítání úspěšnosti projektů na procenta bylo zjištěno, že v tomto směru nejúspěšnější je Hlavní město Praha, kde je podíl podpořených projektů ze všech podaných žádostí 66,7 %. Nejmenší úspěšnost byla zaznamenána v Ústeckém kraji, kde bylo podpořeno 51,5 % ze všech podaných projektů. V rámci OP ŽP bylo v Ústeckém kraji nejvíce podpořených projektů z Prioritní osy č. 3 - odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (viz tabulka č. 27 a graf č. 20). V této prioritní ose bylo podpořeno 93 projektů z celkem 224 podaných žádostí. Náklady na podpořené projekty v OP ŽP v rámci prioritní osy č. 3 v Ústeckém kraji jsou v celkové výši 1 469,42 mil. Kč (viz tabulka č. 28). V prioritní ose č. 4 ochrana a péče o přírodu a krajinu bylo v Ústeckém kraji podáno pouze 43 žádostí, ze kterých bylo 21 podpořeno. Náklady na tyto podpořené projekty jsou 354,2 mil. Kč. Závěr kapitoly je věnován porovnání stavu projektů OP ŽP podaných v Ústeckém kraji s projekty podanými v ostatních krajích v ČR. Do čerpání OP ŽP se zapojili žadatelé ze všech krajů ČR. Přehled podaných i podpořených projektů je uveden v tabulce č. 29. Nejvyšší náklady na úspěšné projekty má Středočeský kraj. Náklady na podpořené projekty ve Středočeském kraji dosahují výše ,11 mil. Kč. Nejnižší náklady na podpořené projekty má Karlovarský kraj, tyto náklady dosahují výše 2 746,33 mil. Kč. Náklady na úspěšné projekty v Ústeckém kraji jsou zhruba 4 724,96 mil. Kč (viz tabulka č. 29) a Ústecký kraj se tak v tomto směru řadí na 9. místo. Při porovnání čerpání dotačních prostředků v přepočtu na jednoho obyvatele mezi všemi kraji, skončil Ústecký kraj na předposledním místě. Na jednoho obyvatele bylo čerpáno 5 752,49 Kč (viz tabulka č. 30). V tomto srovnání se nejlépe umístil Pardubický kraj, kde jsou náklady na úspěšné projekty v přepočtu na 1 obyvatele ,84 Kč. 39

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU podnikatelskými subjekty (včetně OP PIK a prioritní osy 1 OP VVV) Listopad 217 (data k 2.11.) Čerpání dotací EU

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU na krajské projekty Říjen 217 (data k 2.1.) Čerpání dotací EU v České republice Největší převisy alokací v ukončených

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Srpen2018 (data k 1.8.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Srpen2018 (data k 1.8.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Srpen218 (data k 1.8.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.8.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 594 výzev, z toho 2 22 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červenec 2019 (data k 1.7.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červenec 2019 (data k 1.7.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Červenec 219 (data k 1.7.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.7.219 bylo v České republice vyhlášeno 4 94 výzev, z toho 3 379 bylo již ukončeno.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU ve vybraných územních jednotkách Královéhradeckého kraje Květen 218 (data k 2.5.) Čerpání dotací EU v České republice

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Duben 2018 (data k 3.4.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Duben 2018 (data k 3.4.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Duben 218 (data k 3.4.) Čerpání dotací EU v České republice K 3.4.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 264 výzev, z toho 1 559 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červen 2018 (data k 1.6.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červen 2018 (data k 1.6.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Červen 218 (data k 1.6.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.6.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 427 výzev, z toho 1 847 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání na projekty obcí Září 218 (data k 3.9.) Čerpání dotací EU v České republice K 3.9.218 bylo v České republice vyhlášeno 2

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Prosinec 2017 (data k 1.12.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Prosinec 2017 (data k 1.12.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Prosinec 217 (data k 1.12.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.12.217 bylo v České republice vyhlášeno 1 643 výzev, z toho 1 62 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Říjen 2018 (data k 1.10.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Říjen 2018 (data k 1.10.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Říjen 218 (data k 1.1.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.1.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 957 výzev, z toho 2 161 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Únor 2018 (data k 1.2.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Únor 2018 (data k 1.2.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Únor 218 (data k 1.2.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.2.218 bylo v České republice vyhlášeno 1 96 výzev, z toho 1 35 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Únor 2018 (data k 1.2.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Únor 2018 (data k 1.2.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Únor 218 (data k 1.2.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.2.219 bylo v České republice vyhlášeno 3 368 výzev, z toho 2 766 bylo již ukončeno.

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 5.3.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 5.3.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Březen 218 (data k 5.3.) Čerpání dotací EU v České republice K 5.3.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 35 výzev, z toho 1 436 bylo již ukončeno.

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU na projekty obcí Září 217 (data k 8.9.) Čerpání dotací EU v České republice K 8.9.217 bylo v České republice vyhlášeno

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Listopad 2018 (data k 1.11.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Listopad 2018 (data k 1.11.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Listopad 218 (data k 1.11.) Miliardy Kč Čerpání dotací EU v České republice Graf 1 Celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 1.3.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 1.3.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Březen 218 (data k 1.3.) Miliardy Kč Čerpání dotací EU v České republice Graf 1 Celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Srpen 2019 (data k 1.8.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Srpen 2019 (data k 1.8.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Srpen 219 (data k 1.8.) Miliardy Kč Čerpání dotací EU v České republice Graf 1 Celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Prosinec 2018 (data k 2.12.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Prosinec 2018 (data k 2.12.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Prosinec 218 (data k 2.12.) Miliardy Kč Čerpání dotací EU v České republice Graf 1 Celkový počet podaných a schválených žádostí o podporu v jednotlivých

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2019 (data k 1.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2019 (data k 1.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 219 (data k 1.5.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.5.219 bylo v České republice vyhlášeno 3 927 výzev, z toho 3 92 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání v Královéhradeckém kraji za vybrané výzvy v oblasti Doprava Březen 217 (data k 1.3.) K 1.3.217 bylo v České republice vyhlášeno

Více

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ondřej Pergl odbor regionální politiky 15. 5. 2015, RSK LBK Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské

Více

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Martin Kučera náměstek sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Martin Kučera náměstek sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 Mgr. Martin Kučera náměstek sekce ekonomiky a evropských fondů MPSV OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014 2020 OPZ se zaměřuje především na intervence nehmotného charakteru

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V LIBERECKÉM KRAJI V období XII/218- II/219 OBSAH ÚVOD 2 1. Čerpání dotací EU v ČR 3 1.1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 1.2 Operační program Výzkum,

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení 1 Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 150 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur Prostředky SFŽP 4 % 231 mil. eur Státní rozpočet

Více

Přehled vhodných českých žadatelů podle investičních priorit. v programu INTERREG V-A Rakousko Česká republika

Přehled vhodných českých žadatelů podle investičních priorit. v programu INTERREG V-A Rakousko Česká republika Přehled vhodných českých žadatelů podle investičních priorit v programu INTERREG V-A Rakousko Česká republika PRIORITNÍ OSA 1 POSÍLENÍ VÝZKUMU, TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A INOVACÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 1A

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí Podpora a propagace OPŽP, oblasti podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží, magistrát města Ostravy, 22. 23. 6. 2011 Zkušenosti s administrací environmentálních

Více

Přehled vhodných českých žadatelů podle investičních priorit v programu INTERREG V-A Rakousko Česká republika

Přehled vhodných českých žadatelů podle investičních priorit v programu INTERREG V-A Rakousko Česká republika Přehled vhodných českých žadatelů podle investičních priorit v programu INTERREG V-A Rakousko Česká republika PRIORITNÍ OSA 1 POSÍLENÍ VÝZKUMU, TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A INOVACÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 1A

Více

o hodnocení plnění za rok 2018

o hodnocení plnění za rok 2018 ZPRÁVA o hodnocení plnění REGIONÁLNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PLZEŇSKÉHO KRAJE za rok 2018 Datum: 17. 03. 2019 Vypracoval: Ing. Petra Ježková, sekretariát Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Úvodní konference k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje Liberec

Úvodní konference k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje Liberec Úvodní konference k tvorbě Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 2020 3.6.2013 Liberec Plánovací období 2014-2020 na evropské, národní a krajské úrovni Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR

Čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR Čerpání dotačních prostředků z operačních programů za Ústecký kraj v porovnání s ČR Za období: 2007-2013 Zadavatel: Zpracovatel: Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem IČO: 708 921

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Vyšší využívání druhotných surovin v Operačním programu MPO Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Vyšší využívání druhotných surovin v Operačním programu MPO Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Vyšší využívání druhotných surovin v Operačním programu MPO Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Mgr. Viktor Havlice odbor ekologie Evropa 2020 Stěžejním strategickým materiálem pro hospodářskou

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti RSK

Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti RSK Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti RSK 29. 3. 2016 Postup implementace finalizace Strategie ITI - verze leden 2016, schváleno zastupitelstvem města Plzně a předloženo do výzvy MMR ke schválení.

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Pravidelný monitoring projektů podpořených z operačních programů v oblasti VaVaI

Pravidelný monitoring projektů podpořených z operačních programů v oblasti VaVaI Pravidelný monitoring projektů podpořených z operačních programů v oblasti VaVaI Monitorovací zpráva za rok 2016 Červen 2017 Zpracovalo Technologické inovační centrum s.r.o. OBSAH OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

Více

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK Konference 7. 12. 2011, Olomouc Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY OP VK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2

Více

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( ): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií. Konference Čistá mobilita

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( ): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií. Konference Čistá mobilita Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 1 Prioritní osy OP PIK PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace (1 352 544 411 ) PO

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF 5. prosince 2011, Praha OPPI Operační program Podnikání a inovace Základní programový

Více

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP Martin Fraško

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP Martin Fraško INFORMACE O PŘEDBĚŽNÉ ALOKACI V OP 2014-2020 MAS Naděje o.p.s. Martin Fraško 12.05.2014, MOST Evropské strukturální a investiční fondy 2007-2013 V plánovacím období 2007 2013 bylo možné čerpat prostřednictvím

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2016

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2016 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2016 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 5 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 5 2. Dotace

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Ing Jan Kříž Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů OPŽP 2014-2020 Základní přehled OPŽP 2014-2020 Základní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu

Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Problematika výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu Kulatý stůl Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Mgr. Lukáš Bumbálek tel.: +420 224 815 557 Obsah 1. Alokace pro ČR 2. Alokace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Večer s českou chemií 2013

Večer s českou chemií 2013 Večer s českou chemií 2013 Možnosti využití podpory české chemie v oblasti energetické účinnosti ze Strukturálních fondů EU Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

pro vodu, vzduch a přírodu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ing. Petr Žerníček, SFŽP ČR KP Olomouc

pro vodu, vzduch a přírodu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ing. Petr Žerníček, SFŽP ČR KP Olomouc pro vodu, vzduch a přírodu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ing. Petr Žerníček, SFŽP ČR KP Olomouc Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Mgr. Petra Netuková Eurocentrum Brno regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 Alokace OP PI 2007-2013 a OP PIK 2014-2020 (ERDF) OP PIK OP PI 4, 331 mld. EUR 3, 12 mld. EUR

Více

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti získání dotace Přehled operačních programů OP Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Praha Konkurenceschopnost

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

1. Úvod Metodika zpracování Analýza využití finančních prostředků z ESIF za programové období

1. Úvod Metodika zpracování Analýza využití finančních prostředků z ESIF za programové období Obsah 1. Úvod... 2 1.1 Metodika zpracování... 2 2. Analýza využití finančních prostředků z ESIF za programové období 2014-2020... 5 2.1 Využití finančních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Evropská územní spolupráce Roman Kamarýt ENVIROS, s.r.o. 1 Financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou podporovány prostřednictvím OP: Přeshraniční spolupráce Nadnárodní spolupráce

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání v Královéhradeckém kraji za tematické cíle Únor 217 (data k 1.2.) K 1.2.217 bylo v České republice vyhlášeno 64 výzev, z

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více